Zadavatel:
Střední odborná škola a Střední odborné učilištěBeroun - Hlinky
okružní1404,266 73 Beroun - Hlinky
Sídlem:
Zastoupený: Mgr. Evou Jakubovou' ředitelkou
IC:
00664740
POPTAVKA
na revize elektro v čtÍstiSoŠa Sot'I Beroun - Hlinky a SoŠa SOI.I Beroun - Zúvodí
,rRevize elektrooo
1. Identifikačníúdaje zadavate|e:
Zadavate|:
Střední odborná škola a Střední odbomé učilištěBeroun - Hlinky
Sídlem: okruŽní 1404,266 73 Beroun - Hlinky
Zastoupený: Mgr. Evou Jakubovou' ředitelkou
IC:
00664140
telefon: 3II 622 515
e-mail:
[email protected]
2. Předmět plnění:
Revize elektrického zaÍízení.spotřebičů, hromosvodů včetně veškeých sluŽeb s tím
souvisejících, určenívnějších vlivů (druh prostředí) v souladu s platnými zákony, normami a
vyhláškami
3. Místo plnění:
Místem plnění realizaceje objekt SoŠa SoU Beroun - Hlinky, okružníI4O4 a odloučené
pracoviště Beroun - Závoďí, Svatojánská2l7.
Zadavatel umožníprohlídku místa plnění po předchozí domluvě včetně předání údajůo
aktuálním mnoŽství spotřebičů.
4. Popis objektů:
-
učebny' kancelaře, kabinety, tělocvična, posilovna, Sauna' dílny odborného
šatny, sociální zaŤízeni, jídelna, kuchyně, domov mláďeže, úďtžba, prádelna, sklady,
objekt Hlinky
ýcviku,
školnický
by
objekt Závodi
-
učebny, kanceláře, kabinety, nafukovací tenisová hala, posilovna' sušáma dŤeva,
dílny odborného výcviku' šatny, sociální zaÍízení,jídelna, kuchyně, udržba' sklady, pronajaté
prostory - cukráma, prodejna potravin, prostory pro teoretickou výuku autoškoly, prostory pro
činnost Domu ďětí amládeže Příbram
4. Požadovaný termín plnění poptávky:
od roku 2015 vždy dle dohody mezi objednatelem
a zhotovitelem tak, aby rcvize nenarušovaly
běh školy a byly v souladu s normami.
5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpok|adů:
Prokázání kvaliťrkaěních předpokladů buďe zadavatel požadovat od uchazeěe, který předloŽil
nejvhodnější nabídku, před podpisem příslušnésmlouvy nebo vyhotovením písemné
objednávky zaďavateIemk plnění výše uvedené zakézky.
Uchazeč, před podpisem uvedené smlouly nebo vyhotovením písemnéobjednávky
zadav atelem předloŽí zadav atelí
a) v souladu s ustanovením $ 54 písm. a)
.
o
a b) zékona
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokudje v ní zapsán ne starší 90 dnů, a to v originále nebo v úředně ověřené kopii,
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícímpředmětu zakazky, zejména doklad ptokazýíci příslušnéživnostenské
oprávnění či licenci' a to v úředně ověřené kopii,
6. Způsob stanovení ceny:
a)
cenazarevizielektrickéh o zařízenívčetněsluŽeb s tím souvisejících
b) cena
c)
d)
e)
0
7.
za revizi
spotřebičůvěetně sluŽeb
s
tím souvisejících(cena za revizi
1
elektrospotřebiče, pokud je u jednotlivých spotřebičůcena zarevizirůzná, rozepsat)
ceÍ7azarcvizi hromosvodů včetně služeb s tím souvisejících
určenívnějších vlivů (druh prostředí)
cestovní nráhrady
ostatní - služby souvisejícís činnostírevizního technika, které nejsou zahrnuty do ceny
revizí a jsou účtoványzvlášt' (např. protokol poškozených spotřebičůdoporučených
k likvidaci apod.)
Fožadavky najednotnýzpůsob zpracovánínabídky a nabídkovéceny:
Nabídka bude uchazečemzpracovánapísemně. Částka bude uvedenabez DPH a včetně DPH.
8. Platební podmínky:
ZaďavateI nebude poskýovat záIohy. Zadavatel bude hraditjenom skutečně provedenou práci
poskýnuté sluŽby.
Splatnost faktur je 14 dní od doručenífaktury zadavateli.
Faktura musí splňovatnáIežitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
a
9.UzavÍení smlouvy
Zadavatel po vyhodnocení nabídek zpracuje či nechá zpracovat v souladu s touto výzvou
návrh smlouvy nebo případně vyhotoví v souladu s touto výzvou písemnou objednávku k
plnění.
Smlouvu uzavŤe zadavatel s uchazečem, který předloŽil nejvhodnější nabídku, případně
zaďavatel zašle písemnou objednávku k plnění uvedené zakazky uchazeči, který předložil
nejvhodnější nabídku; v tomto případě je smlouva uzavŤena akceptací uvedené objednávky
uchazečem, který předložil nej vho dněj šínabídku.
10.
Kontaktní osoba zadavate|ez
Ing. Petra Ježková, zástupkyně ředitelky pro ekonomiku a provoz
telefon: 3II 622 515
e-mail : jezkov [email protected] cz
1'1. Práva zadavate|ez
Zadavatel
si
r,ryhrazuje právo nevybrat nejvhodnější nabídku
uvedené akce kdykoliv i bez udání důvodu.
a právo zrušit zadání výše
n
ťw rl,ArqtTr'l,
4Aqlt
M;;.E;[l}"ň;";
ředitelka školy
Download

poptavka revize elektro - SOS Hlinky | SOŠ A SOU Beroun – Hlinky