Odborná konference
INNOVA 2014
Setkání firem a vědecko-výzkumných institucí v Plzeňském kraji
24. září 2014
Odborná konference INNOVA 2014:
Setkání firem a vědecko-výzkumných institucí v Plzeňském kraji
Konference INNOVA 2014 se koná v rámci tématu roku
Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK)
„Výzkum a vývoj – zaostřeno na budoucnost“. Akci pořádá
Regionální kancelář Plzeň Obchodní a průmyslové komory
Regensburg a ČNOPK ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a jejím novým výzkumným centrem NTIS – Nové
technologie pro informační společnost.
Aktivity v oblasti inovací jak ve firmách, tak ve vědecko-výzkumných institucích zajišťují konkurenceschopnost společností, formují image dané lokality a zvyšují atraktivitu regionu
pro vysoce kvalifikované vědce i odborné a vedoucí pracovníky.
Cílem konference je posílit spolupráci mezi firmami a vědecko-výzkumnými institucemi v přeshraničním regionu Plzeň-Horní
Falc a podpořit vznik klastrů či jiných forem spolupráce mezi
jednotlivými subjekty, které se na poli inovací pohybují.
Konference ve výzkumném centru NTIS je určena pro firmy, výzkumné instituce a vysoké školy jak z české, tak z německé strany hranice, které zde představí své zkušenosti
v oblasti transferu technologií a aplikovaného výzkumu.
V druhém bloku konference budou představeny možnosti financování vývojových a inovačních projektů z regionálních
i přeshraničních programů. Účastníci konference budou rovněž
informováni například o možnosti daňového odpočtu na výzkum a vývoj nebo inovačních voucherech.
Best practices na poli spolupráce firmy a výzkumné instituce
budou prezentovat zástupci společností MBtech Bohemia s.r.o.
a ZF Engineering Plzeň s.r.o. Na závěr budou moci zájemci
obě tyto firmy i osobně navštívit.
Celá konference včetně následných návštěv firem bude
simultánně tlumočena.
Partneři konference:
Program konference:
Od 9:00 hod. příjezd hostů
10:00
Úvodní slovo
prof. Ing. Josef BASL, CSc., Západočeská univerzita v Plzni
Richard Brunner, Obchodní a průmyslová komora Regensburg
Bernard Bauer, Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Lenka Šolcová, Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Prezentace výsledků celonárodního průzkumu „Spolupráce firem s vysokými školami
a výzkumnými institucemi“
10:30
I. BLOK
Evropské centrum excelence, NTIS - Nové technologie pro informační společnost,
Západočeské univerzity v Plzni
Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D., vedoucí výzkumného centra NTIS, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská
univerzita v Plzni
10:50
Realizace projektů v oblasti výzkumu a vývoje prostřednictvím Technologického kampusu Cham
Prof. Dr. Ing. Peter Firsching, Technische Hochschule Deggendorf, Technologický kampus Cham
11:10
Zkušenosti v oblasti transferu technologií a aplikovaného výzkumu ZČU v Plzni
Ing. Luděk Hynčík, Ph.D., zástupce ředitele NTC - Nové technologie výzkumné centrum
Ing. Jindřich Liška, Ph.D., vedoucí laboratoře DiagEn, výzkumné centrum NTIS
11:30
Společná diskuse k tématům I. bloku
11:45 – 12:00 Přestávka na občerstvení
12:00
II. BLOK
Představení programu pro financování výzkumu a inovací HORIZONT 2020
Ing. Eva Hillerová, ředitelka NICER (Národní informační centrum pro evropský výzkum)
Technologické centrum Akademie věd České republiky
12:20
Novela zákona o daních z příjmů právnických osob – možnosti snížení daňové povinnosti
prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj
RNDr. Antonín Weber a Ing. Pavel Šnobl, Deloitte Česká republika
12:50
Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji
Ing. Martin Holubec, BIC Plzeň
13:05
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020,
tematický cíl 1: Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Ing. Jan Přibáň, vedoucí Odboru fondů a programů EU, Krajský úřad Plzeňského kraje
13:20
Společná diskuse k tématům II. bloku
Přestávka na oběd
14:15
III. BLOK
Kooperace firem a vědecko-výzkumných institucí v rámci inovativních vývojových projektů
v automobilovém průmyslu
MBtech Bohemia s.r.o.
Dr. Wolfram Motz, jednatel, MBtech Bohemia s.r.o.
Best practices - spolupráce firmy a výzkumné instituce v praxi
ZF Engineering Plzeň s.r.o.
Dr. Robert Ingenbleek, jednatel, ZF Engineering Plzeň s.r.o.
16:00
Následná možnost prohlídky obou společností
MBtech Bohemia s.r.o.
Daimlerova 1161/6
301 00 Plzeň - Skvrňany
ZF Engineering Plzeň s.r.o.
Univerzitní 1159/53
301 00 Plzeň - Skvrňany
Místo konání:
NTIS - Nové technologie
pro informační společnost
Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Termín: 24. září 2014
Kontaktní osoba
Regionální kancelář Plzeň Obchodní a průmyslové
komory Regensburg a Česko-německé obchodní
a průmyslové komory
Ing. Karla Stánková
Tel. 377 555 003
Tel. 731 150 610
[email protected]
Prohlídky firem od 16 hodin:
MBtech Bohemia s.r.o.
Daimlerova 1161/6
301 00 Plzeň - Skvrňany
Další partneři tématu roku ČNOPK
ƒƒ
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie
und Technologie
ZF Engineering Plzeň s.r.o.
Univerzitní 1159/53
301 00 Plzeň - Skvrňany
Účast na akci je zdarma.
Uzávěrka přihlášek: 17.09.2014
Vaše přihlášky zasílejte prosím na Ingrid Wohlrabovou:
[email protected]
Počet účastníků je omezen.
V případě Vašeho zájmu o prohlídku jedné z firem budou
Vaše přihlašovací údaje poskytnuty dané společnosti,
která může bez udání důvodu Vaši účast odmítnout.
ƒƒ
Veletrhy Brno, a.s.
ƒƒ
Schunk Praha s.r.o.
ƒƒ
Brose CZ spol. s.r.o.
ƒƒ
Carl Zeiss spol. s.r.o.
ƒƒ
Robert Bosch, spol. s.r.o.
ƒƒ
Siemens, s.r.o.
ƒƒ
Fraunhoferovo centrum pro střední a východní Evropu (MOEZ)
ƒƒ
Strojírenský institut Chemnitz (ICM e.V.)
ƒƒ
Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé
technologie a inovace
ƒƒ
České vysoké učení technické v Praze
ƒƒ
VÚTS a.s. / Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
www.ahk-plzen.cz | www.ihk-pilsen.de
Download

Odborná konference