Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 29. prosince 2014
v 1700 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.
Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková, DiS., Michal Němec
Omluveni: MVDr. Jiří Humlíček, Eva Kubíková
Neomluveni: Ing. Josef Fiala
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou (dále též jako
„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 1700 hodin starostou obce Mojmírem Humlíčkem
(dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Fryšava pod Žákovou
horou zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 18. 12. 2014
do 29. 12. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomni jsou 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
*
*
*
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Petru Humlíčkovou a Lukáše Horského,
zapisovatelkou Libuši Moravcovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou určuje ověřovateli zápisu Petru
Humlíčkovou a Lukáše Horského a zapisovatelkou Libuši Moravcovou.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/ZO-3/2014 bylo schváleno.
*
*
*
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje následující program
3. řádného zasedání:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
Projednání připomínek k zápisu z předchozího zasedání ZO.
Projednání nové stížností zastupitele.
Schválení jednacího řádu.
Schválení směrnice pro zadávání zakázek.
Schválení smlouvy o spolupráci s MAS Havlíčkův kraj.
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Volba ředitele PO ČISTÁ FRYŠÁVKA.
ČOV – zadání podmínek pro výběr odborného dohledu na rok 2015.
Cena stočného od 1. 1. 2015.
Schválení rozpočtu na rok 2015.
Pravomoc pro starostu a místostarostu obce k provedení rozpočtových opatření ke
konci roku 2014.
Různé.
Diskuze.
Závěr.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/ZO-3/2014 bylo schváleno.
*
*
*
Před projednáváním bodů programu přečetl starosta obce dopis od MVDr. Jiřího Humlíčka.
MVDr. Humlíček se ke dni 1. 1. 2015 ze zdravotních a osobních důvodů vzdává mandátu
člena zastupitelstva obce.
*
*
*
Bod I – Připomínky k zápisu z 2. řádného zasedání ZO:
Zápis z 2. řádného zasedání ZO odmítl podepsat druhý ověřovatel Ing. Josef Fiala.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že na připomínky Ing. Fialy nebude brát ohled a zápis
se měnit nebude. (Ověřovatel může odmítnout podepsání zápisu ze zasedání ZO.)
Zápis ze zasedání ZO bude založen v původní podobě bez podpisu 2. ověřovatele,
Bude k němu přiloženo usnesení z dnešního zasedání ZO.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje založení zápisu z 2. řádného zasedání ZO v původní
podobě, na připomínky 2. ověřovatele, místo kterého bude přiloženo toto usnesení
z dnešního zasedání ZO.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/ZO-3/2014 bylo schváleno.
*
*
*
Bod II – Pojednání stížností zastupitele:
Zastupitel Josef Fiala podal k Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné
správy v Jihlavě stížnost na průběh jednání zastupitelstva obce na 2. řádném zasedání
ZO. Na tuto stížnost zatím obec neobdržela odpověď, proto starosta obce navrhl
projednat stížnost až po obdržení odpovědi.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhuje nechat projednání stížností zastupitele až po obdržení
odpovědi z Odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/ZO-3/2014 bylo schváleno.
*
*
*
Bod III – Schválení jednacího řádu:
Jednací řád byl předán zastupitelům spolu s pozvánkou na dnešní zasedání ZO. Nový
jednací řád bude v platnosti od 29. 12. 2014, do současné doby platil stávající jednací
řád.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený jednací řád.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/ZO-3/2014 bylo schváleno.
*
*
*
Bod IV – Schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek:
Do směrnice byly zapracovány připomínky přednesené na minulém zasedání ZO.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici o zadávání veřejných zakázek.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/ZO-3/2014 bylo schváleno.
*
*
*
Bod V – Schválení smlouvy o spolupráci s MAS Havlíčkův kraj:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání smlouvy o partnerství a spolupráci s MAS
Havlíčkův kraj.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/ZO-3/2014 bylo schváleno.
*
*
*
Bod VI – Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti:
Přes pozemky ve vlastnictví obce p. č. 478/5, ostatní plocha, jiná plocha a pozemek
p. č. st. 351, zastavěná plocha a nádvoří bude vedeno podzemní komunikační vedení
k vysílači na Šabarťáku, proto je nutné uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
služebnosti.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti na
pozemky p. č. 478/5, ostatní plocha, jiná plocha a pozemek p. č. st. 351, zastavěná
plocha a nádvoří.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/ZO-3/2014 bylo schváleno.
*
*
*
Bod VII – Volba ředitele PO ČISTÁ FRYŠÁVKA:
Do současné doby je tato příspěvková organizace zřízení obcí bez statutárního
zástupce. Další postup bude projednán na dalším zasedání ZO.
*
*
*
Bod VIII – ČOV – zadání podmínek pro výběr odborného dohledu na rok 2015:
Zastupitelstvo obce navrhuje, aby byly osloveny 2 – 3 subjekty k předložení
cenové nabídky. V současné době máme k dispozici cenovou nabídku od pana
Juna, který prováděl odborný dohled nad ČOV Fryšava do konce roku 2015. Na
dalším zasedání ZO bude proveden výběr dle předložených nabídek (rozhodující
je cena).
*
*
*
Bod IX – Cena stočného od 1. 1. 2015:
Starosta obce seznámil přítomné s tím, že podmínkou dotace, která byla poskytnuta
na stavbu kanalizace a ČOV, je dodržování cen stočného, které jsou uvedeny ve
finanční analýze. Na rok 2015 je tato cena ve výši 47,73 Kč/m3 včetně DPH. Obec
žádala SFŽP o snížení cen stočného o 10 %, ale žádost byla zamítnuta.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje od 1. 1. 2015 cenu stočného 47,73 Kč/m3 včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/ZO-3/2014 bylo schváleno.
*
*
*
Bod X – Schválení rozpočtu na rok 2015:
Návrh rozpočtu byl zveřejněn, nebyly k němu podány žádné připomínky. V rozpočtu
jsou zahrnuty běžné provozní výdaje a splacení půjček, s větší investiční akcí se na
příští rok nepočítá.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/ZO-3/2014 bylo schváleno.
*
*
*
Bod XI – Pravomoc pro starostu a místostarostu obce k provedení rozpočtových
opatření ke konci roku 2014
Ke konci roku 2014 je třeba upravit příjmy i výdaje tak, aby upravený rozpočet
odpovídal skutečnosti. ZO pověřuje starostu a místostarostu obce provedením
úprav rozpočtu ke konci roku 2014. Provedené rozpočtové opatření bude předloženo
Zastupitelstvu obce ke schválení na prvním zasedání, které se bude konat v roce 2015.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu obce provedením úprav
rozpočtu ke konci roku 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/ZO-3/2014 bylo schváleno.
*
*
*
Bod XII – Různé:
-
Inventarizace majetku obce bude probíhat v období 5. 1. 2015 – 23. 1. 2015.
Složení inventurní komise: Předsedkyně Petra Humlíčková, členové Michal
Němec, Martin Dvořák, Eva Kubíková
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení inventarizace majetku obce a složení
inventurní komise.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/ZO-3/2014 bylo schváleno.
-
z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsme obdrželi výzvu
k podepsání souhlasného prohlášení č. j. UZSVM/BZR/5828/2014-BZRM, které
se týká pozemku p. č. 746/1 v k. ú. Fryšava pod Žákovou horou (pozemek pod
komunikací II/353). Pozemek je dosud neoprávněně zapsán na LV č. 1 a má být
správně zapsán jako majetek státu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání souhlasného prohlášení
UZSVM/BZR/5828/2014-BZRM, které se týká pozemku p. č. 746/1.
č.
j.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/ZO-3/2014 bylo schváleno.
-
Obec obdržela z Ministerstva zemědělství odpověď na podnět týkající se
vodovodu Tři Studně – potvrdili, že vodovody jsou provozně související. V lednu
bude zpracována kalkulace ceny vodného a bude vyvoláno jednání se zástupci
obce Tři Studně.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/ZO-3/2014 bylo schváleno.
-
Informace o povinnosti obce zajistit likvidaci bioopadů
-
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výši pokuty ze SFÚ za nedodržení
cenových předpisů (obec dostala pokutu 20 000,- Kč a PO ČISTÁ FRYŠÁVKA
5 000,- Kč). Vzhledem k tomu, že předchozí vedení obce nepředložilo SFÚ žádné
podklady prokazující nepochybení, navrhuje nové zastupitelstvo uhradit pokutu a
více se neodvolávat.
-
Na pronájem nebytových prostor v č. p. 39 se přihlásili 2 zájemci – pan Václav
Trčka a Lukáš Horský. Nájemné bude činit 200,- Kč/m2/rok. Energie budou hradit
nájemci.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytových prostor v č. p. 39 panu Václavu
Trčkovi a Lukáši Horskému a výši nájemného.
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/ZO-3/2014 bylo schváleno.
-
Z obecního lesa bylo vytěženo asi 18 m3 dřeva, které bude prodáno. Mohou se hlásit
zájemci o provedení úklidu po těžbě.
*
*
*
Bod XIII – Diskuze:
V diskuzi se občané vyjadřovali k následujícím záležitostem:
- Vybudování obchodu na dolním konci
- Přemístění kanceláře obecního úřadu
*
*
*
Bod XIV – Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 1755 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 2. 1. 2015
Zapisovatelka: Libuše Moravcová
Ověřovatelé: Petra Humlíčková, DiS.
Starosta:
ověřila zápis dne 7. 1. 2015
Lukáš Horský
ověřil zápis dne .7. 1. 2015
Mojmír Humlíček
podepsal zápis dne 7. 1. 2015
Razítko obce:
Download

Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO