0RQLWRULQJQRYLQiĜVNêFKWHVWĤ
ětMHQ
zdroj
Qi]HYþOiQNXW\SWHVWX
model ŠKODA
Parlamentní listy
Superb 2,0 TDI Laurin & Klement
9\]NRXãHOLMVPHþtPMH]GtSUH]LGHQW7HVW
Ekonom
Superb 2,0 TDI
Srovnávací test vs VW Passat 2,0 TDI, Hyundai i40 1,7 CRDi
$XWRSUĤYRGFHF]
Superb 1,6 TDI Elegance
3URQHQiURþQp7HVW
Autohit CZ
Octavia RS 2,0 TDI
9]QČWOLYČ5\FKOH6W\ORYČ7HVW
Auto motor a sport
Octavia RS 2,0 TDI
Taxi Taxi / Test
Auto 7
Octavia RS
Nejlepší Škodovka / Test
Novinky.cz
Octavia RS
Benzín, nebo nafta? / Test
Fleet
Octavia Combi 2,0 TDI/110 kW 4x4
7DOHQWRGSĜtURG\7HVW
6YČWPRWRUĤ
Octavia Combi 1,6 TDI
Srovnávací test vs. Hyundai i30 kombi 1,6 CRDi
Ekonom
Rapid Spaceback 1,6 TDI
Spaceback myslí na mladé / Test
Speed
Rapid Spaceback 1,2 TSI
-LQêUR]PČU7HVW
Auto.cz
Rapid Spaceback 1,2 TSI/77 kW
1:0 pro hatchback / Test
Aktualne.cz
Rapid Spaceback 1,2 TSI/77 kW
6YČWPRWRUĤ
Rapid Spaceback 1,2 TSI/63 kW
Ten správný Rapid? / Test
Auto TIP
Rapid Spaceback
-HãWČFKFHWHliftback? / Test
$XWRSUĤYRGFHF]
Rapid Spaceback
Proces dospívání / Test
Autoforum.cz
Rapid 1,2 TSI
Prince of the Ring / Test
1RYpWOXPLþHSRVRXYDMtSpaceback výš / Test
zdroj
Qi]HYþOiQNXW\SWHVWX
model ŠKODA
Auto Zeitung
Rapid Spaceback 1,2 TSI
7(670ċ6Ë&(6URYQiYDFtWHVWvs VW Golf 1,2 TSI, Ford Focus 1,0,
Kia Cee‘d 1,4, Hyundai i30 1,4
Auto Straßenverkehr
Superb 1,4 TSI
Srovnávací test vs Mazda 6 2,0 l
Auto Zeitung
Octavia RS 2.0 TDI Combi
Srovnávací test vs BMW 320d Touring
Auto Motor und Sport
Octavia RS 2,0 TSI
Srovnávací test vs VW Golf GTI Performance, Ford Focus ST
Auto Test
Octavia
1iNODGQtORć/ Test
Auto.de
Rapid Spaceback 1,6 TDI
Eso v rukávu / Test
Auto Bild
Rapid Spaceback 1,4 TSI
Srovnávací test vs Kia Cee‘d 1,6
Auto Motor und Sport
Rapid Spaceback 1,4 TSI
Srovnávací test vs Mazda 3, Hyundai i30 1,4
Auto Zeitung
Rapid Spaceback
Test
General-anzeiger-bonn
Rapid Spaceback
Pocit velkorysého prostoru / Test
Motorvision.de
Rapid Spaceback
Test
Tages Spiegel
Rapid Spaceback
Vítejte v Golf klubu / Test
zdroj
Heute
Qi]HYþOiQNXW\SWHVWX
model ŠKODA
Rapid Spaceback 1,6 TDI
Test
zdroj
Qi]HYþOiQNXW\SWHVWX
model ŠKODA
Businesscarmanager.co.uk
Rapid Spaceback
Je to kombík, Jime, ale jiný než známe / Test
Cars.uk.msn.com
Yeti 2,0 TDI Adventure
Test
Motoring
Fabia
Test
zdroj
Motoring.com.au
Qi]HYþOiQNXW\SWHVWX
model ŠKODA
Rapid Spaceback
zdroj
model ŠKODA
Test
Qi]HYþOiQNXW\SWHVWX
Stuff.co.nz
Superb
1HMOHSãtâ.2'$VHMHãWČ]OHSãLOD7HVW
Nzherald.co.nz
Rapid
Srovnávací test vs Honda Jazz (hybrid)
zdroj
Auto-types.com
model ŠKODA
Rapid Spaceback 1,2 TSI Green tec
Qi]HYþOiQNXW\SWHVWX
Spaceback MHDXWHPVQĤMDNpKRNROLYĜLGLþH7HVW
7(670ċ6Ë&(1ČPHFNR
zdroj:
Auto Zeitung
téma:
Srovnávací test: ŠKODA Rapid Spaceback 1,2 TSI vs VW Golf 1,2 TSI, Ford Focus 1,0, KIA Cee‘d
1,4 CVVT, Hyundai i30 1,4
datum:
23. 10. 2013
hodnocení:
1. VW, 2. ŠKODA, 3. Kia, 4. Ford, 5. Hyundai
klady:
+ kvalitní interiér
SRPČUFHQDYêNRQ
zápory:
- nejmenší nákladový prostor
Äâ.2'$D9:QDEt]HMtGtN\YHONêPSURVNOHQêPSORFKiPOHSãtYêKOHG]YR]X2EČPD
.RUHMFĤPL)RUGXSĜHNiåtY\VRNiKUDQDGYHĜtDãLURNê&-sloupek.“
„Wolfsburští KUDMtFRGRNYDOLW\D~URYQČ]SUDFRYiQtVYRMLYODVWQtOLJX9\VRFH
NYDOLWQtPDWHULiO\MVRXþLVWČ]SUDFRYDQpDFHOêLQWHULpU]DQHFKiYiYHOPL
hodnotný dojem.“
Ä)RUG]WUiFtERG\NYĤOLYČWãtPXKOXNXYLQWHULpUXVWHMQČMDNRNYĤOLKRUãtPXNRPIRUWX
VHGDGHONWHUiPDMtSĜtOLãPČNNpSROVWURYiQtD]DGQtVHGDGODMVRXãSDWQČWYDURYDQi³
„Se svými skromnými 130 Nm WRþLYpKRPRPHQWXDVODERXSUXåQRVWtPRWRUXVH
DVLMãWtNRQNXUHQWLMHGQR]QDþQČĜDGtDåQD~SOQêNRQHF9WRPWRRKOHGX+\XQGDL
i Kia daleko zaostávají za ostatními.“
Ä9RODQW+\XQGDLL]URYQDQHY\QLNiFLWOLYRVWtD]SURVWĜHGNRYiYiQtP]SČWQpYD]E\
9HVURYQiQtV.LDYR]XMHãWČSĜLWČåXMHWČåNRSiGQpRWiþHQtYRODQWHPDQHGĤUD]Qê
nástup brzd.“
ÄýHUQê3HWU]E\OQD+\XQGDLLSĜHGHYãtP]DMHKRãSDWQpYODVWQRVWLYREODVWLMt]GQt
dynamiky.“
1HMGĤOHåLWČMãt hodnocení YR]Ĥ ŠKODA
„Opravdu VHQiPQDURGLODQHMOHSãt2FWDYLDYãHFKGRE-HU\FKOiYHOPLGREĜHVODGČQiPiGREURXFHQXD]DFKRYiYiVL
SĜHGQRVWLUR]PČUQpNDURVHULH“ (Octavia RS, Auto 7)
Ä1DUD]tWHMHQQDPiORDXWYĤEHFQDWRåSDNYWpWRFHQRYpWĜtGČNWHUiQDNordschleife budou poletovat s takovou
OHKNRVWtVDPR]ĜHMPRVWtDYQHSRVOHGQtĜDGČ– odolností.“ (Rapid, Autofórum.cz)
ÄýtPYtFHMHQDVLOQLFLQHURYQRVWtDþtPU\FKOHMLMHGHWHWtPOpSHWOXPLþHSUDFXMt– což je vlastnost klasického sportovního
podvozku.“ (Octavia RS, Auto Motor und Sport)
„Ve Spacebacku RGYHGHGREURXSUiFLLQHMPHQãtEHQ]LQRYêPRWRUVNRĖPLSURWRåHýHãLGRNi]DOLLEH]GUDKêFK
PDWHULiOĤSRVWDYLWOHKRXþNpDXWRSRX]HNJYþHWQČĜLGLþH“ (Spaceback, Tages Spiegel)
Ä5DSLGMHY\QLNDMtFtSURVWĜHGHNNHVP\VOXSOQpPXFHVWRYiQt]DREFKRGHP“ (Spaceback, Busiunesscarmanager.co.uk)
„Yeti YUHiOQpPVYČWČH[FHOXMHGtN\VYêPFK\WUêPDSUDNWLFNêPĜHãHQtP“ (Yeti FL, Cars.uk.msn.com)
Äâ.2'$)DELDMHMHGQR]QHMHNRQRPLþWČMãtFKDXWNWHUpVLPĤåHWHNRXSLW“ (Fabia, Motoring.co.uk)
Ä-HWĜHEDĜtFLåHQHH[LVWXMHåiGQpDXWRNWHUpE\VH6XSHUEXSĜLEOtåLORFRGRSURVWRUXSURQRK\QD]DGQtFKVHGDGOHFK
a MHMLFKSĜtVWXSQRVWL7HQWRYĤ]MHWD[LNiĜVNêPVQHP“ (Superb, Stuff.co.nz)
6
ýHVNirepublika
zdroj:
Parlamentní listy
téma:
Test: ŠKODA Superb 2,0 TDI/147 kW Laurin & Klement
datum:
4. 10. 2013
hodnocení:
klady:
QHMOHSãtYĤ]NWHUêâ.2'$$872Y\UiEt
PLPRĜiGQiSURVWRUQRVWLQWHULpUX
zápory:
- nemožnost dokoupit si dnes obvyklé EH]SHþQRVWQt prvky
„Automatická dvojspojková '6*SĜHYRGRYNDUHDJXMHVYLåQČDVPRWRUHPMHYHOLFHGREĜH
VODGČQDQHE\OVQtSUREOpPDQLSĜLSĜHGMtåGČQtYNRSFL³
Ä&HONRYČDXWRPRELOSĤVREtHOHJDQWQtPGRMPHPLSROHWHFKVH]DYR]HPOLGpRKOtåHMt
a je evidentní, že vzbuzuje pozitivní emoce.“
„Tento automobil v ‚prezidentské‘ verzi Laurin & Klement ukazuje, jak obrovský
VNRNGRNi]DOXGČODWþHVNêDXWRPRELORYêSUĤP\VONG\]DXWRPRELOĤNWHUp
E\O\QD]iSDGČWHUþHPYWLSĤDNXSRYDOLVLMHWLQHMFKXGãtVHSRGYDFHWLOHWHFK
YêYRMHDWYUGpSUiFHVWDOLYtWČ]RYpXåLYDWHOVNêFKDQRYLQiĜVNêFKDQNHWSRFHOp
(YURSČ³
Ä6HGDGODMVRXSRKRGOQiQHMHQQDSRKOHGDOHDQLSRQČNROLNDKRGLQRYpMt]GČVHQHFtWtWH
XQDYHQtNþHPXåVDPR]ĜHMPČSĜLVStYiLNRPIRUWQČQDODGČQêSRGYR]HNYHOLFHGREĜHWOXPtFt
nerovnosti.“
Ä,QWHULpUMH]SUDFRYiQHOHJDQWQČYþHWQČSRXåLWêFKNYDOLWQtFKPDWHULiOĤ]HMPpQDMHQXWQp
Y\]GYLKQRXWPLPRĜiGQRXSURVWRUQRVWYHOLNRVWNXIUXDMHKRVQDGQRXSĜtVWXSQRVWNWHUp
QHPDMtYHVYpWĜtGČNRQNXUHQFL³
ýHVNirepublika
zdroj:
Ekonom
téma:
Srovnávací test: ŠKODA Superb 2,0 TDI vs VW Passat 2,0 TDI vs Hyundai i40 1,7 CRDi
datum:
10. 10. 2013
hodnocení:
1. ŠKODA, 2. VW, 3. Hyundai
klady:
MHQPLQLPiOQt]WUiWDQD9:Y\YiåHQiYêKRGQČMãtFHQRX
+ prostor na zadních sedadlech
zápory:
- tvrdší podvozek než mají testovaní konkurenti
Äâ.2'$MHGQR]QDþQČY\KUiYiV\VWpPHPTwinDoorNWHUêXPRåĖXMHDXWRY\XåtYDWMDNR
reprezentativní sedan nebo praktický liftback.“
Ä+\XQGDLPi]FHOpWURMLFHQHMPHQãtNXIUOLWUĤQDYtFVHY]SČU\YtND
]DVRXYDMtSĜtPRGRSURVWRUXFRåVQLåXMHMHKRY\XåLWHOQRVW³
„Motorová nabídka Hyundaie i40 ale zklame oproti konkurenci. Co je u Hyundaie
YUFKROHPMHXQČPHFNpKRDþHVNpKRYR]XVWĜHGQtGLHVHORYRXYROERX³
Ä9SĜtSDGČHyundaie i40 je dobré se automatu vyhnout. Není WRWLåY\EDYHQGYČPD
VSRMNDPLMDNRNRQFHUQRYiSĜHYRGRYNDĜDGtWDNSRPDOHMLDXWOXPXMHYêNRQMLQDNSRPČUQČ
povedeného motoru.“
Ä.RUHMFRYRĜt]HQtMHYHOPLRGWDåLWpDSĜLSRPtQiVStãHYRODQWSURSRþtWDþRYpKU\³
„Vzhledem k tomu, že 100kW agregát je vrcholnou motorizací HyundaieFKFH]DQČM
þHVNp]DVWRXSHQtNRUHMVNp]QDþN\.þYþHWQČ'3+7DNRYRXQDEtGNXVQDGQR
SRUD]tGRPiFt6XSHUENWHUêMHNGRVWiQtY]iNODGQtYHU]L]DEDĢRYVNêFK.þ³
ýHVNirepublika
zdroj:
$XWRSUĤYRGFHF]
téma:
Srovnávací test: ŠKODA Superb 1,6 TDI
datum:
16. 10. 2013
hodnocení:
3/5
klady:
~VSRUQêPRWRUYPČVWVNpPDSĜtPČVWVNpPSURYR]X
NUiORYVNêSURVWRUSĜHG]DGQtPLVHGDGO\
zápory:
- malý výkon pro delší cesty po dálnicích
Ä3ĜLWHVWXVHXNi]DORåHYHU]H7',XPtEêWUHiOQČ~VSRUQČMãtKODYQČYPČVWVNpP
DSĜtPČVWVNpPSURYR]XPokud SRDXWČåiGiWHOHSãtG\QDPLNXDSURYR]XMHWHMHþDVWČML
GiOQLþQtPLU\FKORVWPLEXGH7',OHSãtYROERX³
Ä0RWRUMHWĜHEDXGUåRYDWYSiVPXRNRORotPLQ=GHVHVWĜHWiYDMtNĜLYN\YêNRQX
DWRþLYpKRPRPHQWX3ĜLVQD]HRFRQHM~VSRUQČMãtMt]GXMHSDNGREUpSRX]HY\XåtYDW
SiVPRQHMY\ããtKRWRþLYpKRPRPHQWXPH]LDot./min. Pokud se opravdu
VQDåtWHGRVWDQHWHVHYSUĤPČUXLSRGO³
Ä6HGDQVPRWRUHP7',MHQDSĜtNODGLGHiOQtP]iNODGHPSURYĤ]WD[LVOXåE\'REUp
SĜHGSRNODG\SURWHQWRQHOHKNê~NROPiQHMHQ]KOHGLVNDQt]NpVSRWĜHE\YPČVWVNpP
provozu, ale i díky prostornému interiéru a zavazadlovému prostoru.“
Ä3RWČãtVDPR]ĜHMPČLNRPIRUWQČQDODGČQêSRGYR]HNNWHUêVLGRYHGHSRUDGLWLVYČWãtPL
QHURYQRVWPLDSĜt]QLYi]iNODGQtFHQD³
„ŠKODA Superb je pohodlné, navýsost prostorné a praktické auto.“
ýHVNirepublika
zdroj:
Autohit CZ
téma:
Srovnávací test: ŠKODA Octavia RS 2,0 TDI
datum:
25. 10. 2013
hodnocení:
2
klady:
+ komfortní sedadla
SHUIHNWQtĜD]HQt
zápory:
- Y]SČU\ zavazadelníku neuzvednou GYHĜH zatížené NĜtGOHP
Ä6XSHUODWLY\VL]DVORXåtLVNYČOiVSRUWRYQČVWĜLåHQiVHGDGOD,QWHULpUSĤVREt
PLPRĜiGQČKRGQRWQČ³
Ä-t]GQtYODVWQRVWLMVRXGRNRQDOHþLWHOQpNG\åWRKRGQČSĜHåHQHWHQiMH]GRYRXU\FKORVWt
GR]DWiþN\MHQVHWURFKXVNORX]QH³
Ä=DQDSURVWREH]FK\EQRXO]HR]QDþLWPDQXiOQtSĜHYRGRYNX3RNXGYiVEDYtĜDGLWEXGHWH
VLFKURFKWDWVWHMQČMDNRQH]DKĜiWêPRWRU³
Ä8YDåXMHWHRGLHVHORYp2FWDYLL"1HEXGHOHSãtViKQRXWSR567',"2E]YOiãWČ
pokud chcete nadstandardní výbavu, nákup výbavy RS se vyplatí.“
Ä2FWDYLDMHQDODGČQDYHOPLGREĜH.RODQHRGVNDNXMtLNG\åMHSRGYR]HNWYUGêGXãL
]QLNRKRQHY\WĜHSHDDQLSĜtOLãQHGUQFi³
Ä-HWSRRNUHVFHNPKE\QHE\OSUREOpPSRGYR]HNQDWRXUþLWČPi-HQSR]RU
QDRVWUpYUDFHþN\WDG\VH2FWDYLDQHFtWtSĜtOLãMLVWČ9SĜtPFHDOHH[FHOXMH³
ýHVNirepublika
zdroj:
Auto motor a sport
téma:
Test: ŠKODA Octavia RS 2,0 TDI
datum:
14. 10. 2013
hodnocení:
klady:
QDODGČQtSRGYR]NX
UR]XPQiVSRWĜHED
zápory:
- malá VtODPRWRUXYHY\ããtFKRWiþNiFK
Ä3RGYR]HNMHSURQDãHGRPiFtVLOQLFHQDODGČQSĜtPRVNYČOH.RODQHXVNDNXMtDNRPIRUW
WOXPHQtQHURYQRVWt]HMPpQDWČFK~]NêFKSĜtþQêFKMHOHSãtQHåXVODEãtFKYHU]tEH]
VSRUWRYQtKRSRGYR]NXNWHUpMVPHGRVXGPČOLWXþHVWWHVWRYDW³
Ä/HSLYpSQHXPDWLN\~þLQQpEU]G\VUD]DQWQtPQiVWXSHPDRGROQRVWSRGYR]NXYĤþL
]PČQiPG\QDPLFNpKR]DWtåHQtWROHUXMtOLGVNpFK\E\³
Ä'6*ĜDGtSRPČUQČKODGFHDU\FKOHQHåYUiWtWHUXNXRGYROLþHQDYRODQWXåPiWH
]DĜD]HQR³
Ä1HMHPRWLYQČMãt]HY]QČWRYêFK2FWDYLtMHQDNRQHFSDUDGR[QČQHMOHSãt
SUDJPDWLFNRXYROERX-HVLOQiSRPČUQČ~VSRUQiNRPIRUWQtDVNYČOi
na dlouhých cestách.“
Ä&HQDMHSĜLPČĜHQiNYDOLWiPYR]XDYHOLFHGREUpYêEDYČEH]SĜtSODWNX
dostanete bixenonové VYČWORPHW\MHåNRQNXUHQþQtPVLOQêPY]QČWRYêP
KDWFKEDFNĤP– *ROIX*7'D$VWĜHBiturbo – chybí. Navíc ani jeden z nich
není tak prostorný.“
ýHVNirepublika
zdroj:
Auto 7
téma:
Test: ŠKODA Octavia RS
datum:
7. 10. 2013
hodnocení:
8/10
klady:
VNYČOHY\ODGČQêYĤ]
+ výbava
zápory:
- VSRWĜHED mimo PČVWR
„-VHPSĜHNYDSHQMDNU\FKOHVLPRKXGRYROLWV56MH]GLW. A to zejména díky
SHUIHNWQČQDODGČQpPXSRGYR]NX– YãHFKQDNRODMVRXQHXVWiOHSĜLOHSHQDQDDVIDOWX
QiNORQ\MVRXPDOpFKRYiQtQHXWUiOQtDSĜLSUXGNpPEU]GČQtY]DWiþFHQHERU\FKOpP
SĜHQRVXKPRW\VHSURMHYXMHKUDYiSĜHWiþLYRVW³
Ä%U]G\PČGRVWDO\QHMHQVYRX~þLQQRVWtDOHWDNpSURJUHVLYQtP~þLQNHP³
Ä2SUDYGXVHQiPQDURGLODQHMOHSãt2FWDYLDYãHFKGRE-HU\FKOiYHOPLGREĜH
VODGČQiPiGREURXFHQXD]DFKRYiYiVLSĜHGQRVWLUR]PČUQpNDURVHULH³
Ä56MHþLWHOQpDKUDYpDFRYtFPiVSUiYQpG\QDPLFNpSDUDPHWU\³
Ä56VLY\VWDþtVEHQ]LQHPVRNWDQRYêPþtVOHPDþNROLYRVREQČSURQDPiKDQp
WXUERPRWRU\GRSRUXþXMLSRXåtYDWNYDOLWQČMãtSDOLYR³
Ä2FWDYLLVLVDPR]ĜHMPČPĤåHWHNRXSLWYUĤ]QêFKYêEDYiFKDOH56MHMHGQRGXãH
vrchol.“
ýHVNirepublika
zdroj:
Novinky.cz
téma:
Test: ŠKODA Octavia RS
datum:
16. 10. 2013
hodnocení:
klady:
VNYČOpPRWRU\
+ cena
zápory:
- OD[QČMãt projev DSG
Ä0DQXiOQtSĜHYRGRYNDMHSĜHVQiYKRGQČRGVWXSĖRYDQiQDEtGQHOHKNRVWDVRXþDVQČ
LPHFKDQLFNRX]SČWQRXYD]EXQDYtFGREĜHRGODGČQêMHL]iEČUVSRMNRYpKRSHGiOX³
„1HQtWR76,VPDQXiOQtSĜHYRGRYNRXåiGQpY\VORYHQČRVWUpDXWRDOH
QDEtGQHSHUIHNWQtYêNRQGREĜHQDODGČQêSRGYR]HNNWHUêQDY]GRU\SĜHGQtPX
SRKRQXQHSĜLãHOR]iEDYQpFKRYiQtDVDPR]ĜHMPČY\VRNRXSUDNWLþQRVW
a možnost každodenního využití.“
Ä6SRUWRYQtVHGDþN\QDEtGQRXGtN\WXåãtYêSOQLGREUêNRPIRUWERþQtYHGHQtSRPiKi
YU\FKOHMLSURMtåGČQêFK]DWiþNiFKDNRQHFNRQFĤMHQDW\KOHÃåLGOHµLOHSãtSRKOHG³
Ä3HUIHNWQtDXâNRGRYHNRþHNiYDQpMVRXPRåQRVWLVHĜt]HQtVHGDþN\DWĜtUDPHQQpKR
GRUXN\VNYČOHSDGQRXFtKRYRODQWXMDNSURPHQãtĜLGLþHWDNSURMHMLFKY\ããtNROHJ\³
„Ani na osmnáctipalcových kolech jsme nezaznamenali zhoršený komfort,
PtUQRXRGFK\ONXRGVWDQGDUGQtYHU]HSRFtWtWHDOHQHMGHRQLFFRE\PČORND]LW
každodenní využitelnost.“
Ä1DY\WRþHQRXWURMNXQHERþW\ĜNX]U\FKOXMHEHQ]LQRYêGYRXOLWUQHVNXWHþQČGREĜH
9WXFKYtOLYiPSĜLSDGiåHUHiOQêYêNRQPXVtEêWYtFHQHåNRQt³
ýHVNirepublika
zdroj:
Fleet
téma:
Test: ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI/110 kW 4x4 Elegance
datum:
29. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ jízdní vlastnosti
+ nabídka prostoru
zápory:
- SĜtSODWNRYi výbava, kterou má OHYQČMãt Golf VpULRYČ
Ä6WURKRVWLQWHULpUXMHYODVWQtSUDNWLFN\FHOpPXNRQFHUQX9:åiGQp]E\WHþQpNXGUOLQN\
VHQHWUSt~þHOQRVWYtWČ]t3RSUDYGČĜHþHQRMHWRMLVWČPHQãtÃ]ORµQHåY\XPČONRYDQi
DQHSĜHKOHGQiĜHãHQtQČNWHUêFKNRQNXUHQWĤ³
Ä3RFKYiOLWMHWĜHEDL]YXNDSDUDWXU\CantonNWHUêY\VORYHQČY\Et]tNSRVOHFKX
hudby.“
Ä$XWRVYêPMt]GQtPSURMHYHPSĜLSRPtQiWDåQpKRNRQČGtN\FKDUDNWHULVWLFH
PRWRUXOHKþtPSĜHYRGĤPDYêERUQpWUDNFLXPtSRĜiGQČ]DEUDWWDNåHWDKiQt
SĜtYČVĤQHEXGHSUREOpPHP³
„Haldex JHQHUDFHSUDFXMHVY\VRNRXPtURXÃSĜHGYtGDYRVWLµWDNåHSĜLSRMHQtSRKRQX
]DGQtQiSUDY\QHQtGRSURYi]HQRåiGQRXFLWHOQRX]PČQRXYFKRYiQtYR]X³
Ä-t]GQtNRPIRUWNRPEtNXMHVXEMHNWLYQČOHSãtQHåXliftbackuQHMHGQiVHVLFHRY\VORYHQČ
‚plavné‘ odpružení, ale charakteristika útlumu a zdvih odpružení umožní pohodlnou jízdu
i na vozovce s horším povrchem.“
ýHVNirepublika
zdroj:
6YČWPRWRUĤ
téma:
Srovnávací test: ŠKODA Octavia Combi 1,6 TDI vs. Hyiundai i30 kombi 1.6 CRDi
datum:
7. 10. 2013
hodnocení:
1. ŠKODA, 2. Hyundai
klady:
YČWãtQDEtGNDEH]SHþQRVWQtFKDVLVWHQWĤ
DJLOQČMãtMt]GQtSURMHY
zápory:
- horší cestovní komfort (podvozek, vysoká podlaha vzadu)
Ä3RFLWRYČMHV\PSDWLþWČMãtSUHFL]QtĜD]HQt2FWDYLH+\XQGDLSĤVREtSĜtMHPQČPČNFHSĜL
NOLGQpPWHPSXMDNPLOHYãDNQDVDGtWHRVWĜHMãtVW\OXNiåHGUREQpUH]HUY\YSĜHVQRVWL
FKRGXĜDGLFtSiN\NXOLVRX³
Ä2FWDYLDVHOpSHY\URYQiYiVRSDNRYDQêPWYUGêPEU]GČQtP=DWtPFR2FWDYLD
zvládala repete EH]SUREOpPĤEU]G\Hyundaie ]DþDO\YDGQRXW~QDYRX³
Ä=DWtPFR2FWDYLDVHSRXþLOD]FK\ESĜHGFKR]tJHQHUDFHDQHWODþtGRNROHQH
+\XQGDLGRSOiFtQDNRQFHSFLVQt]NRSRORåHQRXSĜtVWURMRYRXGHVNRX9êKOHG
]YR]XMHGREUêDOHVWDþtY\UĤVWGRQLMDNYêMLPHþQêFKFPDEXGHWHVHNRSDW
koleny o sloupek volantu.“
„ŠKODA nabízí v zavazadlovém prostoru víc objemu, víc variability, víc možností ukotvení
]DYD]DGHOYtFSUDNWLFNêFKGHWDLOĤDWDNpNYDOLWQČMãtþDORXQČQtNWHUpY\SDGiE\WHOQČMLQHå
to v i30.“
Äět]HQtLVQDVWDYLWHOQêP~þLQNHPMGHEXćQHSĜLUR]HQČ]OHKNDQRUPiOQČQHERSĜtOLã
]WXKDSRĜiGMHDOHDEVROXWQČEH]FLWXD]SČWQpYD]E\MDNRE\VWHWDKDOL]DJXPX
3URĜLGLþHNWHUêVHQHFKFHQHFKDWMHQYpVWDOHUiGĜtGtMHWRDVLQHMVODEãtLQJUHGLHQFH
jinak vyváženého koktejlu i30.“
ýHVNirepublika
zdroj:
Ekonom
téma:
Test: ŠKODA Rapid Spaceback 1,6 TDI
datum:
3. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ jízdní vlastnosti
SDQRUDPDWLFNiVWĜHFKD
zápory:
- slabá dynamika motoru 1,6 TDI
Ä3DUiGXGČOiWDNpSDQRUDPDWLFNiVWĜHFKDNWHUiPĤåHEêWRSWLFN\SURWDåHQD
DåGRSRORYLQ\]DGQtFKYêNORSQêFKGYHĜtSpaceback je s tímto prvkem
QHVPtUQČãLN³
Ä3RFKYDODSDNPXVtVPČĜRYDWNSRGYR]NX3ĜHVSRXåLWtMHGQRGXFKp]DGQt
QiSUDY\â.2'$GRNi]DODåHL]OHYQpKRĜHãHQtVHGDMt]tVNDWGREUpMt]GQt
vlastnosti.“
Ä3ĜLGiOQLþQtFKU\FKORVWHFKMHSRGYR]HNVWDELOQtQHQtWĜHEDKRYSUXKXÃYRGLWµ
9]DWiþNiFKGUåtQDYtFVHMt]GDQDKUDQČGREĜHRGKDGXMH³
Ä'REĜHQDYUåHQêSpaceback QHPiPQRKRYHONêFKQHGRVWDWNĤY\SDGiDWUDNWLYQČMLQHå
5DSLGDSĜLWRPMHNGRVWiQt]DVWHMQRXFHQX³
Ä9êUD]Qp]NUiFHQtGpON\QDGSUĤPČUQRXYQLWĜQtSURVWRUQRVWQLNWHUDNQHRKUR]LOR
&HQWLPHWU\VHWRWLåVWĜtKDO\QD]iGL9HGUXKpĜDGČVHGDGHOMHWDNGRVWDWHNPtVWD
LSURKRGQČY\VRNpKRþORYČND³
ýHVNirepublika
zdroj:
Speed
téma:
Test: ŠKODA Rapid Spaceback 1,2 TSI
datum:
14. 10. 2013
hodnocení:
klady:
YQČMãtGHVLJQYR]XYHYDULDQWČStylePlus
+ solidní zpracování
zápory:
- horší vedení základních sedadel
„ŠKODA Rapid Spaceback MHKRGQČR~VSRĜHKPRWQRVWLQLFPpQČEH]]WUiW\NYDOLW\
âNRGČVHSRGDĜLORXPRGHOX76,XGUåHWKPRWQRVWQDYêERUQêFKNJDWDNQDWRP
WHQWRSĜHSOĖRYDQêþW\ĜYiOHFQHQtYĤEHFãSDWQČ³
Ä3RNXGYiVEDYtĜt]HQtEXGHWHFKWtWãHVWLVWXSĖRYêPDQXiOY76,%XGHVHYiPOtELW
'UiK\PDMtMDVQČGHILQRYDQêFKRGWDNåHVHYiPQHVWDQHåHE\VWHYNXOLVHWiSDOL³
Ä5DSLGXGČODOVOXãQêNURNGRSĜHGXYREODVWLMt]G\-HWR]QiWKQHGYSUYQt]DWiþFH
na nerovném povrchu, Auto se trochu zhoupne, ale zadní kliková náprava do vašich zad
a karoserie už nepošle citelnou ráno jako u sedanu.“
Ä9]KOHGHPNFHQČQHþHNHMWHXYQLWĜåiGQêYHONêOX[XVDOHQDGUXKRXVWUDQXDQLåiGQi
RGIOiNQXWiĜHãHQt3DOXEQtGHVFHVLFHGRPLQXMtWYUGãtSODVW\MHMLFKVOtFRYiQtMHYãDNYHOPL
dobré.“
Ä6SRWĜHEXXGUåtWHOHKFHQDGãHVWLOLWU\– a to se nemusíte zrovna táhnout jako
šnek.“
ýHVNirepublika
zdroj:
Auto.cz
téma:
Test: ŠKODA Rapid Spaceback 1,2 TSI/77 kW
datum:
29. 10. 2013
hodnocení:
4,5/5
klady:
SĜHVQpĜt]HQtDGUåHQtVWRS\
+ kvalitní zpracování interiéru
zápory:
- vysoká nákladová hrana
Ä3ODVW\YLQWHULpUXMVRXVLFHWYUGpRYãHPVYêERUQRXSRYUFKRYRX~SUDYRXDSDWĜLþQRX
kvalitou dílenského zpracování.“
Ä'RSRUXþXMHPHSĜLSODWLW]DWĜtUDPHQQêPXOWLIXQNþQtYRODQWVRYOiGiQtPDXWRUiGLD
DSDOXEQtKRSRþtWDþH0$;,'27– VNYČOHVHGUåtDYGUWLYpYČWãLQČSĜtSDGĤ]QČM
nemusíte sundávat ruce.“
Ä/HKRXþNêDYHOPLWLFKêþW\ĜYiOHFMH]QDãHKRSRKOHGXLGHiOQtPNRPSURPLVHP
NGRVDåHQtDGHNYiWQtFKG\QDPLFNêFKYêNRQĤDQt]NpVSRWĜHE\³
Ä6NYČOHRGVWXSĖRYDQiDSĜHVQiSĜHYRGRYND]DUXþXMHPUãWQpFKRYiQtYPČVWVNpP
SURYR]XSUR~VSRUXSDOLYDO]H]DĜDGLWãHVWêVWXSHĖLSĜLSDGHViWFH³
Ä9NRPELQRYDQpPF\NOXMVPHVSĜHKOHGHPMH]GLOL]DOQDNPKGiOQLþQt
VWRWĜLFtWNDPiQDVYČGRPtQiUĤVW]KUXEDROLWU³
„Spaceback MHY\YiåHQêSĜHGYtGDWHOQêDSĜHNYDSLYČNRPIRUWQt³
ýHVNirepublika
zdroj:
$NWXiOQČF]
téma:
Test: ŠKODA Rapid Spaceback 1,2 TSI/77 kW
datum:
30. 10. 2013
hodnocení:
klady:
QRYpWOXPLþH
GREĜHY\EDYHQêLQWHULpUD]DYD]DGORYêSURVWRU
zápory:
- žádné
Ä3UiYČQDWČFKQHMUR]ELWČMãtFKVLOQLFtFKDYWHPSXNWHUêPVHYČWãLQDĜLGLþĤYR]ĤWpWR
NDWHJRULHQHSRK\EXMHSĤVRELOQRYêSpaceback DåQHXYČĜLWHOQČRYODGDWHOQČSĜHGYtGDWHOQČ
DMLVWČ³
Ä,NG\åMHMDVQpåHâ.2'$FKFH5DSLGSĜHGNOiGDWMDNRYKRGQRXQDEtGNXSĜHGHYãtP
NXSXMtFtPSĜHGQRVWQČRULHQWRYDQêPQDQt]NRXFHQXYNXIUXVHQHãHWĜLORNašli jsme zde
masivní plastové háky, další ukotvovací NRYRYiRNDDWDNpSiVNXSURSĜLSHYQČQt
OpNiUQLþN\NERNXSURVWRUX³
Ä'YRXPHWURYêV\QUHGDNWRUDDEVROYRYDOQD]DGQtFKVHGDGOHFKEH]SUREOpPĤ
QČNROLNFHVWVGpONRXSĜHVVWRNLORPHWUĤ1DUR]GtORGliftbacku tentokrát ani
nedrhl hlavou o strop.“
Ä'\QDPLFNêSURMHYYR]XMHYHOPLVOXãQêDSĜHGMtåGČQtSĜLYKRGQČ]DĜD]HQpPU\FKORVWQtP
VWXSQLQHQtSUREOpP0RWRUMHQDYtFSĜtMHPQČNXOWLYRYDQêDMHKR]YXNGRNDELQ\FLWHOQČML
SURQLNiDåSĜLSĜHNURþHQtKUDQLFHWLVtFRWiþHN]DPLQXWX³
Ä9EČåQpPSURYR]XO]HGRVDKRYDWGORXKRGREpVSRWĜHE\NROHPãHVWLOLWUĤĜLGLþLVOHKNRX
QRKRXQDSO\QXVHPRKRXGRVWDWMHãWČRSiUGHVHWLQHNQtåH³
ýHVNirepublika
zdroj:
6YČWPRWRUĤ
téma:
Test: ŠKODA Rapid Spaceback 1,2 TSI/63 kW
datum:
29. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ podélná prostornost
VWiOHQDGVWDQGDUGQČREMHPQê]DYD]DGORYêSURVWRU
zápory:
- dlouhé SĜHYRG\
Ä1RYpNRQWUDVWQtOLãW\GRMHP]LQWHULpUX]iVDGQČSR]YHGO\³
„I 415 l v zavazadlovém prostoru Spacebacku MHKRGQRWRXYtFHQHåGRVWDWHþQRX
$NGRSRWĜHEXMHPHUPRPRFtYtFPČOE\VH]DP\VOHWMHVWOLWRKRVVHERXQiKRGRX
QHYOiþt]E\WHþQČPRF³
„Spaceback MHGtN\WXåãtNDURVHULLNOLGQČMãtQHåliftback a nabídne víc místa pro hlavu
]DGQtFKSDVDåpUĤ³
„Spaceback E\VHY]DWiþNiFKQDNOiQČOYtFslabilizace však Škodovku dál nepustí.“
ÄýW\ĜYiOHF76,N:]YOiGQHLURGLQXYþHWQČREþDVQêFKGiOQLþQtFKSĜHVXQĤ3ĜtSODWHN
]DN:PĤåH]DQXWQêSRYDåRYDWVQDGMHQþW\ĜþOHQQiURGLQDNWHUiKRGOiYSOQpP
REVD]HQtDY\EDYHQDGRYROHQNRYêPL]DYD]DGO\SUDYLGHOQČEUi]GLWGiOQLFH³
Ä.GHSĤYRGQt5DSLGQHVSRNRMHQČSRVNDNRYDODPOiWLOWDPY\GiSpaceback jen
tlumenou odezvu.“
ýHVNirepublika
zdroj:
Auto TIP
téma:
Test: ŠKODA Rapid Spaceback
datum:
7. 10. 2013
hodnocení:
2+
klady:
SURVWRUQČMãtSURKODY\RVREQD]DGQtPVHGDGOH
WXåãtVWDELOQČMãtNRPIRUWQČMãtDKH]þtQHåliftback
zápory:
- nepoddajné YêSOQČ GYHĜt
Ä9HVSRMHQtVSULQFLSiOQČWXåãtNDURVHULtMH]GtSpaceback RĜiGSĜtMHPQČML
a UHOD[RYDQČML než první liftbacky – ]iVOXKDQHMHQSHYQČMãtKRVNHOHWXDOHKODYQČ
WOXPLþĤ³
Ä1HMPDUNDQWQČMLVH]PČQ\SURMHYtX7',NWHUêVHGtN\SURJUHVLYQČMãtPWOXPLþĤP
VSROHþQêPVYHU]t76,'6*DRGOLãQêPRGOHYQČMãtFK5DSLGĤåHKOtLQHURYQRVWLMHå
dokážou vyvést z míry jinde suverénní 1,2 TSI.“
Ä&RVHWêþHQRYpKRelektromechĜt]HQtSR]Q~E\WHNLQWHUDNFHQDNRODSURWL
GĜtYČMãNXW\SLþWtXåLYDWHOpDQLQH]DUHJLVWUXMtHOHNWULND]GHIXQJXMHSĜLUR]HQČML
QHåX)UDQFRX]ĤþL.RUHMFĤ– i proto, že lépe vymezuje neutrální polohu.“
„Slabší ‚WpGptþNRµVHQDYtFGRGiYiVHVHGPLVWXSĖRYêPdvouspojkovým automatem, který
NURPČFXNDYpKRSRSRMtåGČQtIXQJXMHVSUiYQČDOpSHY\XåtYiNm dostupných mezi
DåPLQ9EČåQpPPyGXĜDGtVHGPLþNXMLåDVLYNPKDSĜLVStYiWDN
NSUĤPČUQpVSRWĜHEČOQDNP³
ýHVNirepublika
zdroj:
$XWRSUĤYRGFHF]
téma:
Test: ŠKODA Rapid Spaceback
datum:
1. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ vylepšené jízdní vlastnosti oproti liftbacku
QRYpĜt]HQt
zápory:
- žádné
Ä=FHODQRYpHOHNWURPHFKDQLFNpĜt]HQtQ\QtSĤVREtY\VSČOHMãtPGRMPHP
DXPRåQLORYêYRMiĜĤP]DSUDFRYDWQDĜLGLþRYČSRFLWX]Ĝt]HQt1HMHQY]DWiþNiFK
DOHLNROHPVWĜHGRYpSRORK\VH5DSLGSpaceback YHGH]FHODEH]SUREOpPĤDEH]
výhrad.“
Ä.RQVWUXNWpĜLGRFtOLOLMLQRXFKDUDNWHULVWLNRXSUXåLQDWOXPLþĤRSR]QiQt
NRPIRUWQČMãtKRSURMHYXSRGYR]NX1HURYQRVWLSpaceback SĜHMtåGtVNOLGHP
a podvozek je bytelný a tuhý.“
Ä6HVODEãtYHU]tDJUHJiWX7',VYêNRQHPNRQtMVPHSĜLMt]GČSRRNUHVNiFKEH]
SUREOpPĤGRViKOLVSRWĜHE\ONP³
„Spaceback je o 18 cm kratší než liftbackGtN\þHPXåSĤVREtRSWLFN\YêUD]QČY\YiåHQČML
DWXGtåDWUDNWLYQČML³
„Nejlépe se Rapid chová na patnáctipalcových kolech, která jsou optimem mezi
dynamikou a komfortem.“
ýHVNirepublika
zdroj:
Autoforum.cz
téma:
Test: ŠKODA Rapid 1,2 TSI (test vozu na Nordschleife!)
datum:
26. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ nízká hmotnost
+ vysoká odolnost
zápory:
- absence verze RS
Ä&RGRVSRWĜHE\SDOLYDIXQJXMHPRWRU76,RSUDYGXVNYČOH8GČODWSUĤPČUNPK
(na trase z Nordschleife GR5R]YDGRYD FFDNPVHVSRWĜHERXSRGOLWUĤMH
SUDNWLFN\GLHVHORYêYêVOHGHNWRKOHPRFEHQ]LQRYêFKPRWRUĤQHVYHGH³
„1DUD]tWHMHQQDPiORDXWYĤEHFQDWRåSDNYWpWRFHQRYpWĜtGČNWHUiQD
Nordschleife EXGRXSROHWRYDWVWDNRYRXOHKNRVWtVDPR]ĜHMPRVWtDYQHSRVOHGQt
ĜDGČ– odolností.“
„Motor se s teplotou oleje nedostával nad 108 °C, což je na turbo naprostá pohoda,
WOXPLþHQHPČO\YĤEHFåiGQpSRWtåHDEU]G\]YOiGO\NOLGQČQČNROLNNROYNXVH³
Ä=XMHWêFKNROMVHPQDNRQHFYČWãLQX]YOiGOYþDVHFKOHKFH]DKUDQLFtPLQXWD
sekund, což je na VWRNRĖRYp DXWRVH]iNODGQtFHQRX.þVNRURQHXYČĜLWHOQêþDV³
Ä$E\FKVHYDXWČEDYLOQHXPtPEêWQHMU\FKOHMãtDXWRPXVtIXQJRYDWEêW
ovladatelné, zkrátka dovolit ze sebe vydat vše. A Rapid tohle svede.“
Ä=DYČWãLQXVYpKRNRX]ODYGČþtYĤ]SURVWČWRPXåHMHOHKNêDFRMLQGHQHMGHXQČM
najednou jde.“
1ČPHFNR
zdroj:
Auto Motor und Sport
téma:
Srovnávací test: ŠKODA Superb
datum:
31. 10. 2013
hodnocení:
1. ŠKODA, 2. VW, 3. Opel, 4. Hyundai
klady:
+ provozní náklady
+ výbava
zápory:
- tuhé pérování
Ä7RFRSODWtSUR2FWDYLLSODWtLSUR6XSHUEýtPKRUãtVLOQLFHWtPOHSãtSpURYiQt³
„ŠKODA spoléhá na známá pozitiva: nabídku prostoru – YSĜHGXYHONRU\VpKR
Y]DGXEH]NRQNXUHQþQtKR-SHþOLYp]SUDFRYiQtYHOPLEH]SHþQpDNOLGQpĜt]HQt
D]DYD]DGORYêSURVWRUGRNWHUpKRMHGtN\YHONêPSiWêPGYHĜtPGREUêSĜtVWXS³
„2WRPåH+\XQGDL]QDþQČSRGYR]NHP]DRVWiYi]DNRQNXUHQFtVYČGþtMHKRQHY\YiåHQRVW
a také nejslabší brzdy v testu.“
Ä9ãHFKQDY\MPHQRYDQiSR]LWLYDVWDþtYR]Xâ.2'$QDSUYQtPtVWR,NG\å6XSHUE
QHSRĜtGtWH]D]URYQDYêKRGQRXFHQXGRKiQtWRVYRMtERKDWRXYêEDYRX³
„Vozy i40 a Insignia PDMtSORãtRNQRSiWêFKGYHĜtNYĤOLþHPXåMH]QLFKKRUãtYêKOHG³
Ä1t]NpSURYR]QtQiNODG\GRYHGO\~VSRUQêYHOPLSURVWRUQêDGREĜHY\EDYHQê
6XSHUENYtWČ]VWYtDWRLSĜHVWYUGpSpURYiQt³
Äâ.2'$]NUiWNDSRVWDYLODWHQQHMYêKRGQČMãtYĤ]³
1ČPHFNR
zdroj:
Auto Straßenverkehr
téma:
Srovnávací test: ŠKODA Superb 1,4 TSI Elegance vs Mazda 6 2,0 Center-line
datum:
23. 10. 2013
hodnocení:
1. ŠKODA, 2. Mazda
klady:
+ nabídka prostoru
+ výborné brzdy
zápory:
- vyšší cena a o rok kratší záruka než u Mazdy 6
Ä3URWLSURVWRURYpPX]i]UDNXâ.2'$6XSHUEQH]PĤåHQLFDQL0D]GD&RGRSURVWRUX
pro posádku, pocitu prostornosti a zavazadlového prostoru je Superb stále na špici.“
Ä/HSãtSpURYiQtRGKOXþQČQtLQWHULpUXY\VRNiNYDOLWD]SUDFRYiQtPDWHULiOĤ
DNXOWLYRYDQRVWPRWRUXVWDYtYĤ]â.2'$6XSHUEQDSUYQtPtVWR³
Ä&R0D]GD]tVNDODQDVYpYêEDYČDVLVWHQþQtFKV\VWpPĤ]WUDWLODQDEU]GiFK
a výhledu z vozu. Nenaložený a se studenými brzdami zastaví Superb
]NPKQDPHWUX0D]GDQDWRSRWĜHEXMHRPHWUXYtFH
DWRPĤåHKUiWYNULWLFNpVLWXDFLYHONRXUROL³
ÄýW\ĜYiOHF0D]G\MHSĜLSUiFLGXQLYČMãtDKODVLWČMãtDOHQDMt]GQtPNRPIRUWXWRVWRSX
nezanechává.“
Ä9SĜtPpPVURYQiQtVHâ.2'$MHYtMDNRNOLGQêDPpQČVWUKXMtFtYĤ]NWHUpPXQHFK\Et
SUHFL]QRVWMt]G\DEH]SHþQRVWQtYêEDYD³
1ČPHFNR
zdroj:
Auto Zeitung
téma:
Test: ŠKODA Octavia RS Combi vs BMW 320d Touring
datum:
23. 10. 2013
hodnocení:
1. ŠKODA, 2. BMW
klady:
SRGREQpYODVWQRVWLDOHYêKRGQČMãtFHQD
+ brzdy
zápory:
- horší podvozek než má BMW
Ä3ĜLGiYDWSO\QQDYUFKROX]DWiþN\Y2FWDYLL56MHWĜHEDVFLWHPMLQDNVSRXVWDWRþLYpKR
PRWRUXSĜHPĤåHSĜLOQDYRVWSQHXPDWLNDGRVWDQHVHNHVORYXNRQWURODWUDNFH3ĜHNYDSLYČ
je však Octavia RS co do ovládání a slalomu rychlejší než BMW.“
Ä&Râ.2'$]WUiFtQDWUDNFL]tVNiYi]SiWN\GtN\EU]GiP+RGQRWDPSĜL]DKĜiWêFK
brzdách) má parametry sportovního vozu. Trojkové BMW zabrzdí za stejných podmínek
ze 100 km/h o 1,2 m dále.“
Ä6pULRYi³NRODDVSRUWRYQtSRGYR]HNQHVOLEXMt]URYQDEĤKYtMDNêNRPIRUW
3ĜHVWRMHSĜHNYDSLYpNROLNMt]GQtKRSRKRGOtQDEt]tQDU\FKOêFKGiOQLþQtFK
úsecích.“
Ä.RPIRUWQDSĜHGQtFKVHGDGOHFKQDEt]tYČWãtâ.2'$'ĤYRGHPMHYHOPLGREUp
ERþQtYHGHQtMHMtFKVSRUWRYQtFKVHGDGHO³
„Dvouzónová klimatizace vás bude stát v BMW 650 eur navíc, ŠKODA nabízí individuální
NOLPDWL]DFLSURĜLGLþHDVSROXMH]GFHY]iNODGX³
1ČPHFNR
zdroj:
Auto Motor und Sport
téma:
Srovnávací test: ŠKODA Octavia RS 2,0 TSI vs. VW Golf GTI Performance, Ford Focus ST
datum:
17. 10. 2013
hodnocení:
1. VW, 2. ŠKODA, 3. Ford
klady:
+ zavazadlový prostor
+ výbava
zápory:
- i SĜHV tuhý podvozek QHGRVWDWHþQČ SĜHVYČGþLYp Ĝt]HQt
„Focus SRWĜHEXMHSĜLPD[LPiOQtP]DWtåHQtOLWUXSDOLYDQDNP7R*ROIVH
QHGRVWDQHSĜHVD2FWDYLDQHSĜHNURþtOLWUX³
Ä7HSUYHDåNG\å56]DWtåtWHQiNODGHPGRNiåHRGWOXPLWLãSDWQpFHVW\ýtPYtFH
MHQDVLOQLFLQHURYQRVWtDþtPU\FKOHMLMHGHWHWtPOpSHWOXPLþHSUDFXMt– což je
vlastnost klasického sportovního podvozku.“
„Focus YiåtRNJYtFHQHå*ROIFRåMHYiKDMHGQpKXEHQpVSROXMH]GN\QČ2FWDYLDMH
OHKþtQHå)ocus o 15 kg.“
„Díky svému radikálnímu pojetí sice Focus ST dokáže chytnout za srdce, ale na jeho
NRQNXUHQW\WRQHVWDþt³
1ČPHFNR
zdroj:
Auto Test
téma:
Test: ŠKODA Octavia
datum:
1. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ výbava
EH]SHþQRVW
zápory:
- kliková zadní náprava u PRGHOĤ do 180 koní
Ä-HQ]ĜtGNDNG\QDUD]tPHPH]LVHGDQ\QDWDNSUDNWLFNêYĤ]MDNRMH2FWDYLD1LFPpQČ
GRSRUXþXMHPHNDURVHULLcombiNWHUiMHGtN\VYRMtFHQČYHOPLYêKRGQi³
Ä1DSUYQtSRKOHGVLYãLPQHWHþLVWêFKOLQLtKUDQDWpþHOQtPDVN\NDSRW\VSUROLV\
DYêUD]QêFKERþQtFKOLQHN'HVLJQMGHVGRERXDSĤVREtHOHJDQWQČMLQHåQHYêUD]QiGUXKi
generace vozu.“
Ä1DYLJDþQtV\VWpPColumbus je velmi moderní – technika jako ze secondhandu
MHSURâNRGXXåGHILQLWLYQČSDVp³
Ä.ĤåHQDYRODQWXSĤVREtRSUDYGXMDNRNĤåHYLGLWHOQpSRYUFK\MVRXYãHFKQ\
SĜtMHPQpQDGRWHNRYOiGDFtSUYN\QDVWĜHGRYpNRQ]ROLQDNODYtUQtPODNXGRVORYD
]iĜtDâ.2'$QHãHWĜLODDQLQDGDOãtFKGHWDLOHFK³
Ä=DGQtVHGDþN\YiVY\]êYDMtDE\VWHVHSRĜiGQČUR]YDOLOL– YNRPELQHPXVHOVNOiQČWKODYX
ani náš redaktor se 1,96 m.“
1ČPHFNR
zdroj:
Auto.de
téma:
Test: ŠKODA Rapid Spaceback 1,6 TDI
datum:
15. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ kvalita zpracování interiéru
+ prostornost
zápory:
- žádné
Äâ.2'$YVDGLODQDNYDOLWX]SUDFRYiQtDPDWHULiOĤSĜLGDODVROLGQtWHFKQLNX]QDEtGN\
koncernu VW a to vše nabízí za férovou cenu.“
Äâ.2'$GČOiVYêPVNXWHþQČKRGQRWQêPLQWHULpUHPYHONêGRMHPDWRLSĜHVWR
že volant YRODQWDĜDGLFtSiNDMVRX]SODVWX³
„ŠKODA u Rapidu Spaceback SRSUYpXYiGtVYRMHQRYpHOHNWURPHFKDQLFNpVHUYRĜt]HQt
3UDFXMHVWHMQČSUHFL]QČMDNRMHKRSĜHGFKĤGFHDSĜL]SĤVREXMHVHU\FKORVWLMt]G\³
Ä3ĜHVYČGþLYpMVRXLMt]GQtVFKRSQRVWL6DPRWQêPDOêGLHVHOQDEt]tGRVWDþXMtFtYêNRQMHãWČ
s rezervou.“
Ä'tN\QDGSUĤPČUQpKR]DYD]DGORYpPXSURVWRUXGREUpPX]SUDFRYiQtDYêKRGQp
FHQČMHâ.2'$5DSLGSpaceback vhodná jak pro firemní zákazníky, tak pro
soukromé osoby.“
„Na okreskách i dálnici je Spaceback VWDELOQtWĜHEDåHPiSĜHVQČRFPNUDWãtUR]YRUQHå
VW Golf nebo A3 Sportback.“
1ČPHFNR
zdroj:
Auto Bild
téma:
Srovnávací test: ŠKODA Rapid Spaceback 1,4 TSI Elegance vs Kia Cee‘d 1,6 GDi Spirit
datum:
11. 10. 2013
hodnocení:
1. ŠKODA, 2. Kia
klady:
+ jízdní vlastnosti
YêKOHG]YR]XGRYãHFKVPČUĤ
zápory:
- VHEHYČGRPi cena
Ä-HKRYHONpVNOHQČQpSORFK\SĜLGDQi]DGQtERþQtRNpQNDDRNQR]DVDKXMtFtKOXERNRGR
SiWêFKGYHĜtMVRXSUR5DSLGYêKRGRXSpaceback MHSĜLSDUNRYiQtVPČUHPGR]DGXWDN
SĜHKOHGQêåHVLĜLGLþVRKHEQêPNUNHPPĤåHNOLGQČY\SQRXWSDUNRYDFtKRDVLVWHQWD³
Ä.LD]DWiþtOHQLYČMLY\åDGXMHYČWãtSRK\EYRODQWHPDQHQDORåHQiSpUXMHWURFKX
SUNHQQČ³
Ä3ĜLMt]GČ]DWiþNDPLVHQDSpacebacku projevuje jeho technika od VW. Moderní 1,4 TSI,
E\ĢMHQVNRQLUHDJXMHQDSRYHO\SO\QRYpKRSHGiOXåLYČDþLOHDVpULRYi'6*VLVMHKR
WRþLYêPPRPHQWHPNm GREĜHUR]XPt³
„Spaceback SpUXMHVH]ĜHMPRXSRGGDMQRVWtYMHPQpPVRXKĜHRERXQiSUDYDQLå
by se vzdával svého sportovního tónu.“
„Benzinový motor 1,6 Gdi ve voze Kia je trochu letargický a je spojen se
ãHVWLVWXSĖRYRXSĜHYRGRYNRXVWČåNRSiGQêPĜD]HQtP³
„Z každého kouta Cee‘du VHR]êYDMt]YXN\MDNRE\VWHMHMFKWČOLVYêPLSRYHO\]DKQDW
do kouta.“
1ČPHFNR
zdroj:
Auto Motor und Sport
téma:
Srovnávací test: ŠKODA Rapid Spaceback 1,4 TSI Elegance vs Mazda 3 vs Hyundai i30
datum:
17. 10. 2013
hodnocení:
1. ŠKODA, 2. Mazda, 3. Hyundai
klady:
GREĜHQDVWDYHQêSRGYR]HN
FHONRYČY\YiåHQêYĤ]
zápory:
- skromný interiér
Ä9QČMãtGHVLJQLVLY\EtUiGDĖYSRGREČKRUãtKRYêKOHGX]YR]XâLURFHUiPRYDQp
DPDOp]DGQtRNQR]WČåXMHYêKOHGãLNPRY]DG³
Ä,GHiOQtQHQtXLDQLRYOiGiQt1D]DStQiQtVYČWHORWiþHQtPSiþN\SRGYRODQWHPMHWĜHED
VL]Y\NQRXWVWHMQČMDNRQDIXQNFHPLSĜHSOQČQpRYOiGiQtUiGLDDhandsfree.“
Ä3OQČQDORåHQê+\XQGDLL]DEU]Gt]U\FKORVWLNPKQDY]GiOHQRVWLPHWUDå
dva delší než Mazda 3 a ŠKODA Rapid.“
Ä7ĜHEDåH~VSRUQi0D]GDY\QLNiVYêPLPRGHUQtPLDVLVWHQþQtPLV\VWpP\
a infotainmentemY\KUiYiY\YiåHQiâ.2'$NWHUpVHSRGDĜLOR]NRPELQRYDW
prostornost, mrštnost a vyšší komfort pérování.“
ÄâHVWLVWXSĖRYp'6*MHQiGKHUQČVODGČQpVNRĖRYêP76,1DYDãHSĜiQtQHFKi
NXOWLYRYDQRXNXSORXWQDYOQČMHMtKRWRþLYpKRPRPHQWXDMDNPLOHSRWĜHEXMHWHU\FKOH
]PL]HWVWDþtSRGĜDGLWDVSROHKQRXWVHQD]iWDKturba.“
Ä,NG\åMHY\EDYHQNRPIRUWQtPRGSUXåHQtPNWHUpVHY\SRĜiGiLVYHONêPLQHURYQRVWPL
]ĤVWiYiSRX]HNJOHKNêSpaceback GREĜHĜLGLWHOQêY]DWiþNiFK3RPiKiPXWDNp
VSUiYQČFLWOLYp(63³
1ČPHFNR
zdroj:
Auto Zeitung
téma:
Test: ŠKODA Rapid Spaceback
datum:
9. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ jízdní vlastnosti
+ šik vzhled varianty StylePLUS
zápory:
- o dost KODVLWČMãt dieselové než benzinové motory
Ä,QDWRþLWpKRUVNpVLOQLFLQDGLago di Garda Spaceback ukázal svoje jízdní kvality.“
Ä'tN\QRYpPXHOHNWURPHFKDQLFNpPXĜt]HQtVOHKNêPFKRGHPSURMtåGtYĤ]NDåGRX]DWiþNX
EH]SUREOpPĤ³
Ä3RGYR]HNGRNiåHQDEtGQRXWGREUêNRPIRUWLSĜLMt]GČSRãSDWQpPSRYUFKX,SĜL
Y\SQXWpP(63UHDJXMHâ.2'$QH]iOXGQČDQDOLPLWXMHGREĜHRYODGDWHOQi³
Ä6YROLWHOQRXSDQRUDPDWLFNRXVWĜHFKRXDSURGORXåHQêPVNOHPQD]iGLMH5DSLGSpaceback
velmi ‚šik‘.“
Ä6pULRYiVHGDGODMVRXSRKRGOQi.GRVLSĜHMHYtFHERþQtKRYHGHQtPĤåHVLREMHGQDW
sportovní sedadla.“
1ČPHFNR
zdroj:
General-anzeiger-bonn.de
téma:
Test: ŠKODA Rapid Spaceback
datum:
1. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ velkoryse prostorný interiér
+ motor 1,2 TSI
zápory:
- absence moderních elektronických V\VWpPĤ
Ä'tN\UR]YRUXPQDEt]t5DSLGKRGQČSURVWRUXDYHONRU\VêSURVWRURYê
GRMHPWDNåHVLĜLGLþP\VOtåHVHGtYGDOHNRYČWãtPYR]H³
Ä1DDV\PHWULFN\GČOHQpP]DGQtPVHGDGOHQDMGRXGRVWPtVWDLWĜLOLGp³
Ä3URVWRUSURSRViGNXDLQWHULpUYR]XGtN\QDGþDVRYpPXGHVLJQXDSĜHKOHGQpPXUR]ORåHQt
RYODGDþĤ]DNRQFHUQRYêPEUDWUHP]:ROIVEXUJXQH]DRVWiYi³
Ä1RYpHOHNWURPHFKDQLFNpĜD]HQtQDEt]tĜLGLþLGREURX]SČWQRXYD]EXDO]HVQtPSURMtåGČW
]DWiþN\EH]SHþQČDVMLVWRWRX³
ÄäLYêPRWRU76,VHYHPČVWČFKRYiDJLOQČDOHKFHQDRNUHVNiFKDGiOQLFtFK
je tichý a svižný.“
Äâ.2'$WUDGLþQČERGXMHSRPČUHPFHQDYêNRQ³
Ä5DSLGPiW\SLFNêY]KOHG]QDþN\â.2'$SĜtPpOLQLHDSORFK\VSUiYQêFKSURSRUFt³
1ČPHFNR
zdroj:
Motorvision.de
téma:
Test: ŠKODA Rapid Spaceback
datum:
1. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ elegantní vzhled
+ jízdní vlastnosti
zápory:
- žádné
„Rapid Spaceback PiQHMHQKRGQČSURVWRUXĜDGXSimply Clever QiSDGĤ
ãSLþNRYRXEH]SHþQRVW]DMtPDYpPRåQRVWLLQGLYLGXDOL]DFHQt]NRXVSRWĜHEX
DGREUêSRPČUFHQDYêNRQDOHWDNpSĜLSUYQtFKWHVWRYDFtFKMt]GiFKSURNi]DO
svou dobrou výkonost a agilitu.“
„Nový Rapid Spaceback YVi]tQDþLVWêRVRELWêY]KOHGNWHUêMHÃãLNµ-HWRDXWRVH
VSRUWRYQtVYČåHVWtDG\QDPLFNRXHOHJDQFt=YOiãWČSĜLSRKOHGX]ERNX³
Ä5DSLGXGUåXMHMDNMVPHVLXYR]Ĥâ.2'$]Y\NOLY\VRNêVWDQGDUGEH]SHþQRVWL³
Ä6SRWĜHEDOQDNPMHVDPR]ĜHMPČSRX]HWHRUHWLFNiDOHQDYtFHQHå
OLWUXE\VWHVHQHPČOLGRVWDWDQLSĜLUD]DQWQČMãtMt]GČ=DUDGRVW]Mt]G\
SRGSRĜHQRXQRYêPHOHNWURPHFKDQLFNêFKĜt]HQtPDRSWLPDOL]RYDQêP
podvozkem, tedy nemusíte platit mnoho.“
Ä9]KOHG]iGČYR]XSRGWUKXMHMHKRVSRUWRYQtFKDUDNWHU0iþLVWpOLQLHSĤVREtY\YiåHQČ
DXVSRĜiGDQČ³
1ČPHFNR
zdroj:
Tages Spiegel
téma:
Test: ŠKODA Rapid Spaceback
datum:
11. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ prostornost interiéru
+ nízká hmotnost vozu
zápory:
- cena
„Spaceback MHGREUêPNDåGRGHQQtPVSROHþQtNHPVPQRKDGREUêPLYODVWQRVWPL
GREĜHVHGRQČMQDVWXSXMHSĜtMHPQČVHYQČPFHVWXMHSRMPHEH]SUREOpPĤþW\ĜL
pasažéry, je výhodný a funguje i jako malá dodávka - OLWUĤY]DYD]DGORYpP
prostoru nenabídne žádný jiný kompakt.“
Ä1RYpHOHNWURPHFKDQLFNpVHUYRĜt]HQtUHDJXMHSĜHVQČDQDEt]tLGiYNXVSRUWRYQRVWL³
„Ve Spacebacku RGYHGHGREURXSUiFLLQHMPHQãtEHQ]LQRYêPRWRUVNRĖPL
SURWRåHýHãLGRNi]DOLLEH]GUDKêFKPDWHULiOĤSRVWDYLWOHKRXþNpDXWRSRX]H
NJYþHWQČĜLGLþH³
Ä3URW\NWHĜtMH]GtKRGQČMHWXQRYêGLHVHOOVNRĖPL,EČKHPEČåQpKRGHQQtKR
SURYR]X]ĤVWiYiVSRWĜHEDSRGSČWLOLWU\SDOLYD³
ÄětGLOLMVPHQHMVLOQČMãtEHQ]LQRYêPRWRU.RPELQDFHWLFKpKRPRWRUXDSO\QXOHIXQJXMtFt
DXWRPDWLFNpSĜHYRGRYN\MHYHOPL]GDĜLOi³
Rakousko
zdroj:
Heute
téma:
Test: ŠKODA Rapid Spaceback 1,6 TDI
datum:
6. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ jízdní vlastnosti
+ úsporný motor
zápory:
- málo FLWOLYpDSĜtPpĜt]HQt
Ä5R]ORåHQtYQLWĜQtKRSURVWRUXMHSRGREQpMDNRX5DSLGXliftbackFRå]QDPHQiåHGHVLJQpĜL
Ä5
VHVRXVWĜHGLOLMHQQDWRQHMQXWQČMãtDYãHFKQ\IXQNFHMVRXVQDGQRDLQWXLWLYQČY\XåLWHOQp³
VH
Ä0DQXiOQtSČWLVWXSĖRYiSĜHYRGRYNDPiSĜHNYDSLYČGORXKp]SĜHYRGRYiQt,
což má výhodu
Ä0
YWRPåHDQLQDGiOQLFLQHVO\ãtWHYLQWHULpUXKOXNPRWRUXâHVWêU\FKORVWQtVWXSHĖWXQLMDN
Y
QHFK\EtPRWRU7',VHLEH]QČMMHYtMDNR~VSRUQê³
QH
Ä3RGYR]HNDWOXPLþHMVRXLXWRKRWRPRGHOXQDVWDYHQ\YtFHQDNRPIRUWSĜHVWRQDWRþLWêFK
Ä3
VLOQLFtFKQDEtGQHKRGQČ]iEDY\³
VL
„Rapid
Spaceback MH]DMtPDYRXDOWHUQDWLYRXYNRPSDNWQtWĜtGČ,NG\åVHFHQRYČ
„R
GRWiKOQDNRQNXUHQFLSRĜiGQDEt]tUR]XPQêSRPČUFHQDYêNRQ³
GR
Ä'LHVHORYêPRWRUVNRĖPLMH]DMtPDYêSURW\NWHĜtMH]GtKRGQČDWDNpYSĜtSDGČQDãt
Ä'
SUYQtY\MtåćN\VHMHYLOMDNRSĜtMHPQêVSROHþQtN³
SU
Velká Británie
zdroj:
Businesscarmanager.co.uk
téma:
Test: ŠKODA Rapid Spaceback
datum:
8. 10. 2013
hodnocení:
klady:
SUDNWLþWČMãtY\XåLWt]DYD]DGORYpKRSURVWRUXQHåXliftbacku
+ velmi efektivní motory
zápory:
- horší FKRYiQtSĜLVSRUWRYQČMãtMt]GČ
Ä=GiQOLYČQHJDWLYQtPHQãtSURVWRUQRVW]DYD]DGORYpKRSURVWRUXRSURWLliftbacku je
YHVNXWHþQRVWLSR]LWLYHP5DSLGX7YĤUFLSpacebacku odvedli mnohem lepší práci
D]GHMãtFKOLWUĤQDEt]HMtXYQLWĜSUDNWLþWČMãtKRSURVWRUX'RFtOLOLWDNSRPRFt
plošší nákladové roviny a nejnižší nákladové hrany v segmentu.“
„Jízda ve Spacebacku MHSRKRGOQiDĜt]HQtGRVWDWHþQČSĜHVQp³
„Spaceback MHVWiOHSURVWRUQČMãtQHå.LDCee‘d nebo Hyundai i30, vozy s nimiž bude
â.2'$QHSRFK\EQČVRXSHĜLW3URVWRUSĜHGNROHQ\Y]DGXMHYHOPLGREUêDYĤ]QDEt]tĜDGX
odkládacích prostor.“
Ä5DSLGMHY\QLNDMtFtSURVWĜHGHNNHVP\VOXSOQpPXFHVWRYiQt]DREFKRGHP³
„Rapid Spaceback QHSRWĜHEXMHDQLQHFKFHPtWVYRMLYODVWQtWĜtGX1HQtSĜtOLãGĤOHåLWpSURþ
ŠKODA postavila Spaceback3RVWDYLODMHMDMHWRGREUêYĤ]SURYiãREFKRG³
Velká Británie
zdroj:
Cars.uk.msn.com
téma:
Test: ŠKODA Yeti 2,0 TDI Adventure
datum:
1. 10. 2013
hodnocení:
klady:
Y\QLNDMtFtSUDNWLþQRVW
+ jízdní vlastnosti
zápory:
- zastaralá navigace
Ä1DGUVQpFHVWČGROHVĤ:DOHVXLKUERODWpUR]MHåGČQpFHVWČGROĤQDSOiåVLYeti
Adventure GtN\VYpPXSRKRQXYãHFKNROREGLYXKRGQČSRUDGLO³
„Toto je lifestylový YĤ]SURG\QDPLFNpOLGL– YWRPWRVPČUXMGHRVLOQêDUREXVWQtYĤ]
NWHUêE\VLPČOSRUDGLWVHYãtPþHPXMHMY\VWDYtWH³
„Do prostoru pro posádku dolehne od hladkého dieselového motoru jen málo hluku
DPRWRUPiSO\QXOê]iWDK&Rå]QDPHQiåHQHSĤVREtSĜtOLãU\FKOêPGRMPHPRYãHPGtN\
SĜHGYtGDWHOQpGRGiYFHYêNRQXQDEtGQHYHOPLSRKRGOQRXMt]GX³
„Yeti YUHiOQpPVYČWČH[FHOXMHGtN\VYêPFK\WUêPDSUDNWLFNêPĜHãHQtP³
Ä3RNXGYiPQHYDGtWYDUSĜHGQtFKVYČWORPHWĤDRFHQtWHH[WUDYêEDYXQDEt]HQRXYetim
Adventure, dostanete s tímto vozem ŠKODA levný a schopný crossover. Pokud však
FKFHWHWHQQHMDNWXiOQČMãtY]KOHGDYiãGDOãtYĤ]SURVWČPXVtEêWYetiSRþNHMWHVLQDQRYRX
generaci.“
Velká Británie
zdroj:
Motoring.co.uk
téma:
Test: ŠKODA Fabia
datum:
11. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ prostornost
+ vzrušující RS verze
zápory:
- již zastarávající
„První volbou mezi benzinovými motory je bezpochyby 1,2 TSI, jehož turbodmychadlo
poskytuje plynulý, ekonomický a energický výkon.“
„Varianta 1,2 TDI GreenLine je upravena spíš pro efektivní provoz než na výkon, ale
SURPČVWVNêSURYR]MHYtFHQHåSRVWDþXMtFt³
„Jízda ve voze Fabia je krásným kompromisem mezi rozmazlujícím svezením ve VW Polo
DRVWURXMt]GRXY6HDWX,EL]D$åQDW\QHMYČWãtKUERO\]DKOD]XMHSRGYR]HNEH]SUREOpPĤ
YãHFKQ\QHURYQRVWLQDVLOQLFL'RNRQFHLEiMHþQêPRGHO56MHUHODWLYQČSRGGDMQêDSĜLWRP
QDEt]tY\WĜtEHQpĜt]HQtVSRGPDQLYRXG\QDPLNRX³
Äâ.2'$)DELDMHMHGHQ]QHMSURVWRUQČMãtFKYR]ĤVYpWĜtG\VHVSRXVWRXPtVWD
na nohy i nad hlavou, a to v celém prostoru pro posádku.“
Ä9HYR]H)DELDQHQtPRåQpFtWLWVHVWtVQČQČ0ĤåH]DWRKODYQČY\VRNiVWĜHFKD
a úzké A-VORXSN\9êKOHG]YR]XGRSĜHGXMHGtN\WRPXYHOPLGREUê³
Äâ.2'$)DELDMHMHGQR]QHMHNRQRPLþWČMãtFKDXWNWHUpVLPĤåHWHNRXSLW³
Austrálie
zdroj:
Motoring.com.au
téma:
Test: ŠKODA Rapid Spaceback
datum:
16. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ prostornost
NYDOLWDPDWHULiOĤ
zápory:
- ne ~SOQČ QHMQRYČMãt technika z VW
„Rapid
Spaceback má jeden z nejvíc cool Qi]YĤQDWUKXDGRNiåHVSOQLWVNRURNDåGpSĜiQt
„R
SUĤPČUQpKRĜLGLþH³
SU
„„Spaceback VFKRYiGRSĜHGQtFKGYHĜtGYČ1,5 OLWURYpOiKYHSOXVGRRERX]DGQtFKGYHĜt
DVWĜHGRYpKRWXQHOX0,5 litrové OiKYH7RGČOiOLWUXWHNXWLQNWHUpYiPPRKRXEêW
D
neustále k dispozici.“
ne
„U tohoto auta máte pocit, že bude týden od týdne lepší, jak se s ním budete
„
sžívat.“
sž
Ä-HSĜHNYDSXMtFtYLGČWMDNPRWRUOGRVWDQHSpaceback na 100 km/h za 10,2 sekundy.
Ä7RVHGQHVWROLNQHYLGt9ČWãtPRWRUO]WRKRWRþDVXGRNRQFHQHXNURMtDQLVHNXQGX
7R
(9,4 s).“
(9
Ä7ĜHEDåHMHFHONRYČRFPNUDWãtQHå5DSLGVHGDQQDEt]tSDVDåpUĤPY]DGXREURYVNê
Ä7
prostor.“
pr
„Je to druh vozu, který funguje spíše jako rodinný pomocník než jako opravdové
„J
DXWR$WRGtN\MHKRLQWHULpUXNWHUêMHQHVPtUQČSUDNWLFNê1iNODGRYêSURVWRUMH
DX
SURP\ãOHQêRGRERXVWUDQQpKRNREHUFHDåSR]iYČVQpKiþN\³
SU
Nový Zéland
zdroj:
Stuff.co.nz
téma:
Test: ŠKODA Superb
datum:
7. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ vysoká jízdní kvalita
+ prostornost vzadu
zápory:
- profil varianty liftback
Ä-HWĜHEDĜtFLåHQHH[LVWXMHåiGQpDXWRNWHUpE\VH6XSHUEXSĜLEOtåLORFR
GRSURVWRUXSURQRK\QD]DGQtFKVHGDGOHFKDMHMLFKSĜtVWXSQRVWL7HQWRYĤ]MH
WD[LNiĜVNêPVQHP³
Ä,VQHMPpQČY\EDYHQêPPRGHOHPGRVWDQHWHY\VRNRXMt]GQtNYDOLWXQt]NRXKODGLQXKOXNX
QDRWHYĜHQêFKVLOQLFtFKDXåLYDWHOVNRXYVWĜtFQRVWSURWDNYHONêSDUGRQREURYVNêYĤ]
neobvyklou.“
Ä6MHKRQRYêPLNRO\DY\VRNêPVWXSQČPYêEDY\SĜHGþt6XSHUEYHONpDXVWUDOVNp
ãHVWLYiOFHRSRĜiGQêNXVDMHKRQHMY\ããtKRGQRFHQtVSROHKOLYRVWLYHYURSVNp
DQNHWČ-'Power má také svoji vysokou hodnotu.“
Ä.URPČWRKRåHVHYiVQDâNRGRYNXQHXVWiOHEXGRXSWiWVRXVHGpMH6XSHUEDXWHP
blízkým dokonalosti – FRåMHYODVWQČYê]QDPMHKRVDPRWQpKRMPpQD³
Ä=DSRPHĖWHFRYiPR]QDþFHâ.2'$ĜtNiYDãHGORXKRGREiSDPČĢ7RE\ORWHKG\
$WRWRMHWHć³
Nový Zéland
zdroj:
Nzherald.co.nz
téma:
Srovnávací test: ŠKODA Rapid 1,4 TSI vs. Honda Jazz (hybrid)
datum:
15. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ zpracování interiéru
Mt]GQtYODVWQRVWLPLPRPČVWR
zápory:
- žádné
Ä0LPRPČVWRNGHPiQDYUFK-D]]MH5DSLGVHVYêPåLYêPPRWRUHP
DGHOLNDWHVQtPĜD]HQtP'6*VNXWHþQČ]iEDYQêPYR]HPětGtVHSUHFL]QČ
KRUOLYČPČQtVPČUD~]NêPL]DWiþNDPLSUROpWiYiVW\ORYČ³
Ä-D]]K\EULGPiNRPELQRYDQRXVSRWĜHEXOLWUX2YãHPR5DSLGXVHVMHKROLWUX
YHVWHMQpPODERUDWRUQtPWHVWXWDNpMHQVWČåtGiĜtFWåHMHåt]QLYê³
Ä9-D]]XSDQXMHSĜtMHPQiDWPRVIpUDDOHFRGRNYDOLW\]SUDFRYiQtMHâ.2'$
MDVQêPYtWČ]HP,QWHULpU5DSLGXMHNUiVQČVHVWDYHQêDPH]LSĜtVWURMRYêPLSDQHO\
MVRX~]NpDVWHMQČãLURNpPH]HU\³
Ä.XIU+RQG\WURFKXGRSOiFtQDSĜLGiQtK\EULGQtKRV\VWpPXVOLWU\MHMHQSUĤPČUHP
WĜtG\DSRGVWDWQČFKXGãtQHå5DSLGVQiNODGRYêPSURVWRUHPRREMHPXO³
Ä9HONRU\VêSURVWRUDRVWUiG\QDPLNDQDVLOQLFtFKPLPRPČVWR]DMLVWLOL5DSLGXYêKUX³
Spojené státy
zdroj:
Auto-types.com
téma:
Test: ŠKODA Rapid Spaceback 1,2 Green tec
datum:
9. 10. 2013
hodnocení:
klady:
+ jízdní vlastnosti
+ prostornost
zápory:
- nČNWHUp horší detaily v interiéru
Ä9HVYpWĜtGČQDEt]tSpaceback EH]SRFK\E\WRQHMOHSãtFRMVPHVLPRKOLSĜiW³
Ä1DVLOQLFLVHYĤ]VQDGQRĜtGtDSRKRGOQČMHGHSĜLþHPåKURPDGDWHFKQLFNêFK
DHOHNWURQLFNêFKSUYNĤVHVWDUiRWRDE\E\O]iåLWHN]Mt]G\SĜtMHPQê³
„Spaceback VRXSHĜtVYR]\+\XQGDLL9:*ROID.ia Ceed bez velké námahy,
NDåGêYĤ]PiVYRMLRVRELWRXFKDUDNWHULVWLNX2YãHPNG\åGRMGHQDSURVWRUQRVW
LQWHULpUXD]DYD]DGORYêSURVWRUQLNGRVHWRPXFRQDEt]tâ.2'$DQLQHSĜLEOtåt³
Ä0RWRU*UHHQWHFMHPLVWURYVNêPNRXVNHPDMHKODYQtPGĤYRGHPYHONpSRSWiYN\
po Rapidu na globálních trzích.“
„Se svým systémem ATC je Rapid vhodné auto pro pohyb v kopcovitém terénu. Malý
WXUERPRWRUWDPWDNpRGYiGtVYRMLSUiFLYHOPLGREĜH
„ŠKODA nabízí vozem Rapid Spaceback ]DYDãHSHQt]HVNYČORXKRGQRWX³
Download

Česká republika