Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
o činnosti za školní rok 2012/2013
………………………………………..
………………………………………..
razítko školy
podpis ředitele školy
Projednáno na pedagogické radě dne 23. září 2013.
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. října 2013.
……………………………………….
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Obsah
Obsah .......................................................................................................................................... 2
1. Základní údaje o škole ............................................................................................................... 4
1.1 Zřizovací listina .................................................................................................................... 5
1.2 Jmenování do funkce ředitele ................................................................................................ 6
1.3 Organizační struktura školy ................................................................................................... 7
2. Přehled oborů vzdělávání ........................................................................................................... 8
2.1 Střední průmyslová škola ...................................................................................................... 8
2.2 Vyšší odborná škola .............................................................................................................. 9
3. Materiálně technické zajištění školy ........................................................................................... 10
3.1 Údaje o budovách .............................................................................................................. 10
3.2 Soupis specializovaných laboratoří pro výuku a popis jejich úrovně ......................................... 11
3.3 Laboratoř mechatroniky a automatizace ............................................................................... 11
3.4 Laboratoře pro strojírenskou metrologii ................................................................................ 12
3.5 Laboratoře pro elektrotechnická měření a praktická cvičení .................................................... 13
3.6 Fiktivní firma ...................................................................................................................... 13
3.7 Školní knihovna .................................................................................................................. 14
3.8 Informační technologie a jejich využití k uskutečňování cílů vzdělávání ................................... 14
3.9 Laboratoř pro měření v TZB ................................................................................................ 17
3.10 Promítací sál .................................................................................................................... 18
3.11 Specializovaná pracoviště CNC techniky .............................................................................. 18
3.12 Specializované pracoviště pro Rapid Prototyping ................................................................. 19
3.13 Ubytování, stravování, sportovní vyžití ................................................................................ 20
4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy ......................................................................... 21
5. Přijímací řízení ........................................................................................................................ 23
6. Výsledky vzdělávání žáků ......................................................................................................... 30
7. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů..................................................... 30
8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ............................................................................... 33
9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti ................................................................................... 36
9.1 Aktuální události................................................................................................................. 36
9.2 Akce organizované školou ................................................................................................... 39
9.3 Výsledky studentů v soutěžích ............................................................................................. 44
9.4 Spolupráce s odbornou praxí, vzájemné projekty .................................................................. 48
9.5 Publikační činnost a národní garance.................................................................................... 49
9.6 Spolupráce s vyššími a vysokými školami.............................................................................. 52
9.7 Sportovní úspěchy .............................................................................................................. 53
strana 2/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
10. Výsledky inspekční činnosti ..................................................................................................... 54
11. Základní údaje o hospodaření školy ......................................................................................... 54
12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů......................................................... 63
13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ............................................... 64
14. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů ......................................... 65
15. Spolupráce se sociálními partnery ........................................................................................... 66
strana 3/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
1. Základní údaje o škole
Název školy:
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
Adresa školy:
Studentská 1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01
Zřizovatel:
Kraj Vysočina, Jihlava
Typ právnické osoby:
příspěvková organizace
IČO:
48895598
Ředitel školy:
Ing. Jaroslav Kletečka
Statutární zástupce ředitele školy
Ing. Jiří Moučka
a zástupce ředitele pro mimoškolní
činnost, ekonomiku a personalistiku:
Zástupce ředitele pro oblast vzdělávání:
Mgr. Kateřina Šimůnková
Zástupce ředitele pro VOŠ a školní dílny:
Ing. Jaromír Tulis
Vedoucí úseku provozně ekonomického:
Ing. Ilona Kalasová
Vedoucí úseku domova mládeže:
Bc. Dagmar Maternová
Vedoucí úseku školního stravování:
Anna Škapová
Školská rada při SPŠ:
předseda:
Ing. Bohumil Málek
za zřizovatele:
Ing. Jan Havlík, Ing. Stanislav Večeřa
za ped. pracovníky:
Ing. Bohumil Málek, Ing. Pavel Hájek
za zák. zástupce a žáky:
Dana Kellerová, Irena Kellerová
předseda:
Ing. Jaromír Tulis
za zřizovatele:
Ing. Vladimír Novotný
za ped. pracovníky:
Ing. Jaromír Tulis
za zák. zástupce a žáky:
Vít Lamplot
Školská rada při VOŠ:
Hlavní činností školy bylo i v letošním roce vzdělávání a výchova mládeže i dospělých studentů. Činnost
navazovala na předešlý školní rok. Studium bylo zajišťováno studiem denním i při zaměstnání. Podle
počtu zájemců bylo studium při zaměstnání organizováno dálkovou formou.
strana 4/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
1.1 Zřizovací listina
strana 5/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
1.2 Jmenování do funkce ředitele
strana 6/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
1.3 Organizační struktura školy
Školská rada
Zástupce ředitele pro oblast
vzdělávání (SOŠ)
Předsedové
předmětových komisí
Sdružení rodičů
ZO ČMOS prac.školství
Pedagogick á rada
Zástupc e ředitele pro oblast vzdělávání (VOŠ,
dílenská praxe), odpady
Výchovní poradci a
preventista
Ředitel
školy
Medodik ICT
Učitelé všeobecně
vzdělávacích a
odborných předmětů
Učitelé prak tického
vyuč ování
Učitelé VO Š
Statutární zástupce ředitele a zástupce
ředitele pro mimoškolní č innost (domov
mládeže, stravování), personalistiku a
ekonomiku
Sekretariát (podatelna),
asistentka ředitele
Metodik grantových
programů
Vedoucí ekonomick ého
úseku
Vedoucí vyc hovatel
DM
Vedoucí šk olní
jídelny
Asistentka výpočetní
techniky
Hlavní účetní
Vychovatelky
Účetní pokladna,
majetek, cestovné
Administrativní
pracovnice
Skladnice
Hlavní kuchař
Účetní mzdová
Vedouc í směny
Účetní finanční
Skladnice
Kuchařky
pro DM
pro dílny
Pradlena
Školník
Uklizečky
Údržbáři,
autodoprava
strana 7/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
2. Přehled oborů vzdělávání
2.1 Střední průmyslová škola
Studium denní:
probíhalo v těchto studijních oborech a studijních programech:
23-41-M/01
Strojírenství
Strojírenství
čtyřleté maturitní
26-41-M/01
celkem 4 třídy
Elektrotechnika
Informatika a automatizace v elektrotechnice
čtyřleté maturitní
64-41-M/01
celkem 4 třídy
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání ve strojírenství
čtyřleté maturitní
36-45-M/01
celkem 4 třídy
Technická zařízení budov
Technická zařízení budov
čtyřleté maturitní
78-42-M/01
celkem 4 třídy
Technické lyceum
Technické lyceum
čtyřleté maturitní
celkem 4 třídy
Do všech pěti oborů byli přijati žáci po jedné třídě v každém oboru.
Studium při zaměstnání:
Tříleté maturitní dálkové studium probíhalo v 1. ročníku v oboru:
64-41-L/51
Podnikání
1 třída
Podnikání
1 třída
Dobíhající studijní obor ve 3. ročníku:
64-41-L/524
strana 8/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
2.2 Vyšší odborná škola
Byli opět přijímáni studenti do 1. ročníků. Všechny studijní programy na VOŠ jsou akreditovány.
Studium bylo zajišťováno v oborech:
64-31-N/012
Ekonomika strojírenství
tříleté denní studium
26-31-N/004
Automatizace a informatika
tříleté denní studium
26-47-N/03
3 třídy
3 třídy
Informační technologie ve strojírenství
tříleté denní studium
3 třídy
V tomto školním roce studovalo v denním studiu na SPŠ celkem 550 žáků, ve studiu při zaměstnání 53
žáků a na VOŠ bylo 144 studentů – stav k 30.9.2012.
Přesné počty studentů v jednotlivých studijních oborech a druzích studia jsou ve statistických výkazech
S8-01 a S10-01.
strana 9/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
3. Materiálně technické zajištění školy
Materiální a organizační zabezpečení výuky na škole je velmi dobré a je výsledkem 60 let trvání školy.
Během této doby se škola intenzivně vybavovala a rozvíjela zázemí pro výuku všech nabízených oborů.
V posledních 20 letech se kladl důraz na vybavení výpočetní technikou a moderními technologiemi.
Hlavní budova školy s přilehlým domovem mládeže a dispozice sportovišť
3.1 Údaje o budovách
Škola je ve vlastní budově, další dvě sousední budovy tvoří domov mládeže s kapacitou 181 ubytovaných. Domov mládeže je připojen do školní počítačové sítě a na Internet. Toto připojení je provedeno
až na jednotlivé pokoje. Součástí domova mládeže je i kuchyň s jídelnou. Kapacita kuchyně je 1 500
obědů denně a plně postačuje pro stravování žáků, studentů, žáků sousedního gymnázia a z malé části
i veřejnosti. Další budovou jsou školní dílny. Všechny uvedené budovy jsou stavebně propojeny v jeden
komplex.
Výběr údajů o budovách a pozemcích:
Plocha školního pozemku:
29 416 m2
z toho:
zastavěná plocha:
8 490 m2
Sportoviště celkem:
2 701 m2
z toho:
Hřiště:
1 794 m2
Tenisové kurty:
543 m2
Tělocvična:
254 m2
Dvě posilovny:
110 m2
strana 10/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
3.2 Soupis specializovaných laboratoří pro výuku a popis jejich úrovně
Odborné učebny:
Laboratoře:
Počet
Plocha
Místa pro studenty
20
1 850 m2
902
8
2
373 m
110
2
Dílny:
12
1 182 m
94
Promítací sál:
1
129 m2
75 + 3 vozíčkáři
V uvedeném počtu učeben a laboratoří je k dispozici:
8 učeben vybavených výpočetní technikou (detailní specifikace ICT dále v textu)
Laboratoř mechatroniky a automatizace
Laboratoře pro strojírenskou metrologii
Laboratoře pro elektrotechnická měření a praktická cvičení
Dílenské laboratoře pro elektrotechniku (elektronika, elektrické instalace, výroba plošných spojů)
Chemická laboratoř
Fyzikální laboratoř
Fiktivní firma
Školní knihovna
Laboratoř pro měření v TZB
Audiovizuální učebna
Promítací sál
Specializovaná pracoviště CNC techniky
Specializované pracoviště pro Rapid Prototyping
3.3 Laboratoř mechatroniky a automatizace
Laboratoř slouží pro výuku praktických cvičení předmětu automatizace a mechatroniky. Umožňuje současnou práci až 18 studentů. Je vybavena moderními přístroji, které jsou používány v praxi – mecha tronické systémy (senzory, pneumatické prvky, elektropneumatické ventily, řízení), řídicí systémy (PLC).
Toto vybavování stále pokračuje díky podpoře zřizovatele a sponzorským darům místních firem.
Pro podporu výuky řízení mechatroniky slouží řídicí systémy firem Siemens (Simatic S7-200, LOGO!).
K nim je svépomocně zhotoveno množství dalších řízených modelů - ovládání vrat garáže, pásový dopravník, modely výrobních technologií. Výuka pneumatických a elektropneumatických zařízení probíhá
na spolehlivém vybavení firmy Festo. Hydraulické obvody je možno zapojovat na pracovišti Bosch. Pro
výuku robotiky je používán didaktický robot Festo Robotino.
Laboratoř mechatroniky
Aplikace číslicové techniky (předmět ve 2. ročníku) studenti procvičují na výukovém systému české
firmy RC Didactic Praha.
strana 11/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Mnoho možností při měření fyzikálních i elektrických dějů poskytuje „inteligentní měřicí a experimentální“ systém ISES, který vyrábí doc. Lustig z Mff UK Praha.
Cvičení logického ovládání probíhá na modulech Siemens LOGO!, které jsou propojeny průmyslovou
sběrnicí AS-i do sítě s řídicím systémem.
Výuka elektrotechniky a průmyslové automatizace
Pro jednotlivé úlohy slouží množství pomůcek, ať již zakoupených nebo vytvořených, jako je termovizní
kamera Ti 814 anglické firmy E-therm, rychlostní kamera Olympus, měřič radioaktivity Gamabeta, frekvenční měniče, snímače teploty, regulátor ss motoru, alarmy apod. Jejich využití je podpořeno elektronickými měřicími přístroji, stabilizovanými zdroji, osciloskopem, generátory funkcí, měřičem spotřeby,
osvětlení aj.
3.4 Laboratoře pro strojírenskou metrologii
Vybavení laboratoře pro strojírenskou metrologii je voleno tak, aby pokrylo většinu kontrolních operací
na polotovarech a na hotových výrobcích v běžném strojírenském podniku. Vyhovuje nárokům na počítačovou podporu řízení jakosti - CAQ:
1. Délková měřidla s výstupem na počítač přes interface komunikují s programem české firmy Palstat (mikrometry, hloubkoměry, dutinoměry, dílenský mikroskop apod.).
2. Měřidlo na měření drsnosti s výstupem dat na PC.
3. Další délková měřidla (měrky, kalibry, úhloměry).
4. Univerzální zkušební zařízení na zkoušky materiálů s výstupem dat na PC.
5. Termovizní kamera na snímání teplotních polí.
6. Ultrazvukový defektoskop na zjišťování vnitřních vad v materiálu.
Laboratoř pro výuku kontroly a měření je vybavena mobilní ICT a celou řadou přístrojů
strana 12/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
3.5 Laboratoře pro elektrotechnická měření a praktická cvičení
Laboratoře jsou mimo běžné měřicí přístroje vybaveny do sítě zapojenými počítači, které se účastní
měřících procesů, sběru a přenosu dat. Na jednotlivých pracovištích studenti pracují s přenosnými i
stolními měřicími přístroji (multimetry, generátory, čítače, digitální osciloskopy, logické analyzátory
apod.), měří na přípravcích i vlastních zapojených elektronických obvodech.
Pro měření fyzikálních veličin využívají měřicí přístroje firem Goldstar, Voltcraft, Metex, Metrik, Agilent
Technologies, Promax aj.
Laboratoře pro elektrotechnická měření a praktická cvičení
Laboratorní cvičení jsou zaměřena na měření elektrických veličin a elektronických obvodů a jevů. Pozornost je věnována i měření parametrů v přenosové technice, zejména na optických vláknech se spektrálním analyzátorem pro měření televizních signálů a měření neelektrických veličin.
Pro zajištění kvalitní výuky optoelektroniky lze pracovat s výukovými soubory s optickým přenosovým
systémem, kde lze zjišťovat útlum, charakteristiky a modulační vlastnosti digitálních modulací.
V praxi studenti pracují s programovatelnými konstrukčními prvky pro řízení strojních systémů a elektrického vybavení. Pro výuku elektrotechniky je na škole k dispozici jedna samostatná laboratoř pro
realizaci praktických cvičení v dílnách v oblasti silnoproudých a jedna v oblasti slaboproudých zařízení.
3.6 Fiktivní firma
Uspořádání a vybavení učebny fiktivní firmy umožňuje studentům výuku v reálném prostředí firmy.
Učebna je rozdělena na jednotlivá oddělení, která zajišťují chod firmy. Je vybavena účetním softwarem
a veškerými podklady pro činnost firmy v elektronické podobě. Probíhají zde všechny základní činnosti:
nákup, prodej, marketing, písemný a telefonní styk, účetnictví, personální činnosti. Jediný rozdíl ve
srovnání se skutečnou firmou je, že zde nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz. Fiktivní firma
pracuje s originálními podklady z praxe, včetně právních předpisů, spolupracuje s ostatními fiktivními
firmami při školách v ČR.
strana 13/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Pro výuku fiktivní firmy je vybavena specializovaná učebna
3.7 Školní knihovna
Učitelská knihovna funguje bez omezení, žákovská knihovna každý den od 7.30 hod. do 8.00 hod., od
9.35 hod. do 9.50 hod. Učitelská knihovna má kolem 6000 knih, žákovská knihovna má přes 4000 titulů. Knihy se doplňují pravidelně, každoročně přibude přibližně 50 nových knih. Do učitelské knihovny se
doplňuje převážně odborná literatura, do žákovské knihovny knihy určené pro referáty, samostatnou
práci žáků nebo pro přípravu na státní maturitní zkoušku. Pro doplňování knih do žákovské knihovny
jsou také využívány příspěvky SRPŠ, každoročně se přispívá na knihy částkou 3 000 Kč.
Knihovna je vybavena klasicky regály na knihy a katalogy. K dispozici je autorský a tematický katalog,
pro odbornou literaturu katalog systematický. V návrhu je postupné elektronické zpracování údajů o
knihovně a výpůjčkách.
3.8 Informační technologie a jejich využití k uskutečňování cílů vzdělávání
Školní síť na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Žďáře nad Sázavou je celkově rekonstruována na standard Gigabit Ethernet s Fast Ethernet připojením všech více než 325 klientských pracovních stanic (290 PC + 35 notebooků; 220 je přímo dostupných studentům v osmi učebnách a v několika laboratořích). Topologie sítě je optimalizována s ohledem na extrémní zatížení na technologii
firmy 3Com. Jádro sítě tvoří páteřní vedení vybavené 1000Mbps přepínači 3Com SuperStack s managementem.
Veškerá výpočetní technika pro žáky a studenty školy je optimalizována pro provoz odborných aplikací
společností Autodesk, Siemens, Eplan, Mentor, SurfWare a dalších
strana 14/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Topologie sítě
Na páteřní vedení (2x 3Com SuperStack, 1000Mbps) jsou připojeny sekundární přepínače (6x 3Com
SuperStack, 100/1000Mbps) zajišťující komunikaci pracovních stanic. Praktická dosažitelnost každého
zařízení v celém datovém rozvodu na protokolu TCP/IP je v celé síti pod 1ms. Díky dlouhodobé spolupráci s firmami 3Com a SMC Networks bylo dosaženo precizní optimalizace paketového provozu pro
sdílení multimediálních titulů a efektivní distribuce aplikací (www.repair2000.cz). Délka rozvodů sítě je
přibližně 15 600 metrů.
Servery zajišťující správu dat
Síť je provozována na standardu Microsoft Windows 2003 server s Active Directory. 24hodinový provoz
je zabezpečen dvěma výkonnými servery s SCSI nebo SATA RAID poli. První server je určen pro distribuci aplikací v podobě síťových multilicencí a pro účely efektivní administrace. Tento server je vybaven
RAID polem SCSI/0,16TB a současně zabezpečuje provoz eLearningového řešení SQL/Moodle.
Druhý server je vybaven RAID polem SATA/0,4TB a je primárně určen pro archivaci uživatelských dat.
Data jsou dostupná proti privátnímu loginu jak z prostředí školy, tak z domova. Standardně je studentům k dispozici flexibilní účet o velikosti 100MB. Tento server současně zprostředkovává automatickou
aktualizaci pracovních stanic pomocí technologie Microsoft WSUS update server.
Uživatelské pracovní stanice
Pracovní stanice jsou konfigurovány podle výuky převážně na standardu Microsoft Windows XP. Současně s tímto řešením jsou alternativně na jedné učebně provozovány pod operačním systémem Linux
distribuce Fedora Core (dříve RedHAT). Tento operační systém je určen pouze pro specializovanou výuku operačních systémů, datových sítí a zabezpečení dat. Pracovní stanice jsou konfigurovány jako kombinace lokální instalace operačního systému a stěžejních aplikací s efektivním provozem síťových licencí
software. To umožňuje u aplikací jak jejich snadnou správu, tak špičkovou odezvu. Například aplikace
Office jsou spouštěny v síti během tří sekund. Pracovní stanice jsou udržovány efektivními nástroji pro
administraci, které zaručují řešení případných software problémů bez nutnosti přímé účasti administrátora během několika minut samoobslužným způsobem. Z hlediska údržby software tak nevznikají prakticky žádné prostoje a jsou řešeny pouze fyzické opravy hardware. Za toto řešení získala v uplynulých
letech škola celosvětové ocenění firmy 3Com.
Systematický rozvoj aplikované informatiky je součástí dlouhodobého rozvoje školy
Multilicence software využívané pro realizaci cílů vzdělávacího programu
Software na pracovních stanicích je flexibilně instalován s ohledem na počet dostupných licencí, které
jsou získávány cestou přímého nákupu, sponzorských darů nebo národních a mezinárodních projektů.
Aplikace lze rozdělit do několika základních oblastí:
Office aplikace: Microsoft Office, Open Office...
Grafické aplikace: Corel DRAW, Adobe Photoshop…
CAD/CAE aplikace: Autodesk AutoCAD, VIZ, Inventor, REVIT, UGS NX, Eplan…
strana 15/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
CAM aplikace: SurfCAM…
PLM komunikace: SAP, Autodesk VAULT…
FEM aplikace: COMSOL, Autodesk…
Programování: Borland, Microsoft…
Automatizace: Siemens, ControlWEB…
Multimédia: Jazykové tituly, odborné tituly…
Utility: AVG, grafické prohlížeče…
Produkty jsou dostupné studentům v celodenním provozu bez jakýchkoli omezení z hlediska jejich
funkčnosti řádově v desítkách až stovkách licencí v celkové hodnotě několika desítek miliónů korun. K
dispozici jsou dostupné aplikace pro domácí použití a studentské licence. Vlastní národní licenční modely byly vytvořeny ve spolupráci školy jako garanta modulu P-CAD národního projektu SIPVZ s dodavateli
software.
Dostupnost Internetu ve škole a na domově mládeže
Školní síť je připojena do Internetu přes flexibilní uzel, který je řešen na platformě Linux. Základním
stavebním kamenem je NAT překladač s integrovanou proxy cache a dynamickým řízením datového
toku. Datové připojení je tak efektivně optimalizováno pro všechny pracovní stanice a nehrozí „ucpání“
datového toku. V současné době přechází škola na připojení do Internetu pomocí krajské páteřní sítě
ROWANET s permanentním připojením 10Mbps. Jedná se o osminásobný nárůst stávajícího řešení.
Škola má registrovanou doménu spszr.cz a interní informační server www.spszr.cz. Samozřejmostí je
vysoké zabezpečení vnitřní sítě proti průniku z vnějšího světa pomocí firewallu. Internet je poskytován
současně studentům na přilehlém domově mládeže v celodenním provozu. Přípojky na Internet jsou
dostupné prakticky ve všech pokojích.
Výpočetní technika je využívána v době výuky i mimo ni pro samostudium
Národní publikační portál a eLearning
Školní informační server je doplněn samostatným portálem www.designtech.cz, který je koncipován
jako profesionální publikační web pro distribuci informací věnovaných problematice CA a PLM technologií. Portál svým obsahem navazuje na více než 100 000 učebnic prodaných v letech 1994 až 2006 v
oblasti CA a PLM technologií, automatizace, ekonomiky a technické dokumentace. Tyto učebnice byly
vytvořeny autory z naší školy a jsou součástí vzdělávání, výuky i praxe v ČR.
Portál DesignTech.cz učebnice doplňuje aktuálními informacemi a spojuje výuku s průmyslovou praxí.
Je určen pro všeobecnou publikaci příspěvků od vyučujících, studentů a pro publikaci zkušeností z praxe. Publikační portál DesignTech.cz je svou čitelností přes 10 000 přístupů měsíčně jedním z nejsledovanějších technických serverů v ČR. Za tyto aktivity obdržela škola v roce 2003 a 2004 celosvětové
ocenění eLearning AWARDS TOP 100 jako jediná instituce na území ČR.
strana 16/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Vedle specializovaných učeben jsou počítače všudypřítomné v odborných laboratořích a prezentačních
akcích školy
ICT vybavení učeben a laboratoří
Technické vybavení učeben a jeho konfiguraci uvádíme pouze jako orientační, protože je dynamicky
měněno podle aktuálního stavu a požadavků na systém. V současné době jsou standardem na škole
počítače postavené výhradně na platformě Intel (CPU a značková deska) o frekvenci minimálně 2 GHz a
velikosti operační paměti minimálně 512MB. Grafická pracoviště (4 učebny) jsou vybavena 19“ LCD
nebo 19“ CRT monitory. Součástí každé učebny je učitelské PC a dataprojektor s nativním rozlišením
minimálně 1024x768 bodů. Pro tisk se používá centrálních ČB nebo CMYK laserových tiskáren HP.
Dostupnost výpočetní techniky pro studenty a vyučující
Učebny jsou vytěžovány v době výuky prakticky na 90%. Jedna učebna je záměrně uvolněna s drobnými výjimkami pro samostudium. V odpoledních hodinách je organizována výuka a samostudium na
učebnách formou dozorovaných kroužků s provozem do 21.00 hodin. V této době je studentům k dispozici prakticky veškeré software vybavení pro realizaci domácích úkolů a samostudium.
Ochrana osobních dat a zabezpečená komunikace
Veškerá osobní data studentů jsou uchovávána v zálohovaném datovém úložišti postaveném na RAID
řešení typu 5 (roztroušená parita). Veškerá osobní data jsou přístupná výhradně individuálně jednotlivým studentům prostřednictvím osobních intranet/internet účtů o standardní velikosti 100 MB. Interní
síť školy je chráněna samostatným firewallem a překladačem adres.
3.9 Laboratoř pro měření v TZB
Laboratoř pro měření v oboru Technická zařízení budov umožňuje studentům seznámit se s měřicími
metodami používanými v této oblasti. Učebna je vybavena profesionální klimatizační jednotkou, která se
používá pro centrální klimatizace objektů. Dále je laboratoř vybavena vytápěcí soustavou pro technická
měření na různých systémech vytápění, včetně určování ztrát v tepelné soustavě. Laboratoř je vybavena hydraulickým systémem na měření ztrát v jednotlivých součástech potrubí.
strana 17/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Laboratoř pro výuku TZB zúročuje prakticky výsledky studentských projektů
3.10 Promítací sál
Promítací sál s kapacitou 75 míst + 3 místa pro vozíčkáře je prostor, který VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad
Sázavou trvale chyběl vzhledem k výuce v oblasti terciárního vzdělávání.
Promítací sál je vybaven nejmodernější audio a video technikou. Tato technika je nejčastěji využívána
k prezentaci žákovských a studentských projektů, při školních soutěžích, obhajobách dlouhodobých a
diplomových prací i pro potřeby standardní výuky.
Prostory promítacího sálu
Promítací sál je nabídnut k využití ostatním školám v našem okolí, městu Žďár nad Sázavou, organizacím a firmám.
3.11 Specializovaná pracoviště CNC techniky
Pracoviště pro výuku CNC programování nabízí sestavu CAM/CNC. Pracoviště je součástí rozsáhlejšího
dílenského komplexu. Pro výuku programování CAM je učebna vybavena 16 licencemi profesionálního
software SURFCAM. Pro výuku programování CNC je učebna vybavena řídicím software Mikroprog F a
Mikroprog S, který byl v letošním roce inovován na verzi Mikroprog Win. Dále je učebna vybavena
Software ARTCAM, který je používán pro výuku gravírovací techniky.
strana 18/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Pracoviště CNC techniky je vybaveno počítačem řízenou frézkou, soustruhem a gravírovacím strojem
Tato technika se využívá především v reklamě pro tvorbu informačních systémů. Učebna pro přípravu
CNC dat je propojena s obráběcím pracovištěm, na kterém se realizují vytvořené projekty. Toto pracoviště je vybaveno 4osou frézkou FCN 16 CNC, soustruhem FCB 16 CNC a gravírovací frézkou Comagrav
900. Včetně základního strojního vybavení je k dispozici bohaté příslušenství k jednotlivým strojům.
3.12 Specializované pracoviště pro Rapid Prototyping
Rapid Prototyping je moderní technologií, která umožňuje rychlou a levnou výrobu prostorových předmětů samonosné konstrukce. Výkres součásti nakreslený v CADu nebo načtený prostorovým scannerem
je transformován do příslušného formátu a nahrán do výrobního zařízení, které součást vyrobí. Škola
tak vychází vstříc modernizaci výuky v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií a
začleňování dalších moderních technologií a poznatků vědy, výzkumu a vývoje do oborů odpovídajících
v kraji tradičním průmyslovým oborům. Vybudování referenčního pracoviště na VOŠ a SPŠ ve Žďáře
nad Sázavou umožňuje využít školám i zainteresovaným firmám službu rychlé výroby prototypů z 3D
CAD dat. Použitá 3D tiskárna Dimension SST (Soluble Support Technology) je určena pro rychlou výrobu pevných a přesných prototypových modelů s technologií rozpustných podpor. Tato technologie
umožňuje zhotovit modely velmi komplikovaných tvarů s dutinami a tenkými stěnami nebo vyrobit přímo celé funkční konstrukční sestavy.
Pracoviště pro Rapid Prototyping je určeno pro fyzickou výrobu prototypů; jako ukázka je využit společný projekt SPŠ stavební Havlíčkův Brod a naší školy - Tisk modelu náměstí ve Velkém Meziříčí
strana 19/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
3.13 Ubytování, stravování, sportovní vyžití
Díky dostatečné kapacitě domova mládeže, který je součástí školní budovy, poskytuje domov ubytování
studentům středních odborných škol, vyšších odborných škol a ve výjimečných případech i studentům
středních odborných učilišť ze Žďáru nad Sázavou. Svojí kapacitou 181 lůžek je největším domovem
mládeže ve Žďáře nad Sázavou a jedním z největších v Kraji Vysočina. Od 1. července 2002 je součástí
naší školy VOŠ a SPŠ, skládá se ze dvou samostatných budov - chlapecké a dívčí.
Studenti a žáci jsou ubytováni v třílůžkových pokojích (6 pokojů dvoulůžkových). Jsou rozděleni do výchovných skupin dle škol a věku. Výchovnou skupinu řídí a vede vychovatel. Život v domově mládeže se
řídí Vnitřním řádem, ke kterému se mají studenti právo vyjadřovat prostřednictvím zvolených zástupců.
Vnitřní řád domova mládeže je viditelně vyvěšen ve všech poschodích a všichni ubytovaní jsou s ním
seznámeni a svým podpisem potvrzují, že ho budou dodržovat a respektovat. Rodičům nezletilých žáků
doporučujeme jeho prostudování. Pokoje jsou vybaveny připojením na informační systém školy
s přímým přístupem k Internetu a s možností využití informačních služeb.
Vedle kvalitního ubytování je k dispozici studentům jídelna a řada sportovišť
Součástí dívčí budovy je školní jídelna, kde se ubytovaní studenti stravují. K dispozici je výběr ze dvou
až tří jídel s možností zajištění snídaní a večeří.
Pro výuku tělesné výchovy a další samostatné sportovní vyžití studentů je k dispozici několik samostatných sportovišť dostupných přímo v areálu školy. Součástí pozemku školy je sportovní hřiště
s atletickým oválem, dva samostatné tenisové kurty. V prostorách školy je dále k dispozici tělocvična a
dvě posilovny, vybavené jak tradičním posilovacím vybavením, tak moderními cvičnými stroji. Sportoviště jsou dostupná pro studenty ve výuce i mimo ni na základě evidenčního systému. Součástí tělocvičny
a posiloven je rekonstruované sociální zařízení a sprchy.
strana 20/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Personální zabezpečení školy
Personální zabezpečení školy rozdělujeme podle organizační struktury školy
a) Vedení školy
ředitel
1
- sekretariát
asistentka ředitele
1
asistentka výpočetní techniky
1
b) Oblast vzdělávání SOŠ
v pracovním poměru
54, z toho 2 zástupci ředitele
c) Oblast vzdělávání VOŠ a dílenská praxe
v pracovním poměru
9, z toho 1 zástupce ředitele
d) Oblast mimoškolní výchovy, ekonomiky a personalistiky
- úsek domova mládeže
vedoucí vychovatelka
1
vychovatelky
4
- úsek školní jídelny
vedoucí školní jídelny
1
skladnice, administrativní pracovnice
1
hlavní kuchaři
1
kuchařky
12
- úsek ekonomický
vedoucí úseku
1
pracovnice ekon. úseku
4
skladnice
2
- úsek provozní
vedoucí úseku (školník)
1
uklizečky
9
údržbáři
2
pradlena
1
V organizaci celkem pracovalo 103 zaměstnanců.
Složení pedagogického sboru
Ředitel školy
vzdělání: VUT Brno, Fakulta strojní, doplňkové pedagogické vzdělání
strana 21/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Pedagogický sbor

23 učitelů pro všeobecně vzdělávací předměty

27 učitelů pro odborné předměty

7 externích učitelů (odborné předměty)

3 dílenští učitelé

5 vychovatelů DM
Celkem 60
Plnění požadavku vzdělání (kvalifikace)

23 učitelů pro všeobecně vzdělávací předměty
z toho

-
21 učitelů splňuje
-
2 učitelé – probíhá doplnění kvalifikace
27 učitelů pro odborné předměty
z toho
-
23 učitelů splňuje
-
1 nesplňuje doplňkové pedagogické vzdělání (podmínka ve smlouvě ohledně doplnění
do 5 let)
-
7 externích učitelů (zaokrouhlený přepočtený počet)
splňuje odborné vzdělání a dlouholetou praxi v oboru

3 dílenští učitelé splňují vyučení v oboru, střední školu s maturitou a doplňkové pedagogické
vzdělání

5 vychovatelů domova mládeže splňuje
Věkové složení pedagogického sboru
do 30 roků
3
30 – 39 roků
11
40 – 49 roků
7
50 – 59 roků
17
60 a více roků
15
Průměrný věk pedagogického sboru
49,3
Průměrná délka praxe
14,7
strana 22/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
5. Přijímací řízení
Údaje o přijímacím řízení
1. Průvodce přijímacím řízení do školního roku 2013/2014
2. Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů
3. Počty přijatých žáků do 1. ročníku školního roku 2013/2014
Průvodce přijímacím řízení do školního roku 2013/2014
Rodiče, žáci

vyzvednou si na základní škole přihlášku ke vzdělávání a vyplní požadované údaje. Přihlášky si
mohou opatřit na webových stránkách MŠMT (www.msmt.cz) nebo na stránkách školy
(www.spszr.cz)

nechají si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis)

podají přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy (přihláška musí být podepsaná jak žákem,
tak rodičem)

k přihlášce přiloží i další doklady, pokud je střední škola vyžaduje (tato informace je uvedena v
kritériích přijímacího řízení zveřejněných ředitelem střední školy)

pro první kolo přijímacího řízení mohou podat dvě přihlášky (např. dvě přihlášky na dvě různé
střední školy nebo dva různé obory vzdělávání na jedné střední škole)

vyzvednou si zápisový lístek na základní škole (nejpozději do 15. března)

ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů. Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí
uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to do
10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek
musí být podepsán žákem i rodičem

v případě, že žák bude přijat na více středních škol nebo oborů vzdělávání, přičemž rozhodnutí
o přijetí dostane v jiných termínech, mohou zápisový lístek písemně vzít zpět pouze na základě
odvolání a odevzdat na jinou školu či obor

v případě, že zápisový lístek neodevzdají ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat ke studiu na dané střední škole

po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve
lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele
střední školy k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Kraje Vysočina

v případě, že po prvním kole žák nebude přijat na žádnou střední školu, má právo podat přihlášku/ky ke vzdělávání pro další kolo přijímacího řízení. Přihlášky si vyzvedne a podá přímo u
ředitele střední školy, který druhé případně další kola přijímacího řízení vypsal společně s počtem volných míst v jednotlivých oborech po prvním kole. Počet přihlášek v dalších kolech není
omezen.
Poznámka: V případě zletilých uchazečů se podpisy rodičů nevyžadují.
Základní škola

zajistí nákup přihlášek, jejich řádné vyplnění ve spolupráci se žáky (rodiči) a potvrzení správnosti údajů v ní uvedených

zajistí nákup zápisových lístků, jejich vyplnění, potvrzení a přesnou evidenci

v případě ztráty vydává náhradní zápisový lístek

prostřednictvím výchovných poradců informuje rodiče o náležitostech přijímacího řízení, včetně
nabídky oborů na středních školách.
strana 23/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Střední škola (ředitel školy)

vyhlašuje jednotlivá kola přijímacího řízení (počet kol není omezen)

rozhoduje o konání přijímací zkoušky (v případě, že se přijímací zkouška koná, musí ředitel školy pro první kolo stanovit nejméně dva termíny konání přijímací zkoušky)

stanovuje jednotlivá kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů

shromažďuje přihlášky a rozesílá pozvánky k přijímací zkoušce

zveřejňuje pořadí uchazečů, a to buď bezodkladně (v případě, že se přijímací zkouška nekoná),
nebo do 3 pracovních dnů po termínu přijímacích zkoušek a zveřejní seznam přijatých uchazečů
ve škole a také na internetových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí odesílá poštou

přijímá zápisové lístky

oznamuje neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech a formách
vzdělávání a zveřejňuje je na webových stránkách školy

přijímá odvolání a postupuje jej Odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Kraje
Vysočina, spolu s odvoláním zašle i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení.
Krajský úřad

vydává zápisové lístky v případě, že uchazeč není žákem základní školy

zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách
vzdělávání pro druhé a další kola přijímacího řízení

řeší odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy.
Shrnutí novinek v přijímacím řízení
1. možnost podat dvě přihlášky v prvním kole
2. přihlášku podávají rodiče, příp. zletilý žák přímo řediteli školy
3. ředitel střední školy zveřejní kritéria do 31. ledna
4. zkracují se termíny pro vydání rozhodnutí a podání odvolání
5. zavádí se zápisový lístek jako forma potvrzení zájmu o studium
Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů
Denní studium – střední škola
Předpoklad otevření následujících oborů denního studia (po jedné třídě), délka studia 4 roky:

Strojírenství (23-41-M/01)
- 30 studentů

Elektrotechnika (26-41-M/01)
- 30 studentů

Technická zařízení budov (36-45-M/01)
- 30 studentů

Ekonomika a podnikání (64-42-M/01)
- 30 studentů

Technické lyceum (78-42-M/01)
- 30 studentů
strana 24/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
1. kolo přijímacího řízení
Uchazeč pro účast v 1. kole přijímacího řízení může do 15. března 2013 podat přihlášku poštou nebo
osobně na sekretariátu školy v uvedených úředních hodinách. Pokud má uchazeč zájem a připouští
studium i jiného oboru než vybraného, musí podat více přihlášek (max. 2 přihlášky – zákon č. 472/2011
s účinností k 1.1. 2012). Je povoleno podat pouze jednu přihlášku do jednoho oboru. Podá-li žák přihlášky do několika oborů, označí každou z nich v pravém horním rohu číslicemi 1 nebo 2. Tato čísla
budou vyjadřovat pořadí, v němž má žák o jednotlivé obory zájem.
Z důvodu snadnější komunikace v průběhu přijímacího řízení žádáme uchazeče o studium o vyplnění emailové adresy na přihlášce ke studiu. Dotazy během přijímacího řízení bude možno směřovat na emailovou adresu: [email protected]
Přihláška musí být potvrzena lékařem.
Uchazeč bude konat přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky.
1. termín přijímacích zkoušek je stanoven na 22. duben 2013.
2. termín přijímacích zkoušek je stanoven na 23. duben 2013.
Zvolený termín přijímacích zkoušek MUSÍ být uveden na přihlášce!
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí
a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých
nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Výsledy přijímacího řízení budou zveřejněny 23. 4. 2013 od 16 hod. na úřední desce v budově školy a
24. 4. 2013 na www stránkách školy. Zároveň bude oznámeno žákům a jejich rodičům konání schůzky,
na níž se dozví všechny další potřebné informace.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se na střední škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají
posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední
škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou.
2. kolo přijímacího řízení
Nebude-li v 1. kole přijímacího řízení naplněn počet žáků v oborech, bude vyhlášeno 2. kolo přijímacího
řízení. Formuláře přihlášek do 2. kola přijímacího řízení bude možno vyzvednout na sekretariátu školy
nebo vytisknout na www.spszr.cz.
Případná další kola budou vyhlášena za stejných podmínek jako 2. kolo.
strana 25/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
O přijetí žáka rozhoduje:
1) Hodnocení ze ZŠ




průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na konci 8. ročníku
průměrný prospěch ze všech povinných předmětů v 1. pololetí 9. ročníku
známky z profilových předmětů MAT a CJL ve 2. pol 8. ročníku a v 1. pol. 9. ročníku
účast na olympiádách a soutěžích
2) Přijímací zkoušky
Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014
Žáci budou přijati podle počtu získaných bodů za hodnocení ze ZŠ a přijímací zkoušky. Maximální počet
bodů za hodnocení ze ZŠ je 125, za přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky je 2 x 120. Celkem může žák získat maximálně 125 + 2 x 120 = 365 bodů.
1) Hodnocení ze ZŠ
Vzorec pro výpočet bodů:


p1  p2 
 2  2  *100  p3  p4  pcelkem



p1 ….. průměrný prospěch 2. pololetí 8. třída
p2 ….. průměrný prospěch 1. pololetí 9. třída
p3 ….. hodnocení profilových předmětů
p4 ….. hodnocení okresních a krajských olympiád
pcelkem ….. celkové bodové hodnocení žáka
Hodnocení profilových předmětů p3 :
Matematika:
Český jazyk:
známka výborná ………
5 bodů
známka chvalitebná …
3 body
známka dobrá ……..….
0 bodů
známka dostatečná ….
-3 body
známka výborná …..…
5 bodů
známka chvalitebná …
3 body
známka dobrá ………...
0 bodů
známka dostatečná ….
-3 body
strana 26/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Hodnocení za účast v okresních a krajských soutěžích p4:
Účast v krajské soutěži …….
5 bodů
Účast v okresní soutěži ………
3 body
Hodnotí se pouze účast ve vyšší úrovni soutěže (CJL,MAT,FYZ,CHE,ZEM,DEJ, TECHNICKÉ
DOVEDNOSTI, CIZÍ JAZYK). Body se nesčítají. Do hodnocení se nezapočítává účast ve sportovních soutěžích.
2) Přijímací zkoušky
Žáci budou psát písemný test z českého jazyka a z matematiky. Je možno dosáhnout max. 2 x
120 bodů (tedy přibližně 2/3).
V případě rovnosti bodů se pořadí určuje podle doplňujících podmínek:
1)
2)
3)
4)
5)
body z písemného testu z matematiky
body z písemného testu z českého jazyka
body za průměrný prospěch ze ZŠ
známka na ZŠ z matematiky
známka na ZŠ z českého jazyka
Dálkové studium

Podnikání (64-41-L/51)
- 30 studentů
Obor bude otevřen při minimálním počtu 20 žáků.
Kritéria přijímacího řízení
Uchazeč musí prokázat získání středního odborného vzdělání výučním listem. Pořadí uchazečů bude
stanoveno dle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku střední odborné školy (učiliště).
Denní studium – vyšší odborná škola
Délka studia je 3 roky. Studium je určeno pro absolventy střední školy, kteří ukončili studium maturitní
zkouškou.

Automatizace a informatika (26-41-N/03)
- 30 studentů

Ekonomika a strojírenství (64-31-N/06)
- 30 studentů

Informační technologie ve strojírenství (26-47-N/03)
- 30 studentů
Kritéria přijímacího řízení
Vyšší odborné studium je určeno především pro absolventy středních škol s maturitou. Přijímací řízení
se koná formou pohovoru. Kritériem hodnocení jsou studijní výsledky na střední škole a zájem o vybraný obor.
strana 27/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Počty přijatých žáků do 1.ročníku školního roku 2013/2014
Denní studium – střední škola
1.kolo
Kód
(KKOV)
Název oboru
vzdělávání
2.kolo
3.kolo
Podané
přihlášky
Přijatí
uchazeči
Zápisové
lístky
Přijatí
uchazeči
Zápisové
lístky
Přijatí
uchazeči
Zápisové
lístky
Zápisové
lístky
k 1.9.2013
Přestupy
žáků
obory
školy
Žáci
opakující
ročník
Počet žáků
k 30.9.2013
23-41-M/01
Strojírenství
66
30
30
x
x
x
x
30
+3
x
x
32
63-41-M/01
Ekonomika a
podnikání
58
33
30
x
x
x
x
30
x
x
x
32
26-41-M/01
Elektrotechnika
73
40
40
x
x
x
x
40
-1
+2
x
42
33
23
20
x
x
x
x
20
-1/+1
+1
2
19
48
31
16
5
3
x
x
19
-2
+2
x
21
272
157
136
5
3
x
x
139
+5
2
146
36-45-M/01
78-42-M/01
Technická
zařízení budov
Technické
lyceum
Celkem
Dálkové studium
1.kolo
Kód
(KKOV)
64-41-L/51
Název oboru
vzdělávání
Podnikání
Podané
přihlášky
Přijatí
uchazeči
2.kolo
Podané
přihlášky
3.kolo
Přijatí
uchazeči
Podané
přihlášky
Přijatí
uchazeči
1.ročník neotevřen z důvodu malého počtu uchazečů
strana 28/67
Počet žáků
k 30.9.2013
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Denní studium – vyšší odborná škola
Kód (KKOV)
Název oboru vzdělávání
26-41-N/03
64-31-N/06
26-47-N/03
Celkem
Automatizace a informatika
Ekonomika a strojírenství
Informační technologie ve strojírenství
Počet přijatých
žáků
k 1.9.2013
9
11
12
32
Počet žáků
k 30.9.2013
9
22
18
49
Přijímací
zkoušky
pohovor
pohovor
pohovor
strana 29/67
Potvrzení lékaře o
zdrav.způsobilosti
ke studiu a
k výkonu povolání
ano
ano
ano
Forma studia
denní
denní
denní
denní
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
6. Výsledky vzdělávání žáků
Učební plány školy vycházejí ze schválených dokumentů, na VOŠ jsou všechny tři studijní programy
akreditovány.
Podrobné údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích maturitních zkoušek a absolutorií jsou uvedeny v příloze č. 1 této zprávy.
Na střední škole se vyučovalo, v 1. až 4. ročníku, podle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které
vycházejí z rámcových vzdělávacích programů (RVP) předložených MŠMT. U dálkového studia se vyučovalo v 1. ročníku podle školního vzdělávacího programu (ŠVP), ve 3. ročníku výuka probíhala podle
dobíhajícího studijního oboru.
7. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů
Vyhodnocení výchovného, kariérového poradenství a akcí realizovaných v rámci
prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2012/2013 na VOŠ a SPŠ ve
Žďáře nad Sázavou
Hodnocení je zpracováno podle jednotlivých oblastí:
Oblast výchovného poradenství
Oblast prevence sociálně patologických jevů
Oblast kariérového poradenství
Ve školním roce 2012/2013 činnost v jednotlivých oblastech probíhala v souladu se stanoveným plánem
na uvedený školní rok.
Oblast výchovného poradenství
1. aktualizace evidence žáků se specifickými poruchami učení s příchozími prvními ročníky, aktualizace nutná po dvou letech studia – poučení studentů
2. spolupráce s Pedagogicko – psychologickou poradnou ve Žďáře nad Sáz. – viz žáci se specifickými poruchami učení, 4. ročníky – přihlášky ke státní maturitní zkoušce (do 15. 12. 2012)
3. žákům s poruchami učení je věnována větší pozornost hlavně v hodinách mateřského a cizího
jazyka; co se týče ostatních odborných předmětů, učitelé o nich vědí a snaží se jim poskytnout
příjemné pracovní prostředí, např. zpomalením tempa výkladu, častějším opakováním učiva,
poskytnutím více času na písemné či ústní zkoušení
4. semináře organizované Pedagogicko - psychologickou poradnou ve Žďáře nad Sázavou
5. řešení problematiky kouření mimo prostory školy v době výukových přestávek na určitých místech před Poliklinikou ve Žďáře n. S., spolupráce s vychovateli domova mládeže, spolupráce
s Městskou policíí
6. neustálé zdůrazňování ze strany třídního učitele zákazu opuštění budovy školy v době výuky
bez vědomí pedagoga (porušení Školního řádu), trestní postihy od napomenutí třídního učitele
7. opakované poučování ze strany učitelů, výchovného poradce o dodržování čistoty ve třídách a
ostatních prostorách školy, šetření školního majetku
8. průběžné zasílání letákových či elektronických podob z tematiky Kam na školu, určeno kariérovému, výchovnému poradci i třídnímu učiteli
strana 30/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Oblast prevence sociálně patologických jevů
1. V září 2012
 Úspěšná spolupráce se studenty 4. ročníků s poruchami učení, spolupráce s PPP ohledně
konečného vyšetření a vypracování posudku ke státní maturitě.
 Informace žákům 4. ročníků v oblasti kariérového poradenství.
 Výuka občanské nauky - v rámci tématu Evropská unie představení brožur Informační centra pro mládež v EU (informační a poradenské služby) a Informační centra pro mládež v ČR.
2. V říjnu 2012
 1. 10. proběhla v rámci ekologické výchovy akce „Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu.“ Zúčastnily se třídy 2. A a 2. C přímo na Sběrném dvoře ve Žďáře nad Sáz.
 10. 10. proběhlo v Městském divadle našeho města divadelní představení Bílá nemoc Karla
Čapka. Účastnilo se 7 tříd s cílem využít vědomosti ve výuce českého jazyka a literatury nebo u maturity.
 10. 10. třída 3. A navštívila nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka. Pracovnice
žáky provedly, objasnily chod zařízení, včetně volnočasových aktivit žáků.
 18. 10. měla premiéru na školním hřišti preventivně dopravní akce „Od nás si nech poradit, než životem zaplatit“. Organizátory byly Městská policie a odbor dopravy oddělení BESIPu města Žďáru nad Sázavou. Akce pro všechny 2. ročníky byla velmi praktická, např.
ukázka vyprošťování a role airbagu při dopravní nehodě, postup při dopravní nehodě
(RZS), ukázky vyhledávání drog psovody, náležitosti autoškoly.
 23. 10. pomoc projektu Stopa v krajině od Sdružení Krajina, Počítky 2, Žďár nad Sázavou.
12 žáků se podílelo na veřejné sbírce, jejíž finanční výtěžek přispěl na údržbu cenných lokalit, především ruční kosení podmáčených rašelinných luk na Českomoravské vysočině. Žáci
vybrali 1376 Kč.
 Vybraní žáci z 1. E se 2x zúčastnili četby pohádek v nemocnici v Novém Městě na Moravě.
Vše proběhlo pod záštitou p. Zabloudila (vyučujícího český jazyk a literaturu) s cílem podpořit tzv. čtenářskou gramotnost.
3. V listopadu 2012
 7. 11. realizace 2x2hodinového bloku sexuální výchovy, nebezpečí sexuálně přenosných
chorob, vyzdvižení partnerského a rodičovského soužití. Přednáška proběhla ve třídách 1.A,
1.B, 1.C, 1. D a 1.E (150 studentů), lektorem byl osvědčený dlouholetý spolupracovník
s naší školou p. Pospíšil – lektor ACET – Sdružení pro péči, vzdělávání a vyučování o AIDS.
 23. 11. proběhla v aule školy beseda s politologem a spisovatelem Jiřím Pehem. Byla velmi
přínosná, závěr byl zasvěcen studentským dotazům.
 26. 11. proběhla ve žďárském kině Vysočina fyzikální show prof. Tomáše Tyce (účast 11
tříd).
 26. 11. centrum prevence Nadosah u nás zrealizovalo výchovně preventivní program Já
versus droga. Obsahem programu byly hry a techniky zaměřené na prevenci závislosti na
návykových látkách. Programu se zúčastnila třída 1. D s počtem 28 studentů a v příštím
školním roce se s touto třídou bude dále pracovat v 2. vzdělávacím programu zaměřeném
na problematiku šikany. Zpráva z programu byla zaslána metodikovi školní prevence,
k dispozici byla i u třídního učitele, který ji třídě přečetl.
 28. 11. třída 2. B s počtem 32 žáků navázala na program z minulého školního roku. Nyní
bylo zvoleno téma – Dobrá třída (Neubližujme si). Nechyběl zpětnovazební dotazník, jeho
vyhodnocení, předání kontaktních vizitek a materiálů pro třídu v oblasti linky bezpečí, občanského sdružení Bílý kruh bezpečí, představení kontaktního centra Spektrum ve Žďáře
ad. Zpráva z programu byla opět poskytnuta metodikovi školní prevence, třídnímu učiteli a
přečtena třídě.
strana 31/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
4. V prosinci 2012
 Protidrogová prevence ve výuce OBN – 1. a 2. ročníky.
 Spektrum – kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky – představilo
1. a 2. ročníkům podstatu, náplň své činnosti, tj. služby Kontaktního centra a Terénního
programu.
5. V měsíci lednu 2013
 Protidrogová prevence v hodinách OBN.
 Klasifikační konference za 1. pololetí, konzultace výchovných opatření u problémových žáků
s třídními učiteli.
6. V měsíci únoru 2013
 Spolupráce s Úřadem práce ve Žďáře nad Sázavou – setkání žáků s pracovnicí ÚP, orientace na trhu práce, motivace pro volbu zaměstnání a zaměstnavatele, podmínky a požadavky
trhu práce, zodpovězení žákovských dotazů.
7. V měsíci březnu 2013
 Sekty a odolávání jejich tlaku – tento program byl zrealizován Centrem prevence Oblastní
charity Žďár nad Sázavou. Účastnily se ho třídy 3. A (22 žáků) a 2. E (17 žáků). Cílem programu bylo vymezit pojem sekta a církev, přiblížit žákům nejpočetnější sekty v ČR s jejich
základní charakteristikou. Účelem dále bylo rozšířit vědomí žáků o manipulativních praktikách a debatovat o možnostech, proč lidé do sekt vstupují. Součástí bloku byly také techniky pro bližší pochopení uzavřených skupin.
8. V měsíci dubnu 2013
 Pokračování projektu Řekni drogám ne! - aktualizace v podobě brožury Životní styl - závislost; citace trestního zákoníku - drogová trestná činnost, 1. 1. 2010 zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, vč. nařízení vlády č. 455/2009 Sb. a přestupkového zákona.
 Třídní schůzky rodičů, spolupráce s nimi, prospěch a absence žáků, problémoví žáci.
9. V měsíci květnu 2013
 Hodnocení výsledků klasifikace a chování studentů 4. ročníků, maturitní zkouška.
10. V měsíci červnu 2013

Sumarizace výsledků výchovného poradenství, školní prevence, vyhodnocování studijních
výsledků žáků.
Oblast kariérového poradenství
1. Ve školním roce 2012/2013 proběhlo v prostorách naší školy 30 exkurzí především s žáky 8. tříd
základních škol z celého okresu. Jednalo se o skupinky s 15 až 25 žáky. Žáci byli seznámeni
s historií školy, se skladbou oborů SOŠ, s podmínkami přijetí a prohlédli si odborné učebny a
zajímavé učební pomůcky (termovizní kamera, vysokorychlostní kamera, 3 D tiskárna a další).
2. Žáci 4. ročníků v průběhu měsíce února a března 2013 byli seznámeni prostřednictvím pracovnice ÚP ve Žďáře n.S. Mgr. Novotnou
- s podmínkami a požadavky trhu práce,
- se současnou nabídkou zaměstnání,
- s vývojem zaměstnanosti v regionu
- s motivací pro volbu zaměstnání a zaměstnavatele apod.
strana 32/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
3. V průběhu září 2012 žáci 1., 2., 3. a 4. ročníků technických oborů navštívili mezinárodní strojírenský veletrh v Brně.
4. V listopadu 2012 navštívili žáci 4. ročníku oboru TZB a části 4. ročníku TLY mezinárodní veletrh
AQUATHERM v Praze.
5. V listopadu 2012 proběhlo na ÚP ve Žďáře nad Sázavou setkání výchovných poradců základních
škol se zástupci středních škol ohledně dalšího studia žáků ZŠ na středních školách, byly dohodnuty návštěvy žáků 8. a 9. tříd ZŠ na naší škole (viz bod č.1).
6. V dubnu 2013 navštívili žáci oboru TZB a části TLY stavební veletrh v Brně.
7. V říjnu 2012 žáci 4. ročníků navštívili Gaudeamus v Brně – vzdělávací nabídku vysokých škol a
vyšších odborných škol.
8. V průběhu školního roku 2012/2013 žáci v rámci exkurzí navštívili řadu výrobních podniků zaměřených na strojírenství, elektrotechniku, stavebnictví.
9. V průběhu školního roku 2012/2013 byla prováděna poradenská činnost studentům 4. ročníků
ohledně studia na vysokých školách.
Zpracovali: Mgr. Renata Fořtová, výchovný poradce a metodik školní prevence
Ing. Jiří Moučka, výchovný poradce, kariérové poradenství
8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Ředitel školy vydává podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
(dále jen ZPP) a podle ustanovení vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků akreditační komisi a kariérnímu systému pedagogických pracovníků v platném znění (dále jen
V317) tento plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP).
1. Účel
Tento plán je podkladem pro organizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Samostudium
pedagogických pracovníků podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění bude součástí plánu čerpání dovolené.
Termín: do konce škol. roku
Zodpovídá: Kl, Mo
2. Základní podmínky
DVPP školy je organizováno na základě následujících zásad:

Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou možnost
vzdělávat se v různých formách a druzích DVPP, za podmínek a možností uvedených v tomto
plánu.

Vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít přednost před individuálním studiem k prohloubení kvalifikace.

Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby a rozpočet školy.

Studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle ZPP nebo pracovním zařazení
podle V317 (studium pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky, výchovného poradce, koordinátora informačních a komunikačních technologií, koordinátora školních vzdělávacích programů,
preventistu sociálně patologických jevů, vedoucí předmětové komise) má přednost před dalším
studiem.
strana 33/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013

Studium vzdělávání pro zadavatele, hodnotitele a školní maturitní komisaře ke státní maturitě
bude preferováno.

Mezi přednostní typ studia patří rovněž studium pro funkce uvedené v nařízení vlády č. 75/2005

S pracovníkem absolvujícím studium může škola uzavřít kvalifikační dohodu a v jejím rámci poskytovat studijní úlevy a náhrady.

Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitel školy, je pro pracovníky školy podle zákoníku práce povinná.
Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (výchovný poradce, metodik
informačních a komunikačních technologií).
Termín: do konce škol. roku
Zodpovídá: Kl, Mo
3. Konkrétní formy a druhy DVPP
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2-5 V317)
V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace podle ZPP.
V uvedených případech bude škola podporovat studium vedoucí k dosažení plné kvalifikace podle
ZPP.
- v bakalářských a magisterských studijních programech,
- vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na
přípravu učitelů střední školy,
- studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy, v rozsahu nejméně 120 hodin s obsahovým zaměřením
na pedagogiku, psychologii a didaktiku (v současné době nemají tři pedagogové doplněné vzdělání
studia pedagogiky),
- studium pro asistenty pedagoga.
V současné době škola nemá pracovníky na tomto pracovním zařazení, studium nebude nikdo absolvovat.
- studium pro ředitele škol a školských zařízení.
Ředitel školy ukončil studium podle § 5 V317 v dubnu 2011.
Termín: do konce škol. roku
Zodpovídá: Kl, Tu, Ši
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (§7-9 V317)
V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy získat další kvalifikační předpoklady. Cílem je
dosáhnout znalostí a dovedností v oblasti řízení, managementu, práva, ekonomiky, bezpečnosti a
ochrany zdraví plné odborné kvalifikace podle ZPP.
- studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
- studium pro výchovné poradce
- studium k výkonu specializovaných činností (vedoucí předmětové komise, koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií).
Termín: do konce škol. roku
Zodpovídá: Kl, Tu, Ši
strana 34/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
předs. před. kom.
Studium k prohlubování odborné kvalifikace (§10 V317)
Průběžné vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem
vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních oborů, prevence
sociálně patologických jevů, bezpečnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP, PO, problematika kvality dle ISO 9001, certifikovaný lektor vzdělávání v
rámci projektu UNIV 2 ad.
Formy průběžného vzdělávání:
- individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích. Délka trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny.
V tomto roce budou do výuky anglického jazyka ve dvou úrovních zapojeni:
-
začátečníci, 9 pedagogických pracovníků, 2 z ekonomického úseku
-
pokročilí, 10 pedagogických pracovníků
Termín: do konce škol. roku
Zodpovídá: Kl, Mo, Tu, Ši
předs. před. kom.
4. Organizace vzdělávání
Pro DVPP využívat vhodných školení akreditovaných organizací. Podle možností využívat i školení
vlastními silami, k odborným znalostem využít dostupných firem. Využít školení v rámci grantů ESF
(organizované hospodářskou komorou, krajským úřadem nebo jinými školicími organizacemi). Dále
zajišťovat knižní literaturu a odborné časopisy.
Termín: do konce škol. roku
Zodpovídá: Kl, Mo, Tu, Ši
Další vzdělávání nepedagogických pracovníků
Podle možnosti a vhodnosti zařazovat nepedagogické pracovníky do vzdělávání pedagogických pracovníků. Zajišťovat jejich vzdělávání v oblasti:
- práce s výpočetní technikou
- v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní
- BOZP a PO
- školení řidičů referentů
- školení v oblasti školního stravování
- školení v oblasti hygieny
- jazykové vzdělávání
strana 35/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
- problematika kvality dle ISO 9001
Termín: do konce škol. roku
Zodpovídá: Kl, Mo
Schváleno dne 24. 9. 2012 pedagogickou radou.
Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků na školní rok 2012/2013 je připojena
v příloze č. 2 této zprávy.
Plán vzdělávání pracovníků na školní rok 2012/2013 je připojen v příloze č. 3 této zprávy.
9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
9.1 Aktuální události
Technologie 3D scanování a její integrace s PLM software na naší škole. Pro výuku technických předmětů si naše škola připravila ve vzájemném projektu s Univerzitou Hradec Králové špičkové
řešení 3D digitalizace objektů pomocí technologie německé společnosti GOM mbH - Gesellschaft für
Optische Messtechnik. Díky optickému 3D scanování nyní můžeme pořizovat vysoce přesná 3D data
prakticky libovolného objektu. Zcela zásadní výhodou volby optického scanování je konzistence polygonální sítě, která může být dále využita pro zpracování ve vývojovém software využívaném ve výuce na
škole.
3D scanner, scannovaný objekt
Škola se zúčastnila v měsíci listopadu 2012 Festivalu vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou
(15.11.2012). Dále potom festivalů vzdělávání v Havlíčkově Brodě, Třebíči a Velkém Meziříčí.
VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou získala významné mezinárodní ocenění v oblasti výuky
odborného software pro obory strojírenství a stavebnictví. Díky pokrokovým přístupům v oblasti výuky technického software, inovace v oblasti výuky a prosazování nových postupů získala VOŠ a SPŠ
ve Žďáře nad Sázavou hned tři významná ocenění od společnosti Autodesk. Jedná se vedle statutu
Autodesk Academia pro rok 2012/2013 o zcela nová ocenění Autodesk Academia partner pro strojírenství a Autodesk Academia partner pro stavebnictví. Poslední jmenovaný statut dokladuje správné trendy
a myšlenky propagované ve výuce oborů spjatých se stavebnictvím. Certifikace jsou přidělovány žákům
a studentům na základě výrazných projektových úspěchů a řešení.
strana 36/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Autodesk Academia partner pro strojírenství a stavebnictví
I v letošním roce došlo za finančního přispění firny ŽĎAS, a.s k prodloužení licence produktové řady
Siemens NX 7.5. Jedná se o řešení pro digitální prototypování, které patří k tradicím výuky CAD aplikací na Vyšší odborné škole. V současné době vlastní škola akademickou licenci určenou pro vysoké
technické školy a univerzity. Výuka produktové řady NX je určena pokročilým uživatelům se znalostmi
2D a 3D navrhování a rozšiřuje ji o speciální funkčnosti v oblasti tvorby digitálních prototypů a FEM
analýz. Výuka je zajišťována v úzké spolupráci se společnostmi AXIOM TECH a ŽĎAS.
Profesionální produkty Autodesk řady 2014 k dispozici pro studenty. Vývoj nových technologií
pro tvorbu digitálního obsahu je již tradičně na naší škole zastoupen mimo jiné více jak dvacítkou profesionálních nástrojů společnosti Autodesk. V letošním roce uvádí produktovou řadu 2014 Autodesk postupně. Pokud vládnete technickou angličtinou, můžete si již nyní v rámci projektu Autodesk Academia
legálně stáhnout a zaregistrovat na své domácí PC nejnovější produkční aplikace z vývojových dílen
Autodesku. K dispozici jsou nejen aplikace pro tvorbu technického návrhu a výpočty ve stavebnictví,
strojírenství, elektrotechnice a dalších oborech, ale také designérské nástroje divize Alias včetně produktů pro profesionální vizualizaci Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Showcase a profesionální filmovou postprodukci Autodesk Maya.
Nová učebnice věnovaná tvorbě digitálních prototypů ve strojírenské praxi. Máme tady další
zajímavou učebnici, kterou vydává divize společnosti Albatros Media, Computer Press. Učebnice autorů
Ing. Petra Fořta a Ing. Jaroslav Kletečky z naší školy navazuje na svého mezinárodně úspěšného předchůdce a uvádí na současný knižní trh zcela nové postupy tvorby digitálních prototypů.
Nakladatelství Computer Press vydalo v roce 2012 zcela novou učebnici věnovanou systémovému pojetí
průmyslové automatizace s názvem Automatizace a automatizační technika 1. Členem autorského
kolektivu je pedagog naší školy Ing. Rudolf Voráček. S učebnicí pracují zejména studenti SŠ oboru Elektrotechnika a VOŠ oboru Automatizace a informatika.
Učebnice Autodesk Inventor a Automatizace a automatizační technika
strana 37/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
V nakladatelství Albatros Media vyšlo v lednu Účetnictví 2013 pro střední školy a VOŠ autorky Ing.
Jitky Mrkosové. Publikace se řadí mezi moderní učebnice praktického účtování. Na konkrétních příkladech a cvičeních s řešením si rychle můžete osvojit metodiku účtování.
Ocenění výsledků našich absolventů nastupujících ke studiu na VUT v Brně mimořádnými
stipendii. VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou obdržela v závěru ledna ocenění od prof. Ing. Karla Raise,
CSc., MBA, dr. h. c., rektora Vysokého učení technického v Brně za mimořádnou úspěšnost absolventů
naší školy u státních maturit, kteří nastupují ke studiu na jednotlivé fakulty VUT v Brně. Naši absolventi
se umístili mezi 500 nejlepšími na čelních příčkách a byli oceněni mimořádným stipendiem 6000 Kč. Pro
naši školu je tento aspekt potěšující také díky dlouholeté spolupráci s prestižní vysokou školou. Úspěšným a oceněným absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu na VUT v Brně.
Ocenění rektora VUT Brno
Opět byla na Vánoce instalována vánoční ozdoba (kometa) na „věžičku“ školy a byl ozdoben vánoční
smrk u školy. Ozdoben byl žárovkami, jejichž rozsvěcování je naprogramováno.
V rámci projektu Nové směry ve výuce matematiky byly vybaveny výpočetní technikou a ostatním
zařízením 4 odborné učebny pro výuku matematiky a přírodovědných předmětů.
Na www.spszr.cz probíhá pravidelné informování žáků školy o činnosti v různých oblastech. Na uvedené www adrese je i mnoho dalších údajů o škole. V modulu přístupném pro rodiče žáků jsou dostupné
informace o prospěchu a chování jejich dětí.
Fiktivní firma na naší škole získala několikrát za školní rok významné ocenění jako nejlepší fiktivní
firma v obchodování. Ocenění uděluje Centrum fiktivních firem NÚ a zveřejňuje na svém webu.
Již tradičně se naše škola rozloučila se svými absolventy v prostředí městské radnice. Slavnostní vyřazení maturantů a absolventů VOŠ proběhlo za účasti starostky a místostarostů města, ředitele
školy, třídních učitelů a veřejnosti.
Sdružení rodičů věnovalo finanční příspěvky (320 500,-Kč) na nákup majetku a akce organizované
školou:

Příspěvky na kulturní akce a exkurze

Turistické a lyžařské kurzy

Knižní odměny a odměny za prospěch

Školní nábytek, lavice, židle

Příspěvky na soutěže a další aktivity: Státní zkoušky v obchodní korespondenci, Olympiáda ČJL,
Klokan, Konverzace NEJ a ANJ, SOČ, ENERSOL, Stretech, Soutěž v programování, Programování CNC, Věda v ulicích Modelování 3D, Soutěže MAT, FYZ, Strojírenská soutěž, Modelování 3D,
ELE soutěž, Sportovní soutěže, Soutěže organizované DM, Žákovská knihovna, Protidrogová
prevence.
strana 38/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
ISO 9001: 2009. Dne 20. 6. 2013 byl společností CQS (Sdružení pro certifikaci systémů jakosti) za
účasti vedení školy proveden dozorový audit ISO 9001. Tým auditorů na základě auditu konstatoval
shodu systému managementu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009. Zpráva z auditu je
založena společně s další dokumentací ve škole. Certifikát CQS a IQNET je součástí přílohy č. 5 této
výroční zprávy.
Kovaná mříž do kaple v obci Krátká. Začátkem prázdnin byla zavěšena kovaná mříž na
kapličce v obci Krátká. Na jejím návrhu a realizaci se podíleli žáci naší školy.
Ukázka šikovnosti žáků VOŠ a SPŠ
Stejně jako v předchozích letech probíhala i letos výuka 2 kurzů anglického jazyka pro zaměstnance
naší školy.
Na škole pracují dvě školské rady (při SPŠ a při VOŠ) a rada rodičů.
Byla provedena anketa žáků 4. ročníku SPŠ a studentů 3. ročníku VOŠ. Žáci hodnotili své učitele. Výsledky jsou sdělovány učitelům ihned po vyhodnocení ankety. Škola tuto anketu považuje za velmi důležitý nástroj autoevaluace.
9.2 Akce organizované školou
Kolaudace promítacího sálu. V měsíci září (19.9.2012) proběhla za přítomnosti představitelů Kraje
Vysočina, představitelů města Žďár nad Sáz., zástupců firem našeho regionu, zástupců škol a příznivců
naší školy slavnostní kolaudace promítacího sálu. Jedná se o víceúčelový sál s kapacitou 75 míst + 3
místa pro vozíčkáře.
Slavnostní otevření promítacího sálu
strana 39/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Technická konference a didaktická výstava. V květnu 2013 se na naší škole konala konference
zaměřená na podporu technického vzdělávání. Pořadatelem akce byla Českomoravská společnost pro
automatizaci a naše škola. Nad akcí převzala záštitu starostka města Žďáru senátorka D. Zvěřinová.
Součástí byl metodický seminář pro středoškolské učitele automatizace, na kterém byla představena
nová dvoudílná učebnice automatizace od týmu 11 autorů ze středních a vysokých škol. Z naší školy je
členem týmu Ing. Voráček. Semináře se celkem zúčastnilo 77 učitelů z 38 odborných středních škol z
celé republiky. Zaplnili celý kinosál, který se ukázal jako velmi vhodný pro akce tohoto typu.
Seminář Výuka automatizace
V čítárně školy zároveň probíhala výstava didaktických materiálů a pomůcek pro výuku automatizace –
k vidění byl mj. model dopravníku, roboti, mechatronické přístroje, řídicí systémy aj. Zúčastnily se firmy
DEL, Eaton, Festo, Helago, ifm electronic, Megaro-bot, SMC, Stroza, TECO, Fel ČVUT Praha – projekt
Improvet a VOŠ a SPŠ Žďár.
Stejně jako v minulých letech se uskutečnily na podzim roku 2012 (středa 21.11.2012 od 15:00 hod.,
sobota 24.11.2012 od 9:00 hod.) a před přijímacím řízením roku 2013 (středa 6.2.2012 od 15:00 hod.)
Dny otevřených dveří. Je to vždy dobrá příležitost pro rodiče a jejich děti k seznámení s prostředím
školy a s možnostmi studia. V únorovém termínu dne otevřených dveří přišlo podpořit odborné vzdělání
14 zástupců firem v našem regionu. Na připravených prezentačních stáncích seznámili uchazeče o studium s možností dobrého uplatnění po ukončení vzdělání.
Dne 13. 3. 2013 se konalo na VOŠ a SPŠ ve spolupráci s Active – střediskem volného času, příspěvkovou organizací, okresní kolo 27. ročníku soutěže dětí a mládeže v programování. Kategorie
aplikační software - tvorba webu se zúčastnilo pět soutěžících, stejně tak i kategorie aplikační software
– kancelářské aplikace. V programování měřilo své síly šest soutěžících v žákovské kategorii a šest soutěžících ve studentské kategorii. Porovnat své znalosti ve využívání vyšších programovacích jazyků
přišli i tři studenti ze 4. C - Lukáš Černý, Tomáš Poul a Miloslav Smutka. Podělili se o čtvrté a páté
místo. Spolupráce s příspěvkovou organizací Active - středisko volného času byla úspěšná,a proto by
měla pokračovat i v dalších letech.
Součástí vzdělávacích programů na naší škole jsou i odborné exkurze žáků a studentů. Jedná se
především o návštěvy firem, významných staveb, technických památek a muzeí. Přínosné jsou také
exkurze do zahraničí. Žáci a studenti se podívali do Francie, Itálie, Anglie, Rakouska nebo Chorvatska.
Jako každoročně přilákal i letos naše studenty další ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně ve dnech 11. – 13. 9. 2012. Na veletrhu byly zastoupeny všechny klíčové oblasti strojírenského
a elektrotechnického průmyslu.
V září 2012 se žáci naší školy zúčastnili studijně poznávacího zájezdu do Velké Británie, jehož
náplní bylo seznámit se s kulturou a historií této země a v rodinách si procvičit svoji angličtinu.
strana 40/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Žáci VOŠ a SPŠ ve Velké Británii
Semináře o moderních postupech projektování pro žáky ZŠ. V průběhu měsíce března a dubna
se uskutečnily pro žáky ZŠ semináře věnované nasazení informačních technologií v průmyslové praxi.
Žáci osmých ročníků jsou na těchto akcích populárním způsobem seznamováni s výhodami virtuálního
projektování ve strojírenství, stavebnictví a elektrotechnice. Semináře jsou pořádány již druhý rok pod
záštitou střediska Autodesk Academia působícího při naší škole. Žákům základních škol jsou předvedeny
nejnovější postupy a aplikace využívané při tvorbě technických projektů. V letošním roce se jich již zúčastnila více jak stovka žáků ze Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě.
Co se děje, když je ozářena buňka, tkáň nebo dokonce celé tělo? Je rentgenové vyšetření zlomené ruky stejně nebezpečné jako guláš z kančího masa nebo houbová smaženice? Je strach z radiace
skutečně oprávněný? Jak moc nás ozařují jaderné elektrárny? Na tyto i další otázky týkající se účinků
ionizujícího záření na lidi se snažil odpovědět Ing. T. Vrba, Ph.D. z FJFI ČVUT v Praze na přednášce v
kinosále naší školy, která proběhla 20. 2. 2013 pro žáky 4. E v rámci právě probíraného učiva
z fyziky.
Mobilní platformy; Možnosti dnešních chytrých mobilních zařízení. Dne 7.5.2013 proběhly na
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou v přednáškové místnosti další z řady odborných přednášek určených studentům VOŠ, které se konaly v rámci projektu NETME Working – inovace a transfer do strojní praxe, na
kterém VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou spolupracuje s FSI VUT v Brně. Přednášky byly rozděleny do dvou
bloků a zaměřily se na velice aktuální problematiku. V dopoledních hodinách proběhla přednáška na
téma Mobilní platformy a v odpoledním bloku byla přednáška zaměřena na téma Možnosti dnešních
mobilních zařízení (Smartphonů).
Netradiční vyučování chemie - méně nudná chemie. Dne 15.4.2013 zažili studenti naší školy
trochu jinou hodinu chemie. Budoucí chemičky z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT)
odučily "hodinu moderní chemie" hned několikrát. Suchý led, ale i prostředek na mytí nádobí posloužily
jako rekvizity při chemickém kouzlení. Naši žáci během rušné vyučovací hodiny diskutovali s „vyučujícími", ptali se i odpovídali na nejrůznější otázky. Při některých demonstracích se stali dobrovolníky a výsledky pokusů si mohli osahat a dokonce ochutnat. Viděli ohně ve čtyřech barvách, „chemický semafor", levitaci, pokus s luminiscencí nebo rozbitý karafiát. Dostali i zmrzlinu s barvou a příchutí na přání,
vyrobenou v hodině ze smetany s pomocí kapalného dusíku. Zda hodina studenty zaujala,lze usoudit z
jejich komentářů, jimiž hodnotili jednotlivé pokusy. Například „dost hustý; jo, mně se moc líbí," byla
běžná odpověď studentů na otázku, zda je taková výuka pro ně zajímavá. Netradiční vyučování si užili i
ti, kteří jinak považují chemii za předmět „poněkud nudný".
strana 41/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Hodina moderní chemie
Veletrh fiktivních firem. Naše fiktivní firmy Vitallis, spol. s r. o. a Rychlá kola, s. r. o. se 31. 10. 2012
zúčastnily regionálního veletrhu fiktivních firem, který zorganizovala Střední obchodní škola ze Žďáru
nad Sázavou. Na kontraktačním dnu se setkaly s dvěma firmami ze Střední obchodní školy ze Žďáru a s
firmou ze Střední obchodní školy z Telče. Studenti nejdříve své firmy krátce představili v prezentaci a
potom se již dali do obchodování. Po počátečním váhání se brzy pustili do prodávání, nakupování a
vystavování dokladů, které s tím souvisí.
Obchodování naší fiktivní firmy
Všechny třídy oboru Ekonomika a podnikání se zúčastnily školního kola soutěže v psaní na klávesnici, rychlost – přesnost. Soutěžící byli vyhodnoceni podle jednotlivých tříd i za celou školu a odměněni
drobnými věcnými cenami.
V březnu 2013 se pro studenty VOŠ konala v rámci projektu NETME přednáška doc. Štětiny z VUT
Brno na téma termovizní měření. Naše škola je asi jediná průmyslovka, která vlastní již druhou
termovizní kameru. První přístroj, ještě chlazený kapalným dusíkem na -200 °C, jsme získali díky Žďasu. Nová termovizní kamera Cyclop Ti814 slouží studentům při práci v laboratořích automatizace a
technického měření. Při přednášce získali studenti teoretický základ termovizní techniky, zkušenosti z
měření a srovnání kamer.
V pátek 25.1.2013 se na naší škole konalo nominační kolo na soutěž Autodesk Academia Design
2013, které proběhlo na SPŠ Strakonice. Žáci soutěžili ve 2D tvorbě výkresové dokumentace pomocí
AutoCADu a ve 3D tvorbě modelů součástí a sestavy pomocí Inventoru.
V rámci výuky se studenti zúčastnili mnoha preventivních programů. K nejzajímavějším patřily ekologický projekt „Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“, protidrogová prevence „Já versus dro-
strana 42/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
ga“, dále preventivní programy „Nebezpečí šikany“ nebo „Nebezpečí sekt“ a v neposlední řadě i
přednáška na téma „Sexuální výchova“.
Dne 23. 11. 2012 proběhla beseda s politologem J. Pehem o problémech současného světa. Besedy
se zúčastnili žáci 4. ročníků.
18.10.2012 proběhla ve spolupráci s hasiči a záchranáři preventivně dopravní akce „Od nás si nech
poradit, než životem zaplatit“. Tato akce byla určena pro studenty 2. ročníku a měla je seznámit s
úskalími a nástrahami silničního provozu.
7.2.2013 se uskutečnil školní zájezd do Nového Města na Moravě na MS v biatlonu. Vstupenky na tuto
významnou akci byly žákům i učitelům poskytnuty zdarma, náklady na dopravu podpořilo SRPŠ.
Dne 10. 10. 2012 navštívily třídy 4. B a 4. C divadelní představení Bílá nemoc, které se hrálo v
Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou. Představení vhodně doplnilo předmaturitní přípravu z CJL.
Ve dnech 6. - 9. 5. 2013 podnikly studentky třetího ročníku oboru Ekonomika a podnikání, pod vedením
Mgr. Jarmily Kociánové a Mgr. Miroslava Maršouna, cykloexkurzi do Pardubic a okolí. V rámci exkurze studentky navštívily Syntezii a.s., seznámily se s perníkářskou historií a zhlédly představení
v Městském divadle Pardubice.
V rámci výuky podle nových ŠVP proběhl cyklus přednášek o první pomoci a požární ochraně pro
žáky 1. ročníků.
24.9.2012 jeli studenti 1.E do nemocnice v Novém Městě na Moravě. Na dětském oddělení četli nemocným dětem pohádku. Zpříjemnili tak nemocniční pobyt malým pacientům a jim samým to prospělo v rozvoji čtenářských schopností.
Dne 9.5. 2013 se studenti tříd 1.D a 1.E zúčastnili zajímavé besedy s účastníky humanitární akce,
jejímž cílem bylo přivézt do Tanzanie dva u nás zakoupené traktory. Výklad byl doplněn řadou fotografií. Studentům přiblížili těžký život lidí v malé africké vesnici, bídu, zaostalost, ale i problémy
s humanitární pomocí.
Všichni žáci prvního ročníku navštívili v průběhu září a října 2012 Městskou knihovnu ve Žďáře nad
Sázavou. Jednalo se o úvodní informativní lekci.
V kině Vysočina zhlédli studenti 2 zeměpisné pořady. První pořad o Austrálii a druhý pořad o Dálném
východě.
Žáci naší školy se v říjnu 2012 zúčastnili jako již tradičně charitativní akce Bílá hůl.
Mgr. Renata Fořtová, výchovný poradce a metodik školní prevence, zorganizovala několik akcí pro žáky
a studenty naší školy s tematikou prevence sociálně patologických jevů. Aktivity jsou podrobně
popsány v kapitole 7. této výroční zprávy.
Rada rodičů ve spolupráci s učiteli a pracovníky školy zorganizovala dva školní plesy (30.11. a
7.12.2012). Třídní učitelé provedli stužkování maturitních tříd.
V měsíci lednu, únoru a březnu všechny třídy 2. ročníku absolvovaly lyžařský výcvikový kurz. Místem
výcviku byla opět Lyžařská bouda v Peci pod Sněžkou.
I letos se uskutečnil zájezd zaměstnanců školy ke Dni učitelů (5.4.2013). Tentokrát byly malé exkurze
směřovány do oblasti Chotěboře, Ždírce nad Doubravou a Škrdlovic.
V předvánočním období (10.12.2012) se studenti naší školy v rámci výuky německého jazyka zúčastnili
zájezdu do Vidně. Navštívili přírodovědné muzeum a nejdůležitější památky Vídně. Na závěr si prohlédli vánoční trhy v centru města.
V prosinci se studenti 3. a 4. ročníků zúčastnili divadelního představení v anglickém jazyce, které
se uskutečnilo v Brně.
V prosinci bylo zorganizováno školní kolo konverzační soutěže v anglickém a německém jazyce.
strana 43/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Dne 21.6.2013 se zúčastnili studenti naší školy exkurze do Berchtesgadenu v Německu, kde navštívili solné doly Salzbergwerk, a exkurze do Werfenu v Rakousku, kde měli možnost si projít největší ledovcovou jeskyni (Eisriesenwelt) na světě.
Studenti třetích ročníků naší školy se v měsíci květnu a červnu zúčastnili turistický kurzů. Většina
absolvovala vodácký kurz a jedna skupina jela do zahraničí (Chorvatsko).
Turistický kurz
Ve školním roce 2012/2013 proběhlo v prostorách naší školy 39 exkurzí především s žáky 8. a 9.
tříd základních škol. Jednalo se o skupinky s 15 až 25 žáky. Žáci byli seznámeni s historií školy, se
skladbou oborů SOŠ, s podmínkami přijetí a prohlédli si odborné učebny a zajímavé učební pomůcky
(termovizní kamera, vysokorychlostní kamera, 3D tiskárna a další).
V prosinci 2012 bylo uskutečněno neformální setkání s bývalými učiteli a ostatními zaměstnanci školy. Vedení školy poblahopřálo bývalým zaměstnancům k jejich životním výročím.
Ekologický kurz 1. ročníků. V květnu proběhl ekologický kurz 1. ročníků na Bystřicku a v Nedvědici.
Žáci navštívili úpravnu vody a čističku vody. Navštívili také lanové centrum v Bystřici nad Pernštejnem.
Ve spolupráci s Úřadem práce ve Žďáře nad Sázavou proběhly v průběhu měsíce února a března 2013
pro žáky čtvrtých ročníků semináře zaměřené na problematiku úřadu práce. Přednášející seznámil žáky s problematikou trhu práce prostřednictvím praktických zkušeností. Seminář byl velkým přínosem především pro žáky, kteří si budou po absolvování SPŠ hledat a zajišťovat zaměstnání.
25. 6. 2013 se žáci 1. ročníků zúčastnili exkurze po památkách Žďáru nad Sázavou. Tato exkurze
je organizována každoročně a seznamuje žáky s nejvýznamnějšími památkami města, jako jsou Poutní
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, areál zámku, Muzeum knihy ad.
Sportovní den školy. Dne 26.6.2013 se uskutečnil na naší škole sportovní den. Během dopoledne
hrála družstva jednotlivých tříd vyřazovacím způsobem turnaj v malé kopané a volejbalu.
9.3 Výsledky studentů v soutěžích
Soutěž Enersol 2013. Žák 4.C Michal Brückner se v kategorii „Enersol a praxe“ umístil v krajském
kole na 3. místě s prezentací projektu na téma „Výkon zdroje energie pro domácnost?“.
V národním kole v Chebu ve stejné kategorii obsadil 5. místo. Díky vysoké úrovni a výsledkům všech
soutěžících Kraj Vysočina již třetí rok drží prvenství mezi kraji v ČR.
strana 44/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Kraj Vysočina obhájil v Chebu loňský titul a v Táboře přidal i titul mezinárodní
Elektrotechnická olympiáda. Studenti oboru Elektrotechnika se aktivně zapojili do projektu Popularizace vědy a výzkumu ČVUT Praha, konkrétně do oblasti vědomostní soutěže – elektrotechnické olympiády. Této celostátní soutěže, kterou pravidelně pořádá Fakulta elektrotechnická, se letos zúčastnilo 323
středoškolských studentů. Z naší školy to bylo přitom plných 23 studentů – převážně ze 2. C a 3. C. Ve
finálovém kole v březnu se v prostorách FEL ČVUT utkalo dvanáct nejlepších studentů se svými projekty
a výrobky. Naši školu reprezentoval student 3. C Libor Janíček s projektem Termokamera a její využití.
Žáci naší školy Michal Brückner a Miloslav Smutka se zúčastnili setkání a prezentace prací středoškolských studentů STRETECH 2013 na ČVUT v Praze (12.6.2013). Název příspěvku: Výkon zdroje
energie pro domácnost?
Ekologická parní elektrocentrála
Soutěž Robotika. Dne 30. listopadu 2012 se školní tým 2. C ve složení František Žák a Štěpán Michal
zúčastnil robotické soutěže na Fakultě elektrotechnické ČVUT Praha. Úkolem soutěžících bylo ze stavebnice LEGO zkonstruovat a naprogramovat vlastního robota tak, aby co nejrychleji přijel k „řece“,
položil most, přejel na druhou stranu a i mostem dorazil do cíle. Každý z 32 soutěžících týmů měl vlastní
konstrukci robota a jiný program. Soutěž vyžadovala tvůrčí myšlení, originální řešení a schopnost improvizace.
Soutěže „Se sluncem a větrem o závod“ na VUT Brno FEKT se letos zúčastnily dva čtyřčlenné týmy
studentů, kdy 1. tým 4.A ve složení Jiří Petr, Lukáš Vašek, Vojtěch Koutecký a Jan Duda získal se svojí
konstrukcí modelu vozítka sestaveného ze stavebnice Merkur a osazeného solárními panely a plachtou
1. místo v jízdě na čas i v hodnocení designu vozítka. 2. tým 4.A ve složení David Doležal, Václav
Veselý, Miroslav Novotný a Karel Podloucký obsadil 4. místo v jízdě na čas.
strana 45/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Se sluncem a větrem o závod
Certifikát Autodesk Academia 2013 byl v letošním roce vystaven proti dlouhodobým konzultovaným projektům. Nejlepší studenti převážně čtvrtého ročníku vkládali do systému Autodesk Academia
připravené modely v DWF formátu a obrázek JPG projektu pro náhled na webu. Komise projekty posoudila a úspěšným vydala certifikát.
Žáci naší školy se zúčastnili soutěže v programování. V kategorii využívání vyšších programovacích
jazyků se zúčastnili tři žáci ze 4.C - Lukáš Černý, Tomáš Poul a Miloslav Smutka. Podělili se o čtvrté a
páté místo.
Již třetím rokem po sobě se naši studenti zapojují do soutěže S Vysočinou do Evropy, která je pořádaná Krajem Vysočina. A již třetím rokem se studenti probojovali mezi 30 nejlepších řešitelů v našem
kraji. Nejlepších výsledků z řad našich studentů dosáhli Barbora Hájková ze třídy 4.E, Michal Brückner
ze 4.C a Libor Götz ze třídy 2.E.
Žáci 2. D Marek Nejedlý, Pavel Velín a Jan Trčka se zúčastnili 2. kola soutěže „Vyrob si svůj Stirlingův motor“, který se konal 7. 5. 2013 v Národním technickém muzeu v Praze. V disciplíně maximálních dosažených otáček se nejlépe vedlo Pavlovi Velínovi, který s otáčkami 392 min-1 skončil na 9. místě
z 22 přihlášených účastníků.
Soutěž „Vyrob si svůj Stirlingův motor“, Pavel Velín a Marek Nejedlý
Student 4. A David Doležal se zúčastnil soutěže „Němčina pro bystré hlavy“, kdy úspěšně vyplnil
vstupní test znalostí o německých vynálezech a vynálezcích a poslal projekt „Proudové motory“,
s kterým postoupil do celostátního kola této soutěže. Také se s 3D modelem Proudový motor zúčastnil soutěže „Studentské jaro“ pořádané přes facebook agenturou C-agency, kdy z hlasování na
facebooku těsně nepostoupil do závěrečného kola.
strana 46/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Model proudového motoru
Do soutěže České hlavičky zaslal projekt „Létající auto“ student 2.A – Ondřej Haman, kdy
k vlastnoručně vyrobenému létajícímu RC modelu F1 zpracoval požadované informace a technickou
dokumentaci. Výsledky této soutěže budou vyhodnoceny až koncem října 2013.
Tři studentky 1. ročníku oboru Ekonomika a podnikání se zúčastnily celostátní soutěže v psaní na
klávesnici, Talent 2013, pořádanou každoročně Obchodní akademii v Jihlavě.
V prosinci 2012 proběhla na naší škole konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce. Dva
nejlepší studenti ze 3. ročníku se potom v únoru zúčastnili okresního kola, kde obsadili 8. a 9. místo.
Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují olympiády v českém jazyce. Ve školním roce 2012/2013
postoupily do okresního kola dvě žákyně z 3. B Zuzana Melounová a Lucie Hanusová. Okresní kolo proběhlo 6. 2. 2013. Zuzana Melounová se umístila na 4. místě, Lucie Hanusová skončila na 15. místě.
Šachový turnaj středních škol. Dne 16. ledna 2013 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola šachového turnaje školních družstev středních škol. Turnajem prošli suverénním způsobem, obsadili 1.
místo a zajistili si postup do krajského kola. Žáci tak zopakovali loňské vítězství. Letos mezi reprezentanty patřili: Michal Sýkora 4.E, Milan Sýkora 2.C, Tomáš Kotouč 4.E, Štěpán Michal 2.C, Michal Zich
1.E.
Mistrovství škol v piškvorkách - PišQworky. PišQworky jsou pro každého, tříbí logické myšlení a
podporují týmového ducha. Dne 1.11.2012 se 3 týmy vytvořené ze žáků 3.E a 4.E zúčastnily oblastního
kola Mistrovství škol v logické hře piškvorky (PišQworky). V konkurenci 12 týmů obsadil tým ve složení
M. Sýkora, J. Poul, T. Pospíšil, M. Hromádka, L. Suchánek 3. místo. Další 2 týmy se umístily na 5.-8.
místě.
Dne 22.3.2013 proběhla na naší škole soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. V kategorii Junior se zúčastnilo 63 žáků, v kategorii Student 47 studentů. Všichni obdrželi potvrzení o účasti.
19. ročníku celostátní soutěže Autodesk Academia Design 2013 na VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice
se zúčastnil v kategorii 2D konstruování student Miroslav Bureš a v kategorii 3D modelování student Ladislav Šedý.
Za svoji účast, aktivitu, tvorbu a výsledky ve více soutěžích získali studenti naší školy David Doležal,
Michal Brückner, Libor Janíček nominaci v soutěži „Talent Vysočiny 2013“.
Ve dnech 12. - 14. prosince 2012 se studenti naší školy zúčastnili na portálu grunex.com online kola 4.
ročníku soutěže BenQ Školní ajťák. V konkurenci 7 390 soutěžících ze 117 škol se Josef Košťál ze 3.
E umístil na pěkném 21. místě. Výsledky http://www.grunex.com/Page/vysledky-online-kola-soutezebenq-skolni-ajtak/
strana 47/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
9.4 Spolupráce s odbornou praxí, vzájemné projekty
VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou se dlouhodobě podílí na rozvoji technického vzdělávání nejen
v regionálním měřítku, ale má za sebou několik desítek úspěšně realizovaných národních a mezinárodních projektů. Společným jmenovatelem všech těchto aktivit je maximální integrace získaných zkušeností do rozvoje výuky v souladu s pokrokovými směry techniky a technického know-how.
Výrazný podíl ve výuce odborných předmětů tvoří práce na konkrétních projektech s maximálním využitím ICT. Metodika a zadání prací jsou vytvořeny ve spolupráci s mezinárodní průmyslovou praxí. Jedná
se především o konstrukčně technologické kanceláře průmyslového koncernu Siemens VAI, podniků a
firem ŽĎAS a.s., TOKOZ a.s., DEL a.s., ATX automation, Hettich ČR k. s. apod. Škola rozvíjí spolupráci
také s institucemi a firmami v zahraničí.
Odborná exkurze VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou pro studenty VOŠ. V rámci projektu NETME
Working – inovace a transfer do strojní praxe, na kterém VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou spolupracuje s
FSI VUT v Brně, proběhla ve dnech 3. 4.- 4. 4.2013 odborná exkurze ve strojírenských závodech Tatra
Kopřivnice a.s., Vítkovice HEAVY MACHINERY a.s., Vítkovice CILINDERS a.s. a také chráněné památkové zóny Dolní Vítkovice. Odborné exkurze se zúčastnili studenti 1.-3. ročníku VOŠ oboru Informační
technologie ve strojírenství a oboru Automatizace.
Odborné exkurze v Kopřivnici a v Ostravě
V rámci projektu „Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením
na VOŠ“ se zúčastnili, během jarních prázdnin, ve dnech 11. a 12. února dva učitelé elektro ( Ing. Vorlíček a Ing. Vaňáč) odborné stáže ve firmě DEL a.s. Žďár nad Sázavou. Aktuální poznatky z praxe přenesli do tvorby nových vzdělávacích modulů pro VOŠ.
V rámci projektu „Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením
na VOŠ“ se zúčastnila Ing. Černá a Ing. Mrkosová odborného školení ve spolupráci se sociálním partnerem, Organizační kanceláří Žďár nad Sázavou.
Ve spolupráci s podnikem ŽĎAS a.s. jsme pokračovali v rozšíření nabídky CAx aplikací. Stejně jako
v minulých letech i letos podnik ŽĎAS a.s. pomohl finančně s licencováním dvaceti licencí produktu NX
7,5 (dříve Unigraphics). Produkt je aplikací využívanou v průmyslových podnicích v našem regionu
(ŽĎAS, TOKOZ, VAI Siemens, AXIOM Tech a dalších) a je to celosvětově rozšířený software.
Vzájemná podpora VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou a firem v regionu. Firmy z našeho regionu pomáhají škole s propagací technických studijních oborů v rámci dnů otevřených dveří. Škola naopak
umožňuje firmám prezentovat svoje nabídky žákům a studentům posledních ročníků vzdělávání.
strana 48/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
9.5 Publikační činnost a národní garance
Škola využívá pro šíření informací uzlového informačního portálu, na kterém studenti najdou všechny
potřebné informace a je jim poskytnuta možnost připojení ke svým osobním účtům. Pro přímou podporu výuky, publikační činnost a zajištění úzké spolupráce s praxí je dále dostupný samostatný publikační
portál a eLearningové řešení. Za tyto projekty, navazující úzce na rozsáhlou publikační činnost, získala
škola v uplynulých letech několik národních a celosvětových ocenění.
Portál věnovaný výuce na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou (http://www.spszr.cz)
strana 49/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Interní portál věnovaný ISO 9001
Jeden z nejčtenějších technických portálů v ČR, projekt (http://www.designtech.cz)
strana 50/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Z hlediska dlouhodobých projektů je nejpopulárnější publikační portál DesignTech.cz věnovaný problematice nasazení ICT ve strojírenství (více jak 10 000 návštěv měsíčně). Na rozvoji projektu DesignTech.cz, který je určen pro přímou podporu výuky odborných předmětů v oblasti aplikovaných informačních technologií, spolupracuje se školou v současné době více než padesát firem a podniků, dvě
desítky dodavatelů software a téměř stovka odborníků z průmyslové praxe. Do publikace jsou zapojeni
aktivně také studenti, kteří na portálu prezentují výsledky své práce.
Škola je držitelem prestižního mezinárodního ocenění „eLearning Awards European Schoolnet“ za nejlepší eLearningové řešení (www.elearningawards.eun.org) a držitelem ocenění v řadě národních a mezinárodních soutěží (www.spszr.cz).
eLearning portál školy (http://projekty.spszr.cz/moodle/)
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou je garantem modulu P-CAD SIPVZ s portfoliem více než sedmdesáti školicích středisek. Mezi nejvýraznější úspěchy patří především patnáctiletá systematická publikační činnost
převážně v nakladatelství Computer Press s více jak 100 000 prodanými výtisky učebnic v oblasti CA a
PLM technologií, technického kreslení, průmyslové automatizace a v oblasti ekonomiky. Ing. Petr Fořt,
Ing. Jaroslav Kletečka, Ing. Jitka Mrkosová a Ing. Rudolf Voráček jsou autoři vydávaných učebnic.
Vyučující jsou autory několika stovek odborných článků publikovaných v odborných časopisech a na
odborných publikačních portálech (Computer Design, Computer, Connect!, Autodesk NEWS,
REPAIR2000.cz, ROOT.cz, 24hdesign.cz, AutodeskClub.cz apod.).
strana 51/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Naši vyučující jsou autory dvou desítek úspěšných učebnic využívaných ve škole i v praxi
9.6 Spolupráce s vyššími a vysokými školami
Ve spolupráci s FSI VUT Brno (garanti studia: děkan doc. RNDr. M. Doupovec, CSc., proděkan doc.
RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.) pokračovalo kombinované bakalářské studium při zaměstnání.
Studium v oboru Strojírenská technologie probíhalo ze 2/3 ve Žďáře nad Sáz., zbytek na VUT Brno.
Výuka probíhala jeden den v týdnu (pátek). Mezi VUT FSI a naší školou je podepsána smlouva o spolupráci a o pronájmech učeben. Z naší školy na tomto vysokoškolském studiu učili: Dr. Ing. J. Příhoda,
Ing. Jaroslav Kletečka, RNDr. Jež Ladislav, Ing. Málek Bohumil, PhDr. Drahomíra Petřeková, Mgr. Marie
Chlubnová a PhDr. Hana Bořilová. Předpokládá se pokračování této formy studia ve Žďáře nad Sázavou
i v dalších letech.
Byla navázána spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové v oblasti podpory
při výuce CAD technologií. Proběhlo několik konzultací na Filozofické fakultě (prorektor Mgr. Petr
Grulich, Ph.D. a doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.) a na naší škole. Výsledkem je realizovaný projekt,
který pomohl vytvořit Společné pracoviště 3D technologií na naší škole. Součástí pracoviště je
nově dodaný 3D skener, který bude sloužit žákům a studentům naší školy i studentům Univerzity Hradec Králové. Další aktivitou je vzdělávání studentů Filozofické fakulty v oblasti CAD technologií u nás.
Slavnostní předání zařízení pro optickou digitalizaci
strana 52/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Naše škola je členem profesní organizace Českomoravská společnost pro automatizaci Praha.
Vedení organizace je tvořeno vysokoškolskými pedagogy z FS ČVUT Praha, ale jsou zapojeni i odborníci z kateder či ústavů řízení VUT Brno, Technická univerzita Liberec, SOŠ a SOU Lanškroun, Česká
zemědělská univerzita Praha, VOŠ a SPŠE Liberec a komerční sféry – např. TECO Kolín. Praktickým
výsledkem členství je spolupráce na vydání dvoudílné učebnice automatizace a uspořádání celostátní
konference a didaktické výstavy automatizace v květnu 2013.
Spolupráce s VŠCHT Praha. Přednášková činnost v projektu „Hodina moderní chemie“. Hodiny
jsou vedeny studenty vysoké školy formou dialogu, jsou velmi interaktivní, s množstvím pokusů a praktických aplikací.
Další rozvoj spolupráce s vyššími a vysokými školami je především na úrovni společných národních projektů a publikačních aktivit v oblasti aplikovaných informačních technologií, průmyslové automatizace a
strojírenství. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou byla zapojena
v projektu SIPVZ jako garant, školicí pracoviště i jako verifikátor řešení realizovaných na partnerských
školách. Vyučující jsou členové několika společných poradenských komisí s vyššími a vysokými
školami pro rozvoj spolupráce dodavatelů software v oblasti edukační licenční politiky.
Spolupráce s ČVUT FEL Praha je nadále rozvíjena. Zájemci o novinky a studium na FEL ČVUT uskutečnili v lednu exkurzi do vybraných laboratoří jednotlivých studijních programů FEL. Měli možnost
zhlédnout novinky na jednotlivých katedrách a pracovištích. Tradičně největší zájem měli studenti o
novinky v mikroelektronice o multimediální a intermediální pracoviště. I výbojové pracoviště na katedře elektroenergetiky bylo v popředí jejich zájmu a ze sdělovací techniky přenos bezdrátovými sítěmi a
utajování datových přenosů.
Spolupráce s FJFI ČVUT Praha. Škola organizuje ve spolupráci s uvedenou fakultou již druhým rokem cyklus přednášek z matematiky a fyziky.
Trvá spolupráce s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě. Předmětem spolupráce je možné
sladění některých vzdělávacích programů s naší Vyšší odbornou školou, vedoucí k uznání části vzdělání
a připsání určitého počtu kreditů našim absolventům na VŠ. Další možností spolupráce je pomoc při
zavádění modulárního a kreditního systému vzdělávání u nás na VOŠ.
9.7 Sportovní úspěchy
Veškeré sportovní úspěchy jsou průběžně uveřejňovány na www stránkách školy (www.spszr.cz) a
školní nástěnce. Škola se zúčastnila mnoha soutěží a závodů, uvedeny jsou jenom významnější úspěchy.
Pohár Josefa Masopusta
Dne 9. 4. 2013 se naši studenti utkali v turnaji v krajském kole kopané s šesti nejlepšími družstvy v
kraji. První dva zápasy hráli v tříčlenné skupině, kde obsadili 2. místo díky horšímu skóre. Třetí zápas
vyhráli a celkově obsadili 3. místo.
strana 53/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
10. Výsledky inspekční činnosti
Ve dnech 11. - 16. dubna 2013 byla v naší škole provedena inspekce Českou školní inspekcí, Inspektorátu v Kraji Vysočina. Závěry jsou zveřejněny v inspekční zprávě čj. ČŠIJ-414/13-J a protokolu o státní
kontrole čj. ČŠIJ-415/13-J.
11. Základní údaje o hospodaření školy
Zpráva o činnosti a plnění úkolů
příspěvkové organizace za rok 2012
IČO: 488 955 98
DIČ: CZ48895598
Osnova:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena včetně doplňkové činnosti
Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a finančního plánu
a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku
Vyhodnocení finančního hospodaření organizace
Vyhodnocení majetkových práv a povinností včetně veřejných zakázek
Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol, zjištěné nedostatky a závady
s důrazem na finanční dopady (pokuty, penále, doměrky apod.); přijatá opatření
k odstranění zjištěných nedostatků
Tabulková část ke zprávě o činnosti organizace – příloha č. 4
1. Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena včetně doplňkové činnosti
Studijní obory na SPŠ
Studium denní, délka studia 4
roky
KKOV
počty žáků ve šk.r.
2011/2012
2012/2013
rozdíl
109
-3
125
-5
93
-3
Strojírenství
-dobíhající
23-41-M/001
34
-nový
23-41-M/01
78
-dobíhající
26-41-M/002
34
-nový
26-41-M/01
96
-dobíhající
36-45-M/002
31
-nový
36-45-M/01
65
Ekonomika a podnikání
64-42-M/003
25
Elektrotechnika
Technická zařízení budov
+6
strana 54/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
-dobíhající
Výroční zpráva
2012/2013
63-41-M/01
89
120
-dobíhající
78-42-M/001
31
-nový
78-42-M/01
75
103
-3
558
550
-8
-nový
Technické lyceum
Celkem
Studium dálkové, délka studia 3 roky (pro absolventy tříletých učebních oborů)
Od 1.9. 2005 byl otevřen nový obor
Studium dálkové, délka studia
3 roky
Podnikání
KKOV
počty žáků ve šk.r.
2011/2012
2012/2013
rozdíl
64-41-L/524
37
0
0
64-41-L/51
0
38
+1
37
38
+1
Celkem
Další možnosti poskytované žákům během studia



státní zkouška z psaní na počítačové klávesnici
získání certifikátu např. CAD
svářečský kurz
Studijní obory na VOŠ
Studium denní, délka studia 3
roky
KKOV
počty žáků ve šk.r.
2011/2012
2012/2013
rozdíl
Ekonomika a strojírenství
64-31-N/06
59
65
+6
Automatizace a informatika
26-41-N/03
35
30
-5
Informační technologie ve strojírenství
26-47-N/03
35
49
+14
129
144
+15
Celkem
Ubytovaní
Kapacita domova mládeže představuje celkem 175 lůžek. Dívčí část DM má v současné době 25 pokojů
třílůžkových a 2 pokoje dvoulůžkové. Chlapecká část DM má 32 třílůžkových pokojů. Každé patro má
společné sociální zařízení.
Domov mládeže Žďár n. S. zabezpečuje ubytování a stravování žáků naší školy, ale i žáků ostatních
středních škol ve Žďáře nad Sázavou (Gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Střední technická škola, Biskupské gymnázium, Škola ekonomiky a cestovního ruchu).
strana 55/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Počet ubytovaných žáků ve šk.r.
Výroční zpráva
2012/2013
2011/2012
2012/2013
rozdíl
žáci SŠ
56
55
-1
žáci VOŠ
44
32
-12
Celkem
100
87
-13
2011/2012
2012/2013
rozdíl
995
992
-3
99
92
-7
SOŠ a VOŠ
539
539
0
GY
456
453
-3
Stravování
Kapacita školní kuchyně představuje 1 500 obědů.
Počet stravovaných žáků ve šk.r.
celkem
z toho celodenně
(bez obědu)
obědy
Zbývající kapacita je využívána pro vaření obědů pro cizí strávníky.
Doplňková činnost:
Škola provozuje doplňkovou činnost na základě §27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezenou zřizovatelem školy
Krajem Vysočina (dodatkem č. 8 zřizovací listiny ze dne 22.3. 2011 schváleným Zastupitelstvem Kraje
Vysočina usnesením č. 0143/02/2011/ZK) v následujícím rozsahu:
1. obráběčství
2. zámečnictví, nástrojářství
3. hostinská činnost
4. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, a to pouze:
4.1. testování, měření, analýzy a kontroly
4.2. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
5. Čištění a praní textilu a oděvů
6. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Činnosti č. 1 a 2 provozujeme v rámci školních dílen, výhodou je využití strojů v době mimo výuku.
Pod činností č. 3 provozujeme ubytování na domově mládeže a stravování cizích strávníků (cca 200
obědů denně), výhodou je využití volné kapacity uvedených součástí školy, zvyšování zaměstnanosti.
Pod činností č. 4.1. provozujeme 3D tiskárnu, termovizní kameru a vysokorychlostní kameru, výhodou
je využití těchto zařízení v době mimo výuku.
strana 56/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Pod činností č. 4.2. provozujeme vzdělávací kurzy pro firmy, rekvalifikační kurzy např. pro úřad práce
apod., výhodou je využití volných prostor kmenových a odborných učeben v době mimo vyučování,
zvyšování prestiže učitelů a zároveň i zvyšování jejich příjmů.
Pod činností č. 5 provozujeme praní a žehlení prádla pro jiné školské organizace ve městě (STŠ Žďár
n.S., mateřské školy Žďár n. S., SŠ obchodu a služeb SČMSD Žďár n.S.,), výhodou je využití volné kapacity školní prádelny, zvyšování zaměstnanosti.
Pod činností č. 5 provozujeme pronájmy prostor v době mimo výuku - kmenové učebny a odborné
učebny (např. autoškola, Vysočina Education a ostatní organizace), dále tělocvičnu, tenisové kurty,
posilovny (tělovýchovné organizace města, ale také jednotlivci) atd.
Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 (dále VOŠ a SPŠ) zabezpečuje výchovu a vzdělání v denním i v dálkovém studiu. Dále poskytuje služby ubytovací a stravovací a volné kapacity u posledně jmenovaných služeb je využíváno i pro
potřebu obyvatelstva nejenom kraje v rámci doplňkové činnosti školy.
VOŠ a SPŠ má 97 stálých zaměstnanců, z toho 58 pedagogických a 39 nepedagogických. Výuku odborných předmětů z části zabezpečují externí učitelé z místních podniků, což je pro odbornou školu nezbytné.
Ve školním roce 2012/2013 ve škole studovalo 50 žáků denního studia SPŠ, 144 studentů VOŠ a 38
studentů dálkového studia SPŠ.
Celkově došlo v porovnání se školním rokem 2011/2012 k poklesu o 8 žáků denního studia SPŠ,
k nárůstu u dálkového studia SPŠ o 1 žáka a k nárůstu o 15 studentů VOŠ.
V roce 2012 jsme již 4. rokem vyučovali na VOŠ obor Informační technologie ve strojírenství 26-47
N/03, který si stále hledá mezi potencionálními studenty větší zájem.
V roce 2012 škola již 4. rokem vyučovala v maturitních oborech SOŠ podle nových ŠVP.
Školní rok 2012/2013 byl pro školu velice úspěšný z pohledu přijatých žáků a studentů. Došlo
k celkovému navýšení žáků a studentů, což je v době stále se snižujícího počtu vycházejících žáků ze ZŠ
velkým úspěchem školy. Škola se stává svojí oborovou skladbou a svojí kvalitní výukou (např. výsledky
žáků u státních maturit) pro žáky ZŠ velice žádanou.
2. Plnění závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu kraje a finančního plánu a návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku
Tento bod zprávy navazuje na tabulku č. 1
Provozní dotace celkem
47 838 184,43 Kč
z toho
-
příspěvek na provoz
účelové příspěvky celkem
7 623 000,00 Kč
40 215 184,43 Kč
v tom
přímé výdaje UZ 33353
35 071 500,00 Kč

mzdové prostředky celkem
25 805 100,00 Kč
-
platy pedagogů
platy nepedagogů
z toho
19 734 800,00 Kč
strana 57/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
-
OPPP pedagogů
OOPP nepedagogů
Výroční zpráva
2012/2013
5 558 300,00 Kč
440 000,00 Kč
72 000,00 Kč

ostatní přímé náklady
-
ONIV – přímé
pojistné
FKSP
9 266 400,00 Kč
241 000,00 Kč
8 773 000,00 Kč
252 400,00 Kč
Konkurzy a periodické hodnocení
UZ 00038
zvýšená dotace na provoz – příjmy z prodeje majetku
-
13 500,00 Kč
1 840,00 Kč
- Projekt OPVK „ Vzdělávání pedagog. pracovníků v oblasti odborného školství“ reg. č. CZ.1.07/1.3.02/03.0012
UZ 32100985, UZ 32500995
856 029,20 Kč
- Projekt OPVK „Rozvoj odborných kompetencí žáků v oblasti
CA technologií“ reg. č. CZ.1.07/1.1.01/03.0026
UZ 32100985, UZ 32500995
431 985,77 Kč
- Projekt OPVK „Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky“
CZ.1.07/1.1.00/14.0004, UZ 33019
484 934,14 Kč
- Projekt OPVK „NETME Working – inovace a transfer pro strojní
praxi“ reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0046
580 940,23 Kč
- Projekt OPVK „Transformace vzdělávacích programů na
modulární systém s kreditním hodnocením“ reg. č.
CZ.1.07/2.1.00/32.0002, UZ 33019
1 498 888,18 Kč
- Projekt OPVK „Nové směry ve výuce matematiky pro
technické obory“ reg. č. CZ.1.07/1.1.36/01.0007
760 852,91 Kč
- Projekt OPVK „Cestou kvality k úspěšným maturitám“ reg. č.
CZ.1.07/1.5.00/34.0993, UZ 33031
514 714,00 Kč
Přímá a provozní dotace včetně grantů byly v hlavní činnosti vyčerpány do výše limitu. Účelové příspěvky byly čerpány podle jednotlivých UZ. Prostředky na platy (UZ 33353) byly vyčerpány do stanoveného limitu 25 805 tis. Kč, který byl rozepsán samostatně na pedagogické a nepedagogické pracovníky. OPPP (UZ 33353) byly čerpány ve výši limitu 512 tis. Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2012
552 815,00 Kč
z toho
-
hlavní činnost
doplňková činnost
4 606,60 Kč
548 208,40 Kč
Návrh finančního vypořádání hospodářského výsledku r. 2012
Příděl do rezervního fondu
302 815,00 Kč
Příděl do fondu odměn
250 000,00 Kč
strana 58/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Zisk v doplňkové činnosti je tvořen ziskem z hostinské činnosti (školní jídelna 458 150,01 Kč, ubytování
4 876,57 Kč), z pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor (26 970,40 Kč), testování, měření
(48 868,76 Kč), praní prádla (1 940,66 Kč), zámečnictví, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání
kursů, školení (7 402,00 Kč).
3. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace ( hlavní činnost )
- oblast neinvestiční
Výnosy organizace činily celkem za rok 2012
56 074 203,35 Kč
z toho


z toho
-
dotace od zřizovatele
výnosy z prodeje služeb
stravné žáků středních škol a VOŠ (cena potravin )
stravné zaměstnanci
ubytování žáků středních škol a VOŠ
školné VOŠ
ost. tržby – žáci za služby (refundace)
47 838 184,43 Kč
7 629 337,13 Kč
4 639 903,00 Kč
470 529,13 Kč
569 520,00 Kč
379 650,00 Kč
1 569 735,00 Kč

aktivace materiálu

výnosy z prodeje materiálu (prodaný materiál – žáci)
239 588,50 Kč

čerpání fondů – použití rezervního a investičního fondu
336 683,60 Kč

ostatní výnosy

úroky
0,00 Kč
29 328,16 Kč
1 081,53 Kč
Výnosy z prodeje služeb roku 2012 se zvýšily proti roku 2011 o 790,1 tis. Kč, kdy zvýšení je ovlivněno
ostatními tržbami (žáci za služby – refundace). Dále se zvýšily výnosy za stravné žáků o 231,7 tis. Kč.
Porovnání výnosů dle činností s r. 2011:
stravné žáků středních škol a VOŠ (cena potravin)
+ 231 660,00 Kč
stravné zaměstnanci
+ 47 232,49 Kč
ubytování žáků středních škol a VOŠ
školné VOŠ
ost. tržby – žáci za služby (refundace)
- 7 255,00 Kč
+ 9 900,00 Kč
+ 508 596,50 Kč
V roce 2012 došlo při srovnání s rokem 2011 ke snížení poskytnutých dotací o 1 002 tis. Kč, kdy poklesly účelové příspěvky celkem o 1 088 tis. Kč (tj. o 2,6 %) a vzrostl příspěvek na vlastní činnost o 86
tis. Kč (tj. o 1,1 %).
strana 59/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Pokles účelových příspěvků je ovlivněn snížením dotace na přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) a
neposkytnutím dotací, které byly čerpány v roce 2011 (UZ 33027, UZ 33015, UZ 33032). Dotace na
přímé náklady na vzdělávání (UZ 33353) meziročně poklesla o 1 476 tis. Kč (tj. o 4,0 %). Na tento pokles mělo vliv vázání prostředků rozpočtu, které bylo nařízeno usnesením vlády č. 178/2012. Vázání
prostředků činilo 2 % z objemu mzdových prostředků včetně odpovídajících zákonných odvodů.
Naopak čerpání prostředků z projektů OPVK meziročně vzrostlo o 1,4 mil. Kč.
Celkové náklady na hlavní činnost dosáhly výše 56 069 tis. Kč. V porovnání se skutečností roku 2011
jsou náklady na hlavní činnost v roce 2012 nižší o 199 tis. Kč (0,35 %). Z jednotlivých nákladů poklesly
zejména mzdové náklady (o 2,0 %) a cestovné. Naopak se zvýšila spotřeba energie (o 17,9%).
Nebyly překročeny žádné závazné ukazatele rozpočtu (limit mzdových prostředků včetně jeho složení).
Limit na platy byl vyčerpán přesně dle stanoveného rozpočtu. Zaměstnancům byly vyplaceny platy ve
výši 25 293 tis. Kč (UZ 33353), dále platy ve výši 10 tis. Kč (UZ 00038 Konkurzy a periodické hodnocení), 410 tis. Kč (projekty OPVK), 1 242 tis. Kč (doplňková činnost), 226 tis. Kč (jiné zdroje).
OPPP (UZ 33353) byly vyčerpány ve výši 512 tis. Kč, dále byly čerpány OPPP z projektů OPVK (3 002
tis. Kč), z doplňkové činnosti (73 tis. Kč) a z jiných zdrojů (64 tis. Kč).
Celoročně se snížil přepočtený počet pracovníků o 0,341 úvazku, průměrný měsíční plat pedagogických
pracovníků v organizaci se snížil proti roku 2011 o 747 Kč na 30 265 Kč. U nepedagogických zaměstnanců došlo k poklesu průměrného platu ve srovnání s minulým obdobím o 4 Kč na 15 301 Kč.
- oblast investiční
Zdroje na investiční činnost získává naše organizace z investičního fondu, který je naplňován
- vlastními odpisy organizace
- dotací od zřizovatele.
V roce 2012 byl investiční fond tvořen odpisy ve výši 1 736 899,50 Kč. Dotace od zřizovatele nebyla
v roce 2012 poskytnuta.
Předepsaný odvod z odpisů (z investičního fondu) ve výši 479 000,00 Kč byl odveden na účet zřizovatele.
Čerpání investičního fondu v roce 2012:
Částka
elektrický varný kotel do školní kuchyně
95 910,00 Kč
vyhřívaný transportní vozík do školní kuchyně
60 048,00 Kč
multifunkční robot FEUMA do školní kuchyně
229 065,36 Kč
měřicí přístroj do elektrolaboratoře
elektrický kotel Explorer do školní kuchyně
smažící pánev do školní kuchyně
přístupová cesta k tělocvičně (technické zhodnocení)
Výše nakoupený DHM, DNM a technické zhodnocení byly pořízeny:
z vlastních zdrojů
93 239,00 Kč
101 880,00 Kč
84 831,72 Kč
162 225,60 Kč
Částka
827 199,68 Kč
strana 60/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Dále byly prostředky investičního fondu použity na opravy a udržování
(malby a nátěry v budově školy)
157 657,60 Kč
Zůstatek investičního fondu k 31.12.2012
435 309,12 Kč
V rámci investiční výstavby bylo z prostředků zřizovatele provedeno technické zhodnocení budovy, kdy
k 1. 11. 2012 byl zařazen do užívání promítací sál, který byl vybudován z bývalé výměníkové stanice
dálkového topení. Hodnota technického zhodnocení byla 4,1 mil. Kč (spoluúčast školy ve výši 1,5 mil.
Kč, kdy byl v roce 2011 navýšen odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje).
Vyhodnocení finančního hospodaření doplňkové činnosti v r. 2012 (po zdanění)
Hospodaření doplňkové činnosti v r. 2012 vykazuje zisk 548 208,40 Kč (tabulka č. 10).
Doplňková činnost je pro naši organizaci právě v době snižování rozpočtu z úrovně zřizovatele velice
důležitým zdrojem finančních prostředků.
4. Vyhodnocení majetkových práv a povinností včetně veřejných zakázek
Na základě příkazu ředitele školy byla ke dni 31.12. 2012 provedena inventarizace majetku a zásob dle
jednotlivých součástí školy. Příkaz ředitele školy vycházel ze zpracované směrnice k inventarizaci majetku. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Majetek je průběžně opravován, nepoužitelný je vyřazován.
Vyřazený majetek je nabízen ostatním organizacím kraje prostřednictvím „Aktuální nabídky nepotřebného majetku“ na internetových stránkách Kraje Vysočina. Neopravitelný a nepotřebný majetek byl likvidační komisí navržen k prodeji nebo byl určen způsob likvidace.
Celkový stav majetku k 31.12. 2012
Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
účet 013
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet 018
Dlouhodobý hmotný majetek (stavby)
účet 021
87 466,00 Kč
1 211 929,90 Kč
52 234 987,52 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek
(movité věci nad 40 tis. Kč)
účet 022
25 066 436,64 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(movité věci do 40 tis. Kč)
účet 028
Pozemky
účet 031
20 564 540,05 Kč
1 932 505,00 Kč
strana 61/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Celková hodnota majetku
101 097 865,11 Kč
Zásoby byly na účetní stav odsouhlaseny. Největší podíl zásob je ve školní kuchyni. Stav zásob je
úměrný k plynulému chodu školní kuchyně.
Při vymáhání pohledávek je postupováno v souladu s Metodickým návodem pro příspěvkové organizace
zřízené Krajem Vysočina.
5. Přehled a výsledky vnitřních a vnějších kontrol, zjištěné nedostatky a závady s důrazem na
finanční dopady (pokuty, penále, doměrky apod.); přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012
Na základě vyhlášky MF č. 416/2004 Sb. a pravidel Kraje Vysočina k zavedení systému finanční kontroly
u PO zřizovaných Krajem Vysočina schválených RK dne 8.4. 2003 předkládáme roční zprávu o výsledcích finanční kontroly za rok 2012.
S ohledem na výše uvedené usnesení RK ze dne 8.4.2003 zpracovala naše organizace „Směrnici ředitele k zajištění a fungování řídící kontroly“ dle zákona č. 320/2001 Sb. a plán kontrolní činnosti pro školní
rok 2010/2011 a 2012/2013. Z uvedených plánů bylo v roce 2012 provedeno celkem 38 kontrol.
Z toho na úsecích:
Plán
Skutečnost
provozní a ekonomický
10
8
pedagogický SOŠ
4
3
dílny, VOŠ
4
4
domov mládeže
11
9
školní jídelna
14
14
Celkem
43
38
Řídící kontrola je zajišťována odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součást vnitřního řízení při
přípravě finančních a majetkových operací.
 před jejich schválením (předběžná)
 při průběžném sledování uskutečněných operací (průběžná)
 po jejich vypořádání (následná)
Vedoucí úseků školy (provozně ekonomický, pedagogický SOŠ, dílen a VOŠ, domova mládeže, školní
jídelny) zpracovali konkrétní časové plány kontrol. Z kontrol byly zpracovány zprávy o výsledku kontroly včetně shrnutí nedostatků, opatření a termínů odstranění.
Systém kontrolní činnosti i v roce 2012 opět přinesl řadu pozitivních zkušeností, jako např.
-
odstranil drobné finanční nedostatky, ostatní nedostatky a případné potřebné náležitosti byly na
místě odstraňovány
strana 62/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
-
Výroční zpráva
2012/2013
každý vedoucí úseku přistupuje k plnění stanovených úkolů s větší odpovědností za svůj úsek
kontrola sledovala plnění zadaných úkolů z pedagogických a provozních porad.
V roce 2012 v naší organizaci proběhly tři kontroly zaměřené na finanční prostředky:

16. a 17. 1. 2012 – OSSZ Žďár nad Sázavou.
Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanost. Kontrolované
období: 1. 6. 2010 – 30. 11. 2011. Kontrolou byl zjištěn přeplatek pojistného ve výši 2 596,- Kč. Byla
uložena nápravná opatření, která organizace ve stanovených termínech splnila.
 10. 4. 2012 a 12. 4. 2012 - veřejnosprávní kontrola
Na základě pověření ředitele krajského úřadu Kraje Vysočina provedli pracovníci odboru kontroly krajského úřadu Kraje Vysočina následnou kontrolu plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků při veřejnosprávní kontrole na místě a uvedených v protokolu č. 04/FK/2011. Kontrolou nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
 27. 6.2012, 10. 7. 2012 a 27. 7. 2012 - veřejnosprávní kontrola
Na základě pověření ředitele krajského úřadu Kraje Vysočina provedli pracovníci odboru majetkového
krajského úřadu Kraje Vysočina kontrolu hospodaření s nemovitým majetkem.
V průběhu kontroly nebyly zjištěny skutečnosti v nedodržení Zásad ZK týkající se hospodaření
s nemovitým majetkem. Opatření nebylo uloženo.
V roce 2012 neplatila naše organizace žádné penále a žádné pokuty.
6. Tabulková část ke zprávě o činnosti organizace – příloha č. 4:
12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Studijní pobyt – Bilbao. Ve dnech 22.4. – 26.4. 2013 se pedagogická pracovnice naší školy PhDr.
Drahomíra Petřeková, společně se zástupci 14 zemí EU, zúčastnila studijního pobytu ve španělském
Bilbau. Celý studijní pobyt byl zaměřen na výuku jazyků a zejména na implementaci metody CLIL (Content learning in languages ), to znamená výuky jiných všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v
cizím jazyce. Studijní pobyt zahrnoval velké množství teoretických přednášek, ale taky workshopů, kde
byla možnost dozvědět se o kladech tohoto způsobu výuky, ale také o problémech, které s sebou může
zavádění této metody do výuky přinést. Nedílnou součástí byly i návštěvy škol. Organizátoři vybrali
opravdu široké spektrum – od škol základních, středních, učilišť až po školy, ve kterých se připravují
lidé, kteří při pokusech získat práci selhali.
Konference na téma Implementace metody CLIL
strana 63/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Dne 1. 3. 2010 se naše škola zapojila do projektu „Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky“. Projekt je realizován ve spolupráci se Střední školou obchodu a služeb v Jihlavě a dalšími deseti
středními školami v kraji. Cílem projektu je natočení krátkých cizojazyčných filmů s profesní tematikou
využitelných ve výuce na školách. Projekt bude realizován do konce září 2013.
V únoru 2012 se naše škola zapojila jako partner VUT Brno do projektu „NETME Working, inovace a
transfer pro strojní praxi“. Jde především o praxe studentů naší VOŠ na odborných pracovištích VUT
Brno. Celkový rozpočet projektu je 39 mil. Kč, pro naši školu byla vyčleněna částka 1.780 000 Kč.
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou je aktivně zapojena do projektu ENERSOL. Jedná se o program úspory
energií, obnovitelné zdroje energií a snižování emisí v dopravě. Žáci a studenti naší školy se pravidelně
účastní soutěže Enersol, kde se umísťují na předních místech. Škola je jedním z 48 členů občanského
sdružení Asociace Enersol v ČR.
Pracovníci naší školy se zapojili do projektu IQ Industry. Jedná se o navázání spolupráce s podniky
regionu za účelem výměny zkušeností, pořádání odborných přednášek a vzájemné pomoci.
13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou je zapojena do projektu UNIV 2
KRAJE. Příjemcem projektu je Národní ústav odborného vzdělávání v Praze. Zaměření projektu je zvýšení kvality nabídky vzdělávání dospělých.
Cíle projektu:
Vytvoření sítě škol,
modulární příprava programů,
zvýšení kompetencí dalšího vzdělávání,
informační podpora.
Projekt byl zahájen 1.9.2009 a je podporován zřizovatelem školy, Krajem Vysočina.
Práce na projektu:
Byl vytvořen školní tým pro DV pod vedením metodika Mgr. Renaty Fořtové.
Byly navrženy oblasti vzdělávacích programů.
Dne 25.8.2010 bylo slavnostně zahájeno pilotní ověřování 1. vzdělávacího programu „Účetnictví s
využitím výpočetní techniky“.
Koncem prosince 2011 byla k dispozici konečná verze 2. vzdělávacího programu „Mechatronika a
programování“.
Dne 30. 6. 2012 byla ukončena tvorba 3. vzdělávacího programu „Počítačová podpora konstruování pomocí 2D a 3D technologií“.
UNIV 2 KRAJE byl ukončen 31.1.2013 a bude pokračovat projektem UNIV 3.
Kurz – Technika pro nákupčí. Škola realizuje program dalšího vzdělávání pro firmu Wera Werk s.r.o.
Bystřice nad Pernštejnem. Prezenční délka studia je 32 hod. rozdělených do tematických celků technická dokumentace, technika o materiálech, stroje a technické vybavení, technologie výroby.
Kurz – 3D projektování. Škola realizuje program dalšího vzdělávání pro konstrukční firmy (firma
KOMA, Ing. Pavel Kliment). Prezenční délka studia je 20 hod. rozdělených do tematických celků.
Dne 3. 4. 2013 se na naší škole uskutečnil Metodický seminář anglického jazyka. Seminář, pod
záštitou Vysočina Education a lektorovaný Mgr. Martinou Eckert a Mgr. Jarmilou Kociánovou, byl zaměřen na využití IT technologií ve výuce anglického jazyka. Lektorky představily učitelům středních a základních škol 10 konkrétně zpracovaných a v praxi ověřených metodických příprav, ve kterých nevšedním a motivujícím způsobem využily různé internetové stránky, PowerPoint, Facebook, e-mail, YouTube
strana 64/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
a další. Seminář vedený stejnými lektorkami se uskutečnil také 24. 4. 2013 v Pelhřimově. Tyto metodické přednášky a semináře budou pokračovat i ve školním roce 2013/2014.
14. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů
Rozvoj odborných kompetencí žáků v oblasti CA technologií
Zdroj financování:
OP VK, Kraj Vysočina
Celkový rozpočet:
2 580 165,- Kč
Dne 1.12.2010 byl zahájen projekt se zaměřením na výuku pomocí CA technologií. Jedná se především
o vytvoření a modernizaci výukových materiálů pro žáky a studenty naší školy. Projekt byl ukončen
30.6.2012, nachází se v době udržitelnosti.
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti školství
Zdroj financování:
OP VK, Kraj Vysočina
Celkový rozpočet:
2 346 089,- Kč
Dne 1.11.2011 byl zahájen projekt, jehož cílem je posílit další vzdělávání pedagogických pracovníků v
oblasti odborného školství. Projekt byl ukončen 30.6.2012, nachází se v době udržitelnosti.
Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením
Zdroj financování:
OP VK, MŠMT
Celkový rozpočet:
2 776 000,- Kč
Dne 1.1.2012 byl zahájen projekt na VOŠ, jehož cílem je transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením. Projekt byl dokončen 31.8.2013, nachází se v době udržitelnosti.
NETME Working – inovace a transfer pro strojní praxi
Zdroj financování:
OP VK, MŠMT
Celkový rozpočet:
39 mil. Kč, pro naši školu 1.780 000,- Kč
NETME Working vytváří strukturu zaměřenou na vytváření a řízení vztahů a intenzifikaci spolupráce
odborných výzkumných týmů VUT v Brně zapojených do projektu regionálního VaV centra NETME s
dalšími subjekty z řad vzdělávacích institucí a se subjekty ze soukromého sektoru, které jsou přímo
orientované na využití poznatků z oblasti strojního inženýrství. Projekt byl zahájen dne 1.3.2012 a bude
ukončen 28.2.2014.
Nové směry ve výuce matematiky pro technické obory
Zdroj financování:
OP VK, Kraj Vysočina
Celkový rozpočet:
2 759 000,- Kč
Dne 1.6.2012 byl zahájen projekt se zaměřením na výuku matematiky. Jedná se především o vytvoření
a modernizaci výukových materiálů pro žáky a studenty naší školy. Projekt bude ukončen 30.9.2014.
Cestou kvality k úspěšným maturitám
strana 65/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Zdroj financování:
OP VK
Celkový rozpočet:
1 739 128,- Kč
Výroční zpráva
2012/2013
Dne 1.9.2012 byl zahájen projekt, jehož cílem je zvyšovat kvalitu a zlepšovat podmínky výuky formou
čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, finanční gramotnosti, využití ICT technologií. Projekt
bude ukončen 31.8.2014.
Hodnocení zatížení životního prostředí a optimalizace předvýrobních etap ve výuce technických předmětů
Zdroj financování:
OP VK, Kraj Vysočina
Celkový rozpočet:
2 640 000,- Kč
Dne 1.6.2013 byl zahájen projekt, který řeší problematiku rozvoje kompetencí v oblasti moderních
technologií, které umožňují analyzovat zatížení životního prostředí již na úrovni návrhu výrobku a promítnout jej dále do optimalizace technologické přípravy výroby, kontroly a hodnocení kvality. Projekt
bude ukončen 31.12.2014.
Od myšlenky k výrobku
Zdroj financování:
ROP Jihovýchod
Celkový rozpočet:
6 500 000,- Kč
Dne 1.10.2012 byl zahájen investiční projekt, který řeší technické vybavení školy (3D scanner, 3D RP
tiskárna, CNC frézka). Projekt bude ukončen 31.12.2014.
Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost
Zdroj financování:
OP VK
Celkový rozpočet:
6 508 592,- Kč
Dne 1.5.2015 byly zahájeny přípravy projektu, který řeší volnočasové aktivity žáků naší školy společně
se žáky ZŠ. Projekt bude ukončen 30.6.2015.
15. Spolupráce se sociálními partnery
Naše škola rozvíjí spolupráci s nejvýznamnějšími firmami v regionu, jakou jsou ŽĎAS, a.s., DEL,
a.s., Siemens VAI Metals Technologies, s.r.o., HETTICH ČR, k.s., MEDIN, a.s., TOKOZ, a.s., PBS Velká
Bíteš, a.s CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s. r. o. a celá řada dalších. V průběhu školního roku proběhlo
několik setkání zástupců jednotlivých firem s vedením školy. Jednání byla zaměřena na poskytování
informací o organizaci výuky na naší škole a o tvorbě školních vzdělávacích programů. Byly též projednány možnosti další spolupráce mezi školou a firmami. Cílem výše uvedených aktivit naší školy je zapracovat získané poznatky do výchovně vzdělávací práce a školních vzdělávacích programů, stanovit
obsah přípravy a tím přiblížit výuku praktickým potřebám.
Škola je jedním ze zakládajících členů Sdružení pro zavádění standardu průmyslové automatizační sběrnice AS-i do praxe, členství sponzoruje česká pobočka německé firmy Ifm-electronic. Členy
sdružení jsou vysoké školy a elektrotechnické firmy. www.as-interface.cz.
Dlouhodobě škola spolupracuje s organizací BESIP, v březnu 2013 proběhla beseda o silničním provozu
ve Žďáře nad Sázavou a okolí s exkurzí na problematická místa ve Žďáře, na dopravní hřiště a do zkušebny autoškol. Besedy se zúčastnili žáci 4. ročníku.
strana 66/67
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
tel: +420 566 651 211, www.spszr.cz, [email protected]
Výroční zpráva
2012/2013
Spolupráce s centrem prevence Ponorka. Jedná se o spolupráci v oblasti dotazníkových šetření
našich žáků a studentů, návštěvě dne otevřených dveří v centru Ponorka apod.
V průběhu školního roku 2012/13 proběhly besedy pro žáky 1. a 2. ročníku na téma problematiky návykových látek. Besedy organizuje pro školu Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Pro 1. a 2. ročníky jsou určeny besedy o partnerských vztazích, které organizuje sdružení ACET.
Jsme i nadále zapojeni v celostátním programu „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“. Třídíme odpad,
elektrické přístroje a baterie odevzdáváme společnosti Asekol. V roce 2012 jsme odevzdali celkem 341
kg elektropřístrojů, což ušetřilo 8 MWhod energie neboli 587 litrů ropy.
Významnou aktivitou je odborná praxe žáků 2. a 3. ročníků SŠ a studentů VOŠ ve firmách. Zkušenosti
z uplynulých let ukazují, že praxe je velkým přínosem nejen pro žáky, ale také pro naši školu. Došlo k
významnému prohloubení spolupráce a k posílení zpětné vazby při posuzování úrovně vědomostí a dovedností absolventů, které jsou firmami hodnoceny velmi dobře.
Spolupráce se ZŠ. Popularizovat matematiku i mezi žáky základních škol bylo účelem tematické přednášky, která se konala ve středu 10.10. v kinosále naší školy. Účastníky byli žáci 9.B 4.ZŠ Švermova ze
Žďáru nad Sázavou. Ukázková hodina matematiky proběhla ve třídě 2.B oboru Ekonomika a podnikání.
Přednáška je součástí naplňování grantového projektu "Nové směry ve výuce matematiky pro technické
obory".
Ukázková hodina matematiky pro žáky ZŠ
Ve spolupráci s Úřadem práce ve Žďáře nad Sázavou proběhly v průběhu měsíce února a března
2012 pro žáky čtvrtých ročníků semináře zaměřené na problematiku úřadu práce. Přednášející
seznámil žáky s problematikou trhu práce prostřednictvím praktických zkušeností. Seminář byl velkým
přínosem především pro žáky, kteří si budou po absolvování SPŠ hledat a zajišťovat zaměstnaní.
Spolupráce s vyššími a vysokými školami
Spolupráce s vyššími a vysokými školami je popsána v bodě 9.6 této výroční zprávy.
Spolupráce VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavu s odborovou organizací
Odborová organizace na naší škole má s vedením školy velmi dobré vztahy. Vedení školy velice úzce
spolupracuje s odborovou organizací na tvorbě kolektivní smlouvy. Veškeré změny a úpravy kolektivní
smlouvy jsou vždy předem projednány. Odborová organizace je pravidelně seznamována s důležitými
informacemi o chodu organizace.
Škola společně s odborovou organizací řeší veškeré personální změny zaměstnanců. Vedení školy respektuje a vytváří podmínky odborové organizaci pro účast na výborových schůzích a dalších akcích
uskutečňovaných vyššími orgány. Zároveň má vždy zájem být informována o aktuálním dění a jeho
plánovaných akcích.
strana 67/67
Download

Výroční zpráva 2012/2013 - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou