Montáž (obsluha), údržba
Točna
SK-S 36·20 a SK-S 36·20W
ORIGINÁLNÍ PROVOZNÍ NÁVOD
EDITION 03.2014
TOČNA
SK-S 36· 20 a SK-S 36· 20W
Montáž (obsluha), údržba
Obsah
VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ .................................................................. 3
1 POKYNY PRO MONTÁŽ ..................................................................... 4
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:.................................................................. 6
2 NÁVOD K OBSLUZE ........................................................................... 7
2.1 PŘIPOJENÍ TAHAČE K NÁVĚSU ............................................................... 7
2.2 ODPOJENÍ NÁVĚSU OD TAHAČE: ............................................................ 8
3 MAZÁNÍ TOČNY................................................................................ 9
3.1 SK-S 36·20 ..................................................................................... 9
3.2 SK-S 36·20 W ............................................................................... 10
4 ÚDRŽBA ......................................................................................... 11
5 HRANICE OPOTŘEBENÍ ................................................................... 11
5.1 DESKA TOČNY SK-S 36.20 ................................................................. 11
5.2 ZÁVĚR TOČNY ................................................................................. 12
5.3 KRÁLOVSKÝ ČEP............................................................................... 12
6 NASTAVENÍ VŮLE ........................................................................... 13
6.1 NASTAVENÍ ZÁVĚRU TOČNY ................................................................ 13
7 OPRAVA......................................................................................... 14
7.2
VÝMĚNA ZÁVĚRU, NASAZENÍ LOŽISKA A GUMOVÉHO TLUMENÍ ................ 15
7.3 MONTÁŽ DESKY TOČNY NA KOZLÍKY...................................................... 17
2
03.2014 Omyly a změny vyhrazeny © SAF-HOLLAND
Všeobecná doporučení
Nerespektování těchto instrukcí může vést
k nebezpečným provozním situacím. Před
montáží a uvedením točny do provozu si
přečtěte tyto pokyny a doporučení, které
v praxi dodržujte.
•
Změny každého druhu vylučují záruční
nároky a vedou ke zrušení
schvalovacích podmínek
•
Montáž točny, výměna montážní desky,
závěru točny a královského čepu smí
být prováděny pouze odborným
personálem v odpovídajícím servisním
zařízení
03.2014 • Omyly a změny vyhrazeny • © SAF-HOLLAND
3
1 Pokyny pro montáž
Pozice 1 -
šroub DIN EN 28676
nebo DIN EN 28765
Pozice 2 -
podložka DIN 7349
Pozice 3 -
podložka DIN 125
Pozice 4 -
matice DIN 980
4
03.2014 Omyly a změny vyhrazeny © SAF-HOLLAND
•
Při montáži točny je třeba dbát montážních pokynů výrobce
vozidla, nebo když tyto nejsou známy, pokynů firmy SAFHOLLAND.
•
Točna se montuje na montážní desku. Doporučujeme použít
originální montážní desku firmy SAF-HOLLAND a k tomu
odpovídající sadu upevňovacích šroubů.
•
Montážní deska a točna mají výrobcem vozidla doporučené
rozměry.
•
Provedení montážní desky je závislé na šířce rámu vozidla a
požadované celkové stavební výšce.
•
Točna musí být na montážní desku upevněna nejméně 12 šrouby
M16 s pevností 8.8.
•
Firmou SAF-HOLLAND doporučované utahovací momenty
pro originální upevňovací sady mají následující hodnoty:
o 190 Nm pro šrouby M16x1,5 (pevnost 8.8)
o 350 Nm pro šrouby M20x1,5 (pevnost 8.8)
•
Výše uvedené utahovací momenty se musí striktně dodržet!
•
Je-li točna montována na posunovací zařízení, musí být dodrženy
platné montážní předpisy.
•
V EU podléhá montáž točen podle § 19-21 předpisu STVZO
povinnému přezkoušení!
•
Při montáži točny je třeba dbát národních schvalovacích předpisů
dané země.
03.2014 • Omyly a změny vyhrazeny • © SAF-HOLLAND
5
Všeobecná ustanovení:
•
Platí, že v oblasti šroubového spoje musí tloušťka laku odpovídat
zákonným normám, aby nedošlo k ovlivnění pevnosti spoje. Je
třeba dodržet TÜV předpisy o šroubech a jejich zajištění, platných
pro stavbu vozidel.
•
Točna se musí volně pohybovat a nesmí se při jízdě dotýkat ani
montážní desky ani pomocného rámu.
•
Zatížení tahače a tzv. D-hodnota jsou kritériem pro zatížení točen
a montážních desek.
•
D-hodnota se vypočte podle DIN 74081 dle následujícího vzorce
= přípustná váha nákladu v tunách
= přípustná celková váha tahače v tunách
∙
příklad výpočtu:
= přípustná celková váha návěsu v tunách
0,6 ∙
∙
9,81 ∙
∙
, ∙
∙
100,9
Legenda:
= přípustná celková váha tahače v tunách
= přípustná celková váha návěsu v tunách
= přípustná váha nákladu v tunách
= tíhové zrychlení (9,81 m/sec)
Hodnoty pro příkad:
= 20t
= 30t
= 15t
Přípustná zátěžová data pro točny a montážní desky vyrobené firmou
SAF-HOLLAND jsou k dispozici na prospektech.
Platí pro provoz na zpevněných komunikacích a pro dopravní poměry,
které jsou obvyklé ve střední Evropě.
Při provozu v jiných podmínkách Vás prosíme o dotaz.
6
03.2014 Omyly a změny vyhrazeny © SAF-HOLLAND
2 Návod k obsluze
POZOR:
Před prvním připojením musí být závěr a deska točny promazány!
2.1 Připojení tahače k návěsu
•
Návěs musí být zajištěn a podepřen.
•
Točna musí být v pohotovostní poloze pro
připojení návěsu – to znamená, že zajišťovací
táhlo musí být vytaženo úplně ven.
•
Závěr točny se tímto nachází v otevřené
poloze.
•
Deska návěsu musí být umístěna cca 2 cm až
5 cm níže než je deska točny.
•
Odstupte od soupravy.
•
S tahačem nacouvejte pomalu pod návěs.
•
Závěr točny se zavře automaticky.
03.2014 • Omyly a změny vyhrazeny • © SAF-HOLLAND
7
•
Zajištění:
Zajištění se zajišťovací klapkou:
Zajišťovací klapka zapadne
automaticky v uzavřené poloze.
Zajišťovacím táhlem se potom
nedá pohnout ani vpravo ani vlevo.
Když zajišťovací klapka
nezapadne, musí se připojení
znovu opakovat.
Důležité: najetí pod návěs provést nárazově s nízkým rychlostním
stupněm!
POZOR:
V každém případě musí řidič soupravy osobně zkontrolovat (vystoupením
z vozu), že je točna správně zavřena a zajištěna!
Připojit dále propojovací hadice a kabely, zvednout podpěrné nohy do přepravní
polohy, uvolnit parkovací brzdu a odstranit zajišťovací klíny u návěsu.
2.2 Odpojení návěsu od tahače:
Zajistit návěs zajišťovacími klíny a parkovací
brzdou. Spustit podpěrné nohy návěsu.
Návěs musí stát na pevném a rovném
podkladu.
Odpojit propojovací kabely mezi tahačem a
návěsem.
Otevření závěru točny se zajišťovací klapkou:
3
1
Zajišťovací páku palcem stlačte dolů (1)
(obsluha jednou rukou).
Zajišťovací táhlo posuňte vlevo (2) a vytáhněte
ven (3).
2
S tahačem odjeďte od návěsu.
Točna je automaticky připravena k připojení
nového návěsu.
8
03.2014 Omyly a změny vyhrazeny © SAF-HOLLAND
3 Mazání točny
3.1 SK-S 36·20
Mazání závěru
Točna SK.S 36.20 firmy SAF-HOLLAND je vybavena rozvodem pro
centrální mazání závěru. Mazací místo pro závěr je na okraji desky točny.
Mazání smí být prováděno pouze v uzavřené poloze točny.
Mazání plotny točny
Mazání plotny točny se prování před prvním připojením návěsu a dále
pak pravidelně po každém ujetí 5.000 km. K tomuto účelu se používá
vysokotlaká vazelína s velkou dobou životnosti. Před každým novým
namazáním se musí stará vazelína odstranit špachtlí. Intervaly mazání se
musí přizpůsobit provozním podmínkám, přičemž jsou možné kratší nebo
delší intervaly mazání.
Centrální mazání
Při montáži centrálního mazání mají být k tomu použity předem
plánované možnosti upevnění:
- 4 přípoje na mazání plotny M 8 x 1 (Z)
- 1 přípoj na mazání závěru (V)
(hadice průměr 8 mm k prodloužení s odpovídajícím adaptérem)
- 2x – rozdělovací šroubení M 6 x 1 (VB)
Z
VB
03.2014 • Omyly a změny vyhrazeny • © SAF-HOLLAND
V
9
Je třeba dbát toho, aby připojením centrálního mazání nebyla ovlivněna
funkce a pohyblivost točny.
3.2 SK-S 36·20 W
Točna SK-S 36.20W od firmy SAF-HOLLAND je opatřena speciálními
kluznými deskami a podkovami s umělé hmoty.
Mazací místo pro závěr je na okraji plotny (viz. A)
A
Mazání závěru smí být prováděno pouze v zavřeném stavu.
Mazání točny se provádí při prvním použití a dále po ujetí každých 10.000
km (viz. Kapitola 4). Je možné připojení na centrální mazání.
POZOR:
Před prvním připojením návěsu k točně SK-S 36.20W doporučujeme
důkladně očistit desku návěsu s následným potřením tenkou vrstvou
vazelíny, aby se zabránilo jejímu rezavění. Dále je třeba odstranit
ostré hrany na desce návěsu, aby následně nedošlo k poškození
kluzných desek točny.
Stav desky návěsu významným způsobem ovlivní životnost kluzných
desek točny.
10
03.2014 Omyly a změny vyhrazeny © SAF-HOLLAND
4 Údržba
Různé části podléhají v provozu normálnímu opotřebení, které může být
přiměřenou údržbou sníženo na minimum. Proto je třeba při prvním
uvedení točny do provozu a při každé údržbě dbát následujících bodů:
•
Povrch desky, závěru a královského čepu musí být dostatečně
promazán speciální vysokotlakou vazelínou.
•
Při každé údržbě doporučujeme zkontrolovat plochy opěrných desek
na návěsu a tahači – zda nevykazují poškození – toto případně
odstranit.
•
Části závěru točny promazat každých 10.000 km.
•
Opotřebené nebo poškození díly
dodávanými firmou SAF-HOLLAND.
•
U točny tahače by měla být po ujetí každých 100.000 km
přezkoušena její funkčnost. Doporučujeme provést vizuální kontrolu
po ujetí každých 50.000 km.
nahraďte
originálními
díly
Poznámky k točně SK-S 36.20W
•
Kluzné desky, povrch desky, desku návěsu, části závěru jakož i
královský čep je třeba po vyčištění namazat tenkou vrstvou speciální
vysokotlaké vazelíny.
•
Kluzné desky by měly být, podle provozu, pravidelně přezkoušeny.
5 Hranice opotřebení
Opotřebení na deskách točny může být kontrolováno podle viditelných
znaků, bez použití pomocných prostředků. Pro kontrolu opotřebení
závěru točny a královského čepu se doporučuje hodnota mezního
opotřebení podle příručky SAF-HOLLAND.
5.1 Deska točny SK-S 36.20
Zraková kontrola:
Jestliže je deska točny tahače opotřebena
až na základ mazací drážky – musí být
nahrazena novou. Deska návěsu se musí
právě tak přezkoušet a případně vyměnit.
03.2014 • Omyly a změny vyhrazeny • © SAF-HOLLAND
11
5.1 Kluzné desky SK-S 36.20W
Zraková kontrola:
Jestliže u (A) vznikly rýhy nebo jsou
teflonové kluzné desky opotřebeny
až k upevňovacím šroubům, musí se
obě desky bezpodmínečně vyměnit.
Opotřebení krycí hrany (B) je
normální a nemá žádný negativní
vliv na funkci a životnost točny.
A
B
B
5.2 Závěr točny
S měřící šablonou změřte opotřebení
závěru. Jestliže shora nasazená
měřící šablona vklouzne do závěru, je
třeba točnu seřídit (viz kapitola 6 –
nastavení vůle!). Nelze-li závěr seřídit,
musí se vyměnit podkova a závěr
točny (viz kapitola 7 – oprava).
5.3 Královský čep
Změřte oba průměry čepu měřící
šablonou. Jestliže jsou dosaženy
rozměry 71mm, případně 49 mm,
musí
se
královský
čep
bezpodmínečně vyměnit.
12
03.2014 Omyly a změny vyhrazeny © SAF-HOLLAND
6 Nastavení vůle
Závěr točny podléhá při provozu určitému opotřebení, které je závislé na
druhu provozu a údržbě. Točny SAF-HOLLAND typů SK-S 36.20 a SK-S
36.20 W jsou vybaveny možností nastavení vůle závěru. Seřízení slouží
k tomu, aby se vyrovnalo opotřebení částí závěru, nikoliv opotřebení
královského čepu.
6.1 Nastavení závěru točny
Nastavovací postup musí být prováděn s novým
královským čepem.
•
Vyšroubujte 2 šrouby s imbusovou hlavou
na dorazu odjišťovací páky. Přemístěním
dorazu o jeden otvor na odjišťovací páse
se vymezí vůle o 0,5 mm v závěru točny.
Zašroubujte zpět šrouby s imbusovou
hlavou (utahovací moment 46 Nm)
•
Při novém seřízení opakujte výše uvedený
postup.
POZOR:
Při nastavování závěru točny je třeba dbát na to, že královský čep
v závěru točny vykazuje vůli nejméně 0,5 mm.
Nejde-li závěr úplně zavřít nebo nastavovací doraz nedosedne na
okraj desky, je třeba nastavovací doraz opět vrátit o 1 otvor zpět, až
je vůle v pořádku.
Jestliže po nastavení vůle vykazuje závěr točny příliš velkou vůli, byla
schopnost nastavení vyčerpána. Potom se musí vyměnit následující
díly:
1. Podkova
2. Závěr
Jsou-li na královském čepu dosaženy hodnoty opotřebení (kapitola 5)
musí se královský čep vyměnit.
03.2014 • Omyly a změny vyhrazeny • © SAF-HOLLAND
13
7 Oprava
Každá točna je opatřena sériovým číslem, které je vyraženo na typovém
štítku a na okraji desky točny.
Pro opravu točen SK-S 36.20 a SK-S 36.20 W je třeba použít následující
nářadí:
1 momentový klíč
1 nasazovací klíč – imbus SW 6 mm
1 nasazovací klíč – imbus SW 7 mm
1 nasazovací klíč – imbus SW 17 mm
1 gola klíč SW 30 mm
1 kladivo
1 kombinované kleště
1 průbojník průměr 30 mm
1 šroubovák
1 klíč SW 17 mm
1 kleště pro vnější zajišťovací kroužek (séger) průměr 2,3 mm
7.1 Výměna podkovy
1. Vyšroubujte válcové šrouby – klíč SW 7 mm.
Podkovu otočte o 90 stupňů a vyjměte.
Vyčištěte dosedací plochu podkovy.
2. Novou podkovu potřete speciální vazelínou,
nasaďte ji a otočte o 90 stupňů.
POZOR:
Podkova musí do desky řádně zapadnout!
Dejte nové samozajišťovací šrouby a tyto
utáhněte – utahovací moment 46 Nm.
14
03.2014 Omyly a změny vyhrazeny © SAF-HOLLAND
7.2
Výměna závěru, nasazení ložiska a gumového
tlumení
SK-S 36.20 W
1. Odstraňte teflonové kluzné desky z točny
SK-S 36.20
2. Odstraňte čtyři šestihranné šrouby SW 17
mm upevňující kozlíky.
3. Vytáhněte z boku napínací třmen.
4. Desku točny zvedněte z kozlíků a položte
na pracovní stůl na dva 10 cm vysoké
dřevěné hranoly. Kozlíky zůstanou na
vozidle, případně na montážní desce.
5. Vytáhněte pružinu na závěru.
Závěr nastavte do jízdní polohy a vyjměte
taktéž pružinu na odjišťovací páce.
6. Odstraňte pojistný kroužek vnější
(Seeger) a krycí kroužek.
SK-S 36.20 W
7. Vyšroubujte převlečnou matici na závěru
03.2014 • Omyly a změny vyhrazeny • © SAF-HOLLAND
15
8. Vyjměte čep závěru
9. Závěr odstraňte, vyčištěte otvor v desce
točny a natřete vazelínou.
10. Nasaďte nový závěr. Nasaďte čep.
11. Na čep nasaďte podložku a zajištěte
pojistným kroužkem vnějším (Seeger)
SK-S 36.20 W
Přišroubujte na závěr mazací trubičku.
12. Nasaďte obě tažné pružiny a vytáhněte
odjišťovací páku směrem ven, abyste
dostali závěr do polohy pro najetí
návěsu.
13. Přezkoušejte nasazení ložiska a
plastového tlumícího členu na závěru,
případně obojí vyměňte.
16
03.2014 Omyly a změny vyhrazeny © SAF-HOLLAND
7.3 Montáž desky točny na kozlíky
1.
2.
3.
Nasaďte plastové tlumící členy na
kozlíky.
Usaďte desku točny na kozlíky.
Přitom dbejte na volný pohyb ložiska.
Zasuňte ze strany upínací desky.
Zahloubení směrem nahoru.
POZOR:
Po každé opravě se musí použít nové
samojistící šrouby!
SK-S 36.20
4. Utáhněte čtyři šestihranné šrouby (SW
30) pro upevnění kozlíků – utahovací
moment 400 Nm.
SK-S 36.20 W
4a. Utáhněte 4 imbus šrouby (SW 17) pro
upevnění kozlíků – 400 Nm.
SK-S 36.20 W
5. Nasaďte teflonové kluzné desky.
Utáhněte nové samojistící šrouby –
utahovací moment – 10 Nm.
03.2014 • Omyly a změny vyhrazeny • © SAF-HOLLAND
17
POZNÁMKY
18
03.2014 Omyly a změny vyhrazeny © SAF-HOLLAND
POZNÁMKY
03.2014 • Omyly a změny vyhrazeny • © SAF-HOLLAND
19
Nouzové volání
+49 6095 301-247
Služba zákazníkům
+420 602 530 233
Fax
+420 572 540 933
Náhradní díly
+420 572 557 188
[email protected]
www.safholland.cz
SAF-HOLLAND Czechia spol s r.o.
Průmyslová 1152
686 01 Uherské Hradiště
Download

SAF-HOLLAND Návod Točny typů SK-S 3620 a SK