Obsah:
Textová část:
1. 1. 1
Technická zpráva
Výkresová část:
1. 1. 2
Situace
1. 1. 3
Stávající stav-půdorysy, řez, pohledy
1. 1. 4
Nový stav-půdorysy
1. 1. 5
Nový stav-řez, pohledy
1. 1. 6
Nový stav-barevné řešení fasády
1. 1. 7
Nový stav-detaily
1. 1. 8
Nový stav-tabulka výplní otvorů
1. 1. 9
1 : 1000
1 : 100
1 : 100
1 : 100
1 : 100
1 : 100
Výkaz výměr
HLAVNÍ ING. PROJEKTU
ZODP. PROJEKTANT
VYPRACOVAL
MĚŘÍTKO :
-
ING. RENATA BOROŠOVÁ
ING. PAVEL TŮMA
ING. RENATA BOROŠOVÁ
FORMÁT :
A4
DATUM :
02 / 2013
INVESTOR :
Obec Kramolna, Kramolna 172, 547 01 Náchod
AKCE:
OBECNÍ ÚŘAD KRAMOLNA-ZATEPLENÍ
ZPRACOVATEL:
na parcele č. 48/13, 271, st.p.č. 142
katastrální území KRAMOLNA
INS spol. s r.o.
SO 01 – OBECNÍ ÚŘAD
1.1
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Parkány 413
547 01 Náchod
491 422 226
[email protected]
EV. Č. AKCE
PROJEKT PRO VÝBĚR DODAVATELE
NÁZEV PŘÍLOHY:
TECHNICKÁ ZPRÁVA
Č.PARÉ
1332 10 13
ČÍSLO PŘÍLOHY
1.1.1
0
OSAH:
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické
osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta,
číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů
nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní
charakteristika stavby a její účel,
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních
vztazích,
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
d) Účel objektu
e) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav
okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace
f) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění,
g) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho
požadovanou životnost
h) Technologické zařízení
i) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů
j) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického
průzkumu
k) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků
l) Dopravní řešení
m) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření
n) Dodržení obecných požadavků na výstavbu
o) Bezpečnost a ochrana zdraví
1
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma
(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení
projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní
adresa a základní charakteristika stavby a její účel,
Identifikace stavby
Kraj
Jméno a příjmení (investor)
Sídlo stavebníka (právnické osoby)
Projektant, evidenční číslo, adresa
Generální projektant
- stavební část
Základní charakteristika stavby
Účel :
výměna otvorových výplní
:
:
:
:
:
:
Obecní úřad Kramolna-zateplení
Královehradecký
Obec Kramolna
Obec Kramolna, Kramolna 172, 547 01 Náchod
INS spol. s r.o., projektový a inženýrský atelier,
Parkány 413, Náchod 547 01, IČO 60109971, tel.
491 422 226, [email protected]
: Ing. Pavel Tůma, aut. Ing. pro pozemní stavby, ČKAIT –
0601275
Ing. Renata Borošová
: zateplení objektu Obecního úřadu
zateplení obvodového pláště, zateplení půdních prostorů a
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o
majetkoprávních vztazích
Předmětem projektu je zateplení objektu Obecního úřadu Kramolna. Jedná se o stávající objekt
Obecního úřadu na Kramolně.
Omezení vlastnického práva
: st. 142
: 227 m²
: Kramolna 768910
: 10001
: parcela katastru nemovitostí
: DKM
: ze souřadnic v S-JTSK
: zastavěná plocha a nádvoří
: č.p. 172
: Obec Kramolna, Kramolna 172,
547 01 Náchod
: Nejsou evidována žádná omezení
Parcelní číslo
Výměra
Katastrální území
Číslo LV
Typ parcely
Mapový list
Určení výměry
Způsob využití
Druh pozemku
: 48/13
: 376 m²
: Kramolna 768910
: 10001
: parcela katastru nemovitostí
: DKM
: ze souřadnic v S-JTSK
: jiná plocha
: ostatní plocha
Parcelní číslo
Výměra
Katastrální území
Číslo LV
Typ parcely
Mapový list
Určení výměry
Druh pozemku
Stavba na parcele
Vlastník, jiný oprávněný
2
Vlastník, jiný oprávněný
Omezení vlastnického práva
Parcelní číslo
Výměra
Katastrální území
Číslo LV
Typ parcely
Mapový list
Určení výměry
Způsob využití
Druh pozemku
Vlastník, jiný oprávněný
Omezení vlastnického práva
: Obec Kramolna, Kramolna 172,
547 01 Náchod
: Nejsou evidována žádná omezení
: 271
: 1255 m²
: Kramolna 768910
: 10001
: parcela katastru nemovitostí
: DKM
: ze souřadnic v S-JTSK
: ostatní komunikace
: ostatní plocha
: Obec Kramolna, Kramolna 172,
547 01 Náchod
: Nejsou evidována žádná omezení
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
1) Požadavky investora na zateplení objektu
2) Prohlídka a zaměření objektů
Jedná se o stávající objekt Obecního úřadu Kramolna. V lokalitě je dopravní a technická infrastruktura
vybudována. Je stávající.
d) Účel objektu
Účelem objektu je provoz Obecního úřadu. Navrhované stavební úpravy by měly objekt
zmodernizovat, snížit jeho environmentální náročnost, prodloužit životnost, celkově ho revitalizovat a
uvést do podoby požadované současnými normami. Stavební úpravy se týkají zateplení obvodového
pláště, zateplení půdních prostorů a výměny některých výplní otvorů na systémové hranici obálky
budovy.
Jedná se o zateplení pláště objektu Obecního úřadu typovým kontaktním zateplovacím
systémem včetně výměny oken a zateplení půdního prostoru. Vnější objem objektu a vzhled se mění
pouze navrženým zateplením včetně souvisejících oprav parapetů a novým provedením stěrkové vnější
omítky včetně navrženého barevného řešení. Vnitřní úpravy objektu jsou malého rozsahu a jedná se o
výměny parapetů atd.
e) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace
Jedná se o dvoupodlažní zděný objekt se sedlovou střechou o sklonu cca 19°s krytinou
z velkoplošných vlnitých eternitových šablon. Odvod dešťové vody je zajištěn vnějšími žlaby a svody.
Rozměry stávajícího objektu jsou: délka 23,12 m, šířka 9,72 m, výška od terénu po hřeben je cca 8,83
m.
V 1. nadzemním podlaží jsou umístěny kanceláře, sklady, sociální zařízení, knihovna a hala se
schodištěm do 2. nadzemního podlaží. Ve 2. nadzemním podlaží jsou kanceláře, soc. zařízení, čajový
kout, společenská místnost a hala se schodištěm, výlez do půdního prostoru. Osvětlení je zajištěno
okny.
Obvodový plášť budovy je zděný z bloků CDK, tloušťka obvodového zdiva je 375 mm.
Otvorové výplně jsou tvořeny typovými okny rozměru 1800 x 1500 mm – okna zdvojená, dřevěný
rám, otevíravé s původním kováním, luxferová stěna na schodišti. Vchodové a balkonové dveře jsou
3
dřevěné, hlavní vstup je hliníkovými dveřmi. Vzhledem ke stáří okenních a dveřních výplní je nutno
přistoupit k jejich komplexní výměně na celém objektu Obecního úřadu. Obvodový plášť nevyhovuje
současným požadavkům na tepelně izolační vlastnosti. Půdní prostor je zateplen nedostatečně. Není
provedena izolace podlahy na zemině.
Okna budou vyměněna za nová okna plastová s izolačním dvojsklem. Bude provedeno kompletní
zateplení vnějšího pláště objektu včetně štítů. Zateplení bude provedeno tepelnou izolací tl. 120 mm
(max.λ=0,039 W/(m2K). Ostění bude zatepleno izolantem v tl. 30-40 mm. Případné poruchy
stavebních konstrukcí budou před prováděním tepelné izolace obvodového pláště odstraněny.
Zateplení půdního prostoru bude provedeno minerální vatou tl. 180 mm (max.λ=0,041 W/(m2K).
Povrchová úprava zateplení silikátová stěrka, sokl proveden z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm
povrchová úprava soklová omítka. Součástí zateplení je i dodávka nových klempířských prvků
(parapety, lemování), úprava svodů stávající hromosvodové soustavy, nové dešťové žlaby a svody.
Stávající dispozice v objektu zůstanou zachovány. Jedná se o stavební úpravy vnějšího pláště
stávajícího objektu. Vnější objem objektu a vzhled se mění pouze navrženým zateplením a novým
provedením stěrkové vnější omítky včetně navrženého barevného řešení. Vnitřní úpravy objektu jsou
malého rozsahu.
Po dokončení zateplení fasády bude proveden okapový chodník kolem celého obvodu objektu
z betonové dlažby 500x500x50 mm kladené do jemného štěrkového lože.
Navrhovanou revitalizací vnějšího obvodového pláště se zlepší tepelně technické vlastnosti celého
objektu Obecního úřadu.
Zařízení staveniště musí respektovat stávající vstupy do objektů, které musí být zajištěny tak, aby
byl vstup do objektů bezpečný.
Inženýrské sítě a zpevněné plochy v okolí objektu zůstávají stávající.
f)
Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a
oslunění
Zastavěná plocha
: 224,7 m²
Obestavěný prostor
: 1822 m³
Jedná se o stávající objekt Obecního úřadu na Kramolně. Osvětlení a oslunění výměnou okenních
výplní zůstává stávající, zlepší se tepelně technické vlastnosti.
g) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho
požadovanou životnost
Celkové řešení stavebních úprav vychází z místních podmínek a vhodně respektuje stávající
objekt. Vnější objem objektu se mění pouze prováděným zateplením. Rozsah stavebních úprav je
zřejmý z výkresové části.
SO 01- Obecní úřad
Zemní práce – zemní práce se neprovádí. Bude provedeno zateplení soklu 500 mm pod úroveň
terénu a bude tedy proveden nový zásyp po výkopu pro zateplení soklu, včetně hydroizolace. Kolem
celého obvodu objektu bude proveden okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50 mm kladené
do jemného štěrkového lože. Budou použity stávající dlaždice doplněny o nové. Vyspádování od
objektu.
Základy – nové základy se neprovádí.
4
Bourání – stávající dřevěná okna a dveře budou vybourána. Dále dojde k vybourání stávající
luxferové výplně schodišťového prostoru.
Svislé nosné konstrukce – stávající objekt je zděný. Je navrženo provést zateplení obvodových stěn
objektu, zateplení půdního prostoru a výměna oken.
Zhodnocení stávajícího stavu podkladu bylo provedeno vizuálně. Vizuální průzkum byl zaměřen na
trhliny, nerovnosti, vlhká a odlupující se místa. Stávající omítka je v ploše v uspokojivém stavu. Místy
byly zjištěny lokální poruchy nebo trhliny Všechny nerovnosti do 2 cm budou vyrovnány. Povrch bude
opatřen omítkou pro vyrovnání nerovností do 2 cm. Před započetím dalších prací musí být zakresleno
předpokládané vedení instalací pod omítkou, aby nedošlo k jeho porušení.
Stávající soklová omítka je vlhká – bude odstraněna a nahrazena novou vápenocementovou omítkou.
Příčky – stávající bez změn.
Vodorovné nosné konstrukce – stávající stropní konstrukce objektu budou zachovány.
Výplně otvorů – předmětem projektu je výměna stávajících oken a dveří.
Stávající dřevěná okna budou vybourána. Tato okna budou nahrazena okny novými vyrobenými
z plastových profilů zasklená izolačním dvojsklem U okna = max 1,2 w/m2K včetně distančního
rámečku s celoobvodovým těsněním, celoobvodové kování, okna opatřeny samoregulační ventilační
klapkou. Barva hnědá, před objednáním bude investorem odsouhlasen přesný odstín.
Stávající dveře budou vybourány. Nově navržené dveře jsou plastové a budou mít součinitel
tepelné vodivosti U dveří = max 1,2 W/m²K. Prosklení izolačním dvojsklem se selektivní vrstvou.
Zasklení schodišťového prostoru plastovým oknem pevným, zasklení izolačním dvojsklem U okna
= max 1,2 w/m2K.
Vnitřní parapet bude opatřen parapetními deskami Max tl. 18 mm z lamina s čelem 40 mm s 2x
zaoblenou hranou. Parapet v sociálním zařízení proveden z keramického obkladu.
Nově navržené výplně otvorů jsou patrné z výkresové dokumentace, jejich finální rozměr je nutno
zaměřit na stavbě.
Zateplení obvodového pláště – zahrnuje zvláště kompletní zateplení vnějšího pláště domu včetně
štítů. Zateplení bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem - typové řešení ETICS
(certifikovaný systém jednoho výrobce). Tloušťka tepelné izolace 120 mm (max. λ=0,039 W/(m².K)).
Na zateplení ostění a nadpraží bude použitu desek tl. 30-40 mm stejných vlastností. Zateplovací
systém ETICS je tvořen tepelnou izolací z desek EPS F fasádní tl. 120 mm s třídou reakce na oheň E
(viz požadavek požární zprávy). Na tepelném izolantu bude ze stěrkové hmoty a skleněné síťoviny
vytvořena základní vrstva, na kterou bude aplikována finální povrchová úprava. Povrchová úprava
zateplení - silikátová stěrka, sokl soklová omítka.
Zateplovací systém ETICS se skládá z těchto z těchto vrstev:
- penetrace
- lepící stěrka
- fasádní EPS F fasádní desky tl.120mm (v ostění tl. 30-40 mm)
- lepící-armovací stěrka min. 2 vrstvy, vč. síťoviny,
- probarvená penetrace
- konečná povrchová úprava – silikátová omítka
Zateplovací systém založen na zakládací lištu reakce na oheň A1, A2. Polystyren s reakcí na oheň třídy
E a jako celek musí kontaktní zateplovací systém vykazovat reakci na oheň třídu B (omítka , izolant,
kotvy), omítková stěrka musí vykazovat index i=0 m/min. a bránit šíření plamene po povrchu.
5
Štíty v půdním prostoru jsou na vnější straně opatřeny dřevěným obložením, toto stávající obložení
bude demontováno, provede se zateplení těchto štítů a nové obložení z palubek tl. 15 mm na latě
120/120 mm. Nové obložení štítů a stávající podbití bude opatřeno impregnačním a finálním nátěrem.
Úprava soklu - sokl objektu bude opatřen pásem extrudovaného polystyrenu v tl. 100 mm do výšky
min.300mm nad upravený terén (dále jen ÚT) a minimálně 500mm pod ÚT. Desky extrudovaného
polystyrenu budou lepeny a dále ochráněny geotextílií a nopovou fólií o velikosti nopů min. 10mm.
Zbylá část soklu (od 300mm nad terénem po styk s fasádním zateplením) bude proveden z fasádního
EPS tl. 100mm viz. Výkresy Detail zateplení.
Stávající obložení kamenným obkladem bude demontováno, podklad vyrovnán omítkou (případně
opravení trhlin apod.) a provedeno zateplení.
Příprava podkladu
Zhodnocení stávajícího stavu podkladu bylo provedeno vizuálně. Vizuální průzkum byl zaměřen na
trhliny, nerovnosti, vlhká a odlupující se místa. Stávající omítka je v ploše v uspokojivém stavu. Místy
byly zjištěny lokální poruchy nebo trhliny Všechny nerovnosti do 2 cm budou vyrovnány. Povrch bude
opatřen omítkou pro vyrovnání nerovností do 2 cm. Před započetím dalších prací musí být zakresleno
předpokládané vedení instalací pod omítkou, aby nedošlo k jeho porušení.
Připevnění izolačních desek
Pro zateplení bude použito pouze stabilizovaných desek EPS doporučených výrobcem zateplovacího
systému. Desky musí splňovat parametry uvedené v EN 13163. Desky budou k podkladu lepeny a
zároveň kotveny certifikovanými hmoždinkami. Lepení bude probíhat v souladu s technologickým
předpisem výrobce – po obvodě + v 6ti bodech v ploše desky (lepící hmota na min 40% plochy).
Kotvení hmoždinkami bude probíhat rovněž dle technologického postupu výrobce systému.
Hmoždinka musí být zakotvena v masívní části zdiva. Je třeba dodržet předepsané rozmístění
hmoždinek. Hmoždinky jsou navrženy zatloukací (gumovou palicí), opatřeny čepičkou EPS.
Hmoždinka musí být min 40 mm v nosném podkladu. Průměr talíře min 50 mm. Min únosnost v tahu
musí být 200 N. Tepelná izolace bude kotvena pomocí fasádních hmoždinek talířové kotvy – 8 ks na 1
m². Součástí dodávky systému musí být provedení odtrhových zkoušek, kdy přídržnost lepící hmoty k
podkladu musí být min. 80 kPa. Ověřuje se na stavbě odtrhovou zkouškou podle ČSN EN 1542.
Povrch se následně zabrousí do roviny, aby nedošlo k prokreslení hmoždinek na omítce a
minimalizovaly se tepelné mosty. Desky musí být kladeny na vazbu. Nesmí být použity přířezy s
šířkou menší, než 200 mm. Styky desek nesmí být nikdy situovány v místech rohů otvorů, ale vždy ve
vzdálenosti min 150 mm. Po připevnění izolačních desek je nezbytné přezkoušet systém pro zajištění
jeho nezbytné funkčnosti. Desky musí být kladeny na doraz a musí být přebroušeny do roviny –
nejlépe strojně. Otevřené spáry se musí uzavřít výplňovou pěnou (u tl. do 4 mm) nebo proužky
stejného izolačního materiálu (u tl. nad 4mm). Po dokončení úpravy povrchu musí být prach a zbytky
broušení z povrchu odstraněny.
Vlastnosti tepelně izolačních desek :
‐ velikost 0,5 x 1,0 m
‐ char. hodnota součinitele teplené vodivosti 0,039 W/mK
‐ ekvivalent difuze vodní páry µ ≤ 40
‐ Stupeň hořlavosti E podle EN 13501-1
Armování
Před armovací vrstvou bude dokončeno oplechování. Armovací hmota se nanese na připravený povrch
v tloušťce dle údajů výrobce (2-3,5 mm) ručně nebo strojově. Armovací síťovina se zatlačí do čerstvě
nanesené armovací hmoty. Pásy síťoviny musí mít překryt min 10 cm. Rohy otvorů musí být
6
vyztuženy diagonální zesilujícím pásem o min rozměrech 300 x 200 mm. Krytí síťoviny musí být min
1 mm a musí být uložena přibližně ve třetině armovací vrstvy. Armovací hmota nesmí v žádném
případě vyplňovat spáry v polystyrenu.
Výztužná armovací mřížka
‐ Pevnost v tahu při uložení v normálním prostředí min 40 N/mm
‐ Protažení při napětí v tahu 1500 N/50 mm max 3,5 %
‐ Pevnost v tahu při uložení v alkalickém roztoku min 50 % původní
pevnosti
‐ Poměr pevnosti k protažení min 1 kN/mm
Konečná povrchová úprava
Jako konečná povrchová úprava je navržena silikátová omítka. Konečná povrchová úprava se nanáší
po proschnutí armovací hmoty. Omítku nezpracovávat při silném větru nebo přímém slunečním
ozáření plochy, neboť by to mohlo vést k tvorbě vlasových trhlin v omítce, případně k viditelným
napojením.
Konečná povrchová úprava soklu :
Sokl bude odlišen jinou povrchovou úpravou – soklová omítka.
Před započetím realizace je nezbytné provést tato posouzení:
‐ Posouzení míry přilnavosti lepicí páskou
‐ Posouzení podkladu otěrem
‐ Posouzení přídržnosti podkladu mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO 2409
‐ Posouzení vlhkosti podkladu nepřímou metodou
Kontrola provádění
Všeobecně:Systém kontroly provádění se dokumentuje a obsahuje zejména:
- povinnosti a odpovědnosti mezi všemi pracovníky, kteří se účastní provádění včetně vymezení
nezávislosti pracovníků účastných na zavádění preventivních opatření včetně vymezení nezávislosti
pracovníků účastných na zavádění preventivních opatření zabraňujícím výskytu nehod a provádějící
identifikaci a vedení záznamů o snížené jakosti,
- postupy a podmínky při přejímce a kontrole podkladu,
- postupy podmínky přejímky, skladování součástí ETICS a manipulace se součástmi ETICS,
- postupy při realizaci nápravných opatření, pokud byly zjištěny neshody při provádění ETICS nebo
neshody vlastností ETICS a preventivních opatření vedoucí k omezení neshod,
- postupy pro vedení záznamů poskytující důkazy o plnění požadavků podle ETICS, projektové
dokumentace
Součástí systému kontroly provádění ETICS je Kontrolní a zkušební plán zpracovaný pro konkrétní
realizaci.
Před zahájením provádění musí být zejména provedena kontrola:
- zda součásti a příslušenství ETICS odpovídají specifikaci výrobce ETICS a stavební dokumentaci,
- jestli není překročena doba jejich skladovatelnosti
- kontrola jejich množství a stavu, může být nahrazena systémem dílčích kontrol potřebných součástí a
příslušenství před zahájením každé technologické operace.
Úpravy povrchů –silikátová fasádní stěrka hrubost – 2,0 mm v barevném provedení. Barevné
řešení fasády spočívá v kombinaci dvou barev, zelená a šedá.
Odstíny jsou určeny předběžně, konkrétní čísla barev budou upřesněna před realizací podle
aktuálních vzorníků a odsouhlasena investorem. Barevné řešení je zřejmé z výkresové části.
7
Zateplení střechy (půdních prostorů) - střecha budovy je sedlová o sklonu cca 19°. Krov je stávající
dřevěný. Střešní krytinou jsou velkoplošné vlnité eternitové šablony. Střecha bude zateplena tepelnou
izolací na bázi minerální vlny tl. 180mm (λ min.0,041W/m²K) ,která bude položena do podstřešního
prostoru na strop 2.NP, do dřevěného roštu z fošen 160/180 mm. Pochozí lávka provedena z OSB
desek tl. 22 mm na sraz šroubovaných na rošt. Na tepelnou izolaci bude provedena difuzní folie a na
stávající stropní konstrukci bude položena parozábrana.
Izolace proti vodě a radonu – izolace soklové části pod terénem nopovou folií o velikosti
nopů min. 10 mm. Stávající balkon bude opatřen novým bezespárým povrchem z nátěru Umaflor V se
vsypem křemičitého písku a uzavíracím lakem Plexilith.
Klempířské prvky – oplechování vnějších parapetů oken bude provedeno z plechu Zn-Ti
včetně rohů a boků. Budou provedeny nové dešťové žlaby a svody. Dešťové svody budou napojeny na
stávající dešťovou kanalizaci přes lapače střešních splavenin.
Zámečnické prvky – stávající zámečnické prvky budou upraveny a opatřeny novým nátěrem.
Nátěry a malby – Součástí budou i nátěry klempířských a zámečnických konstrukcí. Bude
provedena výmalba vnitřních stěn s okny.
Hromosvody - úprava svodů stávající hromosvodové soustavy po zateplení, včetně revize.
Dokončovací práce – stávající cedule, poštovní schránka, teploměr a ostatní zařízení umístěné
na fasádě bude demontováno a po provedení zateplení opětovně namontováno. Budou osazeny nové
odvětrávací mřížky včetně prodloužení odvětrání.
Hasící přístroje – celkem doplnit na požadující stav:
1.np – 3 ks práškové P6 s hasící schopností nejméně 21A
2.np - 3 ks práškové P6 s hasící schopností nejméně 21A
Potřebný počet hasicích přístrojů ke stávajícímu stavu doplní dodavatel.
h) Technologické zařízení
Stávající – netýká se.
i)
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů
Požadavky na energetickou náročnost budovy jsou respektovány. Tepelné izolace, konstrukce jsou
navrženy dle souboru norem ČSN 73 05- 40 – Tepelná ochrana budov. Jedná se o stávající objekty a
byl zpracován „Průkaz energetické náročnosti budovy“ (zpracovaný ing. Petrou Studeckou) dle
vyhlášky 148/2007.
j)
Způsob založení objektu s ohledem
hydrogeologického průzkumu
Stávající – jedná se o zateplení objektu.
na
výsledky
inženýrsko-geologického
a
k) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků
Stávající objekt slouží svému účelu. Stavební úpravy budou prováděny při provozu v objektu.
Stavební práce budou prováděny pouze v době od 6,00 – 21,00 hodin. Při realizaci stavby se musí dbát
na minimalizaci prašnosti a hlučnosti na staveništi.
V průběhu provozu stavby je nutno respektovat nařízení vlády č. 178/2001 ve znění změny
č.523/2002Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci. V rámci zařízení staveniště bude
8
na pozemku investora osazena mobilní buňka kanceláře stavbyvedoucího a šaten pro zaměstnance
včetně sociálního zařízení.
Při stavbě nebude použito žádných škodlivých látek a nebudou vznikat žádné škodlivé odpady.
Vlastní objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
l)
Dopravní řešení
Stávající – jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.
m) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření
Stávající – jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.
n) Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Dokumentace stavby je zpracována v souladu s platnými normami a předpisy souvisejícími,
v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, a splňuje podmínky:
- stavebního zákona č. 183/2006, novely zákona stavebního zákona č.350/2012 a prováděcích
předpisů, zejména pak vyhlášky č. 268/2009 O technických požadavcích na stavby.
o) Bezpečnost a ochrana zdraví
Dodavatel stavebních prací musí vhodným způsobem zajistit zákaz vstupu na staveniště.
Rozsah staveniště bude po celou dobu stavby viditelně označen. Projektant doporučuje před zahájením
stavby zajistit koordinátora bezpečnosti práce a písemné poučení všech zaměstnanců firmy o rozsahu a
zákazu vstupu na staveniště.
Při stavbě je třeba dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, platné normy a případná nařízení,
vyplývající z provozu mechanizace a technických pomůcek. Veškeré zdroje nebezpečí a bezpečnostní
zařízení nutno označit ve shodě s příslušnými normami. Musí být dodrženo ustanovení nařízení vlády
č. 591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a ustanovení nařízení vlády č. 362/2005 O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Základními předpisy, které je dále nutno dodržet jsou zákoník práce a zákon 309/2006Sb.(požadavky
BOZP v pracovněprávních vztazích) a na ně navazující nařízení vlády NV11/2002 Sb. (bezp. značky a
signály), NV378/2001 Sb. (stroje a technická zařízení),NV 101/2005 Sb.(pracoviště a pracovní
prostředí)
Případné změny a odchylky proti projektové dokumentaci, vzniklé v průběhu stavby, je nutné
konzultovat s projektantem.
9
Download

1.1.1-Technicka zprava.pdf