Fact sheet pro EVOLUTION Classic Fund
(CZK) 06/2014
CÍL INVESTICE
Cílem investiční politiky fondu EVOLUTION Classic Fund je dosažení vyššího výnosu , kdy
je nutné vzít v úvahu přiměřené riziko, přičemž se investuje jen do investic s atraktivním
poměrem šancí/rizik. Investice jsou směřovány především do rozvíjejících se zemí.
Komentář k trhu (červen 2014)
Po překvapivě silném květnu v červnu světové akciové trhy tendenčně stagnovaly. Na začátku
měsíce byly ještě kurzy poháněny optimismem investorů. Růstový trend ale přerušilo rychlé
ukončení příměří na východu Ukrajiny a nepokoje, které v Iráku a v Sýrii vyvolaly sunitské
milice ISIS. Tato situace se podepsala i na americkém indexu S&P 500 a na rozvojových
zemích, které si připsaly 2,59 % resp. 2,25 %. Trhy v Evropě se tato situace dotkla citelněji
– Eurostoxx odepsal 1,02 %. Cena zlata rostla již druhý měsíc v řadě a připsala v červnu
6,21 %. Ceny ropy krátkodobě prudce vrostly. Důvod proto byly ozbrojené konfrontace na
Blízkém východě. Index nákupních manažerů v USA rostl i v červnu, v Evropě nepatrně
klesl. I když účastníci na kapitálových trzích reagovali na nejistoty, zůstal index globální
volatility na minimu, což nám indikuje, že se v prázdninových měsících budou trhy spíše
stagnovat.
INFORMACE O VÝKONNOSTI:
Evolution Value Fund CLASSIc Class CZK:
2014
leden
únor
břez
dub
květ
červen červ
srp
září
říjen
listop
pros
rok
-
-0,35%
1,73%
0,26%
1,26%
-0,02%
-
-
-
-
-
2,89%
-
TOP 5 POZIC
Pozice
MFS Meridian Global Total Return
Amundi Bond Global Aggregate
JP Morgan EM Debt
Franklin Templeton Global Total Return
Oyster Emerging Opputunities
Kategorie
Region
Total Return
Globální
Dluhopisové fondy
Globální
Dluhopisové fondy
Emerging Markets
Total Return
Globální
Akciový fond
Emerging Markets
%
13,40%
9,62%
9,23%
7,84%
7,38%
Administrátor:
CAIAC Fund Management AG,
FL-Bendern
Obhospodařovatel fondu:
International Capital Management AG,
FL-Ruggell
Depozitář:
Raiffeisen Privatbank Lichtenstein AG,
FL-Vaduz
Rizikový a výnosový profil
menší riziko
typicky menší výnosy
1
2
vyšší riziko
typicky vyšší výnosy
3
4
Podílové třídy
Číslo ISIN
Objem fondu
První vydání podílů
Obchod s podíly
Použití zisku
Emisní příplatek
Investiční rozhodnutí
max.
Odkup
Performancefee s
High-Water Mark
Poplatek
obchodnímu místu
max.
Jednorázový vklad
Pravidelné
investování
5
6
7
Class CZK
LI0210946161
€ 15.336.663.17.02.2014
denně
kapitalizovaný
5%
0,9%
0%
ANO
1,6%
od CZK 65.000.od CZK 1.000.-/
měs.
Důležité informace
Evolution Fund Classic EUR dosáhl ve vykazovaném měsíci výkonnost -0,4 %. Nejlépe se vyvíjely investice v Asii, severní Africe a Latinské Americe.
Pozice MFS Latin America si připsala 3,66 %. Skoro všechny naše pozice dokázaly vykázat pozitivní přírůstek. Lehce
negativní
přírůstky vykázaly
Akcie
// 41,40%
Akcie // 41,40%
globální dluhopisové pozice resp. dluhopisové pozice rozvíjejících se trhů. Naše pozice na hraničních trzích byly ovšem
v červených číslech, za což
Dluhopisy
// Spojený
24,71% arabských
mohou ozbrojené konflikty v těchto regionech. Také Střední Východ byl po silných výkyvech v červených číslech. Euforie
z přijetí
Dluhopisy
// 24,71%
emirátů do MSCI Emerging Markets Index vyprchala. Z fundamentálního hlediska se na tomto trhu nic nezměnilo. Podíl
této
investice
na celkovém
Total
Return
//
27,75%
Total
Return
// 27,75%
portfoliu ve výši 8 % v kombinaci s nízkým výkonem zapříčinili negativní příspěvek k výsledku a to i přes pozitivní
vlivy
ostatních
investic. Index
Likvidita
// 6,14%
rozvíjejících se trhů (EUR) se v tomto období zvýšil o 1,88 %. Zvýšíme naši angažovanost v dluhopisech rozvíjejících
se krajin.
Likvidita
// 6,14%
STRUKTURA PORTFOLIA
Rozdělení podle investiční třídy (%)
Rozdělení podle regionů (podíl akcií) (%)
Globálně
// 56,72%
Globálně
// 56,72%
Akcie // 41,40%
Asie
// 15,68%
Asie
// 15,68%
Dluhopisy // 24,71%
Střední
Východ
// 10,71%
Střední
Východ
// 10,71%
Total Return // 27,75%
Afrika
// 3,33%
Afrika
// 3,33%
Likvidita // 6,14%
Východní
Evropa
// 3,17%
Východní
Evropa
// 3,17%
LATAM
// 4,25%
LATAM
// 4,25%
Likvidita
// 6,14%
Likvidita
// 6,14%
Globálně // 56,72%
EVOLUTION Classic Fund CZK, Factsheet 06/2014
Důležité informace o fondu
ŠANCE
• Nadprůměrné šance na výnos prostřednictvím investice do růstově silných rozvíjejících se zemí
• Profitování z nejlepších produktů největších investičních společností na světě
• Profitování ze zásadních odhadů trhu od externích a nezávislých top odborníků
• Redukce rozsahu výkyvů prostřednictvím aktivního řízení portfolia a široké diverzifikace
• Transparentní a prokazatelné investiční chování
RIZIKA
• Vyšší šance na výnos je vždy spojena s vyšším rizikem ztráty, které za zvláštních okolností může vést k výrazným
ztrátám investovaného kapitálu.
• Investice do akcií a dluhopisů podléhají tržním výkyvům. Hodnota podílů ve fondu i vznikající výnosy mohou například
z důvodu změn na kapitálových trzích klesat nebo stoupat. Investice do rozvíjejících se zemí podléhají, i přes jejich
velké růstové šance, vyšším výkyvům.
• Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu příp. úroků.
• Další riziko je riziko likvidity.
Odkazujeme navíc na detailní popis rizik, spojených s investiční politikou fondu, které jsou uvedeny v ‚Podstatných
informacích pro investory‘ (KIID) a v aktuálním prodejním prospektu.
Důležitá upozornění
Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se u Vašeho nezávislého investičního poradce.
Dokument slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nenahrazuje podrobné investiční poradenství
nebo vysvětlení rizik, ani nepředstavuje nabídku nebo doporučení ke koupi, prodeji či držení podílů ve fondech. Nepovažuje
se ani za pobídku k takové nabídce. Dokument nezohledňuje Vaše individuální poměry (jako např. finanční poměry a Vaši
ochotu nést riziko); není proto vyloučeno, že pro Vás tyto investiční fondy nejsou vhodné. Proto byste se měli předtím, než
se rozhodnete pro některý fond, rozhodně poradit s profesionálním odborníkem na investice.
Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout jen při správném poměru šancí a rizik. V investičním fondu tak
může hodnota a výnos investice stoupat, ale také klesat, což může při vzniku určitých okolností vést ke ztrátám
- až k úplné ztrátě - vloženého kapitálu. Vývoj hodnot v minulosti nepřipouští žádné spolehlivé závěry pro budoucí vývoj
fondu. Ve výpočtu výkonu nejsou zohledněny výlohy za nákup a prodej, ani jiné externí daně a výlohy.
Vzhledem k tomu, že tento dokument nezohledňuje individuální daňové důsledky investice, měli byste se před podpisem
smlouvy poradit v této věci s Vaším daňovým poradcem. Tento dokument nepředstavuje žádnou finanční analýzu; nebyl
proto zhotoven v souladu s předpisy pro finanční analýzy.
Aktuální prospekty a sdělení klíčových informací („KIID“) jsou k dispozici v německém jazyce zdarma na domovské stránce
www.lafv.li jakož i v sídle správcovské společnosti (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487
Bendern) a v platebním a informačním místě v České republice (Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
Česká republika).
EVOLUTION Classic Fund CZK, Factsheet 06/2014
Download

06 2014 EVOLUTION Classic Fund