VÝROČNÍ ZPRÁVA | 2013
KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE | Výroční zpráva | 2013
Předkládá:
Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice
Zpracovali: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra
Tomáš Urban za Turistické Informační centrum
Lenka Jehličková za Europe Direct
Nina Kvapilová za Kulturní dům Hronovická
Lenka Královcová za Centrum volného času Dubina
Zdeněk Závodný za Divadlo 29
Iva Panochová za Galerii města Pardubic
Soňa Oberreiterová za Výstavní prostor Mázhaus a Zelená brána
účetní uzávěrka:
Iveta Nováková, Systema Audit, s.r.o.
Michal Strašek, ekonomicko-provozní náměstek Kulturního centra
Obsah
1 | ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Předkladatel Zprávy o činnosti
Zřizovatel organizace
Vedení organizace
Charakteristika Kulturního centra
Struktura organizace
Kulturní centrum Pardubice
Centrum volného času Dubina
Kulturní dům Hronovická
Divadlo 29
Výstavní prostor Mázhaus
Zelená brána
Galerie města Pardubic
Turistické informační centrum Pardubice
Europe Direkt
Partneři a spolupracovníci Kulturního centra
4
4
4
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
Kulturní centrum Pardubice
Ekonomicko-správní činnost
Festivaly a tematické akce
Centrum volného času Dubina
Kurzy a kroužky
Zábavné akce, přednášky, výstavy, festivaly, ostatní kulturní akce
Koncerty
Pořady pro děti, školy
Akce pro seniory, taneční večery, plesy
Ostatní akce
Kulturní dům Hronovická
Zábavné akce, přednášky, výstavy ostatní kulturní akce
Divadla
Koncerty
Pořady pro děti, školy
Senioři, taneční večery, taneční, plesy
Komerční akce
Festivaly
Ostatní
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
21
21
21
KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE | Výroční zpráva | 2013
Výstavní prostor Mázhaus
Mázhaus v rámci městské kulturní strategie
Aktivity v roce 2013
Přehled návštěvnosti
Otevírací doba
Program výstavního prostoru Mázhaus
Doplňkový program Šatlava
Plánovaný program výstav v Mázhausu na rok 2014
Zelená brána
Divadlo 29
Charakteristika činnosti
Pořady a návštěvnost
Události celorepublikového významu v Divadle 29
Přehled dotací D29
Dopady růstu provozních nákladů na ekonomiku Divadla 29
Galerie města Pardubic
Hlavní okruhy činností
Výstavní program – hlavní výstavy
Doprovodné výstavy v komunikačním prostoru
Animační programy pro školní kolektivy v roce 2012
Doprovodné kulturní a edukační aktivity
Návštěvnost
Otevírací doba, vstupné, sídlo
Turistické informační centrum
Statistické údaje
Popis jednotlivých služeb, činností a událostí za rok 2013
Pardubicko
Europe Direkt
22
22
22
23
23
23
24
24
25
26
26
27
27
28
29
30
30
31
34
35
36
37
37
38
38
39
43
45
3 | POPIS HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
Zaměstnanci, Mzdové prostředky
Dotace a granty
Přehled ekonomických vstupů a výstupů
48
48
48
50
4 | EKONOMICKÁ ČÁST
Výsledek hospodaření, Komentář k hospodářskému výsledku
Rozvaha | Výkaz zisku a ztráty | Příloha
52
52
53
| 3
1 | Základní údaje
Předkladatel Zprávy o činnosti
Zřizovatel organizace
Název organizace: Kulturní centrum Pardubice
Název: Statutární město Pardubice
Sídlo organizace: Náměstí republiky 1, Pardubice
Sídlo:
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Právní forma:
příspěvková organizace
IČ:
00274046
IČO:
00085286
www stránky:
www.pardubice.eu
Zřizovací listina:
schválená Zastupitelstvem města Pardubic 29. 6. 2012
Ředitel organizace:
Mgr. Romana Vojířová
Místa dalších činností: Centrum volného času Dubina, Jana Zajíce 983, Pardubice
Kulturní dům Hronovická, Hronovická 406, Pardubice
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice
Výstavní prostor Mázhaus, Pernštýnské náměstí 3, Pardubice
Historický objekt Zelená brána, Zelenobranská 68, Pardubice
Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice
Turistické informační centrum, Náměstí republiky 1, Pardubice
Telefon:
+420 777 286 909, +420 466 265 461
www stránky, email:
www.kcpardubice.cz, [email protected]
| 4
Vedení organizace
Ředitel Kulturního centra Pardubice – statutární orgán:
Mgr. Romana Vojířová od 1. 2. 2003 - dosud
Zástupce ředitele – ekonomicko-provozní náměstek: Michal Strašek od 1. 11. 2004 – dosud
KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE | Výroční zpráva | 2013
1 | ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Charakteristika Kulturního centra
Základním posláním Kulturního centra Pardubice je podpora rozvoje kultury, podpora kulturních
a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit,
podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže, podpora rozvoje cestovního ruchu v Pardubicích a v turistické oblasti Pardubicko.
Ve své hlavní činnosti má Kulturní centrum Pardubice:
• Pořádání kulturních a kulturně společenských akcí, divadelních, koncertních a jiných kulturních
pořadů, včetně uvádění hostujících souborů a jednotlivců, které jsou spojené s živým předvedením nebo jiným sdělováním děl ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném
znění, a to i v pronajatých prostorách a na veřejných prostranstvích města.
• Výstavní činnost, vystavování originálů a rozmnoženin děl ve smyslu ustanovení § 17 zák.
č. 121/2000 Sb. v platném znění.
• Pořádání filmových a jiných audiovizuálních představení a jiných způsobů zpřístupnění děl.
• Pořádání soutěží, přehlídek a festivalů místního, regionálního, celostátního i mezinárodního
charakteru.
• Zajišťování provozu ve svěřených objektech, údržbu a správu majetku.
• Ediční, propagační a publikační činnost směřující k podpoře hlavní činnosti, vydávání a veřejné
šíření a prodej neperiodických publikací a nahraných nosičů.
• Předprodej vstupenek na vlastní i cizí programy.
• Poradenskou, přednáškovou, vzdělávací a výchovnou činnost, zajišťování akreditovaných
školení a seminářů.
• Poskytování služeb a všestranné podpory zájmovým, vzdělávacím, kulturním a uměleckým
aktivitám organizací, občanů a občanských sdružení.
• Poskytování telekomunikačních služeb.
• Geografické informace, včetně orientace ve městě a v regionu, informace o dopravní obslužnosti
jednotlivých lokalit v regionu.
• Souhrnné turistické informace (o přírodním a kulturním bohatství, ubytování a stravování,
kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivitách ve městě i regionu, informace
o důležitých adresách úřadů, institucí a organizací).
• Informace o Evropské unii.
• Informace ze sítě ostatních informačních center České republiky.
• Marketingovou podporu v oblasti rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko.
• Podporu programů a produktů cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko.
• Vytváření a posilování partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru v rámci spolupráce subjektů podílejících se na rozvoji cestovního ruchu.
Statutární orgán
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný do funkce zřizovatelem.
Ve své doplňkové činnosti má Kulturní centrum Pardubice:
• Objektivní a vhodnou propagaci města, regionu a Pardubického kraje dle pokynů zřizovatele.
• Koordinaci činností v oblasti cestovního ruchu pro region Pardubicko, tvorbu a organizování
turistických produktů.
KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE | Výroční zpráva | 2013
| 5
1 | ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Struktura organizace
Volnočasové
centrum
Dubina
KULTURNÍ
DŮM
HRONOVICKÁ
TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ
CENTRUM
KULTURNÍ
CENTRUM
PARDUBICE
ZELENÁ
BRÁNA
VÝSTAVNÍ
PROSTOR
MÁZHAUS
| 6
DIVADLO 29
GALERIE
MĚSTA
PARDUBIC
KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE | Výroční zpráva | 2013
1 | ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Kulturní centrum Pardubice
1. Ekonomicko-správní centrum celé organizace – zajišťuje ekonomický, technický a organizační
chod jednotlivých složek organizace.
2. Pořadatel významných festivalů a tematických akcí.
Centrum volného času Dubina
Centrum volného času Dubina je střediskem volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé.
Jeho činností jsou výchovné, vzdělávací a rekreační aktivity pro děti, mládež, jejich rodiče a další dospělé zájemce ve volném čase. Jeho posláním je především osobnostní rozvoj dětí, žáků,
studentů a dospělých zájemců v oblasti neformálního vzdělávání.
Kulturní dům Dubina je prostorem pro
• využití volného času dětí a mládeže – kurzy, kroužky
• realizaci tvůrčích aktivit dětí, mládeže i dospělých
• středisko podpory amatérské kultury (podpora amatérských souborů)
• středisko vzdělávacích aktivit (vzdělávací akce pro mateřské, základní a střední školy,
přednášková činnost)
KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE | Výroční zpráva | 2013
| 7
1 | ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Kulturní dům Hronovická
Kulturní dům Hronovická je jedním z významných center kulturního a společenského života
v Pardubicích. Zrekonstruovaný historický sál se zázemím nabízí divadelní, kongresové i plesové
uspořádání.
Kulturní dům Hronovická je prostorem pro
• pořádání kulturních a společenských akcí
• pořádání akcí a vzdělávacích programů pro děti, mateřské,
základní a střední školy
• nekomerční akce ostatních neziskových organizací
• akce pro rodiny s dětmi
| 8
KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE | Výroční zpráva | 2013
1 | ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Divadlo 29
Divadlo 29 je prostorem pro
• podporu multižánrové kultury
• uvádění a podporu současného nemainstreamového umění napříč žánry
• projevy současného živého umění
• produkční podporu a spolupráci na vzniku nových uměleckých děl
• vytváření prostoru pro komunikaci
• setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb
v rámci regionu i mimo něj
• podporu nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit
• pořádání kulturních akcí a festivalů celorepublikového i mezinárodního významu
(Jeden svět, Týden pro duševní zdraví apod.)
KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE | Výroční zpráva | 2013
| 9
1 | ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Výstavní prostor Mázhaus
Výstavní prostor Mázhaus je
• výstavní a komunikační prostor
• prostor pro prezentaci tvorby amatérských umělců Pardubicka
• komunikační prostor pro neziskové organizace v regionu
• prostor pro vzdělávací akce pro mateřské, základní a střední školy
| 10
KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE | Výroční zpráva | 2013
1 | ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Zelená brána
Zelená brána jako kronika města
• svými expozicemi připomíná historii Pardubic
• poskytuje vzdělávací a výukové komentované prohlídky pro školy i veřejnost
• nabízí specifické akce v rámci významných kulturních akcí města KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE | Výroční zpráva | 2013
| 11
1 | ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Galerie města Pardubic
Galerie města Pardubic vznikla v květnu roku 2012 z iniciativy kulturní veřejnosti města, aby doplnila veřejný prostor Pardubic o výstavní instituci typu Kunsthalle. Zaměřuje se na pravidelně
se obměňující prezentace současných domácích a evropských uměleckých trendů. Nevytváří umělecké sbírky muzejního typu, umělecká díla nevlastní, ani není galerií prodejní.
Představuje hostující autorské projekty, které obměňuje každé dva měsíce. Cílem nové městské
galerie je seznámit obyvatele i návštěvníky města s aktuálními uměleckými, estetickými i společenskými problémy současnosti a vytvořit pro ně relaxační a zážitkový prostor.
| 12
KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE | Výroční zpráva | 2013
1 | ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Turistické informační centrum Pardubice
Turistické informační centrum je samostatnou organizační složkou Kulturního centra Pardubice
od října roku 2012. Hlavním posláním informačního centra je bezplatné poskytování služeb a informací veřejnosti prostřednictvím osobní služby a elektronických medií v kvalitě a dostupnosti specifikované pro příslušnou kategorii informačního centra, a to vše bez účelu dosažení zisku. Stěžejní činností
Turistického informačního centra je tedy poskytování informací o městě Pardubice, turistické oblasti
Pardubicko, regionu Pardubického kraje a Evropské unii. Jedná se o informace pro turisty, návštěvníky města, místní občany a zástupce soukromého sektoru. Od roku 2009 byla činnost informačního
centra rozšířena o „marketingovou podporu v oblasti rozvoje cestovního ruchu Pardubicka, podporu
programů a produktů cestovního ruchu Pardubicka a vytváření a posilování partnerství veřejného,
soukromého a neziskového sektoru v rámci spolupráce subjektů podílejících se na rozvoji cestovního ruchu“. Turistické informační centrum poskytuje prostor pro informační středisko Evropské unie
– Europe Direct Pardubice. Faktická činnost informačního centra je mnohem širší, než popisuje hlavní
činnost, a mnohem širší, než je u podobných institucí obvyklé.
Pardubické informační centrum nabízí široké spektrum doplňkových služeb a činností:
• předprodej vstupenek po celé České republice a do zahraničí prostřednictvím ticketingových
portálů (Ticketportal, Ticketpro, Ticketstream, Ticket-art, Eventim)
• díky vlastnímu prodejnímu systému Ticketcity vytváření předprodejů pro kulturní akce
• servisní místo společnosti DHL
• zajišťování služeb Dopravního podniku města Pardubic
• zprostředkování průvodcovské služby
• rezervace ubytování
• zapůjčování multimediálních průvodců, holí nordicwalking
a cyklistického vybavení (certifikované místo Cyklisté vítáni)
• projekty pro rozvoj cestovního ruchu
KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE | Výroční zpráva | 2013
| 13
1 | ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Europe Direct
Infomační středisko Evropské unie Europe Direct Pardubice je zřízeno Evropskou komisí a jeho
posláním je podporovat informované a aktivní evropské občanství.
Europe Direct je prostorem pro
• základní informace o Evropské unii
• kontakty na evropské instituce
• brožury EU, EK, propagační materiály
• přednáškovou činnost pro školy
• besedy, výstavy, informační kampaně pro širokou veřejnost
• akce přibližující tematiku EU široké veřejnosti z různých oblastí
(kultura, sport, vzdělání, ekologie, cizí jazyky apod.)
• měsíční Newsletter s aktualitami Evropské unie a informacemi
o aktivitách střediska Europe Direct Pardubice
Pardubice
| 14
KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE | Výroční zpráva | 2013
1 | ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Partneři a spolupracovníci Kulturního centra
Kulturní centrum Pardubice není osamoceným subjektem ve městě. Velké množství akcí, které pořádá,
by se neobešlo bez spolupráce s různými partnery a spolupracovníky, kteří jsou převážně z řad dalších
neziskových organizací. Společně tak vytvářejí širokou paletu příležitostí a nabídek neziskových aktivit, kulturních a dalších akcí pro děti i dospělé.
Partneři: Základní umělecká škola Polabiny Lonkova, Základní škola Erno Košťála, Základní škola
Studánka, Základní umělecká škola Havlíčkova, Mateřská škola Sluníčko, Pardubický dětský sbor,
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, NIPOS Artama, Služby města Pardubic, Dopravní podnik
města Pardubic, Rozvojový fond města Pardubic, Krajská knihovna Pardubice, Východočeské muzeum
Pardubice a další.
KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE | Výroční zpráva | 2013
| 15
2 | Údaje o činnosti organizace
Kulturní centrum Pardubice
Kulturní centrum Pardubice zajišťuje ekonomicko-správní činnost pro jednotlivé složky organizace,
dále je pořadatelem významných festivalů a tematických akcí.
Organizační složka Kulturní centrum Pardubice má 7 zaměstnanců
• ředitel
• ekonomicko-provozní náměstek
• administrativní pracovník
• 4 produkční
V roce 2013 dochází ve správě i činnosti organizace k několika významným skutečnostem:
1. Přestavba Turistického informačního centra podle vizuálu Statutárního města Pardubice.
2. Přestavba kancelářských prostor nad Turistickým informačním centrem.
3. Stěhování Kulturního centra Pardubice z objektu Kulturního domu Dubina do objektu.
Turistického informačního centra na náměstí Republiky.
4. Přestavba bývalých kancelářských prostor v objektu na Dubině na multifunkční sál.
Ekonomicko-správní činnost
Management – činnost pro všechny organizační složky KCP
• Propagace aktivit KCP jako celku
• PR, tvorba značky
• Zajištění finančních zdrojů, fundraising
• Zpracování účetních dokladů
• Zajištění administrativního chodu
(směrnice, zákonné kontroly, objednávky, faktury apod.)
• Zajištění technického chodu jednotlivých složek
(zákonné revize, technické kontroly, opravy apod.)
• Zajištění všech aktivit KD Dubina
• Zajištění kulturních a dalších akcí KD Hronovická
| 16
• Zajištění chodu historického objektu Zelená brána
• Produkční a organizační zajištění výstavního prostoru Mázhaus
• Produkční a organizační zajištění festivalů a tematických akcí
Festivaly a tematické akce
Festivaly
• Jarní část městských slavností – Zrcadlo umění
• Mezinárodní folklórní festival – Pernštýnská noc
• Mezinárodní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů
• Podzimní městské slavnosti
• Pardubická arabeska
• Perníkový festiválek
Tematické akce
• Svítkovské vítání jara
• Čarodějnice
• Dětský den
• Velikonoční veselení
• Pohádkové království
• Polabinská pouť
• Studánecké posvícení
• Pardubické dožínky
• Mikulášské trhy
– slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
• Pardubický advent
• Běh seniorů
• Štědrovečerní zpívání
KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE | Výroční zpráva | 2013
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
Centrum volného času Dubina
Činnost Centra volného času Dubina zajišťují produkční pracovníci Kulturního
centra Pardubice. Kulturní dům Dubina je střediskem volnočasových aktivit
dětí, mládeže i dospělých.
Kulturní dům Dubina má 4 technickohospodářské zaměstnance:
• 2 zaměstnanci vrátnice (ranní a odpolední směna, otevřeno od 7.00 do 22.00 hod.)
• uklízečka
• správce
Kurzy a kroužky
Pohybové kurzy pro děti: 411 dětí týdně
• Cvičení pro rodiče s dětmi
• Pohybová výchova: 3-5 let, 5-7 let
• Taneční průprava
• Arco – přípravka pro děti od 5 let
• Barbaři – přípravka pro děti
• Pohybové kurzy pro všechny děti
Pohybové kurzy pro dospělé: 203 účastníků týdně
• Rehabilitační cvičení
• Kondiční a zdravotní cvičení
• JOGA
Vzdělávací kurzy pro děti: 133 účastníků týdně
• Angličtina pro nejmenší
• Flétna
• Bubnování
• Kytara
• Klavír
CENTRUM VOLNÉHO ČASU DUBINA | Výroční zpráva | 2013
Vzdělávací kurzy pro dospělé: 37 účastníků týdně
• Angličtina 2. ročník
• Angličtina 3. ročník
• Angličtina 4. ročník
• Angličtina 5. ročník
• Keramika
• Šití
Na Dubinu chodí trávit svůj volný čas 784 osob týdně, tj. cca 157 lidí denně.
Zábavné akce, přednášky, výstavy, festivaly,
ostatní kulturní akce
MŠ Dubina – představení pro rodiče
Seminář psí výchova 4x
Představení pohybových kurzů
Představení tanečních kurzů
Promítání dokumentu Šmejdi 2x Přednáška o zdraví
Představení ZŠ Studánka
Výstava morčat
Přednáška Lidmila Pekařová
Senza babča
DDM Alfa – představení
Předávání maturitních vysvědčení SPŠCH
Předávání maturitních vysvědčení SPŠP
Charitativní módní přehlídka
Akademie ZŠ Závodu Míru
Akademie ZŠ Studánka
Akademie Waldorfská škola
Předávání maturitních vysvědčení
250 osob
120 osob
220 osob
176 osob
150 osob
50 osob
400 osob
186 osob
98 osob
180 osob
350 osob
400 osob
400 osob
80 osob
400 osob
400 osob
400 osob
400 osob
| 17
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
Koncerty
Představení hudebních kurzů Koncert Zvoneček 2x Hudební škola Chmelař
Přehlídka dechových orchestrů
Koncert pro děti – gymnázium
102 osob
186 osob
280 osob
160 osob
280 osob
Pořady pro děti, školy
Pohádka Káťa a Škubánek
Pohádka Špalíček
Pohádka Loupežník a Anka
Představení pro děti – Herákles
Pohádka Jak na obra
Pohádka O chytré kmotře lišce
Pohádka Šípková Růženka
Představení pro školy – Čarodějná pohádka
Tvořivé dílny
Pohádka Jezinky-bezinky
134 osob
167 osob
195 osob
267 osob
143 osob
183 osob
240 osob
255 osob
274 osob
160 osob
Schůze bytové družstvo
Koalice nevládek – školení + hlídání dětí 8 dní
Zasedání MO III
Burza dětského oblečení 2x Firemní školení 2x Síť mateřských center – rekvalifikační kurz 6 dní
Firemní večírek Multiscan
90 osob
18 osob + 5 dětí
280 osob
381 osob
170 osob
144 osob
160 osob
V roce 2013 navštívilo akce pořádané Kulturním centrem Pardubice v Centru volného času
na Dubině 8 576 návštěvníků.
Akce pro seniory, taneční večery, plesy
Večer s dechovkou 6x Ples evangelické mládeže
Masopustní tancovačka
Ples TS Ryengle
Taneční večer Lipka
Taneční soutěž R. Smejkal
930 osob
180 osob
137 osob
180 osob
195 osob
150 osob
Ostatní akce
Školení BOZP
Schůze bytové družstvo 7x Soustředění
Soustředění Barbaři
| 18
90 osob
650 osob
50 osob
60 osob
CENTRUM VOLNÉHO ČASU DUBINA | Výroční zpráva | 2013
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
Kulturní dům Hronovická
Kulturní dům Hronovická je jedním z významných center kulturního a společenského života
v Pardubicích. Zrekonstruovaný historický sál se zázemím nabízí jak divadelní, tak plesové uspořádání míst.
Program a veškeré aktivity Kulturního domu Hronovická zajišťují produkční pracovníci Kulturního
centra Pardubice. Kulturní dům Hronovická má 1 zaměstnance – správce objektu.
Zábavné akce, přednášky, výstavy, ostatní kulturní akce
Cestopisná promítání 7x Taneční soutěž
Vyhlášení sportovce roku
Balet Prima
Multikulturní týden
DDM Delta – zábavné odpoledne
Tyflocentrum – výroční akce
Přednáška Levná elektřina
Den seniorů
Vánoční pořad Radost
Vánoční pořad Perníček
Taneční vystoupení KIT FIT
923 osob
530 osob
280 osob
400 osob
350 osob
150 osob
220 osob
60 osob
300 osob
380 osob
360 osob
320 osob
Muzikantské přástky – posezení s folklorem
FS Radost
FS Perníček
Radůza
H. Zagorová a P. Rezek
Výroční koncert Lipka
Koncert T. Klus
Jarní koncert ZUŠ
Koncert Petr Spálený
Koncert J. K. Band a Big Band
Bratři Nedvědi
Josef Fousek
Felix Slováček
Josef Sochor
Ondřej Havelka
Žalman a spol.
Irena Budweiserová
250 osob
200 osob
360 osob
290 osob
370 osob
150 osob
880 osob
300 osob
275 osob
250 osob
202 osob
177 osob
220 osob
266 osob
455 osob
204 osob
84 osob
Divadla
Caveman – divadelní představení
Všechnopartička
Světáci
Turné čtyř můstků
Zamilovat se
460 osob
352 osob
273 osob
363 osob
420 osob
Koncerty
Věra Martinová
Plíhal
KULTURNÍ DŮM HRONOVICKÁ | Výroční zpráva | 2013
182 osob
254 osob
| 19
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
Pořady pro děti, školy
Pravidelné nedělní pohádky a pořady pro děti 8x Představení pro školy p. Uhlíř
Přednáška pro školy – Holokaust
Představení pro školy – Bílá nemoc 3x Představení pro školy – Ze života hmyzu
Koncert pro školy FS Perníček
Jů a Hele pro školy
Představení pro školy – K. H. Mácha
Představení pro školy ZŠ Studánka
Představení pro školy – Králíci z klobouku
Míša Růžičková – představení pro děti
Koncert pro děti – cimbálovka
Koncert pro děti ZUŠ Pardubice
Představení pro školy Ze života hmyzu
Mikulášská besídka
Vánoční představení pro školy
Představení pro školy Perníček
Představení pro školy – Putování do Betléma
Dáda Patrasová
Představení pro školy Vánoce
1 591 osob
656 osob
432 osob
1 200 osob
182 osob
400 osob
442 osob
221 osob
400 osob
713 osob
399 osob
400 osob
300 osob
400 osob
450 osob
380 osob
800 osob
626 osob
232 osob
400 osob
Senioři, taneční večery, taneční, plesy
Taneční odpolední čaje 7x Ples České pošty
Ples seniorů
Ples perníku
Základní taneční 8x Taneční prodloužená 4x Tančírna – přehlídka tanečních souborů
Taneční večer J. K. Band
| 20
1 308 osob
220 osob
260 osob
220 osob
960 osob
480 osob
760 osob
65 osob
KULTURNÍ DŮM HRONOVICKÁ | Výroční zpráva | 2013
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
Přehlídka orientálních tanců
J. K. Band
Ples tanečních R. Smejkal
Ples historických vozidel
Taneční předsilvestr
286 osob
120 osob
340 osob
220 osob
102 osob
Komerční akce
Výprodeje 14x Schůze ODS 2x Školení BOZP
Zasedání MO 4x Firemní školení EPOS 2x
Schůze bytového družstva
7 800 osob
150 osob
90 osob
480 osob
70 osob
320 osob
Festivaly
Dny medu 2 dny
Festival PLS
MFPDS
Ezoterika
Perníkový festiválek
765 osob
150 osob
480 osob
800 osob
485 osob
Ostatní
Burza sběratelů pivovarských suvenýrů 2x 392 osob
Setkání zástupců turistických atraktivit
80 osob
Orientální tance – seminář
40 osob
Schůze zahrádkářů
70 osob
KULTURNÍ DŮM HRONOVICKÁ | Výroční zpráva | 2013
| 21
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
Výstavní prostor Mázhaus
Organizační složka Mázhaus nemá žádné zaměstnance. Organizace výstav i produkce kulturních
akcí jsou součástí pracovní náplně zaměstnanců Kulturního centra Pardubice.
Mázhaus v rámci městské kulturní strategie
Výstavní prostor Mázhaus je výstavním a komunikačním prostorem amatérských umělců a neziskových organizací v Pardubicích. Projekty i výstavní činnost v prostorách Mázhausu na pardubické
radnici aktuálně doplňují kulturní život Pardubic. Na prostor Mázhausu navazuje prostor Šatlavy,
určený výstavám pro děti.
Aktivity v roce 2013
V roce 2013 proběhlo ve výstavních prostorách Mázhausu 12 výtvarných výstav. Některé výstavní
projekty doplňovaly aktuální kulturní akce v Pardubicích – Zrcadlo umění, podzimní část Městských
slavností. Program pro rok 2013 vznikl ve spolupráci s nejrůznějšími neziskovými organizacemi,
se školami ve městě či s amatérskými umělci, kteří zde našli prostor pro prezentaci vlastních
aktivit a projektů.
Po loňském úspěchu dětské výstavy Krteček nabídl výstavní prostor Mázhaus v roce 2013 ve svém
programu 2 interaktivní dětské výstavy v navazujícím prostoru Šatlavy. Výstava Dinosauři, probíhající od dubna do září 2013, byla věnována světu pravěkých zvířat a setkala se s velkým zájmem
veřejnosti. Navštívil ji rekordní počet platících návštěvníků. Výstava Peklo, probíhající v listopadu
a prosinci, se konala ve spolupráci s výtvarnicí Vítězslavou Klimtovou, která na výstavu zapůjčila
autorské interaktivní loutky.
Součástí programu výstavního prostoru jsou také doprovodné akce, výtvarné dílny a akce
pro děti. Na podzim při Městských slavnostech zajistil pro děti Výstavní prostor Mázhaus stánky
s výtvarnými dílnami, které navštívilo cca 800 dětí. Letní akce Malování s dinosaury se účastnilo
cca 80 dětí. Akce Staročeské dílny, pořádané sdružením Cechy Labe, se účastnilo 120 návštěvníků.
Vánoční akce Zdobení perníčků se účastnilo cca 200 dětí z mateřských a základních škol.
| 22
VÝSTAVNÍ PROSTOR MÁZHAUS | Výroční zpráva | 2013
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
Přehled návštěvnosti
Výstavní prostor Mázhaus navštívilo během roku 2013 celkem cca 3 180 návštěvníků.
• Celkem se zde uskutečnilo 12 výtvarných výstav.
• proběhlo 8 vernisáží s celkovou návštěvností cca 450 osob.
• pravidelné výtvarné výstavy mimo vernisáže navštívilo celkem 2 732 návštěvníků.
Výstavy pro děti v Šatlavě navštívilo během roku 2013 rekordních 8 559 návštěvníků včetně
150 kolektivů MŠ a ZŠ.
• Výstavu Dinosauři (doba trvání 6 měsíců) navštívilo 6 257 návštěvníků včetně 70 tříd
mateřských a základních škol.
• Výstavu Peklo (doba trvání 1 měsíc) navštívilo celkem 2 302 návštěvníků včetně 80 tříd
mateřských a základních škol.
OtEvírací doba
pondělí 12.00 – 18.00 hodin
středa 12.00 – 18.00 hodin
pátek
10.00 – 18.00 hodin
sobota 10.00 – 18.00 hodin
neděle 13.00 – 18.00 hodin
Program výstavního prostoru Mázhaus | 2013
leden | František Oplíštil, Krajiny a zátiší
253 návštěvníků + cca 80 osob na vernisáži
únor | DDM Beta, Ohlédnutí za Pernštýnským rokem
156 návštěvníků (bez vernisáže)
březen | Gábina Měkotová, Obrazy
271 návštěvníků + 86 osob na vernisáži
duben | ak. mal. Teodor Buzu, Akvarely
196 návštěvníků + 38 osob na vernisáži
květen | Andrea Sokolová, Obrazy
278 návštěvníků + cca 40 osob na vernisáži
červen | ZUŠ Polabiny a Zrcadlo umění
169 návštěvníků (bez vernisáže)
červenec | Jaroslava Divišová, Střípky radosti / obrazy
280 návštěvníků (bez vernisáže)
VÝSTAVNÍ PROSTOR MÁZHAUS | Výroční zpráva | 2013
| 23
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
srpen | Andrea Mullerová, The Portraits of the Great Musicians /
Portréty velkých hudebníků
205 návštěvníků + cca 40 osob na vernisáži
září | Stanislav Voksa, Fotografie
334 návštěvníků + cca 100 osob na vernisáži
říjen | Evžen Báchor, Fotografie
z Velké pardubické
290 návštěvníků + cca 50 osob na vernisáži
listopad | Silva Česlarová, Vesmír tvoří / obrazy
150 návštěvníků (bez vernisáže)
prosinec | Jana Salfická, Textilní kompozice
150 návštěvníků + 35 osob na vernisáži
Doplňkový program Šatlava
duben – září | Dinosauři – dětská interaktivní výstava věnovaná světu pravěkých zvířat
z autorské dílny Andrey Sokolové, výstava trvala 6 měsíců.
listopad – prosinec | Peklo – z autorské dílny dětské ilustrátorky Vítězslavy Klimtové,
výstava trvala 4 týdny.
Plánovaný program výstav v Mázhausu na rok 2014
leden | Vladimír Císař, Obrazy, kresby
únor | Jitka Weinschnerová, Cesta duše – obrazy
březen | Karel Kafka/UVU, Obrazy
duben | Bohuslava Lochmanová, Obrazy – olejomalba
květen | Helena Štědroňová, Obrazy – olejomalba
červen | DDM Beta, Zrcadlo umění
červenec | Veteran Klub Pardubice, Fotografie
srpen | Ondřej Sigmund/UVU, Sochy
září | Knihařství Vojtíšková-Hrubá, Umělecká knižní vazba
říjen | Cechy Labe, Průřez tvorbou
listopad | Ivan Baborák, Obrazy
prosinec | Katka Klenorová, Fotografie
Plánované dětské interaktivní výstavy v Šatlavě:
duben – říjen | EVOLUCE – příběh člověka
listopad – prosinec | Peklo
| 24
VÝSTAVNÍ PROSTOR MÁZHAUS | Výroční zpráva | 2013
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
Zelená brána
Organizační složka Zelená brána nemá žádné zaměstnance. Náplň její činnosti, výstavy i kulturní
akce jsou součástí pracovní náplně zaměstnanců Kulturního centra Pardubice. Její rozpočet je součástí rozpočtu Kulturního centra. Na provoz Zelené brány nedostává Kulturní centrum Pardubice
žádné dotace.
Zelená brána (dříve též Pražská) se spolu s předbraním nachází na spojnici Pernštýnského náměstí
a náměstí Republiky v centru Pardubic. Jedná se o jediný zbytek z původního pernštejnského
městského opevnění, které se dochovalo při západní straně Pernštýnského náměstí. Věž poskytuje
nádherný výhled na celou městskou památkovou rezervaci, zámek a široké okolí včetně hradu
Kunětická hora. V několika výjimečných dnech v roce, kdy je výborná viditelnost, je možno spatřit
i vrchol Sněžky.
Prostory Zelené brány lze rozdělit do dvou částí – renesanční předbraní a vlastní věž.
Od ledna do září probíhala rozsáhlá rekonstrukce věže i ochozu. Z důvodu rekonstrukce byla Zelená
brána v prvním pololetí uzavřena, a tak nedošlo ani k otevření nově připravených expozic. Od září
do prosince navštívilo Zelenou bránu 6 700 návštěvníků.
ZELENÁ BRÁNA | Výroční zpráva | 2013
| 25
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
Divadlo 29
Organizační složka Divadlo 29 má 4 zaměstnance:
• vedoucí Divadla 29
• programový pracovník Divadla 29
• programový pracovník Klubu Divadla 29
• koordinátor
Charakteristika činnosti
Divadlo 29 se profiluje jako multižánrové kulturní centrum zaměřené na uvádění a podporu současného nekomerčního umění především z oblasti divadla, tance, hudby, filmového umění a nových
médií. Smyslem existence této scény je vytvoření prostoru, jehož prostřednictvím by se obyvatelé
města a celého pardubického regionu mohli pravidelně setkávat s projevy současného či živého
umění, kterému není dáván dostatečný prostor na půdě běžných kulturních zařízení. Součástí
aktivit Divadla 29 je i produkční podpora a podílení se na vzniku nových uměleckých děl, vytváření
prostoru pro komunikaci, setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu
i mimo něj a podpora nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit. Program Divadla 29 je postaven na několika celoročních projektech (Electroconnexion, Jazzconnexion, Etnoconnexion, Cizinci
v Čechách, Výstavní program v Klubu 29, Anilab), jejichž společným rysem je jasná programová
koncepce, kontinuita a důraz na uměleckou kvalitu, inovativnost a aktuálnost jednotlivých programů. Divadlo 29 úzce spolupracuje s občanskými sdruženími Terra Madoda a Offcity na projektech
Filmfuse, Offcity, Ostrovy v pohybu a Textconnexion.
Divadlo 29 je pořadatelem či spolupořadatelem významných kulturních akcí celorepublikového
významu, jako je filmový festival Jeden svět, festival tanečního divadla Tanec Praha nebo Týden
pro duševní zdraví. Divadlo 29 je partnerem sdružení Nová síť - celorepublikové sítě kulturních
a produkčních center zaměřených na prezentaci a podporu živého umění. Od září 2009 spolupracuje Divadlo 29 s Centrem na podporu integrace cizinců, které zde pravidelně organizuje vzdělávací semináře a workshopy pro cizince, kulturní a společenské akce pro příslušníky jiných národností.
V roce 2012 Divadlo 29 získalo grant Evropské komise z programu Grundtvig na uspořádání mezinárodního workshopu v rámci projektu Anilab. Na podzim 2012 oslavilo Divadlo 29 a občanské
sdružení Terra Madoda deset let činnosti.
| 26
DIVADLO 29 | Výroční zpráva | 2013
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
V roce 2013 bylo Divadlo 29 iniciátorem a hlavním pořadatelem dvoudílného multižánrového festivalu
Automatické kulturní mlýny, který se konal od 30. 5. do 14. 6. a od 1. 9. do 12. 10. přímo v prostorách
Automatických mlýnů Pardubice – významné industriální památce, postavené architektem Josefem
Gočárem v roce 1911. Kromě programu a dramaturgie tohoto festivalu koprodukovalo Divadlo 29
s pražským o. s. Mezery vznik divadelního představení Ropa, uvedeného rovněž v prostorách mlýnů.
Pořady a návštěvnost
V roce 2013 se konalo celkem 207 kulturních pořadů v produkci Divadla 29 a o. s. Terra Madoda.
Z toho se 78 pořadů realizovalo v multifunkčním sále Divadla 29, 81 pořadů proběhlo v prostorách
Klubu 29 a Studia 29 a 48 pořadů se uskutečnilo v rámci festivalu Automatické kulturní mlýny. Tyto
pořady navštívilo celkem 10 945 evidovaných diváků.
Dále se v prostorách Divadla 29 a Klubu 29 realizovalo dalších 87 pronájmových kulturně-společenských akcí, které technicky a produkčně zajišťoval tým Divadla 29. Tyto pořady navštívilo celkem
3 717 evidovaných diváků/účastníků.
Návštěvnost Divadla 29 – 1. pololetí 2013
Programy v sále Divadla 29
Programy v Klubu 29 (vč. projektu Anilab)
Programy v Automatických mlýnech Pronájmové programy
Celkem 1. pololetí
počet akcí
58
44
23
52
177
návštěvnost
3 394
1 046
2 549
1 973
8 962
Návštěvnost Divadla 29 – 2. pololetí 2013
Programy v sále Divadla 29
Programy v Klubu 29 (vč. projektu Anilab)
Programy v Automatických mlýnech Pronájmové programy
Celkem 2. pololetí
počet akcí
20
37
28
35
120
návštěvnost
1 238
1 003
1 715
1 744
5 700
297
14 662
Celkem za rok 2013
DIVADLO 29 | Výroční zpráva | 2013
Události celorepublikového významu v Divadle 29
Multižánrový festival Automatické kulturní mlýny:
30. 5. – 14. 6. a 1. 9. – 12. 10. 2013
Divadlo 29 bylo iniciátorem a hlavním realizátorem multižánrového festivalu Automatické kulturní
mlýny, který se odehrál v areálu bývalých Automatických mlýnů architekta Josefa Gočára ve dvou
etapách. Jednalo se o jednu z nejvýraznějších kulturních aktivit v Pardubicích za rok 2013, která
měla i silný nadregionální přesah a pozitivní ohlasy odborné i laické veřejnosti.
Festival měl tyto hlavní cíle: 1 | Otevření a zpřístupnění areálu veřejnosti
Po 101 letech mlýnského provozu měla veřejnost možnost podívat se do míst, kam měli doposud přístup jen zaměstnanci mlýnů. Návštěvníci měli možnost zažít prostory mlýnů krátce
po tom, co ukončily činnost.
2 | Oživení prostor mlýnů prostřednictvím uměleckých, kulturních a společenských aktivit – minikonverze na kulturní a společenské centrum města
Program festivalu nabízel výtvarné instalace, vizuální, taneční a hudební performance koncerty, divadelní představení, výstavy, přednášky, happeningy atd.
3 | Otevření tématu budoucnosti areálu Automatických mlýnů a dialog o dalším možném obsahu a využití Gočárových mlýnů a jejich potenciálu pro město
Přednášky a debaty na téma rekonverzí v souvislosti s Automatickými mlýny (přednášky, think
tank – diskuse)
Součástí programu byly prohlídky mlýnů pro veřejnost, výstavy, koncerty, taneční a divadelní
performance. Jednou ze stěžejních kulturních akcí byla divadelní site-specific inscenace Ropa
režiséra a dramatika Miroslava Bambuška, kterou v areálu mlýnů realizovalo pražské občanské
sdružení Mezery v koprodukci s Divadlem 29.
| 27
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
V rámci obou částí festivalu se odehrálo 15 divadelních představení, 6 tanečních a divadelních
performancí, 12 koncertů, 6 výstav, 7 přednášek, 6 filmových projekcí, 1 konference a několik
workshopů. Tyto akce navštívilo téměř 4 300 návštěvníků.
Zcela zásadní a nezastupitelná byla práce skupiny dobrovolníků, která čítala 38 osob. Dobrovolníci pomáhali s přípravami prostor a jednotlivých aktivit, úklidem i s pořadatelskou službou.
V průběhu obou částí festivalu bylo odpracováno 1 450 dobrovolnických hodin.
Na organizaci a programu festivalu se vedle Divadla 29 partnersky podílelo dalších 13 organizací a subjektů. Byly to: o. s. Terra Madoda, o. s. Offcity, iniciativa Mlýny městu, o. s. Mezery,
Odbor hlavního architekta MmP, Oddělení kultury a cest. ruchu MmP, Kulturní centrum Pardubice, Základní umělecká škola Pardubice Polabiny, Výzkumné centrum průmyslového dědictví
ČVUT, Péče pro duševní zdraví o. s., Uskupení Tesla o. s., Město na kole o. s., knihkupectví
Kosmas.
Divadlo 29 koprodukovalo divadelní site specific představení Ropa
Divadlo 29 bylo spolu s pražským sdružením Mezery koproducentem představení Ropa režiséra
a dramatika Miroslava Bambuška. Jednalo se o poslední část tetralogie z divadelního cyklu Cesty
energie. Jeho předchozí tři části byly uvedeny v Praze, Ostravě a Drnově u Slaného.
Festival Jeden svět 2013
Festival dokumentárních filmů s lidskoprávní tematikou Jeden svět, který v Pardubicích již sedmým
rokem pořádalo Divadlo 29 a Člověk v tísni o. p. s. ve spolupráci s o. s. Terra Madoda je nejvýznamnějším festivalem svého druhu v České republice a současně největším festivalem lidskoprávních
dokumentů ve střední Evropě.
Přehled dotací D29
Zdroj
projekt
Magistrát města Pardubic
rozpočet města Tanec Praha
Etnoconnexion
Výstavní program v klubu
Jazzconnexion
Electroconnexion
Cizinci v Čechách
AniLab
Automatické kult. mlýny
Ministerstvo kultury ČR
SOU – hudba
SOU – hudba
Pardubický kraj
Elektrárny Opatovice
grantové řízení
Celkem
částka
30 000
78 000
40 000
60 000
44 000
10 000
42 000
180 000
Jazzconnexion
Electroconnexion
60 000
40 000
Jazzconnexion
Electroconnexion
15 000
10 000
Automatické kult. mlýny
40 000
649 000
Festival Tanec Praha 2013
Letos se Divadlo 29 stalo již posedmé v historii dějištěm a partnerem pardubické části 25. ročníku
mezinárodního festivalu tance a pohybového divadla Tanec Praha 2013. Tento festival je největší
a nejprestižnější přehlídkou současného tanečního divadla v České republice. Pardubice byly
jedním z deseti měst v ČR, kde se tento festival konal.
| 28
DIVADLO 29 | Výroční zpráva | 2013
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
Dotace na program Divadla 29 v roce 2013
40 000 7%
Řešení této situace je možné snížením/sjednocením nájemních cen za jednotlivé prostory v č. p.
29 na nekomerční cenu (ze všech nájemců v budově platí Divadlo 29 nejvyšší ceny za m/rok, které
i několikanásobně přesahují nájem komerčních subjektů). Návrh na snížení nájemného byl v posledních letech opakovaně předkládán představenstvu RFP a vedení města. Tyto návrhy nebyly
přijaty. Pokud ke sjednocení nájemného nedojde nejpozději během roku 2014, bude to mít vážné
dopady na stabilitu a další fungovaní Divadla 29. V případě nesnížení nájemného je pak jedinou
cestou k udržení a stabilizaci Divadla 29 navýšení jeho provozní dotace.
25 000 5%
MmP
100 000
18%
MKČR
EOP
384 000
70%
PK
Dopady růstu provozních nákladů na ekonomiku Divadla 29
V posledních zhruba čtyřech letech Divadlo 29 soustavně poukazuje na velkou finanční zátěž
v podobě nájemného za prostory pronajaté v č. p. 29. Tuto zátěž nelze pokrýt prostředky získávanými z poskytování služeb. Schopnost Divadla 29 získávat tyto prostředky je již dlouhodobě
na maximu toho, čeho lze ve stávající situaci dosahovat. Stejně tak dotační tituly, určené
pro kulturní subjekty, nezahrnují položky pro úhradu nájemného, kde organizace sídlí.
Vzhledem k inflačnímu růstu cen za nájem a každoročnímu vzrůstu cen za energie a služby se
ekonomická situace Divadla 29 stává do budoucna neudržitelnou.
DIVADLO 29 | Výroční zpráva | 2013
| 29
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
Galerie města Pardubic
Organizační složka Galerie města Pardubic má 1 zaměstnance – manažerku galerie.
Hlavní okruhy činností
(detailně, včetně fotodokumentace, na webových stránkách galerie www.gmpardubice.cz:
„archív výstav“ a „doprovodné programy“)
• 6 dvouměsíčních výstav v prostoru bývalé sýpky na Příhrádku, které prezentují významné autorské osobnosti současného výtvarného umění se vztahem k Pardubicím. Výstavy se orientují
na představení aktuálních proudů v českém i evropském umění. Při výstavách zajišťujeme
transport, instalaci, pojištění, uspořádání vernisáže, kustodskou službu, propagaci v denním
i odborném tisku a na webových stránkách galerie, vydání výstavního katalogu, komunikační
strategii (recenze v odborných časopisech a na odborných serverech – Ateliér, Artmap).
• Doprovodné informativní, kulturní a prezentační výstavy v Komunikačním prostoru galerie,
trvající 2-4 týdny. Při krátkodobých doprovodných výstavách spolupracujeme s neziskovými,
vzdělávacími a kulturními institucemi Pardubic i kulturními institucemi celorepublikovými.
V roce 2013 jsme výstavy realizovali společně s: Fakulta architektury ČVUT v Praze, Krajská
knihovna v Pardubicích, nakladatelství FOIBOS Praha, Europe Direct Pardubice, nezisková
společnost Praga – Haiti, výtvarný obor ZUŠ Polabiny, ZŠ Závodu Míru, Dům dětí a mládeže
Delta, Národní památkový ústav, Magistrát města Pardubic, iniciativa Město na kole, umělecká škola ArtSchool Pardubice.
• Animační programy pro školní kolektivy, obsahově navazující na hlavní výstavy. Programy
sestávají z komentované interaktivní prohlídky výstav a následné tvůrčí dílny pro děti,
vycházející ze zásad artefiletiky a arteterapie.
• Doprovodné kulturní a edukační akce (přednášky, derniéry, komentované prohlídky) pro širokou veřejnost, při kterých galerie v roce 2013 spolupracovala s Fakultou architektury ČVUT
v Praze, Základní uměleckou školou Polabiny, Kulturním centrem Pardubice, Východočeským
muzeem v Pardubicích, Národním památkovým ústavem a soukromými subjekty.
• Spolukoordinační a expertní činnost mezinárodního projektu CreArt, sdružujícího 14 evropských měst včetně Pardubic, jehož cílem je přímá podpora lokální umělecké činnosti obyvatel
formou uměleckých workshopů, mezinárodních výstav a rezidenčních pobytů pro umělce.
Galerie na činnosti spolupracuje s koordinátorkou projektu Mgr. Lucií Břízovou, vedoucí oddělení kultury Magistrátu města Pardubic.
| 30
GALERIE MĚSTA PARDUBIC | Výroční zpráva | 2013
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
Výstavní program – hlavní výstavy
JEDENÁCT
JOSEF PROCHÁZKA
vernisáž 23. ledna
doba trvání výstavy 24. ledna – 28. února
vernisáž 15. března
doba trvání výstavy 16. března – 5. května
Kurátor Pavel Šmíd. První „na míru“ šitá instalace, vytvořená pro prostory Galerie města Pardubic současnými mladými vizuálními umělci pracujícími s videoartem, site-specific instalacemi,
sklem a prostorovou tvorbou. Jedenáct mladých tvůrců spojuje společné školení u prof. Mariána
Karla, světoznámého skláře a sochaře, pocházejícího z Pardubic. Vystavovali: Martin Dašek, Jan
Fabián, Petra Jackmannová, Aleš Jírovec, Marian Karel, Lukáš Machalický, Tets Ohnari, Olga Pětivoká, Jaroslav Prokeš, Petr Stanický, Hynek Vacek a Jan Zdvořák.
Součástí výstavy byly i dvě venkovní umělecké instalace, přístupné veřejnosti v prostoru Příhrádku: instalace Jana Zdvořáka a skleněná socha Mariána Karla, umístěná na historické kašně.
Kurátor Pavel Šmíd. Průřez celoživotní tvorbou pardubického umělce, malíře a grafika, posledního žijícího člena neformálního pardubického uměleckého sdružení šedesátých let Starých psů.
Autor vystavil kresby ze sedmdesátých a osmdesátých let, vyrovnávající se s obdobím totality, a také aktuální současnou tvorbu, orientovanou na malbu sprejem a prostorové objekty,
tzv. kresbou drátem.
K výstavě vydala galerie katalog Procházka: text Pavel Šmíd, grafika Eva Francová.
Výstava propagována v denním tisku a Českém rozhlase Pardubice.
Odborná recenze: Martina Vítková, Ateliér.
K výstavě vydala galerie katalog Jedenáct: text Jana Chlubná, grafika Mixage.
Výstava propagována v denním tisku a Českém rozhlase Pardubice.
Odborná recenze: Josef Vomáčka, Bylo nás jedenáct. Výstavní zpráva o ateliéru Mariána Karla,
ČT 24, 3. 2. 2013, 8.28 hod.
GALERIE MĚSTA PARDUBIC | Výroční zpráva | 2013
| 31
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
JIŘÍ HILMAR
CARLOS RELVAS
vernisáž 15. května
doba trvání výstavy 16. května – 23. června
vernisáž 26. června
doba trvání výstavy 27. června – 18. srpna
Kurátor Pavel Šmíd. Profilová dvojvýstava spoluzakladatele českého uměleckého konkretismu
a čelního představitele evropského op-artu probíhala ve spolupráci s Galerií AMG v Hradci Králové a uměleckým sdružením KK3. Zatímco hradecká galerie přestavila sochařskou tvorbu, Galerie
města Pardubic představila kompletní profil umělce, sestávající ze sochařských děl, prostorových dřevěných objektů a slavných velkoformátových op-artových papírových reliéfů, vznikajících v sedmdesátých letech. Hradecký rodák žil od roku 1968 v Německu, v roce 2013 přesidluje
zpět do Čech.
Kurátor Pavel Šmíd. Objevná výstava představila přes sto let staré fotografie portugalského
fotografa Carlose Relvase, dosud ukryté před zraky evropského publika. Na skleněných deskách
v umělcově ateliéru v jeho rodné Goleze se donedávna skrývalo několik tisíc snímků významné
umělecké i dokumentární hodnoty. Výstava z partnerského města Pardubic, Golegy, se konala
pod záštitou MUDr. Štěpánky Fraňkové, primátorky města Pardubic. Výstava vznikala ve spolupráci s Galerií Rudolfinum v Praze. Zatímco kurátor pražské části výstavy David Korecký prezentoval průřez Relvasovou celoživotní tvorbou, pardubický kurátor Pavel Šmíd představil působivý
soubor dobových portrétů.
K výstavě vydala galerie katalog Hilmar: text Martina Vítková, grafika Eva Francová.
Výstava se konala pod záštitou MUDr. Štěpánky Fraňkové, primátorky města Pardubic.
Výstava probíhala ve spolupráci s Galerií AMG v Hradci Králové.
Výstava byla propagována v denním tisku a Českém rozhlase Pardubice.
Odborná recenze: Lucie Váchová, Ateliér.
| 32
Výstava se konala pod záštitou MUDr. Štěpánky Fraňkové, primátorky města Pardubic.
Výstava probíhala ve spolupráci s Galerií Rudolfinum v Praze.
Výstava byla propagována v denním tisku a Českém rozhlase Pardubice.
GALERIE MĚSTA PARDUBIC | Výroční zpráva | 2013
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
JAN DUDEŠEK
STUCK IN PARDUBICE
vernisáž 28. srpna
doba trvání výstavy 29. srpna – 3. listopadu
vernisáž 7. prosince
doba trvání výstavy 8. prosince – 24. prosince
Kurátor Pavel Šmíd. Výstava česko-švýcarského umělce a uměleckého pedagoga Jana Dudeška,
který po roce 1968 odešel do švýcarského exilu. Pardubický rodák Jan Dudešek poprvé v rodném
městě komplexně představil průřez aktuální tvorbou posledních desetiletí – kinetické objekty
a zvukové instalace. Autor v posledních letech žije střídavě ve Švýcarsku a v Pardubicích.
Kurátor Pavel Šmíd. Kolektivní výstava českých a anglických členů stuckistického hnutí. Představila aktuální malířské a sochařské hnutí internetového věku. Zúčastněné umělce spojuje
důraz na vyprávění příběhu, pracují s provokativními tématy, jako je společenská a politická
kritika, genderová témata, dekadence, smrt. Přehlídky se zúčastnili Paul Harvey, Jiří Hauschka,
Markéta Korečková, Ján Macko, Charles Thompson, Markéta Urbanová a mluvčí umělecké skupiny Jaroslav Valečka.
K výstavě vydala galerie katalog Dudešek: text Martina Vítková, grafika Eva Francová.
Výstava byla propagována v denním tisku a Českém rozhlase Pardubice.
Odborná recenze: red., Ozvěny přitažlivosti, Ateliér 21-22, 2013, s. 4.
GALERIE MĚSTA PARDUBIC | Výroční zpráva | 2013
Výstava byla propagována v denním tisku a Českém rozhlase Pardubice.
Odborná recenze: Josef Záruba – Pfeffermann, Zabořeni po krk v tradici, Ateliér 25-26, 2013,
s. 12.
| 33
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
Doprovodné výstavy v komunikačním prostoru
OHLÉDNUTÍ ZA PERNŠTEJNY
14. – 30. března
Výstava dětských kreseb k loňskému roku Pernštejnů, vítězné práce literárně-výtvarné soutěže
pořádané Krajskou knihovnou v Pardubicích.
IRSKÁ KRAJINA
2. – 14. dubna
Výstava barevných krajinářských fotografií fotografa Marka Kubíčka, výstava probíhala ve spolupráci s Europe Direct Pardubice k irskému předsednictví Evropské unie v rámci Festivalu irské
kultury v Pardubicích.
PRAGA – HAITI / Multikulturní týden v Pardubicích
17. dubna – 5. května
Výstava haitských obrazů, fotografií a informativních panelů na podporu výstavby studní
s pitnou vodou na Haiti, spojená s charitativní sbírkou, pořádaná pardubickou pobočkou Europe
Direct v rámci Multikulturního týdne v Pardubicích.
K výstavě uspořádána vernisáž 16. 4.
ČERNOBÍLÉ HRÁTKY
15. května – 9. června
Výstava prací dětí výtvarného oboru Základní umělecké školy v Polabinách pod vedením Evy
Jebavé, op-artové kresby vytvořené k výstavě Jiřího Hilmara.
SLAVNÉ VILY ČECH, MORAVY A SLEZSKA
12. – 30. června
Výstava fotograficko-informativních panelů, doprovázející vydání stejnojmenné knihy, výstavu
organizovalo nakladatelství FOIBOS Praha, výstava probíhala ve spolupráci s kavárnou Apatyka
na Pernštýnském náměstí, kde byla vystavena druhá část projektu.
K výstavě uspořádána vernisáž 11. 6.
| 34
GALERIE MĚSTA PARDUBIC | Výroční zpráva | 2013
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
VODA
PAMÁTKY UNESCO V ČECHÁCH
2. – 28. července
Výstava projektových prací žáků druhého stupně ZŠ nábřeží Závodu míru. Formou informačních
a kolážových plakátů děti představily své názory a znalosti k tématům vodních zdrojů, úpravy
a využití pitné vody, tématům ekologickým a futurologickým.
11. října – 3. listopadu
Výstava ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Pardubice, představila informační panely a fotografie významných českých památkových objektů,
zapsaných na seznam památek UNESCO.
SKVÍ SE JAKO PARDUBICE
DOBRO DOŠLI! CHORVATSKO
30. července – 18. srpna
Výstava vítězných dětských prací výtvarné a fotografické soutěže, kterou pro děti z mateřských, základních a středních škol Pardubic a okolí vyhlásil Dům dětí a mládeže Delta. Soutěžní
kreslené a fotografické práce se vyjadřovaly k tématu genia loci našeho města.
8. – 29. listopadu
Výstava nejlepších snímků amatérské letní fotografické soutěže, vyhlášené pardubickou pobočkou Europe Direct k chorvatskému vstupu do EU. Výstava představila vítězné záběry českých
turistů z Chorvatska. Ve spolupráci s ED Pardubice.
PAMÁTKY OČIMA MLADÝCH
ARTSCHOOL PARDUBICE
2. – 13. září
Putovní výstava vítězných výtvarných prací celorepublikové výtvarné soutěže pro děti základních a středních škol, vyhlášené v roce 2012. Vítězné práce, mezi nimiž je i linoryt s tématem
pardubického divadla, zapůjčilo město Kutná Hora. Výstava probíhala ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic.
MĚSTO NA KOLE
15. – 29. září
Výstava k historii evropské cyklistiky v rámci festivalu Město na míru. Z celosvětově unikátní soukromé cyklosbírky pana Jiřího Uhlíře byla vystavena sto let stará kola, secesní plakáty
na cyklistická témata, dobové reklamní štíty a drobné předměty, vážící se ke vzniku nejekologičtějšího dopravního fenoménu. Ve spolupráci s občanským sdružením Město na kole, Magistrátem města Pardubic a Divadlem 29.
K výstavě uspořádána vernisáž 15. 9.
GALERIE MĚSTA PARDUBIC | Výroční zpráva | 2013
5. – 24. prosince
Výstava výtvarných prací žáků soukromé umělecké školy Artschool Pardubice pod vedením
Barbory Myo. Výstavu doprovodila série sobotních výtvarných workshopů pro děti.
K výstavě uspořádána vernisáž 4. 12.
Animační programy pro školní kolektivy v roce 2013
Galerie města Pardubic uspořádala cykly animačních programů pro kolektivy základních a speciálních škol k výstavám:
Josef PROCHÁZKA, název programu Člověk nebo zvíře
Interaktivní komentovaná prohlídka výstavou následovaná tvůrčí dílnou pro děti – technika
velkoformátové figurální malby na téma vyjádření lidských emocí, prostorová kresba drátem.
Návštěvnost 150 dětí s pedagogickým doprovodem.
Jiří HILMAR, název programu Hrátky s op-artem
Interaktivní komentovaná prohlídka výstavou následovaná tvůrčí dílnou pro děti – technika
skládání prostorového reliéfu z papíru, optická hra s černobílými prostorovými motivy.
Návštěvnost 120 dětí s pedagogickým doprovodem.
| 35
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
STUCK IN PARDUBICE, název programu O co jde zaseknutým?
Interaktivní komentovaná prohlídka výstavou následovaná tvůrčí dílnou pro děti – technika
kresby uhlem a rudkou, realistická modelace objemů.
Návštěvnost 80 dětí s pedagogickým doprovodem.
Animační programy galerie připravila s využitím poznatků galerijní pedagogiky, arteterapie,
artefiletiky a dějin umění. Programy jsou orientovány na zprostředkování poznatků a vizuálních
zážitků ze současného umění nikoli akademickou formou, ale formou živého dialogu nad uměleckými díly.
Program je placený, 1 školní třída platí 300 Kč.
Délka programu 2–3 hodiny.
Doprovodné kulturní a edukační aktivity
Galerie spolupořádala následující doprovodné akce pro děti, umělecké školy a širokou veřejnost,
při kterých připravila kulturní program výtvarný, hudební a další. Fotografie a detailní program je
k nahlédnutí na www.gmpardubice.cz/doprovodneprogramy.
Derniéra výstavy Jedenáct 26. 1. 2013
Přednáška profesora Mariána Karla a jeho žáků pro širokou veřejnost o jejich tvorbě.
Návštěvnost 25 lidí.
Prezentace studentů architektury ČVUT na téma úpravy okolí Labe v Pardubicích
5. – 6. 3. 2013
Prezentace studentských architektonických plánů a modelů pod vedením pedagogů a architektů z pražského ČVUT a odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, spojená
s dvoudenní výstavou všech studentských prací.
Návštěvnost 60 lidí.
Den kreativity 21. 3. 2013
Dětská výtvarná dílna k výstavě Josefa Procházky a vyhlášení vítězů dětské literárně-výtvarné
soutěže Ty máš nápady, kterou vyhlásil Magistrát města Pardubic ve spolupráci s Galerií města
| 36
Pardubic na téma kreativních nápadů na zlepšení městského, školního či životního prostředí.
Návštěvnost cca 80 lidí.
Muzejní noc 24. 5. 2013
Výtvarná dílna pro širokou veřejnost k výstavě Jiřího Hilmara, koncert jazzového tria Otto´s Jazz
band, prodloužená otevírací doba do 23 hodin.
Návštěvnost cca 260 lidí.
Pernštýnská noc 7. 6. 2013
Prodloužená otevírací doba do 24 hodin. Návštěvnost cca 90 lidí.
Zrcadlo umění
18. 6. dopolední dětská výtvarná dílna uspořádaná k výstavě Jiřího Hilmara, ve spolupráci se
ZUŠ Polabiny, výtvarný stánek Kooperativa.
19. 6. odpolední výtvarná dílna pro děti a jejich rodiče (malování na hedvábí, batikování, keramika, malování na obličej, výtvarný stánek Kooperativy), večerní promítání autorských
videoperformancí mladé pardubické umělkyně Lenky Morávkové.
20. 6. odpolední módní přehlídka autorských oděvů a šperků pardubických textilních výtvarnic,
ve spolupráci s Obchůdkem pro radost paní Jany Novákové, večerní promítání autorských
videoperformancí mladé pardubické umělkyně Lenky Morávkové.
Návštěvnost cca 190 lidí.
Dny historického dědictví
Akce připravená ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Pardubice, Východočeským
muzeem a Státním okresním archivem v Pardubicích. Výstava vzácných archivních pramenů
k historii Příhrádku (archivní mapy, sto let staré černobílé fotografie Příhrádku vyvolané ze skleněných desek), komentovaná prohlídka po Příhrádku a prostorách galerie, výstava dětských
kreseb a výtvarná dílna pro děti Staň se stavitelem a malířem středověké věže!
Den pro dětskou knihu a vánoční výtvarná dílna 30. 11. 2013
Akce připravená ve spolupráci s Krajskou knihovnou Pardubice. Proběhla veřejná sbírka knížek
GALERIE MĚSTA PARDUBIC | Výroční zpráva | 2013
2 | ÚDAJE O ČINNOSTI ORGANIZACE
pro děti z azylových domů a Dětského domova. V galerii se kromě sběru dětských knih konala
dopolední adventní výtvarná dílna pro děti. Děti pracovaly s akvarelovým papírem, kartonem
a pěnovou hmotou a tvořily koláže na téma vánočního stromku.
Výstava RELVAS – 8 týdnů trvání:
988 návštěvníků (vernisáž 60)
celkem 988 návštěvníků za 7 týdnů = cca 141 návštěvníků týdně
Návštěvnost
Výstava DUDEŠEK – 9 týdnů trvání:
1 871 návštěvníků (vernisáž 80, Dny evropského dědictví 8. 9. – 558 návštěvníků)
celkem 1 871 návštěvníků za 9 týdnů = cca 208 návštěvníků týdně
Poznámka k přehledu návštěvnosti:
V červenci 2013 bylo v prostorách Galerie města Pardubic zrušeno vstupné. Tento fakt se projevil v průběhu roku trvalým vzrůstem počtu návštěvníků.
Nejnavštěvovanější výstavou roku 2013 byla výstava JAN DUDEŠEK (září/říjen).
Nejnavštěvovanějším dnem roku 2013 byl Štědrý den 24. 12.
Výstava STUCK – 6 týdnů trvání:
1 416 návštěvníků (vernisáž 80, Den pro dětskou knihu 65, vernisáž doprovodné výstavy
ArtSchool 120, Štědrý den 649)
1 416 návštěvníků za 6 týdnů = cca 236 návštěvníků týdně
Celková návštěvnost v roce 2013:
Výstava JEDENÁCT – 5 týdnů trvání:
105 platících = cca 21 platících týdně
394 zdarma (vernisáž 180, derniéra 25)
celkem 499 návštěvníků za 5 týdnů = cca 100 návštěvníků týdně
Výstava PROCHÁZKA – 8 týdnů trvání:
178 platících = cca 22 platících týdně
706 zdarma (vernisáž Procházka 200, vernisáž Haiti-Praga 50,
výstava studentů architektury ČVUT s vernisáží 60)
celkem 884 návštěvníků za 8 týdnů = cca 110 návštěvníků týdně
Výstava HILMAR – 6 týdnů trvání:
73 platících = cca 12 platících týdně
878 zdarma (vernisáž 70, Muzejní noc 260, Pernštýnská noc 90,
vernisáž Slavné vily 40, Zrcadlo umění 190)
celkem 951 návštěvníků za 6 týdnů = cca 160 návštěvníků týdně
GALERIE MĚSTA PARDUBIC | Výroční zpráva | 2013
Návštěvnost animačních programů v roce 2013:
celkem cca 350 dětí (počet je zahrnut v návštěvnosti výstav)
Z celkové návštěvnosti nejnavštěvovanější dny v roce 2013:
1.
24. 12. Štědrý den
2.
8. 9. Dny evropského dědictví
3.
24. 5. Muzejní noc
4.
14. 3. vernisáž Josefa Procházky
Celková návštěvnost v roce 2013:
649 návštěvníků
558 návštěvníků
260 návštěvníků
200 návštěvníků
6 609 návštěvníků
Otevírací doba, vstupné, sídlo
Otevřeno: úterý-neděle 10.00–18.00 hodin
V pondělí otevřeno pro objednané skupiny.
Plné vstupné 20 Kč.
Vstupné ZDARMA: děti a mládež do 18 let, studenti, ZTP a senioři nad 65 let,
k plnému vstupnému zdarma káva a voda.
Adresa: Příhrádek 5, 531 16 Pardubice-Zámek
| 37
Download

1. část - Kulturní centrum Pardubice