Borsa'dan
HGYD'ye tebrik
Mesai
saatlerine ayar
Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri SAYFA
’DA
ile birlikte Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný 6
Birkan Demirci'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
14 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
Yaz kýyafetinde,
yönetmelik deðiþikliði
beklentisi
Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir
Eþkil, "Kamu personelinin beklentisi, yaz aylarýnda kravatsýz çalýþma lütfu deðil, yönetmelikte yer alan sýnýrlamalarýn kaldýrýYFA
larak, saçýnýn, sakalýnýn, býyýðýnýn, fularý- SA3’TE
nýn þeklinin yönetmelikle kendisine dayatýlmamasýdýr" dedi.
Hitit Üniversitesi
öðrencilerinden
Uslu'ya ziyaret
Vali Sabri Baþköy
yaptýðý açýklamada memurlarýn mesai saatlerinin yeninden düzenlendiðini bildirdi.
Açýklamasýnda, "16
Þubat 2014 tarih ve
2014/5883 sayýlý Bakanlar
Kurulu Kararýna istinaden 31 Mart 2014 Pazartesi günü bütün yurtta
saatler (saat 03.00'ten itibaren) 1 saat ileri alýndýðýndan, halen Ýlimizde SAYFA
TE
uygulanmakta olan me- 3’
sai saatleri...
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Vali Sabri
Baþköy
40 KURUÞ
Çorum Dubai'de tanýtýldý
HGYD'den
"kaçak yayýn"
uyarýsý
Hitit
Gazeteciler
ve Yayýncýlar Derneði Ýletiþimden Sorumlu Yönetici Güngör
Atak, kaçak radyo yayýnlarý
ile ilgili olarak vatandaþlara
uyarýlarda bulundu.
Çorum'da ruhsatlý ve frekans
izni bulunan ve RTÜK'te kayýtlý
radyolarýn yanýsýra bazý radyolarýn da il ve ilçelerde kaçak yayýn
yaptýðýnýn tespit edildiðini belirten Güngör Atak, kaçak yayýn
yapan radyolarýn yayýnlarýnýn
RTÜK tarafýndan durdurulduðunu ve gerekle
A
yasal sürecinin ger- SA3Y’TFE
çekleþtirildiðini ifade
etti.
Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonu Orta
Doðu'nun en büyük ve önemli turizm fuarý olan
ve 05-08 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Birleþik
Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleþtirilen Arabian Travel Market Turizm Fuarýnda tanýtýldý. 87 ülkeden 2 bin 500'den fazla katýlýmcý kuru-
mun yer aldýðý Arabian Travel Market Turizm Fuarýnda Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonu'nun (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat)
tanýtýmýný yapmak üzere, Yeþilýrmak YFA
SA
Havzasý Kalkýnma Birliði'ni temsil eden 5’TE
bir heyet katýldý.
ÝÞKUR’dan “Giriþimcilik” eðitimi
SAYFA
10’DA
Özel Eðitim Meslek
Lisesi'nde kutlama
Hitit Üniversitesi Öðrenci Grup Baþkaný Yasin Hayýr baþkanlýðýnda yaklaþýk 20 kiþilik heyet
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu ziyaret etti.
Ziyarette öðrencilerle bir araya gelen Araþtýrmacý - Yazar Sevda Türküsev'de öðrenciFA
lere tavsiyelerde bulunarak, "Hayat bedel SA’YDE
7
ödemek ve haddini bilmekten ibarettir. Bugün sokak eylemlerinde görüyoruz. Kimse
cin olmamýþ herkes adam çarpmaya çalýþýyor.
Güngör Atak
Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde
"Engelliler Haftasý" nedeniyle kutlama
programý düzenlendi.
Okulun konferans salonunda yapýlan
program saygý duruþunda bulunulmasý ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. SAYFA
5’TE
Almanya'nýn Türkiye
Büyükelçiliði ile Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý
tarafýndan, Alman Türk Ticaret
ve Sanayi Odasý ile Siemens'in
katkýlarýyla organize edilen
Türk-Alman
Ekonomi
Günü, 15 Mayýs Perþembe günü Çorum Anitta SAYFA
E
Otel'de gerçekleþtirile- 5’T
cek.
"Kentin sorunlarýnýn çözümü
için lobi faaliyeti yapmalýyýz"
Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'ni
(MÜSÝAD) ziyaret etti. Ticaret
Borsasý Genel Sekreteri Funda
Ertekin ve Ticaret Borsasý ve SAYFA
MÜSÝAD yönetim kurulu 2’DE
üyelerinin de hazýr bulunduðu
ziyarette borsa Bektaþ...
CHP Kadýn Kollarýndan TBMM’ye çýkarma
SAYFA 7’DE
Türk-Alman
Ekonomi Günü'nden
beklenti büyük
Çocuk Haklarý Ýl Komiteleri oluþturuldu
SAYFA 10’DA
TEK
YILDIZ
2
HABER
14 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
2
"Kentin sorunlarýnýn çözümü
için lobi faaliyeti yapmalýyýz"
Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'ni (MÜSÝAD) ziyaret etti.
Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin ve Ticaret Borsasý ve MÜSÝAD yönetim kurulu üyelerinin de hazýr
bulunduðu ziyarette borsa Bektaþ, genel kurulda tekrar baþkanlýða seçilen MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nu kutlayarak çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Ticaret Borsasý ve MÜSÝAD'ýn ayný kulvarda yürüdüðünü, MÜSÝAD'ý borsanýn bir þubesi gibi gördüklerini belirten
Bektaþ, ortak paydalarýnýn Çorum olduðunu söyledi. Bek-
YILDIZ AJANDA
taþ, Çorum adýna taþ üstüne taþ koyan herkesin yanýnda olduklarýný
açýkladý.
Sanayi ve tarým entegrasyonunun saðlanmasý gerektiðinin altýný
çizen Bektaþ, sanayi-tarým ve üniversite iþbirliðinin saðlandýðýnda il ekonomisine daha çok katma deðer saðlanacaðýný vurguladý.
Ýstikrarýn ekonomideki önemine dikkat çeken Bektaþ,
"Yatýrýmcý için en önemli þey huzur
ve istikrardýr. Huzur ve istikrar ortamýnýn olduðu yere iþadamlarý yatýrým
yapar. Çorum'daki tüm sanayici ve
iþadamlarý bizim için önemli. Yaptýklarý yatýrýmlar, oluþturduklarý istihdam alanlarý ile bu þehirde huzur ve
güven ortamýnýn saðlanmasýna katkýda bulunuyorlar. Bu þehirde huzur
ve güven ortamý varsa bunda hepimizin katkýsý var. Eðer yoksa bu hepimiz bundan sorumluyuz. Tek gayemiz esnafý, sanayici ve tüccarý ile
bu kenti daha ileriye taþýmak" dedi.
MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný
Uygun Fiyatlarda
Satýlýk Lüx Daireler
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Rumi Bekiroðlu da, Çorum'un sadece leblebi ile deðil diðer
sahip olduðu diðer marka deðerleriyle de ön plana çýkarýlmasý gerektiðini söyledi.
Çorum denilince akla sadece leblebinin geldiðine dikkat çeken Bekiroðlu, kentin makine ve un sektöründe söz
sahibi iken Osmancýk pirinci, Oðuzlar cevizi gibi marka deðerlerinin olduðunun altýný çizdi.
MÜSÝAD'ýn toplumun her kesimden üyesinin bulunduðunu dile getiren Bekiroðlu, MÜSÝAD çatýsý altýnda tüm
üyelerin siyasi kimliklerini görüþlerini bir kenara býrakarak
Çorum adýna çalýþmalar yaptýðýný belirtti. Bekiroðlu, MÜSÝAD baþkanlýðýnýn yaný sýra siyasi bir kimliðinin bulunduðunu ancak kurum olarak tüm siyasi partilere eþit mesafede
olduklarýnýn altýný çizdi.
Kamuda Çorumlu çok sayýda bürokrat bulunduðunu
anlatan Bekiroðlu, kentin sorunlarýnýn çözümü noktasýnda
toplumun tüm kesimlerinin el ele vererek lobi faaliyeti yapmasý gerektiðini sözlerine ekledi. Haber Servisi
Boðazkale Belediye Baþkaný
Tangazoðlu'ndan Uslu'ya teþekkür
Satýþ Danýþmaný Aranýyor
Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli
bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr.
Müracaat: Eþref Hoca caddesi
Miray Apt. Modlife yaný
Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, Ýl Genel Meclis üyesi Abdullah Meteoðlu Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.
Tangazoðlu, seçim kampanyalarý sürecinde
desteklerinden dolayý Uslu'ya teþekkür ederek,
ilçeye yapacaklarý çalýþmalar için destek istedi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Uslu, Boðazkale ilçesinin tarihi ve turistik
açýdan oldukça önemli bir konuma sahip olduðunu,ilçeye yapýlacak çalýþmalarý yakýndan takip ettiðini ifade etti.
Boðazkale ilçesinin en önemli konularýndan
bir tanesinin sit alaný olduðunu vurgulayan
Uslu, "Boðazkale ilçe merkezinin büyük bir
kýsmýnýn 1.derece Arkeolojik Sit Alanýnda bu-
lunmasýndan dolayý bölgede oturanlara mevcut konutlarýnýn bakým-onarým ve tadilatlarýný
yapmalarýný engellemekte, kamulaþtýrma iþlemlerinin yapýlmamasý nedeniyle de ilçe halkýný maðdur etmekteydi. Kültür ve Turizm Bakanýmýz Ömer Çelik ile yaptýðýmýz görüþmeler
sonucunda Bakanlýk yetkilileri Boðazkale'ye
gelerek incelemelerde bulundular. Ýncelemeler
sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðýndan Bölgenin Hazine
arazisine taþýnmasýný talep etti. Bizlerde konunun takipçisiyiz" dedi.
Uslu, konuyla ilgili gelinen son nokta hakkýnda bilgiler almak üzere Toplu Konut Ýdaresi
yetkilileri ile telefonla görüþerek Boðazkale heyetini TOKÝ'ye yönlendirdi.
Haber Servisi
Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve
Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri
dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana
sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr.
Müracaat Tel: 0532 425 60 79
Fitne; Müslümanlar arasýnda
bölücülük yapmak, sýkýntýya, zarara,
günâha sokmak çok günâhtýr.
Abdulganî Nablüsî "Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
YAÞAMA TARZI
Yatak ateþ oldu beni yakýyor
Kemiklerim iðne gibi batýyor
Gözlerimden durmaz yaþlar akýyor
Yaþamada zora vardý ne deyim
Yataðýmda bende yatamaz oldum
Bir kulun yüzüne bakamaz oldum
Aðlayýp sýzlayýp kendimi yordum
Yaþamada zora vardý ne deyim
Belim aðrýr dönemiyorum yatakta
Gözüm kalýr ýþýlayacak þafakta
Yaðmur yaðar durmaz olur saçakta
Yaþamada zora vardý ne deyim
Düþtüm yolda aðrý girdi belime
Gelip yattým bende evde yerime
Haber veremedim kulun birine
Yaþamada zora vardý ne deyim
Rýza Koçak
Rýza Koçak sende sakla sazýný
Kayýp ettin baharýný yazýný
Unutursun bir gün sende yazýný
Yaþamada zora vardý ne deyim
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
2,070
2,840
STERLiN 3,488
JPY YENi 0,202
2,071
2,841
3,490
0,203
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
Mühendislik öðrencileri SODEX Fuarýný gezdi
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliði Bölümü öðrencileri Ýstanbul'da
düzenlenen SODEX 2014 fuarýný gezdi. Geziye
Arþ. Gör. Sertaç S. Seyitoðlu ve
Arþ. Gör. Mustafa Haboðlu'da katýldý.
Isýtma ve soðutma sektörünün
temsilcilerini bir araya getiren
ISK-SODEX 2014 Fuarý 838 firma-
nýn yer aldýðý ve 90 bin kiþinin ziyaret ettiði alanýnda Türkiye'de düzenlenen en büyük fuar olma
özelliði taþýyor. Yapýlan teknik gezide öðrencilere
ilgi alanlarýnda ki son teknolojilerin neler olduðu, nerelerde kullanýldýklarý konusunda bilgilendirme yapýldý ve alanýnda ki öncü firmalarýn yetkilileri ile görüþmeleri
saðlandý. Haber Servisi
Ýmtiyaz Sahibi
Sahibinden 1000 M2
Kiralýk Ýþ yeri
5. Ay, 31 Gün,
20. Hafta
USD
EUR
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
14.05.2014
Benim bu halimde Allaha kaldý
Ecelim geldide geri mi kaldý
Þu benim aklýmda karýþtý kaldý
Yaþamada zora vardý ne deyim
Müracaat: 0505 234 66 89
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
03:32
05:18
12:44
16:36
19:57
21:34
Rüyamda mezarýmý kazýyorum
Uyanýnca ben canýmdan beziyorum
Saða sola dönemiyorum acýyor
Yaþamada zora vardý ne deyim
Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda'
4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx
Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr.
5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar
ile satýlýktýr.
Müracaat: 0532 371 56 09
:
:
:
:
:
:
Yýl: 10 Sayý: 2782 14 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Haber Yönetmeni
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Fatih AKBAÞ
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Spor Yönetmeni
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Adnan YALÇIN
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Kubilay Kaan YÜCEL
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Hukuk Danýþmanlarý:
Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ
Tasarým
Av. Yakup ALAR
Fethi SÜMÜÞ
(213 98 86)
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
NÖBETÇÝ ECZANELER
ÖZHABOÐLU ECZANESÝ TEL: 224 58 31
ESKÝ ANKARA CAD. NO: 54
UÐUR ECZANESÝ
TEL: 221 76 09
BAHABEY CAD. 17/A
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
14 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
HABER
3
Mesai saatlerine ayar
Vali Sabri Baþköy yaptýðý açýklamada
memurlarýn mesai saatlerinin yeninden
düzenlendiðini bildirdi.
Açýklamasýnda, "16 Þubat 2014 tarih
ve 2014/5883 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýna istinaden 31 Mart 2014 Pazartesi
günü bütün yurtta saatler (saat 03.00'ten
itibaren) 1 saat ileri alýndýðýndan, halen
Ýlimizde uygulanmakta olan mesai saatleri, Çorum kamuoyu tarafýndan Valiliðimize yapýlan müracaatlar nedeniyle tekrar deðerlendirilmiþ olup, 20 Mayýs 2014
Salý gününden itibaren 657 sayýlý Devlet
Memurlarý Kanununun 100. maddesi gereðince aþaðýdaki þekilde yeniden düzenlenmiþtir" diyen Vali Baþköy, "Özel Ka-
nun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalýþma saatleri düzenlemek zorunda olan kamu kurum ve kuruluþlarýna ait hükümler
saklýdýr. Ayrýca, 6111 sayýlý Kanunun 104.
maddesi ile eklenen 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunun 100. maddesinin ikinci
fýkrasý gereðince, özürlüler için özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaþým
þartlarý göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalýþmanýn baþlama ve bitiþ
saatleri ile öðle dinlenme süreleri Valilik
Makamýndan onay alýnmak suretiyle belirlenebilir" ifadelerini kullandý.
Yeni mesai düzenlenmesine göre çalýþma saatlerý þöyle: "08.00 - 12.30 ve
13.30 - 17.00" Yasin YÜCEL
Büro Memur-Sen'den
Vali Baþköy'e mesai
saati teþekkürü
Büro Memur-Sen Çorum Þube
Baþkaný Erdoðan Cengiz, mesai saatlerini yeniden düzenleyen Vali Sabri
Baþköy'e teþekkür etti.
Açýklamasýna "Bilindiði üzere
01.05.2014 tarihinden itibaren Ýlimizde
kamu kurum ve kuruluþlarýnda mesai
saatlerine iliþkin olarak Valilik Makamýnca yeni bir düzenleme yapýlarak daha
önce
08.0012.00/13.00-17.00
saatleri arasýnda uygulanmakta
olan
mesai saatleri 08.0012.00/13.30-17.30
þeklinde deðiþtirilmiþ, öðlen tatili 1 saatten birbuçuk saate
çýkarýlmýþ, buna baðlý olarak da akþam
mesai çýkýþý 17.30
olarak belirlenmiþ
bulunmakta idi" diyerek baþlayan Erdoðan Cengiz, "Ancak söz konusu deðiþikliðin nedeni olarak, Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðüne baðlý kimi okullarda görev yapan bazý müdürlerin Cuma gününe mahsus olmak üzere kendi personeline yönelik gayri insani bazý tutum ve davranýþlarýndan kaynaklandýðý kamuoyunda tartýþýldýðý bilinmektedir. Bilindiði üzere kurumlarýn her birinin kendine mahsus bir iç iþleyiþi ve
çalýþma programý bulunmaktadýr. Bu
nedenle mesailerle ilgili herhangi bir
deðiþiklik ihtiyacý doðmasý halinde, bu
durumun kurumlar bazýnda deðerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan kurumlarda mesai deðiþikliðine gidilmesi, en
uygun olan bir durumdur. Bu çerçevede ilimizde kamu kurumlarýnda çalýþan, ana okulu ya da kreþlerde çocuklarý bulunan ya da ilçelerde çalýþýp da
belirli saatlerde evlerine dönmek du-
rumunda olan, aile yaþantýsýný ya da
özel hayatýný alýþýlagelmiþ saatler olan
13.00-17.00 öðleden sonra mesaisine
göre ayarlamýþ bulunan kamu personeli bu durumda maðdur olmuþ ve bu
yöndeki þikayetler Sendikamýza üyemiz olsun olmasýn kamu
çalýþanlarý tarafýndan iletilmiþtir" dedi.
Hizmet sendikacýlýðý
anlayýþýyla hareket ettikleri için bu konuda gerekli giriþimlerde bulunduklarýný ve kamu çalýþanlarý adýna Valilik Makamýna müracaatla bu
durumun
doðurduðu
olumsuzluklarý yazýlý olarak bildirdiklerini, gerekli görüþmeleri yaparak,
çözüm önerisi de sunulmak suretiyle problemin
halli için aktif çaba gösterdiklerini dile getiren
Cengiz, "Bu baðlamda
talebimiz, yeni maðduriyetlere yol açýlmamasý ve
var olan kimi sýkýntýlarýn da aþýlmasý
noktasýnda mesai saatlerinin 08.0012.30/13.30-17.00 olarak düzenlenmesi þeklinde olmuþ ve önerimiz Valilik
Makamýna iletilmiþtir.
Sendikamýzýn yoðun çabasý sonucunda ve taleplerimiz doðrultusunda
Ýlimizde Kamu Kurum ve kuruluþlarýnda mesai saatleri 20 Mayýs 2014 tarihi itibariyle 08.00-12.30/13.30-17.00
saatleri arasýnda yapýlmak üzere yeniden düzenlenmiþ bulunmaktadýr.
Bu konuda kamu çalýþanlarýnýn
haklý taleplerine karþý göstermiþ olduklarý anlayýþ ve kolaylýk nedeniyle
sayýn Valimiz Sabri Baþköy'e kamu çalýþanlarý adýna Büro Memur-Sen olarak teþekkürlerimizi iletir, yeni uygulamanýn çalýþanlarýmýz için hayýrlý olmasýný dileriz" ifadelerini kullandý.
Yasin YÜCEL
HGYD'den "kaçak
yayýn" uyarýsý
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar
Derneði Ýletiþimden Sorumlu Yönetici Güngör Atak, kaçak radyo
yayýnlarý ile ilgili olarak vatandaþlara uyarýlarda bulundu.
Çorum'da ruhsatlý ve frekans izni bulunan ve RTÜK'te kayýtlý radyolarýn yanýsýra bazý radyolarýn da il
ve ilçelerde kaçak yayýn yaptýðýnýn
tespit edildiðini belirten Güngör
Atak, kaçak yayýn yapan radyolarýn
yayýnlarýnýn RTÜK tarafýndan durdurulduðunu ve gerekle yasal sürecinin gerçekleþtirildiðini ifade etti.
Kaçak yayýn yapan radyolarýn vericilerinin, ruhsat ve frekanslarý bulunmadýðý için yasal olarak elektrik
alamadýklarý ve yer temini yapamadýklarýný hatýrlatan Güngör Atak,
kaçak yayýn yapanlara yer temin
eden, vericilerine elektrik saðlayan
vatandaþlarýn hapse kadar varan
maddi ve manevi cezalara çarptýrýldýðýný belirterek, "Bu konuda vatandaþlarýmýzýn maðdur olmamalarý için dikkatli olmalarýný istiyoruz.
Ayrýca vatandaþlarýn böyle bir taleple karþýlaþmalarý durumunda da
Radyo Televizyon Üst Kurulu'na þikayette bulunmalarý veya Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ne
þikayetlerini iletebilirler" dedi.
Haber Servisi
Belediyelere,
Kamu Ýhale Kanunu
semineri
Çorum Belediyesi, personeline ihalelere yönelik eðitim semineri düzenledi.
Sayýþtay Uzman Denetçi Bahattin Iþýk tarafýndan
verilen seminerde 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu,
4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu ve 2886
Devlet Ýhale Kanunu anlatýldý.
2 gün süren eðitim seminerine, Çorum Belediyesi
personeli baþta olmak üzere ilçe belediyelerden de çok
sayýda davetli katýldý.
Sayýþtay
Uzman
Denetçisi Bahattin Iþýk
konuþmacý olarak katýldýðý seminerde, kamu ihale kanunlarý ile ilgili son düzenlemeler,
uygulamada karþýlaþýlan sorunlar ve çözüm
yollarý hakkýnda bilgiler verirken, 4734 Sayýlý
Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 Sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu genel hükümleri, uygulama yönetmelikleri, 2886 Devlet Ýhale Konunu ve ihale uygulamalarýndaki hatalar ve
örnek kamu ihale kurulu kararlarýný anlattý.
Haber Servisi
Yaz kýyafetinde, yönetmelik
deðiþikliði beklentisi
Eðitim Bir Sen Çorum Þube
Baþkaný Tahir Eþkil, "Kamu personelinin beklentisi, yaz aylarýnda kravatsýz çalýþma lütfu deðil,
yönetmelikte yer alan sýnýrlamalarýn kaldýrýlarak, saçýnýn, sakalýnýn, býyýðýnýn, fularýnýn þeklinin
yönetmelikle kendisine dayatýlmamasýdýr" dedi.
Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve
Kýyafetine Dair Yönetmelik'in
11. maddesi ve 2007/14 sayýlý
Baþbakanlýk Genelgesi gereðince 15 Mayýs 2014-15 Eylül 2014 tarihleri arasýnda yazlýk kýyafet giyilebildiðini belirten Eþkil, yazlýk kýyafet uygulamasýnda kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personelin kýlýk ve kýyafetine dair yönetmeliðin 5. maddesinde belirtilen þartlara uygun olmak kaydýyla mahallinde ceketsiz, uzun
veya kýsa kollu gömlek ve kravatsýz olarak çalýþmasýna müsaade edildiðini
söyledi.
Eþkil konuyla ilgili yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý:
"Görüldüðü üzere, yönetmelik, deðiþtirilemez, kutsal bir metin deðildir; çevre, iklim ve çalýþma þartlarý gereðince 5. maddenin meþhur kýsýtlamalarý dahi göz ardý edilebilmektedir. Mevsim deðiþikliðine, havalarýn
ýsýnmasýna gösterilen hassasiyetin çalýþanlarýn özgürlüðüne gösterilmediði
günümüzde, kamu personelinin beklentisi, yaz aylarýnda kravatsýz çalýþma
lütfu deðil, yönetmelikte yer alan sýnýrlamalarýn kaldýrýlarak, saçýnýn, sakalýnýn, býyýðýnýn, fularýnýn þeklinin yönetmelikle kendisine dayatýlmamasýdýr. Tam üyelik müzakereleri yürüttüðümüz, genel saðlýk, genel ahlak ve
kamu güvenliði ilkelerinin esas alýndýðý AB üyesi ülkelerde kamu görevli-
leri herhangi bir kýlýk ve kýyafet
zorunluluðu ya da yasaðý yoktur.
Yine ülkemizde 2914 sayýlý Kanun'a tabi öðretim elemanlarý ile
2802 sayýlý Kanun'a tabi hâkimler, savcýlar yönünden (mesleki
kýyafet haricinde) bu türden bir
kýlýk ve kýyafet zorunluluðu ve
sýnýrlamasý bulunmamaktadýr.
Görüldüðü üzere, farklý personel
kanunlarýna tabi kamu görevlileri arasýnda da eþit bir uygulama bulunmamaktadýr.Eðitim Bir
Sen olarak, nasýl ki yazlýk kýyafet
genelgesiyle yýlýn yarýsýnda yönetmeliðin 5. maddesi görmezden gelinebiliyorsa, ayný þekilde söz konusu sýnýrlamalarýn kaldýrýlarak, kamu görevlilerinin milletimizin deðerlerine ve genel kabul görmüþ kýlýk ve kýyafet þekillerine uygun olmak, herkesin bu kapsamda tercihlerine azami saygý
gösterilmesi kaydýyla tercihleri doðrultusuna belirleyecekleri kýlýk ve kýyafetle görevlerine gitmelerini ve görev mahallinde bulunmalarýný temin
edecek bir yönetmelik deðiþikliðini talep ediyoruz. Ayný serbestlik, öðrenciler yönünden de saðlanmalýdýr. Millî Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Okul Öðrencilerinin Kýlýk ve Kýyafetlerine Dair Yönetmelik de, týpký kamu çalýþanlarý açýsýndan öngörüldüðü gibi, öðrenciler yönünden dayatmalar ve sýnýrlamalar içermektedir. Yine kamu personeline olduðu gibi, öðrencilere de
yaz dönemi kýlýk ve kýyafetlerinde esneklik tanýnmakta olup bu esnekliðin
öðrenciler için yönetmelikteki temel ilkelere aykýrý olmayacak, ahlaki ve
ruhsal geliþimlerine zarar vermeyecek þekilde kýlýk ve kýyafet serbestisine
dönüþtürülmesini saðlayacak bir yönetmelik deðiþikliði yapýlmalýdýr."
Fatih AKBAÞ
"Boðazkale'nin projelerine
her zaman destek vereceðiz"
Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk ve Ýl Genel
Meclisi üyesi Abdullah Meteoðlu Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý ziyaret ederek yerel seçimlerdeki desteklerinden dolayý teþekkür ettiler.
Boðazkale Belediye Baþkaný Tangazoðlu, seçim
kampanyalarý sürecinde Boðazkale halkýna hizmet
anlamýnda söz verdikleri ve yapmak istedikleri
projeler hakkýnda bilgi verdi.
Tangazoðlu özellikle sit alanlarý ile Ýlçede göçü
durdurmada ve gelir artýþýnda etkili olabilecek su-
lama projesine Baðcý'dan destek istedi. Baðcý ise
Boðazkale ilçesi projelerine her zaman destek vereceðini belirterek, ilçelerde göçün ciddi bir sýkýntý olduðunu ve bu sorunun takibinde olduðunu, göçü durdurmak için çeþitli çalýþmalarda bulunduklarýný, ayrýca
sulama projesinin ilçe halkýnýn ihtiyacýný karþýlamada
önemli bir proje olduðunu
belirtti. Baðcý, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek Boðazkale
heyetine teþekkür etti.
Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
14 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
HABER
4
Mahir ODABAÞI
BÝSÝKLET
KAZALARI -2
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
HÝTÝTSEM'de Proje Döngüsü Yönetimi
Eðitimi'nin ilki tamamlandý
Hitit Üniversitesi tarafýndan Sürekli Eðitim Merkezinde ücretsiz
Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi
gerçekleþtirildi. Ýl ve çevre illerden
gelen yoðun talepler doðrultusunda
baþvuru sayýsýnýn 100'ün üzerine
ulaþtýðý eðitime, öðretim elemanlarý,
kamu sektöründen temsilciler ve si-
vil toplum örgütü temsilcileri
tarafýndan yoðun ilgi gösterildi.
Proje Koordinasyon Birimi
Eþbaþkaný Mehmet Aydýnkal'ýn koordinatörlüðünde
gerçekleþen ve 60 kiþinin kabul edildiði 1. grup eðitimlerde Türkiye'de Avrupa Birliði tarafýndan finanse edilen projeler, programlar ve hibe imkanlarý, mevcut
durum analizi, paydaþ analizi, hedef
analizi, strateji analizi, mantýksal
çerçeve matrisi, hibe programlarý,
baþvuru formlarý ve eklerinin hazýr-
lanmasý konularýnda eðitim verildi.Hitit Üniversitesi öðretim elemanlarý Öðr. Gör. Cihat Savsar ve
Öðr. Gör. Doðan Demirci tarafýndan
ise projelerde faaliyet bütçesinin
oluþturulmasý, gerekçelendirme ve
fon kaynaklarý hakkýnda bilgiler verildi. Proje Koordinasyon Birimi personeli Erhan Þahin de Erasmus+ ve
Eurodesk konularýnda katýlýmcýlarý
bilgilendirdi.Rektör Prof. Dr. Reha
Metin Alkan'ýnýn da ziyaret ettiði
son gün eðitimlerinde proje odaklý
düþünme sistematiðinin benimsenmesinin hýzla geliþen dünyada kiþi-
ler ve kurumlar tarafýndan zorunlu
hale geldiðini, üniversitenin bu eðitimlere devam ederek Çorum ve
çevre illerde yeterli farkýndalýðýn
saðlanmasý ve donanýmýn oluþturulmasý için her türlü destek ve iþ birliðine hazýr olduðunu dile getirdi.
Eðitimin sonunda katýlýmcýlar tarafýndan doldurulan anketlere verilen cevaplarda, eðitimin gayet baþarýlý geçtiði, kendi kiþisel ve kurumsal
kapasitelerini artýrmada destekleyici
olduðu ve proje yazma konusundaki
önyargýlarýnýn büyük ölçüde kýrýldýðý
görüldü. Haber Servisi
Üniversite,
DOMÝF'te tanýtýldý
Bahar ayýnda sýcaklýklarýn atmasýyla ve ayný zamanda
okullarýn eðitim öðretim sezonunun sonuna yaklaþýlmasýyla
beraber bisikletlere olan talep gözle görülür bir artýþ göstermektedir. Dünden gelen alýþkanlýkla çocuklarýmýza karne hediyesi olarak ya anne babalar ya da dedeler bisiklet almaktadýr. Bu çocuklarýmýzýn en doðal hakkýdýr. Ancak bu hak ve
tatlý sevinç bazen gözyaþýyla bitebiliyor. Televizyonlarda, gazetelerde : ''karnesini aldýðý gün dedesinin hediyesi olan bisikletle aracýn altýnda kalan çocuk öldü…'' türü acý haberleri
her yýl üzülerek dinliyoruz, okuyoruz. Çünkü en çok kazalar
en ilkbahardan - sonbahara kadar olmaktadýr. Özellikle bisikletten düþmelerde kýrýklar, ezilmeler, kafa travmalarý önde
yer almaktadýr. Söz gelimi kafa travmalarý, istatistikler olarak
''ölümle sonuçlanan'' bisiklet kazalarýnýn % 80 ' den fazlasýnýn sebebidir. Diðer taraftan çocuk ölümlerinin % 52'si bisikletten meydana gelmektedir. Çok basit gibi görünen kask
takmanýn aksatýlmadan uygulanmasý olasý kazalarda bu % 80
'lik gruba dâhil olmamasý demektir. Buda sýradan bir rakam
deðildir.
Bisiklet kazalarý üzerine yapýlan araþtýrmalar göstermiþtir
ki, ciddi yaralanmalarla sonuçlanan kazalarýn büyük bölümü
bisiklet sürücüsünün evinin yakýnlarýnda veya ikamet ettiði
muhitte meydana gelmektedir. 'Bilen- bildiðini sanan bilmeyenden daha çok tehlikeye maruzdur' sýrrýnca gençler, yetiþkinler yakýn çevreyi iyi bildiðini düþünerek yakýn çevrede gerekli önlemleri alma ihtiyacý duymama maktadýr. Diðer taraftan ailelerde çocuklarý evlerinin yakýnýnda, bahçesinde bisiklet kullanýrken tehlike gelebileceðini düþünmemektedir.
Hâlbuki bu düþünce her zaman doðru deðildir. Yine uzmanlarýn ifadesine göre, 10 yaþ altý çocuklarýn yaptýðý ve ölümle
sonuçlanan bisiklet kazalarýnýn büyük çoðunluðu evlerinin
önündeki, sokaklarda, caddelerde veya yakýn muhitte meydana gelmektedir.
Kazalarýn önlenmesi için yapýlmasý gerekenlerin baþýnda
bisiklet kullanýlan alanda motorlu araçlarýn olup olmadýðýdýr.
Çünkü bu tür ölümcül bisiklet kazalarýn sebeplerinden biri,
bisiklet süren kiþiye motorlu araçlarýn çarpmasýdýr.
Çorum ÜNÝAK Genel
Merkezde istiþare yaptý
Hitit Üniversitesi tanýtým etkinlikleri kapsamýnda 8-10 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Ýzmit'te düzenlenen Doðu Marmara Ýnsan Kaynaklarý ve Ýstihdam Fuarý (DOMÝF 2014)'nda "Üniversite Tanýtým Günleri'"ne katýldý.
Gerçekleþtirilen üniversite tanýtým etkinliðine, Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Hiclal Aydýn ve Basýn ve
Halkla Ýliþkiler Birimi personeli Satý Altýntaþ katýldý.
Birçok devlet ve vakýf üniversitesinin katýldýðý üniversite tanýtým etkinliðinde, Hitit Üniversitesi hem standýyla hem de her yýl yenilenen materyalleriyle büyük ilgi topladý.
Birçok öðrenci, rehber öðretmen, veli ve iþ adamýndan oluþan katýlýmcýlar, güler yüzlü bir ekiple karþýlaþtýklarý ve özel üniversite izlenimi veren
standýyla "Üniversite Tanýtým Etkinlikleri'ne En Ýyi Hazýrlanan Üniversite"
olarak nitelendirildi.
Etkinlikte, stantta en çok sorulan "özel üniversite mi?" sorusu oldu. Hitit
Üniversitesi tanýtým etkinlikleri 14-15 Mayýs'ta Yozgat'ta devam edecek.
Haber Servisi
AK Parti Genel Merkez'ine ziyarette bulunun AK Parti Çorum üniversite teþkilatý ÜNÝAK üniversiteler ile ilgili istiþare ve deðerlendirmelerde bulundu.
Genel Merkez'de gerçekleþtirilen istiþare ve deðerlendirme toplantýsýna Çorum Üniak'tan Üniversiteler Birim Baþkan Vekili Mehmet Yýlmaz'la birlikte 17
öðrenci katýldý.
Ýstiþare ve deðerlendirme toplantýsýna Gençlik Kollarý Üniversiteler Birim
Baþkaný Nureddin Çelik, Üniversiteler Birim Baþkan yardýmcýsý 2. Bölge Koordinatörü Samet Serin ve Üniversiteler Birim Baþkan Yardýmcýsý 5. Bölge koordinatörü Osman Yanýk baþkanlýk ederek konuþma yaptýlar.
Genel merkezde gerçekleþtirilen toplantýdan sonra Çorum ÜNÝAK Gölbaþý
Ýlçesinde Gölbaþý AK Parti Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Samet Akceylan'ý da ziyaret ettiler.
Çorum ÜNÝAK Üniversiteler Birim Baþkan Vekili Mehmet Yýlmaz yaptýðý
açýklamada gerçekleþtirilen toplantýnýn verimli olduðunu ve bu tür ziyaretlerin
devam edeceðini belirtti.
Yýlmaz, ayrýca kendilerini aðýrlayan ve ilgilenen Genel Merkez Üniversiteler
Birim Baþkan yardýmcýlarýna ve Gölbaþý Ýlçe Baþkaný Samet Akceylan'a teþekkür
etti. Yasin YÜCEL
Arkeoloji Kulübü'nden Sivas'a teknik gezi
Hitit Üniversitesi Arkeoloji Kulübü öðrencileri, Prof. Dr. Ahmet Ünal, Kulüp Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz ve
Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra Ensert'in eþliðinde Sivas'a teknik
gezi düzenledi. Çorum-Alaca-Sorgun istikametinde öncelikle
Ýtalyanlar tarafýndan kazýlan ve Hititlerin önemli bir kült merkezi olduðu düþünülen Yozgat/Taþlýk Köyü yakýnlarýndaki Uþaklý
Höyük ziyaret edildi.
Kulüp üyeleri daha sonra, Sivas Altýnyayla Ýlçesi'nde bulunan Hititlerin yerleþim yerlerinden biri olan Kuþaklý/Þariþa ve
Yýldýzeli Ýlçesi'nde bulunan Kayalýpýnar kazý yerlerini gezdiler.
Alman ekiplerin yürüttüðü kazýlarý inceleyen öðrenciler, Arkeoloji Bölümü Öðretim üyeleri tarafýndan anlatýlan tüm bilgileri kameraya alýp, not ettiler. Hitit yerleþimlerinin mimarisini
ve yapýlarýn özelliklerini yerinde inceleme fýrsatý bulan öðrenciler daha sonra Sivas Müzesi, Sivas Cumhuriyet Meydaný ve
meydanda bulunan, 1271 yýlýnda inþa edilen Çifte Minareli
Medrese ve Þifaiye Medresesini de gezdiler.
Haber Servisi
BÝSÝKLET KAZALARINDAN KORUNMA
1. Öncelikle anne-babalarýn bilinçli olmasý.
Çocuklarýn daima çocuk olduðunun ve dolaysýyla her an
hata yapabileceklerinin asla unutulmamasý. Çocuklarýn baþýnda aile büyüðü olmadan bisiklet sürmesine müsaade edilmemesi. Bizim çocuða bir þey olmaz anlayýþýndan kaçýnýlmasý.
2. Bisiklet sürmeyi ilk öðrenirken daha güvenli alanda
aile büyüðü refakatinde öðrenmesi. Bisiklet sürücüsünün gerekli trafik iþaretlerini bilmesi ve kurallara uymasý
3. Çocuklarýn isteklerinden ziyade yaþlarýna uygun bisiklet modellerinin kullanýlmasý.
4. Gece sürüþlerde gerekli far ya da reflektör gibi fark
edilmeyi saðlayacak elamanýn tam olmasý
5. Tek kiþilik bisikleti mutlaka tek kiþinin kullanmasý.
Bisiklet sürerken agresif hareketler yapýlmamasý. Bilhassa
gençlerin hava atmaya çalýþmamasý.
6. Kask ve dizlik gibi koruyucularýn kullanýlmasý.(ama
bu noktada gerekli bilinçlenme yok)
7. Bilhassa eski bisikletlerin periyodik kontrollerinin
yaptýrýlmasý. Çünkü zamanla direksiyon, maþa ve farklý bir
yeri kýrýlabiliyor ve aðýr yaralanmalara sebep olabiliyor.
8. Bisiklet yolarýnýn olduðu yerde mutlaka buralarýn
kullanýlmasý. Motorlu araçlara ayrýlmýþ alanlarda bisiklet sürülmemesi.
9. Bisikletle çarþý-pazara gelen yaþlýlarýn daha dikkatli
olmasý.
10. Þehirlerarasý yollarda bisiklet kullanýrken BÝR DEÐÝL-ÝKÝ DEFA dikkat edilmesi.
(görüþ ve öneriler için: 536 568 11 41)
TEK
YILDIZ
14 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
-Beton Direk
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
5
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-Kafes Tel Örgü
-PVC Kaplý Tel Örgü
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Toplantýya Çaðrý
Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði''nin Olaðanüstü
Genel Kurul Toplantýsý 30 Mayýs 2014 Cuma günü saat 19.00'da Yeniyol
Mah. Azap Ahmet Sk. Leblebicioðlu Ýþ Merkezi 6/35 nolu adresinde
yapýlacaktýr. Toplantýnýn gündemi aþaðýdaki gibidir:
Çorum Dubai'de tanýtýldý
Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonu
Orta Doðu'nun en büyük ve önemli turizm
fuarý olan ve 05-08 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Birleþik Arap Emirlikleri'nin Dubai
kentinde gerçekleþtirilen Arabian Travel
Market Turizm Fuarýnda tanýtýldý.
87 ülkeden 2 bin 500'den fazla katýlýmcý
kurumun yer aldýðý Arabian Travel Market
Turizm Fuarýnda Yeþilýrmak Havzasý Turizm
Destinasyonu'nun (Amasya, Çorum, Samsun
ve Tokat) tanýtýmýný yapmak üzere, Yeþilýr-
mak Havzasý Kalkýnma Birliði'ni temsil eden
bir heyet katýldý. Heyette; Vali Sabri Baþköy,
Amasya Valisi ve Birlik Baþkaný Halil Çomaktekin, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Amasya
Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, Tokat Vali
Yardýmcýsý Coþkun Açýk ve Birlik personeli
Esat Çilli yer aldý.
Arabian Travel Market Turizm Fuarýnýn
ilk gününde, Valilern Birleþik Arap Emirlikleri'ni ziyaretleri vesilesiyle Abu Dabi Büyükelçisi Vural Altay tarafýndan fuara katýlan he-
yetlerin onuruna Turkish Village Restaurant'ta bir akþam yemeði verildi. Akþam yemeðine; YHKB adýna Vali Sabri Baþköy,
Amasya Valisi ve Birlik Baþkaný Halil Çomaktekin, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Amasya
Belediye Baþkaný Cafer Özdemir ve Tokat Vali Yardýmcýsý Coþkun Açýk ile Kalkýnma
Ajanslarýnýn (DOKA, SERKA, BEBKA) Vali
ve Belediye Baþkanlarý katýldý.
Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði fuarda, Türkiye Ulusal standýnda yer aldý. Fuara
katýlan, çeþitli seyahat acentesi ve tur operatörü yöneticileriyle görüþülerek, Çorum,
Amasya, Samsun ve Tokat illerinin yer aldýðý
Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonu tanýtýmý gerçekleþtirildi.
Birliðin fuarda yer alan standýna özellikle
yerli Birleþik Arap Emirlikleri Seyahat Acenteleri ile diðer ülkelerin seyahat acenteleri ilgi gösterdi. Fuar boyunca YHKB ve 4 ilin tanýtým filmleri, Çorum tanýtým filmi ve materyalleri ile illere has el sanatý ürünleri daðýtýlýrken, gelen ziyaretçilere bölge illeri (Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat) hakkýnda
bilgiler de verildi.
Haber Servisi
Özel Eðitim Meslek
Lisesi'nde kutlama
Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde
"Engelliler
Haftasý" nedeniyle
kutlama programý düzenlendi.
Okulun konferans salonunda yapýlan program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasýyla baþladý.
Okul Müdürü Cafer Can
yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda,
"Bir insan engelli olabilir, ancak
bu durumunun onun diðer insanlar gibi yaþamasý, çalýþmasý
ve de baþarýlý olmasý için bir engel teþkil etmemesi gerekir, sýkýntý ve zorluklar elbette olacaktýr, ancak her þeye raðmen
yaþama sevinci hiçbir þekilde
kaybedilmemelidir" dedi.
Engelli insanlarýn sadece
özel koruma önlemleri içerisine alýnmalarýnýn yeterli olmadýðýný kaydeden Can,
"Asýl önemli olan engellilerin
eðitim
imkânlarýnýn hazýrlanmasý
suretiyle
kendi toplumlarýyla
kaynaþtýrýlmasý ve nihayet istihdam þart-
larý yaratýlarak ekonomiye etkin bir þekilde
katýlmalarýnýn saðlanmasý gerekmektedir.
Þimdi önümüzde çok önemli bir mesele
vardýr. Ve artýk hepimiz biliyoruz ki huzurlu
ve güvenli bir toplum yaratýlmasýnýn yegâne
yolu, engelli vatandaþlarýmýzýn toplum ile
derhal uyumlaþtýrýlmasýyla, onlarýn toplumun ayrýlmaz birer parçasý haline getirilmesidir. Bu husus, esasen sosyal devletin tarifidir ve bunun yerine getirilmesi de sosyal devletin asli görevidir" diyerek sözlerini tamamladý.
Konuþmanýn ardýndan öðrenciler þiirleri
canlandýrdýlar. Sihirbazlýk ve folklor gösterisinin ardýndan sergiler açýldý. Resim ve iþ sergisinin gezilmesi ile program sona erdi.
Bahadýr YÜCEL
1.Açýlýþ ve Yoklama
2.Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý
3.Divan Baþkaný ve Üyelerinin Seçimi
4.Tüzük Deðiþikliði
5.Yeni Yönetim Kurulu Seçimi
Not: Toplantý yeter sayýsýna ulaþýlamamasý halinde bir hafta
sonra ayný yer ve adreste tekrar toplanýlacaktýr.
Yönetim Kurulu adýna
Baþkan Ahmet Ölçer
Türk-Alman Ekonomi
Günü'nden beklenti büyük
Almanya'nýn Türkiye Büyükelçiliði ile
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan,
Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odasý ile Siemens'in katkýlarýyla organize edilen TürkAlman Ekonomi Günü, 15 Mayýs Perþembe
günü Çorum Anitta Otel'de gerçekleþtirilecek.
Ýki ülke arasýndaki ticaret hacminin geliþmesi, ticari baðlarýn
kuvvetlenmesi ve karþýlýklý yatýrýmlarýn hayata geçirilmesi
amacýyla gerçekleþtirilecek
olan Türk-Alman Ekonomi
Günü'ne Almanya Federal
Cumhuriyeti
Büyükelçisi
Eberhard Pohl'ün yaný sýra
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Þ. CEO
Steven Young ve Siemens, Merce-
des, MAN gibi firmalarýn da aralarýnda bulunduðu 20 Alman firmasýnýn
Türkiye temsilcileri ve üst düzey yöneticileri katýlacak.
15 Mayýs Perþembe günü saat
09.30'da açýlýþ konuþmalarý ile baþlayacak etkinlikte üst düzey yöneticiler,
kendi sektörleri ve üretim tesisleri hakkýnda
bilgiler verecekler.
Türk-Alman Ekonomi Günü etkinliðinin öðleden sonraki bölümünde ise, Çorumlu iþ adamlarý ile Alman iþ adamlarý ve
danýþmanlýk firmalarýnýn yetkilileri, ikili görüþmeler yapacaklar.
Ýhracatý her geçen yýl artan Çorum iþ dünyasý için
Almanya, önemli bir pazar konumunda. TürkAlman Ekonomi Günü
etkinliðinin, karþýlýklý
dýþ ticaretin geliþmesinde önemli bir kýrýlma
noktasý olacaðý öngörülüyor.
Haber Servisi
Aile Eðitim Merkezinde
Çarþamba seminerlerine devam
Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi bünyesinde yapýlan Çarþamba seminerleri
Bahçelievler ve Ulukavak Mahallesi Kadýn Kültür ve Sanat
Merkezlerinde gerçekleþtirildi.
Ýl Vaizeleri Selime Ergüven
tarafýndan Bahçelievler Mahallesi Kültür Merkezi'nde
gerçekleþtirilen seminerin konusu "Ailede huzur ve Peygamberimizin aile hayatý"
olurken, yine Ýl Vaizesi Necla
Yýlmaz tarafýndan Ulukavak
Mahallesi Kültür Merkezi'nde
verilen seminerin konusu ise
"Ailede sevgi ve samimiyet"
oldu.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
14 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
HABER
Borsa'dan HGYD'ye tebrik
Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni
ziyaret etti.Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim
kurulu üyeleri ile birlikte Hitit Gazeteciler ve
Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci'ye
hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
26 Nisan tarihinde yapýlan genel kurulla
göreve gelen Birkan Demirci baþkanlýðýndaki
Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði yönetim kurulunu tebrik eden ve çalýþmalarýndan
baþarýlar dileyen Ticaret Borsasý Baþkaný Ali
Bektaþ, basýnýn toplumun bilinçlenmesi ve kurumlarýn faaliyetlerinin duyurulmasý konusunda köprü görevi yaptýðýný söyledi.
Bektaþ, Çorum yerel basýnýnýn da bu anlamda çok önemli bir noktada olduðunu anlatýrken, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði yönetimine Çorum ve basýn sektörü adýna baþarýlý çalýþmalar yapacaðýna yü-
6
KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON
SANTRALLERÝ
rekten inandýðýný kaydetti.Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci de Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve yöneticilerinin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti.
Haber Servisi
SMMMO'dan
hayýrlý olsun
ziyareti
Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler
Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ne hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular.
SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleri, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði
Baþkaný Birkan Demirci ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Külcü ve Güngör Atak ile görüþtüler. Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, göreve seçilen HGYD Baþkaný Birkan Demirci ve
yönetim kurulu üyelerini tebrik etti ve görevlerinde baþarýlar diledi. HGYD Baþkaný Birkan Demirci de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Haber Servisi
Nesimi Keþlik'te
yaðmur duasý yapýldý
Baðcý çocuklara
verdiði sözü tuttu
Osmancýk Daniþment Köyünde Ýlkokul ve Ortaokul bahçesine peyzaj
düzenlemesi yapýlýyor. Geçtiðimiz Aðustos ayýnda Daniþment köyünü ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý okul bahçesinde oyun
oynayan çocuklarla sohbet etmiþ ve onlara okul bahçesinde düzenleme yapýlacaðý sözünü vermiþti. Sözünün takipçisi olan Baðcý'nýn giriþimleri sonuç
verdi ve Daniþment Ortaokulu ve çocuk parký peyzaj ve alan düzenlemesi
ihale ilanýna çýktý. Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn Daniþment okulu bahçesini takibe almasý neticesinde Ýl Özel Ýdaresi genel sekreteri Ömer Arslan ve
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere tarafýndan konu takip edilerek inceleme yapýlmýþ ve projelendirilmesi saðlandý. Kubilay Kaan YÜCEL
Belediye TSM
Korosu'ndan iki
konser birden
Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziði korosu sanat müziði
severlere dolu dolu iki gün yaþattý.
Þef Ömer Erdal Cerit yönetimindeki Çorum Belediyesi
Türk Sanat Müziði Korosu, Devlet Tiyatro Salonu'nda 12 ve 13
Mayýs tarihlerinde iki konser verdi. Ýki gün boyunca Türk Sanat Müziði'nin en seçkin parçalarýný seslendiren koro üyeleri,
sanatseverlerden tam not aldý. Hüzzam, Hicaz, Ferâhnâk, Rast,
Uþþak, Kürdi Hicazkâr, Nihâvend, Kürdî, M. Kürdî ve Muhayyer makamlarýndaki eserleri en güzel þekilde seslendiren koro
üyelerine zaman zaman davetliler de eþlik etti.
Koro þefi Ömer Erdal Cerit, anneler günü nedeniyle salonda bulunan annelere bir sürpriz yaparak koro üyelerinden
Zehra Öztürk'ü sahneye davet ederek "Kulaðýmdan gitmiyor
ninni sesin" adlý þarkýyý söylemesi için ricada bulundu. Eseri
baþarý ile seslendiren Öztürk'ü, izleyiciler uzun süre alkýþladý.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Kültür ve Turizm
Müdürü Ali Özüdoðru, Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl
Müdürü Duran Cesur, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü
Mustafa Ercan ve çok sayýda sanat müziði severin katýldýðý
konser sonunda Zeki Gül, koro üyelerine teþekkür ederek, þef
Ömer Erdal Cerit'e çiçek ve teþekkür belgesi takdim etti.
Haber Servisi
Çorum'un ve bölgenin en önemli
Alevi inanç merkezlerinden birisi olan
Alaca Ýlçesine baðlý Büyük Keþlik (Nesimi Keþlik) Köyü'nde Yaðmur Duasý yapýldý. Geçtiðimiz Cumartesi günü Büyük
Keþlik Köyü 'Ordede' mevkiinde düzenlenen yaðmur duasýna katýlým bir hayli
yoðun oldu.
Yaðmur Duasýna CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Merkez Ýl Genel
Meclisi üyesi Yýldýz Bek, CHP Çorum Belediye Meclis üyesi Levent Çöphüseyinoðlu, Bahçelievler Mahallesi Muhtarý
Hasan Kýzýltepe, Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Halil Kabadayý, Köy Muhtarý Mesut
Satýlmýþ ile birlikte köylüler ve çok sayýda
davetli katýldý. Son yýllarda yaþanan kuraklýk nedeniyle düzenlenen yaðmur
duasýnda Büyük Keþlik Köylüleri kurban
keserek, kuraklýða karþý hep birlikte Allah'a dua ederek, bereket yaðdýrmasýný
dilediler.
Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði tarafýndan köylüler
arasýndaki birlik, beraberlik ve kaynaþmanýn saðlanmasý amacýyla da düzenlenen yaðmur duasýnýn ardýndan köylüler
hep birlikte piknik yaparak, doða ile baþ
baþa çok güzel bir gün geçirme fýrsatý da
buldular.Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Halil
Kabadayý, düzenledikleri yaðmur duasýnda kendilerini yalnýz býrakmayan tüm
köy halký ve misafirlere teþekkür ederek,
Allah'tan yaptýklarý dualarý kabul ederek,
olasý kuraklýk riskine karþý bol yaðmur ve
bereket yaðdýrmasýný diledi.
TEK
YILDIZ
14 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
HABER
7
T.C.
ÇORUM
2. ÝCRA DAÝRESÝ
2014/656 ESAS
Hitit Üniversitesi öðrencilerinden
Uslu'ya ziyaret
Hitit Üniversitesi Öðrenci Grup Baþkaný Yasin Hayýr
baþkanlýðýnda yaklaþýk 20 kiþilik heyet Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti.
Ziyarette öðrencilerle bir araya gelen Araþtýrmacý - Yazar
Sevda Türküsev'de öðrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Hayat
bedel ödemek ve haddini bilmekten ibarettir. Bugün sokak eylemlerinde görüyoruz. Kimse cin olmamýþ herkes adam çarpmaya çalýþýyor. O yüzden ne yapacaksanýz yapýn bilgili, donanýmlý, inançlý, örfüne, âdetine, topraðýna, bayraðýna, inançlarýna
baðlý bir insan olarak ortaya çýkýn. Yoksa sadece kendinizi ilimle beslerseniz sadece tahsil sahibi olursunuz. Eðitimle tahsil
farklý bir þeydir. On tane diploma alýrsýnýz ama iyi bir insan olmak için iyi bir iletiþimci, nefsinizi terbiye etmiþ, bol bol okumanýz, gündemi çok iyi takip etmeniz lazýmdýr. Çok iyi yerlere gelmenizi isterim. Bu ülke sizin geleceðiniz. Kendi geleceðiniz için
vatanýnýza, milletinize, bayraðýnýza ve ezan sesine sahip çýkýn"
dedi.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu
ise, "Sosyal, siyasal faaliyetler içerisinde hayatý tanýyarak
anlýyor olmanýz, tecrübeleri paylaþma açýsýndan son derece önemli. Yaptýðýnýz faaliyetler önemli ama bu faaliyetler
sakýn kendinizi ihmal etme anlamýna gelmesin. Aslolan
sizin kendi geleceðinizdir. Kapasitenizi, donanýmýnýzý,
bilginizi, birikiminizi artýrmakla kalmayýn, sürekli yenileyin. Sloganlara, þablonlara aklýnýzý vicdanýnýzý tutsak etmeyin. Her olayý sorgulayýn. Nedenini, niçin-ini araþtýrýn.
Hayat çok acýmasýz, rekabet çok sert ve arz çok fazla talep
sýnýrlý bu süreçte kendinizi en iyilerden olmak üzere þimdiden
hazýrlayýn. Okullarýnýz bittikten sonra yaptýðýnýz faaliyetlerin sizin birikimlerinizi ne kadar zenginleþtirdiðini sonradan göreceksiniz" ifadelerini kullandý.
"Kendinize hedefler koyun, aþabileceðiniz rol modeller edinin" diyen Uslu, "Her þeyiniz orijinal olsun. Kaynaðýnýzda referansýnýzda kendiniz olun. Görülebilir, fark edilebilir olun" dedi.
Uslu, "Kutadgu Bilig ve Yusuf Has Hacip; 'Ömür aziz deðil,
emek azizdir" der. Çünkü emek toplumsal fayda üretmektedir.
Yaptýðýmýz her iþin üreteceði toplumsal faydayý dikkate almak
durumundayýz. Ýster siyasetçi, sendikacý, memur, özel iþimiz olsun ne yaparsak yapalým yaptýðýmýz iþlerde mutlaka toplumsal
faydayý gözetiyor olmalýyýz."
Uslu gençlere,"Bilgiye önem verin. Bilgiye ulaþmak son derece önemlidir ama ulaþtýðýnýz bilgiyi kullanmak çok daha
önemlidir" þeklinde kaydetti.
Haber Servisi
CHP Kadýn Kollarýndan TBMM'ye çýkarma
CHP Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý üyeleri TBMM'de dün
yapýlan grup toplantýsýna katýldýlar.
CHP Merkez Ýlçe Kadýn kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn
ve yönetimi, CHP gurup toplantýsýnda Genel Baþkan Kemal Kýlýçtaroðlu'nu dinlediler.
Daha sonra Kemal Kýlýçtaroðlu'nu makamýnda ziyaret ederek hatýra fotoðrafý çekinen CHP Kadýn Kollarý üyeleri, Kýlýçtaroðlu ile kýsa bir sohbet gerçekleþtirdiler.
Millvekili Av. Tufan Köse'nin de hazýr bulunduðu ziyarette,
kadýnýn siyasetteki yerine ve önemine vurgu yapan Kemal Kýlýçtaroðlu, kadýnlara ve gençlere yönelik ciddi projelerinin olduðu-
nu söyledi.
Millvekili Tufan Köse, teþkilattan gelen biri olarak kadýnýn
siyasetteki yerinin baþka bir þeyle doldurulamýyacaðýný, gençliðinde ayný önemi taþýdýðýný belirtti.
Milletvekili Köse, "Yolumuz uzun, sorunumuz büyük, bizlerde bunun bilincinde birlik beraberlik içinde hareket edersek
hedefe biraz daha yaklaþmýþ olacaðýz demektir. Birlik beraberliðin verdiði gücü krallar bile bozamaz, aþamaz" dedi.
Daha sonra Kadýn Kollarý üyeleri Millvekili Tufan Köse'ye
teþekkür ederek Meclisten ayrýldýlar.
Haber Servisi
TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine
aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma
bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný
olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki
beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya
ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya
nurparasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 12/05/2014
1.Ýhale Tarihi
: 30/06/2014 günü, saat 14:30 -14:40 arasý.
2.ÝhaIe Tarihi
: 15/07/2014 günü, saat 14:30 -14:40 arasý.
Ýhale Yeri
: Çorum Adliyesi Mezat Salonu
No
Takdir Edilen
Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Deðeri TL.
1
26.000,00
1
%1
19 AN 233 Plakalý, 2011 Model, PEU
GEOT Marka, BÝPPER KOMBÝ Tipli
siyah renkli kapalý kasa kamyonet,
anahtarý ve ruhsatý mevcut.
Basýn: 501 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
CHP'den Aþdaðul'a
seçim çýkarmasý
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve parti
yöneticileri 1 Haziran'da yeniden yerel
seçim yapýlacak Aþdaðul Beldesi'ne giderek vatandaþlar ile sohbet etti.
30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinde Aþdaðul Belediyesini CHP 2 oy farkla kazanmýþ AK
Parti'nin itirazý sonrasýnda inceleme yapan Ýlçe
Seçim Kurulu beldede 1 Haziran'da yeniden seçim yapýlmasý kararý almýþtý.
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve parti yöneticileri Aþdaðul Beldesine giderek, esnaflarý ziyaret etti ve vatandaþlarla görüþtü.
Cengiz Atlas, 30 Mart tarihinde yapýlan yerel
seçimlerde kazandýklarý Aþdaðul Beldesi'nde 1
Haziran tarihinde daha da güçlenerek yeniden
kazanacaklarýný dile getirdi.
Seçimlerin oyuncak olmadýðýný kaydeden
Atlas, Aþdaðul halký için sonuna kadar verilen
mücadeleye destek olacaklarýný ve kimsenin Aþdaðul Beldesi'nde verilen oylarýn sahipsiz sanmamasýný söyledi.
CHP'ye teveccüh gösteren herkesin oyuna
sahip çýkacaklarýnýn altýný çizen Atlas, seçimleri
defalarca iptal ettirseler de Aþdaðul'da hep daha
da güçlenerek sandýktan çýkacaklarýna inandýklarýný ifade etti.
Ziyarette CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'a, Aþ-
daðul Belde Belediye Baþkan adayý Dursun
Uzunca, Aþdaðul CHP Belde Baþkaný Rýfat
Uzunca ve Ortaköy Ýlçe Baþkaný Engin Demir'de
eþlik etti. Haber Servisi
Atatürk Anadolu Lisesi yabancý misafirlerini aðýrlýyor
ZMO'dan Çiftçiler Haftasý ziyareti
Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO)
Çorum Þube Baþkaný Necati Gül ve yönetim kurulu üyeleri Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'ý Çiftçiler Haftasý nedeniyle ziyaret etti. Ziyarette konuþan Necati
Gül, "Çiftçilerimizin gününü
kutluyorum. Biz ayný sektörün
içerisinde birleþeniz 2014 yýlýnýn hayýrlý geçmesini diliyorum. Avrupa'da yüzde 60'a varan destekler varsa ülkemizde
de bu oraný desteklenmesi istiyorum" dedi.
Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan da kýsa bir konuþma yaparak, "Çiftçiler Hafta-
sýndan dolayý bize ziyarete bulunan Ziraat
Mühendisleri Baþkaný Necati Gül'e ve yönetim kurulu üyeleri þahsým ve bütün çiftçiler adýna teþekkür ederim" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL
Çorum Atatürk Anadolu Lisesi'nin AB projeleri kapsamýnda hazýrladýðý "Kuþak kýyaslamasý ve Türk aile yapýsýnýn tanýtýlmasý" projesi kapsamýnda farklý ülkelerden bir grup öðretmen ve
öðrenci Çorum'a geldi.
Önceki akþam Çorum'a gelen konuklar
ilk olarak okulun toplantý salonunda tanýþma toplantýsýnda bir araya geldiler. Okul
öðretmen ve öðrencilerin konuk ettiði yabancý öðrenciler sabah saatlerinde de yine
okulun toplantý salonunda bir araya gelerek 1 hafta boyunca yapacaklarý çalýþmalar
hakkýnda bilgi edindiler.
Yabancý öðrencilere çeþitli hediyelerin
verildiði toplantýda bir konuþma yapan
Okul Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu,
okullarýnda yabancý öðrencileri
aðýrlamaktan mutlu olduklarýný söyledi. Okul öðretmenlerin de Asiye
Kaynar öncülüðünde emeði geçen
Ayla Karakoç, Sevim Has, Kadriye
Özsaçmacý ve Serdar
Karadað'a
teþekkür
eden Hastaoðlu, proje
dahilinde Fransa, Almanya, Ýtalya, Polonya
ve Finlandiye'den öðretmen ve öðrencilerin
geldiðini açýkladý.
17 Mayýs Cumartesi gününe kadar sürecek olan program da Çorum'un tarihi ve turizm merkezlerini yaný sýra
Amasya yada bir gezi düzenleyeceklerini kaydeden Hastaoðlu, yabancý öðretmen ve öðrencilerin okullarýnda olmasýnýn projede yer alan okul öðrencilere büyük katký sunacaðýný vurguladý. Proje öðretmeni Asiye Kaynar ise projenin
önemine vurgu yaparak, projesi kapsamýnda Çorum'da
misafir edilecek Fransa, Almanya, Ýtalya, Polonya ve Finlandiye'den gelen öðretmen
ve öðrencilere Türkiye'yi ve Çorum'u en
iyi þekilde tanýtmaya çalýþacaklarýný söyledi. Kaynar, bir sonraki programýn ise sonbaharda Polanya' yapýlacaðýný bildirdi.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
Falsýz Kalma
Adamýn biri falcýya gitmiþ.
Falcý þöyle bir yüzüne baktýktan
sonra, sen bir gün milyonlarca
Ýnsanin ölümüne neden olacak bir
þey yapacaksýn demiþ. Adam
bunu duyunca dünyasý yýkýlmýþ ve
Ýntihar etmeye karar vermiþ ve en
yakýn tren yoluna giderek raylara
oturup treni beklemeye baþlamýþ.
O anda biraz ilerde raylarýn
YAÞAM
14 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
üzerinde oynayan 3-4 yaþlarýnda
bir çocuk görmüþ.Treninde
geldiðini fark edince kendini boþ
verip koþarak çocuðu kucakladýðý
gibi raylardan çekip almýþ, kýl payý
kurtulmuþ çocuk.Adam
sormuþ:oðlum burada oynamak
çok tehlikeli, nerde oturuyorsun
sen? Çocuk: Þurada ilerde amca
demiþ.Adam: Adýn ne senin
oðlum ? ''Adolf '' amca...
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
8
Kronik yorgunsanýz C
Vitamini eksikliðinden!
Doç. Dr. Gökhan Özýþýk, kronik yorgunluðun baþlýca sorumlusunun C vitamini
eksikliði olduðunu belirtti. Özýþýk, "C vitamini eksikliði halinde baðýþýklýk sistemi
zayýflamakta ve pek çok hastalýk ortaya çýkabilmektedir. Ayrýca ciltte kýrýþýklýk ve
gözaltlarýnda torbalanma ve morluklar
görülmektedir." dedi.
Memorial Ataþehir Hastanesi ve Etiler
Týp Merkezi Endokrinoloji Bölümü'nden
Doç. Dr. Gökhan Özýþýk, C vitamin eksikliði
ve tedavisi hakkýnda bilgi verdi. Özellikle
mevsim geçiþlerinde kronik yorgunluðun
tedavisi konusunda C vitamininin önemli
bir role sahip olduðunu belirten Özýþýk, "C
vitamini vücut tarafýndan üretilmediði için
dýþarýdan alýnmalýdýr. Baþta turunçgiller
olmak üzere, domates, maydanoz, çilek,
kuþburnu, böðürtlen, lahana ve birçok yeþil
yapraklý sebzenin yanýnda bazý besin hayvanlarýnýn böbreküstü bezlerinde doðal
olarak bulunmaktadýr." þeklinde konuþtu.
C vitamini eksikliðinin yorgunluk,
uyuþukluk hissi gibi birçok hastalýklara yol
açtýðýný söyleyen Özýþýk, "Ayrýca C vitamini
eksik olan kiþilerde baðýþýklýk sisteminde
zayýflama, diþ etlerinde þiþlik-kanama, ciltte
sebepsiz morluklara kadar ilerleyen deri altý
kanamalarýna, saç kalitesinde bozulma,
eklem-kas aðrýlarý, nefes darlýðý görülmektedir. Özellikle gebelik, emzirme, gece
vardiyasýnda çalýþma, kronik uyku azlýðý,
besin zehirlenmeleri, enfeksiyonlar, soðuk,
travma, yaralanma, aðýr egzersiz (özellikle
doðada yapýlan performans sporlarý), yanýk
ve ameliyat durumlarýnda C vitaminin günlük gereksinimi oldukça artmaktadýr. C vitamini sigara içen, doðum kontrol hapý kullanan ve alkol tüketen insanlar tarafýndan
düzenli olarak alýnmasý gerekmektedir."
ifadelerini kullandý.
C VÝTAMÝNÝ DOÐAL YOLDAN ALIN
C vitamini düzeyini ölçtürmenin önemine deðinen Özýþýk, sözlerine þu þekilde
devam etti: "C vitamini düzeylerini kanda
ve idrarda ölçmek mümkündür. Sabah verilen bir idrar örneði sonrasý bunun hakkýnda bilgi verilebilmektedir. C vitaminin
idrarda az olmasý, kanda da az olduðu
anlamýna gelmektedir. Hangi yaþta, hangi
durumlarda ve ne kadar C vitamini desteði
alýnmasý gerektiði mutlaka hekime danýþýlmasý gereken bir konudur. Týbbi bir zorun-
luluk olmadýkça C vitaminini doðal yoldan
almak en doðru olandýr."Kronik yorgunluðun baþlýca sorumlusunun C vitamini
eksikliði olduðunu belirten Özýþýk, "C vitamini vücutta birçok kimyasal reaksiyonun
normal olarak yürümesi için gereklidir.
Beyaz ve kýrmýzý kan hücrelerinde, damarlarýn çeperini döþeyen hücrelerde, cilt altý
destek dokusunda olan kollajende ve
kemiklerin yapýsýnda bulunmaktadýr.
Eksikliðinde destek doku kaybýna baðlý
ciltte kýrýþýklýk ve baþta gözaltlarýnda torbalanma ve morluklarýn görülmesinin nedenidir. Daha az bilinen ve asýl önemli olan ise
C vitamininin böbrek üstü bezlerinde
steroid hormon üretimi için son derece
gerekli olmasýdýr. Bu vitaminin orta-ileri
derecede eksikliðinde böbrek üstü bezlerinin iyi çalýþamadýðý için büyüyebilmesi
de söz konusudur. Böbrek üstü bezlerinin
kabuk kýsmýndan yeterli hormon üretilememesi son zamanlarýn yaygýn hastalýklarýndan olan adlandýrýlan 'kronik yorgunluk' sendromunun ortaya çýkmasýna neden
olmaktadýr. Bunun baþlýca sorumlularý
arasýnda C vitamini eksikliði yer almaktadýr." dedi.C vitaminin piþirme iþlemine
karþý oldukça dayanýksýz olduðunu belirten
Özýþýk, C vitaminden faydalanmak için
tavsiyelerde bulundu. Tüketim zamanýna
kadar C vitaminli yiyeceklerin buzdolabýnda tutulmasý gerektiðini ifade eden Özýþýk,
"C vitamini oksijen (hava ile temas) ve 70
derecenin üzerindeki ýsý ile kolaylýkla tahrip
olmaktadýr. Bir kez kabuðunu kestikten
sonra turunçgiller hava ile temas etmektedirler. Bu yüzden hava temasýnýn az olmasý
için mümkün oldukça büyük parçalar
halinde doðranmalýdýr. Piþirme için asgari
su ve süre kullanýlmalýdýr. Buharda haþlama
veya tavada sote yapýlmalýdýr (kýzgýn yaðla
temas ettirmek doðru deðildir). Suda eriyen
bir vitamin olduðundan piþirme esnasýnda
suya geçen C vitaminini geri kazanýlabilir.
Örneðin; brokoli, patates haþladýðýnýz suyu
çorba ve püre yaparken kullanýlabilir.
Domates sosu hazýrlarken ýsýya dayanýklý
cam veya seramik kaplar tercih edilebilir.
Derin dondurucuda 2 aydan fazla saklamamalýdýr. Güneþte kurutulmuþ patlýcan,
domates gibi sebzelerde C vitamini kaybý
olacaðýný unutmayýn." ifadelerini kullandý.
(CÝHAN)
19:55
Kýzýlelma
Dizi
Urfa Ceylanpýnar’da, sýnýrýn sýfýr noktasýnda görevli
bir asker olan Murad Altay büyük bir saldýrýyý
engeller. Bir süre sonra Milli Ýstihbarat Teþkilatý’nýn
(MÝT) Ýstanbul birimi baþkaný Meryem Kadýoðlu,
Murad’a hayatýnýn teklifini yapar: MÝT’e katýlmak ve
hayatýný Türkiye’ye adamak. Murad, teklifi kabul
eder. Þimdi Murad Altay, aklýný, gücünü ve tüm varlýðýný, gözlerden uzak bu savaþa verecektir. Tam da
Murad’ýn yemin ederek teþkilata adým attýðý sýralarda, uluslararasý karanlýk bir odak, hedefinde Türkiye
olan tüyler ürpertici bir komploya start verir.
Yönetmen : Osman Sýnav
20:00
Dizi
Sevdaluk
Cesaretini toplayan Ali Ýhsan, Adalet’e evlenme teklifi
etmiþtir. Ancak Adalet teklifi kabul etmedi. Bunun
üzerine altüst olan Ali Ýhsan, Þenyuva Köyü’nü terk
etmeye karar verir. Baþta Vesile, Fatma ve Hayati
olmak üzere, tüm köylüler Ali Ýhsan’ý kararýndan
döndürmeye çalýþýr. Ali Ýhsan, kýzý Nihan ve torununun
yanýna gitmek için çoktan hazýrlýklara baþlamýþtýr bile...
Gonca’nýn kalbini çalmak için, her yolu deneyen
Radyocu Cemal, kadýn kýlýðýna girerek, kýna gecesine
katýlýr. Þenyuva kadýnlarýnýn arasýnda Gonca’ya yaklaþmaya çalýþan Cemal, hedefine ulaþabilecek mi?
Yönetmen : Taner Akvardar
20:00
Dizi
Kelime Avý
bulmacasýnýn çözümü
Sudoku
bulmacasýnýn çözümü
Kara Para Aþk
Elif, Ömer’in tepkisini ölçmeye ve ne düþündüðünü
anlamaya çalýþýrken beklenmedik bir misafir ikilinin
konuþmasýný böler ve her þey havada kalýr. Elif, isteyerek öpmüþtür Ömer'i... Peki ya Ömer? Elif deli gibi
bunu merak etmektedir. Hislerinin Ömer’deki
karþýlýðýný bulmak için çabalar. Elif beklediði cevabý
alabilecek midir? Nilüfer, Metin’e iyiden iyiye
kapýlmýþtýr. Ýfadesini almak için gelen Pelin ve Arda,
Nilüfer’den Metin’in robot resmini çizdirmesini ister.
Nilüfer aþýk olduðu adamý ele vermek üzeredir. Bu
sýrada Elif, Nilüfer’i kurtardýðý için rahatlamýþtýr.
Yönetmen : Ahmet Katýksýz
AÞKIN DORUÐU
Sinan Akçýl
Müzik adamý Saim Akçýl'ýn
oðlu ve Piyanist Ýdil Akçýl'ýn
kardeþidir. Müziðe çok küçük
yaþlarda baþlamýþ, yaþýnýn küçük
olmasýna raðmen yaptýðý bestelerle beðeni kazanmýþtýr.
Akçýl,
þimdiye kadar baþta Ýzel olmak
üzere Enbe Orkestrasý, Ferhat
Göçer, Candan Erçetin, Yaþar,
Zeynep Casalini, Mustafa Sandal,
Gülben Ergen, Ebru Gündeþ,
Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle
çalýþmýþtýr. Hadise'nin Mayýs ayýnda yapýlan 2009 Eurovision Þarký
Yarýþmasý' nda Türkiye' yi temsil
edip dördüncü olduðu Düm Tek
Tek þarkýsýna imza atmýþtýr.
Ayrýca, pop þarkýcýsý Hande
Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde
çýkardýðý Hande'ye Neler Oluyor?
albümümdeki söz ve müzikler
Sinan Akçýl'a aittir.
Hande
Yener'in 13 Eylül 2010'da çýkarmýþ
olduðu Hande'yle Yaz Bitmez
Albümündeki 10 Remix ve Uzaylý
adlý þarkýnýn söz ve düzenlemeleri
de Sinan Akçýl imzalýdýr.
Sinan Akçýl son olarak Hande
Yener'in Eylül 2011'de çýkarmýþ
olduðu Teþekkürler adlý albümündeki þarkýlarýn söz yazarlýðýný ve
bestelerini yaptý.Çýkarmýþ olduðu
ilk albümü Kalp Sesi ile birlikte
þarký söylemesi ve canlý perforsmansý eleþtirilmiþtir.Radyo 99
Genel yayýn yönetmeni Sema
Eryiðit: "Þarkýlarý radyolarda ve
mekanlarda çok çaldý. Ama canlý
performansý hayal kýrýklýðýydý.
Belki sadece besteci olarak devam
etse, bu kadar hayraný olmaz ama
müzik dünyasýnda daha fazla
saygýnlýðý
olurdu."
Akþam
gazetesinin Pazar ekinde müzik
yazarý olan Atilla Aydoðdu: "Yaz
baþlarken yaptýðý þarkýlarý hiçbir
zaman kendisi seslendirmesin
istemiþtim.
Ýnsanýn her istediði ne yazýk ki
gerçekleþmiyor."Sinan Akçýl bu
eleþtirilere bir röportajda þu þekilde cevap vermiþ.
Malzemeler
2 Soðan
2 Havuç
1 Kereviz
1 Sap Pýrasa
1,2 kg Patates
1 Demet Dereotu
1 Çorba Kaþýðý Margarin
2 Et Suyu Tableti
1 Defne Yapraðý
1,3 kg Dana Fileto
500 gr Süt Kremasý
Rendelenmiþ
Limon Kabuðu
Tuz, Karabiber
Yemeðin Tarifi
Soðanlarý kabuklarýný soymadan doðrayýn. Havuç, kereviz ve pýrasayý yýkayýp ayýkladýktan sonra küçük küpler
halinde doðrayýn. Margarini bir
tencerede eritin. Soðanlarý
yaðda kavurun. Sebzeleri
ekleyip kavurmaya devam edin.
2,5 litre su ilave edin. Et suyu
tabletlerini ekleyin. Tuz ve
karabiberle tatlandýrýp defne
yapraðýný ekleyin. Dilimlenmiþ
filetoyu tenceredeki karýþýma
ilave edip kýsýk ateþte 2 saat
kadar piþirin.
Bu arada patatesleri yýkayýp
kabuklarýný soyduktan sonra
sekize bölün. Dereotunu
yýkayýp ayýklayýn ve ince ince
kýyýn. 100 gr süt kremasýný çýrpýp limon kabuðu, tuz ve karabiberle tatlandýrýn.
Patatesleri haþlayýn. Kalan
süt kremasýný dereotu ve suyu
süzülmüþ patatesle karýþtýrýn.
Tuz ve karabiberle tatlandýrýn.
Eti tencereden alýp servis
tabaklarýna yerleþtirin. Kremalý
patates eþliðinde servis yapýn.
Öneri: Tencerede kalan et
suyundan çorba yapabilirsiniz.
Bunun için et suyunu bir
süzgeçten geçirin. Bir miktar su
ve þehriye ekleyip tekrar piþirin.
Ýyiliði ve ihsaný tamamlamak, baþlamaktan daha iyidir.
Hz. Mevlana
04:30 Yahþi Cazibe
05.15 Hatýrla Sevgili
07.00 Haberleri
10.00 Müge Anlý Ýle
Tatlý Sert
13.00 Kýzlar Ve Annleri
15.00 Alemin Kralý
16.00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Kara Para Aþk
23:15 Kim Milyoner
Olmak Ýster ?
04.30 Kart Horoz
06.30 Cennet Mahallesi
08.30 Show Dünyasý
10.00 Her Þey Dahil
12.00 Gülben
14.00 Adýný Feriha
Koydum
15.00 Misafir Ol Bana
17.45 Pepee
18:30 Ana Haber
19:15 Büyük Risk
20:00 Sevdaluk
22:45 Gölgedekiler
07.00 Sabah Haber
08.10 Kapýlar
10.00 TRT 1 Stüdyosu:
Saðlýk Sýhat
11.15 Ýyi Þeyler
11.30 Ýyi Fikir
13.00 Haber
14.55 Aileler Yarýþýyor
16.55 Seksenler
19.00 Ana Haber Bülteni
19:55 Kýzýlelma
22:50 En Uzun Yüzyýl
23:50 Yedi Güzel Adam
06.30 Kanal 7’de Sabah
08.00 Zeynep
09.45 Dr. Feridun Kunak
11.30 Yeni Bana Kalasýn
13.30 Uður Arslan’la
Umut Var
15.50 Öfke
18:00 Kanal 7 Ana Haber
18:30 Hayat Dediðin
Yerli Dizi
21:00 Haber Saati
22:20 Katma Deðer Þaban
Türk Filmi Komedi
05.00 Geniþ Aile
09.00 Doktorum
11.00 Magazin D
12.15 Gün Arasý
12.30 Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
15.00 Evim Þahane
17.00 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18.50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Ankara’nýn Dikmeni
23:00 Takip
05.00 Belgesel
06.00 Merhaba Yenigün
07.35 Tv Filmi
08.30 Saðlýcakla
10.10 Tv Filmi
13.00 Tv Filmi
14.20 Yeþil Elma
16.45 Tv Filmi
18.00 Ana Haber Bülteni
18.50 Ýki Dünya Arasýnda
19:45 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Hýyanet Sarmalý
23:00 Yabancý Sinema
TEK
YILDIZ
14 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
HABER
9
"Kamuda çalýþan eczacýlarýn
ücretleri iyileþtirilmeli"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný
Ahmet Saatçi, 14 Mayýs Eczacýlar Günü dolayýsýyla yayýnladýðý
mesajýnda, eczacýlýk mesleðinin insanlýk tarihi kadar kadim bir
meslek olduðunu ve meslek aþýklarýnca
uzun bir süreden beri insanlýða hizmet sunulduðunu bildirildi.
Eczacýlarýn üstün bir gayret ve özveriyle
çalýþtýklarýný kaydeden Saatçi, "Ýnsan saðlýðýnýn tesisinde vazgeçilmez öneme sahip
olan eczacýlýk mesleði, çaðýn gereksinimlerine uygun olarak kendini sürekli geliþtirmekte ve yenilemektedir. Halkýmýzýn eczacýlýk hizmetlerinden en iyi þekilde yararlanabilmesini temin etmek ve bu hizmetlerin
kesintisiz olarak verilebilmesini saðlamak
adýna Eczacýlarýmýz üstün bir gayret içerisindedirler. Eczacýlýk mesleðinin daha iyi
yerlere gelebilmesinde rol oynayan eczacýlarýmýz sürekli kendilerini geliþtirerek ve yenileyerek hastalara daha bilinçli ve duyarlý
ulaþma çabasý içinde olmuþlardýr. Saðlýk hizmetlerinin 7`den
70`e herkese ulaþmasýnda, eczacýlýðýn önemli bir görev icra ettiði hepimizin malumudur. Ýnsanlara þifa vermek üzere çaba sarf
eden Eczacýlarýn sadece serbest eczacýlardan oluþtuðu zannedilerek Kamuda çalýþan eczacýlarýn göz ardý edilmemesi gerekmektedir. Kamuda çalýþan eczacýlar Devlet adýna piyasa deneti-
mi yapmakta, düzenleyici hükümler koymakta, ilaca ve eczacýlýk mesleðine yön vermekte ancak düþük ücretle çalýþmaktadýrlar. Farklý Kamu kuruluþlarýnda çalýþan eczacý ücretleri arasýnda
dahi önemli farklar bulunmaktadýr. Kamudaki
farklý ücret uygulamasýnýn bir an önce sonlandýrýlarak eczacýlarýn maaþlarýnýn çaðýn gereksinimleri de dikkate alýnarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda Kamu
adýna ilacýn üretiminden vatandaþlarýmýza
ulaþtýrýlmasý noktasýna kadar denetim yapan,
politika belirleyen ilaç ve eczacýlýk sektörünün
ayrýlmaz bir parçasý olan Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðüne, daha etkin ve verimli bir
þekilde görev ifa edebilmesini temin etmek
üzere ilaç ve eczacýlýk sektörüne yön verecek
bir kurumsal kapasite kazandýrýlmasý gerekmektedir" dedi.
Saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý."14 Mayýs'ý eczacýlýðýn anlam ve öneminin
hatýrlanmasýna, mesleðe ömür, emek ve gönül
vermiþ, çok deðerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve deðer kazandýrmýþ, katký saðlamýþ eczacýlarýmýzýn anýlmasýna bir vesile
saymaktayýz. Saðlýk Sen olarak eczacýlýðý, özveri ve gayret içerisinde sürdürmekte olan tüm eczacýlarýmýzýn, "14 Mayýs Dünya
Eczacýlýk Gününü" en iyi dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk
ve baþarýlar dileriz" Kubilay Kaan YÜCEL
Kuaförlerden örnek davranýþ
Çorumlu kuaför esnafý örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attý.
Geçtiðimiz hafta Pazar günü kutlanan Anneler
Günü'nde Çorumlu kuaför esnafý Çorum L Tipi
Kapalý Cezaevi'nde yatan tutuklu annelerin Anneler Günü programý öncesi saçlarýný yaptýlar.
Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný
Mustafa Köse ve Baþkan Vekili Aþkýn Çaðlayan'ýn
da kuaförlere eþlik ettiði bu organizasyonda Çorumlu kuaför esnaflarýndan Emre Þahin, Sefa
Gürbüz, Erkan Gedik, Aykut Çemrek, Sercan Özçulha, Ali Çelik, Dursun Belli ve Abdullah Köse
yer aldý.Bu organizasyon karþýsýnda þaþkýnlýklarýný
gizleyemeyen tutuklu anneler ise Cezaevi yetkililerine ve kuaför esnafýna ayrý ayrý teþekkür ettiler.
Haber Servisi
TDED Musiki topluluðu,
konsere hazýrlanýyor
Ovasaray'da geleneksel
yaðmur ve þükür duasý
Ovasaray köyünde her yýl geleneksel olarak yapýlan
yaðmur ve þükür duasý bu yýlda gerçekleþtirildi.
Cami önünde toplanan köy halký topluca Kuþdemir
türbesini ziyaret ederek Gaziler tepesine çýktý. Burada
kýlýnan iki rekat namazýn ardýndan, Çorum Belediyesi
Mezarlýklar Müdürü Haþim Avcý ve köy imam hatibi
Salih Karakuþ tarafýndan okunan Kur'an-ý Kerim'in ardýndan, emekli imam Ökkâþe Eðri tarafýndan yaðmur
duasý yapýldý.Yemek ikramýndan önce ise köy muhtarý
Ýrfan Berçin ve dernek yönetimi adýna emekli öðretmen
Mustafa Kayý tarafýndan günün anlam ve önemini belirten birer konuþma yapýldý.
Programa Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, AK
Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile meclis üyeleri katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL
de oluþturduklarý musiki topluluðunun geçen yýl
ilk konserini verdiðini belirterek topluluk üyelerinin 20 Mayýs'ta yapýlacak konsere hazýr olduðunu
söyledi. Candan, konsere tüm Çorum halkýný davet etti.
Haber Servisi
ANATIPDER'den "Hemþireler
Haftasý" açýklamasý
Eczacýlardan
huzurevi ziyareti
Çorum Eczacý Odasý yönetimi ve eczacýlar Bilimsel Eczacýlýðýn 175.
Yýldönümü ve 14 Mayýs Eczacýlýk Haftasý kapsamýnda Kamile - Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi'ni ziyaret ettiler.Huzurevi sakinlerine karanfil
hediye eden eczacýlar, beraber çay içip sohbet ettiler. Yaþlýlar ise Eczacýlar
Odasý yönetimine teþekkür etti. Kubilay Kaan YÜCEL
Gazipaþa
Ortaokulu
Kapadokya'yý
gezdi
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi, Türk musikisi topluluðu üyeleri konser hazýrlýklarýný sürdürüyor.
Kültür, sanat ve edebiyat alanýnda yaptýðý çalýþmalarla Çorum'da kültür sanat alanýnda önemli
hizmetler veren TDED Çorum Þubesi, Türk musikisi korosunun vereceði konserle
Çorumlu sanatseverlerin beðenisine sunacak. 20 Mayýs 2014 Salý günü saat 20.00'da Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilecek konser
"Nihavend Faslý" adýný taþýyor.
Topluluk þefi Aliye Helvacý yönetiminde uzun bir süreden beri
çalýþmalarýný sürdüren koro, çalýþmalarýný tamamlayarak konsere hazýr hale geldi.
TDED Çorum Þube Baþkaný
Turhan Candan, dernek bünyesin-
ANATIPDER Baþkaný Op.Dr.Ethem Zobacý,
"Hemþireler Haftasý" nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Hastalarýmýza kaliteli bir saðlýk hizmeti
sunulmasýnýn temelinde çok yönlü etkin iletiþim yer almaktadýr. Saðlýk hizmeti sunanlar arasýnda hastalar, hasta yakýnlarý ve saðlýk ekibinin üyeleri
ile en fazla iletiþim halinde
olan hemþirelerimizdir. Dolayýsýyla hemþireler saðlýkta,
saðlýklý iletiþimin temel taþlarýndandýr. Bilindiði gibi son
günlerde ülke genelinde saðlýk çalýþanlarýna yönelik sözel
ya da fiziksel saldýrýlar sýklýkla basýnda yer almaktadýr.
Saðlýk hizmeti sunanlarýn
tek amacý, hastalarýný iyileþtirmek, saðlýklarýna
kavuþturmaktýr" dedi.
Saðlýk hizmeti sunan gruplar arasýnda yer
alan hemþirelerin, temel saðlýk hizmetini diðer
çalýþanlarla birlikte verdikleri gibi, birçok ortamda bu hizmeti tek baþýna da vermek durumunda kaldýklarýný kaydeden Op.Dr.Ethem Zo-
Gazipaþa Ortaokulu Gezi Kulübü Kapadokya gezisi düzenlendi.
Geziye öðretmen, öðrenci ve velilerden oluþan 75 kiþi katýldý.
Gezi kapsamýnda öðrenciler Avanos'ta çanak çömlek yapýmý yerinde görme fýrsatý buldular.Daha sonra Ürgüp'e geçen grup burada
peri bacalarý önünde hatýra fotoðrafý çektirdi.
Grup bölgenin tarihi ve turistik diðer yerlerini de gezdikten sonra
kente döndü.
Bahadýr YÜCEL
bacý, "Bu nedenle hemþireler hizmet sunumunun ve sunumdaki hakkaniyetin arttýrýlmasý ile
bakým kalitesinin artmasýna katký verecek konumdadýrlar. Saðlýk hizmeti alanlarýn yani hasta ve hasta yakýnlarýnýn bu temel ilkeye inanmalarý, bu doðrultuda hareket etmeleri çok önemlidir.
Unutulmamalýdýr ki, acil olsun ya da olmasýn saðlýk sorunlarýmýz olduðunda bize
yardým elini uzatacak yine
saðlýk çalýþanlarý olacaktýr.
Bu nedenle hak ararken
medeni kurallar ve hukuk ilkeleri çerçevesinde davranýlmasý gerekmektedir. Büyük bir sabýr ve fedakarlýkla
yaptýklarý mesleklerinin ne denli önemli olduðunun bilincinde olan ve mesleklerini her türlü
zor koþullarda dahi büyük bir özveriyle icra
eden tüm hemþirelerimizin Hemþirelik Haftasý`ný kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz" ifadelerini kullandý.
Yasin YÜCEL
TEK
YILDIZ
14 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
HABER
10
Çocuk Haklarý Ýl Komiteleri oluþturuldu
Aktif Eðitimciler Sendikasý'ndan
Anneler Günü etkinliði
Aktif Eðitimciler Sendikasý Kadýn Kollarý Anneler
Günü nedeniyle Anvatar
Termal Otelde kahvaltýda
buluþtu.
Programa Aktif Eðitim
Sen Çorum Ýl Temsilcisi
Adem Yücel, Kadýn Kollarý
Baþkaný Münevver Güler
Burhan ve çok sayýda bayan
üyel katýldý.
Kadýn Kollarý Baþkaný
Münevver Güler Burhan
yaptýðý konuþmada, "Yeni
çýktýðýz bu yolda Aktif Eðitim
Sen ailesi olarak büyük hedeflere küçük fakat samimi adýmlarla yürüneceðine inanmaktayýz. Anadolu kültürün zenginliklerini bünyesinde barýndýrarak, ülke genelinde tüm eðitimcileri ötekileþtirmeden Aktif Eðitim-Sen çatýsý altýnda buluþturmak hedefimizdir. Eðitimin tüm taraftarýný kucaklayan, kaynaþtýran, yumuþatan ve birleþtiren bir
harç olarak çalýþmak þiarýmýz olacaktýr. Yenilikçi,
geliþime açýk, nitelikli bir eðitim sistemi ile sosyal
adaletin ve refahýn en üst düzeye çýktýðý, düþünen,
üreten, fikir hür, vicdaný hür katýlýmcý, paylaþýmcý
bireylerin yetiþtirdiði, eðitim çalýþanlarýnýn ekonomik ve sosyal kaygýlarýnýn olmadýðý bir Türkiye
için insanlýðýn hizmetinde çalýþma arzusundayýz.
Geliþmiþ toplumun bilinçli fertleri olmak, çaðdaþ
demokrasinin gereði olan katýlýmcýlýðý saðlamak, hep beraber
kamu çalýþanlarýnýn, milletimiz
ve devletimizin geleceðine yön
vermek, ekonomik, sosyal ve
mesleki hak ve menfaatlerimizi korumak, liyakatin esas alýndýðý bir sistemde çalýþmak, hukukun üstünlüðünü hâkim kýlarak adaletli yönetim, adil çalýþma þartlarý, toplumda yeniden saygýnlýk kazanmak için,
onurlu, dürüst, ilkeli ve sorumlu bir anlayýþla hak arama mücadelesinde siyaset üstü bir
yaklaþýmla kurumsal kimlik çatýsý altýnda yer almalýyýz. Öncelikle anneyiz-öðretmeniz. Toplumun arzu edilen noktaya gelmesinde, insanlarýn
ideal bireyler olarak yetiþmesinde en büyük sorumluluðun bizlere düþtüðünün farkýndayýz. Bir
anne yüreðiyle, bir öðretmen samimiyeti ve özverisiyle; bizlere emanet edilen evlatlarýmýzýn gönüllerine þefkat elimizle dokunarak, yeni bir dünya
oluþturmak aþký ve gayretiyle Aktif Eðitim Sen ailesinin Anneler Gününü kutluyor, Saygýlar sunuyorum" dedi.
Toplantý sonunda Aktif Eðitim Sen Çorum Ýl
Temsilcisi Adem Yücel katýlýmcýlara hediyeler
takdim etti ve tüm annelerin Anneler Gününü
kutladý. Haber Servisi
Sungurlu'da berber ve
kuaförlere hijyen eðitimi
Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren erkek berber ve kadýn kuaförlere hijyen eðitimi verildi.
Terziler ve Berberler Odasý Baþkanlýðý ile Halk
Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðiyle gerçekleþtirilen eðitim hemþire Canan Uslugel tarafýndan verildi.
Halk eðitim merkezi binasýnda verilen eðitimde, hijyen, iþ yerlerinin temizliði, çaðdaþ temizlik
anlayýþý, topluma yönelik riskler, korunma yön-
temleri, bulaþýcý hastalýklarýn bedensel, ruhsal ve
sosyal zararlarý konularý ele alýndý.
Terziler ve Berberler Odasý Baþkaný Mutlu
Karslý, verilen eðitim sonrasýnda sýnav yapýlacaðýný, baþarýlý olanlara sertifika verileceði belirtti.
Karslý, ilgili bakanlýklarýn çýkarttýðý "Hijyen
Eðitim Yönetmeliði" kapsamýnda ilçedeki tüm
berber ve kuaförlerin sertifikalý olacaðýný söyledi.
Bahadýr YÜCEL
Çocuk Haklarý Ýl Çocuk Komiteleri
oluþturulmasý amacýyla Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan çalýþma
baþlatýldý.
Bu amaçla Merkez Okullarýndan Milli
Eðitim Müdürlüðü tarafýndan bildirilen
20 kiþilik Çocuk Haklarý Ýl Çocuk Komitesi oluþturularak, olaðan toplantýsýný Ýl
Yetiþkin Temsilcileri Numan Yakut ve
Ahmet Yakut'un koordinatörlüðünde
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðünde
yaptýlar.
Bu amaçla yapýlan üye çocuk sayýsý
da 150 ye ulaþtý.
Alýnan kararlarýn uygulanabilirliðini
etkin kýlmak ve duyarlýlýðý artýrmak
amacýyla çocuk temsilcilerine yapýlan
çalýþmalarda gerekli desteðin verilmesi,
ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kendi alanlarý ile ilgili çalýþmalarý yapmalarý
ve gerekli tedbirlerin alýnmasý noktasýn-
da Çorum Çocuk Haklarý Raporu oluþturularak ilgili kurumlara ve Bakanlýða gönderildi.
Toplantýda ayrýca çocuklar tarafýndan,
2014-2015 yýllarý arasýnda Türkiye Çocuk
Sungurlu emniyetine
sivil savunma eðitimi
Ýl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüðü (AFAD)
uzmanlarý tarafýndan Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde görevli personele sivil savunma eðitimi verildi.
AFAD uzmanlarý Emniyet Müdürlüðünde görevli personele, deprem, sel, yangýn gibi doðal afetler baþta olmak
üzere, kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyolojik saldýrýlarda dikkat edilecek hususlar konusunda bilgi verdi.
Emniyet personeli, kiþisel güvenlik konularýnda, kurumlar arasý iletiþim, bilgi paylaþýmý, acil durum bildirimleri ve ilk müdahaleler gibi konularda da bilgilendirildi.
Karþýlýklý soru cevap þeklinde verilen eðitimin ardýndan,
Ýlçe Emniyet Müdürlüðü bahçesinde yangýn söndürme cihazlarý hakkýnda detaylý bir sunum yapýldý.
Müdürlük bahçesine yakýlan bir ateþle temsili yangýn
oluþturularak, yangýn sýrasýnda yapýlmasý gerekenler ve
yangýna müdahale teknikleri uygulamalý olarak gösterildi.
Bahadýr YÜCEL
ÝÞKUR'dan
"Giriþimcilik"
eðitimi
Türk Tarým Orman Sen'den
Anneler Günü kutlamasý
Ýskilip asbest borulardan kurtuluyor
Ýskilip'te içme suyu hattýnda yapýlan çalýma
kapsamýnda asbest borular tamamen deðiþtirilmiþti. Çalýþma esnasýnda güzergâhta kurulan Ýskilip-Tosya Karayolu þantiye binasý altýnda kalan bir
kilometrelik hattaki asbest borular da Ýskilip Belediyesi su ekipleri tarafýndan polietilenli borularla
deðiþtirildi.
Böylece ana kaynaktan ilçe merkezine kadar
olan kýsýmda asbest boru kalmadý. Ýskilip Belediye
Baþkaný Recep Çatma ihalesi yapýlan içme suyu
þebekesi yenileme inþaatýnýn tamamlanmasýyla
asbestin Ýskilip gündeminden tamamen çýkarýlacaðýný dile getirilerek, çalýþmanýn tamamlanmasý
için Belediyenin tüm imkânlarýný seferber edeceklerini söyledi.
Haber Servisi
Formunda Çorum'u temsil edecek Çocuk
Temsilcilerin seçimleride yapýldý. Çocuk
temsilciler þunlar: "Yelda Budak ve Mehmet Külcü."
Uður ÇINAR
Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkanlýðý Anneler Günü etkinliði düzenledi. Sendika bayan üyelerini yemekte buluþturdu. Kutlama yemeðine Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, Baþkan Yardýmcýsý
Mehmet Ulucan'da
katýldý.
Necati Gül yemekte, üyelerin istek ve þikâyetlerini
dinleyip çeþitli hediyeler takdim etti.
Türk Tarým Orman Sen ailesi olarak, ayaklarýnýn altýnda cennet olan
anne ve anne
adaylarýnýn bir gün
deðil her gün hatýrlanmasý ve gerekli
deðerin verilmesini arzuladýklarýný
kaydeden Gül, "Bu vesile ile baþta
saygýdeðer üyelerimiz olmak üzere
bütün anne ve anne adaylarýnýn Anneler Gününü kutlarýz" dedi.
Bahadýr YÜCEL
Aklýnda bir iþ kurma projesi olup da gerçekleþtirme imkaný bulamayanlar için ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan "Giriþimcilik" eðitimi verilecek.
Vatandaþlar, katýldýklarý eðitim sonucunda,
katýlým belgesi alacaklar ve iþ kurma planý hazýrlayýp resmi iþyeri açma þartlarýný yerine getirdikten sonra KOSGEB'e baþvuru yapabilecekler.
Baþvurunun uygun bulunmasý halinde yine KOSGEB tarafýndan 30 bin TL'ye kadar hibe desteði ve
kullanýlacak makineler için 70 bin TL'ye kadar
kredi desteði verilebilecek. KOSGEB tarafýndan
destek verilmeyen sektörler tarým, hayvancýlýk,
eðitim ve spor sektörü. Eðitim 26 Mayýs-05 Haziran 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak.
Eðitime katýlým þartlarý ise þunlar:
"ÝÞKUR'a kayýtlý olmak, daha önce giriþimcilik
programlarýna katýlmamýþ olmak, ÝÞKUR'un diðer programlarýndan (Kurs, Ýþbaþý eðitim (Staj) ve
TYP) son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak,
en az ilköðretim (ilkokul) mezunu olmak ve 18
yaþýný tamamlamýþ olmak.
Eðitime katýlmak isteyen ve durumu þartlara
uyanlarýn, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðünden alacaklarý
baþvuru formunu doldurarak, 20 Mayýs 2014-Salý
günü saat 17.00'ye kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne
býrakmalarý ve kendilerine bildirilen saatte katýlýmcý seçimi mülakatýnda þahsen hazýr bulunmalarý gerekiyor.Mülakatlar ise ÝÞKUR Ýl Müdürlüðünde 20-21 Mayýs 2014 tarihinde gün boyu yapýlacak. Kubilay Kaan YÜCEL
TEK
YILDIZ
14 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
SPOR
11
"Gençlerimiz, Alaca sporunun
alt yapý gücünü gösteriyor"
MÝNÝKLERDE ÞAMPÝYON
DENÝZHAN YBO
Turnuva ödül töreninde konuþan Belediye Baþkaný Muhammet
Eyvaz, þunlarý söyledi:
"Bu öðrencilerimizi seyrettikçe
görüyoruz ki Alaca'nýn geleceðine
olan umudumuz daha da fazla artýyor. Gerçekten Alaca'nýn spor
altyapýsýnýn ne kadar güçlü olduðunu gençlerimizin, çocuklarýmýzýn ne kadar mücadeleci ve baþarýlý olduðunu, Alaca'ya yaraþýr çocuklarýmýz olduðunu görmüþ oluyoruz. Bu turnuvaya destek veren
tüm okullarýmýza, müdürlerimize
ve öðretmenlerimize teþekkür
ediyorum. Turnuvaya katýlan öðrencilerimize teþekkür ediyorum.
Gençlik Spor il Müdürümüz Haþim Eðer'e þükranlarýmýzý
sunuyorum. Alaca'da spor tesislerinin yapýlmasýnda, altyapý-
nýn oluþmasýnda her zaman bize destek oldu. Turnuvalarýmýzý da her zaman destekleyerek bizi yalnýz býrakmýyor. Sporun
her dalýnda çeþitli turnuvalar yapýlmasýna katkýda bulunuyor.
Kendisine teþekkür ediyorum."
"Ýlçelerimiz sporun
alt yapýsýný çekiyor"
Alaca Belediyesi, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve
Denizhan YBO'nun katkýlarýyla düzenlenen 3. Geleneksel Minik Futbol Turnuvasý dün oynanan final
müsabakasýyla tamamlandý. Finalde Ýmam Hatip
Ortaokulu ile Denizhan YBO karþýlaþtý. Normal süresi 4-4 biten maçý Denizhan YBO penaltý atýþlarý
sonunda 5-3 kazanarak þampiyon oldu.
Turnuvasý 7-12 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda yapýlan turnuvaya 12 takým katýlýrken, 3 gurupta toplam 22 maç yapýldý.
Turnuvanýn ödül törenine Belediye Baþkaný Mu-
hammet Eyvaz, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Toköz,
Gençlik Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Kulüp Baþkaný Yusuf
Büküþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Selçuk Güneþ,
ASKF Baþkan Yardýmcýsý ve HÝF Çorum Temsilcisi
Ahmet Aylar, Memur Sen Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek, Ýlçe Halk Eðitim Müdürü Alim Yaðlý ile okul
müdürleri ve öðretmenler katýldý.
Turnuvada Denizhan YBO birinci olurken, Ýmam
Hatip Ortaokulu ikinci, Sakarya ve Mehmet AKÝF
Ortaokullarý da üçüncülüðü paylaþtý.
Baþkan Eyvaz'ýn ardýndan konuþan
Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer
ise, baþta Alaca olmak üzere Sungurlu
ve Osmancýk'ýn Çorum'un spor altyapýsýna önemli destekler verdiðini belirterek, þunlarý söyledi:
"Çorum'a baðlý ilçelerimizde Alaca
ve Sungurlu baþta olmak üzere Osmancýk ilimizin spor alt yapýsýný çekmektedir. Özellikle futbolun dýþýnda diðer
branþlarda da ilimizde organize edilen
faaliyetlere Alaca aktif olarak katýlým
saðlamaktadýr. Bundan dolayý hem
okul sporlarýnda ve kulüp bazýnda
sportif faaliyetlere katýlan okul ve ku-
lüplerimize teþekkür ediyorum. Tabi bu atýlýmlarýn
saðlanmasý maddi desteklerle olabilecek iþler. Bu tür
faaliyetlerinde ilimize gelip
faaliyetlere katýlmasýnda, il dýþýna çýkmasýnda Alaca Belediyesi'nin de büyük
destekleri oluyor.
Alaca Belediyespor olarak Ulukavakspor ile finalde karþýlaþarak bölgesel
amatör ligin kapýsýndan döndü. Ben iki,
üç yýldýr Ýskilip Belediyespor'un ilçeye
neler kazandýrdýðýný biliyorum. Burada
da özellikle baþkanýmýzdan istirham
ediyorum. Ýyi bir takým kurarak Alaca
Belediyespor'un bölgesel amatör lige
çýkmasý halinde ilçeye büyük kazanýmlar getireceðini düþünüyorum. Bundan
dolayý da hem futbol bazýnda, hem de
okul sporlarý bazýnda bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da Muhammet
baþkanýmýzýn desteklerini arttýrarak devam edeceði inancýný taþýyorum. Bu düþüncelerle faaliyetlere katýlan çocuklarýmýzý kutluyorum."
BÜYÜK ERKEKLER BASKETBOL MAÇLARI…
Belediye Zabýta: 44 - Baþ Öðretmen Atatürk: 72
SALON : Atatürk.
HAKEMLER: Haluk Yakýn, Furkan Alagöz
ZABITA: Fatih, Hadi, Sinan, Ahmet, Ýsmail, Kemal, Faruk, Hüseyin,
Akif, Mustafa, Fikret .
BAÞÖÐRETMEN ATATÜRK : Ýsa, Hasan, Erdoðan, Mehmet, Oktay,
Özcan, Can, Soner, Adem Dilaver.
PERÝYODLAR: 11-19, 8-15, 15-18, 10-20
'EN' ler ödüllerini aldý
U13 Play-Off Lig'ine erteleme
Perþembe günü oynanmasýna karar verdi. U13 Play-Off
Müsabakalarý 20 Mayýs 2014 Salý günü 2. Hafta müsabakalarý ile start alacak. 20 Mayýs 2014 Salý günü saat 17.00
de 2 nolu sahada Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor ile Çorum
Belediyespor karþýlaþýrken günün ikinci maçý ayný sahada
saat 18.30'da Gençlerbirliðispor ile Osmancýkspor arasýnda
oynanacak.
22 Mayýs'ta oynanacak iki erteleme maçýndan birisi
ilçede oynanýrken diðeri ise merkezde oynanacak.
Osmancýk Ýlçe Sahasý'nda oynanacak Osmancýkspor-Ýl Özel
Ýdaresi Gençlikspor müsabakasýnýn baþlama saati 17.00
olurken, merkez 2 nolu sahada oynanacak Çorum
Belediyespor-Gençlerbirliði müsabakasý ise saat 18.00 de
oynanacak.
ADNAN YALÇIN
U13 Ligi play off karþýlaþmalarýnýn ilk hafta karþýlaþmalarý ertelendi. 17 Mayýs 2014 Cumartesi günü oynanmasý
gereken U13 Play-Off ligi 1. Hafta müsabakalarý 22 Mayýs
2014 Perþembe gününe ertelendi.
Futbol Ýl Tertip Kurulu'nun aldýðý karar göre, 15-18
Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor'un
Kastamonu'ya, Çorum Belediyespor'un ise Tokat'ta U14
Türkiye Þampiyonasý 1. Kademe müsabakalarýna katýlacak
olmasýndan dolayý bu müsabakalarýn 22 Mayýs 2014
En iyi kaleci ödülü
En centilmen takým Ceritler olurken, en iyi
kaleciler Dedekargýn Ýlkokulu'ndan Enes Kaya
ile Alaca Ortaokulu'ndan Emirhan Coþkun oldu. Turnuvada gol kralý ise attýðý 16 golle Ýmam
Hatip Ortaokulu'ndan Yusuf Demir oldu. Turnuvada þampiyon olan Denizhan YBO'nun
ödülünü Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz
verirken, ikinci olan Ýmam Hatip Ortaokulu'nun ödülünü Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, üçüncü olan takýmlarýn ödüllerini ise
Ertelenen U11 Ligi maçlarý
28 Mayýs'ta oynanacak
Geçtiðimiz hafta Pazar günü yoðun yaðmur yaðýþý nedeniyle ertelenen U11 ligi maçlarý
28 Mayýs Çarþamba günü oynanacak.
28 Mayýs 2014 Çarþamba günü saat 17.00'de 1 nolu 1. Sahada P.T.T GençliksporOsmancýk Gücüspor karþýlaþýrken, ayný saatte 1 nolu 2. Sahada Gençlerbirliðispor ile 1907
Gençlikspor karþý karþýya gelecek. 1 nolu 1 sahada saat 18.00'de oynanacak diðer bir
karþýlaþma ise Alaca Belediye Gençlikspor ile H.E. Kültürspor arasýnda olacak. Ayný gün 1
nolu 2. sahada saat 18.00'de oynanacak diðer bir karþýlaþma ise Ýl Özel Ýdare GençliksporÇorum Belediyespor arasýnda olacak. ADNAN YALÇIN
En centilmen takým ödülü
Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Kulübü Baþkaný Yusuf Büküþ ve Ýlçe Halk Eðitim
Müdürü Halim Yaðlý verdi. Turnuvada hakemlik yapan Belediyespor altyapý antrenörü Kemal
Ünal'ýn hediyesini AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit
Tokgöz verdi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Selçuk
Güneþ ise en centilmen takým ödülünü verirken, en iyi kaleci ödülünü ise ASKF Baþkan Yardýmcýsý ve HÝF Çorum Temsilcisi Ahmet Aylar
verdi.
Kargý Gücü Spor- Mecitözüspor
maçý Osmancýk'ta oynayacak
2. Amatör Küme Büyükler
Play-Off 3. Hafta müsabakasýný oynayacak olan Kargý Gücüspor, Kargý Ýlçe Sahasý'nýn yapým çalýþmalarýnýn devam etmesi üzerine 18 Mayýs
2014 Pazar günü oynanmasý
gereken Kargý Gücüspor-Meci-
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
14 MAYIS 2014 ÇARÞAMBA
Gürses Kýlýç, ön
görüþmeye gelecek
Gürses Kýlýç'ýn gelmesi için…
Gözler Külcü'de
Bu sezon son lig maçý olan Erzurum Büyükþehir Belediyespor karþýlaþmasýnda rakibine 1-0 maðlup olarak play off þansýný kaybeden Çorum Belediyespor'da gelecek yýlýn yol haritasý için gözler Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile
Çorum Belediyespor Yönetimine çevrildi.
Spor camiasý ve Çorum Belediyespor taraftarlarý,
Belediyespor'un bu sezonda þampiyonluða mý
yoksa orta sýralara mý oynayacaðýný merak ediyor. Taraftar ve spor camiasý Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'nün geçtiðimiz yýl 13 Haziran'da basýnda yer bulan açýklamalarýný hatýrlayarak gözlerini baþkan Külcü'ye çevirdiler.
KÜLCÜ NE DEMÝÞTÝ?
Hatýrlanacaðý üzere Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Kulüp-Okul Futbolu Eðitim Þenliði'nde yaptýðý konuþmada Çorum Belediyespor'a destek sinyali vermiþ ve konuþmasýnda
'Belediyespor'un baþarýsý 3. Lig'de ve 2. Lig'de
sürecek' ifadeleri kullanarak Zeki Gül Baþkanlýðýndaki Çorum Belediyespor yönetimini ve kýrmýzý siyahlý taraftarlara büyük umut vermiþti.
GÜRSES KILIÇ'IN GELMESÝ
KÜLCÜ'YE BAÐLI
Çorum Belediyespor için ismi gündeme gelen Gürses Kýlýç'ýn kýrmýzý siyahlý takýmýn baþýna gelmesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye
baðlý. Gürses Kýlýç'ýn Belediyespor'un baþýna geçmesi için gereken yüksek maliyet kýrmýzý siyahlý yönetimi kara kara düþündürürken Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve yönetiminin gözlerini Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü'den gelecek desteðe çevirdiði öðrenildi. ADNAN YALÇIN
Ýl Spor Merkezlerinde görev almak
isteyen antrenörlerimizin dikkatine!..
Engin
Ayan
2014 Yýlý Ýl Spor Merkezlerinde Futbol branþýnda antrenörlük
yapmak isteyen antrenörlerin 18 Mayýs 2014 Pazar günü akþamýna
kadar Futbol Ýl Temsilciliði'ne dilekçe ile müracaat etmeleri gerekiyor. Konu hakkýnda bilgi veren Ýl temsilcisi Engin Ayan "Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün talebi üzerine Futbol Ýl Temsilciliði'ne yapýlan bildiride 2014 Yýlý Ýl Spor Merkezlerinde futbol
ile ilgili faaliyetlerde görev yapmak üzere tespit edeceðimiz çalýþtýrýcýlar listesini 20 Mayýs 2014 Salý günü mesai bitimine kadar teslim etmemiz gerekiyor. Ýlimizde görev yapan ve Ýl Spor Merkezlerinde görev almak isteyen antrenörlerimize duyurulur."dedi.
Çorumspor'un eski Teknik Direktörü Gürses Kýlýç Çorum'a ön görüþme için geliyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile görüþmeye gelecek
olan Gürses Kýlýç, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile de bir görüþme yapacaðý öðrenildi.
Perþembe günü Çorum'a gelmesi beklenen baþarýlý teknik adamýn Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile görüþme yaptýktan sonra Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül ile ön görüþme yapacaðý ve kulübe kendi þartlarýný sunacaðý ve kýrmýzý siyahlý yönetimin de teklifini öðreneceði bilgisine ulaþýldý. ADNAN YALÇIN
Ýskilip'te önemli geliþmeler yaþanýyor
Ýskilip Belediyespor ile
Ýskilipspor birleþme yolunda!
Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcisini kaybeden Ýskilip'te önemli geliþmeler
yaþanýyor. Bölgesel Amatör Lig'den baraj karþýlaþmasýnda Ulukavakspor'a yenilerek Çorum 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'ne düþen Ýskilip Belediyespor ile
1. Küme Büyükler Ligi takýmlarýndan
Ýskilipspor'un 'Ýskilipspor' adý altýnda
birleþme yönünde karar aþamasýnda olduðu öðrenildi.
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma ve Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy'un da bu birleþmeye sýcak baktýðý
ve birleþmenin neticesinde gelecek yýl
Ýskilip'in yeniden Bölgesel Amatör
Lig'e dönmesi adýna destek verecekleri
ifade edildi.
ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR
BÝRLEÞMEYE SICAK BAKIYOR
Konu hakkýnda görüþlerini aldýðýmýz Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu Ýskilip Belediyespor olarak bu birleþmeye sýcak baktýklarýný kaydetti. Armutçu henüz net bir kararýn
çýkmadýðýný belirterek "Ýskilipspor adý altýnda birleþmeye sýcak bakýyoruz. Böylelikle daha güçlü bir takým olarak gelecek
yýl yeniden Bölgesel Amatör Lig'e dönmek istiyoruz." Dedi.
BÝRLEÞME OLMAZSA ÝSKÝLÝPGÜ
CÜ ADI ALTINDA MÜCADELEYE
DEVAM
Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü
Nihat Armutçu birleþmemenin gerçekleþmemesi durumunda ise kendilerinin
mevcut kadronun büyük kýsmýný tutup,
kadroya takviye yaparak yine þampiyonluðu hedefleyen güçlü bir kadro ile Ýskilip Gücüspor adý altýnda yeniden Bölgesel Amatör Lig'e katýlmak için mücadele
edeceklerini söyledi.
ELHADJI SALIOU KADROYA
DAHÝL EDÝLECEK
Teknik Direktör Nihat Armutçu mücadeleyi býrakmayacaklarýný ifade ederek,
"Kimse Ýskilip'in mücadeleyi býraktýðýný
daðýldýðýný düþünmesin. Elimizdeki Turgay, Salih, Muhammed, Eray, Engin, Yunus Emre gibi futbolculara devre arasýnda Ýskilip'e getirdiðimiz Elhadjý Salýou'yu
bu kez katacaðýz ve gelecek sezon amatör kümeye þampiyonluðu hedefleyen bir takýmla gireceðiz. Bu doðrultuda Ýskilipli iþadamlarý deðerli büyüklerimizle görüþmelerim olumlu geçti. Ýnþallah gelecek sezon þampiyon olup yeniden Bölgesel Lig'e döneceðiz" dedi.ADNAN YALÇIN
3. Lig 1. Grupta final
Karagümrük-K.Maraþ BB
arasýnda
3. Lig 3. Grup'ta
play-off zamaný
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta play-off yarý final
maçlarý bugün Konya'da yapýlacak. Konya Büyükþehir Belediyesi Atatürk Stadý'nda günün ilk
maçýnda saat 16.30'da Tuzlaspor ile Menemen
Belediyespor karþý karþýya gelecek. Karþýlaþmayý
hakem Ali Zaðlý yönetecek.
Yarý finalin ikinci maçýnda ise saat 20.30'da
baþlayacak mücadelede Ýstanbulspor ile Yeni Diyarbakýrspor karþýlaþacak. Bu maçta ise hakem
Sarper Barýþ Saka düdük çalacak.
Yarý final maçlarýnýn kazananlarý, 17 Mayýs
Cumartesi günü ayný statta Spor Toto 2. Lig'e
yükselmek için finalde karþýlaþacak.
SPOR SERVÝSÝ
tözspor müsabakasýný Osmancýk Ýlçe Sahasý'nda saat 15.00 de
oynayacak. 2. Amatör Küme
Play-Off liginin diðer bir karþýlaþmasý ise Çorum Belediyespor
ile H.E. Kültürspor arasýnda 1
nolu sahada saat 15.00 de karþý
karþýya gelecek.
Kupalarýyla Eðer'i
ziyaret ettiler
Oryantiring'de Türkiye üçüncülüðü
kazanan Gençlikspor sporcularý kupalarýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'e götürdüler. Bu yýl beþ
kademe olarak yapýlan Türkiye Oryantiring Türkiye Þampiyonasý'nda E 16 kategorisinde Türkiye üçüncü olan Gençlikspor'un 12 kiþilik takýmý Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu ile birlikte Haþim Eðer'i
makamýnda ziyaret ettiler.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü
Haþim Eðer, Oryantiring branþýnda Çorum'da hýzlý bir geliþme olduðunu belirterek Türkiye Þampiyonasý'nda kazanýlan üçüncülük kupasýnýn bunun bir göstergesi olduðunu belirterek önümüzdeki
yýllarda bu baþarýnýn artarak devam edeceðine inandýðýný söyledi.
Ziyarete Gençlikspor Baþkaný ve Þube
Müdürü Ýbrahim Baþbölük ile Spor Þube
Müdürü Satý Yücel'de katýldýlar.
ADNAN YALÇIN
Spor Toto 3.Lig 1.Grup Play Off karþýlaþmalarýnda ilk maçta Bergama Beeldiyespor'u 2-1 maðlup eden Localtime
Fatih Karagümrük finale yükselen takým
olurken günün ikinci karþýlaþmasýný Ankara Demirspor önünde 1-0 kazanan
Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediyespor, finalde Localtime Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.
Localtime Fatih Karagümrük ile
Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediyespor, Perþembe günü Samsun 19 Mayýs
Stadý'nda karþý karþýya gelecek. Kazana-
nýn Spor Toto 2.Ligi'ne yükseleceði maçýn baþlama saati 20.00 olacak.
FATÝH KARAGÜMRÜK
2 MAÇTA DA KAZANDI
Spor Toto 3.Lig 1.Grup'ta ligde iki
kez karþý karþýya gelen Localtime Fatih
Karagümrük iki maçýndan da galibiyetle
ayrýldý. Kahramanmaraþ'taki maçta
Mehmet ve Recep'in (2) golleriyle 3-2,
Vefa Stadý'nda da Gökhan, Arif, Ýbrahim
ve Recep'in golleriyle Karagümrük 4-1
galip ayrýldý.
ADNAN YALÇIN
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN