PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný/á,
…………………….., r.č. ……………
trvale bytem ………………………….
zmocňuji
pana ………………….., narozeného ……………… v …………….., r.č.. …………………,
trvale bytem …………………………… k veškerým právním úkonům potřebným k přepisu
odběratele dodávek energií a služeb (elektřiny, plynu, vody) vztahující se k rodinnému
domu/bytové jednotce na adrese……………………………………
V ……………………… dne …………
……………………………………
zmocnitel
Plnou moc přijímám
V ……………………… dne …………
………………………………….
zmocněnec
www.realitnirevoluce.cz
Upozornění: tento obecný vzor nemusí být vhodný pro Váš případ.
Stránka 1
Download

Plná moc na přehlášení dodávek elektřiny, plynu a vody