ÚVOD
Vážení spoluobčané,
již podesáté jsme pro Vás připravili tuto malou brožurku, kterou jsme pro rok
2012 kompletně aktualizovali. Rok 2012 je rokem významných změn v sociální
oblasti, neboť od 1.1. 2012 je odstartována 1. etapa sociální reformy v souladu
s novou legislativou. Všechny tyto změny jsme pro Vás zachytili v druhé části této
brožurky.
Brožurku můžete získat zdarma na odboru sociálních věcí Magistrátu města
České Budějovice nebo v některém zde uvedeném zařízení.
Pro rok 2012 je tato brožurka jedním z výstupů projektu Rozvojový plán
sociálních služeb České Budějovice, který je finančně podpořen z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Doufáme, že s její pomocí se Vám podaří vyřešit některé problémy ve Vašem
osobním životě.
Zpracovatelé: Odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci
Vydal: Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice v roce 2012
1
magistrat CB_2012.indd 1
2/22/12 8:01 PM
PROJEKT „ROZVOJOVÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ČESKÉ BUDĚJOVICE“
Statutární město České Budějovice od 1. dubna 2011 realizuje projekt s názvem
„Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice“. Tento projekt je postaven
na principech komunitního plánování, spolupráci zadavatelů, poskytovatelů
a uživatelů sociálních služeb a navazuje na dlouholetou tradici plánování rozvoje
sociálních služeb v Českých Budějovicích. Do projektu se také snažíme zapojit
širokou veřejnost a obce ve správním obvodu města České Budějovice.
Hlavním cílem projektu je vytvořit plán rozvoje sociálních služeb, s jehož
pomocí budou na území České Budějovice a v obcích v jeho správním obvodu
pro občany zajištěny sociální služby vycházející ze skutečně zjištěných potřeb
uživatelů, které budou poskytovány kvalitně, efektivně a budou dostupné. Tomuto
cíli napomůže mimo jiné realizace rozsáhlého dotazníkového šetření, do něhož
budou zapojeni všichni občané SO ORP.
V rámci tohoto projektu je pro rok 2012 vydávána i tato brožurka, která obsahuje
nejen seznam poskytovatelů sociálních služeb, ale i kontakty na další organizace,
které v sociální oblasti působí a sociální služby doplňují a navazují na ně. Dále jsou
zde uvedeny i další instituce, ve kterých můžete hledat především finanční pomoc
formou různých dávek vyplácených státem. Tato brožurka je k dispozici zdarma,
stejně tak jako v minulých letech.
Dvouletý projekt plánování sociálních služeb bude ukončen k 31. 3. 2013
a jeho výstupem bude Rozvojový plán sociálních služeb na období let 2013–2018.
Město České Budějovice na projekt získalo finanční podporu z dotací Evropské
unie – Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Celková dotace na tento projekt byla
poskytnuta ve výši 2 889 058,90 korun.
2
magistrat CB_2012.indd 2
2/22/12 8:01 PM
Veškeré informace o probíhajícím plánování sociálních služeb je možné získat
na webových stránkách projektu http://rpss.c-budejovice.cz.
VIZE PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
„Kvalita « efektivita « dostupnost“
Sociální služby jsou pro uživatele dostupné a vstřícné a zajišťují jejich
skutečné potřeby.
Poskytované služby jsou efektivní a v požadované kvalitě.
Je trvale podporován proces plánování sociálních služeb a zájem o důstojný
a plnohodnotný život všech občanů.
Kontaktní osoba:
Mgr. Šárka Kovárnová,
koordinátorka plánování sociálních služeb
Tel: 386 801 623
E-mail: [email protected]
Web: http://rpss.c-budejovice.cz
3
magistrat CB_2012.indd 3
2/22/12 8:01 PM
SEZNAM POSKYTOVATELŮ DLE CÍLOVÝCH SKUPIN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SLUŽBY PRO OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI
Bílý kruh bezpečí
Český červený kříž
Diecézní charita České Budějovice
Jeslová a azylová zařízení, p. o.
Jihočeská RŮŽE
Jihočeská sociální pomoc, o. p. s.
Koníček, o. s.
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji
Magistrát města, odbor sociálních věcí
Městská charita České Budějovice
Mezi proudy, o. p. s.
Rozkoš bez rizika, o. s.
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry, o. p. s.
Theia, o. s.
Úřad práce České Budějovice
11
15
17
28
30
30
34
35
38
40
46
59
65
70
80
SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADRA o. s., Dobrovolnické centrum České Budějovice
Agentura sester domácí péče IVAS
Agentura Rodinka
Arcus Život České Budějovice
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o. s.
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
1. Centrum zdravotně postižených Jihočeského kraje
Centrum Pomněnka
Česká maltézská pomoc, o. p. s.
Česká správa sociálního zabezpečení
Český červený kříž
Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie
FOKUS České Budějovice
HAFÍK, canisterapeutické sdružení
Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
Kardio-klub České Budějovice
Koníček, o. s.
Kontakt bB
Ledax, o. p. s.
Magistrát města, odbor sociálních věcí
Městská charita České Budějovice
Nemocnice, a. s. České Budějovice – sociální služby na odděleních
NRZP ČR - Regionální pracoviště pro Jihočeský kraj
8
8
9
9
10
13
14
12
15
83
15
21
26
27
31
33
34
35
37
38
40
48
48
4
magistrat CB_2012.indd 4
2/22/12 8:01 PM
• Občanské sdružení zdravotně a tělesně postižených
České Budějovice – Rožnov
49
• Okresní správa sociálního zabezpečení
83
• Ovečka, o. p. s.
50
• Parkinson Klub České Budějovice
51
• Pohodáři VSKH
52
• Revma liga České Budějovice
57
• Roska České Budějovice
59
• Sdružení jihočeských celiaků o. s.
61
• Sdružení Jóga v denním životě České Budějovice
61
• Sociální služby SVĚTLUŠKA, o. p. s.
63
• SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR
62
• Speciálně pedagogické centrum při MŠ, ZŠ a SŠ
pro sluchově postižené
64
• Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené
64
• Speciálně pedagogické centrum při MŠ, ZŠ a PŠ České Budějovice 64
• Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.,
Okresní organizace SPMP České Budějovice
65
• Středisko rané péče SPRP České Budějovice
66
• STŘEP
67
• Svaz diabetiků v ČR
67
• Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
67
• Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace
neslyšících
68
• Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
69
• Tyflokabinet, o. p. s.
71
• Tyfloservis, o. p. s.
72
SLUŽBY PRO SENIORY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADRA o. s, Dobrovolnické centrum České Budějovice
Agentura sester domácí péče IVAS
Agentura Rodinka
Akademický klub třetího věku Aktiv, o. s. (Klub Aktiv)
CSS Staroměstská
Česká správa sociálního zabezpečení
Česká maltézská pomoc, o. p. s.
Český červený kříž, PS Alice
Český svaz bojovníků za svobodu
Český svaz PTP – VTNP, okresní klub
Diecézní charita České Budějovice
Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie
(zřizovatel Jihočeský kraj)
• Domov důchodců Dobrá Voda (zřizovatel Jihočeský kraj)
• Domov důchodců U Zlatého kohouta (zřizovatel Hluboká nad Vltavou)
• Domov pro seniory Hvízdal
8
8
8
9
14
83
15
16
16
17
17
21
23
23
23
5
magistrat CB_2012.indd 5
2/22/12 8:01 PM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Domov pro seniory Máj
Domy s pečovatelskou službou
Jihočeská sociální pomoc, o. p. s.
Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
Jihočeští senioři
Kluby důchodců
Konfederace politických vězňů
Ledax, o. p. s.
Magistrát města, odbor sociálních věcí
Městská charita České Budějovice
Pětilistá růže
Sdružení Jóga v denním životě
SENIOR DŮM (zřizovatel Senior Resort a. s.)
Seniorská občanská společnost, o. s.
Svaz důchodců ČR
Život 90 – Tísňová péče
24
25
30
31
32
33
33
37
38
40
52
61
62
62
67
71
PORADENSTVÍ PRO VŠECHNY CÍLOVÉ SKUPINY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bílý kruh bezpečí
Centrum mediace
Centrum na podporu integrace cizinců
Diecézní charita – Poradna EVA pro ženy a dívky v nouzi
Diecézní charita – Poradna pro cizince a migranty
Drogová poradna PREVENT
Infocentrum Ukrajina
Institut pro rozvoj osobnosti, o. p. s.
Jihočeská Lambda
Jihočeská RŮŽE
Krajský úřad Jihočeského kraje – bezplatná právní poradna
Magistrát města, odbor sociálních věcí
Multikulturní centrum
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Pedagogická činnost – Mgr. Pavel Vácha
Pedagogicko-psychologická poradna
Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu
Probační a mediační služba ČR
PYRAMIDAS, občanské družení
Romský poradce při Krajském úřadu Jihočeského kraje
Sdružení obrany spotřebitelů JčK, o. s.
SON – sdružení nájemníku ČR
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy
a Linka důvěry České Budějovice
• Theia, o. s.
11
12
12
18
19
54
27
28
29
30
35
38
47
49
50
51
51
53
56
56
58
61
63
65
70
6
magistrat CB_2012.indd 6
2/22/12 8:01 PM
SLUŽBY PRO OSOBY ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH
A ZÁVISLOSTÍ OHROŽENÉ A PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doléčovací centrum PREVENT
Drogová poradna PREVENT
Jihočeský streetwork PREVENT
Kontaktní centrum PREVENT
Magistrát města, odbor sociálních věcí
Městská policie
Policie ČR
Prevalco, o. s.
PYRAMIDAS, občanské družení
Rozkoš bez rizika, o. s.
Substituční centrum PREVENT
Teen Challenge
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
54
54
55
55
38
45
53
53
56
59
55
70
73
SLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADRA o. s., Dobrovolnické centrum České Budějovice
Baby centrum Šikulka
Diecézní centrum pro rodinu
Dům dětí a mládeže
Fond ohrožených dětí
Charita Zliv – NZDM
Institut pro rozvoj osobnosti, o. p. s.
Jeslová a azylová zařízení, p. o.
Kamarádi otevřených srdcí
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji
Křesťanské rodinné centrum Petrklíč
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie
Mateřské centrum Caplík
Mateřské centrum Leporelo (o. s. Přeslice)
M-centrum Máj
Městská charita – NZDM
Nadační fond Jihočeské naděje
Pedagogická činnost – Mgr. Pavel Vácha
Pohodáři VSKH
Rodinné centrum Emanuel
Rodinné centrum Rozárka
Salesiánské středisko mládeže – Dům dětí a mládeže
Středisko výchovné péče
TUDY, o. s.
VICTORY sdružení dětí a maminek
8
11
17
25
26
27
28
28
32
35
36
36
38
39
39
40
47
51
52
57
58
60
66
72
73
7
magistrat CB_2012.indd 7
2/22/12 8:01 PM
ABECEDNÍ REJSTŘÍK
ADRA o. s., Dobrovolnické centrum České Budějovice
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
F. Šrámka 34, 370 01 České Budějovice
Jitka Chánová
776 301 201, 777 195 247
[email protected]
www.adra.cz
Po až Čt 8,00–12,00 hod.,
odpoledne nutno volat (do 19,00 hod.)
dobrovolnický program se zaměřením na:
– seniory (DpS Hvízdal, DpS Máj, DD Dobrá Voda,
DS Třeboň, DpS Kaplice, Seniorský dům Písek,
individuální klienti),
– uživatele sociálních služeb Světluška,
CSS Empatie a Domova Libnič
– děti – program Pět P
– dobrovolníci pro Bezvadydivadlo
Agentura sester domácí péče IVAS
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Matice školské 17 (Pk Jih, suterén), 370 01 Č. Budějovice
Pavla Šimečková, Dis. - ředitelka,
Eva Zágibová – vrchní sestra ADP
736 605 274, 386 355 808 + telefonní záznamník
[email protected]
www.ivas.cz
Po až Pá 8,00–16,00 hod.
dostupnost péče 24 hod. denně, 7 dní v týdnu
ošetřovatelská, zdravotní a rehabilitační péče v domácnosti
klienta nepřetržitě 7 dní v týdnu, půjčování kompenzačních
pomůcek, poradenská činnost
8
magistrat CB_2012.indd 8
2/22/12 8:01 PM
Agentura Rodinka
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Sadová 123, 373 82 Boršov nad Vltavou
(pouze pro písemný kontakt)
Helena Žahourová
723 071 617
[email protected]
www.arodinka.cz
dle potřeb klientů; včetně sobot, nedělí a svátků,
kontakt po telefonu každý den 8,00–18,00 hod.
pečovatelská a ošetřovatelská péče o seniory a další osoby
se sníženou soběstačností v domácnosti klienta, aktivizační
služby, sociální komunikace, doprovod k lékaři, na vycházky,
kulturní akce; hlídání dětí – v domácnostech klienta i při
firemních akcích apod.; pomoc v domácnosti, úklid, nákupy
– nejen pro seniory
Akademický klub třetího věku Aktiv, o.s. (Klub Aktiv)
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Žižkova třída 251/ 6, 370 01 České Budějovice (sídlo)
Jirsíkova 2, 370 01 České Budějovice (korespondenční adresa)
Mgr. Marie Nollová, předsedkyně rady Klubu Aktiv
721 334 734
[email protected]
www.klubaktiv.cz
aktuální akce a kurzy na www.klubaktiv.cz
Klub Aktiv organizuje pro seniory Virtuální univerzitu třetího
věku, počítačové kurzy, kurzy digitální fotografie, vzdělávací
přednášky, zájmové kurzy, besedy, poznávací a zájmové
akce.
Posláním Klubu Aktiv je vytvářet podmínky pro osobní
rozvoj a seberealizaci seniorů
ARCUS - ŽIVOT SOP České Budějovice
Kontaktní adresa:
Budivojova 14, 370 04 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Edith Šrámková, Marie Kopřivová, Eva Herdová
Telefon:
E. Šrámková – 389 771 843, 723 537 530,
M. Kopřivová – 724 563 392,
E. Herdová – 725 108 826
e-mail:
[email protected]
Provozní doba:
klubová setkání 1. a 3. středu v měsíci od 14,00 hod.
v Sokolovně České Budějovice – Sokolský ostrov
Činnost:
sdružení onkologicky nemocných pacientů
9
magistrat CB_2012.indd 9
2/22/12 8:01 PM
Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o. s.
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
U Hvízdala 9, 370 11 České Budějovice
Doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. – ředitel
Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth – zástupce ředitele
Telefon:
385 777 011
e-mail:
[email protected]
www stránky:
www.arpida.cz
Provozní doba:
Po až Pá 7,00–16,00 hod.
Činnost:
poskytování komplexní péče dětem, mládeži a dospělým
lidem s tělesným a kombinovaným postižením v duchu
uceleného systému rehabilitace.
sociální služby při centru ARPIDA – denní stacionář pro
děti s těžkým kombinovaným postižením, denní stacionář
pro dospělé s kombinovaným postižením, osobní asistence,
raná péče (pobyty dětí společně s rodiči), sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace a základní sociálně právní
poradenství
nestátní zdravotnické zařízení při centru ARPIDA – dětská
neurologie, pediatrie, rehabilitační lékařství a ortopedie,
dále čtrnáctidenní rehabilitační pobyty dětí s rodiči (raná
péče), fyzioterapie (s důrazem na užití Vojtovy reflexní
metody), ergoterapie, vodoléčba včetně cvičení v rehabilitačním bazénu, magnetoterapie a elektroléčba, termoterapie
a akupunktura, hipoterapie a canisterapie, psychologická
a logopedická péče,
školy a školská zařízení při centru ARPIDA – předškolní
vzdělávání (MŠ), základní vzdělávání (ZŠ, ZŠ praktická, ZŠ
speciální včetně rehabilitačního vzdělávacího programu),
střední vzdělávání (praktická škola dvouletá) a školská
zařízení (přípravný stupeň ZŠ speciální, SPC, stanice
zájmových činností a školní družina a jídelna)
Registrovaná služba: DENNÍ STACIONÁŘ, OSOBNÍ ASISTENCE,
RANÁ PÉČE, SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY,
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
10
magistrat CB_2012.indd 10
2/22/12 8:01 PM
Baby centrum Šikulka
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Rudolfovská tř. 634, 370 01 České Budějovice
Richard Cirhan
387 312 000
[email protected]
www.sikulka.com
PO až PÁ 8,00–19,30, SO 10,00–19,00 hod.
Kurzy plavání kojenců, batolat a dětí v bazénu, kurzy cvičení
kojenců, batolat dětí, jednotlivé lekce plavání i cvičení,
volné plavání v pátek a sobotu, oddíl plavání malých
akvabel, plavání kojenců ve vaničce, tvoření s dětmi,
angličtina pro nejmenší, cvičení pro kluky, masáže pro děti
i dospělé, Zumba pro děti i dospělé, powerjóga pro dospělé,
herna pro malé i větší děti, venkovní hřiště, občerstvení,
od března 2012 solno-jodová jeskyně pro děti i dospělé,
bezproblémové parkování a dostupnost MHD (50m)
Bílý kruh bezpečí
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
Mgr. Přemysl Pechlát, jednatel pobočky BKB Č.Budějovice
387 200 094
[email protected]
www.bkb.cz
každé úterý 17:00–20:00
odborné sociální poradenství – odborná, bezplatná a diskrétní pomoc obětem, pozůstalým po obětech a svědkům
trestných činů, poskytovaná dvojicí poradců – poradcem pro
právní a poradcem pro psychologickou podporu
Registrovaná služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
11
magistrat CB_2012.indd 11
2/22/12 8:01 PM
Centrum mediace
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Lipenská 29, 370 01 České Budějovice – kancelář
Ing. Šárka Jarolímková
605 486 428
[email protected]
www.centrum-mediace.cz
dle předchozí telefonické domluvy
pomoc při řešení různých druhů konfliktů – mediace
(mediátor je odborník, třetí nezávislá osoba, který může
pomoci dospět k urovnání sporu a nalezení vzájemného
přijatelného řešení), oblasti mediace – rodinná (rozvodová
a porozvodová, otázky péče o dítě, otázka majetkových
vztahů v rodině, otázka vícegeneračních vztahů), dále
obchodní a mezifiremní spory, občanské a sousedské
spory, majetkové a dědické spory a spory v komunitě a mezi
komunitami
Centrum na podporu integrace cizinců, Jihočeský kraj
Kontaktní adresa:
Kněžskodvorská 2296, 370 04 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Markéta Jindrová
Telefon:
387 202 508, 725 339 386
e-mail:
[email protected], [email protected]
www stránky:
www.integracnicentra.cz
Provozní doba:
Po a St 12,00–19,00 hod., Čt a Pá 8,00–12,00 hod.
Činnost:
služeb Centra mohou využít všichni cizinci, kteří současně:
mají platný trvalý nebo dlouhodobý pobyt pocházejí
z nečlenských zemí EU + EHP (tzv. „třetích zemí“);
všechny služby jsou poskytovány klientům z cílové skupiny
zdarma;
poskytované služby: poradenská a informační činnost,
právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní
kurzy, internetové pracoviště a knihovna, kurzy základních
PC dovedností
Centrum Pomněnka
(Občanské sdružení rodičů a přátel ohrožených a postižených dětí Pomněnka)
Kontaktní adresa:
Plachého 25, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Iva Křikavová
Telefon:
604 200 169
e-mail:
[email protected], [email protected]
www stránky:
www.cetrumpomnenka.estranky.cz
Provozní doba:
Po až Pá 8,00–12,00 hod.
Činnost:
Centrum je určeno dětem zdravým, dětem s poruchami
vývoje motoriky, řeči, mentálního vývoje, smyslového
12
magistrat CB_2012.indd 12
2/22/12 8:01 PM
vnímání a s různými kombinacemi těchto postižení. Děti
s handicapem jsou integrované do skupinek dětí zdravých.
Centrum spolupracuje s Vojtovým centrem v Č. Budějovicích
a je zaměřeno na děti ve věku od 3 měsíců do 14 let.
Při práci s dětmi využíváme Feuersteinovy metody
instrumentálního obohacení, montessori pedagogiky,
Konceptuální vyučování podle Magne Nyborga a prvky
artefiletiky.
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště v Českých
Budějovicích
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Staroměstská 2608, 370 04 České Budějovice
Miroslava Šašková
386 353 940, 722 549 723
[email protected]
www.czpjk.cz
Odborné sociální poradenství:
Po, St
8,00–16,00 hod.
Út
13,00–16,00 hod.
Čt
9,00–12,00 hod.
Osobní asistence:
Po, St, Pá
7,30–20,00 hod.
Út, Čt, víkendy, svátky 8,00–20,00 hod.
po domluvě lze sjednat schůzku mimo hodiny pro veřejnost
Činnost:
odborné sociální poradenství směřuje k osobám se
zdravotním postižením bez rozdílu věku, formy a stupně
handicapu, služby jsou poskytovány pro jednotlivce i skupiny,
ambulantně v bezbariérových prostorách nebo v terénu pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů
služeb, snaha o maximální míru informovanosti ve všech
oblastech života lidí s postižením, informace a rady v oblastech sociálních systémů, legislativy a sociálního zabezpečení, zprostředkování poradenství odborníků (právník,
psycholog), půjčování kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek (elektrická polohovací lůžka, mechanické vozíky,
toaletní židle, nástavce na WC, chodítka, schodolez, nájezdové rampy, berle aj.)
konzultace pro odstraňování bariér orientované na problematiku přístupnosti prostředí staveb a dopravy se zaměřením
na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
osobní asistence
Registrovaná služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
OSOBNÍ ASISTENCE
13
magistrat CB_2012.indd 13
2/22/12 8:01 PM
Centrum sociálních služeb Staroměstská
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Staroměstská 27, 370 04 České Budějovice
Mgr. Lenka Kubátová – vedoucí sociálního úseku
Bc. Tereza Zapletalová – sociální pracovnice domova
pro seniory
Bc. Eva Berkiová – žádosti do domova pro seniory,
sociální pracovnice odlehčovací služby
Mgr. Zuzana Dvořáková – soc. pracovnice pečovatelské
služby a sociálně aktivizační služby
Telefon:
387 001 157, 734 472 377 (Bc. Zapletalová),
387 001 156, 731 104 461 (Bc. Berkiová)
387 001 140, 733 507 472 (Mgr. Kubátová)
387 001 142 (Mgr. Dvořáková)
387 001 401 (recepce)
e-mail:
[email protected], [email protected],
[email protected]
www stránky:
www.staromestska.cz
Provozní doba:
Po až Pá 7,30–16,00 hod. (provozní doba kanceláří),
jinak celoroční nepřetržitý provoz
Činnost:
domov pro seniory, odlehčovací pobyty, pečovatelská služba
(pro obyvatele DPS Nerudova a okrsku Staroměstská),
sociálně aktivizační služba pro seniory tísňová péče
Registrovaná služba: DOMOV PRO SENIORY, ODLEHČOVACÍ SLUŽBA,
SOCIÁLNÍ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO SENIORY,
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o. s.
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Vltavské nábřeží 5/a, 370 05 České Budějovice
Jiří Smékal
604 718 304
[email protected]
www.1czpjc.cz
Po až Pá 13,00–20,30 hod., So 14,00–18,00 hod.
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pro seniory
a osoby s různým zdravotním postižením, podpora
humanitárních akcí, zprostředkování kontaktů se zahraničními
14
magistrat CB_2012.indd 14
2/22/12 8:01 PM
handicapovými sportovci, turisty, regenerační program,
sportovní a kulturní aktivity, půjčovna kompenzačních
pomůcek, atd.
Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod
patronátem Velkopřevorství českého, středisko České Budějovice, o. p. s.
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Čechova 52, 370 01 České Budějovice
Bc. Jan Rada, Šárka Radová, Eva Vazdová
387 312 898, 602 469 466, 777 698 897
[email protected]
www.cmpcb.cz
Po až Čt 8,00–16,00 hod. – kontaktní místo
Po až Pá 8,00–16,00 hod. – poskytování služeb
Činnost:
doprovázení dětí se zdravotním postižením do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity,
doprovázení dospělých osob se zdravotním postižením do
školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové
a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce
poskytující veřejné služby, psychosociální pomoc, zajištění
první pomoci při různých akcích;
Klub seniorů – setkání 1x za 14 dní vždy ve středu od
16,00 hod. v Čechově 52, ČB (koordinátor Šárka Klímová,
tel.: 728 360 968)
Registrovaná služba: PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY
Česká správa sociálního zabezpečení
Viz strana č. 83
Český červený kříž, oblastní spolek České Budějovice
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Husova 20, 370 23 České Budějovice
Hana Vacovská – ředitelka Úřadu OS ČČK
387 318 521, 602 485 235
[email protected]
www.cckcb.cz
Po až Čt 8,00–17,00 hod., Pá 8,00–13,30 hod.
15
magistrat CB_2012.indd 15
2/22/12 8:01 PM
Činnost:
ošacovací středisko OS ČČK z darů ošacuje a dovybavuje
sociálně slabé občany krajského města i regionu,
HELP TRANS dispečink Mládeže ČČK pomáhá osamělým,
ZTP lidem včetně vozíčkářů
Český červený kříž, domácí ošetřovatelská péče a pečovatelská služba
ALICE
Kontaktní adresa:
Telefon:
Externí pracoviště I.
Externí pracoviště II.
Kontaktní osoba:
Husova 20, 370 23 České Budějovice
387 318 552 (i záznamník)
Lidická 7, 370 01 České Budějovice
PK JIH, Matice školské 17, České Budějovice
Pečovatelská služba:
Pavla Gallová – sociální pracovnice – tel.: 602 144 265
Ošetřovatelská péče:
Eliška Hlaváčová – vrchní sestra – tel.: 602 481 679
e-mail:
[email protected]
www stránky:
www.cckcb.cz
Provozní doba:
7,00–19,00 hod.
Po až Pá 7,00–14,30 hod. půjčování pomůcek
Činnost:
zajištění komplexní domácí péče – ošetřovatelská
i pečovatelská služba,
NON STOP rozvoz obědů, zápůjčky zdravotních
a kompenzačních pomůcek včetně invalidních vozíků
Registrovaná služba: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Český svaz bojovníků za svobodu, Oblastní výbor České Budějovice
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Provozní doba:
Činnost:
Žižkova 37, 370 01 České Budějovice
Ing. Rudolf Šindelář – předseda OV ČSBS
386 355 708
Po a St 9,00–12,00 hod.
pomoc účastníkům odboje v oblasti morální, sociální,
v nemoci, při úředních jednáních atd.
16
magistrat CB_2012.indd 16
2/22/12 8:01 PM
Český svaz PTP – VTNP, okresní klub České Budějovice
Kontaktní adresa:
Žižkova 37, Krajské vojenské velitelství, 370 01 Č. Budějovice
Kontaktní osoba:
Jiří Pešek, RNDr. Václav Šulista
Telefon:
973 321 546 (pondělí), 723 284 802 (i mimo úřední hodiny)
e-mail:
[email protected]
Provozní doba:
každé pondělí 8,00–11,00 hod. (kromě července a srpna)
Činnost:
osobní asistence imobilním členům, výpomoc při zajištění
prvků plnohodnotného života a pomoc ve vyřizování
nezbytně nutných záležitostí s úřady a zajišťování žádostí
na Ministerstva obrany a vnitra;
zajišťování kulturního vyžití, ozdravné pobyty
Diecézní centrum pro rodinu
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Diecézní centrum pro rodinu, Široká 27, České Budějovice
PhDr. Alena Poláčková
380 420 342, 731 402 981
[email protected]
dcr.bcb.cz
Po až Pá, setkání dle telefonické domluvy
Přednášky s rodinnou tématikou
Přípravy na manželství
Víkendové, popř. týdenní pobyty s duchovním a oddechovým
programem pro celou rodinu
Poradenství v rodinných vztazích i ve výchově
Individuální psychoterapie
Poradenství pro přirozené plánování rodičovství
Diecézní charita České Budějovice
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice
Mgr. Michaela Čermáková – ředitelka
Milada Nachmüllerová – sekretariát
386 353 120 (sekretariát), 386 351 887 (ředitelka)
[email protected]
www.dchcb.cz
Po až Pá 8,00–16,00 hod.
17
magistrat CB_2012.indd 17
2/22/12 8:01 PM
Činnost:
Poradna EVA pro ženy a dívky v nouzi – sociální
poradenství a terénní programy
Poradna pro cizince a migranty
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Dobrovolnické centrum
Dům sv. Františka – chráněné bydlení pro seniory
Adopce na dálku – Bělorusko, Zimbabwe
Humanitární pomoc – pomoc při povodních a jiných
katastrofách – půjčovna vysoušečů
Diecézní charita České Budějovice, Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi –
sociální poradenství
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
Bc. Lucie Kolářová, Mgr. Radka Posekaná
387 203 315, 731 402 833, 734 435 072
[email protected]
www.dchcb.cz
Po 8,00–12,00 13,00–17,00 hod.
Út 13,00–16,00 hod. (pouze pro objednané)
St 8,00–12,00 13,00–17,00 hod.
Čt 8,00–12,00 13,00–16,00 hod.
Pá 8,00–12,00 hod. (pouze pro objednané)
Činnost:
Poskytujeme poradenství ženám a dívkám od 16 let při
řešení nepříznivé životní situace (týkající se např. bydlení,
zaměstnání, rodiny, dluhové problematiky, aj.), poradenství
v oblasti sociálně právní a právní, pomáháme při
uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí
(vyjednávání v zájmu klienta, pomoc s listinami),
zprostředkujeme další navazující odborné služby,
2x měsíčně bezplatná právní poradna pro objednané
klienty.
Zaručujeme nestrannost, bezplatnost a diskrétnost.
Registrovaná služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Diecézní charita České Budějovice, Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi –
terénní programy
Kontaktní adresa:
Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Iveta Švecová, Bc. Lucie Kolářová
Telefon:
731 402 803, 731 402 833
e-mail:
[email protected]
www stránky:
www.dchcb.cz
18
magistrat CB_2012.indd 18
2/22/12 8:01 PM
Provozní doba:
Po, St, Čt 8,00–12,00 a 13,00–16,00 hod.
Út 13,00–16,00 hod.
Činnost:
Služba je poskytována převážně v domácnostech uživatelů
– terénní sociální pracovnice dochází v provozní době na
pravidelné schůzky s uživateli služby. Pomáháme jednotlivým osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením při řešení nepříznivé sociální situace, poskytujeme
poradenství a pomoc při uplatňování práv a při obstarávání
osobních záležitostí (sociálně právní a právní poradenství,
dluhové poradenství, vyjednávání v zájmu klienta, pomoc
s listinami, doprovod na úřady, instituce, podpora vztahů
v rodině i vztahů k širšímu sociálnímu okolí). Zaměřujeme
se na podporu soběstačnosti a aktivního přístupu k řešení
problémů.
Registrovaná služba: TERÉNNÍ PROGRAMY
Diecézní charita České Budějovice, Poradna pro cizince a migranty
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice
Mgr. Jana Nováková, Mgr. Michaela Holá
386 351 125, 731 441 761,734 435 344
[email protected]
www.dchcb.cz
Po
8,00–12,00 a 13,00–16,00 hod.
16,00–18,00 hod. pro objednané klienty
Út až Čt 8,00–12,00 a 13,00–16,00 hod.
Pá
8,00–12,00 a 13,00–16,00 hod. pro objednané
Činnost:
poskytnutí poradenství při řešení nepříznivé sociální situace,
pomoc při zprostředkování zaměstnání a ubytování,
zprostředkování
dalších
služeb
(překladatelství,
tlumočnictví, odborná lékařská pomoc), poradenství
v oblasti sociálně právní a právní, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (pomoc při sepisování úředních listin a žádostí,
zprostředkování překladů a tlumočníka)
Registrovaná služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
19
magistrat CB_2012.indd 19
2/22/12 8:01 PM
Diecézní charita České Budějovice,
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Kanovnická 11/390, 370 01 České Budějovice
Dana Bedlánová, Mgr. Vlasta Petríková,
Mgr. et Bc. Lenka Turková
Telefon:
386 323 016, 603 281 300, 731 604 400, 731 604 592
e-mail:
[email protected]
www stránky:
www.dchcb.cz
Provozní doba:
Po
13,00–18,00 hod.
Út až Čt 8,00–12,00 a 13,00–16,00 hod.
Pá
pro objednané
Činnost:
pomoc a podpora osobám ohroženým domácím
násilím – sociálně právní a právní poradenství, krizová
intervence, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování dalších služeb, koordinace pomoci osobám ohroženým domácím násilím v Jihočeském kraji
Registrovaná služba: INTERVENČNÍ CENTRUM
Diecézní charita České Budějovice, Dobrovolnické centrum
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Kanovnická 11, 370 01 České Budějovice
Mgr. Věra Michalicová, Bc. Alena Kohoutová,
Radka Pohanková
386 322 611, 731 441 760, 731 604 163, 731 619 845
[email protected]
www.dobrovolnicicb.cz; www.dchcb.cz
Po a St 8,30–12,00 a 13,00–17,00 hod.
Út a Čt 8,30–12,00 a 13,00–16,00 hod.
mimo pracovní dobu po domluvě
Naším cílem je zprostředkování pomoci lidem v nouzi
skrze službu dobrovolníků. Ti vypomáhají lidem s různými
obtížemi, nebo jsou činní v zázemí naší neziskovky.
Konkrétně dobrovolníci pomáhají dětem ze sociálně
znevýhodněného prostředí, dospělým lidem s mentálním
postižením, dospělým s duševním onemocněním, dospělým
žijícím na okraji společnosti, zvláště bezdomovcům,
seniorům, kteří žijí jak doma, tak v domovech klidného
stáří, pacientům na Oddělení následné péče v ČB nemocnici
a lidem ve vězení (dopisování s nimi).
20
magistrat CB_2012.indd 20
2/22/12 8:01 PM
Diecézní charita, Dům sv. Františka – Dům chráněného bydlení pro seniory
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Mobil nonstop:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
K Zastávce 646, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Jaromír Pflanzer
381 276 733, 737 420 274
604 241 822 – pečovatelky
[email protected]
www.veseli.charita.cz
nepřetržitý provoz
poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění, poskytnutí
ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu s rodinou
a dalšími institucemi, sociální poradenství, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
Registrovaná služba: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Diecézní charita, Adopce na dálku – Bělorusko, Zimbabwe
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice
Tatjana Šeráková, Roman Tlapák
386 350 647, 732 250 873, 386 353 120
[email protected]
www.dchcb.cz
Po až Pá 7,30–16,00 hod., nebo dle dohody
zprostředkování adopce na dálku v Bělorusku
a v Zimbabwe
Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie
Registrované služby: DENNÍ STACIONÁŘ
TÝDENNÍ STACIONÁŘ
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
21
magistrat CB_2012.indd 21
2/22/12 8:01 PM
Domov se zvláštním režimem
Kontaktní adresa:
Libníč 17, 373 71 Rudolfov
Kontaktní osoba:
Mgr. Jiří Tetour
Telefon:
387 001 111, 728 786 631
e-mail:
[email protected]
www stránky:
www. domovlibnic.cz
Provozní doba:
nepřetržitá
Činnost:
pobytová služba pro lidi s chronickým duševním
onemocněním
Sociálně terapeutické dílny
Kontaktní adresa:
Libníč 17, 373 71 Rudolfov
Kontaktní osoba:
Mgr. Jiří Tetour
Telefon:
387 001 111, 728 786 631
e-mail:
[email protected]
www stránky:
www. domovlibnic.cz
Provozní doba:
pondělí–pátek (pouze v pracovních dnech)
Činnost:
ambulantní služba pro lidi se sníženou soběstačností
z důvodu zdravotního postižení
Denní stacionář
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Pražská 88, 370 04 České Budějovice
Mgr. Monika Liďáková
383 130 903, 734 314 495
[email protected]
www.domovlibnic.cz
pondělí–pátek (pouze v pracovních dnech)
ambulantní služba pro lidi s mentálním postižením
Týdenní stacionář
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Pražská 88, 370 04 České Budějovice
Bc. Eva Tomáštíková
387 319 095, 734 314 496
[email protected]
www.domovlibnic.cz
pondělí–pátek (pouze v pracovních dnech)
pobytová služba pro lidi s mentálním postižením
Chráněné bydlení
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Pražská 88, 370 04 České Budějovice
Mgr. Ivana Pilná
731 651 707, 734 314 497
[email protected]
www.domovlibnic.cz
nepřetržitá
pobytová služba pro lidi s mentálním postižením
22
magistrat CB_2012.indd 22
2/22/12 8:01 PM
Domov důchodců Dobrá Voda (zřizovatel Jihočeský kraj)
Kontaktní adresa:
Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u ČB
Kontaktní osoba:
Jana Zadražilová, ředitelka
Telefon:
387 721 111
e-mail:
[email protected]
[email protected]
www stránky:
www.domov-dobravoda.cz
Provozní doba:
nepřetržitě
Činnost:
pobytové sociální služby pro seniory
Registrovaná služba: DOMOV PRO SENIORY,
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Domov důchodců U Zlatého kohouta (zřizovatel město Hluboká nad Vltavou)
Kontaktní adresa:
Zborovská 857, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Kontaktní osoba:
Jiří Slepička, ředitel;
Ing. Mgr. Jana Kropíková, soc. pracovnice
Telefon:
387 966 160
e-mail:
[email protected]
www stránky:
www.hluboka.cz
Provozní doba:
nepřetržitě
Činnost:
sociální služby v oblasti péče o seniory
Registrovaná služba: DOMOV PRO SENIORY, ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Domov pro seniory Hvízdal
Kontaktní adresa:
U Hvízdala 6/1327, 370 11 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Kubelová – ředitelka
sociální pracovnice: J. Marešová, Bc. J. Martínková,
Bc. H. Dvořáková, Mgr. Hana Korbelová
vrchní sestra: Mgr. Z. Třísková
Telefon:
385 521 296-7 ústředna,
605 721 154 (Mgr. Korbelová),
603 159 629 (J.Marešová), 603 816 729 (v.s. Třísková),
385 521 296, 739 826 418 (Bc.Martínková)
385 521 296, 604 974 374 (Bc.Dvořáková)
e-mail:
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected]
www stránky:
www.domovproseniory-hvizdal.cz
Provozní doba:
Po až Pá 7,00–15,30 hod. sociální pracovnice
(Út 7,00–17,00)
Po až Pá 7,00–15,30 hod. ředitelka, vrchní sestra
(po dohodě i v jiném čase)
nepřetržitě recepce a zdravotnický úsek
23
magistrat CB_2012.indd 23
2/22/12 8:01 PM
Činnost:
domov pro seniory – 171 lůžek v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, žadatelé přijímáni od 65 let věku, domov
pro osoby se zdravotním postižením – 70 lůžek v dvoulůžkových pokojích, žadatelé přijímáni od 50 let věku, domov
se zvláštním režimem – 35 lůžek v dvoulůžkových pokojích,
žadatelé přijímáni od 50 let věku z důvodů chronického
duševního onemocnění a osobám se stařeckou,
Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí odlehčovací
služby -4 lůžka v dvoulůžkových pokojích, žadatelé přijímáni
od 40 let věku maximálně na dobu 3 měsíců (poskytnutí
ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů
o vlastní osobu a při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí)
Registrovaná služba: DOMOV PRO SENIORY,
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM,
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY,
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,
Domov pro seniory Máj České Budějovice
Kontaktní adresa:
Větrná 13, 370 05 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Janda – ředitel
sociální pracovníci:
Mgr. Jaroslav Plášil, Vladimíra Kantorová, DiS.,
Mgr. Andrea Papanová
Telefon:
388 902 102, 388 902 118, 388 902 120
602 527 650, 602 525 030, 724 742 611
e-mail:
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]
www stránky:
www.ddmajcb.cz
Provozní doba:
nepřetržitý provoz
Činnost:
domov pro seniory, domov se zvláštním režimem,
odlehčovací služby,
Registrovaná služba: DOMOV PRO SENIORY, ODLEHČOVACÍ SLUŽBY,
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Domov pro seniory Máj – odlehčovací služby a denní stacionář
(pracoviště v Tylově ulici 9 a 11)
Kontaktní adresa:
Větrná 731/13, 370 05 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Benešová
Telefon:
387 200 020, 724 279 277
e-mail:
[email protected]
www stránky:
www.ddmajcb.cz
Provozní doba:
nepřetržitě
Činnost:
odlehčovací služby, denní stacionář
Registrovaná služba: ODLEHČOVACÍ SLUŽBY, DENNÍ STACIONÁŘ
24
magistrat CB_2012.indd 24
2/22/12 8:01 PM
Domy s pečovatelskou službou České Budějovice
Viz. – Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice
(umístěno za abecedním rejstříkem)
Domy s pečovatelskou službou v SO ORP České Budějovice
DPS Borek
Kontakt:
Obecní úřad Borek, Pražská 66, tel.: 387 225 093
DPS Dříteň
Kontakt:
Obecní úřad Dříteň 152, tel.: 387 991 121
DPS Kamenný Újezd
Kontakt:
Obecní úřad Kam. Újezd, 5. května 501,
tel.: 387 998 204, 387 998 500
DPS Lišov
Kontakt:
Městský úřad Lišov, Tř. 5. května 139, tel.: 387 007 911
DPS Ledenice
Kontakt:
Městský úřad Ledenice, Náměstí 89, tel.: 387 995 357
DPS Rudolfov
Kontakt:
Městský úřad Rudolfov, Hornická 11/1, tel.: 387 228 050
DPS Sedlec
Kontakt:
Obecní úřad Sedlec 48, tel.: 387 983 057
DPS Zliv
Kontakt:
Městský úřad Zliv, Dolní náměstí 585,
tel.: 387 993 346, 387 993 226
Dům dětí a mládeže
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
U Zimního stadionu 1, 370 01 Č. Budějovice
Mgr. J. Hošek – ředitel, RNDr. Hana Korčáková
386 352 064, 386 447 311–25
[email protected]
www.ddmcb.cz
dle týdenního rozvrhu
přírodovědné, technické, tělovýchovné, umělecké, vzdělávací, klubové aktivity dětí a mládeže (kroužky, kurzy,
letní tábory..)
25
magistrat CB_2012.indd 25
2/22/12 8:01 PM
FOKUS České Budějovice
Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Bezdrevská 1, 370 11 České Budějovice
Bc. Zdeňka Kuviková – 774 893 657; 385 310 835,
sociální pracovníci – 774 983 262, 774 683 262,
774 683 260, 777 798 323, 777 798 324
e-mail:
[email protected], [email protected]
www.stránky:
www.fokus-cb.cz
Provozní doba:
Sociální rehabilitace
Út, St, Čt 9,00–16,00 hod.
Po, Pá
9,00–12,00 hod.
nebo dle individuální dohody
Sociálně terapeutická dílna
Po, St
8,30–9,00 a 13,00–16,00
Út, Čt, Pá 8,30–12,00
Činnost:
poskytování pomoci a podpory lidem s duševním onemocněním formou terénní i ambulantní služby, individuální
konzultace a nácvik sociálních a pracovních dovedností,
poradenství, Program denních aktivit, tréninkový program
bydlení, Program rozvoje – zaměřený na získávání a rozvoj
dovedností spojených s pracovním uplatněním, poskytnutí
bezpečného zázemí pro lidi s duševním onemocněním,
podpora a spolupráce s rodinou
Registrovaná služba: SOCIÁLNÍ REHABILITACE,
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Fond ohrožených dětí
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Senovážné náměstí 2, 370 21 České Budějovice
Mgr. Bc. Miloslava Prokopcová – vedoucí pobočky
Mgr. Veronika Prokopcová, Petra Svobodová, DiS.
Telefon:
386 356 868, 724 667 735, 724 667 660, 724 667 659
e-mail:
[email protected]
www stránky:
www.fod.cz
Provozní doba:
Po 8,00–18,00 hod., St 8,00–11,30 hod.,
další dny po telefonické domluvě
Činnost:
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
Sociálně-právní ochrana dětí
Registrovaná služba: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINU
S DĚTMI
26
magistrat CB_2012.indd 26
2/22/12 8:01 PM
HAFÍK – výcvikové canisterapeutické sdružení,
akreditované dobrovolnické centrum
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Klec 78, 379 01 Třeboň (sídlo)
Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D., Bc. Eliška Čunátová
724 953 876
hafi[email protected]
www.canisterapie.org
dle telefonické dohody
výuka trenérů pro výcvik canisterapeutických psů, samotný
výcvik terapeutických psů a provádění praktické canisterapie
a felinoterapie (psychosociální terapie osob s různým
typem postižením – využívání příznivého působení psa
a kočky);
celoroční terapeutické, edukační, aktivizační a preventivní
programy ve školských a zdravotně sociálních zařízeních,
pořádání rekondičních pobytů pro děti se specifickými
potřebami, spolupořádání (se ZSF JU) letních integračních
canisterapeutických táborů pro děti s různým typem
postižení.
Ve spolupráci se ZSF JU realizace konference Pravda
o zooterapii.
Charita Zliv, NZDM Dominus Tecum
Kontaktní adresa:
Petra Bezruče 404, 373 44 Zliv
Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Moravcová
Telefon:
733 676 682
e-mail:
[email protected]
www stránky:
www.zliv.charita.cz
Provozní doba:
Ne až Čt 13,00–19,30 hod. (klub)
Út, Pá
13,00–16,00 hod. (terén)
Činnost:
nízkoprahový klub pro děti a mládež od 6 do 26 let
Dominus Tecum
Registrovaná služba: NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Infocentrum Ukrajina
Kontaktní adresa:
Lannova tř. 53, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Nella Larikova
Telefon:
776 639 148, 776 860 392
e-mail:
[email protected]
Provozní doba:
Po až Pá 9,00–17,00 hod.
Činnost:
sociálně-právní poradenství cizincům, podpora integrace
zranitelných skupin imigrantů, zejména žen a dětí, rozvoj
vztahů mezi komunitami
27
magistrat CB_2012.indd 27
2/22/12 8:01 PM
Institut pro rozvoj osobnosti, o. p. s.
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Čechova 52, 370 01 České Budějovice
PaedDr. Milan Kyzour
721 311 407
[email protected]
www.ipro.webz.cz
Po, St, Čt 9,00–11,30 a 13,30–16,00;
Pá 13,30–15,00 hod.
Intenzivní ambulantní péče o klienty s problémem
zneužívání alkoholu, dalších návykových látek a gamblerství.
Individuální a skupinová psychoterapie, arteterapie,
konzultace problému s rodinnými příslušníky, resp.
zákonnými zástupci, zajišťování ústavní léčby.
Služba je hrazena částkou 350,-/Kč/měsíc
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, příspěvková organizace
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
E. Pittera 3, 370 01 České Budějovice
Mgr. Jiřina Dudová – ředitelka
386 360 217
[email protected]
www.jazcb.cz
Po až Pá 7,30–16,00 hod.
provozování jeslí a poskytování sociálních služeb azylový
dům pro matky s dětmi, azylový dům pro ženy, dům na půl
cesty pro dívky, noclehárna pro ženy)
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
Provozní doba:
Činnost:
Jesle E. Pittera 3, 370 01 České Budějovice
Bc. Kateřina Hanelová – vedoucí provozu jeslí
386 355 620, 728 302 818
[email protected]
Po až Pá 6,00–17,00 hod.
péče o děti od 6 měsíců do 3 let věku
28
magistrat CB_2012.indd 28
2/22/12 8:01 PM
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
Provozní doba:
Činnost:
Jesle K. Štěcha 5, 370 05 České Budějovice
Bc. Barbora Siegerthová – vedoucí sestra jeslí
385 510 299, 602 719 532
[email protected]
Po až Pá 6,00–17,00 hod.
péče o děti od 18 měsíců do 3 let věku
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
Provozní doba:
Činnost:
Azylový dům FILIA, Nerudova 7, České Budějovice
Mgr. Petra Vebrová – sociální pracovnice
387 427 168, 602 719 536
[email protected]
nepřetržitě
poskytování služeb sociální prevence (zařízení sociálních
služeb poskytující pobytové služby těhotným ženám
matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení a zletilým dívkám do 26 let věku, které
opouštějí školská zařízení nebo jsou z nefunkčních rodin bez
rodinného zázemí)
Registrovaná služba: AZYLOVÉ DOMY, DOMY NA PŮL CESTY
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
Provozní doba:
Činnost:
Azylový dům pro ženy, Žerotínova 9, České Budějovice
Mgr. Štěpánka Bartková – sociální pracovnice
387 314 933, 602 719 554
[email protected]
nepřetržitě (noclehárna pro ženy – 17,30–8,30 hod.)
poskytování služeb sociální prevence (zařízení sociálních
služeb poskytující pobytovou službu ženám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a ambulantní
službu ženám bez přístřeší mající zájem o využití
hygienického zařízení a přenocování)
Registrovaná služba: AZYLOVÉ DOMY, NOCLEHÁRNY
Jihočeská Lambda
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Husova 20, 370 23 České Budějovice (budova OS ČČK)
Ing. Jiří Mareček
774 563 390, 736 173 325
[email protected]
www.klucicb.cz
každé první úterý měsíce 16,00–18,00 hod.,
nebo po dohodě
29
magistrat CB_2012.indd 29
2/22/12 8:01 PM
Činnost:
sociální a zdravotní pomoc osobám s lesbickou, gay,
bisexuální a transgender orientací (dále jen LGBT):
zabezpečení konzultace s právníkem, psychologem
a sexuologem znalým praktických důsledků odlišné sexuální
orientace, sociální a zdravotní pomoc osobám postiženým
AIDS, prevence HIV/AIDS, kontakt s GLBT komunitou,
občanská poradna
Jihočeská RŮŽE
Kontaktní adresa:
Česká 52, 370 01 České Budějovice
Kostelec 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou (AzD)
Kontaktní osoba:
Ing. Marie Paukejová, Ing. Lea Nejedlá
Telefon:
602 148 876, 385 725 063, 386 360 262
e-mail:
[email protected], [email protected]
Provozní doba:
nepřetržitě (azylový dům)
10,00–15,00 hod. (poradna)
Činnost:
krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci,
Poradenské centrum – rovné šance pro všechny
Registrovaná služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, AZYLOVÝ DŮM
Jihočeská sociální pomoc o. p. s.
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
Provozní doba:
Činnost:
Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice
Alice Stierandová
950 109 448 (provozovna),
725 803 850, 725 803 839 (A. Stierandová)
[email protected]
Po až Pá 8,00–14,00 hod. (jinak na mobil. telefonu)
vyhledávání a nabídka pracovního uplatnění pro dlouhodobě
nezaměstnané a zdravotně postižené, stravování pro seniory
a osoby handicapované (bezbariérový přístup do jídelny)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta,
Ústav sociální práce, Dobrovolnický program v Nemocnici České
Budějovice, a. s.
Kontaktní adresa:
E. Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Maťhová (garant programu),
Mgr. Kateřina Kosová, Bc. Hana Mácová
a Bc. Markéta Skálová (koordinátorky programu)
Telefon:
389 037 664
e-mail:
[email protected], [email protected]
www stránky:
http://www.zsf.jcu.cz/struktura/katedry/usp/centra_projekty/
dobrovolnici_nemocnice
30
magistrat CB_2012.indd 30
2/22/12 8:01 PM
Provozní doba:
Činnost:
na základě telefonické dohody
nábor, výběr a výcvik dobrovolníků včetně supervize,
pravidelné a jednorázové aktivity pro pacienty na onkologickém
oddělení, 2. oddělení následné péče;
cílem je přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek
pacientů na lůžkových odděleních Nemocnice České
Budějovice, a.s, 2.odd. následné péče a onkologické odd.)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta,
Ústav sociální práce, Univerzitní centrum pro seniory PATUP
Kontaktní adresa:
E. Destinové 1138/46, 370 05 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Maťhová (garant programu), Mgr. Kateřina
Kosová (koordinátorka kurzů trénování paměti),
Telefon:
389 037 664
e-mail:
[email protected] (Mgr. Lenka Maťhová),
[email protected] (Mgr. Kateřina Kosová)
www stránky:
www.zsf.jcu.cz/struktura/katedry/usp/centra_projekty/
univ-centrum_patup
Provozní doba:
na základě telefonické dohody
Činnost:
poradenská činnost, konzultace pro profesionální a laické
pečovatele, kurzy trénování paměti a reminiscence, tvořivé
aktivity pro seniory, přednášková činnost, pravidelné a jednorázové aktivity, individuální a skupinová práce se seniory
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta,
Ústav sociální práce, program Pět P
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Činnost:
E. Destinové 46, 370 05 České Budějovice
Jírovcova 24, 370 04 České Budějovice
(korespondenční adresa)
Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., Mgr. Šárka Koubová
737 764 184
[email protected], [email protected], [email protected]
www.petpcb.estranky.cz
nestátní sociálně preventivní program, který je určen dětem
od 5 do 17 let – Pět P=přátelství, prevence, pomoc, péče,
podpora, program je určen dětem s nejrůznějšími potřebami,
se složitou osobní nebo rodinnou situací, dětem, kteří
potřebují kamaráda, jedná se o pravidelné schůzky dítěte
s dobrovolníkem, pořádání společných akcí
31
magistrat CB_2012.indd 31
2/22/12 8:01 PM
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta,
Ústav sociální práce, Centrum zoorehabilitací
Kontaktní adresa:
Jírovcova 24, 370 05 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Jaroslava Eisertová, Ph.D., Mgr. Zuzana Bursová
Telefon:
724 953 876
e-mail:
[email protected], [email protected]
Činnost:
dobrovolnický program canisterapie, pořádání konference
Pravda o zooterapii, pořádání integračního canisterapeutického tábora, výukové semináře, supervize;
spolupořádání rekondičních pobytů pro děti se specifickými
potřebami ve spolupráci s HAFÍK o. s.
Jihočeští senioři
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Provozní doba:
Činnost:
Pekárenská 29, 370 04 České Budějovice
Anna Pexová, Jana Dunovská
387 422 319 (A. Pexová), 731 962 785 (J. Dunovská)
Po až Pá 13,00–16,00 hod. v klubu důchodců J. Plachty
činnost pro seniory v oblasti vzdělávání, zábavy,
společenského života, rozvoj jejich zájmů, stále se přijímají
noví členové
Kamarádi otevřených srdcí
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Průběžná 38, 370 04 České Budějovice 3
Romana Bočková
724 410 286
[email protected], [email protected]
www.kamaradiotevrenychsrdci.cz
dle telefonické domluvy, akce na webu
integrace zdravých i handicapovaných osob do společnosti;
poskytování a rozvoj zooterapie, volnočasové aktivity,
pořádání integračních rekondičních pobytů, sociální služby,
prorodinné služby, poradenství, pomoc a podpora,
zprostředkování návazných služeb směřující k využívání
doplňkových služeb a podpoře členů komunity, kulturní,
společenské a sportovní akce, vzdělávání, stimulační
a vzdělávací programy, celoroční terapeutické, edukační,
aktivizační a preventivní programy ve školských a zdravotně
sociálních zařízeních, zkoušky canisterapeutických psů
a posuzování povahových testů zvířat používaných
k zooterapii
32
magistrat CB_2012.indd 32
2/22/12 8:01 PM
Kardio – klub České Budějovice
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
Provozní doba:
Činnost:
Kluby důchodců
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Činnost:
Lidická 27, 370 01 České Budějovice
Ing. Zdeněk Kubovec
728 112 274, 386 359 094
[email protected]
každou St 16,00–17,45 hod. (v tělocvičně ZŠ M. Školské)
pravidelné rehabilitační cvičení pro kardiaky,
rekondiční pobyty spojené s cykloturistikou,
různé společenské aktivity
Odbor sociálních věcí, Magistrát města České Budějovice
Pavla Jandová
386 801 604
[email protected]
www.c-budejovice.cz
setkávání seniorů, kulturní a zájmové činnosti v klubech
důchodců
Adresy jednotlivých klubů důchodců:
– Nové Vráto, Rudolfovská 154, 370 01 Č. Budějovice
– J. Plachty 38, 370 04 Č. Budějovice
– Rožnov, Lidická 185, 370 07 Č. Budějovice
– Roháče z Dubé 11, 370 01 Č. Budějovice
– Novohradská 50, 370 08 Č. Budějovice
– KD Vltava, Fr. Ondříčka 46, 370 11 Č. Budějovice
Konfederace politických vězňů ČR, pobočka České Budějovice
Kontaktní adresa:
Nám. Přemysla Otakara II. č. 21, 370 04 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Jaroslava Hajná
Telefon:
606 619 536 (p. Hajná)
Provozní doba:
každé liché Po 9,00–12,00 hod.
Činnost:
péče o zájmy rehabilitovaných politických vězňů
komunismu
33
magistrat CB_2012.indd 33
2/22/12 8:01 PM
KONÍČEK, občanské sdružení
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Na Zlaté Stoce 14, 370 05 České Budějovice
Mgr. Martina Barvínková – předsedkyně
386 321 476, 774 429 779 (sociální služby,
projekt „Programy sociální integrace“),
774 455 349 (projekt „Podpora na trhu práce“),
774 529 779, (zooterapie, volnočasové aktivity),
774 528 777 (předsedkyně).
e-mail:
[email protected]
www stránky:
www.konicekcb.cz
Provozní doba:
Odborné sociální poradenství
Po
9,30–12,00 a St 8,00–12,00 hod.
Projekt „Programy sociální integrace“
Po a St 8,00–12,00 a 13,00–16,00 hod.
Projekt „Podpora na trhu práce“
Po
9,00–13,00, St 13,00–15,00, Čt 9,00–12,00 hod.
Sociální rehabilitace
Út a St 8,00–12,00 a 13,00–16,00 hod.
Aktivizační služba
Po
13,00–16,00 a St 13,00–17,30 hod.
Út a Čt 9,00–12,00 a 13,00–16,00 hod.
Dle aktuálního rozvrhu (na www.konicekcb.cz)
Zooterapie, volnočasové aktivity
Dle aktuálního rozvrhu a individuální domluvy.
Činnost:
Odborné sociální poradenství – poradenství v oblasti
sociální pomoci a podpory, pracovně-právní vztahy,
aj; doprovod.
Aktivizační služba – poradenství; individuální podpora
a doprovod; volnočasové a vzdělávací aktivity; zooterapie.
Sociální rehabilitace – nácvik dovedností pro zvládání péče
o vlastní osobu a soběstačnosti; vzdělávací a aktivizační
činnosti; poradenství, doprovod.
Projekt „Podpora na trhu práce“ – podpora osob se zdravotním
znevýhodněním při vstupu na trh práce.
Projekt „Programy sociální integrace“ – podpora osob
z romské menšiny při vstupu na trh práce.
Zooterapie (terapie prostřednictvím zvířat – kůň, pes,
papoušek, morče, zakrslý králík, hospodářská zvířata, aj.).
Volnočasové a vzdělávací aktivity – jezdecké aktivity,
vzdělávací programy z oblasti péče a chovu zvířat.
Registrovaná služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ,
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO SENIORY,
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
34
magistrat CB_2012.indd 34
2/22/12 8:01 PM
KONTAKT bB, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Vodní 561/8a, 370 01 České Budějovice
Mgr. Jan Janoušek
724 338 231
[email protected]
www.kontaktbb.cz
IGY, VIVA FITNES, Pražská 1247, České Budějovice:
Út 15,00–17,00; Čt 15,00–17,00
Plavecký stadion, Sokolský ostrov 4, České Budějovice
St 15,00–16,00 hod.; Pá 15,00–16,00 hod.
Činnost:
základní aktivitou je výuka plavání osob s tělesným
postižením; koncepční, kontinuální a metodiky vedený
program plavání tělesně postižených je realizován na všech
úrovních, od rehabilitační až k vrcholově sportovní; všechny
oblasti činnosti sdružení z výuky plavání vycházejí, navazují
na ni a vhodně ji doplňují
Registrovaná služba: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO SENIORY
A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Krajský úřad Jihočeského kraje – bezplatná právní poradna
Kontaktní adresa:
B. Němcové 49, 370 76 České Budějovice
Kontaktní osoba:
kancelář č. 2218 – přítomný právník
Telefon:
386 720 111 – ústředna
www stránky:
www.kraj-jihocesky.cz
www.cak.cz (odkaz Bezplatné právní poradenství)
Provozní doba:
každou St 14,00–18,00 hod.
Činnost:
právní poradenství
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Nerudova 2685/53a, 370 04 České Budějovice
Mgr. Jolana Bucková – vedoucí centra psycholog,
Tomáš Hajný – zástupce vedoucího sociální pracovník/terapeut
387 410 864, fax: 387 410 870
[email protected]
www.ditevkrizi.cz
35
magistrat CB_2012.indd 35
2/22/12 8:01 PM
Provozní doba:
Po až St 8,00–18,00 hod.,
Čt
8,00–16,00 hod.,
Pá
8,00–14,00 hod.
krizová linka:
Po až Čt 8,00–18,00 hod.
Pá
8,00–17,00 hod., jinak záznamník
Činnost:
krizová intervence – děti i dospělí (osobní konzultace,
po telefonu, e-mailem);
poradenství – sociální, právní, psychologické, diagnostika,
individuální a rodinná psychoterapie, programy primární
prevence pro 1. stupeň ZŠ, přednášková činnost, komplexní
péče o týrané, zneužívané a zanedbávané děti
Registrovaná služba: KRIZOVÁ POMOC
Křesťanské rodinné centrum Petrklíč
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky
Provozní doba:
Činnost:
Žižkova 250/4, České Budějovice, 370 01
Hana Doskočilová
774 907 056
[email protected]
www.petrklic-krc.cz
viz webové stránky
provozování rodinného centra, herna, kulturní akce pro
veřejnost, volnočasové a vzdělávací aktivity
Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s.
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky
Provozní doba:
Činnost:
Dům umění, nám. Přemysla Otakara II. 38
370 01 České Budějovice;
Mgr. Vladimíra Dvořáková
724 545 581
pansofi[email protected]
www.kulturne-vzdelavaci-centrum-pansofie.cz
podle měsíčního programu,
na individuální schůzky je nutno se objednat
Společensko informační centrum pro rodiny – informace
o prorodinných službách města, knihovna, herní koutek,
možnost občerstvení,
36
magistrat CB_2012.indd 36
2/22/12 8:01 PM
Gravid klub – vzdělávací cykly pro nastávající rodiče
(těhotenství, porod, šestinedělí, vývoj dítěte);
Těhotenský tělocvik ČČK; Rodíme se rodičem – předporodní
příprava a rodičovství;
Paedo klub – vzdělávací cykly pro rodiče (péče o dítě, jeho
vývoj, výchova, vzdělávání), tvůrčí programy pro děti všeho
věku, počínaje narozením.
Filosofia klub – přednášky a setkávání na témata z oblasti
filosofie, religionistiky, psychologie i hlubší pedagogiky,
kulturního a společenského vývoje, besedy s odborníky;
Psyché klub – přednášky a besedy zabývající se podporou
manželství, manželských vztahů, řešení krizí, rozvoje
osobnosti
Medica klub – přednášky a setkávání na témata z oblasti
péče o zdraví, zdravého životního stylu, besedy s lékaři
Dětská skupina – „školka“ – sociálně dostupná pomoc
rodinám s malými dětmi
Art klub – pro všechny generace, divadelní představení,
výtvarné, textilní, keramické dílny
Ledax, o. p. s.
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
Ing. Irena Lavická, ředitelka společnosti Ledax o. p. s.
Mgr. Drahomíra Lencová, garant kvality sociální práce
Telefon:
389 604 338, 725 514 834
e-mail:
[email protected], [email protected]
www stránky:
www.ledax.cz
Provozní doba:
Po až Pá 7,00–17,00 hod.,
Činnost:
poskytování sociálních služeb pro seniory, možnost převzetí
pobytových, terénních sociálních služeb od krajů a obcí,
spolupráce při tvorbě strategických plánů rozvoje sociálních
služeb a komunitních plánů sociálních služeb, příprava
a zpracování projektů orientovaných na seniory, poradenství
v oblasti výstavby zařízení sociálních služeb a bydlení pro
seniory, realizace vzdělávacích akcí
Registrovaná služba: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, OSOBNÍ ASISTENCE
Ledax – Pečovatelská služba
Kontaktní osoba:
Ing. Karel Chalupa, ředitel Pečovatelské služby Ledax o. p. s.
Telefon:
725 723 092
e-mail:
[email protected]
Provozní doba:
dle registrace střediska, nejčastěji následovně:
Po až Pá:
7,00–18,00 hod.
So až Ne, svátky:
7,00–14,00 hod.
37
magistrat CB_2012.indd 37
2/22/12 8:01 PM
Ledax – Osobní asistence
Kontakt:
Mgr. Barbora Mikulová
Telefon:
724 248 991
e-mail:
[email protected]
Provozní doba:
24 hodin 7 dní v týdnu
Činnost:
poskytování osobní asistence
Ledax – Domácí ošetřovatelská péče
Kontaktní osoba:
Mgr. Erika Holarová, vedoucí Domácí oš. péče Ledax o.p.s.
Telefon:
725 411 683
e-mail:
[email protected]
Provozní doba:
24 hodin 7 dní v týdnu
Činnost:
aplikace injekcí, odběry biologického materiálu, sledování
fyziologických funkcí, komplexní ošetřovatelská péče
u imobilních, inkontinentních a desorientovaných osob.
LINKA DŮVĚRY, viz. Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka
důvěry České Budějovice o. p. s.
Magistrát města České Budějovice, odbor sociálních věcí
Kontaktní adresa:
Nám. Př. Otakara II. č. 1, 2, 370 92 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Bc. Marie Voštová – pověřena řízením odboru sociálních věcí
Telefon:
386 801 601
e-mail:
[email protected]
www stránky:
www.c-budejovice.cz
Činnost:
podrobnější informace viz. strana 74
Mateřské centrum Caplík
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Obchodní centrum IGY Pražská 24, České Budějovice,
ArtIgy, 4.patro (bývalá Bazilika)
Mirka Caplová (registrovaná porodní asistentka)
724 166 169
[email protected]
www.caplik.unas.cz
Po až Čt 8,30–20,30
Péče o rodinu v době rodičovské dovolené, s cílem pečovat
nejen o jejich zdravý tělesný vývoj, ale i o jejich vzdělávání
a společenský život.
Centrum Caplík nabízí kurzy pro těhotné, kojenecké cvičení
od 2. do 12. měsíce, cvičení a plavání batolat od 1. do 3. let,
kulturní akce, víkendové pobyty s dětmi, návštěvní služby
v dom. prostředí (plavání kojenců ve vanách, individuální
konzultace a cvičení).
38
magistrat CB_2012.indd 38
2/22/12 8:01 PM
Mateřské centrum Leporelo (zřizovatel Občanské sdružení Přeslice)
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Resslova 3, 370 04 České Budějovice
Jana Šestáková
776 626 254
[email protected]
www.leporelo.cz
St 9,00–12,00 hod., jinak dle rozvrhu kurzů
poskytnutí prostoru rodičům (prarodičům) s dětmi pro
vzájemné setkávání, kroužky pro děti, pohybové a vzdělávací
kurzy pro ženy, přednášky, výtvarné dílny aj.
M-Centrum pro mladou rodinu
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
A. Barcala 2, 370 05 České Budějovice
Jitka Plojharová
385 310 730, 720 252 816
[email protected]
www.mc-maj.com
dopoledne 9,00–12,00 hod., odpolední aktivity a večerní
cvičení dle týdenního plánu (16,00–21,00 hod.)
dopolední programy pro rodiče s dětmi od 0 do 3 let
(cvičení, zpívání, výtvarné tvoření, volné dny na hraní),
odpoledne pro předškoláky a školkové děti (výtvarné
tvoření, výtvarná dílnička, hudební školička, sportík,
zumbatomic, taneční školička), kurzy tržní gramotnosti
a Poradna práce pro rodiče v rámci projektu z OP LZZ
(do prosince 2013),
večer pro dospělé (přednášky, jóga v denním životě, tai-chi,
pilates, zumba, powerjóga, rehabilitační cvičení, spinnig)
mimořádné akce (karneval, dětský den, akademie, tvořivé
velikonoční a vánoční dny, mikulášská besídka, narozeniny
MC, akce v přírodě)
39
magistrat CB_2012.indd 39
2/22/12 8:01 PM
Městská charita České Budějovice (MCHČB)
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Žižkova 12/309, 370 01 České Budějovice
Mgr. Josef Hes, ředitel
387 718 202, 731 604 500
[email protected], [email protected]
www.mchcb.cz
Po až Pá 7,00–15,30 hod., v jiných dnech dle dohody
Komplexní domácí péče (Charitní ošetřovatelská služba,
Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence, půjčovna
kompenzačních pomůcek);
Dům sv. Pavla (centrum sociálních služeb pro sociálně
znevýhodněné osoby – nízkoprahové denní centrum, azylový
dům, noclehárna);
Domino – služby pro dospělé s duševním onemocněním;
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko – Jiloro;
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.;
Terénní program – krizová intervence osobám ohroženým
sociálním vyloučením a neorganizované mládeži
Tranzitní program – příprava žáků se specifickými potřebami
pro vstup na trh práce;
Městská charita České Budějovice – Domino – služby pro lidi s duševním
onemocněním
Kontaktní adresa:
Jizerská 4, 370 11 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Bc. Jaroslava Grusová
Telefon:
776 655 343
e-mail:
[email protected], [email protected]
www stránky:
www.mchcb.cz
Provozní doba:
Po až Pá 9,00–16,00 hod., dle aktuálního programu
(je možné domluvit si individuální schůzky dle možností
živatelů)
Činnost:
podpora, rozvíjení a udržování soběstačnosti a samostatnosti lidí s duševním onemocněním starších 18 let
poskytované služby:
socioterapeutický klub – volnočasové aktivity, podpůrná
psychoterapie, relaxační cvičení, ergoterapie, socioterapeutické činnosti;
podpora rodinných příslušníků lidí s duševním
onemocněním, poradenská činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terénní služba
Registrovaná služba: SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE
40
magistrat CB_2012.indd 40
2/22/12 8:01 PM
Městská charita České Budějovice - Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)
– nestátní zdravotnické zařízení (NZZ)
Kontaktní adresa:
Žižkova 12, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
vrchní sestra Bc. Jana Bartošová
Telefon:
387 718 215, 731 604 187
e-mail:
[email protected]
Odborný garant-hospic: Zorka Šílená, DiS.,
Telefon:
387 718 225, 776 655 344
www stránky:
www.mchcb.cz
Provozní doba:
Po až Pá 7,00–15,30 hod.
(dostupnost 24 hod. denně/7 dní v týdnu)
Činnost:
odborná zdravotní ošetřovatelská péče v přirozeném
domácím prostředí klienta, poskytovaná registrovanými
zdravotními sestrami na základě doporučení ošetřujícího
lékaře, hospicová péče v domácím prostředí. Péče je plně
hrazena zdravotními pojišťovnami.
Půjčování kompenzačních pomůcek: invalidní vozík,
polohovací postel, francouzské berle, WC židle, sedačka do
vany atd.
Telefon:
387 718 349, 733 755 968
Provozní doba:
Po, Čt
9,00–11,00
13,00–15,00 hod.
St
9,00–11,00
13,00–17,00 hod.
Městská charita České Budějovice – Charitní pečovatelská služba (CHPS)
Kontaktní adresa:
Žižkova 12, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Pavla Floriánová, DiS sociální pracovnice CHPS,
Ivana Ďurčíková (CHPS A),
Šárka Janáková (CHPS B) - koordinátorky
Telefon:
CHPS A:
387 718 211, 731 604 510 (Floriánová),
775 655 399 (Ďurčíková)
CHPS B:
387 718 220, 733 755 830, 731 604 194
(Janáková)
e-mail:
pavla.florianova@mchcb.cz, ivana.durcikova@mchcb.cz,
sarka.janakova@mchcb.cz
www stránky:
www.mchcb.cz
Provozní doba:
Po až Pá 8,00–20,00 hod.
So a Ne 8,00–18,00 hod.
Činnost:
CHPS poskytuje sociální služby dle § 40 zákona
č.108/2006 Sb. o sociálních službách:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, fakultativní
činnosti (zapůjčení jídlonosičů, dohled nad dítětem či
41
magistrat CB_2012.indd 41
2/22/12 8:01 PM
dospělým, úklid společných prostor domu, úklid chodníku,
úklid sněhu, procházky, péče o domácí zvíře, dohled nad
uživatelem po telefonu, doprava uživatele autem pečovatelské služby, kopírování, zprostředkování spirituální podpory
bez ohledu na náboženské vyznání)
Registrovaná služba: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Městská charita České Budějovice – Osobní asistence
Kontaktní adresa:
Žižkova 12, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Bc. Martina Bártová soc. pracovnice
Irma Zemková – koordinátorka
Telefon:
387 718 295, 731 604 411 (Bártová),
731 604 499 (Zemková)
e-mail:
martina.bartova@mchcb.cz, irma.zemkova@mchcb.cz
www stránky:
www.mchcb.cz
Provozní doba:
0–24 hod., 7 dní v týdnu včetně svátků
Činnost:
osobní asistence je poskytována dle § 39 zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, pomoc při osobní hygieně, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
fakultativní služby (dohled nad dítětem či dospělým,
procházky, dohled nad uživatelem po telefonu, doprava
uživatele autem osobní asistence, kopírování, zprostředkování spirituální podpory bez ohledu na náboženské
vyznání).
Registrovaná služba: OSOBNÍ ASISTENCE
Městská charita České Budějovice – Dům sv. Pavla (centrum sociálních
služeb pro sociálně znevýhodněné osoby)
Kontaktní adresa:
Riegrova 32, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Bc. Karolína Havlova
Telefon:
387 315 388, 776 655 305
e-mail:
karolina.havlova@mchcb.cz, vedouci.ad@mchcb.cz
www stránky:
www.mchcb.cz
Provozní doba:
azylový dům – nepřetržitý provoz,
nízkoprahové denní centrum denně od 8,00–16,00 hod.
noclehárna denně od 17,30 (v létě 19,30) –8,00 hod.
ošetřovna – každé pondělí od 15,00–16,00 hod.
vydávání polévky – každý všední den od 14,00–14,30 hod.
Činnost:
Služby lidem v krizové životní situaci, ohroženým sociálním
vyloučením či již vyloučeným, podpora při opětovném
začlenění do většinové společnosti, prevence sociálního
vyloučení.
42
magistrat CB_2012.indd 42
2/22/12 8:01 PM
Nízkoprahové denní centrum – pro muže a ženy od 18 let,
poskytuje zázemí pro osobní hygienu, potravinovou výpomoc, psychoterapii, dále nabízí přístup na internet a pomoc
při práci s PC, prodej časopisu Nový prostor (pracovní
terapie), pastorační asistenci;
Azylový dům – nabízí mužům od 18 let převážně bez
bydlení a bez práce pomoc a podporu při jejich opětovném
získávání, uživatelé postupně směřují ke svému cíli ve
spolupráci se sociální pracovnicí a psychoterapeutem,
součástí služby je ubytování, dále možno využít přístup na
internet a pomoc při práci s PC, prodej časopisu Nový
prostor, pastorační asistenci, potravinovou výpomoc;
Noclehárna – nabízí mužům od 18 let možnost přespání
v čistém a vytopeném prostředí, součástí služby je sociální
poradenství, dále poskytnutí zázemí pro osobní hygienu,
potravinová výpomoc, psychoterapie, přístup na internet
a pomoc při práci na PC, prodej časopisu Nový prostor
(pracovní terapie), pastorační asistence
Ošetřovna pro lidi bez domova – nabízí možnost základního
ošetření, konzultace o zdravotním stavu uživatelů s případným doporučením na odborné zdravotní zařízení.
Vydávání polévky – vydávání 50 porcí polévky uživatelům
sociálních služeb Domu sv. Pavla, a to každý všední den
mezi 14,00 a 14,30 hod. Polévka je vydávána zdarma.
Registrovaná služba: NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM, AZYLOVÝ DŮM,
NOCLEHÁRNA
Městská charita České Budějovice – Terénní programy
Kontaktní adresa:
Žižkova 12/309, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Erika Jarošová, DiS.
Telefon:
731 604 457
e-mail:
erika.jarosova@mchcb.cz
www stránky:
www.mchcb.cz
Provozní doba:
Po až Pá 7,00–15,00 hod.
Činnost:
Terénní služba lidem v krizové životní situaci, ohroženým
sociálním vyloučením či již vyloučeným, podpora při
opětovném začlenění do většinové společnosti, prevence
sociálního vyloučení. V SO ORP České Budějovice zajišťuje
monitoring, poradenství, krizovou intervenci osobám bez
přístřeší a neorganizované mládeži, osobám ohroženým
ztrátou bydlení z důvodů předlužení či dlouhodobé nezaměstnanosti nabízí poradenství, psychoterapii, pastorační
asistenci, osoby dotčené ztrátou bydlení podporuje v jeho
znovuzískání a udržení, osoby dotčené ztrátou zaměstnání
či osoby těžko umístitelné na trhu práce podporuje v jeho
získání a udržení.
Registrovaná služba TERÉNNÍ PROGRAMY
43
magistrat CB_2012.indd 43
2/22/12 8:01 PM
Městská charita České Budějovice
– Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko - Jiloro
Kontaktní adresa:
Okružní 1a (ubytovna Trival), 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Bc. Lucie Pavlová, DiS.
Telefon:
731 604 456
e-mail:
lucie.pavlova@mchcb.cz
www stránky:
www.mchcb.cz
Provozní doba:
Po až Čt 12,30–17,30 hod., Pá 12,30–16,00 hod.
Činnost:
Klub pro děti a mládež od 6 do 26 let: možnost aktivního
trávení volného času, využití herního vybavení klubu
(společenské hry, fotbálek, počítač, hračky), účast na
pořádaných akcích (výlety, turnaje, exkurze), možnost
účasti na besedách, diskuzích nad různými tématy (drogy,
kriminalita, bezpečný sex), zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, základní sociální poradenství,
krizová a situační intervence, pomoc při uplatnění práv
a oprávněných zájmů, kontakt s institucemi, doprovod
uživatelů, apod.
Předškolní a školní příprava: pomoc s přípravou do školy,
domácími úkoly, doučování, jednání se školami, pedagogickopsychologickou poradnou.
Dílny: pravidelné či nepravidelné akce, na nichž je zajištěn
lektor (fotbal, florbal, výtvarná, keramická, divadelní, hudební
a rytmicko - pohybová dílna)
Registrovaná služba: NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Městská charita České Budějovice – Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež V. I. P.
Kontaktní adresa:
Skuherského 1418/70, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Bc. Jana Hovorková, DiS
Telefon:
731 604 436
e-mail:
jana.hovorkova@mchcb.cz, vip@mchcb.cz
www stránky:
www.mchcb.cz
Provozní doba:
Program Klub
Po a St 13,00–19,00 hod.
Út a Čt 13,00–15,00 a 16,00–19,00 hod.
Pá
13,00–17,00 hod.
Program Terén
Út a Čt 15,00–16,00 hod. (Palackého náměstí)
Činnost:
Klub pro děti a mládež od 12 do 26 let a od 6 do 11 let
v rámci specifických programů, terénní služby v programu
Terén pro děti a mládež od 6 do 26 let.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (individuální
doučování a školní příprava, zajištění organizovaných
a neorganizovaných volnočasových aktivit, dílen,
sportovních činností, programy primární prevence, motivace
k dokončení školní docházky a k prac. začlenění),
44
magistrat CB_2012.indd 44
2/22/12 8:01 PM
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(volný pobyt v NZDM - v otevřeném klubu s vrstevníky,
přednášky, kurzy, semináře, besedy s odborníky, návštěvy
koncertů, kina, divadla, jednorázové tematické akce,
výjezdové akce, výlety, exkurze, apod.),
sociálně terapeutické činnosti (sociální poradenství,
kontaktní práce, krizová intervence, situační intervence,
případová práce), pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (sociální práce,
informační servis, doprovod, odkazování na následné
služby).
Registrovaná služba: NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Městská charita České Budějovice – Tranzitní program České Budějovice
Kontaktní adresa:
Žižkova 12/309, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Ing. Michal Sláma
Telefon:
776 655 304
e-mail:
tranzit@mchcb.cz, michal.slama@mchcb.cz
www stránky:
www.mchcb.cz
Provozní doba:
Po až Pá 8,00–16,30
Činnost:
Služba realizována tzv. Tranzitním programem. Tranzitní
program je systém přípravy a podpory pro žáky se specifickými potřebami. Tento program pomáhá v přechodu ze
školy do dalšího života - v oblasti práce, trávení volného
času, mezilidských vztahů atd. Tranzitní program
těmto osobám zprostředkovává praxe na pracovištích
u běžných zaměstnavatelů a podporu k získání a udržení
trvalého zaměstnání Dále v rámci tzv. Tranzit klubů nabízí
základní individuální i skupinové sociální poradenství
a aktivní trénink dovedností potřebných k nalezení a udržení
pracovního uplatnění.
Městská policie České Budějovice
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
J. Haška 2, 370 92 České Budějovice
Mgr. Václa Sup - tiskový mluvčí, prevence
387 021 522
supv@c-budejovice.cz
www.c-budejovice.cz/policie
přestupkové oddělení:
Po až St 8,00–17,00 hod., Čt 8,00–15,00 hod.,
Pá 8,00–12,00 hod.
Mgr. Sup: Po až Pá 7,00–15,30
45
magistrat CB_2012.indd 45
2/22/12 8:01 PM
Činnost:
medializace činnosti MP ČB + programy prevence kriminality
(program prevence pro děti, mládež i seniory – besedy,
zajímavé akce bezpečnostně preventivního charakteru)
Mezi proudy o.p.s.
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Činnost:
Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice
Václav Kučera – ředitel společnosti
775 570 357
info@meziproudy.cz
www.meziproudy.cz
příprava a realizace projektů zaměřených na společenské
uplatnění a sociální začlenění osob se zdravotně-sociálním
a sociálním znevýhodněním.
Registrovaná služba: SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Sociální rehabilitace mezi proudy
Kontaktní adresa:
Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Bc. František Kaiseršot – odborný garant sociální práce
Telefon:
775 684 570
e-mail:
kaisersot@meziproudy.cz
www stránky:
www.meziproudy.cz
Provozní doba:
Po až Pá 14,00–20,00 hod.
Činnost:
terénní forma sociální služby zaměřená na nácvik, udržování
a prohlubování dovedností potřebných k překonání těžkých
období spojených se ztrátou životních jistot, bydlení
a zaměstnání.
Bezvady divadlo – divadelní soubor mezi proudy
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice
Zuzana Svobodová, DiS. – principálka divadla
775 684 570
svobodova@meziproudy.cz
www.meziproudy.cz
aktuálně dle webových stránek
příprava a realizace divadelních představení lidmi se
zdravotně-sociálním a sociálním znevýhodněním
46
magistrat CB_2012.indd 46
2/22/12 8:01 PM
Multikulturní centrum České Budějovice
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Žižkova 12 (přízemí č. 203), 370 01 České Budějovice
Irina Mečířová
774 200 555
multikulturni@centrum.cz
www.multik.cz
Po 10,00–12,00 hod. – pohotovost k řešení akutních situaci
ostatní na základě předcházející telefonické domluvy,
písemné vzkazy a jiné zanechat v podatelně nebo na vrátnici;
terénní asistence pro pracující cizince, ženy a děti; posilná
pomoc v přechodně těžkých a kritických situacích; konzultace a školení k pracovně právním podmínkám a k pořízení
vlastního bydlení, pojištění, podpora podnikatelských
záměrů cizinců-podnikatelů; tlumočení, překlady; český
jazyk pro cizince (příprava ke zkouškám), doučování, další
vzdělávání dospělých a dětí; aktivity v oblasti sociální
a kulturní adaptace cizinců; účast na výměnných pobytech
mládeže. Nácvik pohovorů v ruštině pro partnerské organizace ze sociální sítě.
Každý třetí čtvrtek měsíce konzulská agenda pro občany
Ukrajiny (mimo letní období), od 10,30 hod. zajištěná
pracovníky ukrajinského konzulátu (zápis prostřednictvím
SMS na tel. 608 354 555).
Nadační fond Jihočeské naděje
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Branišovská 2, 370 05 České Budějovice
Mgr. Lukáš Vávra
607 600 889
nf@jihoceskenadeje.cz, lukas.vavra@jihoceskenadeje.cz
www.jihoceskenadeje.cz
dle telefonické domluvy
účelem a posláním fondu je především podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se
zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání,
tělovýchovy a sportu a v oblasti kultury
47
magistrat CB_2012.indd 47
2/22/12 8:01 PM
NRZP ČR – Regionální pracoviště pro Jihočeský kraj
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Žižkova 1321/1, České Budějovice
Ing. Jaroslava Pupíková, DiS – krajský koordinátor NRZP ČR
736 751 203, 387 747 255
c.budejovice@nrzp.cz
www.nrzp.cz
Čt 9,00-12,00 12,30-15,00 hod.
(doporučena předem telefonická domluva)
ve spolupráci s Jihočeskou krajskou radou osob se zdravotním
postižením realizuje zadané úkoly a naplňuje její cíle činnosti,
kterými jsou obhajoba, prosazování a naplňování práv, zájmů
a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány
státní správy a samosprávy na území kraje.
Nemocnice České Budějovice a. s.
Kontaktní adresa:
B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice
Kontaktní osoba:
MUDr. B. Shon, generální ředitel
Telefon:
387 871 111 (ústředna)
387 872 626 (recepce v hlavním vchodu do nemocnice)
fax: 386 461 941
e-mail:
sekretariat@nemcb.cz
www stránky:
www.nemcb.cz
Provozní doba:
nonstop
Nemocnice České Budějovice a. s., Zdravotně sociální pracovníci
Kontaktní adresa:
Horní areál (HA) – pavilon C, Onkologie 6. p.
Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Pajdová
Telefon:
387 876 361
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Horní areál – pavilon C, Onkologie 6. p.
Mgr. Jitka Trachtová
387 875 183
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Dolní areál (DA) – pavilon B, zvýšené přízemí, 2. ONP
Bc. Elena Červená
387 878 207
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Dolní areál – pavilon C, PSO – 2. p.
Mgr. Martina Eštoková
387 878 707
48
magistrat CB_2012.indd 48
2/22/12 8:01 PM
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o. p. s
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
Mgr. Miloslava Hanousková
387 222 838, 606 720 095
poradna@jr-spolecnost.cz
www.obcanskeporadenstvi.cz
Po 9,00–13,00 objednaní, 14,00–18,00 zájemci o službu
St 8,30–12,30 zájemci o službu, 13,00–17,00 objednaní
Čt 8,00–12,00 zájemci o službu, 13,00–17,00 objednaní
Pá 14,00–18,00 právní poradna – objednaní (1x měsíčně)
Každý týden zpracují poradci 4 e-mailové dotazy
Činnost:
odborné sociální poradenství v těchto problematikách:
dluhová, bytová, pracovně právní, majetkoprávní, rodinná,
spotřebitelská aj.
Posláním občanské poradny je pomoci klientům lépe se
orientovat v jejich právech a povinnostech, aby dokázali
efektivně vyjádřit své potřeby a přání a ve spolupráci
s občanskou poradnou nebo prostřednictvím sítě dostupných služeb nalezli řešení své situace.
Občanská poradna podporuje každého člověka, který je
v nepříznivé sociální situaci nebo mu taková situace hrozí
a neví jakým způsobem tuto situaci řešit. Podporuje samostatnost a nezávislost klientů. Toto poslání naplňuje poskytováním emoční podpory, informací, rad, aktivní pomoci.
Služba stojí na principech bezplatnosti, diskrétnosti,
nezávislosti a nestrannosti. Občanská poradna je členem
Asociace občanských poraden.
Registrovaná služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Občanské sdružení zdravotně a tělesně postižených Č. Budějovice – Rožnov
Kontaktní adresa:
Antala Staška 10, 370 07 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Božena Trefná, Marie Litvanová
Telefon:
607 549 529, 607 702 213
e-mail:
trefnabobina@seznam.cz
Provozní doba:
dle telefonické domluvy
Činnost:
pořádání zdravotních přednášek, kulturně společenská
činnost, poradenská činnost, rehabilitační plavání
Okresní správa sociálního zabezpečení
Viz. strana č. 83
49
magistrat CB_2012.indd 49
2/22/12 8:01 PM
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Žižkova tř. 1, 370 01 České Budějovice
Bc. Petra Texlerová, Dis., Bc. Barbora Zelenková
387 747 281(i fax), 389 007 281, 608 802 633
opu.cbudejovice@opu.cz
www.opu.cz
Po a St 9,00–12,00 a 13,00–17,00 hod.,
Út
8,00–12,00 a 13,00–16,00 hod.,
Čt a Pá pro objednané klienty
Činnost:
poskytujeme bezplatné sociálně-právní poradenství
cizincům ze zemí mimo EU (všech typů pobytu) a jejich
rodinným příslušníkům (občanům ČR) , kteří se v ČR ocitli
v nouzi nebo se jim nedaří zorientovat se v prostředí
a cizinecké problematice.
Sociální poradenství poskytujeme v oblastech: vzdělávání, zaměstnávání, sociálního zabezpečení, zdravotní
péče, bydlení, nenadálých či plánovaných rodinných situacích (narození dítěte, sňatek, úmrtí), doprovodné služby
na úřady a instituce.
Právní poradenství: konzultace, sepisy podání, zastupování
v otázkách týkajících se zákona o azylu, zákona o pobytu
cizinců, zákona o občanství, zákona o rodině, aj.
Registrovaná služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
OVEČKA, o. p. s.
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Plachého 25, 370 01 České Budějovice
Jana Jarošová, Kateřina Šimerová, Mgr. Irena Marušincová,
386 354 383, 739 600 197 (J. Jarošová),
387 436 466 (K. Šimerová), 728 700 867 (Mgr. Marušincová),
dsovecka@tiscali.cz
www.ovecka.eu
dle telefonické domluvy
skupinová práce s dětmi raného věku (0 až cca 4 roky):
mimiklub 1x týdně (Po od 9,30 hod.)
individuální výuka: rozvoj kognitivních funkcí
(Čt – odpoledne)
poradenství v oblasti vzdělávání a integrace dětí
s Downovým syndromem, sdružování rodin s dětmi s DS,
rehabilitační pobyty, osvěta, publikační činnost
50
magistrat CB_2012.indd 50
2/22/12 8:01 PM
Parkinson Klub České Budějovice
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
U Trojice 801/29, 370 04 České Budějovice
Ing. Bohumila Šindelářová
777 941 585
Bsindelarova@seznam.cz
www.parkinson-cz.net (Společnost Parkinson o. s.)
www.parkinsoncb.estranky.cz (Parkinson Klub Č. Budějovice)
St 15,30–16,30 hod. – cvičení – budova rehabilitace, horní
areál nemocnice v Č. Budějovicích; po telefonu kdykoliv
pravidelný rehabilitační tělocvik v tělocvičně i v bazénu,
odborné přednášky, besedy na dané téma, rekondiční
pobyty, společné výlety a další akce pro zlepšení zdravotního stavu nemocných PN. Každý poslední čtvrtek v měsíci
pravidelné schůzky v prostorách ZSF JU v ul. Emy Destinové
Pedagogicko-psychologická poradna – pracoviště České Budějovice
Kontaktní adresa:
Nerudova 59, 370 04 České Budějovice
Kontaktní osoba:
PhDr. Hana Plucarová – vedoucí pracoviště
Bc. Pavla Nýdlová, Mgr. Pavel Vácha – okresní metodici prevence
Telefon:
387 927 153, 387 927 154
(sociální pracovníci – první kontakt pro klienty)
e-mail:
poradna.info@pppcb.cz, prevence@pppcb.cz
www stránky:
www.pppcb.cz
Provozní doba:
Po až Pá 7,30–16,00 hod.
Činnost:
zjišťování připravenosti dětí pro povinnou školní docházku
a doporučování vhodné formy vzdělávání, provádění
psychologických a speciálně pedagogických vyšetření
pro zařazení žáků do škol, zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků, poskytování poradenských služeb
žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti,
poskytování metodické podpory školám, zajišťování
prevence sociálně patologických jevů, realizace preventivních opatření
Pedagogická činnost – Mgr. Pavel Vácha
Kontaktní adresa:
Pohůrecká 19, 370 06 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Pavel Vácha
Telefon:
774 073 083
e-mail:
paja.vacha@centrum.cz
Provozní doba:
dle telefonické dohody
Činnost:
komplexní program primární prevence určený pro ZŠ, SŠ
(pedagogy, rodiče, žáky a studenty) prováděný formou
přednášek, prožitkových seminářů, panelových diskuzí,
intervenčních programů;
51
magistrat CB_2012.indd 51
2/22/12 8:01 PM
témata prevence: drogové závislosti (společensky tolerované
a netolerované návykové látky), šikana a projevy rasismu,
xenofobie a násilné chování, základní právní povědomí, vztahy
a přijímání autorit, vztahy v kolektivu, sebepoškozování,
závislosti na moderních informačních technologiích, sekty,
extrémistická hnutí a uskupení, další témata dle domluvy;
další aktivity:
monitoring výskytu vybraných forem rizikového chování po
jednotlivých třídních kolektivech, programy zážitkové pedagogiky na soužití školního kolektivu „GO PROGRAMY
nebo ADAPTAČNÍ KURZY“, intervenční programy při
výskytu rizikového chování v rámci školních kolektivů,
individuální poradenství pro školy a školská zařízení týkající
se prevence a intervence u různých forem rizikového chování
Pětilistá růže
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba
Telefon:
Provozní doba:
Činnost:
K. V. Raise 5, 370 01 České Budějovice
Vladimír Jann
387 240 444
dle telefonické dohody
projekt „Aktivní stáří“
projekt „ Roční období a advent seniorů“
přednášky pro seniory
POHODÁŘI VSKH
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Průběžná 38, 370 04 České Budějovice
Romana Bočková
724 410 286
pohodari.vskh@seznam.cz, hombre.pohodari@seznam.cz
www.pohodari.vskh.cz
dle telefonické domluvy, akce na webu
Integrace zdravých a handicapovaných dětí, mládeže,
dospělých i seniorů do společnosti. Poskytování a rozvoj
zoorehabilitace. Provádění ornitoterapie (papoušci), felinoterapie (kočky), zooterapie s malými zvířátky (králíci,
morčata, křečci), ovcemi a kozami, farmingterapie (prací na
farmě). Výuka trenérů pro výcvik a samotný výcvik terapeutických zvířat. Zkoušky zooterapeutických zvířat a posuzování
povahových testů zvířat používaných k zoorehabilitaci.
Celoroční terapeutické, edukační, aktivizační a preventivní
programy ve školských a zdravotně sociálních zařízeních.
Volnočasové, aktivizační, vzdělávací a zájmové aktivity.
52
magistrat CB_2012.indd 52
2/22/12 8:01 PM
Realizace integračních rekondičních pobytů, kulturních,
společenských a sportovních akcí.
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
Územní odbor České Budějovice, Preventivně informační skupina
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Pražská 5, 370 01 České Budějovice
nprap. Regina Tupá – tisková mluvčí
974 226 207–8, 724 250 834
piscb@mvcr.cz
www.policie.cz/okresni-reditelstvi-ceske-budejovice.aspx
Po až Pá 7,00–15,30 hod.
poradenská a preventivní
Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu,
nestátní zdravotnické zařízení
Kontaktní adresa:
PK Jih, Matice školské 17, České Budějovice, 1. patro
Kontaktní osoba:
Marie Ticháková
Telefon:
737 121 376
e-mail:
tichakova@centrum.cz
www stránky:
http://zdravi.tichak.net
Provozní doba:
dle telefonické dohody
Činnost:
poradenství v oblasti snižování nadváhy, rizika srdečné
cévních chorob, odvykání kouření; přednášky o správné
výživě a zdravém životním stylu; vzdělávání pro laickou
i odbornou veřejnost; intervenční programy v oblasti
zdravého životního stylu; pořádání akcí pro podporu zdraví
široké veřejnosti; poradenství pro Školy podporující zdraví,
Zdravý podnik
PREVALCO, o. s.
Kontaktní osoba:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Petr Walla
info@prevalco.cz
www.alkohol-alkoholismus.cz, www.prevalco.cz
webové stránky nepřetržitě
prevence a léčba závislosti na alkoholu;
hlavním posláním těchto internetových stránek je poskytnout co nejvíce informací lidem, kteří mají problém s alkoholem, závislostí na alkoholu nebo chtějí být v tomto
směru nápomocni. Server s mnoha naplněnými rubrikami
přináší kromě cenných informací a praktických rad také
příspěvky lidí, kteří se prostřednictvím tohoto webu dělí
o své životní příběhy. Portál je určen jak odborníkům,
tak laikům.
53
magistrat CB_2012.indd 53
2/22/12 8:01 PM
PREVENT, občanské sdružení
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Činnost:
Heydukova 349, 386 01 Strakonice
Michal Němec
383 323 920
prevent@os-prevent.cz
www.os-prevent.cz
Doléčovací centrum PREVENT
Drogová poradna PREVENT
Jihočeský streetwork PREVENT
Substituční centrum PREVENT
Kontaktní centrum PREVENT ČB
Doléčovací centrum PREVENT
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Tylova 156/23, 370 01 České Budějovice
Mgr. Jiří Koreš – vedoucí zařízení
386 350 380, 776 432 767
cnp@os-prevent.cz, kores@os-prevent.cz
www.os-prevent.cz
9,00–17,00 hod. pro nové kontakty
pro přijaté klienty nepřetržitě
Činnost:
bydlení (domov se zvláštním režimem), individuální
a skupinová terapie, prevence relapsu a motivační trénink,
poradenství, arteterapie, pracovní terapie, (určeno primárně
pro klienty přicházející z léčby závislostí v PL a TK)
Registrovaná služba: SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE
Drogová poradna PREVENT
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Tylova 156/23, 370 01 České Budějovice
Bc. Tomáš Brejcha
725 708 078
poradna@os-prevent.cz
www.os-prevent.cz
Po až Čt 9,00–17,00 hod., Pá pro objednané klienty
individuální a párová terapie a poradenství, rodičovská
skupina, rodinné poradenství, ambulantní léčba závislostí,
zprostředkování návazné péče a léčby, sociální práce,
motivační tréninky
Registrovaná služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
54
magistrat CB_2012.indd 54
2/22/12 8:01 PM
Jihočeský streetwork PREVENT
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail.:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Lannova 63, 370 01 České Budějovice
Bc. Kamil Podzimek, DiS., 602 570 366
723 527 512, 775 627 512
street@os-prevent.cz
www.os-prevent.cz
Po až Pá 11,00–19,00 hod.
terénní sociální práce s uživateli drog, výměnný injekční
program, základní zdravotní, sociální a právní poradenství,
aktuální pomoc v tísni, krizová intervence, poradenství
a testování HIV a virových hepatitid, asistenční služba,
těhotenské testy pro uživatelky drog, vitaminový program,
zprostředkování další odborné péče, prevence zneužívání
syntetických drog
Registrovaná služba: TERÉNNÍ PROGRAMY
Substituční centrum PREVENT
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Matice školské 17, 370 01 České Budějovice
Mgr. Michaela Kotyzová – vedoucí zařízení
387 730 459 (i fax), 725 441 501
metadon@os-prevent.cz
www.os-prevent.cz
Po až Pá 9,00–16,00 hod.
(výdej metadon/subutex 9,00–12,00 a 14,30–16,00 hod.)
So, Ne a svátky 10,00–11,30 hod
Činnost:
substituční léčba – podávání substituční látky (metadon,
Subutex, Suboxone), psychoterapie, sociální práce, sociální
poradenství včetně sociální asistence, krizová intervence,
zprostředkování abstinenční léčby, poradenství pro rodiče
a blízké, základní zdravotní ošetření, poskytování odborných
informací
Registrovaná služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ,
Kontaktní centrum PREVENT ČB
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
28.října 1312/16, České Budějovice 370 01
Bc. Olga Hynoušová – vedoucí zařízení
387 201 738, 725 349 353
kacko.cb@os-prevent.cz
55
magistrat CB_2012.indd 55
2/22/12 8:01 PM
www stránky:
Provozní doba:
www.os-prevent.cz
Po, St, Pá
10,00–18,00 hod.,
Út, Čt
8,00–16,00 hod.
Činnost:
Kontaktní a Harm Reduction služby: výměnný program
a distribuce materiálu ke snížení zdravotních rizik, pobyt
v kontaktních místnostech, potravinový a hygienický
servis, bezplatný přístup na internet, krizová intervence (i po
telefonu), základní zdravotní ošetření, testování na infekční
onemocNĚní (HIV, VHC, VHB a Syfillis), distribuce
informačních materiálů (letáky, časopisy - Streetmagazin,
Dekontaminace)
Poradenské služby: poradenství zaměřené na řešení
aktuálních problémů a zvyšování kompetencí tyto problémy
řešit, sociální práce - pomoc v oblasti sociálně-právní
(např. pomoc při vyřizování osobních dokladů, sociálních
dávek, pomoc při řešení problémů s bydlením atd.),
zprostředkování dalších odborných služeb, asistence
Resocializační služby: výkon obecně prospěšných prací,
samospráva
Registrovaná služba: KONTAKTNÍ CENTRUM
Probační a mediační služba ČR, středisko České Budějovice
Kontaktní adresa:
Karla IV. 417/12, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Hyková, Ph. D. – vedoucí střediska
Telefon:
384 361 439, 737 247 431 fax: 386 323 200
e-mail:
khykova@pms.justice.cz
www stránky:
www.justice.cz, www.pmscr.cz
Provozní doba:
Po až Pá 7,30–16,00 hod.
Činnost:
organizace a kontrola výkonu alternativních trestů a opatření
(probační dohledy, trest obecně prospěšných prací, domácí
vězení), mimosoudní urovnání trestního sporu mezi
obviněným a poškozeným (mediace), organizace a výkon
výchovných a trestních opatření u mladistvých, opatření
probačního úředníka u dětí mladších 15 let, specializované
komplexní
poradenství
obětem
trestných
činů
(poškozeným)
PYRAMIDAS, občanské sdružení
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
Provozní doba:
Pohůrecká 19, 370 06 České Budějovice
Mgr. Pavel Vácha, Mgr. Markéta Váchová
774 073 083, 777 165 065
pyramidas@seznam.cz,prevence.pyramidas@gmail.com
dle telefonické dohody
56
magistrat CB_2012.indd 56
2/22/12 8:01 PM
Činnost:
komplexní program primární prevence určený pro ZŠ, SŠ
(pedagogy, rodiče, žáky a studenty) prováděný formou
přednášek, prožitkových seminářů, panelových diskuzí,
intervenčních programů;
témata prevence: drogové závislosti (společensky tolerované
a netolerované návykové látky), šikana a projevy rasismu,
xenofobie a násilné chování, základní právní povědomí pro
žáky ZŠ, vztahy a přijímání autorit, vztahy v kolektivu, sebepoškozování, závislosti na moderních informačních technologiích, sekty, extrémistická hnutí a uskupení, další témata
dle domluvy;
další aktivity:
monitoring výskytu vybraných forem rizikového chování po
jednotlivých třídních kolektivech, programy zážitkové
pedagogiky na soužití školního kolektivu „GO PROGRAMY
nebo ADAPTAČNÍ KURZY“, intervenční programy při
výskytu rizikového chování v rámci školních kolektivů,
individuální poradenství pro školy a školská zařízení týkající
se prevence a intervence u různých forem rizikového
chování
Revma Liga v ČR, Klub v Českých Budějovicích
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
J. Bendy 16, 370 05 České Budějovice
Věra Rotbauerová, Ing. Marie Dědičová
721 358 642 (V. Rotbauerová), 605 509 723 (M. Dědičová)
dedicova315@seznam.cz
www.revmaliga.cz
poslední Čt v měsíci 16,00–18,00 hod. v zasedací místnosti
Zdravotně sociální fakulty JčU, U Výstaviště 26, Č. Budějovice
zlepšení fyzického a duševního stavu a životních podmínek
nemocných s revmatickými chorobami, přednášky, ergoterapie, cvičení, kulturní akce, semináře
Rodinné centrum Emanuel, o. s.
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Otavská 9, 370 11 České Budějovice
Bc. Lucie Faltová
604 356 494
faltoval@seznam.cz
www.rcemanuel.cz
57
magistrat CB_2012.indd 57
2/22/12 8:01 PM
Provozní doba:
Činnost:
8,00–15,00 hod. (či dle telefonické domluvy)
Jsme křesťanské rodinné centrum působící v Českých
Budějovicích. Svými aktivitami, postavenými na křesťanském základě, chceme podpořit instituci manželství a rodiny
jako základ zdravé společnosti a místo pro zdravý vývoj
jedince.
Způsoby realizace - podpora a propagace manželství
a tradiční rodiny formou preventivní a osvětové činnosti přednášky, kurzy a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi.
Rodinné centrum ROZÁRKA
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice – Suché Vrbné
Dagmar Krejzová, Romana Bočková
776 188 572 (D. Krejzová), 724 410 286 (R. Bočková)
info@rozarka.com, rozarka.rc@seznam.cz
www.rozarka.com
dle telefonické domluvy, aktuální nabídka na webu
Integrace zdravých a handicapovaných dětí, mládeže
a dospělých do společnosti. Dětem handicapovaným i zdravým nabízí vybavenou hernu, rodičům možnost seberealizace a odpočinku, pomoc a podporu, zprostředkování
návazných služeb, poradenství směřující k využívání
doplňkových služeb a podpoře členů rodiny, aktivity v oblasti
podpory zaměstnávání. Poskytuje, volnočasové, aktivizační,
vzdělávací a zájmové aktivity. Prorodinné a sociální služby,
vzdělávání, stimulační a vzdělávací programy. Pořádá
integračních rekondičních pobyty, kulturní, společenské
a sportovní akce.
Provádění praktické zooterapie, především ornitoterapie
(papoušci), felinoterapie (kočky), zooterapie s malými
zvířátky (králíci, morčata) - psychosociální terapie osob
s různým typem postižení prostřednictvím kontaktu se
zvířetem (koterapeutem). Celoroční terapeutické, edukační,
aktivizační a preventivní programy ve školských a zdravotně
sociálních zařízeních.
Romský poradce při Krajském úřadu
Kontaktní adresa:
B. Němcové 49/3, 370 76 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Bc. Roman Slivka
Telefon:
386 720 639
e-mail.:
slivka@kraj-jihocesky.cz
www stránky:
www.kraj-jihocesky.cz
Provozní doba:
dle úředních hodin Krajského úřadu
Činnost:
koordinace činnosti v romské problematice v rámci kraje
58
magistrat CB_2012.indd 58
2/22/12 8:01 PM
Roska České Budějovice, regionální organizace Unie Roska v ČR
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
K. Šafáře 47, 370 12 České Budějovice
Na Zlaté stoce 14, 370 05 České Budějovice
– MS centrum Rosky České Budějovice
Helena Nekvindová, Bc. Věra Švábová
385 347 156, 605 146 638, 733 731 885, 733 659 605
roska-cb@volny.cz, roska@roska-cb.cz
www.roska-cb.cz
Po 14,00–17,00 a Út 9,00–12,00 hod. (MS centrum) –
možnost sjednat schůzku i mimo tuto dobu;
na telefonu nepřetržitě
svépomocná činnost zdravotně postiženým roztroušenou
sklerózou, sociální rehabilitace, rekondiční rehabilitační
pobyt, rehabilitační cvičení, plavání, hipoterapie, jóga
v denním životě, zdravotní a sociální poradenská činnost,
spolupráce s neurology;
MS centrum – informační poradenské a kontaktní místo pro
nemocné roztroušenou sklerózou a jejich blízké
Rozkoš bez rizika, o. s. nestátní zdravotnické zařízení
Kontaktní adresa:
Česká 20, České Budějovice, 370 01
Kontaktní osoba:
Monika Kochlöflová, DiS. – vedoucí pobočky,
koordinátorka týmu Jihočeského kraje a sociální pracovnice
Bc. Lucie Kadlecová, DiS. – sociální pracovnice,
Bc. Milena Mutlová – zdravotní sestra
Renata Bosá – zdravotní sestra
Telefon:
775 133 133 Kochlőflová
777 180 188 Mutlová
e-mail:
budejovicko@rozkosbezrizika.cz
www stránky:
www.rozkosbezrizika.cz
Provozní doba:
terénní služby – 4x měsíčně ve večerních hodinách
v oblastech JčK s vysokou koncentrací sexuálních služeb
Poradna pro komerční sexuální pracovnice:
St 17,00–20,00 hod.
Činnost:
prevence, diagnostika a léčba sexuálně přenosných chorob;
testování na HIV/AIDS a sexuálně přenosné infekce; sociální
práce, sociální a psychologické poradenství; služby jsou
určeny pro sexuální pracovnice (i bývalé) a ženy ohrožené
těmito riziky: nucenou prostitucí, obchodu s lidmi, trestnou
činností, zdravotními riziky spojenými s užíváním návykových
látek, ohrožených sociálním vyloučením či již vyloučené aj.
Registrovaná služba: TERÉNNÍ PROGRAMY,
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
59
magistrat CB_2012.indd 59
2/22/12 8:01 PM
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice
– Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Otevřené kluby
Kontaktní adresa:
E. Destinové 1, 370 05 České Budějovice (Středisko),
Lhenická 1630, České Budějovice (Kontaktní centrum Maják),
Sídliště Máj, Šumava a Vltava (terénní sociální práce)
Kontaktní osoba:
Mgr. Radka Rybáková, Mgr. Veronika Šimečková PhD.
telefon:
385 341 877
e-mail:
sasmcb@sdb.cz
www stránky:
www.sasmcb.cz
Provozní doba:
Po 16,30–19,30 klub Oráč (Středisko)
Po 16,30–19,00 terénní sociální práce
Út 13,30–15,00 individuální doučování (Maják)
Út 18,30–21,00 terénní sociální práce
Út 17,00–18,30 tématické programy (Maják)
St 16,30–19,30 klub Oráč (Středisko)
Čt 13,30–15,00 individuální doučování (Maják)
Čt 15,00–16,30 terénní sociální práce
Pá 14,00–16,00 Romský klub (Středisko)
Pá 16,30–19,30 klub Oráč (Středisko)
Pá 15,00–17,00 asistenti (1x za 14 dní – Středisko)
Činnost:
NZDM Otevřené kluby (kluby pro děti a mládež) jsou určeny
pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, ohrožené společensky nežádoucími jevy, zejména ze spádové oblasti Čtyři
Dvory - sídliště Máj, Šumava a Vltava.
Možnost aktivního trávení volného času, zajištění organizovaných i neorganizovaných volnočasových aktivit,
přednášky, besedy, diskuse s pracovníky a odborníky (drogy,
láska, sex, kriminalita, škola a záškoláctví apod.), pomoc se
školní přípravou, pořádání pravidelných i nárazových akcí,
kontaktní práce, situační intervence, základní poradenství, informační servis, pomoc v krizi, doprovodné aktivity,
případová práce, práce s blízkými osobami, odkazování na
další a návazné služby.
Registrovaná služba: NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
60
magistrat CB_2012.indd 60
2/22/12 8:01 PM
Sdružení Jóga v denním životě České Budějovice, o. s.
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Jirsíkova 2 (KD Slávie, zadní vchod), 370 01 Č. Budějovice
Renata Rajnová, Marcela Hanuschová
606 521 950 (p. Rajnová), 731 515 152 (p. Hanuschová)
ceske.budejovice@joga.cz
www.joga.cz
Po až Čt 16,00–21,00 hod.
kurzy jógy pro všechny věkové kategorie a různé stupně
pokročilosti, speciální kurzy pro seniory, kurzy proti bolestem
kloubů a zad, kurzy hubnutí, přednášky o zdravém životním
stylu
Sdružení jihočeských celiaků o. s.
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Alešova 13, 370 01 České Budějovice
Šárka Dudová, Ing. Marie Škopková, Ph.D.
777 133 269
sarkadudova@seznam.cz, skopkova@celiakie-jih.cz
www.celiakie-jih.cz
po telefonické dohodě
Jediná sociálně aktivizační služba pro pacienty postižené
celiakií, Duhringovou dermatitidou a alergií na lepek na
území Jihočeského kraje. Poskytování poradenství pro
pacienty s bezlepkovou dietou, konzultace pro nově
diagnostikované pacienty, pořádání edukačních akcí apod.
Sdružení obrany spotřebitelů ČR,
Spotřebitelské informační centrum SOS České Budějovice
Kontaktní adresa:
Senovážné náměstí 13, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Libuše Oulehlová, Ing. Roman Bureš, Mgr. Eliška Klímová,
Jaromír Smolek
Telefon:
387 201 915, 608 032 385
e-mail:
ceskebudejovice@spotrebitele.info
www stránky:
www.spotrebitele.info
Provozní doba:
Po a Čt 10,00–14,00 a St 14,00–18,00 hod.
Po až Pá 9,00–19,00 hod. (na mobilu)
Činnost:
občanská poradna: hájí oprávněné zájmy spotřebitelů
zvláště v těch případech, kde síly jednotlivce nestačí,
provádí osvětovou činnost pro mladistvé, studenty, seniory
61
magistrat CB_2012.indd 61
2/22/12 8:01 PM
a zdravotně postižené, dále zajišťuje mimosoudní i soudní
řešení spotřebitelských sporů a čistotu obchodních
podmínek pro podnikatele
SENIOR DŮM (zřizovatel Senior Resort a. s.)
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Husova tř. 1651/125, 370 11 České Budějovice
Ing. Jan Bulvas, ředitel
Jaroslava Rezková, vrchní sestra
385 340 213, 385 340 215 – recepce
info@seniorcz.cz
www.seniorcz.cz
8,00–16,00 hod. pro nové kontakty, jinak nepřetržitě
bydlení pro seniory (+ nabídka ošetřovatelské a zdravotní
péče v bytech klientů, nepřetržitá zdravotnická služba,
ordinace lékaře v objektu, stravování dle vlastního výběru,
volnočasové a kulturní aktivity; kadeřnictví, kosmetika, masáže,
pedikúra, rehabilitace; umožněno chovat domácí zvíře)
Seniorská občanská společnost, o. s.
Kontaktní adresa:
Jánská 4, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Blažena Frcalová
Telefon:
725 780 718
e-mail:
frcalova@gmail.com
Provozní doba:
dle telefonické dohody
Činnost:
výzkumná činnost mezi seniory, přednášky a zájmové akce
poskytování drobných služeb pro seniory (např. doprovody,
nákupy, ve spolupráci s MO Svazu důchodců organizujeme
Veselou módní přehlídku, děláme besedy a mládeží.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní pobočka
(OO SONS )
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Roudenská 18, 370 07 České Budějovice
Antonín Tůma
386 460 660
tyflokabinet.cb@seznam.cz
www.sons.cz
Po 7,30–17,30, Út až Čt 7,30–16,00, Pá 7,30–12,00 hod.
sdružování a hájení zájmů nevidomých a jinak těžce zrakově
postižených občanů, poskytování podpory vedoucí k integraci
postižených do společnosti, vyhledávání a kontaktování
těžce zrakově postižených včetně osob v akutním stádiu po
ztrátě zraku, ověřování nových forem pomoci, popularizace
a osvětlování problematiky zrakového postižení
62
magistrat CB_2012.indd 62
2/22/12 8:01 PM
Sociální služby SVĚTLUŠKA, o. p. s. – Centrum Bazalka
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
U Jeslí 198/13, 370 01 České Budějovice
Ing. Vanda Polívková – ředitelka
387 001 010, 723 101 751
info@svetluska.info
www.svetluska.info www.centrumbazalka.cz
týdenní stacionář:
nepřetržitě Po až Pá 6,00–21,00 hod.
denní stacionář:
ve všední dny vždy 6,00–21,00 hod.
Činnost:
poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb.,
certifikované pracoviště konceptu Bazální stimulace,
ošetřovatelská péče v týdenním stacionáři, aktivizační
činnosti, aromaterapeutické masáže, míčkování, smyslové
stimulace, léčebná rehabilitace (nestátní zdravotnické zařízení – obor fyzioterapie), celodenní stravování, ubytování,
zprostředkování canisterapie, ornitoterapie a hipoterapie,
umožnění školní docházky v budově stacionáře (Mateřská
škola speciální a Základní škola speciální Světluška, o.p.s.),
individuální přístup ke specifickým potřebám, podpora
rodiny, působnost pro celý Jihočeský kraj, cílová skupinou
jsou děti a mládež od 1 roku do 26 let s těžkou formou
smyslového, mentálního, tělesného či kombinovaného
postižení; kapacita denní stacionáře je 24 míst a týdenního
stacionáře 8 lůžek
Registrovaná služba: TÝDENNÍ STACIONÁŘ, DENNÍ STACIONÁŘ
SON ČR, Jihočeská oblastní organizace SON ČR se sídlem v Českých
Budějovicích, Poradna pro bydlení a služby spojené s bydlením
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Česká 52, České Budějovice
Vladimír Zábranský, Ing. Marie Paukejová,
Mgr. Květuše Schüllerová
386 360 262, 602 148 876, 732 420 223
soncb@seznam.cz
www.son.cz
Po a St 9,00–17,00 hod.
odborné sociální poradenství v oblasti bydlení
63
magistrat CB_2012.indd 63
2/22/12 8:01 PM
Speciálně pedagogické centrum při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené
Kontaktní adresa:
Riegrova 1, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Marie Samohejlová, vedoucí SPC
Telefon:
387 315 859, 602 822 079
e-mail:
spcsp.cb@seznam.cz
Provozní doba:
Po 8,00–14,00 hod., Pá 8,00–14,00 hod.
ostatní dny po telefonické domluvě
Činnost:
speciálně pedagogická diagnostika
psychologická diagnostika a terapie, včasná intervence
u rodin se sluchově postiženým dítětem, péče o děti
s kochleárním implantátem, ambulantní individuální logopedická a surdopedická péče, integrace SP dětí do všech typů
škol v Jihočeském kraji, metodická podpora školských
zařízení, odborné konzultace pro pedagogy v oblasti
výchovně vzdělávací dětí a pracovníky spolupracujících
organizací, rehabilitační pobyty, arteterapie, canisterapie
Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené
Kontaktní adresa:
Zachariášova 5, 370 04 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Zdena Dufková, vedoucí centra, speciální pedagog
Mgr. P. Holá, Mgr. V. Míková – speciální pedagogové
Mgr. Barbora Kolaříková – psycholog
Telefon:
387 435 831 (speciální pedagogové)
387 436 124 (psycholog)
e-mail:
spccb@mybox.cz
www stránky:
www.mscb.unas.cz
Provozní doba:
Po až Pá 8,00–14,30 hod.
Činnost:
poradenské centrum pro děti, žáky a studenty se zrakovým
postižením; zajištění komplexní diagnostiky, podpůrné služby
rodičům a pedagogům, služby pro klienty od předškolního
věku po ukončení školní docházky
Speciálně pedagogické centrum při MŠ, ZŠ a PŠ České Budějovice
Kontaktní adresa:
Husova 9, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Věra Koppová, PhDr. Alena Geršlová
Telefon:
387 311 945
e-mail:
spcmp.cb@seznam.cz
www stránky:
www.stitneho-cb.cz/spc/spc.htm
Provozní doba:
Po až Pá 8,00–15,30 hod.
Činnost:
školské poradenské zařízení
(poradenské a metodické služby zákonným zástupcům
dětem s mentálním postižením a dětem s poruchou
autistického spektra, dále školám a školským zařízením)
64
magistrat CB_2012.indd 64
2/22/12 8:01 PM
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o. s.,
Okresní organizace SPMP České Budějovice
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
Provozní doba:
Činnost:
Ledenická 99, 370 06 České Budějovice
MUDr. Pavla Burdová, Miloslava Bořilová
602 480 625 (Burdovi), 721 730 195 (M. Bořilová)
jburda@volny.cz
dle telefonické domluvy
integrace mentálně postižených do společenského života
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice
o. p. s. – Linka důvěry
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Nádražní 47, 370 01 České Budějovice
PhDr. Rostislav Nesnídal
387 313 030
ldcb@seznam.cz – jen pro provozní účely
www.rodinnaporadnacb.cz
nonstop
telefonická krizová intervence pro osoby, které se nacházejí
v situaci ohrožení života nebo v jiné obtížné životní situaci,
kterou v této době nejsou schopni vyřešit vlastními silami;
realizace kurzů krizové intervence (akreditace MŠMT)
Registrovaná služba: TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České
Budějovice o. p. s. – Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy
Kontaktní adresa:
Nádražní 47, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
PhDr. Rostislav Nesnídal
Telefon:
387 438 703, 387 422 491
e-mail:
spramv@gmail.com
www stránky:
www.rodinnaporadnacb.cz
Provozní doba:
Po až Pá 7,00–17,00 hod.
Činnost:
ambulantní poradenská, diagnosticko-terapeutická služba
a mediace, vše zaměřené především na řešení psychických problémů v rodinných, partnerských vztahů, porozvodové zvládnutí situace i ve vztahu k dětem a osobních
problémů občanů
Registrovaná služba: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
65
magistrat CB_2012.indd 65
2/22/12 8:01 PM
Středisko rané péče SPRP České Budějovice
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Kněžská 410/8, 370 01 České Budějovice (budova TF JU)
Mgr. Jana Tušlová, Ing. Hana Trajerová
385 520 088, 774 238 432
budejovice@ranapece.cz
www.ranapece.cz
terénní služby: v pracovních dnech v čase domluveném
s klienty, a to mezi 7,00–19,00 hod.
ambulantní služby: v pracovních dnech v čase domluveném
s klienty, a to mezi 8,00–17,00 hod.
setkávání, semináře, kurzy: v pracovních dnech i ve dnech
pracovního klidu a volna, a to mezi 8,00–22,00 hod.
úřední hodiny: Pá 8,00–12,00 hod.
Činnost:
služby pro rodiny dětí s postižením zraku od narození
nejvýše do 4 let, rodiny dětí s kombinovaným postižením
(zrakové a další) od narození nejvýše do 7 let, provázení
a podpora rodičů v prvních letech života dítěte s postižením,
psychologické, pedagogické a sociální poradenství, funkční
vyšetření zraku, náměty na výběr vhodných hraček
a pomůcek a na úpravy prostředí ke stimulaci vývoje,
půjčování hraček, pomůcek, literatury, videa, CD, pomoc při
výběru předškolního zařízení, zpravodaj pro rodiče Rolnička
Registrovaná služba: RANÁ PÉČE
Středisko výchovné péče
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
Provozní doba:
Činnost:
Dukelská 23, 370 01 Č. Budějovice
Renata Lippmannová
386 355 888, 386 354 581 (internát), 724 569 351
vedouci.cb@dduhomole.cz
Po až Čt 7,30–18,00, Pá 7,30–14,00 hod.
ambulantní i pobytové služby pro děti a mládež s poruchami
chování, s negativními jevy v sociálním vývoji (individuální,
skupinová a rodinná terapie); zajištění poradenské služby
rodičům, zákonným zástupcům a pedagogům formou
konzultace na předcházení a řešení rizikového chování,
informace k vhodné volbě a zvládnutí profesní přípravy;
poskytování preventivně výchovných pobytů v délce
2 měsíců
66
magistrat CB_2012.indd 66
2/22/12 8:01 PM
STŘEP – Středisko poradenství a péče o osoby se zdravotním postižením
Kontaktní adresa:
U Černé věže 71/4, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Renáta Brabcová
Telefon:
605 575 716
e-mail:
brabcova504@seznam.cz
Provozní doba:
Po 10,00–12,00 hod., ambulantní tlumočnická služba;
Terénní tlumočnická služba – dle potřeb klientů
Činnost:
tlumočení a poradenství v českém znakovém jazyce,
realizace vzdělávacích akcí a přednášek
Registrovaná služba: TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
Svaz diabetiků ČR, územní organizace
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Provozní doba:
Činnost:
Žižkova 12, kancelář č. 129, 370 01 České Budějovice
Anita Benčíková, Marie Čížková
387 427 683, 605 519 736 (A. Benčíková),
723 743 176 (M. Čížková)
Út 13,00–16,00 hod., Čt 13,00–15,00 hod.
zdravotně výchovná činnost, edukačně rehabilitační pobyty
pro zlepšení kvality života a správného stravování, rehabilitační cvičení a cvičení ve vodě, měření glykemie a TK
Svaz důchodců ČR, občanské sdružení, Městská organizace Č. Budějovice
Kontaktní adresa:
Lidická 7, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Polánský, předseda
Telefon.
604 554 617, 728 477 449
e-mail:
svazduchodcu.mocb@seznam.cz
www stránky:
http://senior-cb.blog.cz, http://sdcb.webnode.cz
Provozní doba:
Po a Út 9,00–11,00 hod. (provoz kanceláře)
Činnost:
prosazování zájmů seniorů a jejich postavení ve společnosti,
zajištění cvičení pro seniory a speciální cvičení pro ženy,
jóga, rekondiční vycházky, cyklovyjížďky, společenské hry,
masáže, muzikoterapie, přednášky, filmy, zájezdy apod.;
některé aktivity probíhají v klubu důchodců v ul. Roháče
z Dubé 11, ČB
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum Č. Budějovice
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Krajinská 384/40a, 370 01 České Budějovice
(v průchodu domu č. 42)
Mgr. Gabriela Kocmichová (kocmichova@snn-web.cz)
Mgr. Zuzana Fraňková (frankova@snn-web.cz)
386 356 184 (také fax), 775 356 184 (také SMS pro neslyšící)
67
magistrat CB_2012.indd 67
2/22/12 8:01 PM
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
snn_pc.cb@centrum.cz
www.snn-web.cz
sociální poradna:
Po 8,00–12,00 hod.
St 13,00–17,00 hod.
Čt 8,00–12,00 hod.
v domovech pro seniory po dohodě (Čt 14,00–16,00 hod.)
terénní služba v domácnosti dle domluvy 18,00–19,00 hod.
aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené:
Ambulantně:
St 8,00–12,00 hod.,
Terén:
Út 14,00–16,00 hod.,
Nedoslýchaví:
St 9,00–16,00 hod.,
Neslyšící:
Čt 17,00–18,00 hod.,
Sociální rehabilitace: Po 13,00–16,00 hod.,
Út 8,00–12,00 hod.,
Terénní:
Út 14,00–16,00 hod.,
Čt 14,00–16,00 a 17,00–18,00 hod.
– vše dle plánu na www stránkách či v Informačních listechsociální poradna: odborné sociální poradenství včetně
internetové poradny, odborné přednášky, zprostředkování
prodeje kompenzačních pomůcek a doplňkový prodej
náhradních dílů a baterií do sluchadel, opravy sluchadel,
půjčovna pomůcek pro nedoslýchavé, kurzy českého
znakového jazyka, registrace pro Integrační záchranný
systém Jihočeského kraje, rodičovská svépomocná skupina
a psychoterapie;
aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené:
skupinová canisterapie, arteterapie, rehabilitační plavání,
cvičení pro seniory, horolezecký kroužek pro děti se SP,
společenské odpoledne s kurzem etiky, tlumočení mše,
kroužek tvořivých rukou pro děti, plavání pro děti
sociální rehabilitace: kurzy odezírání, sluchový trénink
v terénu s nácvikem orientace, Tichošlápek na cestách –
výukový program pro školní kolektiv, ergoterapie, individuální
canisterapie, kurzy plavání, kurz tance a etikety pro náctileté
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Základní organizace nedoslýchavých
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Provozní doba:
Činnost:
Krajinská 384/40a, 370 01 Č. Budějovice (v průchodu domu č.42)
Marie Tomková
386 356 184
dle ročního plánu
prevence sociálního vyloučení,
klubová činnost
68
magistrat CB_2012.indd 68
2/22/12 8:01 PM
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Budějovický spolek neslyšících
Kontaktní adresa:
Novohradská 1156, 370 08 Nové Hodějovice
Kontaktní osoba:
Petr Řečikov
Telefon:
777 974 509 (p. Řečikov – pouze SMS)
605 575 716 (Mgr. Brabcová)
e-mail:
neslysici@snn-web.cz
Provozní doba:
Út 16,00–18,00 hod.
Čt 16,00–19,00 hod.,
So 14,00–20,00 hod. (1x v měsíci)
Činnost:
možnost setkávání neslyšících, tlumočnické a poradenské
služby, realizace kulturních a sportovních akcí, vzdělávacích
programů a přednášek, sportovní oddíly (karty, fotbal,
bowling, šipky, šachy)
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. Okresní výbor
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Provozní doba:
Činnost:
Matice školské 17, 370 01 České Budějovice,
Poliklinika JIH (suterén, č. dveří 41)
Libor Knápek
737 905 330
Út 9,00–11,00 hod. – PK JIH, suterén, č. dveří 41
sociálně právní poradenství – 1x měsíčně – 2. úterý v měsíci
plavání, cvičení, rekondiční cvičení pro kardiaky, diabetiky,
respiriky, poradenská a informační činnost, přednášková
a edukační činnost, půjčovna rehabilitačních pomůcek
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.
– ZO DIA České Budějovice
Kontaktní adresa:
Matice školské 17, 370 01 České Budějovice, Poliklinika JIH
Kontaktní osoba:
Pavla Beránková
Telefon:
386 350 651, 723 200 227
Provozní doba:
Út 9,00–11,00 hod.
Činnost:
rekondiční pobyty, plavání, cvičení, přednášková činnost,
měření cukru, tlaku, půjčování rehabilitačních pomůcek
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. a.
– základní organizace Suché Vrbné
Kontaktní adresa:
K Dolíčku 13, 370 06 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Anna Nová
Provozní doba:
dle telefonické domluvy
Činnost:
pro členy možnost cvičení, plavání, rekondice, které zajišťuje
Svaz postižených civilizačními chorobami – Okresní výbor
v Českých Budějovicích
69
magistrat CB_2012.indd 69
2/22/12 8:01 PM
THEIA – POMOC v KRIZI
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Mgr. Ondřej Čech
777 232 421,
NONSTOP LINKA: 775 202 421
e-mail:
info@theia.cz; linka pomoci: pomoc@theia.cz
www stránky:
www.theia.cz , www.facebook.com/theia.pomoc
Provozní doba:
Po a St
9,00–12,00 hod., (odpoledne J. Hradec)
Út a Čt
13,00–16,30 hod.,
po telefonické domluvě i v jinou dobu
Činnost:
Poskytování sociálního a psychosociálního poradenství,
poskytování okamžité pomoci při řešení krizové situace
(krizová intervence), pomoc s potřebnými právními úkony,
pomoc při řešení své situace na polici ČR. Pomoc je určena
osobám v krizi obětem domácího násilí, trestné činnosti,
obchodu s lidmi, osobám komerčně zneužívaným, dětem
a mládeži od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy, rodinám s dětmi a seniorům. Služba je poskytována
každému bez ohledu na jeho věk či pohlaví.
Formy poradenství: osobní konzultace, telefonická pomoc
(NONSTOP LINKA) a elektronické poradenství (linka pomoci).
Preventivní programy (pro školy a NZDM):
besedy
a workshopy na téma násilí, šikana, kyberšikana, domácí
násilí, hrozba násilí ve volném čase, výtržnictví, extremismus, bezpečný start do školního života (pro předškoláky
a děti 1. a 2. tříd)
Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a pedagogických
pracovníků DVPP) - v rámci akreditovaných kurzů MPSV
a MŠMT
Registrovaná služba: KRIZOVÁ POMOC
Teen Challenge – kontaktní místo České Budějovice
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Otakarova 45, 370 04 České Budějovice
Ing. Vladimíra Marková
777 001 188
vladkamarek@seznam.cz
www.teenchallenge.cz
Po 18,00–21,00 hod. nebo dle telefonické dohody
terénní poradenství se závislými lidmi, poradenství pro závislé a pro rodiče, primární protidrogová prevence; podpůrná skupinová práce
70
magistrat CB_2012.indd 70
2/22/12 8:01 PM
Tísňová péče AREÍON – Život 90, o. s.
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
Mgr. Lenka Kubátová
387 001 140, 733 507 472
lenka.kubatova@staromestska.cz
www.zivot90.cz
24 hodin denně a 7 dní v týdnu
Tísňová péče AREÍON pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, poskytuje nebo zprostředkovává neodkladnou
pomoc při nenadálé situaci jako je např. zranění, pád,
náhlé zhoršení zdravotního stavu, přepadení nebo ohrožení
jinou osobou apod. Dispečink tísňové péče monitoruje
uživatele v jeho bytě, je s ním v oboustranném spojení.
Pomoc si uživatel služby přivolá pouhým stisknutím
tísňového tlačítka, které nosí neustále u sebe. Operátorka
dispečinku – zdravotní sestra - se propojí s klientem pomocí
automaticky zapnutého hlasitého telefonu.
Registrovaná služba: TÍSŇOVÁ PÉČE
Tyflokabinet České Budějovice, o. p. s.
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Roudenská 18, 370 01 České Budějovice
Ing. Jan Steringa
386 460 660–1, fax: 386 460 660
screening zrakových vad: 721 344 962
info@tyflokabinet-cb.cz
www.tyflokabinet-cb.cz
Po 8,00–17,30, Út až Čt 8,00–16,00, Pá 8,00–12,00 hod.
Poskytujeme sociální služby a technickou pomoc zejména
nevidomým a slabozrakým občanům z celého Jihočeského
kraje v terénní i ambulantní formě s cílem dosažení jejich
maximální soběstačnosti a nezávislosti.
Odborné poradenské středisko se věnuje kompenzačním
pomůckám, speciálnímu programovému vybavení pro
osobní počítače a elektroniku (kamerové a počítačové zvětšovací lupy).
Žadatelům o poskytnutí příspěvku na pořízení kompenzační
pomůcky vystavujeme posudky a písemná vyjádření
o jejich vhodnosti (pro potřeby rozhodovacího procesu
Úřadu práce).
71
magistrat CB_2012.indd 71
2/22/12 8:01 PM
Středisko sociální rehabilitace zajišťuje kurzy využití výpočetní techniky, kompenzačních pomůcek, sebeobsluhy
a zajišťuje přednáškovou činnost. Provádíme opravy
kompenzačních pomůcek. Průvodcovská a předčitatelská
služba slouží k doprovázení uživatelů (například k lékaři
apod.) a asistuje při vyřizování osobní korespondence.
Zajišťujeme screening zrakových vad u dětí ve věku od půl
roku do sedmi let.
Registrovaná služba: PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY, SOCIÁLNÍ
REHABILITACE, ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Tyfloservis o. p. s.
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Zachariášova 6, 370 04 České Budějovice
Hana Jiroušková – vedoucí krajského střediska
Vlasta Grillová – instruktor sociální rehabilitace
Telefon:
387 331 598, 608 572 338
e-mail:
c.budejovice@tyfloservis.cz
www stránky:
www.tyfloservis.cz
Provozní doba:
Po až Pá převažují terénní služby
Čt 13,00–18,00 hod. návštěvní hodiny ve středisku
Činnost:
sociální rehabilitace nevidomých a těžce slabozrakých,
podpora jejich integrace, sociální rehabilitace, práce s kompenzačními pomůckami, terénní a ambulantní bezplatné
služby, cílem je co největší samostatnost a nezávislost
zrakově postiženého občana
Registrovaná služba: SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Úřad práce
zprostředkování práce, hlášení volných míst, středisko pro volbu povolání
Podrobnější informace viz. strana č. 80
TUDY, o.s.
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
Tř. 28. října 28, 370 01 České Budějovice
Čestmír Sládek, Johana Matějková
602 648 627, 721 712 547
tudyos@seznam.cz
www.tudyos.estranky.cz
KON-klub 1x za 14 dní: Po 17,00–18,30 hod.
(klub pro lidi s postižením), jinak dle dohody
klubová činnost pro děti a mládež, pro lidi s postižením,
jednorázové akce pro širokou veřejnost
72
magistrat CB_2012.indd 72
2/22/12 8:01 PM
VICTORY sdružení dětí a maminek, o. s. – Centrum vědomého rodičovství
Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
Provozní doba:
Činnost:
A. Barcala 45, 370 05 České Budějovice – sídlo sdružení
Lannova 63, 370 01 České Budějovice – provozovna
Lenka Šebková, DiS
724 155 056 (L. Šebková)
728 024 036 (do MC Victory)
lenka.sebkova@victorysdruzeni.cz
www.victorysdruzeni.cz
Po až Pá 7,00–17,00 hod. (jinak dle hodin uvedených
v programu MC Victory)
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (celoroční
pravidelné dopolední a odpolední kurzy a přednášky pro
nastávající maminky a maminky po porodu, speciální
programy pro rodiče s kojenci, batolaty, dětmi a mládeží),
kurzy jsou akreditovány MŠMT;
Baby školka – hlídání dětí pravidelného charakteru (pro
děti, které se nedostaly do běžné MŠ)
Ortopedická poradna; Poradna péče o těhotnou matku
a dítě;
Poradna aromaterapie pro rodiče a děti
Protialkoholní záchytná stanice a detoxikační centrum Jihočeského Kraje
se sídlem v Českých Budějovicích
Provozovatel:
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích
Kontaktní adresa:
B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice
Kontaktní osoba:
MUDr. Lumír Mraček a Radka Krygarová
Telefon:
387 762 127, 602 118 462 (dr. Mraček)
387 762 133, 724 278 483 (R. Krygarová – staniční sestra)
e-mail:
lumir.mracek@zzsjck.cz, radka.krygarova@zzsjck.cz
www stránky:
http://www.zzsjck.cz/
Provozní doba:
24 hodin denně
Činnost:
Protialkoholní záchytná stanice (PZS)
Dětský detoxikační pokoj, kde max. doba pobytu je 12 hodin.
73
magistrat CB_2012.indd 73
2/22/12 8:01 PM
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1,2, 370 92 České Budějovice
vedoucí odboru:
Bc. Marie Voštová, pověřená řízením odboru
telefon:
386 801 601
e-mail:
vostovam@c-budejovice.cz
sekretariát:
Iveta Hovorková
telefon:
386 801 602
e-mail:
hovorkovai@c-budejovice.cz
ekonomka:
Irena Slaninová
telefon:
386 801 603
e-mail:
slaninovai@c-budejovice.cz
www stránky odboru: www.c-budejovice.cz
Úřední hodiny:
Po 8,00–17,00 hod.,
St 8,00–17,00 hod.,
Pá 8,00–11,30 hod.
Odbor sociálních věcí zajišťuje:
• výkon státní správy v přenesené působnosti a rozšířené působnosti
a to prostřednictvím oddělení sociálně právní ochrany dětí a oddělení
sociální pomoci
• výkon samosprávy v sociální oblasti města České Budějovice a to
prostřednictvím oddělení sociální pomoci
1. Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Kněžská 19, České Budějovice
Fax: 386 804 213
Kontakty:
V. Kárová,
V. Janošťáková,
O. Jirků,
J. Krčmářová,
D. Šohájková,
Mgr. K. Komendová,
J. Tomšíková,
Mgr. M. Kolář ,
Mgr. R. Musilová,
Bc. J. Kovaříková,
Mgr. L. Ludvíková,
D. Lísková,
tel. 386 804 201, č. d. 208,
tel. 386 804 202, č. d. 202,
tel. 386 804 203, č. d. 205,
tel. 386 804 204, č. d. 208,
tel. 386 804 205, č. d. 203,
tel. 386 804 209, č. d. 203
tel. 386 804 206, č. d. 205,
tel. 386 804 207, č. d. 211,
tel. 386 804 208, č. d. 206,
tel. 386 804 213, č. d. 206,
tel. 386 804 220, č. d. 202,
tel. 386 804 219, č. d. 211,
H. Pecková,
tel. 386 804 211, č. d. 212
Mgr. V. Habrdová,
tel. 386 804 212, č. d. 210
- zprostředkovávají osvojení a pěstounskou péči
karovav@c-budejovice.cz
janostakovav@c-budejovice.cz
jirkuo@c-budejovice.cz
krcmarovaj@c-budejovice.cz
sohajkovad@c-budejovice.cz
komendovak@c-budejovice.cz
tomsikovaj@c-budejovice.cz
kolarm@c-budejovice.cz
musilovar@c-budejovice.cz
kovarikovaj@c-budejovice.cz
ludvikoval@c-budejovice.cz
liskovad@c-budejovice.cz
peckovah@c-budejovice.cz
habrdovav@c-budejovice.cz
74
magistrat CB_2012.indd 74
2/22/12 8:01 PM
Kurátoři pro děti a mládež
Mgr. Š. Dragounová, tel. 386 804 217, č. d. 209
Mgr. M. Felendová,
tel. 386 804 218, č. d. 209
Mgr. E. Kuzbová,
tel. 386 804 242, č. d. 209a
- koordinátorka Systému včasné intervence
H. Červená,
tel. 386 804 215, č. d. 209a
Bc. P. Kordíková,
tel. 386 804 221, č. d. 209b
Mgr. V. Janouchová, tel. 386 804 216, č. d. 209b
PhDr. I. Nesnídalová - klinický psycholog, č. d. 207
Ing. S. Slepičková,
tel.386 804 224, č. d. 204
dragounovas@c-budejovice.cz
felendovam@c-budejovice.cz
kuzbovae@c-budejovice.cz
cervenah@c-budejovice.cz
kordikovap@c-budejovice.cz
janouchovave@c-budejovice.cz
slepickovas@c-budejovice.cz
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
a) zabezpečuje a zaměřuje se na vyhledávání dětí:
• osiřelých
• jejichž rodiče neplní své povinnosti
• svěřených cizí osobě
• které vedou zahálčivý život, dopouští se útěků, požívají návykové látky
• na kterých byl spáchán trestný čin
b) poskytuje poradenství a rozhoduje o opatřeních na ochranu dětí
c) vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilých dětí především
v případech:
• střetu zájmů zákonných zástupců dítěte (rozvody, dědictví,...)
• ohrožení majetkových zájmů dítěte (schválení právních úkonů při
převodu majetku, ...)
• omezení rodičovské zodpovědnosti
• řízení o osvojení
d) Kurátoři pro děti a mládež poskytují samostatné poradenství jak dětem,
mladistvým a jejich rodičům, případně příbuzným v jejich náročných životních
situacích, týkající se výchovných problémů, záškoláctví, šikany, trestné činnosti,
útěků z domova, tak i společensky nepřizpůsobeným občanům.
• analyzují situace v oblasti nežádoucího chování
• podílejí se na realizaci preventivních opatření ve spolupráci s rodinou,
školou, psychology, školskými, zdravotnickými a dalšími odbornými
zařízeními
• ve spolupráci s těmito složkami navrhují další postupy a řešení vedoucí ke
stabilizaci a zlepšení situace
• v nutných případech realizují výchovná opatření i formou předběžného
umístění mimo rodinu
• účastní se přestupkového a trestního řízení a soudních jednání, s možností
vyjadřovat se a navrhovat způsob potrestání
75
magistrat CB_2012.indd 75
2/22/12 8:01 PM
2. Oddělení sociální pomoci
• budova historické radnice, Nám. Přemysla Otakara II., č. 1,2,
370 92 České Budějovice
• Kněžská ul. č. 19, České Budějovice
Oddělení sociální pomoci, Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1,2,
České Budějovice
Žádost o umístění do domu s pečovatelskou službou (DPS)
Podmínkou vyřízení žádosti je trvalý pobyt na území města a starobní nebo
invalidní důchod.
Kontakt:
H. Sochorovská, tel.: 386 801 605, přízemí č. d. 051b, sochorovh@c-budejovice.cz
Adresy DPS:
Dům s pečovatelskou službou (DPS) Tylova 11
DPS Lidická 5 a 7
DPS Plzeňská 42
DPS Dlouhá 20
DPS Nerudova 2a
Žádost o přidělení bezbariérového bytu
Podmínkou vyřízení žádosti je trvalý pobyt na území města, starobní nebo invalidní
důchod, indikace invalidního vozíku.
Kontakt:
Sochorovská, tel.: 386 801 605, přízemí č. d. 051b, sochorovh@c-budejovice.cz
Poradenství a sociální práce u osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům.
Kontakt:
E. Matějková, tel.: 386 801 611, přízemí č. d. 051b, matejkovae@c-budejovice.cz
Koordinace NNO na území města České Budějovice, plánování sociálních
služeb
Kontakt:
Mgr. Š. Kovárnová, tel.: 386 801 623, přízemí č. d. 051c, kovarnovas@c-budejovice.cz
Bc. Eva Sýkorová, tel.: 386 801 613, přízemí č. d. 051c, sykorovae@c-budejovice.cz
Kluby důchodců
Kontakt:
Jandová, tel. 386 801 604, přízemí č. d. 050, jandovap@c-budejovice.cz
Adresy Klubů důchodců:
Roháče z Dubé 11, České Budějovice
J. Plachty 27, České Budějovice
Lidická 185 (Rožnov), České Budějovice
Rudolfovská 154 (Nové Vráto), České Budějovice
Novohradská 55 (Mladé), České Budějovice
76
magistrat CB_2012.indd 76
2/22/12 8:01 PM
Tlumočník znakového jazyka
Kontakt:
Mgr. R. Brabcová, tel.: 386 801 625, přízemí č. d. 051c, brabcovar@c-budejovice.cz
Kurátoři pro dospělé
• poskytují pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením a občanům po
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
• pro snadnější začlenění do společnosti pomáhají těmto občanům vyřídit
potřebné doklady, sehnat práci nebo ubytování
Kontakt:
V. Filipová, tel. 386 801 628, přízemí č. d. 051a, filipovav@c-budejovice.cz
Mgr. I. Karasová, tel. 386 801 629, přízemí č. d. 051a, karasovai@c-budejovice.cz
Oddělení sociální pomoci, Kněžská 19, 370 92 České Budějovice
Protidrogoví a romští koordinátoři
Kontakt:
Bc. Monika Samcová, tel.: 386 804 234, 4. patro, č. d. 503, samcovam@c-budejovice.cz
Mgr. D. Kostohryz, tel.: 386 804 229, 4. patro, č. d. 503, kostohryzd@c-budejovice.cz
Sociální pracovníci, přímá práce s klientem
Kontakt:
Bc. Šárka Novotná, tel.: 386 804 235, 4. patro, č. d. 504, novotnas@c-budejovice.cz
Mgr. Lenka Čechová, tel.: 386 804 239, 4. patro, č. d. 504, cechoval@c-budejovice.cz
Věra Bečvářová, tel.: 386 804 210, 4. patro, č. d. 504, becvarovav@c-budejovice.cz
Parkovací průkazy a změna příjemce důchodu
Kontakt:
Jana Petrášková, tel.: 386 804 231, 4. patro, č. d. 501, petraskovaj@c-budejovice.cz
Dagmar Študlarová, tel.: 386 804 230, 4. patro, č. d. 501, studlard@c-budejovice.cz
Oddělení sociální pomoci
• provádí umisťování občanů do domů s pečovatelskou službou,
bezbariérových bytů
• poskytuje služby protidrogového a romského koordinátora
• koordinuje spolupráci neziskových organizací na území města Č. Budějovic
• zajišťuje službu tlumočení pro neslyšící
• spravuje a řídí provoz klubů důchodců na území města
• poskytuje pomoc společensky nepřizpůsobeným občanům a občanům
po propuštění z výkonu odnětí svobody
• poskytuje pomoc osobám s předpokladem omezení způsobilosti k právním
úkonům
• rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek podle
zákona č. 582/1991 Sb.
77
magistrat CB_2012.indd 77
2/22/12 8:01 PM
• vydává Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích
• vede správní řízení při stanovení úhrady za stravu a péči v případech,
kdy je dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného
opatření (dle § 74 zák. č. 108/2006 Sb.)
• administruje jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených
komunistickým režimem dle vládního nařízení č. 165/1997 Sb.
• zajišťuje sociální práci - přímou práci s klientem
78
magistrat CB_2012.indd 78
2/22/12 8:01 PM
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE
Adresa:
Telefon:
e-mail:
www stránky:
U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
386 720 111
posta@kraj-jihocesky.cz (e-podatelna)
www.kraj-jihocesky.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Kontaktní adresa:
Boženy Němcové 49/3, 370 76 České Budějovice
Vedoucí odboru:
Mgr. Petr Studenovský
Telefon:
386 720 600
Fax:
386 359 007
e-mail:
studenovsky@kraj-jihocesky.cz
www stránky:
www.kraj-jihocesky.cz/
Úřední hodiny:
Po a St
8,00–17,00 hod.
Út, Čt a Pá 8,00–14,00 hod.
Činnost:
1. oddělení koordinační a kontrolní
tel.: 386 720 604
2. oddělení zdravotnictví
tel.: 386 720 605
3. oddělení sociálních služeb
tel.: 386 720 632
4. oddělení sociálně právní ochrany dětí
tel.: 386 720 641
5. oddělení prevence a humanitních činností
tel.: 386 720 649
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví rozhoduje v odvolacích řízení, vyřizuje
stížnosti, provádí kontrolu a zajišťuje metodické vedení v sociální a zdravotnické
oblasti, kontroluje výkon státní správy, realizuje projekty EU v sociální oblasti a další
(více na výše uvedeném odkazu na webové stránky nebo na kontaktních
telefonech).
79
magistrat CB_2012.indd 79
2/22/12 8:01 PM
ÚŘAD PRÁCE ČR – KRAJSKÁ POBOČKA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Kontaktní adresa:
Telefon:
Fax:
e-mail:
web:
Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice
950 109 111
387 315 267, 950 109 569
podatelna.up@cb.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
Úkolem ÚP ČR - krajské pobočky v Českých Budějovicích je zabezpečování služeb
zaměstnanosti především pro přechodně nezaměstnané občany, pro zaměstnance
měnící zaměstnavatele, pro mládež připravující se na vstup do pracovního
procesu, zajišťování agendy státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi
a zdravotně postiženým občanům /příspěvek na mobilitu, kompenzační pomůcky,
průkazy TP, ZTP a ZTP/P a příspěvek na péči/
Úřední hodiny:
Po
Út
St
Čt
Pá
8,00–17,00 hod.
8,00–13,00 hod.
8,00–17,00 hod.
8,00–13,00 hod.
neúřední den
(8,00–13,00 hod – úřední hodiny pro podání žádosti
o evidenci uchazečů, hlášení volných míst a pro
podatelnu)
Úřad práce
a) v oblasti služeb zaměstnanosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
zprostředkovává vhodné zaměstnání uchazečům, popř. zájemcům
o zaměstnání
poskytuje poradenské a informační služby v oblasti zaměstnání a pracovněprávních vztahů, informuje občany o možnostech získání zaměstnání, rekvalifikace, pracovní rehabilitace a zaměstnavatele o volných zdrojích pracovních sil
poskytuje poradenství při volbě a změně povolání
rozhoduje o přiznání, nepřiznání, odejmutí a zastavení výplaty podpory
v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
zajišťuje export a import podpory v nezaměstnanosti v rámci členských států EU
sepisuje s uchazeči o zaměstnání individuální akční plány
vede evidenci volných pracovních míst
přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami,
osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, osobami
se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené
postavení na trhu práce
80
magistrat CB_2012.indd 80
2/22/12 8:01 PM
•
•
•
•
•
•
•
•
zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zejména
poskytuje finanční prostředky na zřizování společensky účelných pracovních
míst a vytváření veřejně prospěšných prací atd.
zajišťuje realizaci veřejné služby
vydává pracovní povolení cizincům, vede evidenci zaměstnaných občanů EU,
jejich rodinných příslušníků a cizinců, u kterých se ve smyslu zákona o zaměstnanosti nevyžaduje povolení k zaměstnání
eviduje plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením
u zaměstnavatelů
zajišťuje zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců,
kteří jsou osobami se zdravotním postižením, příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
zabezpečuje činnost Evropských služeb zaměstnanosti
seznamuje uchazeče/zájemce s projekty ESF a zajišťují informační schůzky
k projektům ESF pro uchazeče/zájemce
zabezpečuje a podporuje projekty a opatření související s rozvojem lidských
zdrojů v oblasti trhu práce včetně účasti na programech financovaných
z Evropských strukturálních fondů
b) v oblasti nepojistných sociálních dávek:
•
zajišťuje příjem a vyplácení nepojistných sociálních dávek, a to
dávek státní sociální podpory - přídavek na dítě, příspěvek na bydlení,
porodné, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče (zahrnuje příspěvek
na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, zvláštní odměna pěstouna,
příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla)
a pohřebné
° dávek pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení
a mimořádnou okamžitou pomoc
° příspěvek na péči osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého
zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá déle než jeden rok
° dávek občanům se zdravotním postižením – příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku
zapůjčuje zvláštní pomůcky (stropní zvedací systém, schodišťová plošina,
schodolez) na základě smlouvy o výpůjčce podle občanského zákoníku, a to
osobě starší 3 let, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí
vydává průkazy pro osoby se zdravotním postižením
zajišťuje vyplácení evropských dávek dle Nařízení EU, EHS
°
•
•
•
c) v oblasti kontrolně právní:
•
•
•
•
sleduje správnost rozhodování úřadu práce
zastupuje Úřad práce České republiky před soudy a správními orgány
vede řízení o vymáhání pohledávek Úřadu práce ČR
posuzuje všechna rozhodnutí vydaná prostřednictvím krajské pobočky ve
správním řízení I. stupně v případě odvolání,
81
magistrat CB_2012.indd 81
2/22/12 8:01 PM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
připravuje či kontroluje po právní stránce zadávací dokumentace a poskytuje
právní součinnost při zadávání veřejných zakázek
zajišťuje zveřejňování insolvenčních návrhů, zajišťuje uspokojování mzdových
nároků nevyplacených zaměstnavatelem
zajišťuje vedení agendy výživného u dětí svěřených do pěstounské péče
včetně podávání návrhů k soudům na stanovení výživného a trestních
oznámení
vydává povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti
dítěte
zajišťuje pracovněprávní a další poradenství veřejnosti dle zákona o zaměstnanosti, zákona o státní sociální podpoře, zákona o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele apod.
realizuje veřejnosprávní finanční kontrolu vůči příjemcům příspěvků v rámci
aktivní politiky zaměstnanosti
zajišťuje kontrolu průměrného výdělku pro účely podpory v nezaměstnanosti
zajišťuje inspekci kvality sociálních služeb dle zákona o sociálních službách
podílí se na kontrolní činnosti v oblasti nepojistných sociálních dávek
82
magistrat CB_2012.indd 82
2/22/12 8:01 PM
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště České Budějovice
Kontaktní adresa:
Ředitel:
telefon - ústředna:
fax:
www stránky:
Úřední hodiny:
A. Barcala 1461, 370 05 České Budějovice
Ing. Libuše Petrášková
387 755 111
387 755 339
www.cssz.cz
pondělí a středa
8,00–17,00 hod.
úterý a čtvrtek
8,00–16,00 hod.
pátek
8,00–14,00 hod.
Okresní správa sociálního zabezpečení České Budějovice
Okresní správa sociálního zabezpečení je vnitřní územní organizační jednotkou
ČSSZ, která zabezpečuje výkon procesů a činností sociálního zabezpečení v souladu
s příslušnými obecně závaznými předpisy a vnitřními organizačními směrnicemi ČSSZ.
Kontaktní adresa:
Ředitel:
telefon-ústředna:
fax:
e-podatelna:
www stránky:
Úřední hodiny OSSZ:
A. Barcala 1461, 370 05 České Budějovice
JUDr. Miluše Stehlíková
387 755 111
387 755 153
posta.cb@cssz.cz
www.cssz.cz
pondělí a středa
8,00–17,00 hod.
úterý a čtvrtek
8,00–14,00 hod.
pátek
8,00–13,00 hod.
Podatelna OSSZ:
pondělí a středa
úterý a čtvrtek
pátek
8,00–17,00 hod.
8,00–16,00 hod.
8,00–14,00 hod.
Pokladna OSSZ:
pondělí a středa
9,00–12,00 hod.
13,00–15,00 hod.
V oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení:
•
•
•
•
•
provádí nemocenské pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně
činných – vede evidenci subjektů pojištění, dob pojištění
poskytuje občanům, osobám samostatně výdělečně činným a zaměstnavatelům
odbornou pomoc ve věcech nemocenského pojištění
kontroluje plnění povinností zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně
činných v nemocenském pojištění
vybírá pojistné na sociální zabezpečení
rozhoduje o vzniku a zániku nemocenského pojištění, vznikl-li spor o účast
na pojištění
83
magistrat CB_2012.indd 83
2/22/12 8:01 PM
•
•
•
•
rozhoduje o dávkách nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné,
peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství)
rozhoduje o pojistném na sociální zabezpečení
provádí kontroly posuzování zdravotního stavu (u ošetřujícího lékaře) a kontroly
dodržování režimu dočasně práce neschopného občana (u občana)
plní úkoly vyplývající z práva Evropských společenství a z mezinárodních
smluv o sociálním zabezpečení, vyřizuje dotazy občanů o dávkách nemocenského pojištění s mezinárodním prvkem, rozhoduje o nároku na tyto dávky
V oblasti důchodového pojištění:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozhoduje ve sporných případech o vzniku a zániku důchodového pojištění
sepisuje žádosti o dávky důchodového pojištění (důchod starobní, invalidní,
sirotčí, vdovský, vdovecký)
poskytuje občanům a zaměstnavatelům odbornou pomoc ve věcech důchodového pojištění
rozhoduje o době a rozsahu péče muže o dítě ve věku do čtyř let, péče o dítě
dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči do 18 let
a péče osoby pečující osobně o osobu závislou na péči jiné osoby
vede evidenci pro účely důchodového pojištění osob samostatně výdělečně
činných a občanů dobrovolně účastných důchodového pojištění
kontroluje plnění povinností zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně
činných v důchodovém pojištění
posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů ve věcech sociálního
zabezpečení při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách pro invaliditu
a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte
plní úkoly vyplývající z práva Evropských společenství a z mezinárodních
smluv o sociálním zabezpečení, vyřizuje dotazy občanů a podává informace
týkající se aplikace práva sociálního zabezpečení ES a mezinárodních smluv
o sociálním zabezpečení
posuzuje, zda jde o osobu těžce zdravotně postiženou a druh a stupeň tohoto
postižení pro účely dávek sociální péče
V oblasti lékařské posudkové služby:
•
posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely
systémů sociálního zabezpečení
84
magistrat CB_2012.indd 84
2/22/12 8:01 PM
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PREVENCE
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
Cíl: pomoci zajistit osobám jejich fyzickou a psychickou soběstačnost a umožnit
jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života a to i v případech, kdy toto
vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.
Osobní asistence – terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje bez časového
omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba
potřebuje (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů).
Pečovatelská služba – terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.
Tísňová péče – terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová
a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému riziku ohrožení zdraví
nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.
Průvodcovské a předčitatelské služby –terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního
postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit
vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb.
Podpora samostatného bydlení – terénní služba poskytována osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné,
vzdělávací aktivity a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Odlehčovací služby – terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním postižení, cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Centra denních služeb – ambulantní služby poskytované ve specializovaném
zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení.
Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při
prosazování práv a zájmů.
85
magistrat CB_2012.indd 85
2/22/12 8:01 PM
Denní stacionáře – ambulantní služby poskytované osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Týdenní stacionáře – pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením – ambulantní služby poskytované
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy a ubytování, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje osobní vybavení, drobné předměty osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. V domovech pro osoby se zdravotním postižením může
být vykonávána ústavní výchova podle zvláštních právních předpisů.
Domovy pro seniory – pobytové služby poskytované osobám, které mají
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy a ubytování,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti
a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Domovy se zvláštním režimem – pobytové služby poskytované osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo
v závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou
demencí a ostatními typy demencí. Režim v těchto zařízeních při poskytování
sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Chráněné bydlení – pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění,
včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Osobě
se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta.
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče –
pobytové sociální služby poskytované osobám, které nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez
pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo
jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních
sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb.
86
magistrat CB_2012.indd 86
2/22/12 8:01 PM
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Cíl: zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou
situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu ve společnosti, sociálně
znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností
jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů.
Raná péče –terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná rodičům dítěte ve
věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku
nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu
vývoje dítěte s ohledem n jeho specifické potřeby.
Telefonická krizová pomoc – terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné
životní situaci, kterou přechodně a nemohou vyřešit vlastními silami.
Tlumočnické služby – terénní, popřípadě ambulantní složky poskytované
osobám s poruchami komunikace způsobeným především smyslovým postižením,
které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.
Azylové domy – pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Domy na půl cesty – pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po
dosažení zletilosti opouštějí zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti mládež, a pro osoby, které jsou
propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování
sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Kontaktní centra – nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě
terénní služby osobám ohrožených závislostí na návykových látkách. Cílem služby
je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových
látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Krizová pomoc – terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu
poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy
přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
Intervenční centra – na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního
právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání
intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na
základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční
centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním
centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.
Nízkoprahová denní centra – poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro
osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně a poskytnutí stravy
nebo pomoc při jejím zajištění.
87
magistrat CB_2012.indd 87
2/22/12 8:01 PM
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – poskytují ambulantní, popřípadě
terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohrožených společensky nežádoucími
jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe
se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.
Noclehárny – ambulantní služby poskytované osobám bez přístřeší, které mají
zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.
Služby následné péče – terénní služby poskytované osobám s chronickým
duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které
absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní
léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – terénní, popřípadě ambulantní
služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením –
ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku
nebo osobám se zdravotním postižením odhroženým sociálním vyloučením.
Sociálně terapeutické dílny – ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu
umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá
a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Terapeutické komunity – pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé
na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které
mají zájem o začlenění do běžného života.
Terénní programy – terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro
problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat
a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována
anonymně.
Sociální rehabilitace – soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných, pro samostatný
život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných
schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou
terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných
v centrech sociálně rehabilitačních služeb.
88
magistrat CB_2012.indd 88
2/22/12 8:01 PM
Download

1,6 MB - Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice