SMLOUVA O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI
uzavřená dle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)
mezi těmito smluvními stranami:
4. Touto Smlouvou se ruší všechny předcházející ústní i
IonAqua a.s.
písemné dohody IonAqua a.s. a Partnera.
Litomyšlská 2117, 560 02 Česká Třebová
II. Předmět Smlouvy
Registrovaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 3207
1. Partner je oprávněn:
Zastoupená předsedou představenstva panem Antonínem Sekaninou
a) nakupovat Produkty za Partnerské ceny podle aktuálního
IČO: 01679066; DIČ: CZ01679066 ;
ceníku a prodávat je koncovým zákazníkům,
telefon: +420 461 100 908; e-mail: [email protected];
b) prezentovat a poskytovat informace o IonAqua a.s., jejích
www.ionaqua.cz
Produktech, distribučním systému a síťovém marketingu
(dále jen „IonAqua a.s.“)
novým zájemcům o spolupráci a odborně vést Partnery
a
jemu v síti hierarchicky podřízené za Odměnu.
Jméno a příjmení/Obchodní jméno:*
2. IonAqua a.s. se zavazuje dodat Partnerovi Produkt a další
zboží dle jeho objednávek. Partner se zavazuje Produkt
Trvale bytem/Se sídlem:*
případně další zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu dle
aktuálního ceníku.
IČO:*
III. Závěrečná ustanovení
(Připojte kopii ŽL. U s.r.o. kopii výpisu z O. R.)
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
DIČ:*
2. Přílohu a neoddělitelnou součást této Smlouvy tvoří Všeobecné
obchodní podmínky pro Smlouvu o obchodní spo(Vyplní jen plátci a připojí kopii platného osvědčení o regislupráci s Partnery č. 1/2013, platné od 10. 11. 2013, které
traci)
podrobněji
upravují práva a povinnosti smluvních stran,
Číslo účtu:*
Etický kodex č. 1/2013 platný od 10. 11. 2013 a Pracovní
Název banky:*
sešit 1/2013 platný od 10. 11. 2013. Partner podpisem této
Telefonický kontakt:*
Smlouvy potvrzuje, že se s jejich obsahem obeznámil, roE-mail:*
zumí jim a souhlasí s nimi.
Doručovací adresa:
Partner:
V
(Vyplňte jen v případě, že se liší od adresy/sídla)
Dne
Registrační číslo (doplní IonAqua a.s.):
(jméno, příjmení/obchodní jméno)
(dále jen „Partner“)
za následujících podmínek:
Podpis:
I. Úvodní ustanovení
1. Účelem této Smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při spolupráci v souvislosti s:
a) marketingem, propagací a prodejem Produktů,
b) poskytováním informací o činnosti IonAqua a.s. a jejích
Produktech, fungováním síťového marketingu a možnostech spolupráce se zájemci o spolupráci,
c) obchodním vedením Partnerů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran jsou blíže definovány
ve Všeobecných obchodních podmínkách pro smlouvu
o obchodní spolupráci s partnery, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
3. Pokud není uvedeno jinak, mají v této Smlouvě termíny s
počátečním velkým písmenem význam definovaný ve Všeobecných obchodních podmínkách.
(* povinné údaje)
IonAqua a.s.:
V České Třebové
IonAqua a.s.
Dne
.
. 2014
Podpis:
Váš poradce (v Síti hierarchicky bezprostředně nadřazený
Partner) je:
Jméno a příjmení:
Registrační číslo:
1
Download

Smlouva Partner