Datový list
Propan vyšší čistoty
Čistota, %:
Příměsi (ml.m-3):
Propan
≥
ostatní CnHm
≤
Propan 2.5 Propan 3.5
99,5
99,95
(z plynné fáze zkapalněného plynu)
5000
500
(1 ml.m-3=1 ppm obj.)
Kontrolní certifikát:
Způsob dodání:
Značení lahve dle EN 1089-3:
Značení vyražením:
Pro náplň propanu 3.5 je k dispozici kontrolní certifikát, ve kterém je potvrzeno
nepřekročení maximálních koncentrací příměsí.
Ocelové lahve - zkapalněný pod tlakem
Objem [ l ]
Plnící tlak [ bar ]
Obsah náplně [ kg ]
2
7
27
79*
* se stoupací trubkou
8,53
8,53
8,53
8,53
0,8
3
11
33
Barva horní zaoblené části
PROPAN
červená
odstín
RAL 3000
Propan vyšší čistoty
Typ ventilu:
Nálepky:
Přepočtové hodnoty:
Vlastnosti:
strana 2 ze 2
W 21,80 x 1/14 LH
S údajem výrobního označení, např. Propan 2.5.
Páska kolem klobouku.
m3 plynu [101,3 kPa, 15°C]
litr kapaliny [101,3 kPa]0
kg0
1
0,311
0,534
3,215
1
1,718
1,871
0,582
1
Klasifikace podle zákona č. 356/2003 Sb.:
F+: extrémně hořlavý.
Chemický vzorec
Molární hmotnost
Relativní hustota plynu
(vzduch = 1)
Teplota vznícení
Teplotní třída
Meze výbušnosti se vzduchem
Skupina výbušnosti
Mezní bezpečnostní spára:
Výhřevnost
Vhodné hasivo
Použití:
Bezpečnost:
Jiné formy dodávek:
C3H8
44,096 g.mol-1
1,5
horní
dolní
450 oC
T1
2,1 % obj.
9,5 % obj.
IIA
0,92 mm
46,3 MJ.kg-1
lze použít všechna známá hasiva
přizpůsobit látce hořící v okolí
Laboratorní účely.
Bezpečnostní list BL0104 podle platných předpisů.
ČSN 07 8304, ČSN 65 4330, ČSN 65 4335.
Kalibrační plyny s příměsí propanu.
Propan topný.
Propan pohonný.
Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 Kyje
Tel.: 800 121 121, www.linde-gas.cz
V případě Vašich dotazů je Vám k dispozici odborný personál v našich prodejních centrech a Zákaznickém centru 800 121 121
Form 1151/4 06.2009
DL0016/10 01.12
Download

Propan vyšší čistoty - Katalog plynů Linde Gas