1. Úvod
1.1 Předmět ocenění
Obchodní firma:
IČ:
Právní forma:
Sídlo:
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
476 74 652
Akciová společnost
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11
1.2 Objednatel posudku
Vypracování posudku je vypracováno na základě objednávky společnosti Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s. se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11, IČ: 476 74 652.
1.3 Účel zpracování posudku
Znaleckým úkolem je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase obvyklou ve
smyslu ustanovení §13 odst. 1 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění.
1.4 Datu, k němuž je ocenění provedeno
Ocenění je provedeno k datu 31. prosince 2010.
1.5 Datum zpracování posudku, počet stran a vyhotovení posudku
Posudek byl vypracován dne 3. června 2011 a obsahuje 80 stran včetně příloh.
Objednateli se předává ve dvou vyhotoveních.
1.6 Zpracovatel posudku
MONTEKALA, spol. s r. o. Hálova 34, 190 15 Praha 9, IČ 44846762 - znalecký ústav
jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s
rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí, motorových vozidel a jiných věcí
movitých, majetkových práv, cenných papírů, podniků, ostatního majetku a pro účetnictví.
1
2. Zdroje informací
a) informace čerpané z podkladových materiálů předaných zástupci oceňované společnosti.
•
•
•
•
•
•
výpis z obchodního rejstříku pro obchodní firmu Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,
účetní závěrky za období poslední 3 účetní období
výroční zprávy za poslední 3 roky
zpráva auditora za poslední 3 roky
Program rozvoje Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na období let 2010 až 2015
soupisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle skupin majetku - cena
pořízení, datum zařazení, odpisy, zůstatková cena (ke dni ocenění 31.12.2010)
b) informace veřejně dostupné, zejména na internetových stránkách
• www.justice.cz
• www.cnb.cz
• www.patria.cz
• www.czso.cz
• www.mfcr.cz
• www.mpo.cz
• www.damodaran.com
• www.standardandpoors.com
• www.svh.cz
• www.mze.cz
d) zákony, zejména
• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 513/1994 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
e) odborná literatura
• Kislingerová, E. Oceňování podniku. 2.přepracované a doplněné vydání. Praha:
C.H.Beck, 2001
• Mařík, M. Metody oceňování podniku - Proces ocenění, základní metody a postupy,
vydání I., Praha: Ekopress, 2003.
• Mařík, M. Určování hodnoty firem. Praha: Ekopress, 1998.
• Mařík, M. Oceňování podniku. Praha: Ekopress, 1996.
• Maříková, P., Mařík, M. Nové přístupy k měření výkonnosti a oceňování podniků.
Praha: Ekopress, 2001.
2
3 Obecné předpoklady a omezující podmínky pro
stanovení tržní hodnoty
Toto tržní ocenění je zpracováno v souladu s následujícími obecnými a omezujícími
podmínkami:
• Znalec nebude provádět žádné šetření pravosti a správnosti podkladů předaných
společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Pokud společnost neupozorní nebo nepředá podklady zpochybňující vlastnická práva k
majetku, nebude znalcem provedeno žádné šetření a nebude znalcem převzata žádná
odpovědnost za právní popis nebo právní záležitosti týkající se vlastnického práva.
Znalec předpokládá, že vlastnické právo k majetku je správné a tudíž převoditelné zpeněžitelné, pokud by nebylo zjištěno něco jiného. Dále předpokládá, že vlastnictví je
pravé a čisté od všech zadržovacích práv, služebností nebo břemen zadlužení kromě
těch, jež jsou vyznačena v listinách osvědčujících vlastnictví, nebo je předložena
platná smlouva osvědčující vznik těchto práv.
• Informace z jiných zdrojů, které jsou použity v ocenění, jsou věrohodné, ale nebyly
znalcem ve všech případech ověřovány.
• Znalec nepřebírá odpovědnost za změny v tržních podmínkách. Nepředpokládá, že by
důvodem k přezkoumání této zprávy mělo být zohlednění událostí nebo podmínek,
které by se vyskytly následně po datu zpracování.
• Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa všech vlastnických práv.
• Pokud nebude zjištěno něco jiného, předpokládá se plný soulad se všemi
aplikovatelnými zákony a předpisy v ČR.
• Tento znalecký posudek je vypracován za účelem uvedeným v bodě 1.3
• Znalec prohlašuje, že v současné době ani v budoucnosti nebude mít účast na nebo
prospěch z podnikání, které je předmětem zpracovaného znaleckého posudku.
3.1 Obecná pravidla a definice
Pokud existuje trh, na kterém vystupuje více kupujících a více prodávajících, jsou
vytvořeny podmínky pro vznik tržní ceny. Toto platí pro všechny trhy, ať už se jedná o trh
komoditní, trh s podniky, s podíly na vlastním kapitálu podniků, případně trh jiný. Předmětem
odhadu je tedy potenciální tržní cena, která se označuje jako tržní hodnota.
Definice jednotlivých základních pojmů zpracovaných v Mezinárodních standardech
pro oceňování (IVSC) jsou následující:
3.1.1 Cena
Cena je výrazem používaným pro požadovanou, nabízenou nebo placenou částku za
zboží nebo službu. Je to historický fakt, buď veřejně známý, nebo udržovaný v soukromí. Z
důvodu finančních možností, motivace a zájmů daného kupujícího a prodávajícího může nebo
nemusí mít cena placená za zboží nebo služby nějaký vztah k hodnotě, která je zboží nebo
službám připisována jinými. Cena je obecně údajem o relativní hodnotě přiřazené zboží nebo
službám jednotlivými kupujícími a/nebo prodávajícími v jednotlivých situacích.
3
3.1.2 Trh
Trh je systémem (a příležitostně též místem), kde jsou zboží a služby směňovány mezi
kupujícími a prodávajícími prostřednictvím cenového mechanismu. Pojem trhu představuje
schopnost zboží a/nebo služeb být směňováno mezi kupujícími a prodávajícími bez přílišných
omezení jejich činnosti. Každá strana reaguje na nabídkově-poptávkové vztahy a ostatní
cenotvorné faktory, schopnosti a znalosti každé strany, jejich chápání relativní užitečnosti
zboží a/nebo služeb a jejich individuální potřeby a přání.
3.1.3 Tržní hodnota
Tržní hodnota aktiva je výrazem jeho trhem uznané použitelnosti, spíše než jeho čistě
fyzického stavu. Použitelnost aktiva pro daný podnik se může lišit od použitelnosti, kterou
uznává trh nebo konkrétní obchod. Z toho lze vyvozovat rozdíl mezi individuální a tržní
hodnotou.
3.2 Definice tržní hodnoty
Tržní hodnota je definována pro účely International Valuation Standards 2000 následovně:
„ Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění
mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím mezi samostatnými a nezávislými
partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez
nátlaku " .
Jak uvádí prof. Miloš Mařík ve své knize Metody oceňování podniku - Proces ocenění,
základní metody a postupy, je nutný podrobnější komentář k devíti základním pravidlům
určených v definici tržní hodnoty.
•
odhadnutá částka - která by byla zaplacena za aktivum v transakci mezi samostatnými
a nezávislými partnery. Je to nejpravděpodobnější cena rozumně dostupná na trhu k datu
ocenění v souladu s definicí tržní hodnoty. Je to nejlepší rozumně dostupná cena pro
prodávajícího a nejvýhodnější rozumně dostupná cena pro kupujícího. Tento odhad
především vylučuje odhad ceny zvýšené nebo snížené zvláštními faktory nebo okolnostmi,
jako jsou atypické financování, prodej a dohoda o zpětném pronájmu, zvláštní hlediska
nebo výhody poskytované někým, kdo je s prodejem spojen.
•
by měl být majetek směněn - odráží skutečnost, že hodnota majetku je odhadnutá
částka, nikoli předem určená částka nebo skutečná prodejní cena. Je to cena, za kterou trh
očekává, že by byla provedena transakce ke dni ocenění po splnění všech ostatních částí
definice tržní hodnoty.
•
k datu ocenění - vyžaduje, aby stanovená tržní hodnota byla časově omezena. Protože
se trhy a tržní podmínky mohou měnit, odhadnutá hodnota může být v jiné době
nesprávná nebo nevhodná.
•
mezi dobrovolným kupujícím - tento kupující není ani příliš dychtivý ani nucen
kupovat za každou cenu. Tento kupující je také ten, kdo kupuje podle situace na
současném trhu a podle aktuálních tržních očekávání, a ne podle imaginárního nebo
hypotetického trhu, u kterého nelze prokázat nebo předpokládat, že existuje. Případný
kupující by neměl zaplatit vyšší cenu, než jakou požaduje trh. Současný vlastník majetku
je zahrnut mezi ty, kteří tvoří „trh". Oceňovatel nesmí udělat nerealistické předpoklady
ohledně tržních podmínek, ani předpokládat úroveň tržní hodnoty vyšší, než jaká je
rozumně dostupná.
•
dobrovolným prodávajícím - je to prodávající, který není ani příliš dychtivý, ani není
nucen k prodeji za jakoukoliv cenu, ani není připraven nabízet za cenu, která nepřichází na
4
•
•
•
•
současném trhu rozumně v úvahu. Dobrovolný prodávající je motivován k prodeji na trhu
za nejlepší cenu dosažitelnou na (otevřeném) trhu po náležitém marketingu, ať už je tato
cena jakákoliv. Skutečná situace stávajícího vlastníka daného aktiva není součástí těchto
úvah, protože „dobrovolný prodávající" je hypotetický vlastník.
při transakci samostatných a nezávislých partnerů - vyžaduje transakci mezi
stranami, které nemají mezi sebou blízké nebo zvláštní vztahy (např. mateřská a dceřinná
společnost nebo vlastník a nájemce), které by mohly způsobit, že by cena nebyla pro trh
typická, nebo byla zvýšená v důsledku prvku zvláštní hodnoty. Transakce za tržní hodnotu
se předpokládá mezi nesouvisejícími stranami, z nichž si každá počíná nezávisle.
po náležitém marketingu - znamená, že by majetek měl být na trhu vystaven
nejvhodnějším způsobem tak, aby za něj byla získána nejlepší cena rozumně přicházející v
úvahu při splnění definice tržní hodnoty. Délka doby vystavení se může měnit v závislosti
na podmínkách trhu, ale musí být dostatečná k tomu, aby majetek mohl být zaznamenán
odpovídajícím počtem potenciálních kupujících. Období vystavení předchází datu ocenění.
ve které by obě strany jednaly informované a rozumně - kupující i prodávající jsou
přiměřeně informováni o podstatě a vlastnostech majetku, jeho skutečném a potenciálním
využití a o stavu trhu k datu ocenění. Dále se předpokládá, že každá strana jedná s touto
znalostí a rozumně ve vlastním zájmu a usiluje o nejlepší cenu pro svoji pozici v transakci.
Rozumnost je dána vztahem ke stavu trhu k datu ocenění, a ne výhodami vzniklými tak, že
bychom situaci posuzovali někdy později již se znalostí minulého vývoje. Není nezbytně
nerozumné, když prodávající prodá majetek na trhu s klesajícími cenami za cenu, která je
nižší než předchozí tržní cena.
a bez nátlaku - stanovuje, že každá strana je motivována k uskutečnění transakce, ale
není ani nucena, ani nepatřičně tlačena do její realizace.
Existuje samozřejmě více definic pojmu tržní hodnota (např. ve Standardu 4 v Evropských
oceňovacích standardech 2000 zpracované The European Group of Fixed Assets (TEGoVA).
Všechny definice se však shodují v tom, že tržní hodnota se týká směny mezi dvěma dobře
informovanými subjekty, které jednají dobrovolně. Pojem tržní hodnoty dále předpokládá
cenu sjednanou na volném a konkurenčním trhu.
5
4. Charakteristika společnosti
4.1 Základní identifikace společnosti
Obchodní firma:
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Sídlo:
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11
476 74 652
IČ
Základní kapitál:
800 498 000 Kč
Obchodní rejstřík:
Krajský soud v Ostravě, oddíl B., vložka 682
Datum zápisu do obch. rejstříku: 1.12.1993
Předmět podnikání:
• silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní - vozidly do a nad 3,5 tuny celkové
hmotnosti
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• projektová činnost ve výstavbě
• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
4.2
Založení a vznik společnosti
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. byla založena podle par. 172
obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České
republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42.
Společnost je založena na dobu neurčitou.
4.3
Údaje o základním kapitálu
Základní kapitál společnosti je ve výši 800 498 000,- Kč a je tvořen následujícími
akciemi:
• 733 455 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
• 67 043 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.
Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno,
jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi:
a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo
b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávným celkem (obcí).
6
4.4 Údaje o vlastnické struktuře
Osoby, které se podílejí 10 a více % na základním kapitálu ke dni 31.12.2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Město Vsetín
25,22%
Rožnov pod Radhoštěm
13,68%
Valašské Meziříčí
7,55%
Osobou, která ovládá společnost je Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, se sídlem Vsetín,
Svárov 1080, PSČ 755 01, IČ 70238880.
4.5 Orgány společnosti
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které se skládá ze 7 členů:
předseda představenstva:
Ing. Stanislav Pitrun, r.č. 470301/477
Kelč 85, PSČ 756 43
den vzniku funkce: 7.června 2007
den vzniku členství v představenstvu: 7.června 2007
místopředseda představenstva: Ing. Libor Podešva, r.č. 591222/1106
Vsetín, Dolní Jasenka 752, PSČ 755 01
den vzniku funkce: 7.června 2007
den vzniku členství v představenstvu: 7.června 2007
člen představenstva:
Ing. Ladislav Kroča, r.č. 480322/434
Vsetín, Velký Skalník 1615, PSČ 755 01
den vzniku členství v představenstvu: 7.června 2007
člen představenstva:
Antonín Koňařík, r.č. 671007/0345
Hovězí 152, PSČ 756 01
den vzniku členství v představenstvu: 7.června 2007
člen představenstva:
Iveta Táborská, r.č. 616114/1558
Vsetín, Rokytnice, Pod Bečevnou 186, PSČ 755 01
den vzniku členství v představenstvu: 7.června 2007
člen představenstva:
Alois Vychodil, r.č. 410717/413
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2383, PSČ 756 61
den vzniku členství v představenstvu: 7.června 2007
člen představenstva:
Ing. Michal Korabík, r.č. 751226/5860
Vsetín, Rokytnice 340, PSČ 755 01
den vzniku členství v představenstvu: 3.června 2010
7
Dozorčí rada vykonávající kontrolní činnost se sestává z 5 členů:
předseda dozorčí rady:
Ing. Anna Mikošková, r.č. 595918/0942
Zašová 635, PSČ 756 51
den vzniku funkce: 7.června 2007
den vzniku členství v dozorčí radě: 7.června 2007
místopředseda dozorčí rady:
Ing. Pavel Studeník, r.č. 610203/0594
Slavičín, Mladotické nábřeží 848, PSČ 763 21
den vzniku funkce: 7.června 2007
den vzniku členství v dozorčí radě: 7.června 2007
člen dozorčí rady:
Karel Matůš, r.č. 540405/1290
Francova Lhota 364, PSČ 756 14
den vzniku členství v dozorčí radě: 7.června 2007
člen dozorčí rady:
Tomáš Martinák, r.č. 660201/1317
Velké Karlovice 844, PSČ 756 06
den vzniku členství v dozorčí radě: 7.června 2007
člen dozorčí rady:
Ing. Josef Václavík, r.č. 790324/5867
Huslenky 159, PSČ 756 02
den vzniku členství v dozorčí radě: 7.června 2007
Údaje o osobách orgánů společnosti jsou převzaty z výpisu z obchodního rejstříku společnosti
vedeného KS v Ostravě ke dni 27. dubna 2011.
8
5. Metody používané pro oceňování
Při oceňování se používá celá řada oceňovacích metod. Mezi základní patří zejména:
1. Majetkové ocenění
a.
b.
c.
2.
Metoda účetní hodnoty
Likvidační hodnota
Substanční hodnota
Výnosové ocenění
a.
b.
c.
d.
3.
Metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele
Metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky
Metoda kapitalizovaných čistých výnosů
Kombinované výnosové metody
Metody založené na analýze trhu
5.1 Majetkové ocenění
5.1.1
Metoda účetní hodnoty
Jedná se o tradiční metodu, která poskytuje přes problémy spojené se samotným
charakterem účetnictví poměrně dobré výsledky. Je nesporně dobrým vodítkem pro stanovení
orientační ceny a jiným pohledem na hodnotu společnosti oproti výnosovým metodám. V
některých případech je podle našeho názoru dokonce vzhledem ke krátké době existence
některých firem nenahraditelná. Při použití této metody je nezbytné definovat, co pod pojmem
účetní hodnota společnosti, rozumíme. Situaci ještě komplikuje občasné přejmenovávání
veličin a rozdílné chápání stejného slovního pojmu z pohledu práva a účetnictví.
V tomto posudku jsme postupovali tak, že jsme k ocenění společnosti použili výši
vlastního kapitálu z rozvahy, která právě představuje hodnotu čistého obchodního majetku.
5.1.2
Likvidační hodnota
Likvidační hodnota je množství peněz, které se může získat prodejem jednotlivých částí
podniku. Je tedy dána součtem prodejních cen jednotlivých majetkových složek podniku. Má
tyto základní funkce:
• tvoří dolní hranici hodnoty podniku,
• při rozhodování o sanaci. K sanaci by se mělo přistoupit jen tehdy, pokud hodnota
vypočtená výnosovou metodou je vyšší než hodnota z likvidační metody.
5.1.3
Substanční hodnota
Substanční hodnota podniku je základním oceněním založeným na analýze jednotlivých
složek majetku a rozumí se jí souhrn relativně samostatných ocenění jednotlivých
9
majetkových složek podniku. Tyto složky se přitom oceňují podle poměrně objektivních
pravidel, k datu ocenění a za předpokladu, že bude podnik pokračovat ve své činnosti.
Ve většině případů je tedy snaha o zjištění reprodukční hodnoty jednotlivých aktiv snížené o
patřičné opotřebení.
Pokud se oceňují pouze aktiva, používá se označení brutto substanční hodnota. Odpočtou-li se
od hrubé substanční hodnoty reálné ocenění všech závazků, získá se substanční hodnota netto.
Náklady na znovupořízení, které jsou základem pro určení substanční hodnoty, je v zásadě
možné zjišťovat několika způsoby:
• indexovou metodou,
• přímým zjišťováním cen,
• oceňováním podle zvolené jednotky,
• funkčním zjišťováním cen.
5.2 Výnosové ocenění
5.2.1 Metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele
(Free Cash Flow to the Firm)
Základem stanovení hodnoty firmy je budoucí peněžní tok (Free Cash Flow), který bude
firma generovat. Odlišnosti metody volného peněžního toku pro vlastníky a věřitele a metody
volného peněžního toku pro vlastníky spočívají především v následujících předpokladech.
Metoda volného peněžního toku pro vlastníky a věřitele:
• hypoteticky předpokládá financování firmy pouze vlastním kapitálem,
• jako diskontní sazbu užívá vážené průměrné náklady kapitálu (vliv kapitálové
struktury na ocenění firmy se projevuje prostřednictvím těchto nákladů),
• primárním výsledkem této metody je stanovení provozní, resp. výsledné hodnoty
firmy jako celku.
Základem pro stanovení volného peněžního toku pro vlastníky a věřitele (Free Cash Flow
to the Firm, FCFF) je korigovaný provozní hospodářský výsledek před zdaněním. Další
složky volného peněžního toku pro vlastníky a věřitele tvoří úpravy o nepeněžní operace,
změny pracovního kapitálu a změny provozně nutných stálých aktiv. Změny čistého
pracovního kapitálu se zjišťují jako rozdíly hodnot na počátku a na konci jednotlivých let.
Změna provozně nutných stálých aktiv se určuje jako rozdíl hodnot provozně nutných stálých
aktiv na konci a počátku každého roku, korigovaný o odpisy těchto aktiv.
Hodnota l.fáze
Hodnotu první fáze tvoří suma diskontovaných volných peněžních toků období plánu.
Platí tedy vztah:
H1 = DPT1 + DPT2 + … + DPTn,
kde
10
H1
hodnota první fáze,
DPTi volný peněžní tok i-tého roku plánovacího období, diskontovaný k počátku
tohoto období,
n
délka plánovacího období.
Veličiny DPTi jsou vypočteny dle vztahu:
kde
DPTi = PTi * fi
PTi je volný peněžní tok i-tého roku plánovacího období,
fi
diskontní faktor i-tého roku.
Hodnoty fi se stanoví podle vzorce
1
fi =
(1 + r1 ) * (1 + r2 ) * ... * (1 + ri )
kde
diskontní sazba, která je na úrovni vážených
ri je
průměrných nákladů kapitálu, v i-tém roce plánu
Hodnota druhé fáze
Ke stanovení hodnoty druhé fáze je možno použít několik způsobů. Většina těchto
přístupů určuje nejprve tzv. pokračující hodnotu, tj. ocenění firmy k počátku druhé fáze, tj. za
období, pro které již nebyl stanoven finanční plán. Diskontováním pokračující hodnoty k datu
ocenění získáme hodnotu druhé fáze. Jako diskontní faktor se zde použije diskontní faktor
posledního roku plánovacího období.
Hodnota druhé fáze z perpetuity:
Perpetuita představuje součet nekonečně dlouhé řady volného peněžního toku druhé fáze,
diskontovaného k počátku této fáze. Tuto perpetuitu je pak třeba diskontovat k datu ocenění,
tj. převést ji na současnou hodnotu pronásobením diskontním faktorem posledního roku
plánovacího období.
Perpetuita P se stanoví podle vztahu:
PTn +1
P=
,
r−g
kde
PTn+1 volný peněžní tok v roce n+l, tj. v prvním roce druhé fáze,
r
diskontní sazba (vážené průměrné náklady kapitálu druhé fáze),
g
tempo růstu volného peněžního toku ve druhé fázi.
Hodnota druhé fáze H2 se stanoví podle vztahu
H2 = P * fn ,
kde P je perpetuita stanovená podle vztahu,
fn
diskontní faktor posledního roku plánovacího období.
Provozní hodnota firmy je tvořena součtem hodnoty první a druhé fáze.
Výsledná hodnota firmy je získána jako součet provozní hodnoty firmy a ocenění
neprovozních aktiv k datu ocenění.
Hodnota vlastního kapitálu je výsledná hodnota firmy snížená o úročený cizí kapitál k datu
ocenění.
11
5.2.2 Metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky
(Free Cash Flow to the Equity)
Metoda volného peněžního toku pro vlastníky (Free Cash Flow to the Equity) na rozdíl od
metody volného peněžního toku pro vlastníky a věřitele:
• respektuje v peněžních tocích plánovanou kapitálovou strukturu firmy (součástí
výdajů ve volných peněžních tocích jsou i nákladové úroky, splátky úvěrů, obligací,
resp. dalších složek úročeného cizího kapitálu),
• jako diskontní sazbu uplatňuje náklady vlastního kapitálu,
• primárním výsledkem této metody je stanovení provozní , resp. výsledné hodnoty
vlastního kapitálu firmy.
Při použití této metody je základem pro ocenění firmy volný peněžní tok pro vlastníky. Tento
peněžní tok představuje volné peněžní prostředky, které zůstanou vlastníkům po úhradě
veškerých výdajů a mohou být buď zadrženy ve firmě nebo vyplaceny v podobě dividend a
podílů na zisku. Východiskem pro jeho stanovení je korigovaný provozní hospodářský
výsledek před zdaněním. Tato veličina musí být však snížena o nákladové úroky. Úpravy o
nepeněžní operace, změny pracovního kapitálu a změny provozně nutných stálých aktiv jsou
totožné jako u peněžního toku pro vlastníky a věřitele. Musí být respektován také peněžní tok
z finanční činnosti, který zahrnuje i splátky úvěrů, vyplacení obligací apod. Vzhledem k tomu,
že však vyplacené dividendy a podíly na zisku tvoří součást volného peněžního toku pro
vlastníky, je třeba tyto veličiny (v peněžním toku z finanční činnosti se záporným
znaménkem) opět k volnému peněžnímu toku přičíst.
Hodnota první fáze H1 se stanoví jako suma diskontovaných volných peněžních toků ve
tvaru
H 1 = DPT 1 + DPT 2 + ... + DPT n ,
kde DPTi je
volný peněžní tok pro vlastníky v i-tém roce období plánu
diskontovaný k počátku tohoto období.
Tato metoda pracuje s diskontní sazbou na úrovni nákladů vlastního kapitálu.
Hodnota druhé fáze H2 se určí pomocí perpetuity podle vzorce:
PTn +1
H2 =
* fn ,
r−g
kde PTn+1 je
r
g
fn
volný peněžní tok v prvním roce druhé fáze,
diskontní sazba (náklady vlastního kapitálu) druhé fáze,
průměrné tempo růstu volného peněžního toku ve druhé fázi,
diskontní faktor posledního roku plánovacího období.
Výsledná hodnota vlastního kapitálu se získá jako součet provozní hodnoty (hodnoty první
a druhé fáze) a celkové hodnoty neprovozních aktiv.
12
5.2.3 Metoda kapitalizovaných čistých výnosů
Metoda kapitalizovaných čistých výnosů se opírá více o minulé výsledky. Východiskem pro
ocenění jsou tedy výkazy zisků a ztrát a rozvahy za posledních 3 až 5 let.
Časová řada minulých hospodářských výsledků se upravuje na srovnatelnou reálnou
úroveň následujícím způsobem:
• Snad nejvýznamnější položkou vyžadující změny jsou odpisy:
- Odpisy je nutno upravit tak, aby se minimálně odchylovaly od reálného opotřebení. V
praxi se tomuto požadavku nejvíce blíží lineární odpisy. Je nutné vyloučit jakékoliv
výkyvy odpisů z taktických důvodů.
- Odpisy je žádoucí počítat z reprodukčních cen k datu ocenění.
• U menších firem je nutné zjistit, zda byla započtena mzda podnikatele, pokud se
samozřejmě podílí pracovně na výkonech společnosti.
• Je třeba vyloučit náklady a výnosy, které vyplývají z provozu majetku, který není
nezbytně nutný pro výkon základní činnosti podniku. Tento majetek bude dodatečně
přičten k výnosovému ocenění.
• Mimořádné náklady a výnosy, které se pravděpodobně v budoucnu nebudou opakovat, je
nutné vyloučit.
• Nepravidelné, ale opakující se výnosové a nákladové položky se doporučuje průměrovat.
• Je třeba vyloučit vliv tvorby a rozpouštění ostatních tichých rezerv.
• Je třeba vyloučit vliv metodických změn (např.účetnictví).
• Pro upravené hospodářské výsledky je třeba vypočítat i upravené daně. Je však třeba
přihlížet k tomu,které úpravy hospodářských výsledků by byly daňově uznatelné.
• Radu upravených hospodářských výsledků je třeba přepočítat na srovnatelné ceny platné
k datu ocenění.
Východiskem pro ocenění je tedy upravený hospodářský výsledek po daních a, na rozdíl
od metody DCF, po odpočtu placených úroků.
Rada srovnatelných hospodářských výsledků je základem pro výpočet tzv. odnímatelného
čistého výnosu. Odnímatelný čistý výnos je třeba chápat jako velikost prostředků, které je
možno rozdělit vlastníkům. Tyto prostředky mohou být rozděleny, aniž by byla dotčena
podstata podniku. Zároveň se předpokládá, že nebudou tvořeny žádné rezervy ze zisku. V
podniku bude zadržen jen takový rozsah zdrojů, který je nutný pro udržení podstaty. Celý
čistý výnos (tj. upravený zisk) bude rozdělen.
Pro odhad odnímatelného čistého výnosu je možné použít dvě metody:
• paušální metodu,
• analytickou metodu.
Podstatou metody paušální je vážený průměr minulých upravených čistých výnosů.
Zásadou je vyloučit z časové řady extrémní výchylky. Tato metoda je vhodná tam, kde se
nepředpokládá žádný větší dlouhodobý růst. V ostatních případech je lepší použít metodu
analytickou, kdy se sestaví řady upravených čistých výnosů, analyzují se hlavní vlivy, které se
jeví jako rozhodující pro zjištěný vývoj čistých výnosů, posoudí se setrvačnost dosud
působících faktorů a zároveň se pokusí zjistit, zda nepůsobí faktory nové. Na základě rozboru
působících na čisté výnosy se odhadne vývoj odnímatelného čistého výnosu do budoucnosti.
Hodnotu vlastního kapitálu je o té možno získat pomocí vzorce pro věčnou rentu,
dvoufázovou metodou, případně trojfázovou.
13
Hlavní rysy metody kapitalizovaných čistých výnosů:
• budoucí čisté výnosy se obvykle počítají ve stálých cenách platných v období
ocenění. Potom i kalkulovaná úroková míra musí být určena bez složky, která
odráží očekávanou inflaci,
• investice jsou zpravidla kalkulovány jen ve výši odpisů,
• budoucí čisté výnosy mohou samozřejmě vyžadovat vyšší investice, než by
odpovídalo odpisům. V tomto případě se pracuje s předpokladem plného cizího
financování těchto investic. Jeho výše se do čistého výnosu promítá pouze formou
úroků z cizího kapitálu nutného pro financování investic.
• metoda kapitalizovaných čistých výnosů vede k přímému zjištění hodnoty vlastního
kapitálu podniku.
5.2.4
Kombinované výnosové metody
Jedná se o metody, které se snaží o kombinované ocenění majetkové a výnosové. Někdy
se pro ně používá také pojem korigované výnosové metody. Často je používaná tzv. metoda
střední hodnoty, kdy se pomocí hodnot vypočtených z výnosové a substanční metody vypočte
hodnota podniku jako aritmetický či vážený průměr. Zde je třeba dát pozor na to, zda se jedná
o hodnoty vlastního kapitálu nebo podniku jako celku. Je samozřejmé, že se nesmí
průměrovat například substanční hodnota netto s výnosovou hodnotou celého podniku a
naopak. Standardní postup vyžaduje použít jen hodnoty vlastního kapitálu. Navíc by obvykle
mělo platit, že v případě příliš velkého rozdílu mezi oběma hodnotami by se mělo přihlížet
pouze k hodnotě výnosové.
Další kombinovanou metodou je metoda kapitalizovaných mimořádných čistých výnosů.
Celková hodnota podniku se zde skládá z hodnoty substance a hodnoty firmy, jež je chápána
jako rozdíl mezi výnosovou hodnotou a substanční hodnotou.
5.2.5
Stanovení diskontní sazby
Diskontní sazba (míra) tvoří významný prvek modelů využívajících volné peněžní toky.
Úlohou diskontní míry je především převést budoucí výnosy na současnost, vyjádřit
očekávanou výnosnost investice v čase a zohlednit i míru rizika spojenou s investicí.
U metody volných peněžních toků pro vlastníky a věřitele a u metody přidané
ekonomické hodnoty se jako diskontní míra používají vážené průměrné náklady kapitálu. U
metody volných peněžních toků pro vlastníky je diskontní sazba rovna nákladům vlastního
kapitálu.
Průměrné vážené náklady kapitálu WACC (weighted average cost of capital) se
vypočtou podle vzorce:
D
E
WACC = rd * (1 − t ) * + re * ,
C
C
kde rd je náklady na cizí kapitál, tj. úrok,
t
sazba daně z příjmů právnických osob,
14
D cizí kapitál,
C
celkový dlouhodobě investovaný kapitál,
re náklady na vlastní kapitál,
E vlastní kapitál.
Náklady cizího kapitálu rd se získají analýzou cizích zdrojů oceňované firmy.
Náklady vlastního kapitálu re se vypočtou podle vzorce:
re = rf + βL * RMP,
bezriziková míra výnosu, odvozená z výnosové křivky dlouhodobých
kde rf je
státních dluhopisů, případně váženým průměrem výnosností jednotlivých
státních dluhopisů,
βL
míra tržního rizika. Tento koeficient udává citlivost investice vůči trhu
průměrná prémia za riziko, odvozená od historických pozorování prémií a
RMP
na základě aktuálního ratingu ČR, neboť žádný podnik na území České
republiky nemůže s ohledem na makroekonomické prostředí v němž
funguje, dosáhnout lepšího hodnocení než celá země.
Míra tržního rizika βL se stanoví podle vzorce
βL =
kde
E + (1 − t ) * D
* β unlevodv ,
E
E
t
D
Βunlev odv
vlastní kapitál,
sazba daně z příjmů právnických osob,
cizí kapitál,
hodnota beta odvětví, zbavená vlivu pákového efektu
Pokud není možné stanovit beta koeficient na základě historických hodnot, pak lze vyjít
z tzv. oborových hodnot, případně vyjít z přístupu založeného na multikriteriálním hodnocení.
Při srovnávacích metodách se využívají tzv. tržní multiplikátory. Hodnota akcie je
vyjádřena jako násobek zvolené vztahové veličiny. Násobitel je poměr tržní ceny k nějaké
vztahové veličině (ukazateli). Nejčastěji se pracuje s následujícími multiplikátory (násobiteli):
Roční násobitelé
P tržní cena akcie * poč . vydaných akcií
=
,
E
čistý zisk
value tržní kapitalizace + úroč . dluhy − fin. aktiva
=
,
EBIT
EBIT
tržní kapitalizace
P
=
,
cash flow
cash flow
15
Násobitelé odvozené od účetní hodnoty (book value)
tržní kapitalizace
P
=
,
book value vlastní kapitál na 1 akcii
tržní kapitalizace
P
=
,
book value of assets hodnota aktiv na 1 akcii
tržní kapitalizace
P
=
,
replacement cos ts reproduk . náklady
Násobitelé odvozené od prodeje
tržní cena akcie
P
=
,
sales per share tržby na 1 akcii
tržní kapitalizace
P
=
,
sales
tržby
Výsledná hodnota akcie, resp. obchodního podílu, se získá váženým průměrem z hodnot
získaných pomocí jednotlivých tržních multiplikátorů, přičemž znalec musí zdůvodnit použití
jednotlivých vah.
Metodám tržní analýzy je v praxi připisována celá řada předností. Obcházejí některé
problémy výnosových metod, je zde silná vazba ocenění k tržnímu prostředí, dominují tržní
data nad účetními. Metody jsou, alespoň na první pohled, technicky velmi jednoduché,
odbornost je zde spíše ve zkušenosti a intuici. Ve srovnání s výnosovými metodami se tržní
analýza jeví jako objektivnější.
V případě podniků se zde však promítají plnou silou všechny zvláštnosti, kterými se trh s
podniky vyznačuje:
- omezený rozsah co do počtu případů (snad s výjimkou anglosaských zemí),
- nedostatečný přehled o skutečném počtu případů (ne všechny případy koupí podniků se
musí dostat na veřejnost),
- neúplné informace o cenách zaplacených za jednotlivé podniky a jejich reálné výši, která
může být modifikována například způsoby placení,
- není zřejmé, za co byla cena zaplacena. Kupující nekupuje podnik, ale jeho očekávané
výnosy spolu s očekávaným rizikem s těmito výnosy spojeným. Zde jsme však většinou
odkázáni na dohady.
Využití přednosti metod tržního porovnání je tedy vázáno na rozvinutý kapitálový trh,
časté a průhledné transakce s podniky a dostatek spolehlivých dat.
16
6. Analýza potenciálu oceňovaného podniku a prognóza
budoucího vývoje
6.1 Makroekonomická analýza
Oživení světové ekonomiky zůstává i nadále zatíženo mnoha nejistotami. Hlavní zdroje
rizik pro ČR jsou spojeny se stavem veřejných rozpočtů a situací v bankovním sektoru v
některých zemích eurozóny.
Podle stávajících údajů ČSÚ vzrostl HDP v roce 2010 o 2,3 %. Vlivem konsolidačních
fiskálních opatření se pro rok 2011 očekává mírné zpomalení ekonomického růstu na 1,9 %.
Růst v tomto roce by měl být tažen zejména zahraničním obchodem, v menší míře také
tvorbou hrubého kapitálu. V roce 2012 by se měl HDP zvýšit o 2,3 %.
Pro rok 2011 počítáme s růstem spotřebitelských cen mírně nad 2 %, tedy v těsné blízkosti
inflačního cíle ČNB. Míra inflace v roce 2012 bude výrazně ovlivněna plánovanými úpravami
DPH.
Očekáváme, že se situace na trhu práce bude pozvolna zlepšovat. V roce 2011 by se po
dvou letech poklesu měla zaměstnanost zvýšit o 0,2 %, v roce 2012 pak o 0,5 %. Míra
nezaměstnanosti (VŠPS), která v roce 2010 (v průměru za celý rok) zřejmě dosáhla vrcholu,
by letos měla klesnout na 6,9 %. V roce 2012 by se míra nezaměstnanosti mohla snížit na 6,5
%. Po dvou letech stagnace by se v letošním roce měl objem mezd a platů zvýšit o 2,1 %. V
příštím roce by mzdy a platy měly v souladu s vývojem nominálního hrubého domácího
produktu růst dynamičtěji.
Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni,
predikce je však zatížena zvýšenou mírou nejistoty v souvislosti s probíhající revizí údajů.
17
6.1.1 Ekonomický vývoj
Oživení ve světové ekonomice pokračuje, jeho tempo je však značně nerovnoměrné. Ve
velkých rozvíjejících se ekonomikách včetně Číny a Indie dochází k mírnému zpomalení, růst
však zůstává vysoký. Růst ve vyspělých ekonomikách je mnohem slabší, ale proti dřívějšku
roste optimismus v americké a německé ekonomice. Ceny komodit se dále výrazně zvýšily, a
to ve všech hlavních skupinách. Během prvního čtvrtletí došlo k řadě událostí (neklid na
Středním východě, živelní pohroma v Japonsku), které mohou ovlivnit světový ekonomický
cyklus.
Oživení české ekonomiky dále pokračuje, dominantním faktorem ekonomického růstu ve
4. čtvrtletí 2010 bylo obnovování stavu zásob a růst čistého exportu. Česká ekonomika
vystoupila z recese ve 3. Čtvrtletí 2009. Následně se až do 3. čtvrtletí 2010, kdy HDP vzrostl
mezičtvrtletně o 0,9 %, projevovala tendence ke zrychlování růstu. V posledním čtvrtletí
loňského roku však mezičtvrtletní růst HDP zpomalil na 0,3 %, což znamenalo meziroční růst
reálného HDP2 o 2,9 %. Úroveň sezónně vyrovnaného HDP se stále nachází 1,6 % pod
dosavadním vrcholem ze 3. čtvrtletí 2008. Za celý rok 2010 vzrostl HDP ve stálých cenách o
2,3 %.
V následujícím období je třeba počítat s výrazným zpomalením přírůstku zásob, přitom
investice i spotřeba domácností se budou zotavovat pouze zvolna. Pro rok 2011 očekáváme
vlivem konsolidačních fiskálních opatření zpomalení růstu na 1,9 %. Předpokládáme, že v
roce 2012 dojde k návratu růstové dynamiky na úroveň roku 2010 a HDP vzroste o 2,3 %.
6.1.2 Ceny zboží a služeb
Průměrná míra inflace za rok 2010 dosáhla 1,5 %, což byla po letech 2003 a 2009 třetí
nejnižší hodnota od roku 1989. V průběhu roku 2010 vzrostly ceny o 2,3 %, z toho
administrativní opatření přispěla 1,6 p.b., kde 1,1 p.b. bylo dáno vlivem zvýšení obou sazeb
DPH o 1,0 p.b. a zvýšení spotřebních daní z pohonných hmot a alkoholických nápojů.
Na počátku roku 2011 došlo ke zpomalení meziročního růstu CPI na 1,8 % v únoru. Celá
chyba odhadu se odehrála v lednu, kde příspěvky zvýšení dosud regulovaného nájemného i
nájemného uvolněného z regulace od 1. ledna 2011 byly oproti předpokladům dohromady o
0,4 p.b. nižší.
Na základě výše zmíněných faktorů spoluurčujících vývoj spotřebitelských cen
očekáváme, že průměrná míra inflace v roce 2011 dosáhne 2,1 % při zvýšení cen v průběhu
roku o 2,5 %. Příspěvek tržního růstu cen čekáme v celém roce 2011 kladný.
Prognózu růstu spotřebitelských cen v roce 2012 měníme daleko podstatněji.
Nejvýznamnějším vlivem bude postupné sjednocování sazeb DPH. Od ledna 2012 se zvýší
snížená sazba na 14 % s příspěvkem 1,2 p.b. Současné zvýšení snížené sazby a snížení
základní sazby na jednotných 17,5 % od ledna 2013 by se do CPI mělo promítnout negativně
0,2 p.b. Přitom uvažujeme de facto téměř plné prosazení těchto změn do spotřebitelských cen,
neboť zvýšení snížené sazby se týká komodit nezbytných a naopak snížení základní sazby
DPH podléhají zboží a služby, kde je velmi tvrdá konkurence.
18
6.1.3 Nezaměstnanost
Registrovaná nezaměstnanost vykazovala v průběhu roku 2010 i jeho závěru velmi
nestandardní vývoj. Předpoklad, že se enormní nárůst registrovaných uchazečů o zaměstnání
koncem prosince 2010 projeví v nižším nárůstu v lednu 2011, se potvrdil, stejně jako
předpoklad opětovného mírného odchýlení vývoje od VŠPS.
Mezinárodně srovnatelná obecná míra nezaměstnanosti podle VŠPS dosáhla ve 4. čtvrtletí
roku 2010 hodnoty 6,9 %, její meziroční pokles v sezónně očištěných datech činil 0,6 %.
Míra nezaměstnanosti VŠPS dosáhla za celý rok 2010 v průměru 7,3 %. Pro rok 2011
počítáme s poklesem na 6,9 % a v roce 2012 na 6,5 %. Hlavním důvodem pro mírně
optimističtější výhled vývoje nezaměstnanosti jsou nové úpravy legislativy, zlepšující se
strukturální charakteristiky trhu práce i očekávané zlepšování ekonomické situace.
6.1.4 Mzdy
Objem mezd po propadu v 1. čtvrtletí 2010 v následujících čtvrtletích meziročně rostl, ve
4. čtvrtletí o 1,0 %, nicméně v ročním průměru nárůst představoval pouze 0,1 %. S
postupným oživováním ekonomiky a zlepšováním situace podniků lze očekávat umírněné
pokračování meziročního růstu mezd. Opačným směrem však jednoznačně budou působit
úsporná opatření v rozpočtové sféře. Pro rok 2011 proto očekáváme, při snížení platů i
zaměstnanosti ve velké části sektoru centrální vlády, růst objemu mezd pouze o 2,1 %.
Objem mezd a platů jako ekonomická základna pro příspěvky na sociální zabezpečení a
podstatnou část daně z příjmů fyzických osob by měl v roce 2011 dosáhnout 1 272 mld. Kč.
Meziroční růst průměrné mzdy (ČSÚ, podniková metoda, přepočtené počty) byl nejnižší
za posledních 10 let a byl tažen výhradně podnikatelskou sférou – ve 4. čtvrtletí 2010 vzrostla
v celé ekonomice meziročně nominálně o 0,9 %, v tom v podnikatelské sféře o 2,1 % a v
nepodnikatelské sféře došlo k prohloubení nominálního poklesu na 3,9 %.
K dosud nevídanému meziročnímu reálnému poklesu průměrné mzdy nejvýznamněji
přispěla veřejná správa a obrana, kde došlo k poklesu počtu zaměstnanců i průměrné mzdy, v
sekci vzdělávání poklesla průměrná mzda při přírůstku počtu osob.
Na základě dat za předchozí období, signálů z podnikové sféry a známých záměrů a
rozhodnutí o platech ve veřejném sektoru pro následující období, očekáváme v nejbližším
horizontu velmi umírněný růst průměrných nominálních mezd. Pro rok 2011 očekáváme o
něco pomalejší nárůst o 2,6 %, tažený nadále podnikatelskou sférou, v roce 2012 potom růst o
4,1 %.
6.1.5 Vztahy k zahraničí
Vnější nerovnováha, vyjádřená poměrem salda běžného účtu (BÚ) k HDP, dosáhla v roce
2010 –3,8 % a meziročně se o 0,6 p.b. zhoršila. Bylo to dáno především zhoršením obchodní
bilance (o 0,8 p. b.), ostatní položky běžného účtu dosáhly meziročně víceméně obdobného
výsledku.
Pokračuje oživování světového obchodu, po silném růstu exportních trhů3 o 11,7 % v roce
2010 očekáváme v letech 2011 a 2012 jejich pozvolnější růst (o 7,5 %, resp. o 6,9 %). Stejně
tak i u českého vývozu a dovozu očekáváme po zvýšení objemu v roce 2010 o 18,5 %, resp.
20,7 %, v příštích dvou letech nižší tempa růstu. Saldo obchodní bilance odhadujeme na 0,7
% HDP v roce 2011 a 1,4 % HDP v roce 2012.
19
Odhadujeme, že v roce 2011 dosáhne poměr schodku běžného účtu k HDP –4,0 %,
predikce na rok 2012 činí –3,4 % HDP. Po metodických změnách ve vykazování dat dosahuje
schodek běžného účtu znatelně vyšších hodnot než před revizí. Riziko makroekonomické
nerovnováhy však nepovažujeme za významné.
6.1.6 Úrokové sazby
Průměrná hodnota 3M (tříměsíční) sazby PRIBOR se v 1. čtvrtletí 2011 držela na úrovni
1,2 %. Pro rok 2011 je predikována na 1,3 % . Mírné zvyšování sazby PRIBOR očekáváme
od 2. pololetí 2011, nemělo by však být příliš výrazné a nemělo by tak tlumit nepříliš vysoký
ekonomický růst, oslabený restriktivními vládními opatřeními. Pro rok 2012 odhadujeme v
souvislosti s očekávaným zvýšením repo sazby průměrný 3M PRIBOR na 2,0 %.
Dlouhodobé úrokové sazby by měly v nadcházejících letech zvolna růst a reflektovat tak
pokračující hospodářské oživení v ekonomice. Při současném relativně dobrém ratingu ČR
(Moody’s: A1, Standard & Poor’s: A, Fitch Ratings: A1, k 28 3. 2011) je možné očekávat
další úspěšné emise vládních dluhopisů. Důvěryhodnost české fiskální politiky se odráží v
negativním spreadu vůči průměrným dlouhodobým sazbám v eurozóně. Vzhledem k nepříliš
stabilní situaci v některých státech EMU (např. aktuální problémy Portugalska) není
vyloučeno, že by se na státních dluhopisech mohla zvýšit riziková přirážka, což by vedlo
k prodražení financování státního dluhu. Za předpokladu, že nedojde k výraznému zhoršení
vnějších podmínek, odhadujeme výši průměrných výnosů do splatnosti 10R státních
dluhopisů v roce 2011 na 4,1 %, v roce 2012 na 4,3 %. Spread mezi českými a německými
dluhopisy by se měl mírně snižovat.
Úrokové sazby z vkladů a úvěrů reagují na vývoj mezibankovních sazeb s
několikaměsíčním zpožděním. Ve 4. čtvrtletí 2010 proto v souvislosti se stagnací repo sazby
setrvaly na 4,1 % u úvěrů nefinančním podnikům a na 1,2 % u vkladů domácností. Průměrné
sazby z úvěrů nefinančním podnikům očekáváme v roce 2011 ve výši zhruba 4,1 %, pro rok
2012 počítáme v souvislosti se zmíněným zvýšením mezibankovních sazeb s růstem na 4,5 %.
V kontextu reálné ekonomiky je podstatný vývoj reálných úrokových sazeb. Vývoj
nominálních úrokových sazeb, CPI a deflátoru domácího konečného užití implikuje v roce
2011 snížení reálných úrokových sazeb z úvěrů na 2,2 %, v roce 2012 na 1,9 %. Nižší
hodnota oproti minulé prognóze je dána zejména administrativními vlivy (zvýšení DPH).
Vážené úrokové sazby z nových úvěrů domácnostem vzrostly ve 4. čtvrtletí 2010 proti
předchozímu čtvrtletí o 0,6 p.b. na 14,9 %. Úrokové sazby z nových úvěrů nefinančním
podnikům setrvaly na 4,1 %.
6.1.7 Směnné kurzy
Směnný kurz CZK/EUR se zhruba od poloviny roku 2010 postupně zhodnocuje zhruba
v souladu s dlouhodobým trendem, i když v průběhu jednotlivých čtvrtletí zůstává zachována
poměrně vysoká volatilita. Průměrná hodnota kurzu ve 4. čtvrtletí 2010 činila 24,79
CZK/EUR, v únoru 2011 dosáhl směnný kurz průměrné hodnoty 24,28 CZK/EUR, ale
v průběhu března naopak oslabil až nad hranici 24,50 CZK/EUR.
Přijatý scénář předpokládá, že se kurz bude nadále pohybovat zhruba po trendové
trajektorii mírného nominálního i reálného zhodnocování, která je v souladu s
makroekonomickými fundamenty. Případné výrazné posilování nad tuto trajektorii by
zvyšovalo riziko pro vývoj obchodní bilance.
20
6.2 Odvětvová analýza
6.2.1 Charakteristika oboru podnikání
V roce 2009 bylo v ČR zásobováno z vodovodů 9,73 mil. obyvatel, tj. 92,8 % z celkového
počtu obyvatel. Ve všech vodovodech bylo vyrobeno celkem 653 mil. m3 pitné vody. Za
úplatu bylo dodáno (fakturováno) 504,6 mil. m3 pitné vody, z toho pro domácnosti 328,5 mil.
m3 pitné vody. Ztráty pitné vody v trubní síti dosáhly 125,1 mil. m3, tj. 19,3 % z vody
vyrobené a určené k realizaci.
Zvýšení podílu zásobených obyvatel je dáno převážně výstavbou nových vodovodů v
okrajových částech měst. Snižování vody vyrobené meziročně o 1,1 % odpovídá současnému
poklesu množství vody fakturované celkem o 1,3 %. Specifické množství vody fakturované
domácnostem se snížilo o 1,78 litru na osobu a den a činí 92,5 litru, specifické množství vody
fakturované celkem v přepočtu na obyvatele zásobeného vodou se snížilo o 4 litry. Svědčí to
o dalším snižování spotřeby v domácnostech i u ostatních odběratelů. Snížení ztrát vody na
jednoho zásobovaného obyvatele meziročně o 2 litry na osobu a den představuje ročně cca
0,47 m3 na osobu.
Nejvyšší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů byl v roce 2009 v Hlavním
městě Praze (100 %) a v Karlovarském kraji (98,1 %), nejnižší podíl obyvatel zásobených
pitnou vodou byl v kraji Plzeňském (81,4 %) a Středočeském (83,5 %).
Délka vodovodní sítě byla v roce 2009 prodloužena celkem o 699 km a dosáhla délky 72
866 km. Meziroční nárůst délky vodovodní sítě představuje 0,96 % a nárůst připadající na
jednoho zásobeného obyvatele oproti roku 2008 činí 0,27 %, což představuje nárůst o 0,02 m
na jednoho zásobeného obyvatele. V roce 2009 tak připadal na jednoho zásobeného obyvatele
7,49 m vodovodu. Nová výstavba a dostavba stávajících vodovodních systémů v roce 2009
tak zvýšila počet zásobených obyvatel o 68 794.
Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 43 791 ks a dosáhl počtu 1 923 798 ks. Počet
osazených vodoměrů se zvýšil o 45 182 ks a dosáhl počtu 1 934 920 k
V roce 2009 žilo v domech připojených na kanalizaci 8,530 mil. obyvatel ČR, to je
81,3 % z celkového počtu obyvatel. Do kanalizací bylo vypuštěno celkem 496,4 mil. m3
odpadních vod. Z tohoto množství bylo čištěno 95,2 % odpadních vod (bez zahrnutí vod
srážkových), což představuje 472,7 mil. m3.
Bývalé státní podniky Vodovody a kanalizace (VAK) byly privatizovány zejména v letech
1993-1994 (kromě pražských vodáren). Z někdejších státních podniků, které působily v
rozsahu tehdejších krajů, vznikla řada vodárenských a čistírenských společností. Atomizovalo
se tak odvětví, které má velké konstantní náklady a úspory z rozsahu jsou základní
komparativní výhodou. Naprostá většina akcií - a tím i odpovědnosti - byla převedena na
samosprávné celky, obce a města. Stát zůstal aktivní zejména v oblasti financování velkých
investic v daných regionech.
Proces transformace vlastnických práv - privatizace oboru - byl prakticky v roce 1997
ukončen. V současné době se projevuje tendence ke koncentraci provozovatelské činnosti
vodovodů a kanalizací do menšího počtu subjektů a narůstá podíl zahraničních společností na
vlastnictví provozních organizací. Způsob regulace a tvorby cen zůstává prakticky od roku
1993 nezměněn. Od 1.1. 2001 byly sjednoceny ceny vodného a stočného pro domácnosti a
ostatní odběratele.
U vodárenských společností rozlišujeme v zásadě dva základní modely vlastnického
uspořádání. U prvního provozního modelu jeden právní subjekt vlastní vodohospodářskou
infrastrukturu a jiný právní subjekt, vlastnící majetek nutný k provozování, tuto infrastrukturu
na základě smlouvy o pronájmu a provozování provozuje. Oním vlastníkem je většinou obec
21
(nebo jejich svazky) nebo společnosti, které města a obce kontrolují. Provozovatelem je v
naprosté většině případů některý investorů Veolia Water, Ondeo, Aqualia či Energie AG.
Tento model je v současné době rozšířen na cca 70% trhu. Výhodou tohoto modelu je
skutečnost, že eliminuje provozovatelskou roztříštěnost trhu. Umožňuje koncentraci
provozovatelských subjektů do struktury kapitálově a odborně silných a technologicky
kvalitně vybavených skupin.
V ostatních případech, kterých postupně ubývá, jde o smíšené společnosti - vlastnictví
vodohospodářské infrastruktury a její provozování je v jednom právním subjektu. Tento
model pokrývá cca 18% dodávky pitné vody v ČR.
V postprivatizační fázi vývoje struktur vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací je
zřejmá tendence k transformaci smíšených akciových společností na provozní model.
Vytvoření transparentních struktury vztahů vlastníka a provozovatele odpovídá i koncepci
současného zákona o vodovodech a kanalizacích.
Provozní model může využívat efektů spolupráce mezi veřejným a privátním sektorem,
přičemž vlastnický subjekt splňuje podmínky pro získávání finančních prostředků z fondů ES.
Jedná se především o podporu spolufinancování ze strany provozovatele.
Tak jako u každého přirozeného monopolu, musí mít stát dle pravidel EU i u vodárenských
služeb určitý mechanismus na dohled nad cenami. Funkci regulátora nyní vykonává v ČR
ministerstvo financí, vodné a stočné je v režimu věcně usměrňovaných cen. Ministerstvo
zemědělství připravuje novelu zákona o vodovodech a kanalizacích, v jejímž návrhu se
objevuje nový subjekt - Regulační úřad vodovodů a kanalizací. Ten by měl podle návrhu
inkasovat určitý podíl z vybraného vodného a stočného a mimo jiné nepřímo rozhodovat o
cenách.
Odvětví výroby, distribuce a čištění vody je jako odvětví síťových služeb charakteristické
přirozenými regionálními monopoly, vzniklými při privatizačním procesu v České republice
většinou mezi roky 1992 až 1994. Tyto monopoly jsou v současné době často majoritně
vlastněny municipalitami, které do jejich základního jmění vložily svůj infrastrukturní
majetek, tzv. typ smíšených společností. Tento majetek není v optimálním stavu, proto jsou
pro tento sektor v současnosti i blízké budoucnosti typické poměrně vysoké investice, a to jak
ekologické, tak i investice do obnovy a modernizace stávajícího infrastrukturního majetku.
Celková ekonomická stabilita vodovodů a kanalizací vychází z přirozeného monopolního
postavení oboru na trhu. Negativním jevem je však vysoká míra fixních nákladů, která se stále
zvyšuje s obecným trendem poklesu tržeb z vodného a stočného v ČR. Ekonomická síla
jednotlivých subjektů na vodárenském trhu je dána rozsahem jejich působnosti. Obecně platí,
že společnosti obsluhující větší počet obyvatel pracují s menšími vlivem fixních nákladů a
nižším podílem režijních nákladů. Velký vliv na vývoj měrných nákladů má charakteristika
obsluhovaného území, přičemž území se soustředěnými spotřebišti v podobě větších měst má
nesporné ekonomické výhody. Kvalita a úroveň poskytovaných služeb je pak úměrná
ekonomické síle dané společnosti.
V současné době se vodohospodářské společnosti nejvíce potýkají s klesající spotřebou
vody, jejíž největší úbytky jsou znatelné jak ze strany domácností, tak ze strany ostatních
subjektů. Příčiny poklesu spotřebovávané vody lze spatřovat v důsledné aplikaci úsporných a
racionalizačních opatření ekonomických subjektů, které spočívají především v kontrole
oběhu vody, recyklaci vody a zavádění uzavřených okruhů. Dalším důvodem jsou
ekonomické problémy některých subjektů a ukončení jejich činnosti. Pokles spotřeby a tedy i
prodeje vody vede spolu s růstem nákladů ke stálému zvyšování ceny vodného a stočného,
neboť rozhodující část nákladů tvoří fixní náklady, které se rozpouštějí na menší objem
prodané vody.
22
V roce 2009 byly podle šetření Českého statistického úřadu průměrné ceny bez DPH pro
vodné 28,10 Kč/m3 a pro stočné 25,10 Kč/m3. Oproti roku 2008 se tak cena pro vodné
zvýšila o 7,3 % a cena pro stočné o 9,1 %.
Před účinností novely zákona č. 76/2006 Sb., tedy do roku 2006, byly informace o
průměrné výši ceny pro vodné a stočné stanovovány na základě údajů, které na požádání MZe
zasílali vybraní provozovatelé vodovodů a kanalizací. Novelou zákona byla vlastníkům,
popřípadě provozovatelům, pokud jsou vlastníkem zmocněni v souladu s ustanovením § 36
odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích, stanovena povinnost každoročně nejpozději do
30. 6. kalendářního roku zaslat na MZe úplné informace o celkovém vyúčtování všech
položek výpočtu ceny pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce.
Podle šetření ČSÚ byla nejvyšší průměrná cena pro vodné zjištěna v kraji Ústeckém, kde
dosáhla hodnoty 31,20 Kč/m3. V poměru s celorepublikovým průměrem tak byla vyšší o 10,9
%. Nejvyšší průměrná cena pro stočné byla v kraji Libereckém a při výši 31,60 Kč/ m3 byla o
26,0 % vyšší, než byl celorepublikový průměr. Naopak nejnižší průměrná cena pro vodné
(25,20 Kč/m3) byla v kraji Jihomoravském a Moravskoslezském. Nejnižší průměrná cena pro
stočné (18,60 Kč/m3) byla zjištěna v kraji Plzeňském.
Oblast cen v České republice se řídí zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, zvláště pak zákonem č. 403/2009 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb.,
kterou se provádí zákon o cenách (s účinností od 21.12.2009).
Tvorba cen může být cenovým orgánem usměrněna pouze v případech přesně
vymezených ustanovením § 1, odst. 6 zákona o cenách. Jedním z případů je ohrožení trhu
účinky omezení hospodářské soutěže. Protože vodovody i kanalizace patří do odvětví s
přirozeným monopolem, jsou voda pitná a voda odvedená kanalizací zařazeny do seznamu
zboží s regulovanými cenami. Tento seznam vydává pro každý rok podle zákona o cenách
Ministerstvo financí rozhodnutím (výměrem), který se zveřejňuje v Cenovém věstníku.
Konkrétně pro rok 2009 byl vydán výměr Ministerstva financí č. 01/2009 (Cenový věstník
částka 14 ze dne 12. prosince 2008). Předmětem věcného usměrňování cen jsou podle výměru
Ministerstva financí následující komodity:
- pitná voda dodávaná odběratelům,
- pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel
(„voda předaná“),
- odvádění a čištění odpadních vod, z toho jen voda odvedená kanalizací nečištěná a voda
odpadní čištěná.
V souladu s platnými právními předpisy lze do ceny pro vodné a stočné promítnout pouze
ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví,
přiměřený zisk, daň a případně uplatněné clo podle jiných právních předpisů, není-li dále
stanoveno jinak. Na druhou stranu mají subjekty zmocněné k úplatě vodného a stočného
možnost dotovat cenu pro vodné a stočné z jiných aktivit. Toto je častý případ především u
obcí, které si provozování vodohospodářské infrastruktury zajišťují ve vlastní režii a snaží se
o zachování nízké ceny pro vodné a stočné tím, že cenu dotují z obecního rozpočtu. V
takovém případě pak kalkulace musí být zpracována s ohledem na tuto skutečnost a výsledná
cena pro vodné a stočné musí odpovídat ceně, která bude odběratelům skutečně účtována.
V roce 2009 byla v rámci programů Ministerstva zemědělství 229 310 „Výstavba a obnova
infrastruktury vodovodů a kanalizací“ a 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů
a kanalizací II“ zaměřených na realizaci opatření k naplňování směrnic Evropské unie v
oblasti vodovodů a kanalizací a na vlastní rozvoj oboru vodovodů a kanalizací poskytnuta
23
podpora v celkové výši cca 1,8 mld. Kč. Výše uvedená podpora byla investorům poskytnuta
jak ve formě dotací, tak i ve formě „zvýhodněných úvěrů“. V rámci podprogramů MZe 229
312 a 129 182 (opatření zaměřená na vodovody) bylo v roce 2009 podpořeno ze státního
rozpočtu celkem 157 akcí v celkové výši cca 721 mil. Kč a v rámci podprogramů MZe
229 313 a 129 183 (opatření zaměřená na kanalizace) bylo v roce 2009 podpořeno ze státního
rozpočtu celkem 148 akcí v celkové výši cca 1 098 mil. Kč.
V rámci podpory „zvýhodněnými úvěry“ v roce 2009 zároveň dobíhalo čerpání úvěru ČR
od EIB na základě smlouvy o úvěru „Rámcová půjčka pro vodní hospodářství, určeného na
rekonstrukce, zlepšení, modernizace a rozšiřování vodohospodářských systémů v ČR“,
realizovaného na základě usnesení vlády ČR č. 1179 z roku 1999 a zároveň z úvěru od CEB.
V roce 2009 byly z výše uvedených úvěrů podpořeny dvě akce v celkové výši 9 mil. Kč. V
roce 2009 byly tyto dočerpané úvěry nahrazeny po dohodě s MF poskytováním úhrad částí
úroků z komerčních úvěrů u investičně náročnějších akcí. Investorům 32 akcí s úvěrovými
smlouvami v celkové výši cca 430 mil. Kč byla v roce 2009 uhrazena část úroků z těchto
úvěrů v celkové výši 3,1 mil. Kč.
6.2.2 Vymezení trhu
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. je regionálním vodohospodářským
podnikem, který se zabývá komplexem činností souvisejících s veřejným zásobováním vodou,
odkanalizováním měst a obcí a čištěním odpadních vod. Společnost vodárenskou a
kanalizační infrastrukturu současně vlastní i provozuje, je tedy smíšeným modelem
vlastnického uspořádání.
Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací, ostatní
činnosti jsou vedlejšího významu, prováděné jak pro komerční účely, tak pro vlastní potřebu.
Prioritami společnosti je získávání nových odběratelů a zvýšení objemů vodného a stočného
současných odběratelů formou udržování cen vodného a stočného na hranici ziskovosti
společnosti, snižování ztráty vody (odstraňování havárií v co možná nejkratších lhůtách),
zajištění dodávky pitné vody v kvalitě dle zákonných ukazatelů, dodržování podmínek
rozhodnutí vodoprávních úřadů, dodržování kvality vypouštěné odpadní vody v souladu
právními předpisy a podmínkami rozhodnutí vodoprávního úřadu.
Obhospodařování vodohospodářského zařízení je lokálně omezeno na území bývalého
okresu Vsetín. Vnitřně je rozdělena na tyto provozy:
- provoz vodovodů a kanalizací: Vsetín, Hranice, Lipník, Kojetín
- provoz čistíren odpadních vod : Karolinka, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. je majoritně vlastněna městy a obcemi
Vsetínského regionu, přičemž primárním zájmem těchto majitelů je zásobování kvalitní
pitnou vodou a zabezpečení odvádění a čištění odpadních vod, a to za předpokladu zachování
co nejnižších cen vodného a stočného.
V roce 2010 provozovala společnost vodovodní síť v 49 obcích na základě vlastnění
vodohospodářského majetku a uzavřených provozních smluv. Dále zabezpečuje dílčí provozní
spolupráce pro dalších 5 obcí.
V roce 2010 bylo vyrobeno 6 729 tis. m3 a odběratelům dodáno 5 595 tis. m3, což je ve
srovnání s rokem 2009 o 371 tis. m3 méně. Množství fakturované vody v kategorii
domácnosti se snížilo o 55 tis. m3 tj. pokles o 1,6 %, u kategorie ostatních odběratelů se
snížilo o 105 tis. m3 tj. pokles o 6,5 %. Počet zásobovaných obyvatel v roce 2010 byl 108 135.
24
Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 220 na 20 137, délka provozované sítě se zvýšila
na 796 km. Specifická spotřeba pitné vody na obyvatele se snížila o 2,8 litrů/osobu/den a
činila 83,2 litrů/osobu/den. Kategorie voda předaná zaznamenala nárůst o 113 tis. m3 na 1 134
tis. m3.
V letech 2006 a 2007 byl převzat do provozování majetek vytvořený akcí Čistá řeka
Bečva.
Obr. Zásobování měst a obcí pitnou vodou
6.2.3 Vymezení konkurence
Vzhledem ke skutečnosti, že sama společnost či její akcionáři jsou vlastníkem rozvodných
sítí a zároveň provozovatelem, má společnost monopolní postavení v regionu. Pokud nedojde
k oddělení infrastruktury od provozní části, vstup konkurence na lokální trh regionu je
vyloučený.
25
Tab. Údaje o provozu vodovodů
Ukazatel
počet obyvatel zásobovaných vodou
počet obcí zásobovaných vodou
počet vodovodů
délka vodovodní sítě ( km )
počet vodovodních přípojek
délka vodovodních přípojek ( km)
počet osazených vodoměrů
počet vodojemů
akumulační objem vodojemů ( m3)
kapacita zdroje podzemní vody ( litr/s)
počet úpraven pitné vody
kapacita úpraven pitné vody ( litr/s)
voda vyrobená celkem ( tis m3)
voda předaná ( tis m3)
voda fakturovaná odběratelům (vodné) v tis m3
z toho fakturovaná domácnostem v tis m3
2006
104 258
52
52
739
18 885
229
18 773
78
42 929
184
3
345
8 142
1 222
5 167
2007
105 384
52
52
739
19 740
240
19 630
49 930
184
3
345
7 226
999
5 134
2008
105 824
52
52
750
19 614
239
19 573
82
49 930
184
3
345
6 942
1 074
5 000
2009
106 420
52
52
756
19 917
243
19 892
82
49 930
184
3
345
6 771
1 021
4 945
3 329
3 408
3 307
3 340
2010
108 135
52
52
796
20 135
245
20 116
82
49 930
184
3
345
6 729
1 134
4 785
3 285
Tab. Výroba vody v tis. m3
ÚV Karolinka
ÚV Valašské Meziříčí
ČS Vsetín - Ohrada
ÚV Rožnov pod Radhoštěm
Hlavní zdroje celkem
Malé zdroje celkem
Celkem za společnost
2006
4 875
654
1 498
888
7 915
227
8 142
2007
4 131
559
1 574
728
6 992
234
7 226
2008
3 961
528
1 629
571
6 689
253
6 942
2009
3 800
502
1 759
479
6 540
231
6 771
2010
3 930
476
1 644
456
6 506
223
6 729
Podíl v %
58,4
7,1
24,4
6,8
96,7
3,3
100
První etapa projektu Čistá řeka Bečva byla realizována v letech 2005 - 2006 a v jejím
rámci bylo vybudováno 146 kilometrů kanalizace v 15 městech a obcích Vsetínska, dvě nové
čistírny odpadních vod a šest jich bylo rekonstruováno.
Projekt Čistá řeka Bečva II, který navazuje na jeho první etapu, se uchází až o
pětaosmdesátiprocentní dotaci mezi projekty nad 25 milionů eur. Jsou do něj zařazeny
například obce na potoku Senice, další obce na řece Bečvě, které se do první etapy nezapojily,
nebo obce, v nichž se sice první etapa uskutečnila, ale mají v úmyslu kanalizační síť rozšířit.
Odkanalizování by se tak měly dočkat například Velké Karlovice, Hovězí, Liptál, Lačnov či
Francova Lhota, ale také další části Vsetína, jako je například Horní Jasenka, Malý Skalník,
údolí Dlúhé a Za Díly, Vesník, poslední částo Semetína či Hrbové. Realizace je naplánována
na roky 2012 a 2013.
6.2.4 Citlivost na sezónní a cyklické faktory
Oceňovaná společnost podléhá sezónním vlivům daných klimatickými podmínkami
daného ročního období. Tyto faktory ovlivňují spotřebu vody poptávkou odběratelů po této
komoditě. Cyklické faktory nebyly identifikovány, avšak je zřejmá strategie odběratelů, která
směřuje k úsporným opatřením.
26
7. Finanční analýza oceňované společnosti
7.1 Účel, podklady a výchozí data finanční analýzy
Účelem finanční analýzy je posoudit finanční situaci podniku Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s., analyzovat a zhodnotit hospodaření společnosti v období let 2006 – 2010 a
identifikovat hlavní činitele, které ovlivňují celkové výsledky hospodaření. Finanční analýza
je také podkladem a východiskem pro zpracování finančního plánu.
K vypracování finanční analýzy bylo použito účetních výkazů, výročních zpráv a zpráv o
hospodaření společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. z let 2006 – 2010. Data z let 2006
– 2010 pocházejí z účetních závěrek, které byly ověřeny dozorčí radou společnosti a
nezávislým auditorem. Na základě výroku „bez výhrad“ lze považovat údaje v nich obsažené
za věrně a poctivě zobrazující stav aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace
družstva. Účetnictví je v plném rozsahu zpracováno prostředky výpočetní techniky.V úvodu
kapitoly jsou zachyceny principy účetní politiky podniku, zobrazena struktura účetních
výkazů a zhodnocen vývoj jednotlivých položek v čase. Druhá část pak obsahuje analýzu
poměrových ukazatelů, které umožní blíže zhodnotit finanční zdraví podniku.
7.2 Účetní politika
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. vede podvojné účetnictví, které se řídí
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, účtovou osnovou a
postupy účtování pro podnikatele. Jsou dodržovány obecné účetní zásady:
- zásada reálného zobrazení majetku, hospodářského výsledku a finanční situace
- zásada opatrnosti
- bilanční kontinuita
- stálost metod
- zákaz kompenzace
7.2.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Investice jsou pořizovány dodavatelským způsobem a ve vlastní režii. Dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek pořízený dodavatelským způsobem je oceňován pořizovacími
cenami /včetně nákladů s pořízením souvisejících/. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený
vlastní režii je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady
a režii vztahující se k výrobě tohoto majetku.
7.2.2 Zásoby
Zásoby pořizuje společnost nákupem a vlastní výrobou, oceňovány jsou cenami
zjištěnými aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Nedokončená výroba je oceňována
vlastními náklady.
7.2.3. Cenné papíry a majetkové účasti
Společnost má cenné papíry – k 31.12.2010 jsou oceněny tržní hodnotou, vyhlášenou na
burze.
27
7.2.4 Druhy vedlejších pořizovacích nákladů
Vedlejšími pořizovacími náklady při pořizování zásob je přepravné, balné, poštovné, atd.
7.2.5 Stanovení opravných položek
Opravné položky k majetku nebyly účtovány. Opravné položky k pohledávkám
stanoveny dle splatnosti, event. jak je omezeno jejich vymáhání (např. konkurz).
7.2.6 Způsob stanovení reálné hodnoty
Reálnou hodnotou jsou oceňovány ve společnosti cenné papíry evidované na účtu 253.
Jedná se o akcie a dluhopisy obchodované prostřednictvím obchodníka s cennými papíry na
burze cenných papírů. Tyto cenné papíry jsou v souladu s ust. § 27 zákona o účetnictví
oceňovány reálnou hodnotou, přičemž za reálnou hodnotu je považována tržní hodnota.
Majetek oceňovaný ekvivalencí není. Majetek, u něhož by změny reálné hodnoty
ovlivňovaly účt. sk. 41 není.
7.2.7 Pronájem hmotného majetku
Společnost si pronajímá od měst, obcí a Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko hmotný
majetek – rozvody vody, kanalizace, čistírny odpadních vod - v celkové hodnotě majetku
1 595 238 tis. Kč.
Společnost pronajímá hmotný majetek jiným právnickým a fyzickým osobám - nájemné
cca 1 658 tis. Kč ročně /pronájem parkovacích ploch, pronájem nebytových prostor, pronájem
vodohospodářského infrastrukturního zařízení, atd/.
7.3 Analýza účetních výkazů
Analýza účetních výkazů zahrnuje vertikální analýzu rozvahy, která znázorňuje podíl
jednotlivých složek aktiv a pasiv na bilanční sumě a dále horizontální analýzu, která odráží
meziroční tempa růstu/poklesu jednotlivých položek za sledované období.
28
7.3.1 Vertikální analýza aktiv
Vertikální struktura aktiv
Aktiva celkem
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné mov. věci a soubory mov. věcí
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Výrobky
Zboží
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
2006
2007
2008
2009
2010
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
83,65% 85,02% 84,11% 87,06% 87,61%
0,07%
0,05%
0,05%
0,11%
0,17%
83,58% 84,98% 84,06% 86,95% 87,45%
1,00%
0,97%
0,95%
0,91%
0,89%
67,67% 69,73% 69,56% 72,42% 74,29%
10,00% 10,60% 10,23%
9,45%
7,62%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
11,96%
9,77% 10,44%
7,16%
6,82%
0,67%
0,58%
0,53%
0,45%
0,37%
0,51%
0,55%
0,53%
0,45%
0,37%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,49%
3,06%
3,27%
2,13%
2,32%
8,80%
6,12%
6,64%
4,59%
4,12%
4,39%
5,21%
5,45%
5,78%
5,54%
7.3.2 Vertikální analýza pasiv
Vertikální struktura pasiv
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Rezervy
Krátkodobé závazky
z toho: Závazky z obchodního styku
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Časové rozlišení
2006
2007
2008
2009
2010
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
79,44% 80,80% 81,70% 84,31% 86,94%
19,94% 18,49% 17,03% 15,52% 12,97%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,58%
7,42%
7,39%
7,51%
6,83%
2,34%
1,40%
0,98%
1,44%
1,13%
12,36% 11,07%
9,64%
8,01%
6,14%
12,36% 11,07%
9,64%
8,01%
6,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,62%
0,71%
1,26%
0,16%
0,08%
29
7.3.3. Horizontální analýza aktiv
Horizontální struktura aktiv
2007/06 2008/07 2009/08 2010/09
Aktiva celkem
0,28%
1,73%
4,87%
11,23%
Dlouhodobý majetek
1,92%
0,65%
8,54%
11,94%
Dlouhodobý nehmotný majetek
-34,36%
13,70% 120,49%
75,12%
Dlouhodobý hmotný majetek
1,95%
0,64%
8,47%
11,87%
Pozemky
-2,11%
-0,70%
0,05%
9,49%
Stavby
3,32%
1,49%
9,18%
14,10%
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
6,31%
-1,84%
-3,07% -10,34%
Dlouhodobý finanční majetek
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Oběžná aktiva
-18,04%
8,64% -28,08%
5,98%
Zásoby
-12,47%
-8,22% -11,44%
-6,80%
Materiál
7,68%
-2,31% -11,49%
-6,80%
Výrobky
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Zboží
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Pohledávky z obchodního styku
23,34%
8,58% -31,84%
21,50%
Krátkodobý finanční majetek
-30,18%
10,28% -27,55%
0,02%
Časové rozlišení
18,85%
6,54%
11,25%
6,45%
7.3.4. Horizontální analýza pasiv
Horizontální struktura pasiv
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
z toho: Závazky z obchodního styku
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Časové rozlišení
2007/06
0,28%
2,00%
-7,03%
0,00%
-1,84%
-40,11%
-10,22%
-10,22%
0,00%
15,79%
0,28%
2008/07 2009/08 2010/09
1,73%
2,88%
-6,29%
0,00%
1,29%
-28,62%
-11,38%
-11,38%
0,00%
80,12%
1,73%
4,87%
8,22%
-4,42%
0,00%
6,56%
53,68%
-12,84%
-12,84%
0,00%
-86,49%
4,87%
11,23%
14,70%
-7,03%
0,00%
1,20%
-12,80%
-14,73%
-14,73%
0,00%
-43,85%
11,23%
Struktura majetku společnosti odpovídá oboru podnikání společnosti. Majetek společnosti
sestává především z dlouhodobého hmotného majetku – budov, strojů a zařízení pro výrobu
vody a odvod odpadních vod.
Aktiva podniku tvoří ze 83,65% (2006), 85,02% (2007), 84,11% (2008), 87,06% (2009) a
87,61% (2010) dlouhodobý majetek a z 11,96% (2006), 9,77% (2007), 10,44% (2008), 7,16%
(2009) a 6,82% (2010) oběžná aktiva. V průběhu let 2006 až 2008 dochází k pozvolnému
nárůstu výše fixních aktiv a poklesu oběžných aktiv. Roky 2009 a 2010 jsou charakteristické
investiční činností, což se bilančně projevilo na výrazném růstu poměru fixních aktiv a
poklesu aktiv oběžných.
30
7.3.5 Vertikální analýza výsledovky
Vertikální struktura výsledovky
2006
2007
2008
2009
2010
Tržby za prodej zboží
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Náklady vynaložené na prodané zboží
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Obchodní marže
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Výkony
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
z toho: Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 94,96% 94,94% 96,68% 94,77% 94,18%
Výkonová spotřeba
41,79% 44,21% 45,64% 47,69% 46,53%
Přidaná hodnota
58,21% 55,79% 54,36% 52,31% 53,47%
Osobní náklady
30,97% 29,17% 29,76% 28,32% 27,83%
Daně a poplatky
0,52%
0,42%
0,53%
0,46%
0,50%
Odpisy
25,71% 23,50% 22,18% 22,01% 22,80%
Provozní výsledek hospodaření
1,10%
2,66%
2,56%
1,21%
1,94%
Finanční výnosy
7,85% 14,37%
5,48%
8,78%
4,84%
Finanční náklady
6,84% 13,73%
4,66%
8,30%
4,69%
Finanční výsledek hospodaření
0,64%
0,15% -0,75%
0,46%
0,10%
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
1,90%
1,59%
1,57%
1,52%
1,74%
Mimořádný výsledek hospodaření
1,90%
1,59%
1,57%
1,52%
1,74%
Výsledek hospodaření za účetní období
1,74%
2,81%
1,81%
1,67%
2,05%
Výsledek hospodaření před zdaněním
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7.3.6 Horizontální analýza výsledovky
Horizontální struktura výsledovky
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
z toho: Tržby za prodej vl. výrobků a služeb
Výkonová spotřeba
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy
Provozní výsledek hospodaření
Finanční výnosy
Finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádný výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za účetní období
Výsledek hospodaření před zdaněním
2007/06
2008/07
2009/08 2010/09
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,68%
4,16%
6,72%
10,65%
6,07%
4,61%
17,09%
7,53% 11,51%
6,07%
1,48%
2,70%
4,26%
6,24%
1,57%
-10,15%
31,61%
-6,91%
1,15%
-1,70%
5,89%
169,06%
0,11% -49,72%
102,51% -60,25%
70,84%
122,10% -64,63%
89,99%
-74,25% -622,91% -165,81%
-7,45%
2,62%
3,25%
-7,45%
2,62%
3,25%
79,24% -32,94%
-1,70%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,16%
3,51%
1,64%
6,46%
2,35%
12,55%
7,91%
67,78%
-42,62%
-41,11%
-76,49%
19,61%
19,61%
27,83%
0,00%
31
Výkony vykazují trvalý růst z 253 782 000 Kč (2006), 280 874 000 Kč (2007),
292 551 000 Kč (2008), 312 204 000 Kč (2009) na 325 193 000 Kč (2010).
Přidaná hodnota dosáhla výše 147 737 000 Kč (2006), 156 711 000 Kč (2007),
159 033 000 Kč (2008), 163 323 000 Kč (2009) a 173 877 000 Kč (2010). Přidaná hodnota
v peněžním vyjádření narůstá, avšak její podíl na hospodářském výsledku je zanedbatelný.
Významnými nákladovými položkami jsou osobní náklady 78 594 000 Kč (2006),
81 942 000 Kč (2007), 87 056 000 Kč (2008), 88 421 000 Kč (2009) a 90 500 000 Kč (2010)
a odpisy 65 254 000 Kč (2006), 66 005 000 Kč (2007), 64 883 000 Kč (2008), 68 703 000 Kč
(2009) a 74 136 000 Kč (2010).
7.4 Analýza poměrových ukazatelů
Poměrové ukazatele jsou podle zkoumaných oblastí rozděleny do čtyř skupin:
- Ukazatele rentability
- Ukazatele aktivity
- Ukazatele likvidity
- Ukazatele stability
7.4.1 Analýza rentability
Tab. Ukazatele rentability
Rok
Rentabilita tržeb
Rentabilita vlastního kapitálu
Rentabilita aktiv
Rentabilita celkového kapitálu
2007
1,68%
0,59%
0,47%
0,84%
2008
1,62%
0,59%
0,48%
0,56%
2009
1,60%
0,58%
0,48%
0,53%
2010
1,85%
0,62%
0,53%
0,63%
Nízké hodnoty ukazatelů rentability jsou dány charakterem podnikání v oboru vodárenství
při smíšeném modelu provozování. Nejnižších hodnot nabývají ukazatele v roce 2009, kdy
došlo k nárůstu aktiv díky provedeným investicím, přičemž provozní zisk v roce 2009 vykázal
nejnižší úroveň za poslední čtyři roky. Do budoucna však lze předpokládat srovnatelné
velikosti hodnot ukazatelů rentability s ohledem obor podnikání.
Rentabilita celkového kapitálu je určena jako rentabilita úhrnných vložených prostředků –
dává do poměru zisk před úroky a zdaněním (EBIT) s velikostí celkového kapitálu, čímž
umožňuje posoudit výnosnost kapitálu bez ohledu na strukturu zdrojů podniku. Tak je možné
zohlednit její o něco málo vyšší hodnoty v porovnání s ukazatelem rentability aktiv. Hodnota
ukazatele ROA (stejně jako ostatních ukazatelů rentability) je dána velikostí výsledků
hospodaření a zároveň ukazuje nízké zhodnocení příp. znehodnocení investovaných
prostředků v minulých letech.
Rentabilita aktiv je vypočítána jako poměr výsledku hospodaření po úrocích a zdanění
(EAT) a celkových aktiv. Dosahuje tudíž nižších hodnot než ukazatel rentability celkového
kapitálu, jelikož v čitateli není zahrnut potenciální daňový štít z placených úroků. Rostoucí
hodnota ukazatele je dána na straně jedné snižující se velikostí ztráty, na straně druhé klesající
úrovní aktiv.
32
7.4.2 Analýza aktivity
Tab. Ukazatele aktivity
Rok
Obrat zásob
Obrat pohledávek
Obrat vlastního kapitálu
Obrat celkového kapitálu
2007 2008 2009 2010
45,08 53,42 61,93 70,64
10,18
9,38 11,20 12,92
0,35
0,37
0,36
0,34
0,28
0,30
0,30
0,29
Ukazatele aktivity obecně dávají do poměru velikost stavové veličiny (zásoby,
pohledávky, závazky) s průměrnou denní tržbou, přepočítané průměrem z velikosti tržby
roční. Nízká hodnota ukazatelů svědčí o dobré platební morálce jak na straně odběratelů, tak
na straně podniku Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., absolutní velikosti ukazují obvyklé
oborové hodnoty.
Obrátkovost aktiv určuje míru využití celkových aktiv podniku. Z hodnot tohoto ukazatele
lze vysledovat, že dochází k postupnému intenzivnějšímu využití aktiv podniku. Růst tohoto
ukazatele je dán zvyšováním velikostí realizovaných tržeb.
Účelem ukazatele doby obratu pohledávek je stanovit průměrný počet dní, během nichž
zůstávají podniku dlužni jeho odběratelé. Tento ukazatel informuje o platební morálce
obchodních partnerů a také schopnosti pohledávku vymoci. Ve vývoji tohoto ukazatele se
odráží skutečnost, že s nárůstem tržeb vzrůstá objem krátkodobých pohledávek z obchodního
styku.
Doba obratu zásob vyjadřuje počet dní, po které se majetek podniku vyskytuje ve formě
zásob, obecně platí: čím kratší doba obratu zásob, tím lépe a neměla by překročit 60 dnů.
Vzhledem k tomu, že předmětem zásob je pouze materiál, není tento ukazatel významný. Jeho
trend vykazuje také přímou závislost na tržbách.
7.4.3 Analýza likvidity a platební schopnosti
Tab. Ukazatele aktivity
Rok
Okamžitá likvidita
Rychlá likvidita
Běžná likvidita
2007
82,52%
123,80%
131,68%
2008
89,85%
134,09%
141,23%
2009
61,09%
89,39%
95,32%
2010
60,38%
94,36%
99,82%
Jednou ze základních podmínek existence podniku je schopnost hradit vlastní závazky.
Posouzení průběhu platební schopnosti v minulosti spolu s odhadem budoucího vývoje patří
mezi klíčové problémy, kterými se finanční analýza zabývá. Likvidita je schopnost podniku
uhradit splatné závazky. Likvidita je tedy měřítkem krátkodobé (okamžité) solventnosti.
Hodnoty ukazatelů likvidity podniku se pohybují v optimálním obecně stanoveném pásmu
(interval pro běžnou likviditu je 1,5-2,5; interval pro rychlou/pohotovou likviditu 0,9-1,1 a
interval pro okamžitou likviditu pak 0,2). Při celkovém pohledu na ukazatele likvidity, lze
prohlásit, že platební schopnost podniku je dostačující a nemělo by dojít k problémům
spojených s neschopností platit aktuálně splatné závazky.
33
7.4.4 Analýza zadluženosti
Tab. Ukazatele aktivity
Rok
Stupeň finanční nezávislosti
Stupeň zadlužení
Úrokové krytí
Stupeň samofinancování
2007
80,80%
18,49%
x
13,42%
2008
81,70%
17,03%
x
13,64%
2009
84,31%
15,52%
x
13,42%
2010
86,94%
12,97%
x
12,36%
Ukazatel finanční nezávislosti stejně jako ukazatel celkové zadluženosti vykazuje
nadprůměrné hodnoty, což lze jednoznačně hodnotit kladně v souvislosti s finanční stabilitou
podniku a budoucí možností dalšího zadlužování. Ze struktury kapitálu je zřejmé, že téměř
veškerý dlouhodobý kapitál společnosti je tvořen vlastním kapitálem, závazky z obchodního
styku nebo dlouhodobými bankovními úvěry. Z této struktury tudíž vyplývá, že většina
zadlužení společnosti plyne z existence dlouhodobých zdrojů, které nepředstavují nebezpečí
ohrožení zvýšení úrokové zátěže a finanční stability společnosti v delším horizontu.
7.5 Závěry z finanční analýzy
Po analýze jednotlivých ukazatelů lze potvrdit závěry strategické analýzy, která poukazuje
na nárůst tržeb spojený s udržením tržních pozic, čehož výsledkem je jistá budoucnost
podniku jako celku. Pokud bychom provedli syntézu ukazatelů pomocí souhrnných modelů
jako je „Rychlý test“ a Altmanův model dostaneme shodně hodnoty vypovídajících o
neexistenci bezprostředního ohrožení činnosti podniku a lze potvrdit statut „going concern“
společnosti, který byl dán jako předpoklad v úvodu.
7.6 SWOT analýza
Silné stránky
tradice
serióznost a důvěryhodnost firmy
regionální monopol v dodávkách, odvádění a čištění vody
stabilizovaný kádr zaměstnanců
kvalifikovaná pracovní síla
finanční stabilita firmy
dostupnost financování cizím kapitálem s nízkou úrokovou sazbou
Slabé stránky
regionální zaměření
stárnutí sítí bude vyžadovat stále vyšší náklady na jejich obnovu
malý rozsah individuálních služeb zákazníkům
nízká výnosnost vloženého kapitálu
vysoký podíl fixních neovlivnitelných nákladů
34
Příležitosti
rozvoj vodovodní a kanalizační sítě
připojení nových odběratelů
získání nových odběratelů dosud využívajících vlastních zdrojů
Ohrožení
snížení spotřeby vody v důsledku zvyšování ceny v návaznosti na úsporná opatření
odběratelů
výstavba vodovodů a kanalizací bez dostatečného počtu zákazníků
35
8. Finanční plán
Východiskem pro aplikaci metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele
je finanční plán podniku. Znalci byl předložen managementem Program rozvoje společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. na období let 2010 až 2015, který garantuje uspokojování
zákazníka ve všech druzích činnosti, zvláště pak dodávkami pitné vody v nejlepší možné
kvalitě a zabezpečenosti, spolehlivé odvádění odpadních vod a jejich co nejefektivnější
čištění, s minimálními dopady na životní prostředí při optimalizaci nákladů. Tento program
rozvoje společně s auditovanými účetními uzávěrkami minulých let posloužil znalci
k sestavení finančního plánu do roku 2019. Reálnost finančního plánu byla znalcem na
základě analýz ověřena. Dlouhodobý plán byl stanoven na základě analýzy předpokládaného
vývoje tržeb jakožto základní veličiny ovlivňující provozně-ekonomické charakteristiky
společnosti. Položky související s fixními náklad byly navázány na stav pracovníků, resp.
dynamiku hrubých mezd. Položky dlouhodobého majetku byly plánovány s ohledem na
aktuální opotřebení majetku, odpisové plány a plány obnovovacích investic do majetku. Do
nákladů je započteno nájemné a provozní náklady z provozovaného majetku vytvořeného
v rámci akce Čistá Bečva, do výnosů pak nově připojení obyvatelé na kanalizaci a nově
vybudované ČOV Hovězí a Lidečko (cca 14 tis. připojených obyvatel) s postupným nárůstem.
8.1 Generátory hodnoty
Generátory hodnoty rozumíme soubor několika základních podnikohospodářských
veličin, které ve svém souhrnu určují hodnotu podniku.
8.1.1 Tržby
Projekce budoucích tržeb je výsledkem strategické analýzy. Předpokládaná výše tržeb za
vlastní výrobky a služby byla určena na základě odhadu tempa růstu.
8.1.2 Marže provozního zisku
Provozní zisková marže představuje podíl korigovaného provozního zisku před daněmi a
odpisy k tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb. Korekce provozního zisku představuje
úpravu provozního zisku o položky, které nesouvisí s jeho provozním majetkem.
Hlavními faktory provozní ziskové marže jsou tyto položky
•
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
•
Spotřeba materiálu a energie
•
Nakupované služby
•
Osobní náklady
•
Daně a poplatky
•
Ostatní provozní náklady
•
Ostatní provozní výnosy
36
Tab. Výpočet korigovaného provozního zisku v letech 2006 - 2010
Provozní hospodářský výsledek
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena dlouhodobého majetku a materiálu
Zúčtování rezerv a časového rozlišení do výnosů
Tvorba rezerv a časového rozlišení do nákladů
Zúčtování opravných položek do nákladů
Odpisy
Korigovaný hospodářský výsledek před odpisy a zdaněním
Tempo růstu korigovaného provozního zisku
Průměrné tempo růstu korigovaného provozního zisku
2006
2007
2008
2009
2010
2 780
7 480
7 488
3 765
6 317
2 504
1 495
6 118
1 135
2 345
741
660
2 763
534
1 917
152
73
206
289
13
65 254
64 637
66 005 64 883
72 663 68943
12,42% - 5,12%
68 703 74 136
71 661 79 736
3,94% 11,27%
5,63%
Tab. Predikce korigovaného provozního zisku v letech 2011 - 2019
Provozní hospodářský výsledek
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena dlouhodobého majetku a materiálu
Zúčtování rezerv a časového rozlišení do výnosů
Tvorba rezerv a časového rozlišení do nákladů
Zúčtování opravných položek do nákladů
Odpisy
Korigovaný hospodářský výsledek před odpisy a zdaněním
Tempo růstu korigovaného provozního zisku
Průměrné tempo růstu korigovaného provozního zisku
Provozní hospodářský výsledek
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena dlouhodobého majetku a materiálu
Zúčtování rezerv a časového rozlišení do výnosů
Tvorba rezerv a časového rozlišení do nákladů
Zúčtování opravných položek do nákladů
Odpisy
Korigovaný hospodářský výsledek před odpisy a zdaněním
Tempo růstu korigovaného provozního zisku
Průměrné tempo růstu korigovaného provozního zisku
2011
2012
2013
2014
2015
9 683
11 181 13 772 15 271 17 405
75 412
85 095
6,72%
76 208 77 010 77 318
87 389 90 782 92 589
2,70% 3,88% 1,99%
77 627
95 032
2,34%
2016
2017
2018
2019
20 283
23 386
25 651
28 035
77 938
98 221
3,36%
78 249
101 635
3,48%
78 562
104 213
2,54%
78 877
106 912
2,59%
3,29%
37
8.1.3 Investice do pracovního kapitálu
Obecně pracovní kapitál představuje rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobým cizím
kapitálem. Pro potřeby ocenění podniku budeme pracovní kapitál počítat jako rozdíl oběžných
aktiv v rozsahu provozně nutném a krátkodobého cizího neúročeného kapitálu. Pracovní
kapitál zahrnuje krátkodobý finanční majetek, zásoby, pohledávky a krátkodobé závazky
vyjma krátkodobých bankovních úvěrů. V projekci je provedeno započtení pouze v provozně
nutném rozsahu, tzn. krátkodobý finanční majetek dle okamžité likvidity a ostatní položky
pracovního kapitálu dle počtu obrátek.
Pracovní kapitál
Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodního styku
Doba obratu zásob
Doba obratu krátkodobých závazků z obchodního styku
Krátkodobé pohledávky z obchodního styku
Zásoby
Krátkodobé závazky z obchodního styku
2006
2007
2008
2009
2010
18,70
28,43
23,94
19,88
24,13
9,42
7,45
6,45
5,46
4,92
17,80
11,98
17,60
14,83
32,90
12 518
21 062
18 809 16 338
20 527
6 309
5 522
5 068
4 488
4 183
13 188
9 413 14 466
12 614
22 022
Pracovní kapitál
Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodního styku
Doba obratu zásob
Doba obratu krátkodobých závazků z obchodního styku
Krátkodobé pohledávky z obchodního styku
Zásoby
Krátkodobé závazky z obchodního styku
2011
2012
2013
2014
2015
24,12
24,12
24,12
24,12
24,12
5,04
5,04
5,04
5,04
5,04
14,76
14,76
14,76
14,76
14,76
21 340
22 194
23 081 24 005
24 965
4 459
4 637
4 823
5 016
5 217
13 059
13 581
14 124 14 689
15 277
Pracovní kapitál
Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodního styku
Doba obratu zásob
Doba obratu krátkodobých závazků z obchodního styku
Krátkodobé pohledávky z obchodního styku
Zásoby
Krátkodobé závazky z obchodního styku
2016
24,12
5,04
14,76
25 964
5 425
15 888
2017
24,12
5,04
14,76
27 002
5 642
16 524
2018
24,12
5,04
14,76
28 082
5 868
17 185
2019
24,12
5,04
14,76
29 205
6 103
17 872
8.1.4 Investice do dlouhodobého provozně nutného majetku
Plánování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je založeno na
a) respektování stavu majetku v posledním historickém vývoji
b) zvyšování o plánovanou obnovu, rekonstrukce a investice
Objem prostředků na investiční činnost se postupně zvyšuje s navyšováním základního
kapitálu společnosti vkládaným infrastrukturním majetkem akcionářů – obcí a s výší
odpisů z realizovaných velkých investičních akcí. Větší prostředky bude nutné vkládat
do obnovy zastaralých a poruchových vodovodních sítí – předpoklad 50 % ročních
investic. Objem prostředků na investiční činnost byl v roce 2010 stanoven ve výši 75,0
mil. Kč včetně splátky úvěrů, na opravy externí a vlastní bylo plánováno 19,3 mil. Kč.
c) snižování o plánované odpisy
38
Dlouhodobý nehmotný majetek
Tempo růstu
Průměrné tempo růstu
Dlouhodobý nehmotný majetek
Tempo růstu
Průměrné tempo růstu
Dlouhodobý nehmotný majetek
Tempo růstu
Průměrné tempo růstu
Dlouhodobý hmotný majetek
Tempo růstu
Průměrné tempo růstu
Dlouhodobý hmotný majetek
Tempo růstu
Průměrné tempo růstu
Dlouhodobý hmotný majetek
Tempo růstu
Průměrné tempo růstu
2006
653
2007
428
-35,22%
2008
487
-61,23%
2009
1 073
63,41%
2010
1 875
589,18%
139%
2011
1884
2,00%
2012
1922
2,00%
2013
1960
2,00%
2014
1999
2,00%
2015
2039
2,00%
2016
2080
2,00%
2017
2122
2,00%
2018
2164
2,00%
2019
2207
2,00%
2,00%
2006
787 085
2007
802 471
1,95%
2008
807 593
0,64%
2009
876 013
8,47%
2010
979 972
11,87%
5,73%
2011
982 774
0,29%
2012
985 217
0,25%
2013
987 676
0,25%
2014
989 151
0,15%
2015
992 642
0,35%
2016
995 148
0,25%
Investice
Investice
Odpisy
2006
Investice
Investice
Odpisy
Investice
Investice
Odpisy
2017
997 671
0,25%
2018
1 000 210
0,25%
2007
81 166
66 005
2008
70 064
64 883
2011
78 223
75 412
2012
78 689
76 208
2013
79 507
77 010
2016
80 485
77 938
2017
80 814
78 249
65 254
2009
137 709
68 703
2014
78 832
77 318
2018
81 144
78 562
2019
1 002 764
0,25%
0,255%
2010
178 897
74 136
2015
81 158
77 627
2019
81 475
78 877
8.2 Diskontní míra
Vzhledem k aplikaci metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele je
diskontní míra stanovována na úrovni průměrných vážených nákladů na kapitál - WACC.
Vlastní výpočet diskontní míry zahrnuje stanovení struktury kapitálu, určení nákladů na
vlastní a cizí kapitál a vlastní výpočet WACC.
39
8.2.1 Náklady vlastního kapitálu
Pro výpočet nákladů na vlastní kapitál byl použit model kapitálových aktiv, který
stanovuje náklady vlastního kapitálu ve tvaru
nvk
kde
rf
RPT
RPZ
rsc
rl
β
=
rf
+
β . RPT
+
RPZ +
rsc
+
rl
výnosnost zcela nerizikových finančních aktiv
riziková prémie trhu
riziková prémie země
přirážka za velikost podniku
přirážka za likviditu
vyjadřuje citlivost výnosnosti akcií oceňovaného podniku na změny
celého trhu, měřené burzovním indexem
Výpočet nvk pro období let 2011 až 2019
rf výnosnost 10letých vládních dluhopisů USA
Beta nezadlužené pro Water utility
Riziková prémie kap. trhu USA
Rating České republiky
2011
2,7%
0,47
4,29%
A1
2012
4,5%
0,47
4,29%
A1
2013
5,0%
0,47
4,29%
A1
2014
5,0%
0,47
4,29%
A1
2015
5,0%
0,47
4,29%
A1
Riziko selhání země
(prémie USA dluhopisů A1 oproti AAA)
Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům
Riziková prémie země
Inflace ČR
Inflace USA
Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,5
1,5%
1,6%
1,3%
1,8%
1,5
1,5%
2,5%
1,2%
2,8%
1,5
1,5%
2,0%
1,6%
1,9%
1,5
1,5%
2,0%
1,6%
1,9%
1,5
1,5%
2,0%
1,6%
1,9%
Riziková přirážka za velikost podniku
Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů
2,3%
0%
2,3%
0,0%
2,3%
0,0%
2,3%
0,0%
2,3%
0,0%
Poměr cizího a vlastního kapitálu v tržních cenách
Daňová sazba
Beta zadlužené
48%
19%
0,6530
49%
19%
0,6580
46%
19%
0,6440
43%
19%
0,6351
42%
19%
0,6282
Náklady vlastního kapitálu
9,58%
12,40%
11,94%
11,90%
11,87%
2016
5,0%
0,47
4,29%
A1
2017
5,0%
0,47
4,29%
A1
2018
5,3%
0,47
4,29%
A1
2019 Perpetuita
5,3%
5,3%
0,47
0,47
4,29%
4,29%
A1
A1
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,5
1,5%
2,0%
1,6%
1,9%
2,3%
0%
1,5
1,5%
2,4%
1,7%
1,8%
2,3%
0,0%
1,5
1,5%
2,4%
1,7%
1,8%
2,3%
0,0%
1,5
1,5%
2,4%
1,7%
1,8%
2,3%
0,0%
1,5
1,5%
2,4%
1,7%
1,8%
2,3%
0,0%
rf výnosnost 10letých vládních dluhopisů USA
Beta nezadlužené pro Water Utility
Riziková prémie kap. trhu USA
Rating České republiky
Riziko selhání země
(prémie USA dluhopisů A1 oproti AAA)
Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům
Riziková prémie země
Inflace ČR
Inflace USA
Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci
Riziková přirážka za velikost podniku
Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů
40
Poměr cizího a vlastního kapitálu v tržních cenách
Daňová sazba
Beta zadlužené
Náklady vlastního kapitálu
39%
19%
38%
19%
37%
19%
36%
19%
35%
19%
0,6202
0,6137
0,6094
0,6055
0,6034
11,84%
11,91%
11,99%
11,98%
11,97%
Za výnosnost bezrizikových cenných papírů je považována očekávaná výnosnost 10letých státních dluhopisů USA . Údaje byly převzaty z Budget of the United States
Goverment fiscal year 2012 - Table 2-1. ECONOMIC ASSUMPTIONS.
Nezadlužený odvětvový koeficient β pro Water Utility ve výši 0,47 a riziková prémie
kapitálového trhu ve výši 4,29% byly převzaty z amerického trhu. Zdroj údajů
www.damodaran.com
Inflační diferenciál byl stanoven ve výši průměrného diferenciálu mezi očekávanou
inflací Ceské republiky a očekávanou inflací USA. Zdroj dat The World Economic Outlook
(WEO), International Monetary Fund (IMF), April 2011.
Rizikovou přirážku za velikost podniku rsc stanovíme dle metodiky INFA uplatňované
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR při analýzách podnikové sféry orientovaných na
stanovení ekonomické přidané hodnot. Riziková přirážka za velikost podniku je navázána na
velikost úplatných zdrojů podniku (UZ), tj. součet vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a
dluhopisů. Pokud jsou úplatné zdroje podniku vyšší než 3 mld. Kč, je tato prémie nulová a
jsou-li úplatné zdroje nižší než 100 mil. Kč, má prémie za velikost podniku hodnotu 5 %. Pro
podniky s velikostí úplatných zdrojů od 100 mil. Kč do 3 mld. Kč se tato prémie počítá podle
vztahu
(3 − UZ ) 2
rsc =
168,2
kde
rsc
UZ
prémie za velikost podniku (%)
úplatné zdroje oceňovaného podniku (mld. Kč)
8.2.2 Náklady cizího kapitálu
Cizí zdroje jsou tvořeny bezúročným bankovními úvěry dlouhodobého charakteru od
ČMZRB ve výši 68,837.000,-Kč na pořízení dlouhodobého hmotného majetku – čistírnu
odpadních vod ve Vsetíně, úpravnu vody v Karolince a čerpací stanici v Rožnově pod
Radhoštěm.
41
9. Ocenění společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
9.1 Zvolená metoda pro ocenění
Po prozkoumání oceňované společnosti a všech výhod a nevýhod jednotlivých metod,
rozhodl se znalec k použití metody diskontovaných peněžních toků. Tato metoda je
teoreticky považována za nejsprávnější, poněvadž představuje pro akcionáře hodnoty určené
očekávanými příjmy.
Metoda Book Value je tradiční, rychlá a jednoduchá metoda, která poskytuje přes
problémy spojené se samotným charakterem účetnictví poměrně dobré výsledky. Je nesporně
dobrým vodítkem pro stanovení orientační ceny a jiným pohledem na hodnotu společnosti
oproti výnosovým metodám.
Substanční metoda nebyla použita, neboť dle našeho názoru nebyl důvod oceňovat
samostatně všechny majetkové složky podniku.
Likvidační hodnota nebyla pochopitelně použita proto, že je pohlíženo na společnost
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. z pohledu going concern principu, tedy že se bude i nadále
pokračovat v její činnosti.
Bližší pohled na metody tržního analýzy ukazují, že k jejich aplikaci je nutný rozvinutý
kapitálový trh, časté a průhledné transakce s podniky a dostatek spolehlivých dat. Výhody
metod tržní analýzy jsou do značné míry zdánlivé, poněvadž malá srovnatelnost vede k tomu,
že objektivně podložená vstupní data musí znalec v mnoha směrech subjektivně upravovat.
Subjektivní jsou i mnohé volby, které znalec v rámci ocenění provádí. V podmínkách České
republiky navíc stále chybí dostatečná datová základna a průhlednost trhu. Z těchto důvodů
nebyla žádná z metod tržní analýzy použita.
Vlastní ocenění zahrnuje výpočet volného peněžního toku, určení pokračující hodnoty, určení
neprovozního majetku a určení výsledné hodnoty vlastního kapitálu.
9.2 Výpočet volného peněžního toku
Volný peněžní tok představuje veškeré peněžní toky, které společnost vytváří z
upraveného provozního zisku po zdanění se zohledněním nepeněžních operací, změn
pracovního kapitálu a investic do provozně nutného kapitálu.
Pro výpočet volného peněžního toku byla uvažována sazba daně z příjmu ve 19% a část
finančního majetku společnosti pouze v provozně nutném rozsahu.
9.3 Určení pokračující hodnoty
Základem pro stanovení pokračující hodnoty je budoucí peněžní tok, který bude podnik
generovat po období, pro které nebyl stanoven finanční plán. Pokračující hodnotou rozumíme
ocenění podniku k počátku 2. fáze. Vzhledem k předpokládané neomezené době trvání
společnosti určíme pokračující hodnotu podniku na základě faktorů tvorby hodnoty. Pro
výpočet hodnoty volného peněžního toku v 1. roce 2. fáze je nutné určit tempo růstu volného
peněžního toku ve 2. fázi.
Pro 2. fázi se předpokládá, že rentabilita čistých investic do provozně nutného
dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu se bude pohybovat na úrovní vážených nákladů
na kapitál. Rentabilita investic a jejich relace k nákladům kapitálu bývá v rozhodující míře
42
určována konkurenčními výhodami a celkovou konkurenční silou společnosti. Většina
podniků je schopna tuto pozici držet pouze krátkodobě, takže pro druhou fázi budeme
předpokládat, že dříve dosahovaná rentabilita se bude dosahovat během druhé fáze úrovně
nákladů kapitálu. Pozice firmy není natolik silná, aby její rentabilita investic byla dlouhodobě
výrazně vyšší než náklady na kapitál.
Odhadovaná míra investic pro 2. fázi byla stanovena s přihlédnutím k minulému vývoji
tak, aby investice zajistily obnovu provozně nutného majetku společnosti. Míra investic netto
do investovaného provozně nutného kapitálu je odhadována na úrovni m = 33,50%.
Pro druhou fázi výpočtu předpokládáme tempo růstu na úrovni průměrných hodnot
(g=3,0%) tj. o 1,0% nad úrovní předpokládané inflace (2%) v perpetuitní fázi výpočtu.
Tempo růstu
g = 3,0%
Korigovaný provozní hospodářský výsledek po dani pro 1. rok 2.fáze
KPHVn+1= KPHVn x (1 + g) = 22 708 x (1+ 3,0%) = 23 389 tis. Kč
Čisté investice
I n+1 = m x KPHVn + 1 = 0,3350 x 23 389 = 7 835 tis. Kč
Očekávaná rentabilita investic
ri
= g / mi = 3,0 / 33,50 = 8,96%
ri ≥ WACC n+1 = 8,83 %
Náklady vlastního kapitálu v terminálním období
nvk = 5,30% + 0,6034 x (4,29%) + 1,8% + 2,28% = 11,97%
Diskontní míra v terminálním období
r = 11,97% x (0,7405) + 0,00% x (1-0,19) x 0,2595 = 8,86%
Volný peněžní tok v prvním roce terminálního období
FCFFn+1 = KPHVn+1 x ( 1 – m ) = 23 389 x ( 1 – 0,3350) = 15 554 tis.Kč
Vzhledem k předpokládané neomezené době trvání společnosti určíme pokračující hodnotu
podniku dle tzv. parametrického vzorce. Diskontováním pokračující hodnoty diskontní mírou
r, upravenou o tempo růstu, vypočteme pokračující hodnotu takto
P = FCFFp /(r - g) = 15 554 / ( 0,0886– 0,03) = 265 291 tis. Kč
43
9.4 Neprovozní majetek
Neprovozní aktiva tvoří obecně provozně nepotřebný dlouhodobý majetek, provozně
nepotřebný finanční majetek, dlouhodobý finanční majetek bez provozně nutného
dlouhodobého finančního majetku, zásoby a pohledávky spojené s provozně nepotřebnou
činností. Společnost eviduje ve svém majetku krátkodobý finanční majetek, který lze
považovat za provozně nepotřebný. Jiný neprovozní majetek nebyl identifikován.
K datu ocenění výše krátkodobých cenných papírů a podílů činila 37,544.000 Kč.
Z přílohy k účetní závěrce za rok 2010, která byla ověřena auditorem, vyplývá, že cenné
papíry a podíly jsou oceňovány tržní hodnotou, vyhlášenou na burze cenných papírů. Proto
znalec žádné další přecenění cenných papírů a podílů neprováděl a tento krátkodobý finanční
majetek v účetní ceně určil jako neprovozní majetek.
9.5 Výpočet výsledné hodnoty podniku metodou DCF
Provozní hodnota společnosti představuje součet první a druhé fáze výpočtu. Výsledná
hodnota vlastního kapitálu představuje součet provozní hodnoty a neprovozních aktiv
ponížených o hodnotu cizích zdrojů. Společnost má k datu ocenění cizí kapitál ve výši 68 837
tis. Kč a neprovozní majetek ve výši 37 544 tis. Kč.
Tab. Výsledná hodnota podniku
Hodnota podniku brutto
Cizí kapitál
Hodnota podniku netto
Neprovozní majetek
Výsledná hodnota vlastního kapitálu
(v tis. Kč)
212 024
68 837
143 187
37 544
180 731
9.6 Korekce předběžného ocenění
Významným faktorem při ocenění balíku akcií je jeho velikost odrážející podíl na
hlasovacích právech, a tím i podíl na řízení podniku. Mezinárodní účetní standardy rozlišují
kontrolu nad podnikem a podstatný vliv v podniku.
Kontrolou nad podnikem se rozumí „moc řídit finanční a provozní politiku podniku tak,
aby bylo dosaženo užitku z jeho činnosti". Kontrolu lze zajistit buď držením více než jedné
poloviny hlasovacích práv nebo držením podstatného podílu hlasovacích práv doplněného
pravomocí řídit finanční a operační politiku podniku. Kontrola zahrnuje určovat strategii
podniku, rozhodovat o personálním obsazení vedení podniku a jeho obměnách, rozhodovat o
stálých aktivech podniku a dlouhodobém financování, rozhodovat o přeměnách podniku,
změnách právní formy a likvidaci podniku a rozhodovat o dividendách
Podstatným vlivem se rozumí „účast na rozhodnutích o finanční a provozní politice
podniku". Je možno jej dosáhnout vlastnictvím akcií (zpravidla 20 až 50 %), prostřednictvím
stanov nebo pomocí dohod.
44
Obchodní podíl, který umožňuje kontrolu společnosti nebo podstatný vliv na společnost,
má samozřejmě větší hodnotu než podíl minoritní. V případě ocenění minoritního podílu je
třeba uplatnit srážku z hodnoty akcie určené výnosovou metodou. Oceňovaná společnost je
v pozici ovládané osoby, oceňovaný balík 3909 ks akcií (tj. 0,49% základního kapitálu)
představuje minoritní podíl. Vzhledem k tomu, že při ocenění podniku jako celku výnosovým
způsobem nebyla uplatněna žádná přirážka při výpočtu diskontní míry, je třeba provést srážku
z předběžné výsledné hodnoty ocenění. Při výpočtu výsledné hodnoty uplatníme srážku
zohledňující likviditu akcií.
Akcie oceňované společnosti nejsou obchodované na regulovaném trhu. Při výpočtu
výsledné hodnoty ocenění v dražbě nabízeného podílu byla uplatněna srážka dle znaleckých
uzancí1 ve výši 30 % z jeho předběžné hodnoty. Hodnotu akcie společnosti Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s. stanovenou metodou diskontovaných peněžních toků jsme odhadli ve
výši 158,-Kč.
1
Miloš Mařík a kolektiv: Metody oceňování podniku, Ekopress, s.r.o. , Praha 2003, strana 383
45
10. Závěr
Účelem tohoto posudku je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase obvyklé ve smyslu
ustanovení §13 odst.1 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění. Předmětem
posudku je ocenění akcií vydaných společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se
sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11, IČ: 47674652. Ocenění předmětných akcií je
provedeno ke dni 31. prosince 2010. Na základě provedených analýz a s využitím metody
diskontovaných peněžních toků považujeme za cenu obvyklou částku ve výši:
158,-Kč
slovy: /stopadesátosmkorunčeských/
za 1 akcii v nominální hodnotě 1000,-Kč
617.622,-Kč
slovy: /šestsetsedmnácttisícšestsetdvacetdvakorunčeských/
za 3 909 akcií v celkové nominální hodnotě 3,909.000,-Kč
Znalecká doložka
Znalecký posudek byl vypracován společností s ručením omezeným MONTEKALA,
znalecký ústav zapsaný do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost při
Ministerstvu spravedlnosti České republiky podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona číslo
36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky číslo 37/1967 Sb., ve
znění pozdějších předpisů do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou
činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí,
motorových vozidel a jiných věcí movitých, majetkových práv, cenných papírů, podniků,
ostatního majetku a pro účetnictví.
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 2272/2011 znaleckého deníku.
Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Karásek, jednatel, soudní znalec
V Praze dne 3. června 2011
46
Příloha č.1
Výpis z obchodního rejstříku společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl B, vložka 682
!!!UPOZORNĚNÍ!!!
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že
obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.
Datum zápisu:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
1.prosince 1993
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11
476 74 652
Akciová společnost
Předmět podnikání:
- silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní - vozidly do a nad 3,5 tuny celkové
hmotnosti
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- podnikání v oblasti nakládání s nebezepečnými odpady
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
Ing. Stanislav Pitrun, r.č. 470301/477
Kelč 85, PSČ 756 43
den vzniku funkce: 7.června 2007
den vzniku členství v představenstvu: 7.června 2007
místopředseda
Ing. Libor Podešva, r.č. 591222/1106
představenstva:
Vsetín, Dolní Jasenka 752, PSČ 755 01
den vzniku funkce: 7.června 2007
den vzniku členství v představenstvu: 7.června 2007
člen představenstva:
Ing. Ladislav Kroča, r.č. 480322/434
Vsetín, Velký Skalník 1615, PSČ 755 01
den vzniku členství v představenstvu: 7.června 2007
člen představenstva:
Antonín Koňařík, r.č. 671007/0345
Hovězí 152, PSČ 756 01
den vzniku členství v představenstvu: 7.června 2007
člen představenstva:
Iveta Táborská, r.č. 616114/1558
Vsetín, Rokytnice, Pod Bečevnou 186, PSČ 755 01
den vzniku členství v představenstvu: 7.června 2007
člen představenstva:
Alois Vychodil, r.č. 410717/413
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2383, PSČ 756 61
den vzniku členství v představenstvu: 7.června 2007
člen představenstva:
Ing. Michal Korabík, r.č. 751226/5860
Vsetín, Rokytnice 340, PSČ 755 01
den vzniku členství v představenstvu: 3.června 2010
Jednání za společnost:
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé
představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva a jeden
člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden
člen představenstva.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
Ing. Anna Mikošková, r.č. 595918/0942
Zašová 635, PSČ 756 51
den vzniku funkce: 7.června 2007
den vzniku členství v dozorčí radě: 7.června 2007
místopředseda dozorčí rady: Ing. Pavel Studeník, r.č. 610203/0594
Slavičín, Mladotické nábřeží 848, PSČ 763 21
den vzniku funkce: 7.června 2007
den vzniku členství v dozorčí radě: 7.června 2007
člen dozorčí rady:
Karel Matůš, r.č. 540405/1290
Francova Lhota 364, PSČ 756 14
den vzniku členství v dozorčí radě: 7.června 2007
člen dozorčí rady:
Tomáš Martinák, r.č. 660201/1317
Velké Karlovice 844, PSČ 756 06
den vzniku členství v dozorčí radě: 7.června 2007
člen dozorčí rady:
Ing. Josef Václavík, r.č. 790324/5867
Huslenky 159, PSČ 756 02
den vzniku členství v dozorčí radě: 7.června 2007
Akcie:
67 043 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
733 455 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Základní kapitál:
800 498 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti:
- Založení společnosti:
Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod. zák.
a jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku
České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na
který přešel majetek státního podniku Vodovody a kanalizace
Vsetín.
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno:
Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená jsou
převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady
společnosti.
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz/).
Dne: 27.04.11 12:47:45
Údaje platné ke dni 27.04.2011, 6:00
Příloha č.2
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
ke dni 31.12.2010
Příloha č.3
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
ke dni 31.12.2009
32
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2009
33
34
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2009
35
36
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2009
37
Příloha č.4
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
ke dni 31.12.2008
28
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2008
29
30
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2008
31
32
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2008
33
Příloha č.5
Finanční plán společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
na období let 2011 až 2019
Zkrácený výkaz zisků a ztrát
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
2 006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
I
A
+
II
II.1
II.2
II.3
B
B.1
B.2
+
C
D
III+VI
F+I
E
IV
G
V
H
VII
J
*
VIII+IX+X+XIII+XIV
K+N+O
XI
L
XII
M
XV
P
*
R
R.1
R.2
**
XVI
S
T
T.1
T.2
*
U
***
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodej zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlast.výrobků a služeb
Změna stavu zásob
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Daně a poplatky
Jiné provozní výnosy
Jiné provozní náklady
Odpisy investičního majetku
Zúčtování rezerv a čas.rozliš.prov.výnosů
Tvorba rezerv a čas.rozliš.prov.nákladů
Zúčtování oprav.položek do prov.výnosů
Zúčtování oprav.položek do prov.nákladů
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní hospodářský výsledek
Finanční výnosy
Finanční náklady
Zúčtování rezerv do fin.výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování oprav.položek do fin.výnosů
Zúčtování oprav.položek do fin.nákladů
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Hospodářský výsledek z finan.operací
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená
Hospodářský výsledek za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná
- odložená
Mimořádný hospodářský výsledek
Převod podílu na hosp.výs.společníkům
Hospodářský výsledek za účetní období
Hospodářský výsledek před zdaněním
0
0
0
253 782
240 997
714
12 071
106 045
67 377
38 668
147 737
78 594
1 310
2 970
2 921
65 254
152
0
0
0
0
0
2 780
19 927
17 369
0
931
0
0
0
0
1 627
-424
0
-424
4 831
0
0
0
0
0
0
0
4 831
4 407
2 007
0
0
0
280 874
266 669
-1 157
15 362
124 163
67 048
57 115
156 711
81 942
1 177
2 638
2 732
66 005
0
13
0
0
0
0
7 480
40 355
38 576
0
1 360
0
0
0
0
419
3 428
0
3 428
4 471
0
0
0
0
0
0
0
4 471
7 899
2 008
0
0
0
292 551
282 844
-334
10 041
133 518
71 144
62 374
159 033
87 056
1 549
6 725
4 855
64 883
73
0
0
0
0
0
7 488
16 042
13 643
0
4 590
0
0
0
0
-2 191
709
0
709
4 588
0
0
0
0
0
0
0
4 588
5 297
2 009
0
0
0
312 204
295 888
0
16 316
148 881
76 720
72 161
163 323
88 421
1 442
1 787
2 985
68 703
206
0
0
0
0
0
3 765
27 406
25 920
0
44
0
0
0
0
1 442
470
0
470
4 737
0
0
0
0
0
0
0
4 737
5 207
2 010
0
0
0
325 193
306 259
0
18 934
151 316
75 573
75 743
173 877
90 500
1 623
3 542
5 132
74 136
289
0
0
0
0
0
6 317
15 725
15 264
0
122
0
0
0
0
339
990
0
990
5 666
0
0
0
0
0
0
0
5 666
6 656
2 011
0
0
0
338 509
318 509
0
20 000
158 458
78 831
79 627
180 051
94 002
1 704
950
3 200
75 412
0
0
0
0
3 000
0
9 683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 942
1 942
0
7 741
0
0
0
0
0
0
0
7 741
9 683
2 012
0
0
0
346 250
331 250
0
15 000
162 960
81 984
80 976
183 289
96 711
1 789
1 000
3 400
76 208
0
0
0
0
5 000
0
11 181
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 226
2 226
0
8 955
0
0
0
0
0
0
0
8 955
11 181
2 013
0
0
0
359 500
344 500
0
15 000
171 389
85 264
86 125
188 111
99 500
1 879
1 100
3 550
77 010
0
0
0
0
6 500
0
13 772
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 719
2 719
0
11 054
0
0
0
0
0
0
0
11 054
13 772
2 014
0
0
0
370 280
358 280
0
12 000
178 244
88 674
89 570
192 036
102 373
1 973
1 150
3 750
77 318
0
0
0
0
7 500
0
15 271
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 003
3 003
0
12 268
0
0
0
0
0
0
0
12 268
15 271
2 015
0
0
0
382 611
372 611
0
10 000
185 374
92 221
93 153
197 237
105 333
2 071
1 200
4 000
77 627
0
0
0
0
8 000
0
17 405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 409
3 409
0
13 997
0
0
0
0
0
0
0
13 997
17 405
2 016
0
0
0
397 515
387 515
0
10 000
192 789
95 910
96 879
204 726
108 381
2 175
1 250
4 200
77 938
0
0
0
0
7 000
0
20 283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 956
3 956
0
16 327
0
0
0
0
0
0
0
16 327
20 283
2 017
0
0
0
413 016
403 016
0
10 000
200 500
99 746
100 754
212 516
111 521
2 284
1 325
4 400
78 249
0
0
0
0
6 000
0
23 386
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 545
4 545
0
18 841
0
0
0
0
0
0
0
18 841
23 386
2 018
0
0
0
429 137
419 137
0
10 000
208 520
103 736
104 784
220 616
114 755
2 398
1 400
4 650
78 562
0
0
0
0
4 000
0
25 651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 976
4 976
0
20 675
0
0
0
0
0
0
0
20 675
25 651
2 019
0
0
0
445 902
435 902
0
10 000
216 861
107 886
108 976
229 041
118 086
2 518
1 475
5 000
78 877
0
0
0
0
2 000
0
28 035
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 428
5 428
0
22 606
0
0
0
0
0
0
0
22 606
28 035
Majetková rozvaha
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
1
2
3
4
12
22
28
29
30
31
32
33
34
35
36
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
A
B
B.I
B.II
B.III
C
C.I
C.I.1
C.I.2
C.I.3
C.I.4
C.I.5
C.I.6
C.II
C.III
C.III.1
C.III.2
C.III.3
C.III.4
C.III.5
C.III.6
C.III.7
C.III.8
C.IV
C.IV.1
C.IV.2
C.IV.3
D
D.I
D.I.1
D.I.2
D.I.3
D.II
61
62
63
66
71
75
78
79
80
84
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
A
A.I
A.II
A.III
A.IV
A.V
B
B.I
B.II
B.III
B.III.1
B.III.2
B.III.3
B.III.4
B.III.5
B.III.6
B.III.7
B.III.8
B.III.9
B.IV
B.IV.1
B.IV.2
B.IV.3
C
C.I
C.I.1
C.I.2
C.I.3
C.II
AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zvířata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky ke společníkům a sdružení
Sociální zabezpečení
Stát - daňové pohledávky a dotace
Stát - odložená daňová pohledávka
Pohledávky v podn. s rozhod. vlivem
Pohledávky v podn. s podstat. vlivem
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Ostatní aktiva - přechod.účty aktiv
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Kursové rozdíly aktivní
Dohadné účty aktivní
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Hospodářský výsledek minulých let
Hospodářský výsledek běžného obd.(+-)
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodního styku
Závazky ke společníkům a sdružení
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení
Stát - daňové závazky
Stát - odložený daňový závazek
Závazky k podnikům s rozhod. vlivem
Závazky k podnikům s podstat. vlivem
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Běžné bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci
Ostatní pasíva - přechod.účty pasív
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Kurzové rozdíly pasivní
Dohadné účty pasivní
Aktiva - pasiva
2 006
941 710
2 007
944 354
2 008
960 727
2 009
1 007 474
2 010
1 120 648
345
981 847
1 875
979 972
0
76 422
4 183
4 180
2 011
1 127 739
2 012
1 133 971
2 013
1 139 411
2 014
1 144 143
2 015
1 151 743
2 016
1 158 821
2 017
1 165 564
2 018
1 173 299
2 019
1 180 131
787 738
653
787 085
0
112 604
6 309
4 817
1 491
802 899
428
802 471
0
92 290
5 522
5 187
334
808 080
487
807 593
0
100 265
5 068
5 067
0
877 086
1 073
876 013
0
72 113
4 488
4 485
0
984 658
1 884
982 774
0
78 379
4 462
4 459
987 139
1 922
985 217
0
79 582
4 640
4 637
989 636
1 960
987 676
0
79 875
4 826
4 823
991 150
1 999
989 151
0
80 337
5 019
5 016
994 681
2 039
992 642
0
81 540
5 220
5 217
997 228
2 080
995 148
0
83 089
5 428
5 425
999 792
2 122
997 671
0
84 168
5 645
5 642
1 002 374
2 164
1 000 210
0
86 098
5 871
5 868
1 004 972
2 207
1 002 764
0
86 979
6 106
6 103
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
23 454
12 518
0
28 929
21 062
0
31 411
18 809
0
21 410
16 338
0
26 013
20 527
0
27 072
21 340
0
27 926
22 194
0
28 813
23 081
0
29 737
24 005
0
30 697
24 965
0
31 696
25 964
0
32 734
27 002
0
33 814
28 082
0
34 937
29 205
5 614
2 122
618
2 015
1 948
1 232
2 000
1 232
2 000
1 232
2 000
1 232
2 000
1 232
2 000
1 232
2 000
1 232
2 000
1 232
2 000
1 232
2 000
1 232
5 322
82 841
378
9 941
72 522
41 368
224
191
33
5 745
57 839
384
4 734
52 721
49 165
1 778
1 764
14
11 984
63 786
89
7 770
55 927
52 382
1 584
1 450
134
3 057
46 215
114
6 215
39 886
58 275
1 269
973
296
2 306
46 226
89
8 593
37 544
62 034
945
939
6
2 500
46 845
0
9 301
37 544
64 702
1 000
1 000
2 500
47 015
0
9 471
37 544
67 250
1 000
1 000
2 500
46 236
0
8 692
37 544
69 900
1 000
1 000
2 500
45 581
0
8 037
37 544
72 656
1 000
1 000
2 500
45 624
0
8 080
37 544
75 522
1 000
1 000
2 500
45 966
0
8 422
37 544
78 503
1 000
1 000
2 500
45 789
0
8 245
37 544
81 603
1 000
1 000
2 500
46 413
0
8 869
37 544
84 827
1 000
1 000
2 500
45 936
0
8 392
37 544
88 180
1 000
1 000
41 144
47 387
50 798
57 006
61 089
63 702
66 250
68 900
71 656
74 522
77 503
80 603
83 827
87 180
941 710
748 065
592 530
61 634
72 251
16 819
4 831
187 818
0
0
71 399
22 022
944 354
762 996
607 152
61 634
72 394
17 345
4 471
174 611
0
0
70 088
13 188
960 727
784 952
625 050
61 634
72 306
21 374
4 588
163 622
0
0
70 994
9 413
1 007 474
849 446
683 101
61 634
72 382
27 592
4 737
156 386
0
0
75 653
14 466
1 120 648
974 329
800 498
61 634
72 534
33 997
5 666
145 397
0
0
76 560
12 614
1 127 739
978 070
800 498
61 634
72 534
35 663
7 741
148 714
0
0
79 877
13 059
1 133 971
981 025
800 498
61 634
72 921
37 017
8 955
151 952
0
0
83 115
13 581
1 139 411
983 052
800 498
61 607
72 876
37 017
11 054
155 326
0
0
86 489
14 124
1 144 143
984 293
800 498
61 580
72 930
37 017
12 268
158 775
0
0
89 938
14 689
1 151 743
988 262
800 498
61 553
73 543
38 672
13 997
162 363
0
0
93 526
15 277
1 158 821
991 562
800 498
61 526
74 243
38 968
16 327
166 096
0
0
97 259
15 888
1 165 564
994 376
800 498
61 499
74 570
38 968
18 841
169 978
0
0
101 141
16 524
1 173 299
998 025
800 498
61 472
75 512
39 867
20 675
174 017
0
0
105 180
17 185
1 180 131
1 000 604
800 498
61 445
76 187
39 867
22 606
178 219
0
0
109 382
17 872
3 482
2 110
470
4 413
3 604
2 091
525
5 807
4 561
2 665
647
4 960
5 461
2 866
841
1 467
5 998
3 605
1 014
6 178
3 785
1 115
6 363
3 975
1 227
6 554
4 173
1 350
6 751
4 382
1 417
6 953
4 601
1 488
7 162
4 831
1 562
7 377
5 073
1 640
7 598
5 326
1 723
7 826
5 593
1 809
38 902
116 419
116 419
44 873
104 523
104 523
48 748
92 628
92 628
50 552
80 733
80 733
53 329
68 837
68 837
55 739
68 837
68 837
57 969
68 837
68 837
60 287
68 837
68 837
62 699
68 837
68 837
65 207
68 837
68 837
67 815
68 837
68 837
70 528
68 837
68 837
73 349
68 837
68 837
76 283
68 837
68 837
5 827
0
6 747
0
12 153
97
97
1 642
0
922
0
956
0
994
0
1 033
0
1 075
0
1 118
0
1 163
0
1 209
0
1 257
0
1 308
0
5 827
0
6 747
0
12 056
0
1 642
0
922
0
956
0
994
0
1 033
0
1 075
0
1 118
0
1 163
0
1 209
0
1 257
0
1 308
0
Peněžní toky
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
1
2
I
Z
Stav peněžních prostředků a pen.ekviv.na počátku období
Účetní hospodářský výsledek z běž.činnosti před zdaněním
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
A.1
A.1.1
A.1.1.1
A.1.1.3
A.1.2
A.1.2.2
A.1.2.3
A.1.2.4
A.1.3
A.1.3.1
A.1.3.2
A.1.3.3
A.1.4
A.1.5
A.1.5.1
A.1.5.2
A*
A.2
A.2.1
A.2.1.1
A.2.1.2
A.2.2
A.2.3
A**
A.3
A.4
A.5
A.6
A***
B
B.1
B.1.1
B.1.2
B.2
B.2.1
B.2.2
B.3
B***
C
C.1
C.1.1
C.1.2
C.1.3
C.2
C.2.1
C.2.3
C.2.4
C.2.5
C.2.6
C.3
Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek
Odpisy dlouhodobého majetku a pohledávek
Odpis opravné položky k úplatně nabytému majetku
Změny stavu opr.položek rezerv a přechodných účtů
Změna stavu rezerv
Změna stavu přechodných účtů aktiv
Změna stavu přechodných účtů pasiv
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého finančního majetku
Oceňovací rozdíly z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z dividend a podílů na zisku
Vyúčtované výnosové a nákladové úroky
Vyúčtované nákladové úroky
Vyúčtované výnosové úroky
Čistý pen.tok z prov.čin.před zdan., změnami prac.kap.
Změna potřeby pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
Změna stavu dlouhodobých pohledávek z provozní činnosti
Změna stavu krátkodobých pohledávek z provozní činnosti
Změna stavu krátk.závazků z provozní činnosti
Změna stavu zásob
Čistý pen.tok z prov.čin.před zdaněním a mimoř.polož.
Výdaje z plateb úroků s vyjímkou kapit.úroků
Přijaté úroky
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
Příjmy a výdaje spojené s mimoř.účetními případy
Čistý penežní tok z provozní činnosti
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku
Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku
Výdaje spojené s pořízením dlouhodobého finančního majetku
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI
Změna stavu dlouhodobých příp.krátkodobých závazků
Změna stavu dlouhodobých závazků
Změna stavu dlouhodobých úvěrů
Změna stavu běžných bank.úvěrů a finan.výpomocí
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základ.kapitálu
Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu
Úhrada ztráty společníky
Přímé platby na vrub fondům
Vyplacené dividendy a podíly na zisku
Přijaté dividendy a podíly na zisku
Ostatní užití zisku
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
Čisté zvýšení, resp.snížení pen.prostř.a jejich ekviv.
Stav pen.prostředků a ekviv.na konci období
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
C***
F
R
2 007
82 841
7 899
2 008
57 839
5 297
2 009
63 786
5 207
2 010
46 215
6 656
2 011
46 226
9 683
2 012
46 845
11 181
2 013
47 015
13 772
2 014
46 236
15 271
2 015
45 581
17 405
2 016
45 624
20 283
2 017
45 966
23 386
2 018
45 789
25 651
2 019
46 413
28 035
58 820
66 005
66 005
0
-6 877
0
-7 797
920
-126
0
-126
0
0
-182
0
-182
66 719
-5 999
-5 475
0
-5 475
-1 311
787
60 720
0
182
-3 428
0
57 474
66 197
64 883
64 883
0
2 189
0
-3 217
5 406
-300
0
-300
0
0
-575
0
-575
71 494
-1 122
-2 482
0
-2 482
906
454
70 372
0
575
-709
0
70 238
51 824
68 703
68 703
0
-16 404
0
-5 893
-10 511
-25
0
-25
0
0
-450
0
-450
57 031
15 240
10 001
0
10 001
4 659
580
72 271
0
450
-470
0
72 251
69 724
74 136
74 136
0
-4 479
0
-3 759
-720
189
0
189
0
0
-122
0
-122
76 380
-3 391
-4 603
0
-4 603
907
305
72 989
0
122
-990
0
72 121
72 777
75 412
75 412
0
-2 634
0
-2 668
34
0
0
0
0
0
0
0
0
82 460
1 978
-1 059
0
-1 059
3 317
-279
84 439
0
0
-1 942
0
82 497
73 698
76 208
76 208
0
-2 510
0
-2 548
38
0
0
0
0
0
0
0
0
84 880
2 206
-854
0
-854
3 238
-178
87 086
0
0
-2 226
0
84 859
74 400
77 010
77 010
0
-2 610
0
-2 650
40
0
0
0
0
0
0
0
0
88 172
2 301
-888
0
-888
3 374
-185
90 473
0
0
-2 719
0
87 754
74 603
77 318
77 318
0
-2 715
0
-2 756
41
0
0
0
0
0
0
0
0
89 875
2 333
-923
0
-923
3 449
-193
92 208
0
0
-3 003
0
89 204
74 804
77 627
77 627
0
-2 823
0
-2 866
43
0
0
0
0
0
0
0
0
92 209
2 427
-960
0
-960
3 588
-201
94 637
0
0
-3 409
0
91 228
75 002
77 938
77 938
0
-2 936
0
-2 981
45
0
0
0
0
0
0
0
0
95 284
2 525
-999
0
-999
3 732
-209
97 809
0
0
-3 956
0
93 854
75 196
78 249
78 249
0
-3 054
0
-3 100
47
0
0
0
0
0
0
0
0
98 582
2 627
-1 039
0
-1 039
3 883
-217
101 209
0
0
-4 545
0
96 664
75 387
78 562
78 562
0
-3 176
0
-3 224
48
0
0
0
0
0
0
0
0
101 038
2 733
-1 080
0
-1 080
4 039
-226
103 771
0
0
-4 976
0
98 795
75 574
78 877
78 877
0
-3 303
0
-3 353
50
0
0
0
0
0
0
0
0
103 609
2 844
-1 123
0
-1 123
4 202
-235
106 453
0
0
-5 428
0
101 024
-119 452
-81 166
-38 286
38 412
0
38 412
0
-81 040
-83 368
-70 064
-13 304
13 604
0
13 604
0
-69 764
-163 402
-137 709
-25 693
25 718
0
25 718
0
-137 684
-193 786
-178 897
-14 889
14 700
0
14 700
0
-179 086
-78 223
-78 223
0
0
0
0
0
-78 223
-78 689
-78 689
0
0
0
0
0
-78 689
-79 507
-79 507
0
0
0
0
0
-79 507
-78 832
-78 832
0
0
0
0
0
-78 832
-81 158
-81 158
0
0
0
0
0
-81 158
-80 485
-80 485
0
0
0
0
0
-80 485
-80 814
-80 814
0
0
0
0
0
-80 814
-81 144
-81 144
0
0
0
0
0
-81 144
-81 475
-81 475
0
0
0
0
0
-81 475
-11 896
0
-11 896
0
10 460
14 622
0
0
-11 895
0
-11 895
0
17 368
17 898
0
0
-11 895
0
-11 895
0
59 757
58 051
0
0
-11 896
0
-11 896
0
118 872
117 052
0
0
0
0
0
0
-3 655
345
0
0
0
0
0
-6 000
0
0
0
0
0
0
-9 027
-27
0
0
0
0
0
-11 027
-27
0
0
0
0
0
-10 027
-27
0
0
0
0
0
-13 027
-27
0
0
0
0
0
-16 027
-27
0
0
0
0
0
-17 027
-27
0
0
0
0
0
-20 027
-27
0
-4 162
0
0
-1 436
-25 002
57 839
-530
0
0
5 473
5 947
63 786
1 706
0
0
47 862
-17 571
46 215
1 820
0
0
106 976
11
46 226
-4 000
0
0
-3 655
619
46 845
-6 000
0
0
-6 000
170
47 015
-9 000
0
0
-9 027
-780
46 236
-11 000
0
0
-11 027
-655
45 581
-10 000
0
0
-10 027
43
45 624
-13 000
0
0
-13 027
342
45 966
-16 000
0
0
-16 027
-177
45 789
-17 000
0
0
-17 027
625
46 413
-20 000
0
0
-20 027
-478
45 936
Příloha č.6
Finanční analýza společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Finanční analýza
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
2 007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I. Ukazatele zadluženosti
Stupeň finanční nezávislosti
Stupeň zadlužení
Úrokové krytí
Stupeň samofinancování
II. Ukazatele krytí stálých aktiv
I.stupeň krytí dlouhodobého majetku
II.stupeň krytí dlouhodobého majetku
III. Likvidita
Okamžitá likvidita
Rychlá likvidita
Běžná likvidita
IV. Ukazatelé obratu
Obrat zásob
Obrat pohledávek
Obrat vlastního kapitálu
Obrat celkového kapitálu
V. Ukazatelé rentability
Rentabilita tržeb
Rentabilita vlastního kapitálu
Rentabilita celkového kapitálu
Rentabilita celkového kapitálu
VI. Ukazatelé produktivity
Produktivita z výkonů (tis.Kč/prac)
Produktivita z přidané hodnoty (tis.Kč/prac)
VII. Ukazatelé kapitálového trhu
Zisk na 1 000 Kč akciového kap.
Dividendy na 1 000 Kč akciového kap.
Podíl dividend ze zisku
100*VK/K
100*CK/K
100*(HZ+Ú)/Ú
100*(NZ+FZ)/(ZK+KF)
2 008
80,80%
18,49%
x
2 009
81,70%
17,03%
x
2 010
84,31%
15,52%
x
2 011
86,94%
12,97%
x
2 012
86,73%
13,19%
x
2 013
86,51%
13,40%
x
2 014
86,28%
13,63%
x
2 015
86,03%
13,88%
x
2 016
85,81%
14,10%
x
2 017
85,57%
14,33%
x
2 018
85,31%
14,58%
x
2 019
85,06%
14,83%
x
84,79%
15,10%
x
13,42%
13,64%
13,42%
12,36%
12,55%
12,75%
12,75%
12,75%
13,02%
13,13%
13,17%
13,39%
13,46%
100*VK/DM
100*DK/DM
95,03%
108,05%
97,14%
108,60%
96,85%
106,05%
99,23%
106,25%
99,33%
106,32%
99,38%
106,35%
99,33%
106,29%
99,31%
106,25%
99,35%
106,28%
99,43%
106,33%
99,46%
106,34%
99,57%
106,43%
99,57%
106,42%
100*FM/KCK
100*(FM+POHLK)/KCK
100*OA/KCK
82,52%
123,80%
131,68%
89,85%
134,09%
141,23%
61,09%
89,39%
95,32%
60,38%
94,36%
99,82%
58,65%
92,54%
98,13%
56,57%
90,17%
95,75%
53,46%
86,77%
92,35%
50,68%
83,74%
89,32%
48,78%
81,60%
87,18%
47,26%
79,85%
85,43%
45,27%
77,64%
83,22%
44,13%
76,28%
81,86%
42,00%
73,94%
79,52%
45,08
10,18
0,35
0,28
53,42
9,38
0,37
0,30
61,93
11,20
0,36
0,30
70,64
12,92
0,34
0,29
73,69
12,00
0,33
0,28
72,78
12,05
0,34
0,29
72,78
12,14
0,35
0,30
72,78
12,24
0,36
0,31
72,79
12,33
0,38
0,32
72,79
12,42
0,39
0,34
72,79
12,51
0,41
0,35
72,79
12,60
0,42
0,36
72,79
12,68
0,44
0,37
1,68%
0,59%
0,47%
0,84%
1,62%
0,59%
0,48%
0,56%
1,60%
0,58%
0,48%
0,53%
1,85%
0,62%
0,53%
0,63%
2,43%
0,79%
0,69%
0,86%
2,70%
0,91%
0,79%
0,99%
3,21%
1,13%
0,97%
1,21%
3,42%
1,25%
1,07%
1,34%
3,76%
1,42%
1,22%
1,52%
4,21%
1,65%
1,41%
1,76%
4,67%
1,90%
1,62%
2,01%
4,93%
2,08%
1,77%
2,19%
5,19%
2,26%
1,92%
2,38%
V/počet prac.
PH/počet prac.
1 180
658
1 240
674
1 369
716
1 439
769
1 498
797
1 532
811
1 591
832
1 638
850
1 693
873
1 759
906
1 828
940
1 899
976
1 973
1 013
Z/(AK/1000)
DIV/(AK/1000)
100*DIV/Z
7,36
6,85
93,09%
7,34
0,85
11,55%
6,93
-2,50
-36,01%
7,08
-2,27
-32,12%
9,67
5,00
51,67%
11,19
7,50
67,00%
13,81
11,24
81,42%
15,33
13,74
89,66%
17,48
12,49
71,45%
20,40
16,24
79,62%
23,54
19,99
84,92%
25,83
21,24
82,22%
28,24
24,98
88,47%
T/ZÁS
T/POHL
T/VK
T/K
100*Z/T
100*Z/VK
100*(Z+Ú(1-Sdp))/K
100*(HZ+Ú)/K
Příloha č.7
Náklady vlastního kapitálu společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
NÁKLADY VLASTNÍHO KAPITÁLU - CAPM S RIZIKOVOU PRÉMIÍ ZEMĚ
2011
2,7%
0,47
4,29%
A1
2012
4,5%
0,47
4,29%
A1
2013
5,0%
0,47
4,29%
A2
2014
5,0%
0,47
4,29%
A1
2015
5,0%
0,47
4,29%
A0
2016
5,0%
0,47
4,29%
A1
2017
5,2%
0,47
4,29%
A1
2018
5,3%
0,47
4,29%
A1
Riziko selhání země (prémie USA dluhopisů A1 oproti AAA)
Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům
Riziková prémie země
Inflace US
Inflace ČR
Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci
1,0%
1,5
1,5%
1,3%
1,6%
1,8%
1,0%
1,5
1,5%
1,2%
2,5%
2,8%
1,0%
1,5
1,5%
1,6%
2,0%
1,9%
1,0%
1,5
1,5%
1,6%
2,0%
1,9%
1,0%
1,5
1,5%
1,6%
2,0%
1,9%
1,0%
1,5
1,5%
1,6%
2,0%
1,9%
1,0%
1,5
1,5%
1,7%
2,0%
1,8%
1,0%
1,5
1,5%
1,7%
2,0%
1,8%
1,0%
1,5
1,5%
1,7%
2,0%
1,8%
1,00%
1,5
1,5%
1,7%
2,0%
1,8%
Riziková přirážka za menší společnost - odhad
Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů - odhad
2,3%
0,0%
2,3%
0,0%
2,3%
0,0%
2,3%
0,0%
2,3%
0,0%
2,3%
0,0%
2,3%
0,0%
2,3%
0,0%
2,3%
0,0%
2,3%
0,0%
Poměr cizího a vlastního kapitálu u oceňovaného podniku
Daňová sazba
48%
19%
49%
19%
46%
19%
43%
19%
42%
19%
39%
19%
38%
19%
37%
19%
36%
19%
35%
19%
Beta zadlužené
0,6530
0,6580
0,6440
0,6351
0,6282
0,6202
0,6137
0,6094
0,6055
0,6034
Náklady vlastního kapitálu
9,58%
12,40%
11,94%
11,90%
11,87%
11,84%
11,91%
11,99%
11,98%
11,97%
CK k počátku období
Dlouhodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Úroková sazba u úvěrů
Finanční výpomoci
Úroková míra výpomocí
Náklady na cizí kapitál
2009
68 837
0
68 837
0,00%
0
8,00%
0,00%
2010
68 837
0
68 837
0,00%
0
8,00%
0,00%
2008
68 837
0
68 837
0,00%
0
8,00%
0,00%
2009
68 837
0
68 837
0,00%
0
8,00%
0,00%
2010
68 837
0
68 837
0,00%
0
8,00%
0,00%
2011
68 837
0
68 837
0,00%
0
8,00%
0,00%
2012
68 837
0
68 837
0,00%
0
8,00%
0,00%
2013
68 837
0
68 837
0,00%
0
8,00%
0,00%
rf (aktuální výnosnost 10letých vládních dluhopisů USA)
Beta nezadlužené pro Water Utility
Riziková prémie kap. trhu USA (průměr 1928-2009)
Rating České republiky (A1 - Moody´s)
2019 Perpetuita
5,3%
5,3%
0,47
0,47
4,29%
4,29%
A1
A1
2014 2. fáze
68 837
68 837
0
0
68 837
68 837
0,00%
0,00%
0
0
8,00%
8,00%
0,00%
0,00%
Příloha č.8
Výpočet výsledné hodnoty akcií podniku
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Výpočet výsledné hodnoty podniku metodou DCF
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
2011
9 683
0,19
1 840
7 843
72 778
1 360
-78 223
3 758
2012
11 181
0,19
2 124
9 057
73 698
2 036
-78 689
6 102
2013
13 772
0,19
2 617
11 155
74 400
3 081
-79 507
9 129
2014
15 271
0,19
2 902
12 370
74 603
2 988
-78 832
11 129
2015
17 405
0,19
3 307
14 098
74 804
2 384
-81 158
10 129
2016
20 283
0,19
3 854
16 429
75 126
1 604
-80 485
12 674
2017
23 386
0,19
4 443
18 943
75 195
2 804
-80 813
16 129
2018
25 651
0,19
4 874
20 777
75 386
2 109
-81 143
17 129
2,70%
0,4700
4,29%
1,80%
2,28%
0,6530
4,50%
0,4700
4,29%
2,80%
2,28%
0,6580
4,50%
0,4700
4,29%
1,90%
2,28%
0,6440
4,50%
0,4700
4,29%
1,90%
2,28%
0,6351
4,50%
0,4700
4,29%
1,90%
2,28%
0,6282
5,00%
0,4700
4,29%
1,90%
2,28%
0,6202
5,20%
0,4700
4,29%
1,80%
2,28%
0,6137
5,30%
0,4700
4,29%
1,80%
2,28%
0,6094
5,30%
0,4700
4,29%
1,80%
2,28%
0,6055
5,30%
0,4700
4,29%
1,80%
2,28%
0,6034
CK/K
VK/K
CK/VK
nck
nvk
WACC
32,47%
67,53%
48,08%
0,00%
9,58%
6,47%
33,05%
66,95%
49,37%
0,00%
12,40%
8,30%
31,37%
68,63%
45,70%
0,00%
11,44%
7,85%
30,25%
69,75%
43,37%
0,00%
11,40%
7,95%
29,35%
70,65%
41,54%
0,00%
11,37%
8,04%
28,30%
71,70%
39,47%
0,00%
11,84%
8,49%
27,40%
72,60%
37,74%
0,00%
11,91%
8,65%
26,80%
73,20%
36,62%
0,00%
11,99%
8,78%
26,25%
73,75%
35,59%
0,00%
11,98%
8,83%
25,95%
74,05%
35,04%
0,00%
11,97%
8,86%
Diskontní faktor
Hb k počátku období
CK k počátku období
Hn k počátku období
Výsledný CK/K
1,0000
212 024
68 837
143 187
32,47%
0,9233
208 266
68 837
139 429
33,05%
0,9272
219 457
68 837
150 620
31,37%
0,9263
227 563
68 837
158 726
30,25%
0,9256
234 536
68 837
165 699
29,35%
0,9217
243 255
68 837
174 418
28,30%
0,9204
251 234
68 837
182 397
27,40%
0,9193
256 834
68 837
187 997
26,80%
0,9188
262 254
68 837
193 417
26,25%
17,0561
265 291
68 837
196 454
25,95%
PHV (před daní)
Sazba daně
Daň
PHV (po dani)
Nepeněžní operace
Investice do PK
Investice do DM
FCFF
rf
beta nezadlužená pro Water Utility
RPT USA
RPZ
Přirážka
beta zadlužená
Neprovozní majetek
Přebytečná hotovost
Ostatní neprovozní majetek
DFM
37 544
0
0
37 544
Růst provozního zisku v perpetuitě
Míra investic v perpetuitě
WACC v perpetuitě
Rentabilita investic v perpetuitě
FCFF
Pokračující hodnota
3,000%
33,50%
8,86%
8,96%
15 554
265 291
Neprovozní majetek
Výsledná hodnota VK
Počet akcií v ZK
Přepočtený počet vlastních akcií
Přepočtený počet akcií
Hodnota 1 akcie
Srážka
Hodnota 1 akcie po srážce
Počet akcií
Hodnota akcií celkem
37 544
180 731
800 498
0
800 498
226
30%
158
3 909
617 622
2019 2. Fáze
28 035
0,19
0,19
5 327
22 708
75 574
3 321
-81 475
20 129
15 554
Download

Znalecký posudek Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.