Změny ve státnicových okruzích bakalářského a
magisterského programu Otevřená Informatika
Program Otevřená informatika je vyučován od šk. roku 2009/2010. Během těchto let došlo
v oblasti pokryté především magisterskou výukou k velkému pokroku. S ohledem na vývoj
v dané oblasti a zkušenosti získané z prvních let výuky i zkoušení u státní závěrečné zkoušky
navrhujeme částečně aktualizovat státnicové okruhy. Pro přehlednost jsou navrhované změny
oproti stávajícímu znění podbarveny červeně. Většina změn je na úrovni zpřesnění formulace,
precizování tématu. Jsme vedeni snahou zvýšit předvídatelnost státní závěrečné zkoušky.
Předvídatelnost je důležitá pro kvalitu zkoušení, studenti se mohou lépe připravit. Navrhované
změny nijak nemění profil absolventa, odpovídají vývoji oboru a jsou vedeny snahou zlepšit
předvídatelnost zkoušení.
bc-Bakalářský program Otevřená informatika
1. Lineární závislost a nezávislost, báze, dimenze. Lineární zobrazení, jádro a obor
hodnot, skalární a vektorový součin. (A0B01LAG)
2. Matice, determinant, inverzní matice, vlastní čísla a vlastní vektory matice. Soustavy
lineárních rovnic. (A0B01LAG)
3. Vlastnosti celých čísel (dělitelnost, prvočísla) a Eukleidův algoritmus. Binární relace,
zejména ekvivalence a uspořádání, a jejich reprezentace. Počítání modulo.
(A4B01DMA)
4. Kombinatorika (kombinatorická čísla, princip inkluze a exkluze); Využití matematické
indukce; rekurzivní vztahy (řešení rovnic, odhad náročnosti algoritmů) (A4B01DMA)
5. Imperativní programování, software, překladač, interpret, vnitřní forma, programovací
jazyky, syntaxe, sémantika, proměnné, výrazy, vstup, výstup, řídící struktury,
jednoduché datové typy, přiřazení, funkce, procedury, parametry, rozklad problému na
podproblémy, princip rekurze a iterace (A0B36PR1)
6. Principy objektového přístupu, třída jako: programová jednotka, zdroj funkcí, datový
typ; struktura objektu, konstruktory, přetěžování, instance třídy, hierarchie tříd,
dědění, kompozice; abstraktní třídy, polymorfismus, rozhraní, rozhraní jako typ
proměnné, typ interface. (A0B36PR1)
7. Spojové seznamy, lineární seznamy, obecné spojové struktury, stromy, jejich
vlastnosti, binární stromy, implementace (A0B36PR1)
8. Limita funkce a posloupnosti, zejména rychlosti růstu v nekonečnu a l'Hospitalovo
pravidlo. Derivace a parciální derivace: výpočet a význam (rychlost změny,
monotonie, extrémy, gradient). (A4B01MA2)
9. Význam integrálu, základní metody výpočtu a nevlastní integrál; řady a jejich
konvergence (význam, příklady použití, geometrická řada), Taylorův polynom a řada.
(A4B01MA2)
10. Syntaxe a sémantika výrokové a predikátové logiky. Sémantický důsledek a
tautologická ekvivalence. Booleovský kalkul. Rezoluční metoda (A0B01LGR)
11. Orientované a neorientované grafy, souvislost, silná souvislost, stromy a kostry,
Eulerovy grafy, Hamiltonovy grafy, nezávislé množiny, barvení grafu. (A0B01LGR)
12. Programování v jazyce JAVA: struktura tříd a programu. Události, zdroj a posluchač
události, šíření událostí, vlastní události, více zdrojů a posluchačů, rozlišení zdrojů.
Výjimky a jejich zpracování, propagace výjimek, hierarchie výjimek, kontrolované a
nekontrolované výjimky. (A0B36PR2)
13. Základy programovaní v C, charakteristika jazyka, model kompilace, struktura
programu, makra, podmíněný překlad, syntaxe jazyka, struktury, uniony, výčtové
typy, preprocesor, základní knihovny, základní vstup a výstup, pointery, dynamická
správa paměti, pole a ukazatelé, funkce a pointery. (A0B36PR2)
14. Asymptotická časová a paměťová složitost algoritmů, řád růstu funkcí. (A4B33ALG)
15. Základní algoritmy řazení (mergesort, quicksort, heapsort, radixsort) a vyhledávání
půlením intervalu, jejich složitost. (A4B33ALG)
16. Datové typy, seznam, zásobník, fronta, operace s nimi, jejich složitost. Vyhledávací a
rozhodovací stromy (binární, AVL, B) jejich specifika a využití, efektivita operací,
volba rozptylovací funkce pro specifické typy dat. (A4B33ALG)
17. Otevřené a zřetězené rozptylovací tabulky, efektivita operací, volba rozptylovací
funkce pro specifické typy dat. (A4B33ALG)
18. Rekurze, základní schéma, základní vlastnosti, souvislost rekurze a iterace, vlastnosti
implementace, efektivita (A4B33ALG)
19. Náhodná veličina a náhodný vektor. Distribuční funkce, hustota a pravděpodobnostní
funkce náhodné veličiny. Střední hodnota a rozptyl náhodné veličiny a jejich odhady.
Sdružené charakteristiky náhodného vektoru. Korelace a nezávislost náhodných
veličin. Metoda maximální věrohodnosti. Základní principy statistického testování
hypotéz. Markovské řetězce, klasifikace stavů. (A0B01PSI)
20. Původní téma: Entropie, vzájemná entropie a podmíněná entropie diskrétních a
spojitých rozdělení, základní vlastnosti a význam. Kódování zpráv, KraftovaMacMillanova nerovnost. Souvislost entropie a střední délky kódového slova. Kódy s
optimálná stredni délkou. Informační kanál a jeho kapacita. Shannonova věta o
kódování.
Nové téma: Entropie, vzájemná entropie a podmíněná entropie diskrétních a spojitých
rozdělení, základní vlastnosti a význam. Kódování zpráv, Kraftova-MacMillanova
nerovnost. Souvislost entropie a střední délky kódového slova. Kódy s optimálná
stredni délkou. Informační kanál a jeho kapacita. (A0B01PSI)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Vypuštění Shannonovy věty o kódování.
Důvod: Pro základní kurs příliš pokročilé téma
21. Deterministický konečný automat, jazyk přijímaný konečným automatem.
(A4B01JAG)
22. Regulární výrazy a regulární jazyky, Kleeneova věta. Algoritmická složitost úloh
souvisejících s regulárními jazyky. (A4B01JAG)
23. Gramatiky, regulární gramatiky a bezkontextové gramatiky, bezkontextové jazyky.
Zásobníkové automaty a jejich vztah k bezkontextovým jazykům. Vlastnosti
bezkontextových gramatik, lemma o vkládání. (A4B01JAG)
24. Původní téma: Turingovy stroje.
Nové téma: ---- (A4B01JAG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Téma zrušeno bez náhrady
Důvod: Téma je přednášeno v magisterském programu. Pro bakalářské studium příliš
pokročilé.
25. Původní téma: Kombinační logické obvody, hazardy. Minimalizace logických funkcí.
Kombinační obvody výpočetní techniky: multiplexory, demultiplexory, dekodéry,
komparátory, sčítačky, obvody zrychleného přenosu. Programovatelné logické
obvody.
Nové téma: Kombinační logické obvody a hazardy v kombinačních obvodech.
Minimalizace logických funkcí. Kombinační obvody výpočetní techniky:
multiplexory, demultiplexory, dekodéry, komparátory, sčítačky, obvody zrychleného
přenosu. Programovatelné logické obvody. (A0B35SPS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Drobná změna formulace.
26. Původní téma: Konečný automat a jeho minimalizace. Syntéza asynchronních
sekvenčních logických obvodů jako kombinačních obvodů se zpětnou vazbou.
Struktura základních synchronních klopných obvodů. Syntéza sekvenčních logických
obvodů používaných v počítačích.
Nové téma: Konečný automat a jeho minimalizace. Pevný a programovatelný řadič.
Mikroprogramový automat. Struktura CPU, datové a adresní registry, čítač instrukcí,
ukazatel zásobníku, typy instrukcí. (A0B35SPS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Drobná změna formulace.
27. Původní téma: Pevný a programovatelný řadič. Mikroprogramový automat. Klasická
architektura počítače, von Neumannova a harvardská architektura. Struktura CPU,
datové a adresní registry, čítač instrukcí, ukazatel zásobníku, typy instrukcí
Nové téma: Konečný automat a jeho minimalizace. Pevný a programovatelný řadič.
Mikroprogramový automat. Struktura CPU, datové a adresní registry, čítač instrukcí,
ukazatel zásobníku, typy instrukcí. (A0B35SPS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Drobná změna formulace.
28. Původní téma: Struktury a hierarchie pamětí. Způsoby adresace. Různá šíře adres
generovaných CPU (logických adres) a fyzických adres paměti. Mapování,
stránkování, segmentace. Přerušení a výjimky. Zdroje přerušení, přerušovací vektory.
DMA přenosy.
Nové téma: Připojení základních vstupních a výstupních zařízení k logickým
obvodům, tlačítka, přepínače, indikátory, výkonové a indukční zátěže, dlouhé spoje a
šíření signálu na vedení. Komunikace po sběrnici a DMA přenosy. Klasická
architektura počítače, von Neumannova a harvardská architektura. (A0B35SPS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Drobná změna formulace.
29. Původní téma: Mechanika - Newtonovy zákony. Kinematika a dynamika hmotného
bodu. Pohybové rovnice pro inerciální a neinerciální vztažné soustavy. Práce
a energie. Konzervativní silové pole, mechanické zákony zachování. I. a II. věta
impulzová. Otáčivý pohyb tuhého tělesa (moment síly, hybnosti, moment setrvačnosti).
Gravitační pole a příklady jeho působení (gravitační zákon, intenzita a potenciál
gravitačního pole, intenzita gravitačního pole uvnitř a vně homogenní koule).
Mechanické kmitavé soustavy. Netlumený a tlumený mechanický lineární oscilátor.
Vynucené kmity, rezonance výchylky.
Nové téma: Popis fyzikálních systémů - vyjádření fyzikálních veličin pomocí derivací
a integrálů. Vyšetřování pohybu pomocí diferenciálních rovnic, pohybová rovnice.
Netlumený, tlumený a buzený lineární oscilátor. Vektorový popis fyzikálních dějů,
odstředivá a Coriolisova zdánlivé síly, popis otáčivých pohybů (moment síly a
moment hybnosti). Práce v silovém poli, konzervativní silové pole. Vyjádření
vlastností spojitých těles pomocí integrálů, těžiště a moment setrvačnosti.
(A4B02FYZ)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění tématu.
30. Původní téma: Dynamika fyzikálních systémů - základní dělení dynamických systémů,
fázový portrét, stacionární (pevné) body, dynamický tok. Vyšetřování stability
lineárních systémů, topologická klasifikace lineárních systémů (sedlový bod, stabilní a
nestabilní spirála, stabilní a nestabilní uzel, středový bod), atraktor. Vyšetřování
stability nelineárních systémů, limitní cykly, bifurkace.
Nové téma: Dynamika fyzikálních systémů - matematický popis lineárních
dynamických systémů, fázový portrét, stacionární (pevné) body. Vyšetřování stability
lineárních systémů, topologická klasifikace lineárních systémů (sedlový bod, stabilní a
nestabilní spirála, stabilní a nestabilní uzel, středový bod), atraktor. Vyšetřování
stability nelineárních systémů, linearizace. (A4B02FYZ)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění tématu.
31. Architektura počítače. Koncepce a techniky CPU. Porovnaní přístupů RISC a CISC
procesorů. Sítě procesorů a paralelní architektury. Hierarchický koncept pamětí.
Přerušovací a vstupně-výstupní podsystém počítače, řízení vstupů a výstupů.
(A0B36APO)
32. Původní téma: Mnohaúrovňová organizace počítače, virtuální stroje. Virtuální
programovací prostředí a virtualizační techniky. Klasická registrově orientovaná
architektura s kompletní instrukční sadou. Standardní systémové a I/O sběrnice
počítačových systémů.
Nové téma: Mnohaúrovňová organizace počítače, virtuální stroje. Klasická registrově
orientovaná architektura s kompletní instrukční sadou. Standardní systémové a I/O
sběrnice počítačových systémů. (A0B36APO)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace, vypuštění části virtualizace.
33. Původní téma: Konvexní množiny a funkce, jejich vlastnosti. Lineární programování,
jeho geometrická interpretace, simplexová metoda.
Nové téma: Lineární programování (LP). Transformace různých forem LP mezi
sebou. Aplikace LP. Simplexová metoda. Dualita. Konvexní množiny a polyedry,
konvexní funkce, konvexní optimalizační úlohy. (A4B33OPT)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace
34. Původní téma: Metoda Lagrangeových multiplikátorů pro optimalizaci funkcí s
omezeními ve tvaru rovností a nerovností. Lagrangeova dualita, věta a slabé a silné
dualitě, podmínky optimality (Karush-Kuhn-Tucker podmínky, complementary
slackness). Dualita v lineárním programování.
Nové téma: Metoda nejmenších čtverců. Analytické podmínky na lokální optima
diferencovatelných funkcí, volných i vázaných rovnostmi (metoda Lagrangeových
multiplikátorů). Numerické metody pro optimalizaci bez omezení (gradientní,
Newtonova, Gaussova-Newtonova, Levenberg-Marquardtova metoda). (A4B33OPT)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace
bc-Informatika a počítačové vědy
1. Operační systém, proces, vlákno, algoritmy plánování procesů a vláken. Komunikace
mezi procesy a vlákny, časově závislé chyby, kritické sekce, synchronizační nástroje,
problém uváznutí, možnosti řešení. Správa paměti. Virtuální paměť - stránkování,
algoritmy pro náhradu stránek, segmentace. Souborové systémy, organizace dat na
vnějších pamětích, principy, řešení, ochrany. (A4B33OSS)
2. Původní téma: Počítačové sítě, hierarchický model ISO/OSI. LAN, jejich topologie,
technologie a adresování, propojování LAN do internetových struktur, adresování,
směrování. IP protokoly (UDP, TCP, ICMP) a jejich aplikace v konkrétních
protokolech (HTTP, SMTP, DNS). Distribuované výpočty, klient/server, sockety.
Nové téma: Počítačové sítě, hierarchický model ISO/OSI. LAN, jejich topologie,
technologie a adresování, propojování LAN do internetových struktur, adresování,
směrování. IP protokoly (UDP, TCP, ICMP) a jejich aplikace v konkrétních
protokolech (HTTP, SMTP, DNS). Výpočty v síťovém prostředí, klient/server,
sockety. (A4B33OSS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Drobné zpřesnění formulace: termín "Distribuované výpočty" nahrazen
termínem "Výpočty v síťovém prostředí".
3. Zdroje chyb v numerických výpočtech, spliny, metoda nejmenších čtverců.
(A4B01NUM)
4. Metody výpočtu kořenů funkcí, věta o pevném bodě. (A4B01NUM)
5. Numerická integrace, metody řešení diferenciálních rovnic, vliv délky kroku
(A4B01NUM)
6. Původní téma: Základní typy architektury informačního systému (klient-server, multitier, tenký klient). Návrh multithreadových aplikací a zásady jejich implementace.
Návrh distribuovaného systému s komponentovou architekturou, webové rozhraní.
Struktura a použití diagramů jazyka UML.
Nové téma: Základní typy architektury informačního systému (klient-server, multitier, tenký klient). Optimalizace výkonu databázového systému, B-stromy.
Obnovitelnost dat po havárii. Replikace, vysoká dostupnost. On-line analytical
processing. Základní techniky prostorové indexace pro spolupráci relačních DB
systémů a GIS. (A4B33DS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Výrazná změna tématu.
Důvod: Původní téma do problematiky Databázové systémy příliš nepatří. Nové téma
odpovídá lépe.
7. Základy modelování dat, E-R diagramy, relační model. Integritní omezení, normální
formy. Základy jazyka SQL, referenční integrita, agregační funkce, vnořené dotazy.
Transakce, jejich serializovatelnost, zamykání, stupně izolovanosti, uváznutí transakcí,
jeho prevence a řešení. Objektově-relační mapování, persistence objektů. (A4B33DS)
8. Původní téma: Základní vyhodnovací cyklus LISPU. Práce se seznamy v Lispu.
Destruktivní a nedestruktivní konstrukty. Lambda kalkulus, funkce vyššího řádu,
lokální proměnná, kombinace iterativních konstruktů a rekurze. Produkční systémy a
modely pravidlového progamování. Rete Algoritmus.
Nové téma: Základní vyhodnocovací cyklus LISPU. Práce se seznamy v Lispu.
Destruktivní a nedestruktivní konstrukty. Lambda kalkulus, funkce vyššího řádu,
lokální proměnná, kombinace iterativních konstruktů a rekurze. Modely pravidlového
progamování. (A4B33FLP)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Vypuštěny produkční systémy a Rete algoritmus.
9. Prolog: fakta, pravidla, proměnné, funkce. Interpretace a model. Dotazy a jejich
vyhodnocení rezoluční metodou, rozhodnutelnost. Řez, negace, předpoklad
uzavřeného světa. (A4B33FLP)
10. Řešení problémů pomocí prohledávání. Neinformované prohledávání. Informované
prohledávání. Algoritmus A*. Algoritmy pro řešení dvouhráčových her (minimax,
alpha/beta prořezávání). Reprezenatce znalostí pomocí pravidel. (A4B33ZUI)
11. Reprezentace znalostí a modely usuzování pomocí predikátové logice 1. řádu.
Rezoluční princip. Reprezentace nepřesné znalosti pomocí Markovské modely
nepřesného uvažování. Markovské rozhodovací procesy. (A4B33ZUI)
12. Bayesovská rozhodovací úloha, tj. minimalizace střední ztráty. Nebayesovské
rozhodovací úlohy (Neyman-Pearson, minimax). (A4B33RPZ)
13. Lineární klasifikátory, jejich výhody. Perceptronový algoritmus učení. (A4B33RPZ)
14. Metody učení Adaboost a SVM (Support Vector Machine). (A4B33RPZ)
15. EM (Expectation Maximization) algoritmus. (A4B33RPZ)
bc-Počítačové systémy
1. Základní znalosti výpočtu veličin a parametrů prvků v elektrostatických, stacionárních
a nestacionárních polích, vlna ve volném prostoru (A4B17EAM)
2. Vlna na vedení, výpočty parametrů vedení, přizpůsobování, základy řešení obvodů
s odporovými i reaktančními prvky, řešení přechodových jevů (A4B17EAM)
3. Základní vlastnosti polovodičů, přechod PN. Bipolární a unipolární tranzistor a jeho
zapojení. Funkční struktury IO, popis technologických procesů výroby IO; technologie
CMOS, topologie, návrhová pravidla. (A4B34EM)
4. Parametry logických hradel CMOS, základní bloky analogových CMOS IO, AD a DA
převodníky, paměťové struktury. Struktury MEMS. Základní optoelektronické prvky:
fotodioda, fototranzistor, laser, LED. (A4B34EM)
5. Operační systém, proces, vlákno, algoritmy plánování procesů a vláken. Komunikace
mezi procesy a vlákny, časově závislé chyby, kritické sekce, synchronizační nástroje,
problém uváznutí, možnosti řešení. Správa paměti. Virtuální paměť . stránkování,
algoritmy pro náhradu stránek, segmentace. Souborové systémy, organizace dat na
vnějších pamětích, principy, řešení, ochrany. Distribuované výpočty, klient/server.
(A3B33OSD)
6. Základy modelování dat, E-R diagramy, relační model. Integritní omezení, normální
formy. Základy jazyka SQL, referenční integrita, agregační funkce, vnořené dotazy.
Transakce, jejich serializovatelnost, zamykání, stupně izolovanosti, uváznutí transakcí,
jeho prevence a řešení. Objektově-relační mapování, persistence objektů.
(A3B33OSD)
7. ISO/OSI model, funkce vrstev a komunikace mezi nimi. Typy datových přenosů,
sdílení kapacity kanálu. Metody řízení přístupu ke sdílenému médiu, fyzické a logické
topologie. Propojování distribuovaných systémů. (A4B38DSP)
8. Metalické, optické a bezdrátové fyzické médium. Analogové a digitální modulace.
Zdrojové a kanálové kódování, kódy pro detekci a opravy chyb, šifrování.
(A4B38DSP)
9. Počítačové sítě IEEE802.3, aktivní prvky, zajištění determinismu. Bezdrátové
technologie WiFi, WiMax a ZigBee, RFID. (A4B38DSP)
10. Mikroprocesor jako logický obvod CMOS, vstupní a výstupní napěťové úrovně,
vstupní napěťová tolerance, typické řady logických obvodů CMOS (HC, HCT, AHC,
AHCT, LVC,..) používaných ve vestavných systémech, jejich základní vlastnosti.
(A4B38NVS)
11. Polovodičové paměti- druhy, funkce, jejich řídicí signály a časování, spolupráce
mikroprocesoru s paměťmi s paralelním a sériovým rozhraním. (A4B38NVS)
12. Sběrnice procesoru, její signály, sběrnicový cyklus a jeho časování z hlediska
spolupracujících bloků, připojování pamětí, programovatelných řadičů a vstupně
výstupních bloků na sběrnici. (A4B38NVS)
13. Jednočipové mikropočítače a mikrořadiče - základní integrované periferní obvody,
připojení a ovládání základních vstupních a výstupních bloků pro spolupráci s
obsluhou (klávesnice, zobrazovače). (A4B38NVS)
14. Systémy reálného času, požadavky, vlastnosti. Kódovací standardy, verzovací
systémy, certifikace software. Časování přístupu k paměti; správa dynamické paměti.
(A4B35PSR)
15. Rozvrhování v systémech reálného času: hodinami řízené, se statickými a s
dynamickými prioritami; časová analýza těchto systémů; inverze priorit; protokoly pro
správu sdílených zdrojů. Kombinování real-time úloh s běžnými úlohami.
(A4B35PSR)
16. Architektura TCP/IP, základní funkce protokolů TCP, UDP a IP Technologie LAN sítí
Ethernet, koncentratory, mosty a prepinace, VLAN sitě (značkovaní Ehernet rámců) a
STP protokol (A4B32PKS)
17. Směrování v IP sítích - statické, dynamické. Obsah a význam směrovací tabulky.
Princip směrovacích protokolů RIP, OSPF a BGP. (A4B32PKS)
18. Princip přenosu elektronické pošty v Internetu na bázi protokolu SMTP. Princip
přenosu hypertextových obsahů HTTP protokolem. Zajištění bezpečnosti přenosu dat,
protokoly TLS/SSL, síťový protokol IPSec (A4B32PKS)
19. Základní principy šifrování - symetrické, asymetrické. PKI infrastruktura. Certifikáty
a certifikační autorita. Princip překladu názvů na IP adresu, systém DNS (A4B32PKS)
bc-Sofwarové systémy
1. Operační systém, proces, vlákno, algoritmy plánování procesů a vláken. Komunikace
mezi procesy a vlákny, časově závislé chyby, kritické sekce, synchronizační nástroje,
problém uváznutí, možnosti řešení. Správa paměti. Virtuální paměť - stránkování,
algoritmy pro náhradu stránek, segmentace. Souborové systémy, organizace dat na
vnějších pamětích, principy, řešení, ochrany. (A4B33OSS)
2. Původní téma: Počítačové sítě, hierarchický model ISO/OSI. LAN, jejich topologie,
technologie a adresování, propojování LAN do internetových struktur, adresování,
směrování. IP protokoly (UDP, TCP, ICMP) a jejich aplikace v konkrétních
protokolech (HTTP, SMTP, DNS). Distribuované výpočty, klient/server, sockety.
Nové téma: Počítačové sítě, hierarchický model ISO/OSI. LAN, jejich topologie,
technologie a adresování, propojování LAN do internetových struktur, adresování,
směrování. IP protokoly (UDP, TCP, ICMP) a jejich aplikace v konkrétních
protokolech (HTTP, SMTP, DNS). Výpočty v síťovém prostředí, klient/server,
sockety. (A4B33OSS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Drobné zpřesnění formulace: termín "Distribuované výpočty" nahrazen
termínem "Výpočty v síťovém prostředí".
3. Proces vývoje software, jeho struktura a fáze vývoje, klasické a moderní agilní
metodiky vývoje, řízení rizika. (A4B33SI)
4. Technické aspekty softwarového projektu, projektová dokumentace: uživatelská
specifikace, technická specifikace a návrh, testování, validace a integrace. Systémy
pro správu konfigurace a podporu vývoje. (A4B33SI)
5. Původní téma: Základní typy architektury informačního systému (klient-server, multitier, tenký klient). Návrh multithreadových aplikací a zásady jejich implementace.
Návrh distribuovaného systému s komponentovou architekturou, webové rozhraní.
Struktura a použití diagramů jazyka UML.
Nové téma: Základní typy architektury informačního systému (klient-server, multi-
tier, tenký klient). Optimalizace výkonu databázového systému, B-stromy.
Obnovitelnost dat po havárii. Replikace, vysoká dostupnost. On-line analytical
processing. Základní techniky prostorové indexace pro spolupráci relačních DB
systémů a GIS. (A4B33DS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Výrazná změna tématu.
Důvod: Původní téma do problematiky Databázové systémy příliš nepatří. Nové téma
odpovídá lépe.
6. Základy modelování dat, E-R diagramy, relační model. Integritní omezení, normální
formy. Základy jazyka SQL, referenční integrita, agregační funkce, vnořené dotazy.
Transakce, jejich serializovatelnost, zamykání, stupně izolovanosti, uváznutí transakcí,
jeho prevence a řešení. Objektově-relační mapování, persistence objektů. (A4B33DS)
7. Koncept jazyka na bázi virtuálniho stroje, JVM memory management, datové
struktury, výjimky, objektové programování, vlákna a synchronizace. (A4B77ASS)
8. Architektury softwarových systémů, komponentové architektury, vzdálená invokace,
distribuované komponentové architektury (CORBA), redundance a návrh spolehlivých
systémů. (A4B77ASS)
9. Webové služby a service-oriented architektury, asynchronní architektury komunikace,
producer-consumer model, aktivní objekty a agentní systémy. (A4B77ASS)
10. Testování uživatelských rozhraní. Definice pojmu použitelnosti (usability), modely
úloh, prototypování uživatelských rozhraní. Testování použitelnosti (organizace a
vyhodnocování testů). (A4B39TUR)
11. Psychologické a ergonomické aspekty používání uživatelských rozhraní. Speciální
uživatelská rozhraní a jejich testování. (A4B39TUR)
12. Tvorba webových aplikací: Architektura webové aplikace, klientská část webové
aplikace, W3C doporučení, webové skriptovací jazyky. Grafická a strukturální stránka
prezentace. (A4B39WA1)
13. Jazyk PHP, server-klient interakce. Šablony, MVC, frameworky, oddělení prezentační
a aplikační logiky. Webové služby, AJAX. (A4B39WA1)
mc-Magisterský program Otevřená informatika
1. Amortizovaná složitost. Prioritní fronty, haldy (binární, d-regulární, binomiální,
Fibonacciho), operace nad nimi a jejich složitost. (A4M33PAL)
2. Původní téma: Neorientované a orientované grafy, jejich reprezentace. Prohledávání
grafu (do hloubky a do šířky), topologické uspořádání, souvislost, stromy, minimální
kostra.
Nové téma: Efektivní algoritmy pro standardní grafové úlohy: Tarjanův a KosajaruSharirův algoritmus detekce silně souvislých komponent v orientovaném grafu.
Konstrukce topologického uspořádání acyklického grafu. Algoritmy hledání
minimální kostry grafu (Borůvkův, Primův, Kruskalův). Union-Find problém.
(A4M33PAL)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění tématu
Důvod: Více akcentovat algoritmickou stránku věci, jenžto různá grafová témata se
mohou objevovat již v bakaláři.
3. Původní téma: Lexikální analyzátor, syntaktický strom, syntaktický analyzátor shora
dolů, LL(1) gramatiky, rozkladové tabulky.
Nové téma: Vyhledavaci stromy: B, B+, R-B, 2-3-4, splay a jejich praktické využití.
Problematika vyhledavani ve vice dimenzich, K-D stromy. (A4M33PAL)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Nahracení tématu novým.
4. Původní téma: Algoritmy vyhledávaní v textu s lineární a sublineární složitostí,
(naivní, Boyer-Moore), využití konečných automatů pro přesné a približné hledání v
textu.
Nové téma: Přesné a přibližné hledání množin vzorků v textu, Hammingova a
Levenshteinova vzdálenost. Efektivní algoritmy hledání založené na využití
konečných automatů. Klasické hledání v textu (naivní, Boyer-Moore). Slovníkové
automaty. (A4M33PAL)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
5. Algoritmus, správnost algoritmu, složitost algoritmu, složitost úlohy, třída P, třída NP.
(A4M01TAL)
6. NP-úplné a NP-těžké úlohy, Cookeova věta, heuristiky na řešení NP-těžkých úloh,
pravděpodobnostní algoritmy. (A4M01TAL)
7. Původní téma: nebylo
Nové téma: Turingovy stroje, rekursivní a rekursivně spočetné jazyky, algoritmicky
neřešitelné úlohy. (A4M01TAL)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Nové téma.
8. Metoda větví a mezí. Algoritmy pro celočíselné lineární programování. Formulace
optimalizačních a rozhodovacích problémů pomocí celočíselného lineárního
programování. Toky a řezy. Multi-komoditní toky. (A4M35KO)
9. Nejkratší cesty. Úloha obchodního cestujícího. Heuristiky a aproximační algoritmy.
Metoda dynamického programování. Problém batohu. Pseudo-polynomiální
algoritmy. (A4M35KO)
10. Rozvrhování na jednom procesoru a na paralelních procesorech. Rozvrhování projektu
s časovými omezeními. Programování s omezujícími podmínkami.(A4M35KO)
mc-Umělá inteligence
1. Ontologie - význam, typy prvků, vztah k jiným způsobům reprezentace (rámce).
Ontologické jazyky - cíl, příklady jazyků a jejich použití. (A4M33RZN)
2. Vyjádření neurčitosti - modální logika, grafické pravděpodobnostní modely a
inference v nich. (A4M33RZN)
3. Reprezentace vágních údajů pomocí fuzzy množin. Základní operace ve fuzzy logice.
(A4M33RZN)
4. Původní téma: Definice plánovacího problému. Algortimy lineárního a nelineárního
plánování. Komplexita plánovacího problému.
Nové téma: Definice, reprezentace a složitost plánovacích problémů. Rozdíly mezi
problémy doménově nezávislého a doménově specifického plánování. Plánovací
algoritmy, prohledávání prostoru stavů a plánů. (A4M36PAH)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
5. Původní téma: Netradiční plánovací algoritmy: GRAPHPLAN, SATPLAN.
Hierarchické HTN plánování. Heuristické plánování
Nové téma: Definice a použití plánovacích grafů, vč. mutexů. Heuristické plánování,
relaxace, abstrakce. (A4M36PAH)
---------------------------------------------------------------------------------
Změna: Zpřesnění formulace, část plánovaní přesunuta do jiného okruhu.
Důvod: Přesunutí části okruhu kvůli vyvážení obtížnoti otázek.
6. Původní téma: Řešení dvou- a vícehráčových her. Herní strom. Algoritmus
MINIMAX. Alfa-beta prořezávání. Pokročilé metody prohledávání hrních stromů.
Nové téma: Plánování pohybu, konfigurační prostor a mapy cest, randomizované
vzorkovací metody. Hierarchické plánování - reprezentace problému, metody a
plánovací proces. (A4M36PAH)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Změna okruhu.
Důvod: Původní téma je pokryto v okruhu pro Multiagentní systémy. Nový okruh je
část jednoho původního okruhu - snaha o vyrovnání obtížnosti zkušebních okruhů.
7. Původní téma: Uveďte základní model evolučního algoritmu (EA) a popište vlastnosti
EA. Vysvětlete význam selekce, křížení a mutace u standardního EA. Vysvětlete výhody
a nevýhody EA oproti gradientním optimalizačním metodám.
Nové téma: Základní model evolučního algoritmu, jeho hlavní komponenty. Výhody
a nevýhody evolučních algoritmů oproti gradientním optimalizačním metodám.
Genetický algoritmus a genetické programování: reprezentace, operátory a aplikační
domény. (A4M33BIA)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
8. Vysvětlete rozdíl mezi genetickým algoritmem a genetickým programováním zaměřte
se na reprezentaci, operátory a aplikační doménu. (A4M33BIA)
9. Původní téma: Vícekriteriální evoluční algoritmy. Vysvětlete Paretův princip
dominance. Popište algoritmy NSGA a SPEA a vysvětlete v čem se liší.
Nové téma: Vícekriteriální evoluční algoritmy, Paretův princip dominance. Algoritmy
NSGA a SPEA a jejich rozdíly. (A4M33BIA)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Změna stylu formulace.
10. Původní téma: Učení s učitelem a bez učitele, lokální a globální jednotky v
neuronových sítích, uveďte příklady neuronových paradigmat, jak fungují a k čemu se
používají?
Nové téma: Učení neuronových sítí s učitelem a bez učitele,neurony perceptronoveho
typu a RBF neurony. Principy a použití různých paradigmat neuronových sítí.
(A4M33BIA)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
11. Původní téma: Formální model (abstarktní architektura) agenta. Racionalita a
optimalita chování agenta. Základní vlastnosti agenta: autonomie, reaktivita,
proaktivnost a sociální schopnosti
Nové téma: Formalizace konceptu autonomních agentů a multiagentních systémů.
Řídicí architektury agentů, architektura BDI. Distribuované řešení úloh, problémy
distribuovaného splňování a optimalizace omezujících podmínek a algoritmy pro
jejich řešení. (A4M36MAS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
12. Původní téma: Uvažovací architektury agentů: reaktivní, deliberativní. BDI
architektura a formalizace mentálních stavů agenta pomocí modální logiky.
Nové téma: Nekooperativní teorie her. Hry v normalní a extenzivní formě. Koncepty
řešení nekooperativních her (zejména Nashova rovnováha), jejich vlastnosti a
algoritmy pro jejich nalezení. Systematické algoritmy (zejména minimax, alfa-beta
prořezávání) a vzorkovací algoritmy prohledávání herních stromů. (A4M36MAS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Změna formulace.
Důvod: Vyřazené téma modální logiky spadá spíše do oblasti reprezentace znalostí a v
předmětu nebylo dost prostoru. Vyřazení tématu multi-agentní programování a
aplikace (v jiném okruhu) souvisí s ústupem od specializovaných programovacích
jazyků. Naopak bylo zařazeno téma algoritmy pro prohledávaní herních stromů.
13. Původní téma: Modely a algortimy distribuovaného uvažování agenta. Stabilita,
nashovo equilibrium, vězeňské dilema. Aukční řízení. Vyjednávací protokoly.
Formování koalic.
Nové téma: Formalizace koaličních her a koncepty jejich řešení, zejména jádro a
Shapleyho hodnota. Aukční mechanismy a jejich vlastnosti. Teorie veřejné volby,
hlasovací protokoly. (A4M36MAS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
14. Původní téma: Multi-agentní programování a vývoj agentních systémů. Multi-agentní
aplikace.
Nové téma: ---- (A4M36MAS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Téma vyřazeno.
Důvod: Vyřazení tématu multi-agentní programování a aplikace souvisí s ústupem od
specializovaných programovacích jazyků. Naopak bylo zařazeno téma algoritmy pro
prohledávaní herních stromů
15. Původní téma: Shluková analýza: algoritmus k středů, hierarchické shlukování.
Nové téma: Shluková analýza: algoritmus k středů, hierarchické shlukování,
spektrální shlukování, shlukování s částečně anotovanými daty. (A4M33SAD)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
16. Původní téma: Učení rozhodovacích pravidel a stromů: pokrývací a rozdělovací
strategie. Asociační pravidla: algoritmus Apriori.
Nové téma: Časté množiny položek, podsekvence a podgrafy. Asociační pravidla:
algoritmus Apriori. Epizodální pravidla. (A4M33SAD)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
17. Původní téma: Výpočetní teorie učení: rozměr hypotézového prostoru, PACnaučitelnost. Naučitelnost výrokových konjunkcí a disjunkcí.
Nové téma: Výpočetní teorie učení: rozměr hypotézového prostoru, PACnaučitelnost. PAC-Naučitelnost výrokových konjunkcí, disjunkcí, CNF, DNF,
rozhodovacích stromů a seznamů. (A4M33SAD)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
18. Učení ze strukturovaných a relačních dat: grafové, logické a statistické přístupy.
(A4M33SAD)
19. Původní téma: Principy metod strojového dokazování v booleovskych doménách a v
predikátové logice (např. procedura DPLL, postupy pro model checking a resoluci,
metoda tableaux).
Nové téma: Principy metod strojového dokazování v booleovských doménách a v
predikátové logice (např. procedura DPLL, unifikace, subsumpce, skolemizace,
resoluce, metoda tableaux). (A4M33AU)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
20. Původní téma: Dokazování v teoriích s rovností a implementované systémy. Kódování
termů, atomických formulí a formulí. Rovnostní (ekvacionální) teorie. Hledání modelu
v obecných doménách.
Nové téma: Hledání modelů v obecných doménách. ANL Smyčka. Metody
dokazování v teoriích s rovností. (A4M33AU)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění a zjednodušení formulace.
21. Původní téma: Korektnost, úplnost a algoritmická složitost současných dokazovacích
systémů.
Nové téma: Korektnost, úplnost a teoretické a praktické limity současných
dokazovacích systémů. (A4M33AU)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
22. Původní téma: Praktické využití metod automatického uvažování, např. verifikace
programů pomocí formálních metod, logické metody v databázích.
Nové téma: Model checking (např. SAT, konečné automaty, časové automaty).
Praktické vyuľití metod automatického uvaľování, např. verifikace programů pomocí
formálních metod. Jazyk TPTP. (A4M33AU)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
mc-Počítačové inženýrství
1. Původní téma: Architektura distribuovaných síťových aplikací. Struktura sítě,
aplikační vrstvy, její hlavní části. Nejběžnější databázové servery v průmyslových
aplikacích a jejich management.
Nové téma: Architektura distribuovaných síťových aplikací. Struktura sítě, vrstvy a
hlavní části sítě. Nejběžnější databázové servery v průmyslových aplikacích a jejich
management. Webové aplikace v distribuovaných řídicích systémech. (A0M35PII)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Změna formulace.
2. Původní téma: Webové aplikace v distribuovaných řídicích systémech. Webové
komponenty pro vývoj průmyslových internetových aplikací. Zabezpečení, přístupová
práva, veřejné klíče, hashovací kódy, digitální podpisy. Spolehlivost sítí a řešení
vhodná pro kritické aplikace.
Nové téma: Klasické PLC, tagově orientované PLC, systémy SCADA (Supervisory
Control And Data Acquisition) a MES (Manufacturing Execution Systems) - principy,
organizace, činnost a sběr dat. Průmyslové sítě. OPC (OLE for Process Control).
(A0M35PII)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Nově formulované téma.
Důvod: téma " Webové aplikace v distribuovaných řídicích systémech." se přesunulo
do první skupiny pro zvýšení přehlednosti. Zbytek tématu respektuje současný vývoj,
v němž dochází k nástupu nových technologií a odklonu od vlastní tvorby. Posluchači
potřebují vědět méně pojmů, protože se používají hotová řešení ve formě již více
dostupných systémů MES a spolu s nimi prostředků pro sněr dat. Těm se věnují nově
vložená témata: " Klasické PLC, tagově orientované PLC a systémy SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition) a MES (Manufacturing Execution
Systems) - principy, organizace, činnost a sběr dat. Průmyslové sítě. OPC (OLE for
Process Control)."
3. Původní téma: ---Nové téma: Spolehlivost sítí a řešení vhodná pro kritické aplikace (A0M35PII)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Nové téma vzniklo oddělením teoretičtějšíhé tématu od jednoho z původních
okruhů.
4. Metodiky návrhu analogových, digitálních a smíšených integrovaných systémů.
Aplikačně specifické integrované systémy - plně zákaznický návrh, hradlová pole,
standardní buňky, programovatelné obvody FPGA. (A4M34ISC)
5. Jazyky HDL, HDL-A, logická a fyzická syntéza systému. Frond End a Back End
návrh. Problematika rozmístění (floorplaning), časové analýzy, návrh testů a
verifikace návrhu. (A4M34ISC)
6. CAD prostředky a standardy pro návrh analogových a smíšených integrovaných
obvodů, mobilní IO s nízkou spotřebou, verifikace návrhu. Technologická realizace,
verifikace integrovaných systémů, problematika převodu návrhu systému mezi
jednotlivými technologiemi. (A4M34ISC)
7. Původní téma: Techniky správy a organizace rozsáhlých softwarových projektů.
Nástroje pro správu verzí a vývojových větví zdrojových kódů, nástroje pro
automatické generování dokumentace a podporu orientace v rozsáhlých projektech.
Infrastruktury zajišťující spolupráci mezi vývojáři navzájem a i s uživateli. Systémy
pro sledování a řešení chyb a uživatelskou podporu.
Nové téma: Techniky správy a organizace rozsáhlých softwarových projektů.
Nástroje pro správu verzí zdrojových kódů, sledování chyb, pro automatické
generování dokumentace a podporu orientace v rozsáhlých projektech. Způsoby
komunikace mezi vývojáři navzájem a i s uživateli. Systémy pro sledování a řešení
chyb a uživatelskou podporu. Open-source licence a z nich vyplývající práva a
licence. Postup začlenění úpravy (patche) do velkého open-source projektu (např.
Linuxové jádro). (A4M35OSP)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace. Snaha upřesnit obsahově a uhladit jazykově text
okruhů.
8. Původní téma: Požadavky a pravidla pro tvorbu přenositelného kódu. Organizace
projektů a operačních systémů pro splnění přenositelnosti mezi různými
architekturami CPU. Konverze vnitřních a vnějších/síťových formátů dat.
Nové téma: Požadavky a pravidla pro tvorbu přenositelného kódu. Jeho organizace
projektů a struktura operačních systémů pro zajištění přenositelnosti mezi různými
platformami (OS, CPU). Vnitřní a vnější reprezentace dat, převody mezi nimi, vztah k
síťovým protokolům (endianing, serializace atd.). (A4M35OSP)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
9. Původní téma: PCI a USB, funkce a způsob implementace, ovladače PCI a USB
zařízení pro OS Windows a Linux.
Nové téma: I/O rozhraní počítačů (PCI, PCIe a USB), funkce, implementace a
ovladače zařízení. (A4M38KRP)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace, není významná změna.
10. Původní téma: Implementace rozhraní Ethernet, Auto-negotiation, PoE.
Nové téma: Síťová rozhraní (Ethernet, Auto-negotiation, PoE), implementace IP
zásobníku. (A4M38KRP)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace, není významná změna.
11. Původní téma: Bezdrátové sítě (WiFi, Bluetooth, ZigBee) a možnosti jejich
implementace.
Nové téma: Bezdrátové sítě (IEEE802) a jejich implementace. (A4M38KRP)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace, není významná změna.
12. Pokročilé architektury procesorů. Paralelismus na úrovni instrukcí (ILP).
Superskalární procesory se statickým a dynamickým plánováním provádění instrukcí.
Spekulativní provádění instrukcí a podpora přesného přerušení. Procesory VLIW a
EPIC. Využití datového paralelismu, SIMD a vektorové instrukce v ISA.
(A4M36PAP)
13. Architektura paměťového a periferního subsystému. Návrh a optimalizace
paměťového subsystému, cache a virtuální paměť. Způsoby propojení procesoru,
paměti a periférií uvnitř systémů na čipu (SoC). Vyrovnávací paměti v periferním
subsystému, způsoby implementace sdíleného přístupu k vyrovnávací paměti.
(A4M36PAP)
14. Architektury multiprocesorových počítačů. Architektury symetrických
multiprocesorových počítačů (SMP). Způsoby zajištění koherence v SMP. Pravidla
pro provádění paměťových operací, zajištění sekvenční konzistence, slabší modely
paměťové konzistence. Architektury s distribuovanou sdílenou pamětí, zajištění
koherence a konzistence. Vícevláknové procesory. (A4M36PAP)
15. Původní téma: Uspořádání, vlastnosti, funkční bloky a oblasti použití 8- bitových
mikrořadičů, jejich typické periferie a výpočetní výkon
Nové téma: Uspořádání, vlastnosti, funkční bloky a oblasti použití mikrořadičů, jejich
typické periferie a rozhraní, způsoby ovládání výstupních členů (akustických,
opoelektronických, mechanických a silových,..). (A4M38AVS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace, není významná změna.
16. Původní téma: Mikroprocesory řady ARM a číslicové signálové procesory (DSP),
základní funkční bloky, vlastnosti, výpočetní možnosti z hlediska aplikace ve
vestavném systému.
Nové téma: Mikrořadiče s jádrem ARM a číslicové signálové procesory (DSP),
architektura, základní funkční bloky, vlastnosti z hlediska aplikace ve vestavném
systému. (A4M38AVS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace, není významná změna.
17. Původní téma: Způsoby vstupu analogového signálu (ze snímačů zvuku, obrazu a
dalších snímačů) do vestavných systémů, použití DMA, způsoby ovládání výstupních
akčních členů (akustických, silových,..).
Nové téma: Způsoby vstupu analogového signálu (ze snímačů zvuku, obrazu, pohybu,
polohy a dalších snímačů) do vestavných systémů, základní metody zpracování
signálu a jejich implementace ve vestavných systémech. (A4M38AVS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace, není významná změna.
mc-Počítačová grafika a interakce
1. Původní téma: Rastrová a vektorová grafika, metody kreslení čar a oblouků.
Nové téma: Rastrová grafika, kresba grafických primitiv, vyplňování, ořezávání.
(A4M39APG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění okruhu.
2. Původní téma: Reprezentace 2D objektů a 3D těles, operace nad tělesy.
Nové téma: Reprezentace 3D objektů a 3D scény, kamera a projekční transformace.
(A4M39APG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění a rozšíření okruhu
3. Barevné modely obrazu a obrazová komprese. (A4M39APG)
4. Původní téma: Metody pro výpočet viditelnosti, metoda paměti hloubky, metoda
sledování paprsku, radiozita.
Nové téma: Metody pro výpočet viditelnosti, lokální a globální osvětlení scény,
vržené stíny. (A4M39APG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění a rozšíření okruhu
5. Původní téma: ---Nové téma: Světlo, stínování, texturování. (A4M39APG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Nový okruh, důležitá témata 3D grafiky
6. Původní téma: Regulární a hierarchické datové struktury pro vyhledávání v blízkosti,
obecné vlastnosti datových struktur.
Nové téma: Regulární a hierarchické datové struktury pro vyhledávání v blízkosti,
obecné vlastnosti prostorových datových struktur (aplikace vyhledávání K nejbližších
sousedů a v rozsahu). (A4M39DPG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění okruhu.
7. Původní téma: Reprezentace bodových a prostorových dat.
Nové téma: Datové struktury pro reprezentaci bodových a prostorových dat
(volumetrické a hraniční reprezentace a jejich vlastnosti). (A4M39DPG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění okruhu.
8. Původní téma: Speciální datové struktury pro pokročilé grafické techniky (vrhání
paprsku, výpočet kolizí)
Nové téma: Datové struktury pro pokročilé algoritmy, vrhání paprsku a výpočtu
detekce kolizí (kd-stromy, hierarchie obálek, jejich vlastnosti). (A4M39DPG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění okruhu.
9. Původní téma: Afinní a projektivní rovina a prostor. Modely projektivní roviny,
nevlastní body a nevlastní přímka. Homogenní souřadnice. Spojování a protínání
bodů, přímek a rovin.
Nové téma: Afinní a projektivní rovina a prostor. Reprezentace bodů, přímek, rovin,
úhlů a vzdáleností a operace s nimi. (A4M33GVG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění a rozšíření okruhu.
10. Původní téma: Matematický model perspektivní kamery v afinním a projektivním
prostoru. Homografie. Invariance a kovariantni konstrukce.
Nové téma: Matematický model, kalibrace a poloha perspektivní kamery a jejich
výpočet. (A4M33GVG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zjednodušení otázky
11. Původní téma: Reprezentace úhlu a vzdálenosti v afinním a projektivním prostoru.
Kalibrace a autokalibrace kamery.
Nové téma: Rekonstrukce 3D scény z obrazů. Homografie. Epipolární geometrie.
Výpočet pohybu kamery z korespondencí v obrazech. (A4M33GVG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění a rozšíření okruhu. Zcela původní okruh: Randomizované
algoritmy typu Las Vegas a Monte-Carlo. Jejich složitost, srovnání s
deterministickými. Algoritmus Random Sample and Consensus - RANSAC. Monte
Carlo algoritmy pro výpočet vlastností prostorových objektů. Konstrukce bodů,
přímek a rovin pomocí randomizovaných algoritmů. Byl již dříve přeformulován z
následujících důvodů: Algoritmus RANSAC je pokryt v v předmětu Metody
počítačového vidění a je obzažen v příslušném okruhu. Radnomizované algoritmy se
probírají v předmětu Teorie algoritmů (randomizovaný Turingův stroj, randomizované
(pravděpodobnostní) algoritmy a třídy úloh RP a ZPP). Téma nebylo původně ve
zkušebním okruhu a nově navrhované změny toto již reflektují.
12. Původní téma: Inverzní kinematika, dynamika, animace lidské postavy, animace davu.
Nové téma: Inverzní kinematika (IK problém a metody jeho řešení v počítačové
animaci), dynamika, animace lidské postavy, animace davu. (A4M39MMA)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění okruhu.
13. Původní téma: Částicové systémy (reprezentace, druhy sil, zobrazování, aplikace),
fluidní dynamika (Navier-Stokesovy rovnice, simulace rychlostního pole v mřížce).
Nové téma: Částicové systémy (reprezentace, druhy sil, zobrazování, aplikace),
fluidní dynamika (Navier-Stokesovy rovnice, metody simulace pohybu fluidního pole
v počítačové animaci). (A4M39MMA)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zobecnění otázky v okruhu.
14. Původní téma: Modelování a animace šatů a lidské tváře.
Nové téma: Modelování a animace šatů a lidské tváře - metody reprezentace,
vlastnosti, principy simulace. (A4M39MMA)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění okruhu.
15. Syntéza a zpracování zvuku (pojem zvukový signál, jeho vlastnosti, metody syntézy a
zpracování v rámci multimediální tvorby). (A4M39MMA)
16. Původní téma: Produkční proces (kompozice videa, klíčování, MOCAP systémy),
stereoskopické zobrazování.
Nové téma: Produkční proces (kompozice videa, klíčování), snímání pohybu
(MOCAP systémy, jejich principy a metody zpracování nasnímaných dat),
stereoskopické zobrazování (binokulární vnímání, parametry projekce a jejich vliv na
celkový vjem hloubky scény). (A4M39MMA)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění otázek v okruhu.
17. Konvexní množina, konvexní obálka množiny (definice). Reprezentace konvexní
obálky ve 2D. Její výpočet pro množinu bodů: Grahamův algoritmus, Jarvisův
algoritmus balení dárku, metoda rozděl a panuj. Výpočet konvexní obálky pro
jednoduchý polygon. Výpočet a reprezentace konvexní obálky ve 3D. (A4M39VG)
18. Původní téma: Test příslušnosti bodu k polygonu a k oblasti v planárním dělení
(metoda pásů, strom monotonních řetězů), Reprezentace planárního dělení (DCEL),
výpočet překrytí planárních dělení (průsečík, sjednocení, rozdíl) modifikovaným
Plane-sweep algoritmem pro průsečíky množiny úseček.
Nové téma: Test příslušnosti bodu k polygonu a příslušnosti bodu k oblasti v
planárním dělení (metoda pásů, strom monotonních řetězů). Reprezentace planárního
dělení (DCEL), výpočet překrytí planárních dělení (průsečík, sjednocení, rozdíl)
modifikovaným Plane-sweep algoritmem pro průsečíky množiny úseček. (A4M39VG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Drobné upřesnění.
19. Původní téma: Problem "nejbližšich" (proximity) a Voronoiův diagram. Nalezení
nejbližšího bodu k jednomu vybranému bodu a nalezení všech dvojic nejbližších bodů
v množině bodů. Nalezení nejbližšího bodu z množiny k zadanému bodu mimo
množinu.
Nové téma: Voronoiův diagram. Vlastnosti, metody konstrukce. Příklady využití.
(A4M39VG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zjednodušení otázky.
20. Ortogonální vyhledávání, kD strom, intervalový strom (range tree), segmentový strom.
(A4M39VG)
21. Kategorizace vizualizačních technik, vizualizace skalárních, vektorových a
objemových dat. (A4M39VIZ)
22. Původní téma: Vizualizace dynamických dat, vizualizace informace, vztah vizualizace
a simulace
Nové téma: Vizualizace dynamických dat, vizualizace informace, vizualizace a
percepce. (A4M39VIZ)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Drobné upřesnění.
23. Původní téma: Aplikace vizualizačních technik (vizualizace medicínských dat,
vizualizace software, vizualizace pro dolování dat).
Nové téma: Aplikace vizualizačních technik (vizualizace medicinských dat,
vizualizace grafů, visual data mining,...). (A4M39VIZ)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Drobné upřesnění.
mc-Softwarové inženýrství
1. Původní téma: Sémantika: operační sémantika, denotační sémantika, pevný bod
funkce, vázání jmen, stav, tok a data programu.
Nové téma: Sémantika: operační sémantika, denotační sémantika, pevný bod funkce,
vázání jmen, stav programu a data. (A4M36TPJ)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění formulace okruhu.
2. Původní téma: Statická sémantika: typy, polymorfní typy, typy vyššího řádu,
rekonstrukce (inference) typů, abstraktní typy, moduly, efekty.
Nové téma: Statická sémantika: typy, polymorfní typy, typy vyššího řádu,
rekonstrukce (inference) typů, abstraktní typy. (A4M36TPJ)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zjednodušení otázky.
3. Teorie HCI, kognitivní aspekty, způsoby interakce, speciální uživatelská rozhraní,
(A4M39NUR)
4. Metody návrhu, uživatelské a konceptuální modely (A4M39NUR)
5. Formální popis uživatelských rozhraní (A4M39NUR)
6. Původní téma: Pokročilá uživatelská rozhraní (inteligentní uživatelská rozhraní,
multimodální uživatelská rozhraní)
Nové téma: Prototypování uživatelských rozhraní. (A4M39NUR)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Změna formulace okruhu.
Důvod: Prototypování má větší váhu. Zároveň do značné míry pokrývá i vypouštěnou
otázku.
7. Původní téma: Metody testování uživatelských rozhraní a jejich vyhodnocování,
standardizace.
Nové téma: ---- (A4M39NUR)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Okruh se vypouští.
Důvod: Téma je pokryto již jiným okruhem.
8. Původní téma: Techniky správy a organizace rozsáhlých softwarových projektů.
Nástroje pro správu verzí a vývojových větví zdrojových kódů, nástroje pro
automatické generování dokumentace a podporu orientace v rozsáhlých projektech.
Infrastruktury zajišťující spolupráci mezi vývojáři navzájem a i s uživateli. Systémy
pro sledování a řešení chyb a uživatelskou podporu.
Nové téma: Techniky správy a organizace rozsáhlých softwarových projektů.
Nástroje pro správu verzí zdrojových kódů, sledování chyb, pro automatické
generování dokumentace a podporu orientace v rozsáhlých projektech. Způsoby
komunikace mezi vývojáři navzájem a i s uživateli. Systémy pro sledování a řešení
chyb a uživatelskou podporu. Open-source licence a z nich vyplývající práva a
licence. Postup začlenění úpravy (patche) do velkého open-source projektu (např.
Linuxové jádro). (A4M35OSP)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace. Snaha upřesnit obsahově a uhladit jazykově text
okruhů.
9. Původní téma: Požadavky a pravidla pro tvorbu přenositelného kódu. Organizace
projektů a operačních systémů pro splnění přenositelnosti mezi různými
architekturami CPU. Konverze vnitřních a vnějších/síťových formátů dat.
Nové téma: Požadavky a pravidla pro tvorbu přenositelného kódu. Jeho organizace
projektů a struktura operačních systémů pro zajištění přenositelnosti mezi různými
platformami (OS, CPU). Vnitřní a vnější reprezentace dat, převody mezi nimi, vztah k
síťovým protokolům (endianing, serializace atd.). (A4M35OSP)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
10. Co je to architektura zaměřená na služby (SOA)? Základní pojmy, vztah k objektově
orientované architektuře. Konceptuální model a formalismy pro modelování SOA.
(A4M33AOS)
11. Původní téma: Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k
čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb.
Nové téma: Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Technologie
pro implementaci a nasazení služeb a klientů. Protokoly, kódování obsahu. Top-down
a bottom-up design. (A4M33AOS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění a lepší specifikace otázky.
Důvod: Snaha vyvážit obsahovou náročnost otázek - část přesunuta do jiné otázky.
12. Původní téma: Sémantické webové služby. Rozdíl oproti klasickým webovým službám.
Výběr sémantických webových služeb, automatická kompozice služeb.
Nové téma: Webové služby, automatická kompozice služeb. Orchestrace a
choreografie, web mash-up. Modelování služeb a procesů (BPMN, BPEL).
(A4M33AOS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Změna formulace.
Důvod: Úprava vzhledem k vyučované látce lépe pokrývající state-of-the art
technologie.
13. Původní téma: Architektura zaměřená na služby (SOA). Kvalita služeb (QoS), výběr
založený na QoS, sociální výběr služeb, trust a reputace v otevřených SOA.
Nové téma: Architektura zaměřená na služby (SOA). Kvalita, výkonost a škálování
služeb. Zabezpeční, integrita, bezpečnost, a autentifikace služeb. Point-to-point a endto-end šifrování. (A4M33AOS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Změna formulace.
Důvod: Úprava vzhledem k vyučované látce lépe pokrývající state-of-the art
technologie.
14. Původní téma: kategorizace SW chyb, kriteria korektnosti a pouzitelnosti, spolehlivost
SW
Nové téma: Kategorizace SW chyb, optimalizace návrhu testů. Testování automatů.
(A4M33TVS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění otázky.
15. Původní téma: Testovaní metodamy bílé a černé skřínky. Strukturální, statická a
dynamická analýza. Analýza datových toků. Zátěžové testy.
Nové téma: Testovaní metodami bílé a černé skřínky. Strukturální, statická a
dynamická analýza. Analýza datových toků. Testování objektově orientovaného
softwaru. (A4M33TVS)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění otázky.
16. Formální specifikace programu. Verifikace pomocí metod automatického dokazování
a metody model-checking. (A4M33TVS)
17. Architektura Java EE, funkce jednotlivých vrstev, životní cyklus standardizovaných
komponent Java EE, návrhové vzory využitelné v architektuře webové aplikace.
(A4M39WA2)
18. Vhodnost nasazení jednotlivých webových architektur, sdílení dat, perzistence,
webové služby a REST, asynchronnost, messaging. (A4M39WA2)
19. Není - okruh zrušen(A4M39WA2)
20. Cloud architektury, virtualizace, různá pojetí cloudových řešení, omezení cloudových
aplikací, náklady na provoz, vlastnosti aplikací vhodných pro nasazení v cloud
architektuře. (A4M39WA2)
mc-Počítačové vidění a digitální obraz
1. Původní téma: Pořízení obrazu a jeho fyzikální podstata. Barevné a multispektrální
obrazy.
Nové téma: Fyzikální aspekty vzniku obrazu, geometrická optika, radiometrie.
Barevné prostory a multispektrální obrazy. (A4M33DZO)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace
2. Konvoluce, korelace, Fourierova transformace pro obrazy. Vzorkovací věta,
rekonstrukce obrazu, interpolace obrazu, např. při geometrických transformacích.
(A4M33DZO)
3. Původní téma: Detekce hran, Cannyho a Sobeluv detektor, prostor měřítek.
Matematická morfologie, topologie diskretniho obrazu, diskretni metriky.
Nové téma: Detekce hran, Cannyho a Sobelův detektor, prostor měřítek. Matematická
morfologie, pojem sousedství a souvislosti v diskrétním obraze, diskrétní metriky.
(A4M33DZO)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění "topologie".
4. Segmentace obrazu. Taxonomie přístupů. Segmentace prahováním, na základě
prostorové podobnosti, pomocí matematické morfologie, shlukováním metodou kprůměrů, řešením optimalizačních úloh, např. hledáním minimálního řezu grafem.
(A4M33DZO)
5. Komprese obrazu a videa, metody LZW, JPEG, MPEG. (A4M33DZO)
6. Detektory "bodů" a oblastí zájmu. Algoritmy detekce a jejich citlivosti na geometrické
a fotometrické změny v obraze. Popis oblasti zájmů: metoda lokálních rámců pro
zajištění geometrické invariance popisu, deskriptor SIFT (scale invariant feature
transform) (A4M33MPV)
7. Hledání korespondencí mezi obrazy. Houghova transformace (HT). Použití HT a
metody RANSAC (Random Sample and Consensus) pro robustní nalezení
transformace mezi obrazy. Porovnání rychlosti a paměťové naročnosti HT a metody
RANSAC. (A4M33MPV)
8. Původní téma: Sledování objektu (tracking). Formulace úlohy, standardní algoritmy
(např. Kanade-Lucas tracker)
Nové téma: Sledování objektu (tracking). Formulace úlohy, standardní algoritmy
(např. Kanade-Lucas tracker a mean-shift tracker) (A4M33MPV)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Jen drobné zpřesnění, konkretizace standardních algoritmů.
9. Původní téma: Afinní a projektivní rovina a prostor. Modely projektivní roviny,
nevlastní body a nevlastní přímka. Homogenní souřadnice. Spojování a protínání
bodů, přímek a rovin.
Nové téma: Afinní a projektivní rovina a prostor. Reprezentace bodů, přímek, rovin,
úhlů a vzdáleností a operace s nimi. (A4M33GVG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění a rozšíření okruhu.
10. Původní téma: Matematický model perspektivní kamery v afinním a projektivním
prostoru. Homografie. Invariance a kovariantni konstrukce.
Nové téma: Matematický model, kalibrace a poloha perspektivní kamery a jejich
výpočet. (A4M33GVG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zjednodušení otázky
11. Původní téma: Reprezentace úhlu a vzdálenosti v afinním a projektivním prostoru.
Kalibrace a autokalibrace kamery.
Nové téma: Rekonstrukce 3D scény z obrazů. Homografie. Epipolární geometrie.
Výpočet pohybu kamery z korespondencí v obrazech. (A4M33GVG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Upřesnění a rozšíření okruhu. Zcela původní okruh: Randomizované
algoritmy typu Las Vegas a Monte-Carlo. Jejich složitost, srovnání s
deterministickými. Algoritmus Random Sample and Consensus - RANSAC. Monte
Carlo algoritmy pro výpočet vlastností prostorových objektů. Konstrukce bodů,
přímek a rovin pomocí randomizovaných algoritmů. Byl již dříve přeformulován z
následujících důvodů: Algoritmus RANSAC je pokryt v v předmětu Metody
počítačového vidění a je obzažen v příslušném okruhu. Radnomizované algoritmy se
probírají v předmětu Teorie algoritmů (randomizovaný Turingův stroj, randomizované
(pravděpodobnostní) algoritmy a třídy úloh RP a ZPP). Téma nebylo původně ve
zkušebním okruhu a nově navrhované změny toto již reflektují.
12. Původní téma: Shluková analýza: algoritmus k středů, hierarchické shlukování.
Nové téma: Shluková analýza: algoritmus k středů, hierarchické shlukování,
spektrální shlukování, shlukování s částečně anotovanými daty. (A4M33SAD)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
13. Původní téma: Učení rozhodovacích pravidel a stromů: pokrývací a rozdělovací
strategie. Asociační pravidla: algoritmus Apriori.
Nové téma: Časté množiny položek, podsekvence a podgrafy. Asociační pravidla:
algoritmus Apriori. Epizodální pravidla. (A4M33SAD)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
14. Původní téma: Výpočetní teorie učení: rozměr hypotézového prostoru, PACnaučitelnost. Naučitelnost výrokových konjunkcí a disjunkcí.
Nové téma: Výpočetní teorie učení: rozměr hypotézového prostoru, PACnaučitelnost. PAC-Naučitelnost výrokových konjunkcí, disjunkcí, CNF, DNF,
rozhodovacích stromů a seznamů. (A4M33SAD)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
15. Učení ze strukturovaných a relačních dat: grafové, logické a statistické přístupy.
(A4M33SAD)
16. Původní téma: Model perspektivní kamery, projekční matice a její rozklad. Resekce a
orientace perspektivní kamery. Model reálné perspektivní kamery s radiálním
zkreslením.
Nové téma: Základní geometrické úlohy: Resekce kamery (šestibodový algoritmus),
absolutní orientace kamery (tříbodový algoritmus), relativní orientace dvojice kamer
(pětibodový algoritmus), odhad fundamentální matice (sedmibodový algoritmus),
triangulace 3D bodů z korespondencí. Výpočet relativní orientace a polohy v systému
více kamer. Metoda (A4M33TDV, A4M33GVG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Reformulace a zpřehlednění učiněné dohromady s okruhem z předmětu
Geometrie počítačového vidění a grafiky.
17. Původní téma: Triangulace bodů z korespondencí. Podmínka chirality. Projektivní
rekonstrukce. Rekonstrukce systému více kamer. Metoda vyrovnání svazku.
Nové téma: ---- (A4M33TDV)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Téma sloučeno s předchozím.
18. Původní téma: Epipolární geometrie. Fundamentální matice, esenciální matice a
jejich rozklad. Úloha řídkého párování, osmibodový, sedmibodový a pětibodový
algoritmus. Epipolární chyba a její Sampsonova aproximace. Pojem robustní chyby a
její optimalizace náhodným vzorkováním.
Nové téma: Úloha řídkého párování. Algebraická a geometrická chyba a jejich
vlastnosti. Sampsonova aproximace. Pojem robustní chybové funkce a její
optimalizace náhodným vzorkováním. (A4M33TDV)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace, zjednodušení tématu.
19. Původní téma: Stereoskopické párování, podmínky jednoznačnosti a uspořádání.
Formulace úlohy a základní algoritmy.
Nové téma: Stereoskopické párování, epipolární narovnání obrazů, disparitní mapa a
podmínky jednoznačnosti a uspořádání. Formulace párovací úlohy a základní
algoritmy. (A4M33TDV)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění formulace.
20. Původní téma: Fotometrické stereo, tvar z kontury a stínování.
Nové téma: Fotometrické stereo. Výpočet mapy odrazivosti a mapy normál pro
Lambertovský povrch ze třech osvětlení. (A4M33TDV)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zpřesnění a zjednodušní formulace.
21. Konvexní množina, konvexní obálka množiny (definice). Reprezentace konvexní
obálky ve 2D. Její výpočet pro množinu bodů: Grahamův algoritmus, Jarvisův
algoritmus balení dárku, metoda rozděl a panuj. Výpočet konvexní obálky pro
jednoduchý polygon. Výpočet a reprezentace konvexní obálky ve 3D. (A4M39VG)
22. Původní téma: Test příslušnosti bodu k polygonu a k oblasti v planárním dělení
(metoda pásů, strom monotonních řetězů), Reprezentace planárního dělení (DCEL),
výpočet překrytí planárních dělení (průsečík, sjednocení, rozdíl) modifikovaným
Plane-sweep algoritmem pro průsečíky množiny úseček.
Nové téma: Test příslušnosti bodu k polygonu a příslušnosti bodu k oblasti v
planárním dělení (metoda pásů, strom monotonních řetězů). Reprezentace planárního
dělení (DCEL), výpočet překrytí planárních dělení (průsečík, sjednocení, rozdíl)
modifikovaným Plane-sweep algoritmem pro průsečíky množiny úseček. (A4M39VG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Drobné upřesnění.
23. Původní téma: Problem "nejbližšich" (proximity) a Voronoiův diagram. Nalezení
nejbližšího bodu k jednomu vybranému bodu a nalezení všech dvojic nejbližších bodů
v množině bodů. Nalezení nejbližšího bodu z množiny k zadanému bodu mimo
množinu.
Nové téma: Voronoiův diagram. Vlastnosti, metody konstrukce. Příklady využití.
(A4M39VG)
--------------------------------------------------------------------------------Změna: Zjednodušení otázky.
24. Ortogonální vyhledávání, kD strom, intervalový strom (range tree), segmentový strom.
(A4M39VG)
Download

Státnicové okruhy