Bin kiþiden fazla Mahkum barýndýran
Cezaevinde gýda zehirlenmesi oldu
Ramazan çadýr Yemeðini
Turkuaz piþirecek
Bahadýr Ömer Yücel Dün saat 15.00 sularýnda bazý mahkumlar da karýn aðýrýsý, kusma ve halsizlik baþ gösterince Cezaevi Ýdaresi acil olarak olaya müdahele ederek acil 112
servise haber verdi. Acil 112 nin yaný sýra çok sayýda saðlýk ekibi cezaevine intikal ederek tüm koðuþlarda kontrol ve saðlýk taramasý yaptýlar. 10 mahkum 3'ü Gardiyan olmak üzere 13 kiþi hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndýlar. Cezaevi ve hastanede
Belediye tarafýndan her yýl geleneksel olarak kurulan
Ramazan çadýrý bu sene de ayný yerde bulunan otopark
içersinde kurulacak. Konu ile ilgili olarak elde edilen bilgilere
göre Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül talepde bulunan Yemek
firmalarý ile görüþerek,Toplam Bin kiþilik Ramazan Çadýr yemeðini
KDV dahil olmak üzere Kiþi baþý 7 TL fiyatla en uygun fiyatý veren
Turkuaz firmasýna verildi. Belediye hayýrsever vatandaþlarý arayarak yemek vermek isteyenler ile iftar yapanlarý buluþutumuþ
oluyor. Çadýr kurulmasý yemek kalitesi ve kiþi sayýsý kontrolleri ve
organizasyonu ise Belediye üstleniyor.
13 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
tedavi gören mahkum ve gardiyanlarýn hayati tehlikeleri bulunmuyor. Edinilen bilgilere göre öðle yemek saati olan 12.00 ila 13.00 de yemek yendi. Mönüde Tavuk, Pilav, Ayran ve Salata olduðu ifade edildi. Ön incelemelere göre Gýda zehirlenmesi olarak kabul edilen olay sonrasý Halk Saðlýk ve Tarým Gýda müdürlükleri müþterek olarak inceleme baþlattý. Alýnan Gýda ve idrar numuneleri Bölge Referans Labaratuvarýna gönderilerek sonuçlar alýndýktan sonra net bilgiye ulaþýlacak.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
40 KURUÞ
Dodurga madende
Müfettiþ sesleri
Nadir Yücel 3 Haziran 2014 tarihli gazetemizin manþetinde yer alan "
Dodurga Kömür ocaðýnda uyarý sesleri" baþlýklý heber içeriðinde ki iddialara göre," Dodurga bölgesinde
ki madende denetimlerin kaðýt üzerinde yapýldýðý, Denetleme öncesi
maden sahiplerine denetim yapýlacaðý yönünde önceden bilgi verilerek öncesinden tedbir alýndýðý ve
Teftiþe gelineceði haber
alýndýktan sonra TeftiþFA
de gösterilmek üzere SAY’TE
3
özel kömür hazýrlandýðý v.b. iddialar gündeme gelmiþti.
Ömer Faruk
Yurdagül
Çorum Cumhuriyet
Baþsavcýsý deðiþti
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu
(HSYK) Birinci Dairesi'nin
2014 yýlý yaz kararnamesi
yayýnlandý. Kararname ile
2 bin 224 hakim ve savcýnýn görev yeri deðiþtirildi.
Kararname kapsamýnda Çorum Cumhuriyet
Bayram Eray
Baþsavcýsý Bayram Eray
Afyonkarahisar Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna atanýrken Ödemiþ
A
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yur- SAY’TFE
3
dagül ise Bayram Eray'ýn yerine getirildi.
Bakan
Eroðlu'ndan Dutludere
kamulaþtýrmasýna onay
Milli Eðitim, personel
eðitiminde Üniversite ile
iþbirliði yapacak
Albay Þahin'den Vali
Baþköy'e veda ziyareti
Çorum ASAL
Bölge Baþkanlýðý görevini yürütürken, 2014
yýlý atamalarý kapsamýnda
Diyarbakýr ASAL Bölge Baþkanlýðý'na atanan Personel
Albay Hamit Þahin,
kentten ayrýlýþý önAYFA
cesinde Vali Sabri S3’TE
Baþköy'e veda ziyaretinde bulundu.
"Ekonomik kalkýnma
ve sosyal geliþme
istikrarla olur"
Büro Memur-Sen Çorum Þube
Yönetimi Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý'ya nezaket
ziyaretinde bulundular.
SAYFA 5’TE
Hitit Üniversitesi ve Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
arasýnda, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü personelinin eðitim niteliðini geliþtirmek ve toplumsal sorunlara çözüm üreteA
SAYF
cek ortak bilimsel projeler hazýrlamak amacýyla protokol imza- 3’TE
landý. Protokol kapsamýnda Hitit Üniversitesi ile Milli Eðitim
Müdürlüðü arasýnda...
Karne
heyecaný
"Tarýmýný aksatan ülkeler batmaya
ve yok olmaya mecburdur"
SAYFA 10’DA
Esnafýn umudu
Babalar Günü
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, büyük harcamalarýn
yapýldýðý özel günlerin sonuncusu
olan Babalar Günü'nde...
SAYFA 7’DE
2013-2014 eðitim ve öðretim yýlý sona eriyor. Milyonlarca öðrenci karnelerini bugün alacak.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eðitim gören 17,5 milyon öðrenci, bugün karne alarak 3 ay sürecek yaz
tatiline girecek.
Ortaokullarýn 8. sýnýflarýnda okuyan öðrencilerin girdiði
ortak sýnavlarýn puanlarý ise önceki gün açýklandý.
SAYFA 5’TE
Hitit Üniversitesi 6
yabancý üniversite ile
daha iþbirliði yapacak
"Marka Þehir, Dünya Üniversitesi" sloganýyla yola çýkan Hitit Üniversitesi, Mevlana Deðiþim Programý'nýn aktif bir uygulayacýsý oldu ve
2013-2014 akademik yýlýnda baþlayan programa aktif olarak katýlan...
SAYFA 4’TE
Orman ve Su Ýþleri Bakaný
Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Obruk Dutludere Sulamasý projesi için gerekli kamulaþtýrma iznini
imzaladý.
Devlet Su Ýþleri Genel
Müdürlüðü (DSÝ) tarafýndan Obruk Dutludere SAYFA
’TE
Sulamasý'nýn inþaatý için 3
gerekli
kamulaþtýrma
oluru Orman ve...
TEK
YILDIZ
2
HABER
13 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
2
Vali Baþköy'den,
Jandarma Teþkilatý'nýn
175. yýlý mesajý
Vali Sabri Baþköy, Jandarma Teþkilatý'nýn 175. kuruluþ yýldönümü
nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý.
Mesajýna, "Halkýmýzýn huzur ve
refahý için özveri ile hizmet veren,
Jandarma Teþkilatýmýzýn 175.kuruluþ
yýldönümünü kutlamaktayýz" diyerek baþlayan Vali Sabri Baþköy, "Jandarma Teþkilatý, nitelikli personeli,
donanýmý, disiplini ve üstün hizmet
anlayýþýyla Türkiye'nin bölünmez
bütünlüðünün korunmasý, milletimizin huzur ve güvenliðinin saðlanmasý için sarsýlmaz bir inançla görev
yapmaktadýr. Vatandaþlarýmýzýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasýnda
bu güne kadar özveriyle görevini yerine getiren Jandarmamýzýn, bundan
sonra da üstlendiði zorlu görevi
millet ve vatan sevgisiyle sürdüreceðine yürekten inanýyorum.
Jandarma Teþkilatýmýzýn kuruluþ yýldönümü vesilesiyle, baþta
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz þehitlerimizi rahmet ve saygýyla, gazilerimizi minnetle anýyor, Jandarma Teþkilatý
personeline bugüne kadar olduðu
gibi bundan sonraki çalýþma hayatlarýnda baþarýlar diliyorum"
dedi. Yasin YÜCEL
ELEMANLAR ARANIYOR
Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe
Departmanýnda istihdam edilmek üzere
bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz.
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Týp Fakültesi'nden
Tabip Odasýna tebrik
Hitit Üniversitesi Týp
Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Mete Dolapçý ve
Saðlýk Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Ömer Bostancý Çorum
Tabip Odasý Baþkaný Mustafa
Azak'a ve yönetim kurulu üyelerine hayýrlý olsun ziyaretinde
bulundu. Prof.D r. Mete Dolapçý, yeni yapýlan olaðan genel kurulda Çorum Tabip Odasý Baþkanlýðýna seçilen Mustafa Azak
ve yönetim kurulunu tebrik ederek baþarýlar diledi.
Dolapçý, "Tabipler Odasý en önemli sivil toplum örgütüdür. Bir birimizi çalýþmalarýmýzda destekleyeceðiz" dedi.
Tabipler Odasý Baþkaný Mustafa Azak ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek te-
:
:
:
:
:
:
03:02
05:02
12:47
16:44
20:20
22:09
13.06.2014
6. Ay, 30 Gün,
24. Hafta
Ýbâdetin tadýný alan kimse ibâdetten
usanmaz. Usanan kimse, Allahü teâlâyý
az tanýdýðý için usanýr.
Ebû Osman Hîrî "Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
BABAM
Rýza Kandemir
Senden aldým bu dünyanýn tadýný
Ýyiki yanýmda var benim babam
Silmem daha yüreðimden adýný
Edebim namusum ar benim babam
Hep çalýþýp onurunla yaþarsýn
Engelleri birer birer aþarsýn
Her canlýnýn yardýmýna koþarsýn
Yaþa uzun yýllar dur benim babam
þekkür etti. Azak, "Biz Týp Fakültesinin konumunu ve gün geçtikçe ilerlediðini takip ediyoruz.
Sizleri baþarýlý buluyoruz. Artan hoca sayýsý ile artýk bir sürü ameliyat yapýlýyor. Bizler her zaman
desteðe hazýrýz" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL
Þeker þerbet baldan tatlý dilleri
Unutmamki nasýr tutmuþ elleri
Al yanakdan dermek için gülleri
Kokula bir daha sar beni babam
Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý
gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de
Gözümde yaþ gönüldeki pýnarým
Üstümde gelgesin ulu çýnarým
Zor günümde hatýrlarým anarým
Þu deli gönüle yar benim babam
bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir.
Tel: 0532 684 43 14
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Müracaat: 0532 371 56 09
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Müracaat: 0505 234 66 89
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Aðrý girmiþ bacaðýna beline
Kul Rýzayý tesbih etmiþ diline
Aklar düþmüþ saçlarýnýn teline
O yüce daglarda kar benim babam
Almanya'da engelli
eðitimini incelediler
Leonardo da Vinci-Avrupa Birliði Mesleki
Eðitim Programý Hareketlilik projeleri çerçevesinde hazýrlanan "Avrupa Ülkelerinde Özel Eðitime
Muhtaç Bireylerin Eðitimlerindeki Yeniliklerin
Ýncelenmesi" adlý projenin Almanya'daki uygulamasý sona erdi.
Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi personeli ve
projenin yerel ortaklarý; Çorum Bilim ve Sanat
Merkezi, Çorum Eðitimciler Birliði Sendikasý, Ço-
rum Gül Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma
Derneði (GÜL-DER), Sungurlu Rehberlik ve
Araþtýrma Merkezi, Fiza Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý temsilcileri Almanya incemelerini tamamlayarak Çorum'a döndü.
Katýlýmcýlar Almanya'da bulunduklarý iki haftalýk süre boyunca mesleki inceleme ve araþtýrmalarda bulunarak, çeþitli çalýþmalara ve seminerlere katýldýlar. Uður ÇINAR
Külcü'den, Uslu'ya geçmiþ olsun
Geçtiðimiz günlerde kontrol için
gittiði hastanede anjiyo olan Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'ya geçmiþ olsun ziyaretleri devam ediyor. Çorum Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret
etti.
Baþkan Külcü ziyaretinde, geçmiþ
olsun dileklerini ileterek, Çorum'a
yapýlan çalýþmalar hakkýnda da bilgiler vererek görüþ alýþveriþinde bulundular. Haber Servisi
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Yýl: 10 Sayý: 2808 13 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
2,100
2,843
STERLiN 3,534
JPY YENi 0,205
2,101
2,844
3,537
0,207
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
ÖMÜR ECZANESÝ
TEL:221 95 90
TEL: 212 35 07
GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ DAÝRESÝ YANI
-Önemli TelefonlarTEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
USD
EUR
DUMLUPINAR CAD. 2/D
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
ÞAMLIOÐLU ECZANESÝ
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
HAVA DURUMU
NÖBETÇÝ ECZANELER
Ýmtiyaz Sahibi
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
Kul Rýza
Not: Tüm Babalarýn Babalar Günün
kutlar daha nice babalar günü
görmeleri dileyiyle…
Sonsuz saygýlarýmla.
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Valilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
13 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
HABER
3
Çorum
Cumhuriyet
Baþsavcýsý
deðiþti
Dodurga da Müfettiþ sesleri
Nadir Yücel 3 Haziran 2014 tarihli gazetemizin manþetinde yer alan " Dodurga Kömür ocaðýnda uyarý
sesleri" baþlýklý heber içeriðinde ki iddialara göre,"
Dodurga bölgesinde ki madende denetimlerin kaðýt üzerinde yapýldýðý, Denetleme öncesi maden sahiplerine denetim yapýlacaðý yönünde önceden bilgi verilerek öncesinden tedbir alýndýðý ve Teftiþe ge-
lineceði haber alýndýktan sonra Teftiþde gösterilmek üzere özel kömür hazýrlandýðý v.b. iddialar
gündeme gelmiþti. 4 Haziran 2014 Tarihli gazetemizde ise, Çorum AK Parti Milletvekillerinden Salim Uslu:" Siyasetin akýl ve vicdanýmýzý esir almamasý gerekir" Cahit Baðcý ise," Hiç Kimse yargý ve
denetemden muaf deðildir" þeklindeki görüþlerine
yer verilmiþti. Ýlgili þirket ise cevap hakkýný kulla-
narak," Ýddialarýn asýlsýz olduðunu ocakta problem
olmadýðýný" iddia etmiþti. Ankara kaynaklý edindiðimiz bilgilere göre konu ile ilgili olarak Dodura da
iddialar ile ile ilgili, olarak 2 Müfettiþin görevlendirildiði ifade edildi.
Müfettiþlerin gerekli araþtýrma ve incelemeleri yaptýkdan sonra hazýrlayacaklarý rapor ile durum tesbit
edilmiþ olacak.
Bakan Eroðlu'ndan Dutludere
kamulaþtýrmasýna onay
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu, Obruk Dutludere Sulamasý projesi için gerekli
kamulaþtýrma iznini imzaladý.
Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü (DSÝ) tarafýndan
Obruk Dutludere Sulamasý'nýn inþaatý için gerekli kamu-
laþtýrma oluru Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu tarafýndan imzalandý.Bakan Prof. Dr. Veysel
Eroðlu'nun imzasýyla sulama inþaatýnýn sahasýnda kalan
taþýnmazlar kamulaþtýrýlacak ve tesis kýsa zamanda tamamlanarak hizmete açýlacak. Haber Servisi
Albay Þahin'den Vali
Baþköy'e veda ziyareti
Milli Eðitim, personel
eðitiminde Üniversite
ile iþbirliði yapacak
Hitit Üniversitesi ve Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü arasýnda, Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðü personelinin eðitim niteliðini geliþtirmek ve toplumsal
sorunlara çözüm üretecek ortak bilimsel projeler hazýrlamak amacýyla protokol imzalandý. Protokol kapsamýnda Hitit Üniversitesi ile Milli Eðitim Müdürlüðü arasýnda lisansüstü eðitim desteði verilmesi, ortak bilimsel, sosyal ve
kültürel etkinlikler düzenlenmesi, Çorum ili ile ilgili ortak projeler geliþtirilmesi konularýnda ortak çalýþmalarýn yapýlmasý hedefleniyor.
Gerçekleþtirilen imza töreni sonrasýnda açýklamada bulunan Rektör Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, üniversitede öðrenim gören öðrencilerin, iyi bir eðitim alabilmeleri için tüm kurumlarla iþbirliði içerisinde olduklarýný ve üniversitelerin öðrenci potansiyeli açýsýndan en önemli kaynaklarýný Milli Eðitim
Müdürlüðüne baðlý okullardaki öðrencilerin oluþturduðunu ifade ederek yapýlan protokol ile iki kurum arasýnda ortak çalýþmalarýn artarak devam edeceðine olan inancýnýn tam olduðunu vurguladý.
Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise kurumlararasý iþbirliðinin önemine dikkat çekerek yapýlan protokol ile kurumsal yapýda aktivitelerin yapýlmasýnýn daha da verimli olacaðýný belirtti ve yapýlan iþbirliðinin her iki kuruma da hayýrlý olmasýný diledi.
Haber Servisi
Çorum ASAL Bölge Baþkanlýðý görevini
yürütürken, 2014 yýlý atamalarý kapsamýnda
Diyarbakýr ASAL Bölge Baþkanlýðý'na atanan Personel Albay Hamit Þahin, kentten
ayrýlýþý öncesinde Vali Sabri Baþköy'e veda
ziyaretinde bulundu.
Çorum'dan ayrýlmanýn büyük üzüntüsünü yaþadýðýný ifade eden Albay Þahin,
görev yaptýðý süre içerisinde kendisine desteklerini esirgemeyen baþta Vali Baþköy
baþta olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür etti.
Personel Albay Hamit Þahin'e yeni görevi olan Diyarbakýr ASAL Bölge Baþkanlýðý'nda baþarýlar dileyen Vali Baþköy, yeni
görevinin kendisi ve ailesine hayýrlý olmasýný temennisinde bulunarak Þahin ailesine
bundan sonraki hayatýnda huzur, saðlýk ve
mutluluklar temenni etti. Haber Servisi
Ömer Faruk
Yurdagül
Hakimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulu (HSYK)
Birinci Dairesi'nin 2014
yýlý yaz kararnamesi yayýnlandý. Kararname ile 2
bin 224 hakim ve savcýnýn
görev yeri deðiþtirildi.
Kararname
kapsamýnda Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram
Eray
Afyonkarahisar Bayram Eray
Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna atanýrken Ödemiþ Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül ise Bayram Eray'ýn yerine getirildi.
Çorum Cumhuriyet Baþsavcý Vekilliðine ise Çanakkale Cumhuriyet Savcýsý Ozan Kaya atandý.
Kararnanme ile atamasý yapýlan diðer adli yargý mensuplarý ise þunlar: "Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Yýlmaz Þengül Hatay Hâkimliðine,
Ýskenderun Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Halil Yüksel Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðýna, Çorum
Cumhuriyet Savcýsý Bülent Kantarcý Kastamonu Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na, Silifke Aðýr Ceza Mahkemsi Üyesi Kubilay Kurt Çorum Hâkimliðine, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Uður Özcan Çorum Cumhuriyet
Savcýlýðýna, Çanakkale Hâkimi Gülcan Çakýr Kaya Çorum Hâkimliðine, Çorum Hâkimi Hülya Eray Afyonkarahisar Hâkimliðine, Niksar Cumhuriyet Savcýsý Serkan
Taþ Çorum Cumhuriyet Savcýlýðýna, Terme Cumhuriyet
Savcýsý Remzi Baþaran Çorum Cumhuriyet Savcýlýðý'na,
Terme Hâkimi Çaðrý Aksu Baþaran Çorum Hâkimliðine,
Siverek Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ali Ýhsan Ýpek
Çorum Hâkimliðine, Seydiþehir Hâkimi Adem Çelik Çorum Hâkimliðine, Mardin Cumhuriyet Savcýsý Ýsmail Tokar Çorum Cumhuriyet Savcýlýðýna, Çorum Hâkimi Selahattin Afþin Siverek Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðýna,
Çorum Cumhuriyet Savcýsý Hacer Onur Öztürk Yargýtay
Tetkik Hâkimliðine, Çorum Cumhuriyet Savcýsý Mustafa
Ýlhan Öztürk Yargýtay Tetkik Hâkimliðine, Çorum Cumhuriyet Savcýsý Seyid Uçar Gerger Cumhuriyet Savcýlýðýna." Ýdari yargý da ise Çorum Ýdare Mahkemesi Baþkaný
Tahsin Yýlmaz Zonguldak Bölge Ýdare Mahkemesi Üyeliðine, Çorum Ýdare Mahkemesi Üyesi Volkan Aydýn
Çorum Ýdare Mahkemesi Baþkanlýðýna, Çorum Ýdare
Mahkamesi Üyesi Kemaleddin Özdemir Erzurum Ýdare
Mahkemesi Baþkanlýðýna ve Danýþtay Tetkik Hâkimi Zafer Gökdere ise Çorum Ýdare Mahkemesi Üyeliðine
atandý. Fatih AKBAÞ
Milletvekilleri ile kurultay deðerlendirmesi
Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit
Baðcý, Tufan Köse, SHP eski Genel Baþkaný,
Karadeniz Özelliklerini Koruma Derneði
Genel Baþkaný Murat Karayalçýn ile bir araya geldiler.
Karadeniz Özelliklerini Koruma Derneði
(KÖK) tarafýndan düzenlenen Karadeniz Kalkýnma Kurultayý'nýn 6'ncýsý Çorum'da yapýlacak. Kurultay çalýþmalarý için bir araya gelen Çorum Milletvekillerine Genel Baþkan Murat Karayalçýn çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek destek istedi.
Karayalçýn, "BM tarafýndan Dünya Karadeniz
Günü olarak ilan edilen 31 Ekim'deki kutlamalarý
Çorum'da yapýlmasýna karar verildi. Geçtiðimiz
günlerde Çorum'da bir takým ziyaretler ve incele-
melerde bulunduk. 31 Ekim - 1 Kasým 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak
kurultayýmýzýn Ana temasý "Çorum
Sanayileþmesi ve Tarihi Deðerleri"
olacaktýr. Yapacaðýmýz Kurultay'da
katkýlarýnýzý ve önerilerinizi bekliyoruz. Böyle bir toplantýya katýlýmýnýzdan dolayý teþekkür ediyorum. Özellikle eski dostumuz Salim Uslu beyi
görmekten mutluluk duydum " dedi.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kurultayýn Çorum'da yapýlacak olmasýndan dolayý
memnun olduklarýný belirterek, "Kurultayda ayrýca üç temel nokta üzerinde de durulmasý gerekir. Çorum
çok kültürlü medeniyet toplumudur.
Bu çok kültürlülüðü, medeniyet toplumunun avantajlarýný öne çýkartacak
tarzýmýz göstermemiz gerekir. Özgüven sorununu
aþmamýz gerekiyor. Bizim gücümüz, potansiyelimiz, imkanlarýmýzsorunlarýmýzý çözmeye yeter diyor olmalýyýz. Ekonomik ve sosyal kalkýnmaya
desteklemeliyiz. Bölgenin kalkýnmasýna destek verecek olan bu çalýþmaya arkadaþlarýmýzla birlikte
katký veririz. Çorum ayaðýnda yapýlmasý gerekenlerde de yardýmcý oluruz" ifadelerini kullandý.
Çorum Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyon
Üyesi Dr. Cahit Baðcý da "Çorum Turizm Bölgesi
yapýlacak kurultayýn ilimize katký vereceðine inanýyorum. Çorum'u etkinlik merkezi olarak gören
herkese bugüne kadar destek olunmuþtur, olmaya
da devam edeceðiz" þeklinde kaydetti.
Çorum Milletvekili ve Ýnsan Haklarý Komisyon
üyesi Tufan Köse ise "Yapýlacak olan 6. Karadeniz
Kalkýnma Kurultayý için parlamento gurubu olarak
milletvekillerimizle birlikte çalýþacaðýz. Bu çalýþma
siyasi olarak deðerlendirilmemelidir. Amacýmýz
bölgemizdeki illerinde özellikleri ve dinamiklerine
katký vermektir" diye kaydetti. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
13 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
HABER
HGYD'den Ömer Arslan'a ziyaret
Hitit Gazeteciler ve Yayýnlar Derneði
(HGYD) Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer
Arslan'ý makamýnda ziyaret etti.
Gerçekleþen nezaket ziyaretine HGYD Baþkaný
Birkan Demirci ve yönetim kurulu üyeleri Hacý Odabaþ, Mustafa Külcü,Satýlmýþ Ýnanç ve Kubilay Kaan
Yücel katýldý.
Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek "Çorum
Basýný etkili ve verimli çalýþmasý ile kamuoyuna ýþýk
tutmaktadýr derneðin yeni yönetimini kutlar çalýþmalarýnda baþarýlar dileri" dedi.
Arslan, haklý eleþtirileri her zaman beklediðinin
OKULLARDAKÝ
SERGÝLERÝN
DÝLÝ
Önceden genç kýzlar annelerinin rekakatýnda özel uðraþý vererek çeyiz hazýrlamakla meþgul olurlardý.(Gerçi þimdi çeyiz hazýrlýklarýnýn yerini sýnav hazýrlýklarý aldý. Kýzlarýmýz sýnavlarla
uðraþýyor) Ýzdivaç döneminde ise görücüye çýkar ve gelin evinde
sergilenirdi. Düðüne gelenler, neyi var neyi yok diye merak
eden mahalleli bayanlar görmeye gelir ve daha sonra artýsý eksisiyle deðerlendirmeler daha doðrusu dedikodular yapýlýrdý. Bunu gören bir baþka kýz annesi benim kýzým içinde ayný þeyleri
söylerler zannýyla daha iyisini yapmaya çalýþýrdý.
Kadýnlar yýlsonu
pikniðinde buluþtu
Teþbihte hata olmasýn, okullarýmýzda öðrencilerimiz öðretmenleri refakatinde bir eðitim öðretim yýlýnda bazen bireysel,
bazen grup olarak el emeði, göz nuru çalýþmalarýný görücüye çýkarýyorlar. ''Pazara tezgâh açan, müþteri bekler'' hesabý bu sergilerine ne kadar ziyaretçi gelirse ilgili okullarýn idarecileri, öðretmenleri, öðrencileri ve okulun temelini oluþturan velileri
mutlu ediyor. Buda en doðal haklarý.
Bende yýllardýr imkânlar oranýnda gelen davetlere, bazen de
gelmeyen davetlere icabet etmeye çalýþýyorum. Biraz yazýyla, þiirle daha doðrusu toplumsal konularla iliþkisi olan biri olarak
kendime göre yorumluyorum. Hele o çocuklarý görev alan anne
- babalarýn mutluluðu ve fotoðraf çekebilmek için verdiði tatlý
uðraþýlar, üzerine kitap yazýlabilecek kadar konu oluþturmaktadýr.
Katýldýðýmýz sergilerde okullarýn öðrenci profiline göre sunulan eserlerde deðiþiklik gösteriyor. Þöyle ki; merkezi okullardaki
sergilerde öðrenciler arabada seyahat ederken bilgisayar nasýl
kolay kullanýlýr, televizyon izlerken, çocuk odasýnda uyuyan bebek aðladýðýnda nasýl haberdar olunur veya yazýn tatile gidince
evdeki çiçeklerin otomatik olarak sulanmasý üzerine eserler sunarken, taþýmalý eðitimin yapýldýðý okullarda ise, öðrenciler el
gýrgýrýndan hayvanlarýn otomatik kaþýmasýnýn yapýlmasýný, traktörün römorku devrildiðinde ön tarafýn devrilmeden kurtarýlmasýný, hayvanlara otomatik sistemle yem verilmesi gibi türlerde
eserler göze çarpmaktadýr.
HGYD, Tarancý'yý kutladý
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu, Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý'yý ziyaret etti.
HGYD Baþkaný Birkan Demirci, beraberinde Baþkan Vekili Hacý Odabaþ, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Külcü, Satýlmýþ Ýnaç, Volkan
Sinayuç ve Özer Özsaray ile birlikte ziyaret ettiði Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ile
bir süre görüþtü.Çorum Emniyet Müdürlüðü
görevine atanmasý nedeniyle Salih Erkan Tarancý'yý tebrik eden ve baþarýlar dileyen
HGYD Baþkaný Birkan Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, baþta güvenlik olmak üzere çeþitli konularda fikir alýþveriþinde bulundular.
Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'da
ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, teþekkür etti.
Haber Servisi
''Sanat ne oyun nede eðlencedir. O ancak ruhun dýþarýya vurarak kendisini göstermesi ihtiyacýdýr'' (E.Benite) veya 'Testinin
içerisinde ne varsa, dýþýna o sýzar'' hesabý sunulan eserleri incelediðinizde öðrencilerin aile profili hakkýnda sizlere lisani haliyle bir þeyler veriyor. Kýrsal kesimden gelen öðrenci emek vereceði esere kafa yorarken köydeki annesinin, babasýnýn, ablasýnýn
günlük hayatta çektiði sýkýntýlarý hafifletebilmek adýna eserler
üretmeye çalýþýyor. Sergiyi incelerken çocuklara ''bunu yapmak
nerden aklýna geldi?'' diye soru yönettiðimizde hemencik ''öðretmenim, annem-babam çalýþýrken çok yoruluyorlar. Bende
onlarýn bu yorgunluklarýný en aza indirebilmek adýna buluþ yapmaya çalýþtým'' diye cevap veriyorlar. Yahut ta çocuðun bir yakýný depremde, yangýnda, yýldýrýmda, selde, trafik kazasýnda vs
maddi manevi zarar gördüyse o alanda zararý en aza indirebilecek þekilde bir þeyler üretmeye çalýþýyor. Bu çalýþmalar ciddiye
alýnýrsa belki de gelecekte seri üretimin alt yapýsýný oluþturabilecek konumda çok harika buluþlar ortaya çýkacaktýr.
IÞIKLI DEPREM TERLÝÐÝ / AYAKKABISI: Serginin birinde
öðrencinin ýþýklý terlik yaptýðýný gördüm. Çok hoþuma gitti. Bu
geliþtirilebilir ve uzun ömürlü pil kullanýlabilir. Terliðin, ayakkabýnýn ýþýðý sadece ihtiyaç halinde kullanýlabilir. Bu durum deprem aný ve sonrasýnda önem arz etmektedir. Çünkü deprem
anýnda elektrikler kesileceði için, binadan tahliye olunurken,
cam kýrýklarýndan, çivilerden korunmada iþe yarayacaktýr. Veya
özellikle okullarda, elektrik kesilmesinde panik yaþanmamasý
için birinci kademe öðrenciler için tasarlanabilir.
Ýl Genel Meclisi'nden Ýskilip turu
Bahçelievlerde yol
ve tretuar çalýþmasý
Mahir ODABAÞI
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
altýný çizerek, "Ýl Özel Ýdaremiz son sürat çalýþmalarýný sürdürmeye devam
ediyor. Gerek altyapý çalýþmalarý olsun gerek kültür turizm noktasýnda elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Bu çalýþmalar noktasýnda Çorum basýnýnýn haklý olan olumlu olumsuz tüm eleþtirilerine açýðýz. Bizlerin amacý
Çorum'a daha iyi yerlere getirerek kaliteli bir hizmet vermektir" þeklinde
kaydetti.
HGYD Baþkaný Birkan Demirci ise derneðin faaliyetleri hakkýnda bilgi
verirek, "Ýl Özel Ýdaremizin çalýþmalarýný yakýndan takip ediyoruz. Görevinizde ve çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyoruz" ifadelerini kullandý.
Kubilay Kaan YÜCEL
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi 20132014 kurs dönemini Kültür Park'ta yapýlan yýlsonu pikniðiyle sonlandýrdý.
Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Nuran
Hakyemez yaptýðý açýklamada, "Kadýn Kültür Sanat Merkezi ve Aile Eðitim Merkezi'nde yapýlan kurs ve bilinçlendirme seminerlerine geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl
da yoðun ilgi oldu" dedi.
Çorum Belediyesi'nin dört mahallemizde açtýðý Kültür
Merkezi ile hizmeti kadýnlarýn ayaðýna götürerek, onlarýn
yaþamda daha aktif olmalarýný hedeflediklerini belirten
Hakyemez, "Yýl boyunca Mahalle Kültür Merkezleri'nde
geleneksel el sanatlarý, resim, dil ve kültür kurslarý gibi
alanlarda 40'a yakýn branþta kurs verildi. Tarihimiz açýsýndan önem arz eden þehirlere 18 kez gezi düzenlendi. Haftada bir, sinema tiyatro etkinliði, bilinçlendirme seminerleri, çeþitli dallarda yapýlan ödüllü yarýþmalar ile saðlýk taramasý gibi etkinlikler yapýldý" ifadelerini kullandý.
Hakyemez, yaz döneminde yapýlan kurslarýn bir kýsmýnýn aktif bir þekilde hizmet vermeye devam edeceðini ifade
ederek, eylül ayýnda açýlacak sergiyle, yeni dönem kurslarýnýn kaldýðý yerden devam edeceðini duyurdu.
Haber Servisi
4
"Ýskilip Kitap Okuyor" kampanyasýnýn açýlýþý için ilçeye giden Ýl Genel Meclisi üyeleri, kampanya açýlýþ programý sonrasýnda ilçeyi gezdiler.
Ýskilip'te bir yýl sürecek olan "Ýskilip Kitap Okuyor" kampanyasýnýn açýlýþý 11 Haziran 2014
Çarþamba günü Ýl Genel Meclisi'nin katýlýmýyla yapýldý. Bu kapsamda ilçeye giden Ýl Genel
Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Meclis Üyeleri, programlarýnýn devamýnda Ýskilip
Kaymakamý Þuayip Gürsoy'la beraber ilçe gezisine çýktýlar. Gezide Ýl Özel Ýdaresi Genel
Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Hitit Üniversitesi Ýskilip
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Muammer Cengil de yer aldý. Gezide Ýskilip Redif Kýþlasý'nda
incelemeler gerçekleþtirildi. Ýskilipli Atýf Hoca Mezar ve Külliyesi ziyaret edildi. Çatalkara Sanat
ve Kültürevi'nde açýlan Ýskilip Meslek Yüksek Okulu'nun sergisi gezildi. Gezinin sonunda
Greyder ve Ganik Þekerleme müesseselerine gidildi.
Haber Servisi
Çorum Belediyesi, Bahçelievler Mahallesindeki bazý bölgelerinde yol ve
tretuar çalýþmasý baþlattý.
Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe'nin yoðun giriþimleri sonucunda baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda Dumlupýnar 4 ve 6 sokaklar ile bu sokaklara baðlantýlý yollarda yol ve tretuar yenileme çalýþmalarýna baþlandý.
Belediye ekipleri Bahar Caddesi'nin öðrenci yurdu üst kýsmý ile Su Deposu arasýnda kalan bölümünde de yol yenileme ve tretuar çalýþmasý baþlattý.
Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, dün her iki bölgede devam
eden belediye çalýþmalarýný yerinde inceleyerek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye mahallesine gösterdiði ilgi ve alakadan
dolayý tüm mahalle sakinleri adýna teþekkür eden Hasan Kýzýltepe, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün 5 yýllýk yeni döneminde de mahallesinde güzel çalýþmalara imza atarak, mahalledeki diðer önemli eksiklikleri gidereceðine olan inancýný
dile getirdi. Haber Servisi
Bu tür etkinliklerde, özellikle olasý depremlerin, yangýnlarýn,
sellerin, trafik kazalarýnýn vs. en az zararla atlatýlmasýna yönelik
çalýþmalar yapmasý için öðrencilerine yön veren idarecilerimizi,
öðretmenlerimizi ve o doðal saflýðýnda harika eserler ortaya sunan öðrencilerimizi kalbi dileklerimle tebrik ediyorum.
Toplum olarak ancak yaþandýðýnda gündemimizde yer bulan, afetlere yönelik daha çok eserleri, vatandaþlarýmýzýn bilinçlenmesi adýna sergilerimizde görmek istiyorum.
AÇILAN PENCERE KORKULUK DEMÝRÝ: Geçmiþte Çorum'da yaþanan bir ev yangýnýnda dýþarý çýkamayýp yanarak can
veren bir aileden sonra, bir öðrenci acil durumlarda dýþarý kaçabilmek için düðmeye basýnca yarým metre açýlan pencere korkuluk demiri projesi yapmýþ. Tebrikler…
TEK
YILDIZ
13 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
HABER
Karne heyecaný
2013-2014 eðitim ve öðretim yýlý sona eriyor.
Milyonlarca öðrenci karnelerini bugün alacak.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eðitim gören 17,5 milyon öðrenci, bugün karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girecek.
Ortaokullarýn 8. sýnýflarýnda okuyan
öðrencilerin girdiði ortak sýnavlarýn
puanlarý ise önceki gün açýklandý. Okul
kontenjanlarýnýn da 4 Temmuz'da
açýklanmasý bekleniyor. 8. sýnýf yerleþtirmeye esas puanlarý 7 Temmuz'da duyurulacak, 31 Temmuz-8 Aðustos 2014'de
tercihler gerçekleþtirilecek. Tercih sonuçlarý
ise 22 Aðustos'ta açýklanacak. Lise son sýnýf öðrencilerinin ve lise mezunlarýnýn katýlacaðý Lisans
Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) 81 il merkezi ve Lefkoþa'da
yapýlacak. LYS-4, 14 Haziran Cumartesi; LYS-1 ve
LYS-5, 15 Haziran Pazar; LYS-2, 21 Haziran
Cumartesi ve LYS-3, 22 Haziran Pazar günü
gerçekleþtirilecek.Yeni eðitim-öðretim yýlýnda ilk zil, 15 Eylül Pazartesi çalacak ve ilk
dönem dersleri, 23 Ocak 2015 Cuma sona
erecek. 15 günlük bir yarýyýl tatilinin ardýndan dersler, 9 Þubat 2015 Pazartesi günü baþlayarak, 12 Haziran 2015 Cuma günü öðrenciler yaz tatiline girecek.
MEB'in 2013-2014 eðitim öðretim yýlý istatistiklerine göre, 61 bin 936 okulda, 17 milyon 532 bin 988 öðrenci eðitim görüyor. Bu eðitim kurumlarýnda 873 bin 747 öðretmen, 562 bin
882 derslikte görev yapýyor.
5
Kimse Yok Mu Derneði'nin Ramazan Kampanyasýna Destek Vermek Ýçin ;
1- Bankasya Çorum þubesindeki 3720757 - 1 hesap numaramýza baðýþ yapabilirsiniz.
2- Mimar Sinan Mahallesi Cemil Bey Caddesi 86/A adresindeki þubemize gelerek
baðýþýnýzý makbuz karþýlýðý elden teslim edebilirsiniz.
3- Tüm GSM operatörlerinden (Turkcell , Avea , Vodafone ) ramazan yazýp 5777' ye SMS
atarak ihtiyaç sahiplerine 5 TL baðýþlayabilirsiniz.
LYS'de gürültü yapmayýn uyarýsý
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin, YGS sýnavýnda yaþanan olumsuzluklarýn LYS sýnavlarýnda
yaþanmamasý için tedbirler alýnmasý gerektiðini söyledi.
Konuya iliþkin açýklama yapan Tahsin
Þahin, ülke genelinde LYS sýnavlarýna baþvuran 946 bin 244 adayýn 14, 15, 21 ve 22
Haziran 2014 tarihlerinde çeþitli zamanlarda ve çeþitli oturumlarda sýnavlara gireceðini belirterek, tüm sürücüleri ve yüksek
ses ve klakson çalýnmamasý konusunda
uyararak, trafik sýkýþýklýðýna meydan verilmemesini istedi.
Öðrencilerin sýnava yetiþmek için erken hareket etmelerini isteyen Þahin, "Sýnav günü yetkililer, sýnav merkezi önlerinde ve etrafýnda önlemlerini artýrarak korna
ve klakson çalýnmasýna engel olunmalýdýr. Bir de düðün yapan
ailelerin düðün saatlerini buna göre yeniden düzenlemeleri
gençlerimizin geleceði için çok önemli" dedi.
Bu yýl LYS'nin, Türkiye'de 81 il merkezinde ve KKTC'nin
baþkenti Lefkoþa'da gerçekleþtirileceðini belirten Tahsin Þahin, þunlarý ifade etti: "Tüm
þoför esnafýndan ve araç sürücülerinden sýnav zamaný okul önlerinde ve yakýnlarýnda
müzik açmamalarý, klakson ve korna çalmamalarý öðrencilerimizin yararýna olacaktýr.
Ayrýca sýnav yapýlan yerlerin yakýnlarýnda
ayný þekilde sýnav saatlerinde gürültü yapan
çalýþmalarýn durdurulmasý için tedbir alýnmasý öðrencilerimizin, çocuklarýmýzýn geleceði için çok önemli. Ayrýca yaz aylarýnýn
gelmesi ile baþlayan düðünlerde düðün sahiplerinin de gençlerimizin geleceðini düþünerek sýnav saatlerinde hem trafiðin týkýnmasýna sebep olacak hareketlerden kaçmalý,
hem de yüksek ses yapýlmasýna engel olmalýlar. Bunun için sýnav saatlerinde gürültü
yapýlmamasý için gerekli tedbirler þimdiden
alýnmalýdýr. Aksi halde YGS sýnavýnda olduðu gibi LYS sýnavýnda da öðrenciler yüksek sesten dolayý kulaklarýna yine pamuk
týkamak zorunda kalabilirler."
Haber Servisi
"Oyunu ve oyuncuyu görmek,
uyanýk olmak zorundayýz"
Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan
Yardýmcýsý Hüseyin Kýr, son günlerde
Türkiye'nin Doðu ve Güneydoðusunda
yol kesme olaylarýyla ivme kazanan ve
'bayrak indirme' olayýyla zirveye çýkan
geliþmelerin, Türkiye'nin ayaðýna iç politikada meþgul olmasý gereken baðlar dolayarak dünya politikasýnda güçlü bir
oyuncu olarak yer almasýna engel olmaya yönelik dýþ kaynaklý atraksiyonlar olduðunu belirtti.
Osmanlý Devletini tarih sahnesinin
dýþýna iten güçlerin,Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin Osmanlý bakýyyesi coðrafyalara ve bu coðrafyalarda yaþayan halklara etki edebilecek bir potansiyeli taþýdýðýnýn farkýnda olarak Türkiye üzerinde
oyunlar tezgâhlandýðýný
kaydeden Kýr, "Türkiye
içerisinde yaþayan vatandaþlarýn huzur, güven ve
barýþ içerisinde bir yaþam
sürmeleri ve moral güçlerinin yüksek olmasý, Türkiye'nin maddi-manevi kaynaklarýný ülkenin geliþmesine, yatýrýmlara, insanýný
daha iyi yetiþtirmeye, daha
mutlu ve müreffeh yaþatmaya sarf etmesi dünya
politikasýný sürklase eden
ülkelerin kabul edebilecekleri türden geliþmeler deðildir. Kapitalist gerekler doðrultusunda bir düzen tutturmuþ ve mazlum milletlerin haklarýný sömürerek semiren kimi ülkeler Türkiye'nin, bin yýllýk
tarihinde olduðu gibi mazlum milletleri
uyandýrarak kurduklarý sömürü düzenini
bozabileceðini düþünmektedirler ve Türkiye'nin ayaða kalkmasýna engel olmak
için akla hayale gelmedik oyunlar
tezgâhlamaktadýrlar. Doðu ve Güneydoðu Anadolu'da 30 yýldýr yaþanan geliþmeler bu nev'idendir. Türkiye'nin doðu
ve güneydoðusunda yaþayan insanlar,
kuzey, güney ve batýsýnda yaþayan insanlarla bin yýllýk bir kardeþlik tecrübesiyle kardeþ olmuþlardýr. Türkiye'de yaþayan insanlar arasýndaki farklýlýklarý öne
çýkararak bin yýllýk kardeþliði ortadan
kaldýrmayý hedefleyenler dýþ güçlerin piyonu olan hainlerdir. Doðu ve güneydoðuya yatýrým yapýlmasýna; yol, baraj, fabrika yapýlmasýna karþý çýkan ve iþ maki-
nalarýný yakan zihniyetin doðu ve güneydoðu halkýna dost olmadýðý açýktýr. Bu
zihniyet, Çanakkale'de Türkün, Kürdün,
Lazýn, Çerkezin, Arabýn kanýyla renklenmiþ al bayraðý gönderden indirerek batýdaki insanýmýzý harekete geçirmeye ve
ülkeyi topyekun kargaþaya itmeye çalýþmaktadýr.Haini al bayraðý indirmek üzere göndere çýkaran zihniyet, kazan kazan
prensibiyle hareket etmiþtir. Hain, Türk
ordusu tarafýndan vurulursa doðu ve güneydoðuyu hareketlendirmek, vurulmazsa kuzey, güney ve batýyý hareketlendirmek hedeflenmiþtir. Ancak bin yýllýk kardeþlik baðlarýyla baðlanmýþ bu asil
halklarýn oyunu ve oyuncuyu fark etme
basiretine sahip olduðu düþünülememiþtir. Hükümetin
büyük risklerle ve siyasi faturalara raðmen girdiði çözüm
sürecine son vermek,
ülkeyi bir çatýþma ortamýna taþýmak, kaynaklarýn silahlanmaya sarf edilmesini
saðlamak dýþ güçlerin
ve piyonlarýnýn iþine
gelen hedeflerdir. Barýþ içerisinde mutlu ve
müreffeh yaþamak ise
77 milyonun menfaatinedir ve arzusudur" dedi. Türk bayraðýnýn gönderden
indirilmesinin haince bir yaklaþým olduðunu belirten Kýr, "Bu hainliði yapan
mutlaka þiddetle cezalandýrýlmalýdýr. Ancak bu olay üzerine, ne Türkler Kürtlere,
ne de Kürtler Türklere husumet beslememelidir. Türklerle Kürtler birlikte barýþ içerisinde yaþamaya mecbur, etle týrnak gibi iç içe geçmiþ, ayný milletinin ve
yine ayný medeniyetin unsurlarýdýrlar
Dünyada son yüz yýldýr huzurun kaim
olmadýðý topraklar Osmanlý bakýyyesi
topraklardýr. Filistin'de, Mýsýr'da, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta yüz yýldýr kan
akmakta, can, mal emniyeti saðlanamamaktadýr. Türkiye bir Mýsýr, bir Suriye bir
Irak olmamalýdýr. Türkiye üzerinde oyun
kuranlar Türkiye'yi kan aðlayan Müslüman coðrafyalara benzetmeyi hedeflemektedirler. 77 milyon, bunun bilinciyle
hareket etmek zorundadýr" ifadelerini
kullandý. Yasin YÜCEL
Hitit Üniversitesi 6 yabancý üniversite
ile daha iþbirliði yapacak
"Marka Þehir, Dünya Üniversitesi" sloganýyla yola çýkan Hitit Üniversitesi, Mevlana
Deðiþim Programý'nýn aktif bir uygulayacýsý oldu ve 2013-2014 akademik yýlýnda baþlayan
programa aktif olarak katýlan 47 üniversiteden
biri olarak bu alandaki çalýþmalarýný hýzla yürütüyor.
Programa baþlandýktan sonra henüz bir yýl
dolmadan 28 üniversite ile protokol imzalayan
Hitit Üniversitesi, son olarak yapýlan 6 yeni
protokol ile anlaþma sayýsýný 34'e çýkarttý. Böy-
lelikle, 3 kýtadaki 13 farklý ülkede anlaþma yapýlan üniversitelerde öðrenciler için ders alma,
öðretim üyeleri için ders verme hareketliliði
gerçekleþtirme olanaðý bulunuyor.
Protokol imzalanan yeni üniversiteler ise
þunlar: Arnavutluk Aleksandër Moisiu Durrës
Üniversitesi, Irak Salahaddin Üniversitesi, Kýrgýzistan Mahmud Kaþgari Barskani Doðu Üniversitesi, Somali Mogadishu Üniversitesi, Ürdün Yarmouk Üniversitesi, Yemen Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi. Bahadýr YÜCEL
Projelere
desteklerimiz
devam edecek
Ýskilip AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýl Genel Meclis üyeleri Üzeyir Esenkaya,
Yusuf Kaya Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.
Ziyarette, Uslu'ya geçmiþ olsun dileklerini ileten Belediye Baþkaný
Recep Çatma, belediye hizmetleri hakkýnda bilgiler vererek "Hedefimiz
kanalizasyon çalýþmalarýný en kýsa zamanda bitirmek ve su þebeke çalýþ-
malarýna baþlamaktýr. Bakanlýklar nezdinde de proje çalýþmalarýmýzý yapýyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz" dedi.
Uslu, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, gerekli desteklerin saðlanacaðýný söyledi. Haber Servisi
"Ekonomik kalkýnma ve sosyal geliþme istikrarla olur"
Büro Memur-Sen Çorum Þube Yönetimi Çorum Milletvekilleri Salim
Uslu ve Cahit Baðcý'ya nezaket ziyaretinde bulundular.
Büro Memur-Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz ve Yönetim
Kurulu üyeleri Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve
Çorum Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Dr. Cahit Baðcý'ya ne-
zaket ziyaretinde bulundular.
Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz, Uslu'ya geçmiþ olsun
dileklerini ileterek, "Milletvekillerimiz olarak sizlerle istiþare etmek ve
görüþ alýþveriþinde bulunmak istedik" dedi.
Salim Uslu ise ziyaretten dolayý memnun olduklarýný belirterek,
"Sendikal çalýþmalarýnýzda istikrarlý olun ve üyelerinizi yaptýðýnýz çalýþmalar hakkýnda sýk sýk bilgilendirin istikrarýnýzý koruyun" ifadelerini kullandý.
Çorum Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyon üyesi Dr. Cahit Baðcý ise
ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek istikrarýn önemi üzerinde durdu ve "Ekonomik kalkýnma kadar sosyal geliþmenin saðlanmasý
da istikrarla olur" þeklinde kaydetti.
Ziyarette, Büro Memur-Sen Þube Sekreteri Elvan Ekin, Mali Sekreter
Ýsmail Nüþtü, Þube Teþkilatlandýrma Sekreteri Yüksel Demir, Basýn ve
Halkla Ýliþkiler Sekreteri Emre Eser, Osman Günay, Ahmet Aykaç, Genel Merkez Delegeleri, Mustafa Ünal, Metin Adla da bulundu.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
13 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
HABER
Musul ve Kerkük 82.
ve 83. Ýllerimiz olmalý
Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Türkiye'nin
son günlerde
içeride ve dýþarýda yaþadýðý süreçlerin bundan 100 yýl öncesinin karanlýk dönemlerine benzediðini
iddia etti.
Dün balkanlardan gelen felaketlerin
bugün Ortadoðu'dan, doðudan geldiðini
ifade eden Çam, "Beslemeler bizlere kafa tutan konsolosluðu basma cesaretinde
bulunan, çalýþanlarý rehin alan bir yapý
devlet görevlilerinin hiç karþýlýk vermeden teslim olmuþ bir Türk heyeti, aynen
Süleymaniye'de yaþandýðý gibi teslim
olursan baþýna çuval geçirirler. Dünya siyasetinin büyük aktörlerinin küçük oyuncusu olan örgütler Ortadoðu'yu þekillendirme çabasýna girmiþlerdir. Ýngiliz ve Suudi desteðini alan IÞÝD terör örgütü Sünni bölgelerde taban bulmuþ ve vilayetleri zapt etmek çabasýna
girmiþtir öyle ki her þey çok planlý bir þekilde Musul Kerkük
hattýnda 200 km geniþ alanda hakim almak yolunda ilerlemekte. Irak ordusu tek bir kurþun sýkmadan, kentleri bir avuç militanlara teslim etmekte. Irak'ta olup biten 2003 yýlýndan buyana
Irak devletini önce eyaletlere daha sonra baðýmsýz, güçsüz devletçikler kurulmasýnýn temelleri atýlmýþ, bugün ise bunlar gerçekleþtirmek istenmektedir. Irak'ýn kuzeyi Kürt devleti, doðusun da Sünni Arap IÞÝD, güneyde Þii olmak üzere üçe bölünmüþ bir yapý mevcuttur. Bu bölüþümün tek kaybedeni Özal'la
kaybetmeye baþlayan kendi öz Kardeþine sahip çýkmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmaktadýr. Türkmen kenti Kerkük
Kürtlere verilmiþ, Türkmen kenti Musul Araplara verilmiþ, Baðdat, Tikrit Þiilere býrakýlmýþ, olan Kerkük zindanlarýnda Türkmenlere olmuþtur. Herkes karlý çýkmýþ bu olup bitenden sadece
Türkmenler evinden barkýn yuvasýndan
olmuþ Kardeþi bu olan Türk devleti
Türkmenleri bugünde sahipsiz býrakmýþtýr" dedi.Orta Doðu da olanlara bakýldýðýnda Türk devletinin komþularla sýfýr
sorun, bölgede lider ülke söylemlerinin
aslýnda yapýlan yanlýþ politikalarýn sonucunun öyle olmadýðýný herkesin gördüðünü öne süren Çam, "Bölgede baþýna
çuval geçirilmiþ devlet, konsolosluðu çete tarafýndan rehin alýnmýþ, içeride kýþlasýndan bayraðý indirilmiþ bir Türk devleti algýsý hýzla yayýlmýþ durumda. Türk
devleti var oluþ mücadelesini hep en zor
þartlarda güçlü mücadelelerle vermiþ
kendi özgürlük anlayýþý içerisinde dünya milletlerine de örnek
olmuþtur. Kökleri derin bir devlet geleneði olan devletin her ne
kadar bazý unsurlarý törpülense de tarih bize þunu göstermiþtir
ki küllerinden doðan bir millet olmuþuzdur. Ýçeride ve dýþarýda
geliþtirilen politikalarýn iç siyaset malzemesi yapýlmadan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin otoritesi ve gücü içerideki hainlere
ve dýþarýda Türk devletinin topraðýna müdahaleden bir avuç çetelere gereken dersleri acilen ve anýnda verilmesi, Musul ve Kerkük kentlerinin, 20 Ocak 1920 yýlýnda alýnan Misak-ý Milli kararlarý ve Lozan Antlaþmasý çerçevesinde bu þehirlerin Türk yurdu olduðu ve 82. ve 83. il sýfatý verilerek valilerin atanmasý gerekmektedir" ifade etti. Fatih AKBAÞ
Büro Memur Sen'den Kafkas'a ziyaret
Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz ve
Yönetim Kurulu üyeleri, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'ý
makamýnda ziyaret etti.
Kafkas, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek,
"Milletimiz ve memleketimiz için yapacaðýnýz tüm hayýrlý hiz-
metlerde yanýnýzda oluruz. Sizlere çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim" dedi. Büro Memur Sen Þube Baþkaný Cengiz ise "Sizin
doðru yapýlan iþleri desteklediðinizi bilmeyen yoktur. Bizim iki
kongremize de geldiniz. Size ne teþekkürü borç biliriz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Tabip Odasý,
Kaya'yý kutladý
Çelik Ýþ ve Öz Aðaç
Ýþ'ten geçmiþ olsun
Çelik Ýþ Sendikasý Genel Merkez Yöneticileri ile Öz Aðaç Ýþ
Sendikasý Genel Baþkaný Eyüp Karadereli Çorum Milletvekili,
TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel
Baþkaný Salim Uslu'yu ziyaret ederek geçirdiðii rahatsýzlýktan
dolayý geçmiþ olsun dileklerini ilettiler.
Çelik Ýþ Sendikasý Genel Sekreteri Yunus Deðirmenci, Genel
Mali Sekreter Bayram Altun, Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri
Muharrem Þahin, Genel Eðitim Sekreteri Recep Akyel ile Çelik
Ýþ Sendikasý eski Genel Baþkaný Feridun Tankut, Genel Mali
Sekreteri Kemal Can, ziyaret ederek geçmiþ osun dileklerinde
bulundular. Öz Aðaç Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Eyüp Karadereli de Uslu'yu ziyaret ederek, "Geçirmiþ olduðunuz rahatsýzlýðý üzülerek öðrendim. Geçmiþ olsun acil þifalar dileriz" dedi.
Karadereli ziyarette sendikal çalýþmalar hakkýnda da bilgiler
verdi. Milletvekili Salim Uslu'da ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak ve
yönetim kurulu üyeleri Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular.
Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak, "Ýlk öncelikle
bütün Ýslam aleminin kandilini kutluyorum.
Baþkanýmýza görevinde baþarýlar diliyorum. Ýnþallah
ortaklaþa güzel iþler yapacaðýz" dedi.
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ise
ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Tabip
Odasý Baþkaný Mustafa Azak
ve yönetim kurulu üyelerine
teþekkür etti. Kaya, "Artýk
sivil toplum örgütleri çok
önemli bir yere sahip, sizler
de yeni yönetim oluþturdunuz. Sizlere de baþarýlar
diliyorum.Ortak iþlerimizde
birlik beraberlik içerisinde
olacaðýz" þeklinde ifade etti.
Yasin YÜCEL
6
ÇORUM MERKEZ KIZ MESLEK LÝSESÝ ÝÇÝN ALL ÝN ONE (TÜMLEÞÝK BÝLGÝSAYAR) ALIMI
ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ
Çorum Merkez Kýz Meslek Lisesi için ALL ÝN ONE (Tümleþik Bilgisayar) Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/66070
1-Ýdarenin
a) Adresi
: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 19100 ÇORUM MERKEZ
/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
: 3642257400-3642101086
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceði internet adresi (varsa)
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
: 12 Adet ALL ÝN ONE Tümleþik Bilgisayar Alýmý
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
: Çorum Merkez Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüðü
c) Teslim tarihi
: Sözleþmenin imzalanmasýný müteakip ilk iþ günü iþe baþlanacak
ve mallarýn tamamý 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim edile
cektir.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CADDESÝ NO: 167 ÇORUM
MERKEZ-ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU
b) Tarihi ve saati
: 23.06.2014- 10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler:
a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi.
Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgelen sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Aday veya istekli adýna
düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
- Aday veya isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu
- Aday veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen
Ýmalat Yeterlik Belgesi
- Aday veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ
ve teklif ettiði mala iliþkin
Yerli Malý Belgesi
- Aday veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üreticisi veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler
4.3.2. Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler:
a) Teklif edilen ürünler yurt içinde üretilen ürünler ise, üretici firma tarafýndan alýnmýþ Gümrük ve
Ticaret Bakanlýðýndan alýnan Satýþ Sonrasý Hizmet Yeterlilik Belgesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýndan alýnan Garanti Belgesi,
b) Teklif edilen ürünler yurt dýþýndan ithal edilen ürünler ise, ihaleye giren isteklinin yetkili satýcý veya yetkili temsilci olarak yetki aldýðý firma tarafýndan alýnmýþ Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýndan alýnan Satýþ Sonrasý Hizmet Yeterlilik Belgesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýndan alýnan Garanti Belgesi Ýþ ortaklýðýnda ortaklardan biri, birkaçý veya tümü ortaklýk oranlarýna bakýlmaksýzýn bu kriterleri saðlayabilir.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda iliþkin belgeler:
Teklif edilen ürünler için CE belgesi (beyaný) teklif ile birlikte verilecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý
ve açýklamalarý içeren doküman:
a) Teklif edilen ürünün teknik þartnamede yer alan kriterlere uygunluðunu belirlemek amacýyla, teknik þartnamede belirtilen tüm donaným ürünlerinin markasý, modeli, kodu ve teknik özelliklerinin
belirtildiði bir liste, firma tarafýndan onaylanýp ihale dosyasýna konacaktýr.
b) Teklif edilecek tüm bilgisayarlarýn (kasa, klavye ve mause) bileþenleri ayný firmanýn ürünü olacak
ve firma tarafýndan yayýnlanan kataloglarda belirtilmiþ olacaktýr. Bahsedilen katalog teklifle birlikte
verilecektir.
5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL
ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CADDESÝ NO: 167 ÇORUM
MERKEZ-ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU adresine elden teslim edilebileceði
gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale
sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basýn: 631 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
TEK
YILDIZ
HABER
13 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
7
BAÞSAÐLIÐI
Dernegimiz üyesi Kemal
YOLYAPAR’ýn anneannesi
Nafiye ÇEK
’in
vefatý nedeniyle üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Dernegi Yönetim Kurulu ve
Üyeleri adýna Baþkan
Birkan Demirci
Esnafýn umudu Babalar Günü
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý
Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, büyük
harcamalarýn yapýldýðý özel günlerin sonuncusu olan Babalar Günü'nde piyasaya 1 milyar
TL'den fazla harcama yapýlmasýný beklediklerini
belirterek, "Piyasanýn canlanmasýna en büyük
katký özel günler ve bayramlarda olmaktadýr.
Evimizin direði, çok deðerli ve sevgili babalarýmýz
için Babalar Günü'nde yapýlacak harcamalar
piyasanýn canlanmasýna neden olacaktýr" dedi.
Baþta giyim ve elektronik sektörlerinde yoðun
olarak alýþveriþ yapýlacaðýný vurgulayan ÇESOB
Baþkaný Kýlýç, yaptýðý açýklamada, "Babalar
Günü'nde yapýlan harcamalar diðer özel günleri
geçerek en fazla alýþveriþ yapýlan özel gün haline
geldi. 2012 yýlýnda 851 milyon liralýk kartla alýþveriþ yapýlmýþtý. 2013 yýlýnýn Babalar Günü'nde 1 milyar lirayý bulan harcamalarýn bu sene de 1 milyar
lirayý aþmasý bekleniyor. Baþta giyim ve elektronik
sektörlerinde hareketlilik yaþatacaktýr. Herkesin
bütçesine uygun bir hediye almasýnýn beklendiði
bu günde esnafýmýz tüm hazýrlýklarýný yaptý"
ifadelerine yer verdi.
Bu hafta sonu satýþlarýn normal günlere göre
yüzde 30 oranýnda artmasýný bekleyen esnafýn, her
keseye göre bir hediye olmasý için bazý ürünlerde
yüzde 20 ile yüzde 50 arasýnda deðiþen oranlarda
indirim yapýlacaðýnýn altýný çizen Yalçýn Kýlýç, þöyle
konuþtu: "Babalar Günü'nde seçim yapmakta zorlananlar için giyim, elektronik ve aksesuar gibi çok
çeþitli ürünleri uygun fiyatlarla sunan esnafýmýz
sizleri beklemektedir. Babalar Günü'nde yapýlan
harcamalara baktýðýmýzda, alýþveriþin 4'te 1'ini
elektronik eþya ve telekomünikasyon sektöründen
yapýlan harcamalarýn oluþturduðunu görüyoruz.
Bu yýl hem Babalar Günü hem de çocuklarýnýn
karne günlerinin çakýþmasý nedeniyle de çarþýpazarýn hareketli olmasýný bekliyoruz."
SP'den bayrak tepkisi!
ÇESOB Baþkanvekili
Recep Gür oldu
Hak Ýþ'ten Uslu'ya
geçmiþ olsun
Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, Genel Baþkan
Yardýmcýsý Mustafa Toruntay ile birlikte Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare
Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu'yu
makamýnda ziyaret ettiler.
Genel Baþkan Arslan, "Geçirmiþ olduðunuz rahatsýzlýðý üzülerek öðrenmiþ
bulunmaktayýz. Geçmiþ olsun acil þifalar dileriz" dedi.
Ziyarette, Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Konfederasyonu
Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný
Mahmut Arslan ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Toruntay ile birlikte gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundular. Bahadýr YÜCEL
3 Mayýs'ta Olaðan Genel
Kurulu'nu yapan ve ÇESOB
Baþkanlýðý'na yeniden seçilen
Yalçýn Kýlýç ve ekibi, geçtiðimiz
günlerde ilk toplantýsýný yaparak görev daðýlýmýný gerçekleþtirdi.
Yalçýn Kýlýç Baþkanlýðý'nda
toplanan ÇESOB Yönetim,
Denetim ve Disiplin Kurulu
üyeleri birlik ve beraberlik mesajý verdi. Yapýlan toplantý sonunda ÇESOB Baþkanvekilliði'ne Kasaplar ve Celepler
Odasý Baþkaný Recep Gür, Denetim Kurulu Baþkanlýðý'na
Ortaköy Esnaf Odasý Baþkaný
Murat Özdemircan, Disiplin
Kurulu Baþkanlýðý'na ise Ýskilip
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Abdurrahman Uysal seçildiler. Ayrýca önceden Birlik Yönetim
Kurulu üyeleri arasýnda dönüþümlü olarak yapýlan Baþkanvekilliði görev süresi artýk 4 yýl olarak belirlendi.
Çorumlu esnaf ve sanatkarýn 24 saat hizmetinde olacaðýný ifade
eden ÇESOB Baþkanvekili Recep Gür ise, görevini layýkýyla yapmak
için elinden gelen tüm çabayý sarf edeceðini söyledi. Haber Servisi
Alkollü içki satýþý yapan
esnaflara tabela uyarýsý!
Çorum'dan
2 isim federasyon
yönetiminde
Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal alkollü içki satýþý yapan esnaflara tabela uyarýsýnda bulundu.
Alkollü içkilerin reklam ve tanýtýmýyla ilgili kanunun 11 Haziran'da yürürlüðe girdiðini hatýrlatan Þanal, "6487 sayýlý 'Bazý Kanunlar ile 375 sayýlý KHK de Deðiþiklik Yapýlmasý hakkýnda Kanunun gereði 11 Haziran 2014 ten itibaren Alkollü
Ýçkilerin reklamý ve tanýtýmý yapýlamaz. Ýçki satýþý
yapýlan yerlerin tabelalarý uygun hale getirilir'
hükmü yürürlüðe girmektedir. Bu kapsamda 11
Haziran 2014'ten sonra tabela ya da görünür yerlerde bu tür alkollü içkilerin reklamlarýný barýndýran iþletmelere 5 bin ila 200 bin TL arasýnda ceza
uygulanacaktýr. Esnaflarýmýzýn cezai bir yaptýrýmla
karþýlaþmamalarý ve maðdur olmamalarý bakýmýndan gereðini yapmalarý istiyoruz. Bu noktada duyarlý olsunlar" dedi. Yasin YÜCEL
ifade eden Göktepe ve Köse, kendilerini
bu göreve layýk gördükleri için Türkiye
Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlarý Federasyonu Baþkaný Osman Yeþilyurt'a ve Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu
Baþkaný Bayram Karakaþ'a teþekkür ettiler. Haber Servisi
Çorum Elektrik ve Su Tesisatçýlarý
Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe ile Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, baðlý bulunduklarý federasyonlarýn yönetimine girmeyi baþardýlar. Hikmet Göktepe, Türkiye Elektrik
Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri
Esnaf ve Sanatkarlarý Federasyonu'nun
yönetiminde yer alýrken, Mustafa Köse
ise Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu'nun yönetimine girdi. Çorum
esnaf ve sanatkarlarýnýn hak ve menfaatlerinin korunmasý ve sorunlarýnýn çözümü noktasýnda federasyon nezdinde
üzerlerine düþen her þeyi yapacaklarýný
SP Ýl Baþkaný Yardýmcýsý Ýbrahim Zorlu, "Ýnancý köreltilmiþ, ilke ve
idealleri yok edilmiþ bir millet baþkalarýnýn oyuncaðý olmaya, yabancýlarýn emrine girmeye mecburdur ve mahkumdur. Bugün geldiðimiz nokta
maalesef bu duruma yakýndýr" dedi.
Mevcut iktidar ve Baþbakanýn 12 yýl boyunca sürekli bir grupla veya
bir kesimle kavga ettiðini ve sürekli milleti kutuplaþtýrýp bu durumu kendi þahsý ve partisi lehine kazanç haline getirdiðini ancak millet ve memleket nezdinde kazaç deðil hep kayýplar olduðunu iddia eden Ýbrahim
Zorlu, "Bugün geldiðimiz nokta, bayrak indirilmiþtir. Kaldýki indirilen bu
bayrak herhangi bir yerde, daðda, tepede, okul bahçesinde vs yerde deðildir, garnizon içerisinde bulunmaktadýr. Vay efendim bu provalasyondur, bunu yapanlarýn niyeti þöyledir böyledir, o bayraðý indiren maþadýr,
vurulsaydý þöyle olurdu, falanda filanda, kem küm. Beyler ortada fiili bir
durum var, senin Ýstiklalinin simgesi olan bayraðýna saldýrýlmýþ ve sonuç
alýnmýþ sebebi her ne olursa olsun oradaki askerinde, komutanýnda, genel kurmayýnda, Hükümetinde, Devletinde bunu önlemek, o maþayý
oraya sokmamak, þayet direðe týrmandýysa aynen 1996 yýlýnda olduðu gibi onu aþaðýya indirmek birinci varoluþ sebebidir. Hem bunu yapamýyorsun hemde bu durumun eleþtirilmesini dahi hazmedemiyorsun. Ne yani
bu ülkeyi siz Babanýzýn çiftliðimi sandýnýz? Tarihi þanlarla, þereflerle,
kahramanlýklarla dolu bu millet er yada geç yapýlan bu ihanetlerin farkýna varacak ve kesinlikle hesabýný soracaktýr. Þayet Millet farkýna varmaz
ve hesabýný sormazsa her þeyi gören, bilen ve eksiksiz bir þekilde kayýt altýna alan mevla soracaktýr" dedi. Haber Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum
Gsm: 0533 381 08 85 - 0505 359 18 31 - 0544 686 66 60
Tel: 0364 224 20 00
TEK
YILDIZ
YAÞAM
13 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
8
Sýnava girmeden önce
Rahatsýz Olmamak Lazým
Evin telefonu geceyarýsý 3'te
çaldý , uykudaki adam açtý
telefonu .Telefondaki ses
annesine aitti :
- Nasýlsýn oðlum, iyi misin?
diye sordu. Oðlu þaþkýn bir
ifadeyle: -Ýyiyim anne hayýrdýr
bir þey mi oldu? dedi.
Annesi:-Bir þey yok oðlum
sadece sesini duymak istedim
dedi.
Oðlu da:-Anne sesimi duymak için bu saatte aranýr mý ?
dedi.Anne:-Rahatsýz mý ettim
oðlum? dedi .Oðlu:
-Evet anne rahatsýz ettin
dedi.Annesi þöyle dedi:
-25 sene önce bu saatte sen
de beni rahatsýz etmiþtin,
doðum günün kutlu olsun
yavrum.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Bu dönemde aþýrý kafein ve asitli içeceklerin,
fastfood aðýrlýklý saðlýksýz yiyeceklerin tüketilmesi
sýnav stresini artýrýp kötü sonuçlara neden olabilmektedir. Bu dönemde yapýlan en büyük hatalardan biri de zihni açmasý için aþýrý þeker
tüketilmesidir. Fazla þeker tüketimi daha hýzlý þekerin düþmesine yol açmaktadýr. Kan þekeri hýzla
düþen kiþilerde konsantrasyon azalýr, el ve ayaklarda uyuþma artar hipoglisemi gözlenmektedir.
ÝÇECEK TÜKETÝRKEN 2
KERE DÜÞÜNÜN
Çok fazla çay, kahve ve kola içmek kalp çarpýntýsýna, huzursuzluða, geç saatlerde de uykusuzluða,
korku ve endiþeye neden olabilmektedir. Kolalý
içeceklerde bol miktarda kafein içerir. Bunlarýn yerine C vitamini içeriði yüksek kuþburnu, papatya,
adaçayý gibi bitki çaylarý tüketmek daha doðrudur.
STRESLE BAÞ ETMEK ÝÇÝN
MUTLULUK VEREN
BESÝNLER TÜKETÝN
• Tam buðday ekmeði, bulgur pilavý, makarna,
tam buðday unundan yapýlmýþ kekler vb.
• Peynir, süt ve yumurta
• Muz, kivi çilek
• Yeterli miktarda çikolata (fazla tüketimi B
vitamin depolarýný azaltýr konsantrasyonu da
düþürebileceðini unutmayýn)
GÜZEL BÝR KAHVALTI
YAPIP SINAVA GÝRÝN
Tek baþýna þeker aðýrlýklý deðil kaliteli proteinlerden oluþan bir kahvaltý yapýlmalýdýr. Örneðin; 1
bardak taze sýkýlmýþ meyve suyu, 1 dilim peynir, 1
yumurta, domates, salatalýk, 1 tam ceviz veya 5-6
badem, 4-5 adet zeytin, 1 tatlý kaþýðý pekmez, 1 -2
dilim tam buðday ekmeði, 1 kivi ya da 5-6 çileðin
tüketildiði ideal bir kahvaltý ile güne baþlanabilir.
C VÝTAMÝNÝ STRESÝ AZALTIR
C vitamininden zengin beslenmenin adrenalin
seviyesini arttýrdýðý ve stresi azalttýðý gözlenmiþtir.
Bu sebeple C vitaminden zengin meyve ve sebzeler sýkça tüketilmelidir. Örneðin; portakal, kivi,
patates, biber, havuç, brokoli gibi sebze ve meyveler C vitaminince zengindir. Özellikle balýk, ceviz,
zeytinyaðý, yeþil yapraklý sebzeler, kýrmýzý et,
pekmez, maydanoz, yeþilbiber, kivi, portakal,
kuþburnu gibi gýdalara mutlaka haftalýk ve günlük
beslenmede yer verilmelidir.
BAÞARIYI GETÝREN ÖNERÝLER
• Güne kahvaltýsýz baþlamayýn.
• Gün içinde 5-6 öðün yiyecek tüketin (2-3
saatte bir beslenmeye gayret edin).
• Kafein içeren içecek ve yiyeceklerden
mümkün olduðu kadar uzak durmaya çalýþýn (asitli
içecekler, kahve, aþýrý miktarda çikolata vb).
• Aþýrý tuz (salamura yiyecekler) ve þeker içeren
gýdalarý dikkatli tüketmeye çalýþýn.
• Gaz yapýcý özelliði olan yiyeceklere dikkat
edin (kuru baklagiller asitli içecekler vb).
• Besin zehirlenmeleri riski olduðu için 1 gün
öncesinde dýþarýdan yemek yenmemelidir.
Yenilmesi zorunlu ise mayonez, tavuk gibi çabuk
bozulabilecek gýdalardan sakýnýlmalý ve açýkta
satýlan gýdalar tüketilmemelidir. Ýçeriðini
bilmediðiniz gýdalardan uzak durun.
• Açýk havada hoþlandýðýnýz spor ve aktiviteleri
yapýn.
4 milyondan daha fazla
Türk Toraks Derneði Genel Baþkaný ve
Celal Bayar Üniversitesi Göðüs Hastalýklarý
Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Arzu
Yorgancýoðlu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, astýmýn kalýtsal bir hastalýk olduðunu
ve þiddetinin kiþiden kiþiye ve ayný kiþide
zamanla deðiþebildiðini belirtti.
Gece ve sabahýn erken saatlerinde hastalýk
belirtinin daha fazla görüldüðünü dile getiren
Yorgancýoðlu, tekrarlayan nefes darlýðý,
göðüste baský hissi ve ve öksürüðe neden
olan bu kronik solunum yolu hastalýðýnýn tüm
dünyada her etnik ve yaþ grubundan yaklaþýk
300 milyon insaný etkilediðini kaydetti.
Prof. Dr. Yorgancýoðlu, dünyada astýmdan
yýllýk ölüm sayýsýnýn da 250 bin olduðunu
aktardý.
Türkiye'de görülme sýklýðýnýn çocuklarda
7-8'de 1, yetiþkinlerde ise 12'de 1 olduðunu
ifade eden Yorgancýoðlu, "Türkiye'deki astým
hastasý sayýsý 4 milyonu çok aþtý. Astýmlýlara
sanayileþmenin yoðun olduðu büyük
þehirlerde daha sýk rastlýyoruz. Hava kirliliði
ve nemin daha az olduðu bölgelerde görülme
sýklýðý da düþüyor" dedi.
"DÝÐER
HASTALIKLARLA
KARIÞTIRILABÝLÝYOR"
Astým hastalarýnýn zaman zaman yanlýþ
taný alabildiðini söyleyen Arzu Yorgancýoðlu,
hastalýðýn belirtilerinin bronþit ya da kronik
týkayýcý akciðer hastalýðý (KOAH) ile
karýþtýrýlabildiðini, hastaya mutlaka solunum
testi yapýlmasý gerektiðini ifade etti.
Astým hastasý olduðunu bilmeden
yaþamýný sürdürenlerin olduðunu kaydeden
Prof. Dr. Yorgancýoðlu, "Sadece bahar
aylarýnda þikayeti olanlar, yanlýþ taný alabiliyorlar. Biz gribal enfeksiyon sonrasý uzun süre
öksüren hastalarýn mutlaka hekime gitmesini
öneriyoruz" dedi.
Astým tedavisinin amacýnýn hastalýðý kontrol altýna almak ve iyilik halinin devamýný
saðlamak olduðunu dile getiren Arzu
Yorgancýoðlu, uygun tedavi ile günüz astým
yakýnmalarýnýn son bulabileceðini, hýzlý etkili
nefes açýcý ilaçlara gereksinimin ortadan
kaldýrýlabileceðini, nefes ölçümlerinin normal
düzeyde seyredebileceðini ve günlük iþlerin
engellenmeden yapýlabileceðini anlattý.
Türkiye'de ve dünyada hastalýðý kontrol
altýna alýnan hasta sayýsýnýn hýzla yükseldiðini, yine de istenen düzeye ulaþýlamadýðýný
belirten Yorgancýoðlu, güncel verilere göre
üçüncü basamak saðlýk kuruluþlarýna baþvuran astýmlýlarda tam kontrol oranýnýn yüzde
22'ye ulaþtýðýný vurguladý.
Halen 4 astýmlýdan 1'inin yýlda bir kez
astým krizi nedeniyle acil servise baþvurduðunu aktaran Yorgancýoðlu, "Astým kontrolünü güçleþtiren etkenler arasýnda ilaçlarýn
doðru ve düzenli kullanýlmamasý dýþýnda,
sigara dumaný gibi tetikleyicilere maruz
kalmak ve obezite sayýlabilir" dedi.
Prof. Dr. Arzu Yorgancýoðlu, astýmlýlarýn
da tedaviyle her aktiviteyi yapabileceðini,
spor ve sanat dünyasýnda da astým hastalarýna rastlanabildiðini sözlerine ekledi.
22:00
Dizi
Kaçaklar
Arama ve imha etme görevi için Bolivya
ormanlarýna gönderilen Özel Kuvvetler timinin
seçkin üyeleri Clay Jensen, Roque, Pooch ve
Cougar kýsa bir süre sonra, Max olarak bilinen
güçlü düþmanýn içerÝden körüklemesiyle ölümcül bir ihanetin hedefi haline gelirler.
Saat : 22:00 - 05:00 (420 dakika)
Tür : Sinema (Aksiyon, Suç,Dram)
Oyuncular : Jeffrey Dean Morgan, Zoe
Saldana, Chris Evans, Idris Elba
Yönetmen : Sylvain White
21:45
Dizi
Pis Yedili
Ýstanbul'daki bir kolejde okuyan öðrencilerin
birbirinden renkli maceralarý... Okulun çýlgýn
müdiresi Esma Sultan, paralý öðrencilere ve
evliliðe þartlanmýþtýr. Zengin ailelerden gelen
öðrenciler ile yoksul ailelerden gelen öðrenciler arasýnda da sürekli çatýþmalar yaþanmaktadýr.Oyuncular : Ayþegül Aldinç,
Asuman Dabak, Turan Özdemir, Eda Ece,
Melis Babadað
Yönetmen : Osman Taþçý
20:00
Dizi
Truva (Troy)
Sparta Kraliçesi Helena, Truva Prensi Paris tarafýndan
kaçýrýlýr. Bunu gören Helena'nýn kocasý Kral Menelaus,
Truva'ya savaþ açmaya karar verir. Ancak Truva, tarihinde hiçbir düþmanýna geçit vermemiþ surlarla kaplý
bir krallýktýr. Menelaus'un erkek kardeþi Agamemnon,
kardeþinin onurunu savunmak için büyük bir orduyla
Truva'ya saldýrýr. Ama aslýnda Agamemnon'un istediði
daha fazla güç elde etmektir. Helena onun için sadece
bahanedir. Bu savaþ, Prens Paris'in aðabeyi yenilmez
Hector ile Yunan ordusunun baþýndaki yaþayan en
büyük savaþçý olarak adlandýrýlan Aþil'in unutulmaz
dövüþü ile de efsaneleþecektir.
PEYNÝRLÝ
SAMANYOLU
Talat Paþa
Babasý Kýrcaali'nin Çepelce,
annesi de Dedeler köyünden;
Anadolu’dan buraya göçmüþ Türk
soylu ailelerdendir.[1][2] 1898 ile
1908 arasýnda, Selanik Postanesinde
bir postacý olarak görev yaptý.
Sonunda, bu posta biriminde 10 yýl
hizmet ettikten sonra, Selanik
Postane baþkaný oldu. Jön Türk
hareketinin komplocusu gerekçesiyle
1908 yýlýnda, Ýttihat ve Terakki (CUP)
Komitesi üyeliði için görevden alýndý.
Ancak, 1908 Jön Türk Devrimi'nden
sonra Edirne milletvekilliði, dahiliye
nazýrlýðý (içiþleri bakaný) ve 1917'de
sadrazamlýk yapmýþtýr. 1909 yýlýnda
kurulan Hür ve Kabul Edilmiþ
Masonlar Büyük Locasýnýn ilk büyük
üstadý olarak 1 yýl görev yapmýþtýr.[3]
Temmuz 1913 yýlýnda Baþbakan
Mahmud
Þevket
Paþa'nýn
öldürülmesinden sonra, Talat Paþa
tekrar Ýçiþleri Bakaný oldu. Enver Paþa
ve Cemal Paþa ile Talat Paþa Üç
Paþalar adlý bir grup kurdu.Mehmed
Talat, I. Dünya Savaþý sýrasýnda
Ermenileri tehcir etmek için Tehcir
Kanununun çýkarýlmasýnda etkin rol
oynamýþtýr. Bolþevik Devriminin
gerçekleþmesiyle savaþtan çekilen
Rusya ile 3 Mart 1918'de imzalanan
Brest Litovsk Barýþ Antlaþmasý'na
Osmanlý Devleti temsilcisi olarak
imza atan Talât Paþa'nýn çabalarý neticesinde Rusya, 1878'de 93 Harbi
sýrasýnda iþgal ederek aldýðý tüm
topraklarý (Ardahan, Kars, Artvin ve
Batum) Osmanlý Devleti'ne geri vermiþtir.Osmanlý Devleti'nin I. Dünya
Savaþý'ndan yenilgi ile ayrýlacaðý
görülünce, Ýttihat ve Terakki'nin bir
kýsým ileri gelenleri ile birlikte, 3
Kasým 1918'de Ýstanbul limanýnda
bekleyen bir Alman denizaltýsý ile
Berlin'e kaçtý. Sadece bir hafta sonra
Osmanlý Devleti Müttefiklere teslim
oldu ve Mondros Mütarekesi imzalandý. 1918 yýlýnda ülkeyi terk
etmiþtir. Bu dönemde Osmanlý
Devleti Talat Paþa'yý yargýlamýþtýr.[4]
Malzemeler
12 Dilim Tost Ekmeði
100 gr Süt Kremasý
100 gr Krempeynir
Tuz, Karabiber
80 gr Açýk Renkli Havyar
1/2 Demet Dereotu
200 gr Füme
Somon Balýðý
Hardal
Birkaç Adet Karides
1 Limon
Yemeðin Tarifi
Tost ekmeklerini kýzartýp bir
fýrýn ýzgarasýnýn üzerinde soðumalarýný bekleyin. Yýldýz þeklindeki bir kurabiye kalýbý ile
þekiller çýkarýn. Her dilimden iki
yýldýz çýkarmaya çalýþýn.Havyarlý
krema için süt kremasý ve krempeyniri karýþtýrýn. Kremayý tuz ve
karabiberle tatlandýrýn. Karýþýmý
bir sýkma torbasýnýn içine doldu-
run. Yýldýz ekmeklerin yarýsýna
kremalý karýþýmdan sýkýn. Üzerini
havyar ve dereotu ile
süsleyin.Somonlu krema için
füme somonu krem peynirle birlikte blender veya mikserle çýrpýp
püre haline getirin. Karýþýmý
hardal ve tuzla tatlandýrin. Kalan
yýldýz ekmeklerin üzerine
somonlu kremayý
sürün.Gerekirse karideslerin
kabuklarýný soyun. Kuyruk
kýsýmlarýný koparmayýn. Limonu
sýcak su ile yýkayýp rendeleyin.
Kalaný ince dilimler halinde
doðrayýp ardýndan küçük
parçalara bölün. Somonlu yýldýz
ekmekleri karides ve limon
parçalarý ile süsleyip servis yapýn.
Dilerseniz kremalý karýþýmlarý
farklý malzemelerle de hazýrlayabilirsiniz.Örneðin sevdiðiniz
baharatlarý ekleyebilirsiniz.
Yaþam, çok zalim bir öðretmendir.
Önce sýnav yapar, sonra dersi verir.
(Andre Gide)
04:55 Yahþi Cazibe
05.35 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Truva
23:25 Yasak
Yerli Dizi
08:00 Cennet Mahallesi
08:30 Yeni Bir Gün
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Gülben
14:00 Lezzet Haritasý
15:00 Misafir Ol Bana
17:45 Pepee
18:15 Kukla Tipler
19:00 Ana Haber
19:15 Büyük Risk
20:00 Arý Filmi
21:45 Pis Yedili
Yerli Dizi
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
16.55 Seksenler
18:00 Ana Haber
18:30 Hava Durumu
21:55 Ýspanya-Kamerun
21:55 Ýspanya Hollanda
05:45 Hayat Dersleri
06:30 Haber
08:00 Yasemince
09:45 Dr. Feridun
Kunak Show
12:00 Zor Sevda
14:00 Uður Arslan’la
Umut Var
15:50 Kiralýk Anne
17:45 Ana Haber
18:45 Besle Kargayý
19:40 Ýlk Vuruþ
22:20 Þen Dul Þaban
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
15.00 Evim Þahane
17.00 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18.50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Çarkýfelek
22:00 Kaçaklar
01:30 Tv Filmi
03:30 Beþinci Boyut
05:00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
19:15 Küçük Kýyamet
23:00 Davetsiz Misafir
TEK
YILDIZ
HABER
13 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
Dediler ki: "Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik.
Eðer bizi baðýþlamaz ve bize acýmazsan mutlaka
ziyan edenlerden oluruz." A'râf, 7/23
Cumanýz Mübarek
Olsun...
DUA
GÜZEL AHLAK VE
KAZANMA YOLLARI
KESB
'Kesb', toplamak, aramak, kazanmak anlamlarýný dile getirir. Kelam ilminde, insan
iradesinin fiili üzerindeki etkisiyle sorumluluða neden olan yöneliþine verilen isimdir. Kesb
kelimesi Kur'an-ý Kerim'de üç anlamda kullanýlýr. "Allah sizi yeminlerinizdeki yanýlmadan
dolayý sorumlu tutmaz.
Sizi kalplerinizin kesb ettiklerinden (kazandýklarýndan) sorumlu tutar..." âyetinde
kesb, kalbin akdi ve azmi anlamýna gelmektedir. "Ey iman edenler, kesb ettiklerinizin (kazandýklarýnýzýn) ve sizin için yerden çýkardýklarýmýzýn helal ve iyisinden harcayýn..." âyetindeki kesb, ticaretle elde edilen kazancý dile
getirir.
"Kendi kesbinizin (yaptýðýnýzýn) cezasý
olan azabý tadýn." âyetinde ise kesb, çalýþma
ve amel anlamýnda kullanýlmaktadýr. Kelime
buradaki anlamlarýndan yola çýkýlarak Kelam'da kiþinin iradesinin kendisine sorumluluk kazandýracak yöneliþini dile getirmek üzere kullanýlmýþtýr. Kelam ilminde kesb, Allah
(c.c.)'ýn irade ve yaratýcýlýðý karþýsýnda insan
iradesinin yeri ve bu iradenin fiil üzerindeki
etkisi konusundaki tartýþmalarýn bir sonucu
olarak ilk kez el-Eþ'ari tarafýndan bir kelam
kuramý haline getirildi. Ýnsan iradesinin fiil
üzerindeki etkisi konusunda daha önce birbirine zýt iki görüþ doðmuþtu. Cebriye'nin temsil ettiði ilk görüþ insana irade ve özgürlük tanýmýyor, onu Allah (c.c.) tarafýndan önceden
belirlenmiþ iþleri yapmaya zorunlu bir varlýk
olarak tanýmlýyordu. Ýrade ve yaratýcýlýðýnda
Allah (c.c.)'ýn tekliðine gölge düþürmeme, ortak tanýmama endiþesinden kaynaklanan bu
görüþ, tüm fiillerini Allah (c.c.)'ýn takdir ve yaratmasýna baðladýðý için, insanýn sorumluluðunu açýklamakta yetersiz kalýyordu. Bu görüþün karþýsýnda yer alan ve Kaderiye Mutezile
tarafýndan temsil edilen ikinci görüþ ise, insanýn fiilleri üzerinde Allah (c.c.)'ýn hiçbir etkisi
olmadýðýný savunuyordu. Buna göre insan tam
anlamýyla özgürdür, iradesiyle dilediði fiili seçer ve Allah (c.c.)'ýn kendisine verdiði halketme (yaratma, yapma) gücüyle de yaratýr. Ýnsan bu nedenle fiillerinden dolayý sorumludur;
fiilinin niteliðine göre ödül ya da ceza görür.
Mutezile'nin görüþünün tek yaratýcýnýn Allah
(c.c.) olduðunu belirten Kur'an hükümleriyle
çeliþtiðini düþünen el-Eþ'ari, Cebriye ile Mutezile'nin görüþlerini kesb kuramý ile uzlaþtýrmaya çalýþtý. Buna göre insanda bir irade ve
güç vardýr, ama bunlarýn fiil üzerinde bir etkileri yoktur. Bu irade ve güç insaný fiile yöneltir
ve yakýnlaþtýrýr (iktiran). Bunun üzerine Allah
(c.c.) insanýn yöneldiði fiili yaratýr. Böylece insan yöneliþi ile fiili kesbetmiþ (kazanmýþ), Allah (c.c.) da fiili yaratmýþtýr. Ne var ki insanýn
iradesi seçiminde baðýmsýz deðildir; Allah
(c.c.)'ýn iradesine tabidir ve ancak onun belirlediði fiili seçebilir. Bu son görüþüyle el-Eþ'ari
iyice Cebriye'ye yaklaþýr ve insanýn sorumluluðunu açýklama konusunda baþarýsýz kalýr.
Bu nedenle sonraki kelamcýlar onu Cebriye ile
birlikte ele almak ve kuramýný bir orta cebr
(cebr-i mutavassýt) olarak nitelemek zorunda
kalýrlar. Maturidî kelamcýlar da Eþ'arîlerle ayný
amaçla kesb kuramý üzerinde durdular. Fakat
bunlarýn kesb anlayýþý diðerinden büyük ölçüde farklýdýr. Maturidilere göre de Allah (c.c.)
yaratýcý (Hâlýk), insan kazanýcýdýr (kâsib). Ancak insanda fiili etkileyecek bir yapabilme gücünün yanýsýra birisi külli, diðeri cüz'i olmak
üzere iki irade vardýr. Külli irade, insanýn fiil
ya da terkten birini seçmesini saðlar.
Cüz'i irade ise külli iradenin fiil ya da terkten birine bilfiil yönelmesinden (azm-i musammem) ibarettir. el-Eþ'arî'nin söylediðinin
aksine Allah (c.c.)'ýn iradesi insanýn cüz'i iradesine tabidir. Baþka bir deyiþle Allah (c.c.)'ýn
iradesi seçilen fiile kulun iradesine baðlý olarak yönelir. Allah (c.c.) fiili, insanýn baðýmsýz
olarak seçmesinde ve fiilen ona yönelmesinden sonra yaratýr. Bu nedenle fiilin sorumluluðu insana aittir.
Maturidî kelamcýlar insan iradesine tanýdýklarý özgürlükle Mutezile kelamcýlarýna yaklaþýr; ancak fiilin Allah (c.c.) tarafýndan yaratýldýðýný söyleyerek onlardan ayrýlýrlar. Ne var ki
bu fark yalnýzca "yaratma" kelimesine yükledikleri anlamdan kaynaklanmaktadýr. Mutezile "kul fiilinin yaratýcýsýdýr" derken yoktan var
etmeyi (ibda) deðil, vardan yeni bir þey var etmeyi kastetmektedir.
Buna karþýlýk Maturidi kelamcýlar yaratmayý yoktan var etme biçiminde anlamakta ve bu
niteliðin insana verilmesini þirk saymaktadýrlar. Buradaki 'yaratma'nýn, söz gelimi, "Ey Ýsa,
iznimle kuþ þeklinde bir þey yaratýyorsun!"
ayetindeki 'yaratma' gibi bir þeyin belli ölçülerde ve belirli bir biçimde meydana getirilmesi olarak anlaþýldýðýnda aralarýnda bir fark kalmamakta, sorun çözülmektedir.
9
"Bir kulun Allah'ýn rýzasýný gözeterek öfkesini
yenmesinden, Allah katýnda sevabý daha büyük
bir davranýþ yoktur." ( Ýbn Mâce, "Zühd",18)
"Ey Rabbim, Ümmet-i Muhammed'in cümlesine umûmî bir rahmetle merhamet et"
Amin
SAHABE HAYATI
RABITA
HZ. OSMAN ÝBNÝ MAZ'UN (r.anh)
Rabýta; 'bað' ve 'irtibatlandýran' manalarýna gelir. Sofiler onu, derviþin þeyhine özel teveccühü yerinde kullanýrlar ki, bunu þu þekilde açabiliriz: Salik, doðrudan doðruya envar-ý tecelliyattan tam istifade edemediði -bu kendini liyakatsýz görmeden
de kaynaklanabilir- þeyhinin atmosferinde fani
olarak onun teveccühünün gölgesinde Ýlahi tecellileri duymaya çalýþmaktýr ki, gölgeden çýkýp vesayetten sýyrýlýnca Hakk'la muamelesini bizzat da
sürdürebilir. Bidayette mürþit böyle bir istifadeye
vesile olduðundan, bir üstad ve rehber olarak ona
saygýda da kusur edilmez. Aslýnda belli bir çerçevede, Kur'an da, diðer kitaplar da, enbiya-ý izam
da -asliyet-zilliyet, metbuiyet-tabiiyet hususlarý
mahfuz- bir'e vesiledirler. Ve vesileleðin vüsati ölçüsünde, 'Ýnsanlara teþekkür etmeyen Allah'a da
þükretmemiþ demektir' fehvasýnca onlarýn þahsýnda Allah'a teþekkürde bulunmuþ oluruz.
Diðer bir yaklaþýmla rabýta, maddi-manevi,
muhtemel ya da muhakkak saldýrý ve ýzrarlara karþý, din ve dince mukaddes sayýlan þeylerin muhafazasýna kendini adama demektir. Daha geniþ bir
çerçevede ise, bölünmez, parçalanmaz, kopmaz bir
bütünün bünyan-ý mersus haline gelip sonra da bu
yekvücud heyetin, Ýslam'ýn harim-i ismetine uzanacak ellere karþý fevkalade bir hassasiyet ve titizlikle mukabelede bulunmasý da diyebiliriz. Bunun
deðiþik konulardaki tezahürü farklý farklýdýr; mesela askerlerin, hudut boylarýnda namusumuza, topraðýmýza göz diken kimselere karþý, nöbet tutmalarý bir rabýtadýr. Ýþte böyle bir rabýtanýn, -bu esaslarý
bize anlatan Sahib-i Þeriatin beyanlarýna göre- bir
saati bir sene ibadet yapmaya eþ deðerdir.
Milli Kimliði Korumak
Bir ülke insanýnýn, sahip olduðu deðerleri, mübarek ve
mukaddes düþüncelerini koruma altýna almak için beraberlikler tesis etmeleri, organize faaliyetlerde bulunmalarý
dini, milli kimliklerini koruma mücadelesi vermeleri veya
iç ve dýþ tehditlere karþý kitleleri uyarmaya çalýþmalarý irþad platformunda bir rabýtadýr. Yukarýdaki hususlarýn müdafaa ve muhafazasýyla alakalý açýlan çýðýrda, hizmet etme
durumunda bulunan fertler: 'Kardeþimin namusu benim
namusum, onun haysiyeti benim haysiyetim, onun izzeti
benim izzetim, onun hizmeti benim hizmetim; biz hepimiz bir sefinede hizmet eden hademeler hükmündeyiz;
birimizin gafleti, bu vapurun batmasýna, alt üst olmasýna
sebebiyet verebilir. Biz hepimiz bu fabrikada ayrý ayrý
çarklar hükmündeyiz, birimizin tevakkufu, bütün bu fabrikadaki çarklarýn hepsinin ataletine sebebiyet verebilir.
Öyleyse hepimize teker teker, teyakkuz düþüyor.' diyerek
birbirlerine çok ciddi bir baðla baðlanmalarý da ayrý bir rabýtadýr.
Rabýta-yý Canan
Sofilerin üzerinde durduðu rabýta -yeri Kalbin Zümrüt
Tepeleri- dar, ferdi ve özel bir rabýtadýr. Bu þekildeki rabýtayý kabul etmede bir beis yoktur. Nasslara göre izahý kabil
ve vesilelik manasýndaki rabýtayý inkar ise bir baðnazlýk ve
bir taassuptur. Tabii onu, sadece þeyhi, mürþidi veya Allah
Rasulünü tezekkür ve tahattur etme þekline irca etmek de
rabýtanýn engin manasýný daraltma demektir.
Tarikatlar rabýtayý þu þekilde uygular: Mürid, mürþid
bildiði zatý kendi iki kaþýnýn ortasýnda, kendisini de onun
iki kaþý ortasýnda gibi mülahaza eder. Onun þemailini, ha-
ESMAÜL HÜSNA
EL-ÐAFFAR
Gizleyen, örten, baðýþlayan afveden manalarýna gelen "elÐafur" ismi Kur'an'ý Kerim'de 91 defa geçmekte."El-Ðaffar" 5 defa,"el-Ðafir" ise iki defa geçmektedir.
Vücudumuzu incecik, sihirli bir perdeyle sarýp sarmalayan
'Ðafur' olan Rabbimiz bizi birbirimize güzel çekici gösteriyor.
Bir yangýnda yüzünün incecik sihirli perdesi yanan insan
ne kadar korkunç oluyor. Ýçindeki kanlar, irinler, damarlar
dýþardan görünseydi kimse kimsenin yanýna yaklaþamazdý.
Mehmet Akif'in: "Ne çirkin yüzler örtermiþ meðer, O incecik perde" dediði gibi 'Ðaffar' olan Rabbimiz içimizde görüntüsü hoþa gitmeyen kanýmýzý, idrarýmýzý, yiyip içtiklerimizi, incecik bir perdeyle örtüp gizlediði gibi içimizde ürettiðimiz birçok kötü düþünceleri de kimseye göstermemekte.
Ya içimizden geçenler dýþýmýzda görünseydi ne olurdu halimiz? Annemiz, babamýz, eþimiz, çocuklarýmýz, dostlarýmýz, düþmanlarýmýz hakkýnda düþündüklerimiz yüzümüzden görünseydi korkunç olurdu. 'Ðafur' olan Rabbimiz içimizi, dýþýmýzý bildiði halde ayýplarýmýzý, günahlarýmýzý gizlemekte. "Muhakkak Allah, baðýþlayan/örtendir, merhamet edendir" (Bakara 182) ayeti Kur'an'ý Kerim'de çokça
tekrarlanmaktadýr.
"Ðafur" olan Allah'a iman eden toplum ve bireyleri kötülükleri ve kötü haberleri yaymazlar. Böylece kötülüðü yapan teþhir edilerek ar damarý çatlatýlmamýþ olur. Bir de bu
kötülüðü yayarak baþkalarýnýn aklýna getirilmemiþ
olur."Ðafur" olan Rabbimiz: "Mü'minler arasýnda kötülüðün yayýlmasýný isteyenlere dünyada da, ahirette de acýklý
azap vardýr. Allah bilir, siz bilemezsiniz" buyurur. (Nur 19)
yat tarzýný, siretini, iç alemini tezekkür ve tahattur ederek,
onun gibi olmaya çalýþýr ve kendini öyle olmaya zorlar.
Burada bir bakýma Allah (cc) ile kul arasýna baþka birisi
konmuþ gibi oluyor. Ancak bunun öyle olmadýðý da açýktýr. Bize göre bu anlamda rabýta emekleyen bir insanýn, tavus kuþu gibi göklerde pervaz eden birinin arkasýna takýlmasý ve hedefine ulaþmak için hýzýný artýrmasý demektir.
Bu meseleyi biraz açacak olursak; kiþi ister vadinin dibinde, ister daðýn zirvesinde olsun, her zaman ellerini Allah'a
kaldýrýp O'na maksatlarýný açar, içini þerheder, rahatlýkla
'Senin abd-i kemterin olan benim, Sen'den istediklerim
þunlardýr.' diyebilir. Fakat meseleyi murakabe platformu
içinde ele aldýðý, günahlarýný hatýrladýðý, Rabb karþýsýnda
acz ve fakrýný mütalaa ettiðinde, zaman zaman ümitleri kýrýlabilir, inkisara düþebilir ve 'Ben kim, þu büyük þeyleri isteme kim?..' -bu mülahaza yanlýþ olabilir- diyebilir. Ýþte bu
noktada kul murakabeden rabýtaya çekilip 'Allahým benim
dilbeste olduðum mürþid-i kamil þudur, O'nun el kaldýrmalarýnýn gölgesinde ellerimi sana kaldýrýyorum. O'nun
teveccühünün arkasýnda Sana teveccüh ediyorum. O'nun
bülbül gibi söyleyen dilinin arkasýnda ben de acizane bu
hissiyatýmý ifade etmeye çalýþýyorum. Beni bu duruma
iten, aczim, fakrým ve O'nun hakkýnda hüsn-ü zanným,
benim makbul olmayýþým onun da makbuliyetidir. O'nun
yüzü suyu hürmetine dualarýmý kabul eyle..' diyebilir ki iþte rabýtanýn gerçek manasý da budur. Görüldüðü gibi burada mürþid veya mürþidin mürþidi, Allah ile kul arasýna
girmiyor, belki kul acz ve fakrýný itiraf içinde, haddince bir
duruma giriyor ki, bu manadaki rabýta, seyr-i sülukun bir
zatýn gölgesi veya vesayasý altýnda tamamlanmasýna, acz
ve fakrý idrakle o zata baðlýlýk ve iktida içinde yapýlan, ibadetü taatýn ünvaný oluyor. Böyle olunca da Allah'la (cc)
kullarý arasýna kimse girmiþ olmuyor. Allah'a (cc) kulluk
için böyle bir vesile þart olmasa da, onun Allah'la (cc) kul
arasýnda vesateti esas kabul eden sapýk mesleklere benzetilmesi de doðru deðildir -ki ben böyle rabýta yapan hiçbir
tasavvuf ehli veya ekolu tanýmýyorum- Deðil herhangi bir
þeyhi, Hz. Mesih'i Allah ile kendi aralarýna koyma anlamýnda bir rabýta hatadýr, hatta -neuzü billah- þirktir.
Rabýta Ýnsaný
Rabýta kavramý bu temeller üzerine oturtulduktan sonra, ona konu alan zatýn kimliði çok önemli deðildir. Mesela benim hayatýmda kulluklarý ile çok ciddi izler býrakmýþ
derin, engin insanlar vardýr. Bunlardan birinin -ki sizin
çok deðer atfetmeyeceðiniz bir insandý ama benim nazarýmda çok büyüktü- dua ederken yüzüne bakardým. O
duasýnda boynunu bir tarafa büker, bazen dudaklarýný kýpýrdatamaz, bir müddet sonra elleri de dudaklarý da titremeye baþlardý. Þahsen ben o zat hayatta iken, onunla beraber namaz kýldýðým her anda, onun duasýný, dudaklarýndaki o kýpýrdanýþý, yüzündeki o ciddi teessür ve tahassürü,
yakalamaya çalýþýrdým. O zatýn vefatýndan sonra da çok
defa ellerimi kaldýrdýðýmda, onu, o titreyen elleriyle, kýpýrdayan dudaklarýyla, buruk boynuyla tezekkür ettim ve ondan ders almaya çalýþtým. Eðer bu rabýtaysa böyle bir rabýtada hiçbir mahzur yoktur ve bu katiyen tevhide gölge düþürmemektedir.
Evet, katý baðnaz bir kýsým kimselerin düþündüðü gibi
meseleyi ele alarak, Ebu Yezid el-Bistami, Cüneyd el-Baðdadi ve Ý. Þibli'lerden baþlayýp günümüze kadar gelen selef-i salihini, hususiyle Hz. Þah-ý Nakþibendi gibi, alem-i
Ýslam'ýn önemli bir güneþi olan bir zatý ve onun açtýðý çýðýrda bu iþi yapanlarý hatalý ve kusurlu görme büyük bir
günahtýr.
Hata edenler, iþi çýðýrýndan çýkaranlar varsa, elimizde
ehl-i sünnet ve'l-cemaatin düsturlarý vardýr, biz her þeyi
onlara tevfikan -Allah'ýn inayetiyle- doðruyu bulabiliriz.
Fethullah Gülen
Medine'de Vefat Eden Ýlk Muhacir. Osman Ýbni
Maz'un radýyallahu anh Medine'de vefat eden ilk
sahâbî... Bakî kabristanlýðýna defnedilen ilk muhacir...
Mâbedi hayat olan bir âbid zâttýr.
O, ilk müslümanlardandýr. Rasûlullah sallallahu
aleyhi vesellem efendimiz Dâru'l-Erkam'a yerleþmeden önce Ýslâmla þereflendi. Cahiliye döneminde de temiz yaratýlýþlý, aðýrbaþlý bir insandý. O dönemde de hiç
içki içmedi. "Aklý gideren, benden aþaðýdakileri bana
güldüren bir þeyi içmem" derdi. Onun islâm'a giriþi
Ahmed Ýbni Hanbel'in Müsned'inde þöyle anlatýlýr:
"Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem bir gün
Mekke'de evinin yanýnda oturuyordu. Osman Ýbni
Maz'un da oradan geçiyordu. Rasûlullah (s.a.)'e bakýp
tebessüm etti. Ýki cihan Güneþi Efendimiz de ona: "Biraz oturmaz mýsýn?" buyurdu. O da karþýsýna oturdu.
Konuþurlarken Rasûlu Ekrem (s.a.) Efendimize bir hal
oldu. Sanki karþýsýnda birisi ona bir þeyler anlatýyor,
Efendimiz de anladým dercesine baþýný sallýyordu. Bu
hal bir müddet sonra geçti. Osman bu hali merak etti
ve Efendimize sordu. Resûl-i Ekrem (s.a.) efendimiz
kendisine Allah'ýn elçisi cebrâil'in geldiðini ve Nahl
Sûresi 90. âyet-i celileyi indirdiðini söyledi. Meâlen:
"Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsâný ve akrabaya vermeyi emrediyor. Zinâdan, fenalýklardan ve insanlara
zulum yapmaktan da nehyediyor. Size böylece ögüt veriyor ki, benimseyip tutasýnýz."
Bu hadise Osman Ýbni Maz'un'un gönlünde iman
nurunun parlamasýna vesile oldu. Oracýkta Ýslâm'a giriverdi. Ýslâm'ýn ilk günlerinde Osman'ýn bu hareketi
Fahr-i Kâinat (s.a.) efendimizi pek memnun etti. Ailesine de Ýslâm'ý anlattý ve onlar da müslüman oldu. Diðer müslümanlar gibi o da müþriklerin ezâ ve cefâlarýna
mâruz kaldý. Ama imanýndan hiç taviz vermedi. Sonunda Habeþistan'a hicret etti.
O, hicret eden ilk gurubun baþkanýydý. Habeþistanda inançlarýný daha rahat bir þekilde yaþama imkâný
bulan ilk muhacirler her an Mekke'den haber bekliyorlardý. Ýki cihan Güneþi Efendimizden ayrý kalmalarýna
çok üzülüyorlardý. Bir ara Kureyþ'in Ýslâm'a girdiði haberini aldýlar. Bunun üzerine müslümanlar Mekke'ye
geri dönmeye baþladýlar. Ancak Mekke'ye yaklaþýnca
bu haberin yalan olduðunu öðrendiler. Aralarýnda istiþare ettiler ve herkes bir dostunun himayesine girmek
sûretiyle Mekke'de kalmaða karar verdiler. Kimi himaye edecek birini buldu, kimi de gizlice Mekke'ye girdiler. Osman Ýbni Maz'un (r.a.) Velid bin Mugiyre'nin himayesine girmiþti. Fakat inanan bir insan için müþrik
birinin himayesinde olmak hazmedilir þey deðildi. Bu
yüzden hepsinin gönlü huzursuzdu.
Osman Ýbni Maz'un (r.a.) bu durumun acýsýný kalbinde hissetti ve bunu imandan taviz vermek olarak
kabul etti. Birgün kendisini: "Vallahi benim arkadaþlarým Allah yolunda eziyet ve sýkýntý çekerken, bir müþriðin himayesinde rahat ve emniyet içinde yaþamam benim için büyük bir eksikliktir." diyerek iç muhasebeye
tâbi tuttu. Sonra kalktý Velid bin Mugire'ye geldi ve
ona: "Ey Ebû Abdiþþems! Artýk senin himayeni kabul
etmiyorum." dedi. Velid: "Niçin ey Kardeþimin oðlu!"
dedi. O da: "Ben artýk Allah'ýn himâyesini kabul ediyorum. Ondan baþkasýnýn himâyesine girmek istemiyorum." diye cevap verdi. Velid: "Öyleyse bunu Kâbe'ye
git ve orada açýkla." dedi. Birlikte Kâ'be'ye gittiler. Osman Ýbni Maz'un (r.a.) orada: "Ben Allah'dan baþkasýnýn himâyesinde bulunmayý sevmiyorum. Onun için
Velid'in himâyesini artýk kabul etmiyorum." diye ilân
etti ve Velid'in himayesinden çýktý.
Bir gün o, Kureyþlilerin toplandýðý yere gitmiþti.
Lebid þiir okurken: "Þüphesiz Allah'tan baþka her þey
bâtýldýr." dedi. Osman Ýbni Maz'un da: "Doðru söyledin." dedi. Lebid: "Her nimet mutlaka yok olacaktýr."
mýsrasýný okurken Osman (r.a.): "Yalan söyledin, cennet nimetleri yok olmaz." dedi. Lebid Kureyþlilere sitemle: "Sizin meclisinizde böyle kimseler olmazdý. Ne
oldu size?" dedi. Bu sýrada Abdullah Ýbni Umeyye
adýndaki müþrik Osman Ýbni Maz'un (r.a.)'in gözüne
þiddetli bir yumruk vurdu. Velid yeðenine: "Himayemi
reddetmeseydin böyle olmazdý." dedi. Bunun üzerine o
da: "Vallahi, Allah yolunda bu saðlam gözüm de ötekinin akîbetine uðrasa gam yemem. Süphesiz ben senden daha güçlü birinin himâyesindeyim. Bana ne kadar
eziyet etseler de bu yolda yürüyeceðim." dedi. Sa'd Ýbni
Ebî Vakkas (r.a.) da o meclisdeydi. Kardeþine yapýlan
bu zulme dayanamadý ve o kâfirin suratýna müthiþ bir
yumruk da o indirdi. Abdullah Ýbni Ümeyye'nin yüzü
gözü kanlar içerisinde kaldý. Lâyýk olduðu cezayý buldu.
Osman Ýbni Maz'un (r.a.) Mekke'de kaldýðý müddetçe
belâ ve musîbetleri sabýrla karþýladý. Ýki cihan Güneþi
Efendimiz Medine'ye hicret izni verince, kardeþleri,
zevcesi Havle binti Hakim ve oðlu Sâib ile beraber Medine'ye hicret etti. Sevgili Peygamberimiz onu Ebu'lHeysem ile kardeþ yaptý.
O, dünyaya hiç deðer vermedi. Geceleri namaz kýlar, gündüzleri oruç tutardý. Her þeyi býrakýp Allah'a
yönelen âbid, zâhid bir kiþiydi. Birgün o, Rasûl-i Ekrem
(s.a.) efendimiz ashabýyla otururken mescide girdi.
Üzerinde post parçasýyla yamanmýþ bir elbise vardý.
Fahr-i Kâinat (s.a.) efendimiz ona hüzünlü hüzünlü
baktý ve þöyle dedi: "Sizden birinizin giderken gelirken
bir baþka elbise giydiði, önüne bir tabak konulup baþka
bir tabaðýn kaldýrýldýðý, Kâbe'nin örtüldüðü gibi evlerinizi örttüðünüz gün siz nasil olursunuz acaba?" Bu inci
danesi sözleri dinleyen Osman Ýbni Maz'un (r.a.) daha
zâhidâne bir hayat sürmeye baþladý. O kadar ki meþrû
nimetlerden kaçmaya kadar vardý. Bunun üzerine iki
cihan Güneþi efendimiz ona: "Ben senin için güzel bir
örnek deðil miyim? Gözlerinin, bedeninin, ailenin senin üzerinde hakký var. Namaz kýl, fakat ayný zamanda
yat ve uyu, oruç tut, ancak bazan da tutma. Ey Osman!
Allah Teâlâ beni ruhbanlýkla deðil, tatbiki kolay bir din
ile gönderdi." buyurdu. Bundan sonra o, hayatý terkedip inzivaya çekilen abidlerden deðil, aksine hayatý güzel amellerle, Allah yolunda cihadla dolduran örnek
hayat âbidlerinden oldu.
TEK
YILDIZ
13 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
10
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Çaðrý Merkezini
Osmancýklý firma yaptý
"Tarýmýný aksatan ülkeler batmaya
ve yok olmaya mecburdur"
Ýl Gýda Tarým Hayvancýlýk Müdürlüðü taramasý ve kullanýmýyla ilgili yasal düzenlemeleri uygufýndan organize edilen "Canlý Bir Varlýk Olan
layan koyarak belli bir disiplin ve koruma anlayýþýyTopraðýn Önemi" konulu panel dün yapýldý.
la topraðýmýza sahip çýktýk. Yine de alýnmasý gereÇorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirken bir çok tedbir ve korunmasý için çok çaba gereler Odasý Toplantý Salonu'nda gerçekleþen pakecektir. Prof. Dr. Mustafa Sarý ise topraðýn herkenele Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu,
sin geleceðini þekillendiler ortak bir varlýk olduðunu
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Gýda Tarým ve
niteleyerek toprak yoksa, hiç bir þey yok. Bir santiHayvancýlýk Ýl Müdürü Eflaz Ermiþ, protokol
metrelik topraðýn ortala 500-600 yýl içerisinde oluþüyeleri öðretmenler ve öðrenciler katýldý.
tuðunu hesaba kattýðýmýzda, onu korumak için her
Panele konuþmacý olarak ise Akdeniz Üniþeyi yapmamýz gerektiði gerçeði ortaya çýkacaktýr"
versitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyelerinden
dedi.
Prof.Dr. Mustafa Sarý, Selçuk Üniversitesi ZiraKaybolan her bir gram topraðýn, candan can alProf.Dr.
at Fakültesi Öðretim Üyelerinden Doç.Dr
dýðýný
sözlerine ekleyen Prof. Dr. Sarý, bir ülkenin
Mustafa Sarý
Mehmet Zengin ve Ýsmail Kakaç Ýlköðretim
kalkýnmasý için tarým, sanayi ve hizmet sektörünün
Okulu 2.Sýnýf Öðrencisi Merve Eskici ve Orçun
temel unsur olduðunu, bunlarýn arasýnda ise tarýmýn
Akça katýldý.
özel bir deðer ve hayati önem taþýdýðýný söyledi.
Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn
"Tarým olmadan hiç bir þey olmaz" diyen Sarý, tarýmýný akokunmasýyla baþladý ve ardýndan programýn açýlýþ konuþmasýný satan ülkelerin batmaya ve yok olmaya mecbur olduðunu sözGýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Eflaz Ermiþ gerçek- lerine ekledi. Kubilay Kaan YÜCEL
leþtirdi.
"Toprak Ýnsan Yaradýlýþýndan daha önce var olan ve var
oluþmuzdan da temel elementi arasýnda" diyerek sözlerine baþlayan Erkan Eflaz Ermiþ, "Bizim anlayýþýmýz ve deðerlerimize
göre de toprak ana sevgili vatan yurt uðrunda ölünmesi gereken
deðerli bir varlýktýr. Ne demiþ Aþýk Veysel Toprak þiirinin bir dizesinde 'Hakikat ararsan açýk bir nokta Allah kula yakýn kul Allaha Hak'kýn hazinesi gizli toprakta benim sadýk yarim kara
topraktýr'dedi.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyelerinden
Prof.Dr. Mustafa Sarý ise "Erozyondan olumsuz çevresel etkilerden son yýllara kadar çok hoyratça kullandýk belki.
Bugün çok geç yarýn daha erken anlayýþý ile bakanlýðýmýz
2000'li yýllarda toprak kanunu çýkartarak topraðýn nasýl korun-
Þahiner, personeli dinledi
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ÝÞKUR tarafýndan uygulanan Toplum Yararýna Programý kapsamýnda belediyede çalýþan iþçilerinin sorunlarýný dinledi.
Toplum Yararýna Programý kapsamýnda Sungurlu Belediyesi bünyesinde aðaçlandýrma, çevre düzenlenmesi, altyapý çalýþmalarý ve temizlik iþçisi olarak uygulanan programda 65 kiþi çalýþýyor.
15 Haziran tarihinde sona erecek program dolayýsýyla Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, iþçilerin sorunlarýný
dinleyerek görüþ alýþ veriþinde bulundu.
Baþkan Þahiner, çalýþan hiç bir personelin maðdur olmamasý için elinden gelen tüm gayreti sarf edeceðini dile getirerek ÝÞ-
KUR yetkilileriyle devamlý irtibat halinde olduðunu söyledi.
Ancak bu sorun bir tek Sungurlu Belediyesinin sorunu olmadýðýný ayný þekilde Çorum Belediyesinin, Yozgat Belediyesinin ve daha birçok belediyenin sorunu olduðunu ifade eden Þahiner, "Ýnþallah Bakanlýktan gelecek müjdeli bir haberle 65 kiþiyle belediyedeki çalýþmalarýmýza devam ederiz. Bizler isteriz ki
ÝÞKUR tarafýndan iþ sözleþmeleri sonlandýrýlmasý düþünülen iþçi kardeþlerimizin hiç birini iþten çýkartmadan baþka birimlere
aktaralým. Ancak Belediyemizin maddi gücü þu anda buna müsait deðil. Ýnþallah ilerleyen günlerde bu arkadaþlarýmýzla çalýþma imkanýmýz doðar" dedi.
Haber Servisi
Çorum'a TTNET tarafýndan yaptýrýlan
Bin 500 metrekarelik çaðrý merkezinin inþaatýný üstlenen Osmancýk firmasý Dörtçelik
binayý tamamlayarak teslim etti.
TTNET'in kuruluþu olan ASÝST A.Þ. tarafýndan Osmancýklý firma Dötçelik'e yaptýrýlan Çaðrý Merkezi Binasý tamamlandý. Ýlk
etapta 242 kiþinin istihdam edildiði Çaðrý
Merkezinde personel alýmýnýn, zamanla 800
kiþi kapasiteye çýkarýlacaðý belirtiliyor. Son
yýllarda hedef yükselterek ilçe dýþýna açýlan
Dörtçelik, kurumsal iþlerde de adýndan söz
ettiriyor. Daha önce Çorum Belediyesi'nin
Engelli Hizmet Binasýný yapan firma, ASÝST
A.Þ'nin Çorum Çaðrý Merkezi Binasýný da
teslim etti.
Dörtçelik Ltd. Þti. Yönetim Kurulu Baþkaný Alparslan Çelik, hedeflerinin ülke genelinde daha büyük projeler yapmak olduðunu söyledi.Çorum il merkezinde iki büyük kurumsal projeyi teslim ettiklerini ifade
eden Çelik; "Gerek ekibimizle, gerek teknik
imkanlarýmýz ve iþ tecrübemizle olsun büyük projeleri baþaracak yeterli bir firmayýz.
Bu potansiyelimizi deðerlendirerek ilçemiz dýþýndaki projelere talip olduk. Ýlk olarak Çorum Belediyesinin engelli hizmet binasý ihalesini alarak
projeyi ön görülen sürede teslim ettik. Daha sonra TTNET Çaðrý Merkezi projesini tamamladýk.
Çaðrý Merkezi Binasý Çorum ölçeðinde küçük sayýlmayacak bir proje. Firmamýz daha büyük projeleri baþaracak alt yapýya sahip. Hedefimiz Dörtçelik'i ülke genelinde büyük bir marka haline getirmek" diye konuþtu. Haber Servisi
"Bu Dünyada Biz de Yaþýyoruz''
projesi tamamlandý
Sungurlu Kaymakamlýðý Köylere
Hizmet Götürme Birliði tarafýndan hazýrlanan "Bu Dünyada Biz de Yaþýyoruz"
projesinin baþarýyla tamamlandýðý bildirildi. Sungurlu Kaymakamlýðý Proje Koordinatörü Ahmet Haþim Özsaray, yaptýðý açýklamada, 21 Mayýs 2013 tarihinde
onaylanarak uygulanmaya baþlanan ve
Orta Karadeniz Kalkýnma (OKA) Ajansý Ahmet
Haþim
2013 yýlý Dezavantajlý Gruplara Yönelik
Özsaray
Sosyal Ýçerme Mali Destek Programý
kapsamýnda desteklenen projenin hedefine ulaþarak, baþarýyla tamamlandýðýný söyledi.
Sungurlu Kaymakamlýðý, Sungurlu Gençliði Eðitim
Kültür ve Spor Derneði ile Sungurlu Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'nýn proje ortaklarýnýn olduðunu
ifade eden Özsaray, proje iþtirakçilerinin ise Sungurlu
Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Sungurlu Rehberlik ve
Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Sungurlu Devlet Hastanesi ile Bölükbaþýoðlu
Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinin
olduðunu aktardý.
Kaymakam Osman Beyazyýldýz'ýn yakýndan takip
ettiði projenin amacýnýn Sungurlu'nun belde ve köylerinde yaþayan orta ve aðýr düzeyde zihinsel engelli çocuklara 1 yýl boyunca eðitim verilmesi olduðunu anlatan
Özsaray, ''Proje ekibinin kurulmasýnýn ardýndan proje
tanýtým faaliyetlerinin yapýlmasý için merkez, köy ve beldelerdeki zihinsel engelli ailelere ziyaretler yapýldý. Eðitime alýnacak 6-23 yaþ arasý 16 orta ve aðýr düzeyde engelli belirlendi. Belirlenen engelli bireylerin araç ile ilçe
merkezine taþýnarak Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulunda eðitim verildi. Eðitmenler tarafýndan zihinsel engellilere müzikal, tiyatro ve halk oyunlarý eðitimi verildi.
Projenin toplam maliyeti 136 bin 123 TL. Bunun 101
bin 210 TL'lik yüzde 74,35'lik kýsmýný OKA, geri kalan
kýsmýný ise Sungurlu Kaymakamlýðý Köylere Hizmet
Götürme Birliði tarafýndan karþýlandý" dedi.
Proje kapsamýnda Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Oku-
luna Engelli Oyun Parký kurulduðunu anlatan Özsaray, "Ýlçede eðitim gören öðrencilere, kurumlarda çalýþan personellere, öðretmenlere ve vatandaþlara yönelik konferanslar verildi.
Engelli ailelerinden 50 kiþiye uzman
doktor tarafýndan psikolojik destek verildi.
Ýlçedeki ilk ve ortaokullarda okuyan 900 öðrenci, Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Okulunda
eðitim gören engelli öðrencilerle kaynaþmalarý için ziyaretler düzenlendi" ifadelerini
kullandý.
Özsaray projenin baþarýlý bir þekilde tamamlanmasýna katký saðlayan proje ekibinde bulunan Nazan Alýcýkuþ ve Gökçe Bitilgen, Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim
Okulu yönetici ve öðretmenlerine ile emeði geçen herkese teþekkür etti. Haber Servisi
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ
olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür. Erkan oðlu 1994 Çorum
Doðumlu Eray Þimþek
TEK
YILDIZ
13 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
SPOR
11
MAHALLELERARASI MÝNÝKLER
FUTBOL TURNUVASI…
Mahallelerarasý Minikler Futbol Turnuvasý ilk gün mücadeleleri ile
baþladý. Ýlk gün karþýlaþmalarýnda þu sonuçlar alýndý
Mimar Sinan: 6 - Gülabibey: 0
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEM : Berkant Arman.
MÝMAR SÝNAN MAHALLESÝ: Samet, Mehmet, Batuhan, Enes Burak,
Hamza, Seyit, Enes, Abdussamet, Fikret, Savaþ, Ahmet, Hakan.
GÜLABÝBEY MAHALLESÝ : Umut, Ebrar, Alperen, Eray, Bilal, Mustafa,
Batuhan, Fatih, Eren, Emirhan, Ýbrahim, Nurettin
GOLLER: Abdussamet (5), Batuhan (Mimar Sinan)
Üçtutlar: 2 - Yavruturna: 2
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEM : Berkant Arman.
ÜÇTUTLAR MAHALLESÝ : Berke, Alper, Resul, Berkant, Salih, Samet,
Enes, Muhammet, Mert, Utku, Alihan, Emirhan, Mustafa, Baki.
YAVRUTURNA MAHALLESÝ : Furkan, Abdussamet, Burak, Alihan,
Ebubekir, Onur, Hakký, Abdurrahman, Okan, Ýbrahim, Ahmet, Enes,
Ömer, Hilmi.
GOLLER: Samet, Muhammet (Üçtutlar), Okan, Hilmi (Yavruturna)
Minikler kupalarý aldý
Kale: 4 - Yeniyol
Mahallesi: 0
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEM : Furkan Alagöz.
KALE MAHALLESÝ : Can, Furkan, Ayberk, Ahmet Ardýç,
Ahmet, Ýbrahim, Hasan, Hakan, Berkant, Birkan, Yunus,
Orkun, Uðurcan, Emir, Onurcan, Yaþar, Uður, Mert Yarkýner, Ýlyas..
YENÝYOL MAHALLESÝ : Ozan, Okan, Bedirhan, Yusuf,
Serdar, Orhan, Baran, Kerem, Yamaç, Alkýn, Baþar, Taylan, Umut, Deniz, Emek, Ozan Yeþildað, Ali, Mehmet,
Doðan.
GOLLER: Hasan (2), Hakan, Uður (Kale Mahallesi)
Karakeçili:1
Çepni:2
Okul Sporlarý Ýl Temsilciliði tarafýndan
düzenlenen ilkokullararasý spor turnuvalarýnda dün basketbol ve masa tenisinde kupalar
sahiplerini buldu.
Ýlkokullararasý basketbol turnuvasýnda erkeklerde üç okul mücadele etti. Turnuva þeklinde geçen maçlar sonunda Atatürk Ýlkokulu
iki maçýný da kazanarak birinciliði kazandý. Al-
Ýlk transfer forvete!
Batman Petrolspor, ilk transferini
gerçekleþtirdi. Geçen sezon 3. Lig
ekiplerinden Derince Belediyespor'da
forma giyen Cenk Cengiz, Petrol'le iki
yýllýk sözleþme imzaladý.
Yeni sezona þampiyonluk parolasýyla hazýrlanan Batman Petrolspor,
ilk transferini forvet hattýna yaptý.
Geçen sezon 3. Lig ekiplerinden
Derince Belediyespor'da forma giyen
forvet elemaný 26 yaþýndaki Cenk
Cengiz, Kýrmýzý-beyazlýlarla iki yýllýk
sözleþme imzaladý. Daha önce 2. Lig
ekiplerinde de forma giyen Cengiz,
geçen sezon 17 maçta 3 gol kaydetmiþti.
Transferle ilgili açýklamada bulunan Transferden Sorumlu Asbaþkan Volkan Öztürk:
"Hafta içinde yenilerinin de ekleneceði kadromuza ilk katýlan isim Derince Belediyepor'dan
Cenk Cengiz olmuþtur. Yeni isimleri de açýklayacaðýz" dedi. Yeni transfer Cengiz ise þöyle
konuþtu: "Hedefleri olan bir takýma geldim.
Batman'da þampiyonluk yaþamak istiyorum."
Kaynak: Batman Çaðdaþ
Þafak Düzyurt'ta
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEM : Kadir Berkay Damar.
KARAKEÇÝLÝ MAHALLESÝ :Semih, Avni, Kaan Coþkun,
Koray, Soner, Okan, Eyüp, Alper, Abdulkerim, Umut, Ýbrahim, Fatih, Emre, Kaan, Emirhan, Yaðýz, Salih, Muhammet, Mert
ÇEPNÝ MAHALLESÝ : Eren, Haþim, Yasin, Furkan, Hamit, Taha, Efe, Hacý, Sefa, Kerem, Enes.
GOLLER: Koray (Karakeçili), Furkan, Hamit (Çepni)
Kunduzhan: 2-Buhara: 0
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEM : Kadir Berkay Damar.
KUNDUZHAN MAHALLESÝ :Mert, Batuhan,
Furkan, Alper, Fuat, Kalender, Onur, Hüseyin,
Selman, Gökmen, Ferdi, Doðukan, Mustafa,
Emin, Aydýncan, Aþkýn, Emre, Enes, Berke,
Orhan.
BUHARA MAHALLESÝ : Yusuf, Mehmet,
Mert, Burak, Eren, Oðuzhan, Ahmet
Karaduman, Kaan, Enes, Kadir, Arda, Çaðrý,
Ulaþcan, Ahmet.
GOLLER: Batuhan, Gökmen (Kunduzhan)
Turuncu-Siyahlýlar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Düzyurtspor, son transfer
bombasýný Sivas 4 Eylül Belediyespor'dan Þafak Bayraktar'ý
renklerine katarak patlattý. Asbaþkan Genç, "Þafak bize güç
katacak" dedi
2 YILLIK SÖZLEÞME
Yeni sezonda 2. Lig'de boy
gösterecek olan Düzyurtspor,
kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Turuncu-Beyazlýlar,
son transfer bombasýný da bir
süredir görüþme halinde olduðu
Sivas 4 Eylül Belediyespor'dan
Þafak Bayraktar'ý renklerine katarak patlattý.
1989 doðumlu olan ve stoper mevkisinde oynayan Þafak ile 2 yýllýk sözleþme imzalandý. Asbaþkan Turgay Genç, Þafak'ýn kendilerine güç
katacaðýný söyledi.
Þafak'ýn kendilerine yeni sezonda büyük
güç katacaðýna inandýklarýný belirten Genç,
Ulukavak: 1-AKKENT : 0
SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha.
HAKEM : Furkan Alagöz.
ULUKAVAK MAHALLESÝ : Enes, Barýþ, Yusuf,
Mehmet, Kürþat, Mert, Muhammet, Orhan, Arda,
Berkant, Bedirhan, Mustafa, Semih.
bayrak Ýlkokulu'nun ikinci olduðu turnuvada
19 Mayýs Ýlkokulu ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu.
Ýl Temsilciliði tarafýndan eðitim öðretim yýlýnýn sona ermesi nedeniyle düzenlenen ve
þenlik havasýnda geçen maçlar sonunda mücadele eden üç takýma kupalarý sporcularýna ise
madalyalarý verildi. SPOR SERVÝSÝ
"Þafak camiamýza hayýrlý olsun" dedi. Bu hafta
transferin kendileri için hareketli geçeceðini de
kaydeden Genç, sözlerini þöyle noktaladý:
"Bütçemizi sarsmayacak kulübü maceraya sürüklemeyecek tarzda gelecek vadeden oyuncularý kadromuza katacaðýz. Hedefimiz 2. ligdeki
ilk yýlýmýzda baþarýlý bir performans ortaya koymak."
Hüseyin Çelik
kararsýz!
AKKENT MAHALLESÝ :
Gökhan, Murat, Zekeriya, Fatih, Nurullah, Emir, Kaan, Ahmet, Ozan, Tunahan, Yüþa, Kürþat, Alptuð,
Mustafa, Emirhan.
GOLLER: Barýþ (Ulukavak)
Geçen sezon Spor Toto 3.lig 1. Grup'ta
yer alan Kýzýlcabölükspor'un tecrübeli golcüsü Hüseyin Çelik, yeni sezon için kararsýz.
Kýzýlcabölükspor'un, Bergama Belediyespor'dan transfer ettiði 26 yaþýndaki Hüseyin
Çelik'in taliplileri artýnca kafasý karýþtý.
Kulübüyle 2 yýllýk sözleþmesi bulunan
baþarýlý futbolcu, 7 gol kaydettiði sezon sonrasý menajerler aracýlýðý ile teklifler aldýðýný
doðruladý.
Denizli'nin kendisinde ve futbol kariyerinde çok önemli yeri bulunduðuna dikkat
çeken Hüseyin Çelik, " Bucaspor'dan amatör olarak ilk transferimi 2004 yýlýnda Denizlispor'a yaptým. 3.ligde ki Denizli Büyükþehir Belediyespor'un ve Kýzýlcabölükspor'un
formalarýný giydim, ekmeðini yedim. Deniz-
li'de akrabalarým, arkadaþlarým var ve çok
güzel dostluklar edindim. 2013-2014 sezonunda da, güzel bir sezon geçirdiðime inanýyorum. Profesyonel ligde ki ilk sezonu olan
Kýzýlcabölükspor'un hedefi ligde kalýcý olmaktý, bizlerde arkadaþlarýmla birlikte bunu
baþardýk. Kulübümle sözleþmem devam ediyor ama bazý kulüplerden menajerler aracýlýðýyla teklif aldýðým doðru. Ýnsanýn beðenilmesi, teklif almasý güzel þey. Her futbolcunun hayalinde, bir üst liglerde oynamak yatar.Transfer teklifi almak iyi de, maddi açýdan da kendimizi düþünmek zorundayýz.
Her iki tarafýn memnun kalacaðý teklif olursa, yeni sezon için ciddi olarak transferi düþünürüm' dedi. Geçen sezon ligde 28, Türkiye Kupasý'nda ise 2 maçta Kýzýlcabölükspor
formasýný giyen Hüseyin, toplamda ise 15'i
2.lig, 109'u 3.lig, 6'sý Türkiye Kupasý olmak
üzere, profesyonel olarak 130 resmi müsabakaya çýktý.
A2 Ligi'nin yerine
21 yaþ Lig geldi
13 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE
TFF A2 Ligi'ni kaldýrýp yerine U12 Ligi'ni hayata geçildi. U21 Ligi'nin statüsü TFF'nin resmi siteminde yayýnlandý. Ligde Süper Lig
ve PTT 1.Lig takýmlarý yer alabilecek. Bu iki ligde temsilcisi olmayan
Kocaeli ili U21 Ligi'nde temsilci bulunduramayacak. Bu arada TFF Akademi Liglerinin yeni sezon statülerini de ilan etti. Yeni sezonda bu kategoride ilimizi Sportif AÞ, Darýca GB, Derincespor AÞ ve Gölcükspor temsil edecek.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Ýkinci imza
Buðra'dan geldi
Ýç transferde ilk
imzalar atýldý
Nedim Köseoðlu
Teknik Direktör sorununu Yavuz Ýncedal
ile çözen Çorum Belediyespor'da gözler iç
transfere çevrildi.
Kýrmýzý siyahlýlar ilk imzayý kaptan Nedim Köseoðlu'na attýrdý. Çorum Belediyespor ile Nedim Köseoðlu arasýnda gelecek sezon için 1 yýllýk sözleþme
imzalandý. Kulüp yönetimi, boþ mukaveleye imza
atan ve takdiri yönetime býrakan kaptan Nedim Köseoðlu'na teþekkür etti. Yönetim kaptanýn davranýþýnýn diðer futbolculara örnek olmasý gerektiðini vur-
gu yaptý. Kulüp tarafýnda yapýlan yazýlý açýklamada; " Kulübümüzce, Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile yapýlan görüþmeler ve varýlan mutabakat
sonucunda kendisi ile 2 yýllýk sözleþme yapýlmýþ,
sözleþmeden hemen sonra çalýþmalarýna baþlayan
teknik heyet tarafýndan önümüzdeki sezonun
planlanmasý amacýyla toplantý gerçekleþtirilmiþ,
toplantý sonucunda mevcut sözleþmesi devam
eden ve sözleþmesi sona eren tüm futbolcularýmýz
ile bir görüþme yapýlmasý kararý alýnmýþtýr.
Futbolcularýmýzla yapýlacak görüþmede ana
gündem maddesi olarak kendilerine kulübümüzde
kalmak veya gitmek konusundaki düþünceleri ile
kendilerine doðrudan veya dolaylý yollardan baþka
kulüplerden teklif gelip gelmediði sorulacak ve
futbolcularýmýzýn verecekleri bilgiler sonucunda
kendileri hakkýndaki nihai karar verilecektir.
Ayrýca, þunu belirtmek isteriz ki önümüzdeki
sezon için anlaþma saðlamak üzere kulübümüze davet ettiðimiz kaptanýmýz Nedim Köseoðlu ile yeniden 1 yýllýk anlaþmaya varýlmýþ olup, kaptanýmýz
Nedim Köseoðlu boþ mukavele ye imza atarak bütün takdir hakkýný yönetim kurulumuza býrakmýþtýr.
Kulübümüz adýna kaptanýmýzýn bu davranýþýnýn diðer futbolcu arkadaþlarýmýza da örnek olmasýný diler, bu davranýþýndan dolayý kaptanýmýza teþekkür
ederiz" denildi.
ADNAN YALÇIN
ASGD Yönetimi Vali
Baþköy'ü ziyaret etti
Vali Sabri Baþköy, Anadolu Spor Gazetecileri
Derneði (ASGD) Çorum Þube Baþkaný Okan Ateþ ve
beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
'Orta Kuþak Futbol Turnuvasý' (Bilal Gökmen)
kapsamýnda gerçekleþen ziyarette; ASGD Çorum
Þube Baþkaný Okan Ateþ, Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Aþkýn ve yönetim kurulu üyeleri; Halil Öztürk,
Ali Atan, Yusuf Ýslam Kaya yer aldý.
Her yýl geleneksel olarak düzenledikleri 'Orta
Kuþak Futbol Turnuvasý'na 30 yaþ ve üzerindeki kiþilerden kurulu takýmlarýn katýldýðýný belirten ASGD
Þube Baþkaný Okan Ateþ, 19.'sunu düzenlediklerini
turnuvaya bu yýl 20 takýmýn katýldýðýný ve çeyrek final maçlarýnýn devam belirterek, final maçýnýn 21
Haziran'da yapýlacaðýný dile getirdi.
Ateþ, bu yýl final maçý öncesinde Çorum'da futbol oynamýþ ancak son dönemde sahalardan uzak
kalan isimlere bir nostalji maçý yaptýrmayý planladýklarýný belirterek bu maçta Vali Sabri Baþköy'ün de
forma giymesini önerdi. Vali Baþköy'de oynamak
için müsait olmadýðýný ancak maçýn baþlama vuruþunu yapmayý ve ardýndan final maçýný izlemeye geleceðini belirtti. Orta Kuþak Futbol Turnuvasýna Bilal Gökmen isminin verilmesinin deðerlerin yaþatýlmasý noktasýnda önemli olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy; 'Orta Kuþak Futbol Turnuvasý, 30 yaþ ve
üzerindeki kiþilerin spora çekilmesi açýsýndan son
derece önemli bir sosyal etkinlik olmuþtur. Turnuvanýn organizasyonunda emeði geçenlere teþekkür
ediyorum." dedi. SPOR SERVÝSÝ
Ýnci Otomotiv moral yemeðinde bir araya geldi
Ýnci Otomotiv çeyrek final maçý öncesinde
moral yemeðinde bir araya geldiler. 19. ASGD
Orta Kuþak Bilal Gökmen futbol turnuvasýnda
grubunda birinci olarak çeyrek finale yükselen
Ýnci Otomotiv takýmý önceki akþam Arasta'da
bulunan Ýzmir Lokantasý'nda düzenlenen yemekte buluþtu.
Ýnci Otomotiv sahipleri Osman
Dülger ile Mustafa Türkcan tarafýndan
verilen yemeðe takým teknik heyeti ve
oyuncularý katýldýlar. Ýnci Otomotiv sahipleri Dülger ve Türkcan, grup maçlarýndaki performansýndan dolayý tüm
futbolcularý kutladýlar ve cumartesi günü oynanacak çeyrek final maçýnda
baþarýlar dilediler.
SPOR SERVÝSÝ
Buðra
Ýç transferde ilk imzayý kaptan Nedim Köseoðlu'na attýran Çorum Belediyespor yönetimi ikinci imzayý Buðra Erdoðan'a attýrdý. Buðra Erdoðan'ýn 1 yýllýk boþ mukaveleye imza attýrdýðý açýklandý.
Belediyespor Kulübü'nden yapýlan yazýlý basýn açýklamasýnda "Önümüzdeki sezon için anlaþma saðlanmak üzere kulübümüze davet ettiðimiz futbolcularýmýzdan Ahmet Buðra Erdoðan ile Kulüp Baþkanýmýz Sayýn Zeki Gül ve teknik heyetimiz tarafýndan bir görüþme gerçekleþtirilmiþtir. Yapýlan görüþmede futbolcu Buðra Erdoðan ile yeniden 1 yýllýk anlaþmaya varýlmýþ olup, kaptanýmýz Nedim Köseoðlu gibi futbolcumuz Ahmet
Buðra Erdoðan da boþ mukavele ye imza atarak bütün takdir hakkýný yönetim kurulumuza býrakmýþtýr. Kulüp Baþkanýmýz Sayýn Zeki Gül futbolcularýmýza bu davranýþlarýndan dolayý teþekkür etmiþtir" ifadeleri kullanýldý. ADNAN YALÇIN
Yönetim Ýmam ile Murathan'a
güzellik yapacak!
Ýmam Almas
Ýç transfer çalýþmalarýna
baþlayan Çorum Belediyespor'da Nedim Köseoðlu ile
Buðra Erdoðan ile anlaþma
saðlanýrken, kýrmýzý siyahlý
yönetim Ýmam Almas ile
Murathan Buruþ'a da güzellik yapmayý planlýyor.
Geçtiðimiz sezon attýklarý gollerle ve gösterdikleri
performansla yönetimin ve
taraftarýn gözdesi haline
gelen Ýmam Almas ile Murathan Buruþ'a sözleþme
uzatma teklif edilecek. Yönetim bu
sezon iki futbolcunun alacaklarýnda
da iyileþtirme yapmayý düþünüyor.
Öte yandan geçtiðimiz sezon aldý-
Murathan
ðý yüksek rakama raðmen beklenilen
performansý sergilemeyen bazý futbolculardan da alacaklarýndan indirime gitmesi isteneceði öðrenildi.
ADNAN YALÇIN
Baki Aygün, Dünya
Þampiyonasý'nda görev aldý
Türkiye Okul Sporlarý Federasyonu Ýl Temsilcisi
ve Federasyon Organizasyon Kurulu üyesi Baki Aygün Uluslararasý Okul Sporlarý Federasyonu ( ISF )
tarafýndan Türkiye verilen Liseler Hentbol Dünya Þampiyonasý'nýn Organizasyon komitesinde görevlendirildi.
20-28 Haziran 2014 tarihleri arasýnda Trabzon'da yapýlacak olan Liseler Dünya þampiyonasýnda Türkiye dahil 22
ülkeden 22 erkek 22 bayan takýmý olmak üzere 44 takým
ve yaklaþýk 1000 sporcu mücadele edecek.
Türkiye Okul Sporlarý Federasyonunca Dünya Þampiyonasý'nýn Organizasyon Komitesi'nde görevlendirilen
Baki Aygün 2012 yýlýnda Antalya'da yapýlan ISF Liseler
Futsal Dünya Þampiyonasý, 2014 Nisan Ayýnda Ýsrail'de
yapýlan ISF Kros Dünya Þampiyonasýnda da görev almýþtý.
Baki Aygün 16-28 Haziran tarihleri arasýnda Trabzon'da yapýlacak uluslararasý organizasyonda görev alacaðýný ve organizasyonun baþarýlý geçmesi adýna gayret göstereceðini söyledi.
Baki Aygün
Aygün, Türkiye Okul Sporlarý Federasyonu Baþkan Ayhan Pala'nýn yönetiminde altýn çaðýný yaþadýðýný belirterek
özellikle son iki yýlda Liseler Dünya Þampiyonalarýnda çeþitli branþlarda takýmlarýmýz birçok Dünya Þampiyonluðunu ülkemize getirdiðinin altýný çizdi. Aygün Uluslararasý federasyonun, ülkemizde yapýlan Dünya Þampiyonasý
organizasyonundaki baþarýlarýndan dolayý farklý branþlarda 2014-2016 yýllarý arasýnda üç Dünya Þampiyonasýnýn
ülkemize verildiðini kaydetti.
2001 yýlýndan beri Okul Spor faaliyetlerinin organizasyonunda görev aldýðýný dile getiren Baki Aygün, "Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz Sayýn Haþim Eger'e teþekkür etmek istiyorum alanla ilgili bilgimin görgümün
artmasýnda sayýn müdürümün çok büyük desteði oldu. Ýnþallah önümüzdeki yýllarda Ýlimiz de organizasyonunu yapacaðýmýz uluslararasý þampiyonalarda bilgi ve görgümüzü kullanmak nasip olur" þeklinde konuþtu.
ADNAN YALÇIN
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN