ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA Mgr. Jana Možíšová, koordinátor ŠPP
Konzultační místnost: Pavlákova, v přízemí Domova mládeže, za vrátnicí
chodbou doleva, ZVOŇTE
Kontakt: [email protected], 573 504 613. Termín konzultace po
dohodě.
PRACOVNÍ DOBA:
PO
8 – 19 hod
ÚT – ČT
8 – 15 hod
PÁ
8 – 13 hod
S čím za školní psycholožkou:
Diagnostika a poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům při
o výukových problémech žáků
o speciálních vzdělávacích potřebách žáků
o mimořádném nadání žáků
o výchovných problémech žáků
o výskytu rizikového chování žáků
Poradenství žákům v osobních problémech
Prevence školního neúspěchu, techniky a hygiena učení
Kariérové poradenství vč. diagnostiky
Poradenství zaměřené na zpracování krize
Preventivní programy pro třídy, práce na klimatu školní třídy, diagnostika
sociálního klimatu ve třídách
ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE
Mgr. Jana Vašinová - pro obory SOU, SOŠ
Konzultační místnost: Na Lindovce, budova C, kabinet 208
Kontakt: [email protected], 573 504 533
KONZULTAČNÍ HODINY: úterý 13,45 – 14,30 hod, po dohodě mimo KH
Josef Gorčík - pro obory SOU, OU a PrŠ
Konzultační místnost: Na Lindovce, budova C, kabinet 220
Kontakt: [email protected], 573 504 534
KONZULTAČNÍ HODINY: pondělí 13,45 – 14,30 hod, po dohodě mimo KH
S čím za školním metodikem prevence:
Poradenství žákům a zákonným zástupcům při rizikových projevech žáků,
s projevy nežádoucího chování – záškoláctví, závislosti, násilí,
vandalismus, sexuální zneužívání, zneužívání sektami, prekriminální a
kriminální chování, rizikové projevy sebepoškozování a další rizikové
jevy.
Preventivní programy pro třídy, práce na klimatu školní třídy, diagnostika
sociálního klimatu ve třídách
Spolupráce školy se spolupracujícími subjekty, které mají v kompetenci
problematiku prevence a intervence vč. následné péče při výskytu
rizikových jevů, s metodikem prevence v poradně, Střediskem výchovné
péče Kroměříž, K-centrem Kroměříž, OSPOD, Policie ČR, Městská
policie Kroměříž a další.
Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování
ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb
těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
VÝCHOVNÝ PORADCE
Mgr. Marcel Hábl - pro obory SOŠ, OU a PrŠ
Konzultační místnost: Na Lindovce, budova A, kabinet 319
Kontakt: [email protected], 573 504 573, 573 504 612
KONZULTAČNÍ HODINY: úterý 13 – 14 hod, po dohodě mimo KH
Mgr. Drahomíra Čížková - pro obory SOU
Konzultační místnost: Na Lindovce, budova C, kabinet 307
Kontakt: [email protected], 573 504 590
KONZULTAČNÍ HODINY: sudý čtvrtek a lichá středa 13 – 13,45 hod, po
dohodě mimo KH
S čím za výchovným poradcem:
Kariérové poradenství žákům a zákonným zástupcům, spolupráce se
školskými poradenskými zařízeními, zajišťování skupinových návštěv
žáků školy na Úřadech práce atd.
Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem rozvoje speciálních
vzdělávacích potřeb, příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a
intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole,
koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a
školskými poradenskými zařízeními, koordinace vzdělávacích opatření u
těchto žáků.
Předávání odborných informací o žácích se speciálními vzdělávacími
potřebami, o další kariérové cestě žáků.
Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských
zařízeních.
Download

Kontakty na preventivní pracovníky