Komparace NP Šumava
a NP Kalkalpen z
hlediska udržitelného
cestovního ruchu
Ing. Kateřina Setunská
_
7.12.2012
Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z
hlediska udržitelného cestovního ruchu
• DP obhájena na Vysoké škole obchodní v Praze,
obor Management cestovního ruchu, červen 2012
• vedoucí DP: Ing. Monika Palatková, Ph.D.
7.12.2012
2
Cíle diplomové práce
1. Porovnat český a rakouský národní park z hlediska
udržitelného cestovního ruchu
2. Vytvořit konkrétní návrh – inovativní model dalšího
rozvoje udržitelnosti cestovního ruchu v NP Šumava
7.12.2012
3
Použité metody
1. Komparace
2. Rešerše odborné literatury
3. Dotazníkové šetření
4. Rozhovory s poskytovateli služeb v NP Šumava
5. Využití poznatků z workshopů a diskuzí v NP
Kalkalpen
6. SWOT analýza, syntéza
7.12.2012
4
Teoretické zázemí
• Udržitelnost cestovního ruchu
• Vymezení pojmů, pilíře udržitelnosti, mezinárodní kontext: Agenda
21, aktivity UNWTO, Natura 2000, …
• Udržitelnost cestovního ruchu v chráněných
územích
• Kategorizace IUCN, pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu v
národních parcích, organizace ochrany přírody (EUROPARC, PAN
PARKS …)
7.12.2012
5
Národní park Šumava
• NP vyhlášen r. 1991
• Rozloha 680 km2 (největší český NP)
• Nejvyšší vrchol Plechý 1378 m
• Pěší turistika, cykloturismus, chůze na sněžnicích,
lyžování, běh na lyžích, hipoturismus, geocaching,
vodní turismus
7.12.2012
6
Národní park Šumava
• Členství:
• Biosférická rezervace UNESCO
• Natura 2000
• Ramsarská úmluva
• EUROPARC
• IUCN
7.12.2012
7
Národní park Kalkalpen
• Ve
spolkové zemi Horní Rakousko, Severní
vápencové Alpy
• NP vyhlášen r. 1996
• Rozloha 200 km2 (největší zalesněná chráněná
oblast v Rakousku)
• Nejvyšší vrchol Hohe Nock 1963 m
7.12.2012
8
Národní park Kalkalpen
• Pěší turistika, cykloturismus, chůze na sněžnicích,
lyžování, hipoturismus, jeskyňářství, projížďky
v povozu, vodní turismus
• Členství:
• Natura 2000
• Ramsarská úmluva
• EUROPARC
• IUCN
7.12.2012
9
Hlavní srovnávací kritérium
• Zvolené hlavní srovnávací kritérium v komparaci
• SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ V REGIONU
• Národní park Kalkalpen
• Několik forem partnerství; reálné základy, konkrétní přínosy
• Nationalpark Kalkalpen Partner – certifikace poskytovatelů služeb =
čerpání řady výhod; logo Partner NP k marketingu, volné vstupy,
prezentace v brožurách NP
• Kritéria členství: nutný soulad s VIZÍ A CÍLI NP, …
• Záštita Oberösterreich Tourismus (Hornorak. Centrála CR)
7.12.2012
10
• Národní park Šumava
• Spolupráce a partnerství v začátcích
• Projekt správy: Partner Národního parku Šumava – od r. 2010
ve fázi zavádění
• Proveden výzkum = dotazníkové šetření s pracovníky TIC,
rozhovory s místními poskytovateli služeb
• ›› žádné přínosy regionu
• Správa NP: projekt pozastaven (změna priorit správy)
7.12.2012
11
Výstup
• Inovativní model partnerské spolupráce – principy, které se
osvědčily ve srovnatelném prostředí Národního parku Kalkalpen
• Model založen na certifikaci poskytovatelů služeb,
certifikovaných jako Partner Národního parku Šumava
• Smyslem – vyšší generování příjmů pro všechny zúčastněné
a zlepšení rozvoje a vzájemného souladu v celém regionu
7.12.2012
12
Správa
národního parku
Diagram navrženého modelu
Akreditační
subjekt
Kontrolní
subjekt
Ubytovací
a stravovací zař.
Poslání
národního parku
Subjekty
k certifikaci
Farmy
Sponzoři
Rezidenti
Environmentální piíř
Návštěvníci
Sociání pilíř
Ekonomický pilíř
Udržitelný
cestovní ruch
Rozvoj regionu
7.12.2012
13
Návštěvník v certifikovaném penzionu/hotelu
• Tipy na výlety – zohledněno aktuální počasí, případná omezení na stezkách,
doporučení vhodného strav. zař., výlet na farmu (certif. Partner NP)
• Seznamy akcí a programů pro veřejnost (výstavy správy NP, environmentální
programy, vycházky), možnost přímé rezervace
• Doprava (Zelené autobusy)
• Dostatek map a brožur
– Průvodci Šumavou
– Zaparkuj a jdi dál
– Nouzová nocoviště
– Geocaching, …
›› Pravidelná komunikace a spolupráce mezi Správou NP Šumava a
certifikovanými subjekty
7.12.2012
14
Dojmy regionu návštěvníka v důsledku
certifikace
• Snadná dostupnost informací (atraktivity, akce)
• Přátelská a harmonická atmosféra
• Rád svou návštěvou přispěje k dalšímu rozvoji regionu
• Rád se vrátí, region doporučí
→ Region s jasně stanovenými
společnými cíli a prioritami rozvoje
7.12.2012
15
Využitelnost v praxi
• Model partnerské spolupráce: výhody na základě certifikace,
kritéria členství, návrh financování, propagace, distribuce
• Zkonzultováno se Správou NP Šumava – model zhodnocen vhodným pro
praktické využití
• Konkrétní nástroj komunikace s regionem (extrémní význam v
celém území – rezidenti, návštěvníci, poskytovatelé služeb)
• Podobné projekty → rozvoj regionu v důsledku partnerství –
„uklidnění“ současné vyhrocené situace (ochrana přírody), nastolení
společných priorit rozvoje
7.12.2012
16
Děkuji za pozornost.
Kateřina Setunská
[email protected]
www.forum.czechtourism.cz
Zdroje obrázků
•http://www.nationalparkregion.com/nationalparks/nationalpark-kalkalpen.html
•Logo NP Šumava: http://www.npsumava.cz/cz/1422/sekce/spravci-webovych-stranek/
•Mapa NP Šumava: http://www.npsumava.cz/cz/1599/sekce/mapy-uzemi-np-a-chkos/
•Logo NP Kalkalpen: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Nationalpark_Kalkalpen_Logo.png
•Mapa NP Kalkalpen:
http://root.riscompany.net/riscompany/navigation/default_frame.asp?imenuonr=153324&aspfile=http%3A%2F
%2Froot.riscompany.net%2Friscompany%2Fsonderseite.asp%3Fimenuonr%3D153324&cnr=134
•Turnerova chata: http://www.soukup-david.cz/www/fotoalbum/sumava-plane
•Šumava: http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/narodni-park-sumava/
•Summit země: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rio-20-obri-summit-osn-chce-prosadit-zelenouekonomiku-a-udrzitelny-rozvoj
7.12.2012
18
Download

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného