SPRÁVNÁ VOLBA
podpora kariérového poradenství
na školách v Plzeňském kraji
Příručka pro uživatele
- internetové stránky Poradce v Plzeňském kraji
Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s
Autoři: Ing. Pavel Beneš
Mgr. Zuzana Sahulová
Spolupráce: Mgr. Martina Robotková
září 2010
© Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s
Ä Riegrova 1, 301 11 Plzeň
377 201 410
www.rra-pk.cz
Obsah
I. Internetové stránky Poradce v Plzeňském kraji ...................................................... 3
1. Členění internetových stránek................................................................................. 3
2. Popis a možnosti využití internetových stránek „Poradce v Plzeňském kraji“ ......... 5
2.1
„Úvod“ .......................................................................................................... 5
2.2
„Aktivity pro výuku“ ....................................................................................... 5
2.3
„Zdroje pro výuku volby povolání“ ................................................................ 6
2.4
„Animované spoty“ ....................................................................................... 8
2.5
„Videorozhovory s osobnostmi“ .................................................................... 9
2.6
„Studie“....................................................................................................... 10
2.7
„Exkurze“ .................................................................................................... 11
2.8
„Užitečné odkazy“....................................................................................... 11
2.9
„Diskuze a náměty“ .................................................................................... 11
2.10 „O projektu“ ................................................................................................ 12
2.11 „Příručka uživatele“ .................................................................................... 12
2.12 „Kontakty“ ................................................................................................... 12
3. Přehled informačních zdrojů ................................................................................. 13
3.1. Digitální informační zdroje.......................................................................... 13
3.2. Tištěné informační zdroje ........................................................................... 13
datapro.poradcevpk.cz
www.studujvpk.cz
-2-
I. Internetové stránky Poradce v Plzeňském kraji
Stránky „Poradce v Plzeňském kraji“ (PORADCEVPK.CZ) vznikly s cílem podpořit výchovné poradce
a učitele volby povolání v jejich pedagogické činnosti. Tvůrci portálu totiž vycházejí z přesvědčení, že
podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji by neměla zahrnovat pouze pomoc
žákům, kteří se rozhodují o své budoucnosti, ale i podporu učitelů, kteří žáky procesem volby povolání
provázejí. Proto mají stránky PORADCEVPK.CZ pedagogům sloužit především jako inspirační a
informační zdroj při přípravě aktivit do hodin volby povolání. Pedagogové zde naleznou odkazy na
zajímavé informační zdroje, tipy na aktivity do vyučovacích hodin včetně didaktických pomůcek i nové
multimediální produkty vhodné pro využití přímo v hodinách volby povolání.
1. Členění internetových stránek
Hlavní informace jsou na stránkách shromážděny ve čtyřech sekcích na titulní straně (viz obrázek P1).
Tyto údaje jsou spolu s mnoha dalšími dostupné i pomocí voleb levého menu. Pro rychlý přechod
k nejvíce žádaným informacím a odkazům pak slouží horní menu.
Na titulní stránce naleznete tyto čtyři sekce:
„Aktivity pro výuku volby povolání“
„Zdroje pro výuku volby povolání“
„Animované spoty“
„Videorozhovory s osobnostmi“
Každá ze sekcí má na titulní straně zelený odkaz – pod tímto odkazem naleznete úvodní informace o
dané části, o smyslu shromážděných údajů a možném způsobu jejich využití. Ze stránky pod zeleným
odkazem pak můžete dále přejít k výběru konkrétních informací dané části. Tento výběr můžete
provést i rychlejší cestou - hned z titulní stránky pomocí červených odkazů v každé sekci.
Kromě čtyř sekcí je dále na titulní straně:
horní menu (horizontální červená lišta)
levé menu (vertikální šedivá lišta)
Horní menu je určeno zejména pro snadný přechod k didaktickým pomůckám a metodickým
informačním zdrojům dostupným on-line. V horním menu naleznete také odkaz „Vyhledávání“. Tuto
volbu lze využít v případě, že budete na stránkách hledat informace ke konkrétnímu pojmu. Do okénka
se zadá hledaný pojem a vyhledávač zobrazí, kde všude se zadaný pojem na stránkách
PORADCEVPK.CZ vyskytuje.
V levém menu naleznete odkazy na všechny části internetových stránek. Hlavním smyslem levého
menu je možnost rychlého návratu bez zbytečného klikání na tlačítko <ZPĚT>. Díky tomu, že levé
menu je na stránkách zobrazeno neustále, můžete volby tohoto menu dobře využít pro rychlejší návrat
od konkrétních informací (např. konkrétních aktivit pro výuku nebo konkrétních videorozhovorů).
V horní části levého menu jsou uvedeny volby odkazující na čtyři hlavní sekce portálu (viz výše). Pod
těmito odkazy v levém menu naleznete úvodní stránky k dané sekci portálu (stejnou stránku můžete
zobrazit kliknutím na zelený nadpis v konkrétní sekci na titulní stránce).
datapro.poradcevpk.cz
-3-
Obrázek P1 – Titulní stránka „Poradce v Plzeňském kraji“
datapro.poradcevpk.cz
-4-
2. Popis a možnosti využití internetových stránek „Poradce
v Plzeňském kraji“
Tato část se zaměřuje na detailní charakteristiku jednotlivých částí internetových stránek
PORADCEVPK.CZ. Cílem je podrobně seznámit uživatele s možnostmi, které stránky nabízejí a
poskytnout uživatelům tipy, jak lze stránky vhodně využívat při přípravě hodin volby povolání i při
samotných hodinách. Při popisu jednotlivých částí stránek jsme se podrželi pořadí voleb v levém
menu.
2.1 „Úvod“
Volba „Úvod“ levého menu odkazuje na titulní stránku a slouží k rychlému návratu na začátek. Stejnou
funkci plní také záhlaví s nadpisem „Poradce v Plzeňském kraji – podpora pro kariérové poradce na
školách“. Toto záhlaví je dostupné z jakéhokoliv místa stránek.
2.2 „Aktivity pro výuku“
Obsah:
Jak už název napovídá, obsahem této části stránek PORADCEVPK.CZ je soubor aktivit vhodných pro
využití přímo ve výuce volby povolání.
Aktivity byly pro snazší orientaci rozděleny do šesti tematických bloků (Blok I. – Blok VI.) V rámci
jednotlivých bloků pak byly vytvořeny tematické oddíly sdružující aktivity s podobným tématem,
zaměřením a cílem.
K některým aktivitám v portfoliu byly vytvořeny také didaktické pomůcky – zejména v podobě
pracovních listů. Všechny didaktické pomůcky jsou ve formátu PDF a jsou určeny k nakopírování a
distribuci mezi žáky.
Způsob ovládání:
Na stránkách PORADCEVPK.CZ se po kliknutí na volbu „Aktivity pro výuku volby povolání“ na titulní
stránce dostanete k úvodní charakteristice portfolia jako celku. Na téže stránce dále naleznete obecné
informace ke struktuře popisovaných aktivit. Dozvíte se zde bližší souvislostí představovaných aktivit
s Rámcovým vzdělávacím plánem pro základní vzdělávání (RVP ZV), např. souvislosti se
vzdělávacími oblastmi, tematickými okruhy a průřezovými tématy a dále klíčové kompetence rozvíjené
díky aktivitám v portfoliu.
Výběr tematického bloku můžete provést ze stránky Aktivity pro výuku volby povolání (viz obrázek P2)
nebo přímo z titulní stránky portálu (viz obrázek P1).
Ze stránky Aktivity pro výuku volby povolání můžete také přímo přejít k výběru konkrétních aktivit
(seřazených abecedně, bez nutnosti volby bloku a oddílu) či k výběru didaktických pomůcek
k vybraným aktivitám.
K výběru bloků v portfoliu se lze dostat také přímo z titulní stánky portálu volbou bloku I. – VI. v levé
horní sekci. Po kliknutí na konkrétní blok se zobrazí stránka s obecnou charakteristikou daného bloku
(doporučený ročník, cíl, očekávané výstupy) a s odkazy na jednotlivé aktivity rozdělené dle oddílů. Na
téže stránce naleznete také odkazy a tipy na jiné související informační zdroje.
Pro přechod k didaktickým pomůckám lze využít buď volbu „Didaktické pomůcky“ v horním menu
titulní stránky nebo odkaz v dolní části stránky Aktivity pro výuku volby povolání. Materiály k vybraným
aktivitám portfolia jsou řazeny abecedně podle názvu aktivity.
datapro.poradcevpk.cz
-5-
Možnosti využití:
Portfolio aktivit má sloužit jako inspirační zdroj pro pedagogy do hodin volby povolání. Aktivity jsou
určeny zejména pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ, nicméně většinu z nich lze využít i v 7. ročnících. Portfolio
bylo vytvořeno v souladu s požadavky vyplývajícími z RVP ZV.
Popisované aktivity pro výuku mají jednotnou strukturu:
motivační úvod
popis aktivity
závěry a reflexe
pomůcky
časová dotace
zdroj(e)
Struktura motivační úvod – aktivita – reflexe by měla být dodržována i při samotné realizaci. Zejména
reflexe (např. v podobě názorové konfrontace či ventilace zážitků a emocí) je složkou velice potřebnou
a důležitou pro dosažení maximálního efektu použité aktivity na další směřování jedince. Údaje
o časové náročnosti mají pouze orientační charakter, vždy zaleží na počtu účastníků a způsobu
organizace činností.
Obrázek P2 – Aktivity pro výuku volby povolání
2.3 „Zdroje pro výuku volby povolání“
Obsah:
Pro podporu kariérových poradců na školách byly v rámci projektu shromážděny a zhodnoceny
dostupné informační zdroje týkající se volby povolání. Informační zdroje, které byly během pilotní fáze
projektu vyhodnoceny jako praktické a přínosné, jsou shrnuty v sekci „Zdroje pro výuku volby
datapro.poradcevpk.cz
-6-
povolání“. Budete-li tedy hledat jakékoliv informace z oblasti kariérového poradenství, můžete využít
zde shromážděných tipů a odkazů.
Pro snazší orientaci byly informační zdroje rozděleny na:
metodické informační zdroje
datové informační zdroje
U datových informačních zdrojů naleznete mj. také volbu „Vzorové prezentace“. Jedná se o soubor
zcela nových produktů vytvořený v rámci projektu Správná volba. Soubor je tvořen samostatnými
prezentacemi shrnujícími základní informace z dané oblasti témat volby povolání.
Obrázek P3 – Informační zdroje pro výuku volby povolání
Způsob ovládání:
Po kliknutí na zelenou volbu v sekci „Zdroje pro výuku volby povolání“ na titulní stránce se
dostanete na stránku Informační zdroje pro výuku volby povolání (viz obrázek P3), na níž můžete po
krátkém úvodu přejít k výběru konkrétního typu informačních zdrojů.
Kliknutím na daný typ se zobrazí seznam informačních zdrojů. Vpravo u každého zdroje naleznete
odkaz <více informací>. Kliknutím na tento odkaz se rozbalí stručná charakteristika zvoleného
informačního zdroje (obsah, výhody, nevýhody, cílová skupina, provozovatel/vydavatel, apod.).
K rychlejšímu výběru konkrétního typu informačních zdrojů slouží červené odkazy v sekci „Zdroje pro
výuku volby povolání“ na titulní stránce.
Jedním z odkazů u datových informačních zdrojů je volba „Vzorové prezentace“ (viz obrázek P4).
Kliknutím na tento odkaz přejdete na stránku s úvodními informacemi a s možností volby konkrétní
prezentace. Po kliknutí na prezentaci se objeví volby stažení souboru (otevřít nebo uložit). Prezentaci
můžete prohlížet buď on-line přímo v prohlížeči nebo z PC po stažení na disk. Cílem prezentací je
maximálně vyjít vstříc pedagogům při výkladu témat volby povolání.
Možnosti využití:
Metodické informační zdroje by měly pomoci zejména v případě, že budete hledat nové nápady či
náměty do své výuky volby povolání. Volit můžete ze tří možností – první dva odkazy shromažďují
informace o internetových zdrojích (odkazy na zajímavé portály a dále na on-line možnosti testování
schopností žáků), třetí odkaz obsahuje tipy na tištěné publikace, v nichž můžete nalézt inspiraci pro
svoji výuku volby povolání.
datapro.poradcevpk.cz
-7-
Datové informační zdroje lze použít vždy, když budete hledat jakékoliv informace z oblasti školství,
vzdělávání i trhu práce (např. informace o školách, oborech, profesích…). Také v této části máte
možnost volit z internetových či tištěných zdrojů.
Vzorové prezentace mají sloužit jako pomůcka při výkladu učitele. Nikoliv však jako uzavřený produkt,
který se pouze pustí, ale spíše jako zdroj podnětů k diskuzím a otázkám o nastolených tématech.
Pokud je prezentace rozsáhlejší, neznamená to, že musí být celá využita v jedné vyučovací hodině,.
Lze ji pustit i po částech (dle potřeby) ve více vyučovacích hodinách.
Obrázek P4 – Vzorové prezentace
2.4 „Animované spoty“
Obsah:
Animované spoty byly vytvořeny jako nová didaktická pomůcka určená pro využití přímo v hodinách
volby povolání. Jedná se o cca jeden a půl minutové animace, které s trochou vtipu a nadsázky
zpracovávají různá témata vztahující se k volbě povolání. Při tvorbě animací byl opět informativně
dodržen model členění do tematických bloků (dle portfolia aktivit). Všechny animace jsou barevné,
doplněné zvukovým podbarvením.
Způsob ovládání:
Po kliknutí na volbu „Animované spoty“ na titulní stránce se dostanete ke krátkému úvodu a k výběru
konkrétního spotu. Výběr spotu můžete provést i přímo z titulní stránky pomocí červených odkazů
v sekci „Animované spoty“.
Kliknutím na konkrétní spot přejdete na stánku přehrávání spotu (příklad stránky viz obrázek P5).
Všechny animace je možno pouštět buď on-line přímo z portálu PORADCEVPK.CZ nebo z PC po
stažení na disk. Pro maximální využití připravených spotů je vhodné při prohlížení nastavit tzv. full
datapro.poradcevpk.cz
-8-
screen mode, tj. roztáhnout okno s animací na celou obrazovku (tlačítkem vedle časové lišty v pravém
dolním rohu okna – „čtyři šipečky“)
Možnosti využití:
Vytvořené animace mají sloužit zejména k motivaci a aktivizaci žáků. Zároveň však mají být i zdrojem
námětů pro diskuze o daných tématech při hodinách volby povolání. Animace jsou dobře využitelné
na počátku vyučovací hodiny, svůj účel však mohou splnit i v jiné fázi hodiny, zkrátka vždy, když je
potřeba žáky „probudit“ a zvýšit jejich pozornost a zájem.
Obrázek P5 – Animované spoty (příklad)
2.5 „Videorozhovory s osobnostmi“
Obsah:
Videorozhovory s osobnostmi jsou další didaktickou pomůckou, kterou vytvořil realizační tým projektu
s cílem metodicky podpořit kariérové poradce v jejich pedagogické činnosti. Jedná se o cca
pětiminutová videa natočená s lidmi, kteří mají zajímavý profesní profil. Vytvořeno bylo celkem devět
videí, v nichž lidé různých profesí (pět mužů a čtyři ženy) přibližují divákům svoji vzdělávací a profesní
cestu.
Způsob ovládání:
Videorozhovory lze vybírat buď přímo z titulní stránky portálu pomocí červených odkazů v sekci
„Videorozhovory s osobnostmi“ nebo ze stránky Videorozhovory s osobnostmi pod zeleným
odkazem na titulní stránce. Na této stránce naleznete u každého videorozhovoru v závorce uvedený
celkový čas daného videa.
Každý videorozhovor je pojmenován podle současné profese natáčené osobnosti. Kliknutím na
videorozhovor přejdete na stránku přehrávání videa (příklad stránky viz obrázek P6). Stejně jako
animované spoty můžete i videorozhovory pouštět buď on-line přímo ze stránek PORADCEVPK.CZ
datapro.poradcevpk.cz
-9-
nebo z PC po stažení na váš disk. Pro efektivní využití natočených videí opět doporučujeme
roztáhnout okno s videem na celou obrazovku (nastavit full screen mode).
Možnosti využití:
Videorozhovory mají být především prostředkem pro zvýšení názornosti a efektivity výuky volby
povolání. Natočená videa by měla sloužit jako podklad pro diskuze se žáky – např. na téma: povolání,
pracovní náplň, pracovní prostředí, předpoklady pro profesi, různorodé studijní cesty nebo zajímavý
profesní vývoj.
Obrázek P6 – Videorozhovory s osobnostmi (příklad)
2.6 „Studie“
Obsah:
Dalším produktem projektu Správná volba jsou studie shrnující data z oblasti vzdělávání i trhu práce.
Tyto studie se zaměřují na různá dílčí témata (např. vývoj trhu práce, nezaměstnanost absolventů,
přijímací řízení na SŠ, apod.) a jsou vytvářeny postupně (tak, jak se zpracovávají aktuální data
z daných tematických oblastí).
Všechny studie mají za cíl informovat pedagogy a jejich prostřednictvím i žáky a rodiče o situaci ve
světě vzdělávání a na trhu práce. Lepší informovanost by měla pomoci při rozhodování žáků o jejich
další studijní a profesní cestě
Vytvořené analýzy jsou postupně umisťovány na stránky PORADCEVPK.CZ, aby byly snadno
dostupné maximálnímu počtu pedagogů
Způsob ovládání:
Ke studiím se lze na stránkách PORADCEVPK.CZ dostat velmi snadno - pomocí levého menu.
Zhruba v polovině levého menu se nachází volba „Studie“. Po kliknutí na tuto volbu se zobrazí stránka
přehledu dosud zveřejněných studií se stručným popisem každé z nich (viz obrázek P7). U každé
datapro.poradcevpk.cz
-10-
studie máte možnost zvolit způsob prohlížení - buď on-line přímo v prohlížeči nebo po stažení
komprimovaného souboru do vašeho PC.
Možnosti využití:
Již při pohledu na charakter dat a způsob jejich zpracování je patrné, že analýzy vytvořené pro projekt
Správná volba nejsou primárně určeny pro přímé využití v hodinách volby povolání. Jde spíše o
materiál určený pedagogům. Smyslem těchto studií je zejména to, aby pedagogové měli k dispozici
dostatek aktuálních informací o vzdělávání a trhu práce. Tyto informace by pak měly být adekvátním
způsobem šířeny směrem k žákům rozhodujícím se o své budoucnosti a jejich rodičům.
Obrázek P7 – Studie vytvořené v rámci projektu Správná volba
2.7 „Exkurze“
Pod volbou „Exkurze“ v levém menu naleznete pár tipů, kam můžete vyrazit se svými žáky. Náměty na
exkurze jsou voleny tak, aby prohlídka daného místa měla přínos pro volbu povolání žáků. Projekt
Správná volba se zaměřuje především na Plzeňský kraj, z tohoto důvodu jsou náměty exkurzí místně
směřovány zejména do Plzně.
2.8 „Užitečné odkazy“
Volba „Užitečné odkazy“ shromažďuje odkazy na externí weby, které určitým způsobem korespondují
s problematikou volby povolání a kariérového poradenství. Volbu „Užitečné odkazy“ lze využít
zejména při hledání jakékoliv informace související se vzděláváním, zejména s problematikou
výchovného a kariérového poradenství
2.9 „Diskuze a náměty“
Tato volba obsahuje fórum, skrze které je možné diskutovat o různých tématech. Diskusní témata lze
snadno zakládat i tematicky třídit. Do fóra můžete vstupovat buď jako host (s omezenými právy) nebo
jako registrovaný uživatel.
datapro.poradcevpk.cz
-11-
2.10 „O projektu“
Volba „O projektu“ informuje o projektu Správná volba, v jehož rámci byly stránky PORADCEVPK.CZ
vytvořeny. Návštěvníci této stránky získají např. informace o cílech projektu, jeho partnerech i
časovém harmonogramu.
2.11 „Příručka uživatele“
Pod touto volbou mají uživatelé možnost si stáhnout a následně prohlédnout manuál ke stránkám
PORADCEVPK.CZ. Podoba manuálu, který je zde ke stažení, odpovídá obsahu části „Internetové
stránky Poradce v Plzeňském kraji“ této příručky.
2.12 „Kontakty“
Pod volbou „Kontakty“ nalezne uživatel kontaktní informace na ty, kteří projekt Správná volba realizují.
Uvedeny jsou zde zejména kontakty na samotného realizátora projektu – Regionální rozvojovou
agenturu Plzeňského kraje, o.p.s., a to včetně kontaktních osob, a dále i na všechny partnery projektu
včetně odkazů na www stránky.
datapro.poradcevpk.cz
-12-
3. Přehled informačních zdrojů
V přehledu níže uvádíme informační zdroje, které byly využívány při tvorbě obsahu stránek
PORADCEVPK.CZ. Přímo na stránkách je na tyto i další zdroje odkazováno především v sekci
„Zdroje pro výuku volby povolání“. Níže uvedené informační zdroje byly inspirací zejména při tvorbě
portfolia aktivit pro výuku volby povolání. Využity byly také některé vyzkoušené aktivity a didaktické
pomůcky ze ZŠ Dobřany.
3.1. Digitální informační zdroje
www.budoucnostprofesi.cz
(provozovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. - Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání)
www.edu.cz
(provozovatel: Ústav pro informace ve vzdělávání – příspěvková organizace Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy)
www.gwo.cz
(provozovatel: DHV CR, spol. s r.o.)
www.infoabsolvent.cz
(provozovatel: Národní ústav odborného vzdělávání - NUOV)
http://www.pepor.pilsedu.cz/
(provozovatel: Středisko služeb školám)
http://portal.mpsv.cz/sz
(provozovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí)
www.rvp.cz
(provozovatel: Výzkumný ústav pedagogický v Praze)
www.volbapovolani.cz
(provozovatel: společnost JOB ON s.r.o.)
3.2. Tištěné informační zdroje
BARRETT, J.: Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání. Praha: Computer Press, 2004.
BLAŽKOVÁ, J.: Moje volba – pracovní učebnice pro žáky 8. a 9. tříd. Most: Hněvín, 2006.
BOČKOVÁ , V.: Vzdělávání – průvodní jev života. Olomouc: Vydavatelství UP, 2002.
ERHARD THIEL: Mluvíme tělem. Praha, Knižní klub, 1997.
HERMOCHOVÁ, S. A KOL.: Hry do kapsy IV: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry.
Praha: Portál, 2003.
HERMOCHOVÁ, S. A KOL.: Hry do kapsy V. Praha: Portál, 2005.
HERMOCHOVÁ, S.: Hry pro život 1 – sociálně psychologické hry pro děti a mládež. Praha: Portál,
1995.
HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ H.: Volba povolání – pracovní sešit. Most: Hněvín, 2005.
HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ H.: Volba povolání – metodická příručka pro učitele. Most: Hněvín,
2005.
KELLER, G.: Mami, tati, jak se mám učit?. Praha: Nový život, 1993.
KERN, H.: Přehled psychologie. Praha: Portál, 1999.
KINCHEROVÁ, J.: Psychologické testy pro kluky a děvčata. Praha: Portál, 1998.
MERTIN, V.: Jak se dostat na střední školu. Praha: Grada, 2000.
MEZERA, A.: Pro jaké povolání se hodím?. Praha: Computer Press, 2008.
NEUMAN, J. A KOL.: Hry do kapsy IX.: sociální, motorické a kreativní hry. Praha: Portál, 2005.
STRÁDAL, J.: Člověk a svět práce. Praktické činnosti pro 6. – 9. ročník ZŠ. Praha: Fortuna, 2007.
datapro.poradcevpk.cz
-13-
ŠIKULOVÁ A KOL.: Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy. Most: Hněvín,
2007.
VALENTA, J.: Učit se být. Praha, Strom-AISIS 2003.
WEDLICHOVÁ I., MRÁZOVÁ E., ŠIKULOVÁ R.: Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a
profesní dráhy. Most: Hněvín, 2007.
datapro.poradcevpk.cz
-14-
Download

příručky pro uživatele - Aktivity pro výuku volby povolání