VÝROÈNÍ ZPRÁVA
2011
Obsah
Úvodní slovo
2
Výkaz ziskù a ztrát
8
Rozvaha
9
Pøíloha k úèetní závìrce
12
Pøehled o penìžních tocích
19
Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu
21
Vztahy mezi propojenými osobami
22
Ostatní informace
23
Výrok auditora
24
1
Výroèní zpráva 2011
Úvodní slovo
V roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 èinil pokles stavební produkce v ÈR 3,1%. Za inženýrské
stavitelství pak byl pokles témìø 8,3 % a za pozemní stavitelství byl pokles ve sledovaném období
0,3 %. Toto suché konstatování znamená, že poptávka po stavební produkci klesá již tøetím rokem,
rentabilita podnikání ve stavebnictví se snižuje, zvyšuje se pøevis nabídky nad poptávkou.
Pokles stavební produkce nastal v dùsledku poklesu poptávky jak privátního tak veøejného
sektoru. Pokles stavební produkce pro veøejný sektor se projevil zejména v dùsledku snížení
rozpoètových prostøedkù na investice vládního sektoru v dùsledku snížení rozpoètových prostøedkù
SFDI na dopravní infrastrukturu.
Zamìstnanost ve stavebnictví se snížila. V podnicích s 50 a více zamìstnanci v porovnání
s rokem 2010 poklesla o 5,9%.
Ve stavebnictví, které se podílí na zamìstnanosti v ekonomice v úrovni 9%, na tvorbì HDP
cca 6,5%, pokraèuje trend, kdy stavební firmy ztrácejí zásobu práce v dùsledku poklesu zakázek.
Stavební firmy se dostávají do pásma existenèního ohrožení s výrazným negativním dopadem na
zamìstnanost v ekonomice. Významnou informací o vývoji poptávky jsou veøejné stavební zakázky.
Hodnota zadaných zakázek v roce 2011 meziroènì poklesla u vládního sektoru o 1,2%,
u municipálního sektoru vzrostla o 1,6%, u ostatních zadavatelù pak poklesla o 21,9%.
V meziroèním srovnání s rokem 2010, kdy již došlo k výraznému omezení v zadávání veøejných
zakázek, klesla celková hodnota zadaných prací v roce 2011 o 2,9%, pøièemž hodnota zakázek
na pozemní stavby klesla o 22,5% a hodnota zakázek na inženýrské stavby stoupla o 9,1%, a to
pøedevším díky rùstu zakázek na vodohospodáøské stavby spolufinancované z Operaèního
programu Životního prostøedí.
Pokles stavební produkce v roce 2011 o 3,1% pøedstavuje v porovnání s rokem 2008 pokles
o 10,8%. I když pokles stavební produkce v roce 2011 byl ponìkud nižší oproti oèekávání, je tøeba
si uvìdomit, že stavební produkce klesá již tøetím rokem. Øada stavebních firem se tak dostává
do velmi obtížné ekonomické situace a udržení jejich pozice na stavebním trhu bude problematické.
Vývoj stavebnictví v letech 2008 až 2011 dokumentují následující pøehledy:
[mil. Kè]
Hodnota nových veøejných zakázek:
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
Meziroèní indexy:
Index 2011/2010 Index 2011/2009 Index 2011/2008
Poèet Mil. Kè Poèet Mil. Kè Poèet Mil. Kè
95,0
77,5
77,1
67,5
114,2
75,6
POZEMNÍ STAVBY
79,6
74,8
67,7
113,4
74,7
Z toho: Obèanská infrastruktura 95,4
92,8
61,2
94,7
66,3
119,6
86,6
Bytové stavby
89,2
109,1 86,0
58,3
89,1
51,4
INŽENÝRSKÉ STAVBY
116,2 78,7
28,3
73,2
23,8
Z toho: Dopravní infrastruktura 96,7
105,9 91,1
127,5 102,4
123,3
Technická infrastruktura 85,2
91,7
97,1
81,1
61,1
99,0
56,9
CELKEM
Sektor zadavatele
2008
2009
pozemní stavby
2010
2011
inženýrské stavby
(zdroj – ÚRS Praha)
2
Výroèní zpráva 2011
Úvodní slovo
V reakci na tento vývoj jsme museli razantnì snížit náklady, ekonomická krize nás donutila
zeštíhlet, dotklo se nás i snižování poètu zamìstnancù. Po celý rok jsme se potýkali s mnoha
úskalími v podobì silné domácí konkurence s výrazným poklesem ziskovosti zakázek èi rùstu cen
pohonných hmot a energií. Projevoval se výrazný pokles poptávky zejména ze strany soukromých
investorù jak v oblasti developerských projektù, tak v oblasti výstavby prùmyslových, skladovacích
a obchodních center. Pro tyto nepøíznivé vlivy dosáhl pokles obratu spoleènosti hodnoty 12%.
Pro srovnání situace za roky 2009, 2010 a 2011:
ROK
Celkové výkony
z toho Státní sektor
z toho
dopravní stavby
pøevážnì obèanské stavby
Soukromý sektor
z toho
energetické stavby
pøevážnì zemìdìlské stavby
prùmyslové stavby
developerské projekty
2009
tis. Kè
%
112 900
100,00
65 902
58,40
35 615
54,00
16 706
25,40
46 998
41,60
3 004
6,40
0
0
30 679
65,30
4 658
10,00
2010
tis. Kè
%
118 594
100,00
40 187
33,90
12 588
31,30
18 000
44,80
78 407
66,10
16 592
21,20
18 905
24,10
21 309
27,20
0
0
2011
tis. Kè
%
104 762
100,00
17 116
16,30
7 924
46,30
9 192
53,70
87 646
83,70
20 231
23,10
41 369
47,20
20 317
23,20
0
0
Situace nás donutila orientovat se na nové segmenty stavebního trhu financované pøedevším
z dotaèních titulù, zejména výstavbu nových energetických zdrojù – bioplynových elektráren.
V souèasné dobì máme za sebou úspìšnou realizaci BPS Vejprnice, BPS Slatiny, BPS Senomaty,
BPS Vidochov, BPS Volanice, BPS Žamberk. Zároveò jsme se v rámci tìchto staveb zamìøili
na výstavbu dùležitých zemìdìlských objektù – silážních žlabù. Se získanými zkušenostmi se
musíme zamìøit na tento sektor stavební výroby i v roce následujícím.
I v roce 2011 jsme se snažili udržet stabilní místo v našich tradièních oblastech výstavby.
Takovými zakázkami bylo napø. výstavba Ústavu umìní a designu pøi ZÈU a Regionálního
technologického institutu v Plzni, rozšíøení areálu spoleènosti Grammer v Tachovì nebo dokonèení
prací na rozšíøení výrobních a skladových prostor spoleènosti LEGO v Kladnì.
Mezi nejvýznamnìjší dopravní stavby patøily rekonstrukce polních cest pro Pozemkové úøady
Mze ÈR v Kalubicích, dokonèení prací na pøeložce silnice I/27 v Plzni, rekonstrukce ulice Senecká
pro statutární mìsto Plzeò nebo pøeložka lesních cest v k. ú. Svrèovec. V oblasti obèanské
infrastruktury jsme dokonèili nový veøejný sportovní areál v Kucínech u Pøeštic.
3
Výroèní zpráva 2011
Úvodní slovo
Struktura jednotlivých druhù prací na stavbách v letech 2007 až 2011:
Zakázky 2007
– dopravní stavby
– HTÚ (zemní práce)
– obèanské a bytové stavby
– vodohospodáøské stavby
– inženýrské sítì
– ostatní stavební práce
– døevovýroba
– nákladní doprava
57 504 tis. Kè
73 121 tis. Kè
5 726 tis. Kè
24 072 tis. Kè
15 822 tis. Kè
1 047 tis. Kè
9 093 tis. Kè
2 663 tis. Kè
Zakázky 2008
– dopravní stavby
– HTÚ (zemní práce)
– prùmyslové stavby
– vodohospodáøské stavby
– inženýrské sítì
– demolice
– døevovýroba
– nákladní doprava
77 098 tis. Kè
27 331 tis. Kè
17 259 tis. Kè
17 662 tis. Kè
25 099 tis. Kè
2 699 tis. Kè
6 752 tis. Kè
3 756 tis. Kè
Zakázky 2009
– dopravní stavby
– HTÚ (zemní práce)
– prùmyslové stavby
– vodohospodáøské stavby
– døevovýroba
57 966 tis. Kè
20 409 tis. Kè
7 104 tis. Kè
23 692 tis. Kè
3 730 tis. Kè
Zakázky 2010
– dopravní stavby
– HTÚ (zemní práce)
– vodohospodáøské stavby
– inženýrské sítì
– døevovýroba
– nákladní doprava
83 099 tis. Kè
7 890 tis. Kè
9 743 tis. Kè
6 458 tis. Kè
5 844 tis. Kè
5 560 tis. Kè
Zakázky 2011
– dopravní stavby
– HTÚ (zemní práce)
– vodohospodáøské stavby
– inženýrské sítì
– døevovýroba
– nákladní doprava
63 819 tis. Kè
23 943 tis. Kè
2 691 tis. Kè
4 379 tis. Kè
6 164 tis. Kè
3 766 tis. Kè
4
Výroèní zpráva 2011
Úvodní slovo
Struktura stavebních prací v roce 2011:
2%
4%
4%
23%
DS
6%
HTÚ
VS
61%
IS
Doprava
Døevovýroba
Zaèátkem roku 2011 došlo k nepøíznivé události, která výraznì ovlivnila hospodáøský
výsledek spoleènosti – prohlášení konkursu na majetek významného dlužníka spoleènost
AGRI FAIR s.r.o., Støíbrská 45, Stod. Hodnota naší pohledávky pøihlášené v konkursním
øízení èiní 5 926 tis. Kè.
Øízení jakosti a certifikace
Spoleènost LESING plus má certifikovány své rozhodující technologie, které využívá, v rozsahu
normy ÈSN EN ISO 9001.
Stejnì jako v pøedchozích letech jsme vìnovali soustavnou pozornost bezpeènosti a ochranì
zdraví pøi práci v prùbìhu realizace stavebních zakázek. Dùraz jsme pøitom kladli pøedevším na
prevenci nebezpeèí a snižování rizika. Již v roce 2007 jsme získali certifikát systému managementu
bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci ve smyslu OHSAS 18001.
V roce 2011 úspìšnì probìhly dozorové audity systému managementu jakosti ve smyslu
EN ISO 9001:2008, systému environmentálního managementu dle EN ISO 14001:2004 a systému
managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci ve smyslu BS OHSAS 18001:2007 již
pod novým certifikaèním orgánem – spoleèností United Registrar of Systems Czech s.r.o., Praha.
Certifikovaný environmentální systém vytváøí záruku standardní podpory, vyhodnocení a øešení
rizik v oblasti ochrany životního prostøedí, která vznikají jak realizací staveb, tak i bìžnou èinností
spoleènosti.
5
Výroèní zpráva 2011
Úvodní slovo
Lze konstatovat, že v oblasti ochrany životního prostøedí i BOZP došlo k výraznému zvýšení
vzdìlanosti a odpovìdnosti všech pracovníkù. Toho spoleènost dosáhla pøedevším formou interního
vzdìlávání a vysvìtlování pøíslušné legislativy.
Jednotná Politika jakosti je uplatòována v každodenní èinnosti všech zamìstnancù
spoleènosti.
Další informace
Pro zajištìní dostateèného objemu bankovních záruk a financování provozní oblasti spoleènosti
pokraèovala spolupráce s financující bankou, kdy celkový limit poskytnutých bankovních záruk
a kontokorentu èinil 23 000 tis. Kè.
Stejnì jako v pøedchozích letech jsme vìnovali prostøedky na øešení problémù „nevýdìleèného“
sektoru – po finanèním pøíspìvku na zajištìní služebního vozidla pro Dìtský domov v Merklínì,
pravidelné sponzorské podpoøe divadlu dìtí ALFA v Plzni jsme se stejnì jako v letech pøedchozích
finanèní a materiálovou pomocí podíleli na zabezpeèení rekonstrukce centra prevence a léèby
závislosti „Útoèištì“ v Karlovarském kraji.
K markantním a v posledních letech velmi èasto zmiòovaným problémùm patøí pøedevším
nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, a to nejen technikù, ale pøedevším zkušených pracovníkù
na pozici øidiè/strojník. Proto se více zamìøujeme na stabilizaci a zkvalitnìní našeho pracovního
týmu a zlepšení personální práce..
Výhled do roku 2012
Stavebnictví je odvìtvím, které je velmi závislé na stavu ekonomiky a jejím aktuálním vývoji.
V návaznosti na stávající krizový vývoj globální ekonomiky lze konstatovat, že stavebnictví èelí
a bude èelit výrazným problémùm, spojeným s následujícími faktory:
– výrazný pokles/zastavení developerských projektù vèetnì infrastruktury,
– úsporná opatøení státu se dotknou výraznì financování veøejných zakázek realizovaných
Pozemkovými úøady Mze ÈR, ØSD, krajskou èi mìstskou samosprávou,
– soukromý sektor zastavil své investièní aktivity pøi výstavbì prùmyslových, skladových èi
prodejních areálù.
Výsledkem výše uvedeného byl dramatický pokles nových zakázek již koncem roku 2008.
Nenastalo to, co bychom si pøáli, tedy aby se veøejný sektor stal impulsem pro nové investice.
Naopak v tomto segmentu panuje výrazná restrikce, nevypisují se nové soutìže. Takže pokud
nedojde k výrazné zmìnì, lze stejnì nízké využití stavebních kapacit oèekávat i v roce 2012
a v letech následujících. A navíc zhoršené tím, že se témìø zastavila pøíprava nových projektù, což je
hrozbou do budoucna.
6
Výroèní zpráva 2011
Úvodní slovo
V návaznosti na tyto nepøíznivé trendy a výhledy bychom chtìli v roce 2012 zachovat obrat
v rozpìtí 100 – 110 mil. Kè pøi zachování skladby zakázek a optimalizaci pracovního kolektivu.
V souvislosti s rozsáhlou plošnou alokací plánovaných bioplynových stanic budeme øešit personální
obsazení staveb pøedevším z pozice vedoucích projektu a stavbyvedoucích.
V roce 2012 nepotøebujeme rozšiøovat náš strojní park, jelikož jsme v minulých letech
dostateènì investovali do nové techniky a vybavení odpovídá reálnému objemu výroby. Další
investice budeme øešit v návaznosti na rùstu naší stavební výroby.
Na závìr…
chceme podìkovat všem, kteøí se o dobré výsledky roku 2011 zasloužili a už denní prací
na stavbách nebo kvalitní manažerskou èinností. Zároveò si pøejme úspìšný rok 2012, pevné
zdraví, pohodu v osobním i pracovním životì a pevné nervy.
„Skuteèný optimismus nespoèívá v pøesvìdèení, že všechno pùjde dobøe, ale v názoru,
že ne všechno pùjde špatnì“.
(Jean Dutourd, francouzský spisovatel a novináø)
Plzeò, 24. 6. 2012
Ing. Daniel Follprecht
Jednatel spoleènosti
Ing. Josef Zikmund
Jednatel spoleènosti
LESING plus, spol. s r. o., Koperníkova 55, 301 00 Plzeò
Zapsán v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 4397 • Rok založení: 1993 • IÈO: 49197339, DIÈ: CZ49197339
Bankovní spojení: 4845260267/0100 • Telefon: 377 237 438, 377 320 975, Fax: 377 326 470
Web: www.lesingplus.cz • E-mail: [email protected]
7
Výroèní zpráva 2011
Výkaz ziskù a ztrát
ke dni 31.12. 2011 (v celých tisících Kè)
rok 2011
rok 2010 rok 2009
104 762
111 565
-6 803
0
118 594
114 301
4 293
0
112 900
112 891
9
0
Výkonová spotøeba
Spotøeba materiálu a energie
Služby
Pøidaná hodnota
79 762
40 009
39 753
25 000
87 908
34 414
53 494
30 686
74 739
32 423
42 316
38 161
Osobní náklady
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní
Sociální náklady
25 828
18 747
6 263
818
27 615
20 092
6 602
921
32 150
23 533
7 700
917
818
909
808
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
1 314
4
4
0
1 236
528
0
528
1 143
1 484
80
1 404
Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Zmìna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladù pøíštích období
0
0
0
5 943
361
0
361
- 3 621
1 331
101
1 230
- 526
1 271
2 403
-10 031
405
0
0
489
-84
0
0
-10 115
0
0
0
0
0
-10 115
-10 115
1 543
3 984
2 273
318
0
0
538
-220
484
484
1 569
0
19
0
0
-19
1 550
2 034
1 171
2 569
3 341
140
1
0
671
-532
565
565
2 244
0
3
0
0
-3
2 241
2 806
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb
Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti
Aktivace
Danì a poplatky
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaøení
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanèní výnosy
Ostatní finanèní náklady
Finanèní výsledek hospodaøení
Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost
- splatná
Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost
Mimoøádné výnosy
Mimoøádné náklady
Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti
- splatná
Mimoøádný výsledek hospodaøení
Výsledek hospodaøení za úèetní období
Výsledek hospodaøení pøed zdanìním
8
Výroèní zpráva 2011
Rozvaha
ke dni 31.12. 2011 (v celých tisících Kè)
rok 2011
rok 2010
rok 2009
82 664
0
10 691
61
0
102 252
0
11 141
82
0
92 131
0
11 795
0
0
0
0
0
61
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
0
0
0
0
0
10 630
2 360
6 997
0
11 059
2 360
7 411
0
11 795
2 360
7 825
1 273
1 288
1 575
Pìstitelské celky trvalých porostù
Dospìlá zvíøata a jejich skupiny
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
0
0
0
Oceòovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanèní majetek
0
0
0
0
0
0
Podíly v ovládaných a øízených osobách
Podíly v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70 726
1 775
1 118
349
250
0
0
58
0
0
0
0
0
89 707
8 496
1 095
7 067
334
0
0
0
0
0
0
0
0
77 803
3 771
664
3 091
16
0
0
0
AKTIVA
Aktiva celkem
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zøizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Pùjèky a úvìry - ovládající a øídící osoba, podstatný vliv
Jiný dlouhodobý finanèní majetek
Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek
Obìžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokonèená výroba a polotovary
Výrobky
Mladá a ostatní zvíøata a jejich skupiny
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
9
Výroèní zpráva 2011
Rozvaha
ke dni 31.12. 2011 (v celých tisících Kè)
rok 2011
872
Dlouhodobé pohledávky
872
Pohledávky z obchodních vztahù
0
Pohledávky - ovládající a øídící osoba
0
Pohledávky - podstatný vliv
0
Pohledávky za spoleèníky, èleny družstva a za úèastníky sdružení
0
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
0
Dohadné úèty aktivní
0
Jiné pohledávky
0
Odložená daòová pohledávka
48 374
Krátkodobé pohledávky
38 799
Pohledávky z obchodních vztahù
0
Pohledávky - ovládající a øídící osoba
0
Pohledávky - podstatný vliv
Pohledávky za spoleèníky, èleny družstva a za úèastníky sdružení 8 639
0
Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní
525
Stát - daòové pohledávky
186
Krátkodobé poskytnuté zálohy
100
Dohadné úèty aktivní
125
Jiné pohledávky
19 705
Krátkodobý finanèní majetek
2 219
Peníze
17 48 6
Úèty v bankách
0
Krátkodobé cenné papíry a podíly
0
Poøizovaný krátkodobý finanèní majetek
1
247
Èasové rozlišení
1 238
Náklady pøíštích období
0
Komplexní náklady pøíštích období
9
Pøíjmy pøíštích období
PASIVA
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Zmìny základního kapitálu
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù
Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách spoleèností
Rozdíly z pøemìn spoleèností
Rezervní fondy, nedìlitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond / nedìlitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaøení minulých let
Nerozdìlený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
10
82 664
50 851
12 500
12 500
0
0
0
0
0
0
0
0
1649
1649
0
46 817
46 817
0
rok 2010 rok 2009
608
608
0
0
0
0
0
0
0
51 058
41 919
0
0
8 044
0
495
206
350
44
29 545
2 122
27 423
0
0
1 404
1 404
0
0
1 215
1 215
0
0
0
0
0
0
0
42 546
37 496
0
0
2 990
0
1 447
241
261
111
30 271
1 915
28 356
0
0
2 533
2 524
0
9
102 252
60 966
12 500
12 500
0
0
0
0
0
0
0
0
1 649
1 649
0
45 267
45 267
0
92 131
59 416
12 500
12 500
0
0
0
0
0
0
0
0
1 649
1 649
0
43 026
43 026
0
Výroèní zpráva 2011
Rozvaha
ke dni 31.12. 2011 (v celých tisících Kè)
rok 2011
rok 2010
rok 2009
Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období (+/-)
-10 115
Cizí zdroje
29 476
Rezervy
0
Rezervy podle zvláštních právních pøedpisù
0
Rezerva na dùchody a podobné závazky
0
Rezerva na daò z pøíjmù
0
Ostatní rezervy
0
Dlouhodobé závazky
0
Závazky z obchodních vztahù
0
Závazky - ovládající a øídící osoba
0
Závazky - podstatný vliv
0
Závazky ke spoleèníkùm, èlenùm družstva a k úèastníkùm sdružení
0
Dlouhodobé pøijaté zálohy
0
Vydané dluhopisy
0
Dlouhodobé smìnky k úhradì
0
Dohadné úèty pasivní
0
Jiné závazky
0
Odložený daòový závazek
0
Krátkodobé závazky
29 476
Závazky z obchodních vztahù
23 954
Závazky – ovládající a øídící osoba
0
Závazky – podstatný vliv
0
Závazky ke spoleèníkùm, èlenùm družstva a k úèastníkùm sdružení
0
Závazky k zamìstnancùm
1 336
Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní
760
Stát – daòové závazky a dotace
3 163
Krátkodobé pøijaté zálohy
0
Vydané dluhopisy
0
Dohadné úèty pasivní
263
Jiné závazky
0
Bankovní úvìry a výpomoci
0
Bankovní úvìry dlouhodobé
0
Krátkodobé bankovní úvìry
0
Krátkodobé finanèní výpomoci
0
Èasové rozlišení
2 337
Výdaje pøíštích období
62
Výnosy pøíštích období
2 275
1 550
41 286
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 286
37 869
0
0
0
1 536
718
676
0
0
487
0
0
0
0
0
0
0
0
2 241
32 715
2 425
2 425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 290
25 991
0
0
0
1 826
989
321
0
0
1 163
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Výroèní zpráva 2011
Pøíloha k úèetní závìrce
ke dni 31.12. 2011 (v celých tisících Kè)
Pøíloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ÈR èíslo 500/2002 Sb. ve znìní vyhlášky èíslo
413/2011 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona èíslo 563/1991 Sb., o úèetnictví
ve znìní pozdìjších pøedpisù. Údaje pøílohy vycházejí z úèetních písemností úèetní jednotky (úèetní
doklady, úèetní knihy a ostatní úèetní písemnosti) a z dalších podkladù, které má úèetní jednotka
k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kè, pokud není uvedeno jinak.
OBSAH PØÍLOHY
Obecné údaje
1. LESING plus, spol. s r.o.
Koperníkova 55, 301 00 Plzeò
IÈO 49197339, DIÈ CZ49197339
Datum vzniku: 28. 9. 1993
Pøedmìt èinnosti - provádìní staveb vèetnì jejich zmìn, udržovacích prací na nich a jejich
odstraòování
- štìpkování døíví
- zprostøedkování obchodu a služeb
- inženýrská èinnost
- silnièní motorová doprava
- koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej
- truhláøství
- tesaøství
- lesnictví, tìžba døeva a poskytování služeb v myslivosti
- nakládání s odpady (vyjma nebezpeèných)
Základní kapitál - zapsaný v OR Kè 12 500 000,Spoleèníci
- Ing. Daniel Follprecht 65 %
- Ing. Josef Zikmund
35 %
Jednatelé
- Ing. Daniel Follprecht
- Ing. Josef Zikmund
2. Spoleènost nemá majetkové èi smluvní spoluúèasti v jiných spoleènostech
3. Evidenèní poèet zamìstnancù:
z toho øídící pracovníci
mzdové náklady (tis. Kè)
z toho øídící pracovníci
31. 12. 2009
98
30
23 533
8 025
31. 12. 2010
89
29
20 092
6 515
31. 12. 2011
76
27
18 747
6 567
4. Poskytnutá penìžitá èi jiná plnìní – poskytnuté pùjèky spoleèníkovi spoleènosti ve výši 2 691 tis. Kè
s úrokem ve výši 5 % p.a. a 875 tis. Kè s úrokem ve výši 5,35 % p.a.,
– pohledávka za spoleèníkem z titulu postoupení pohledávky spoleènosti ve výši 3 867 tis. Kè
s úrokem ve výši 5,35 % p.a.,
– pohledávka za spoleèníkem z titulu postoupení pohledávky spoleènosti ve výši 197 tis. Kè
s úrokem ve výši 5,35 % p.a..
12
Výroèní zpráva 2011
Pøíloha k úèetní závìrce
ke dni 31.12. 2011 (v celých tisících Kè)
Používané úèetní metody, obecné úèetní zásady a zpùsoby oceòování
1. Zpùsob ocenìní majetku
1.1. Zásoby nakupované byly oceòovány poøizovacími cenami
Zásoby vlastní výroby (nedokonèená výroba, výrobky) se oceòují vlastními náklady
1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl oceòován poøizovacími cenami
1.3. Ocenìní cenných papírù a majetkových úèastí – nebyly použity
1.4. Ocenìní pøíchovkù a pøírùstkù zvíøat – nebyly poøízeny
2. Zpùsob stanovení reprodukèní poøizovací ceny – nebyly použity
3. V prùbìhu úèetního období 2008 byly provedeny zmìny ve zpùsobu úètování nákladù
na pojištìní majetku a èinnosti spoleènosti, které bylo do roku 2007 úètováno na vrub
pøíslušného úètu úètové skupiny 56 – Finanèní náklady. Od 1. 1. 2008 se pojistné úètuje v úètové
skupinì 54 – Jiné provozní náklady.
4. Opravné položky k majetku v roce 2011– byly vytvoøeny zákonné opravné položky
k pohledávkám podle zákona è. 593/1992 Sb., o rezervách v platném znìní ve výši
Kè 5.951.548,83 Kè (tvoøeno k pohledávkám za dlužníky v insolvenèním øízení v hodnotì
Kè 5.951.548,83), což významnì ovlivnilo hospodáøský výsledek
5. Odpisování probíhalo dle odpisového plánu úèetní jednotky uvedeného ve Vnitøní smìrnici.
6. Pøi pøepoètu cizích mìn na èeskou mìnu bylo postupováno v souladu s platnými úèetními
pøedpisy za použití platných kurzù ÈNB v den zaúètování úèetních pøípadù s použitím
kursových rozdílù.
7. O reálné hodnotì nebylo v roce 2011 úètováno, protože nebyla vìcná náplò pro toto úètování.
Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanèní situace spoleènosti
1.1. Domìrky danì z pøíjmù právnických osob za minulá úèetní období – nejsou
1.2. Dlouhodobé bankovní úvìry – nejsou
1.3. Rozpis pøijatých dotací na investièní a provozní úèely – v roce 2011 byla poukázána dotace
od ÚP na zøízení pracovního místa ve výši 12.000,- Kè. Jednalo se o dotaci za mìsíce
listopad a prosinec roku 2010.
2. Významné události po datu úèetní závìrky – nebyly
13
Výroèní zpráva 2011
Pøíloha k úèetní závìrce
ke dni 31.12. 2011 (v celých tisících Kè)
3. Doplòující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
3.1.1. Budovy, haly a stavby:
Poøizovací hodnota k 1. 1. 2007
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2007
Pøírùstky v roce 2007
Úbytky v roce 2007
11 278 tis. Kè
8 561 tis. Kè
0 tis. Kè
0 tis. Kè
Poøizovací hodnota k 1. 1. 2008
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2008
Pøírùstky v roce 2008
Úbytky v roce 2008
11 278 tis. Kè
8 150 tis. Kè
0 tis. Kè
0 tis. Kè
Poøizovací hodnota k 1. 1. 2009
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2009
Pøírùstky v roce 2009
Úbytky v roce 2009
11 278 tis. Kè
7 825 tis. Kè
89 tis. Kè
0 tis. Kè
Poøizovací hodnota k 1. 1. 2010
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2010
Pøírùstky v roce 2010
Úbytky v roce 2010
11 367 tis. Kè
7 411 tis. Kè
0 tis. Kè
0 tis. Kè
Poøizovací hodnota k 1. 1. 2011
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2011
Pøírùstky v roce 2011
Úbytky v roce 2011
11 367 tis. Kè
6 997 tis. Kè
0 tis. Kè
0 tis. Kè
3.1.2. Stroje, pøístroje a zaøízení:
Poøizovací hodnota k 1.1.2007
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2007
Pøírùstky v roce 2007
Úbytky v roce 2007
2 302 tis. Kè
768 tis. Kè
639 tis. Kè
0 tis. Kè
Poøizovací hodnota k 1.1.2008
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2008
Pøírùstky v roce 2008
Úbytky v roce 2008
2 941 tis. Kè
912 tis. Kè
436 tis. Kè
61 tis. Kè
Poøizovací hodnota k 1.1.2009
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2009
Pøírùstky v roce 2009
Úbytky v roce 2009
3 316 tis. Kè
915 tis. Kè
268 tis. Kè
70 tis. Kè
14
Výroèní zpráva 2011
Pøíloha k úèetní závìrce
ke dni 31.12. 2011 (v celých tisících Kè)
Poøizovací hodnota k 1.1.2010
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2010
Pøírùstky v roce 2010
Úbytky v roce 2010
3 514 tis. Kè
655 tis. Kè
0 tis. Kè
110 tis. Kè
Poøizovací hodnota k 1.1.2011
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2011
Pøírùstky v roce 2011
Úbytky v roce 2011
3 404 tis. Kè
500 tis. Kè
126 tis. Kè
0 tis. Kè
3.1.3. Dopravní prostøedky:
Poøizovací hodnota k 1. 1. 2007
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2007
Pøírùstky v roce 2007
Úbytky v roce 2007
9 973 tis. Kè
785 tis. Kè
394 tis. Kè
427 tis. Kè
Poøizovací hodnota k 1. 1. 2008
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2008
Pøírùstky v roce 2008
Úbytky v roce 2008
9 940 tis. Kè
463 tis. Kè
455 tis. Kè
693 tis. Kè
Poøizovací hodnota k 1. 1. 2009
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2009
Pøírùstky v roce 2009
Úbytky v roce 2009
9 702 tis. Kè
537 tis. Kè
423 tis. Kè
677 tis. Kè
Poøizovací hodnota k 1. 1. 2010
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2010
Pøírùstky v roce 2010
Úbytky v roce 2010
9 448 tis. Kè
365 tis. Kè
0 tis. Kè
157 tis. Kè
Poøizovací hodnota k 1. 1. 2011
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2011
Pøírùstky v roce 2011
Úbytky v roce 2011
9 291 tis. Kè
641 tis. Kè
475 tis. Kè
502 tis. Kè
3.1.4. Pozemky:
Poøizovací hodnota k 31. 12. 2007
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2007
1 471 tis. Kè
1 471 tis. Kè
Poøizovací hodnota k 1. 1. 2008
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2008
Pøírùstky v roce 2008
Úbytky v roce 2008
1 471 tis. Kè
2 359 tis. Kè
888 tis. Kè
0 tis. Kè
15
Výroèní zpráva 2011
Pøíloha k úèetní závìrce
ke dni 31.12. 2011 (v celých tisících Kè)
Poøizovací hodnota k 1. 1. 2009
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2009
Pøírùstky v roce 2009
Úbytky v roce 2009
2 359 tis. Kè
2 359 tis. Kè
0 tis. Kè
0 tis. Kè
Poøizovací hodnota k 1. 1. 2010
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2010
Pøírùstky v roce 2010
Úbytky v roce 2010
2 359 tis. Kè
2 359 tis. Kè
0 tis. Kè
0 tis. Kè
Poøizovací hodnota k 31. 12. 2011
Zùstatková hodnota k 31. 12. 2011
Pøírùstky v roce 2011
Úbytky v roce 2011
2 359 tis. Kè
2 359 tis. Kè
0 tis. Kè
0 tis. Kè
3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku – SW Callida na zpracování
rozpoètù stavebních zakázek
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek poøízený formou finanèního pronájmu
Smlouvy o finanèním a operativním pronájmu
3.3.01.Pøedmìt Nákladní pøívìs PANAV PS3 24
Datum poøízení
Doba pronájmu
Splátky celkem
1. splátka
Splátky r. 2008
Splátky r. 2009
Splátky r. 2010
Splátky r. 2011
28. 12. 2007
36 mìsícù
821 203,00 Kè
147 993,64 Kè
187 189,00 Kè
224 316,00 Kè
224 316,00 Kè
37 388,36 Kè
3.3.02.Pøedmìt Nákladní pøívìs PANAV TS3 18
Datum poøízení
Doba pronájmu
Splátky celkem
1. splátka
Splátky r. 2008
Splátky r. 2009
Splátky r. 2010
Splátky r. 2011
28.12.2007
36 mìsícù
655 319,20 Kè
117 994,93 Kè
149 558,00 Kè
178 968,00 Kè
178 968,00 Kè
29 830,27 Kè
16
Výroèní zpráva 2011
Pøíloha k úèetní závìrce
ke dni 31.12. 2011 (v celých tisících Kè)
3.3.03.Pøedmìt Nákladní pøívìs PANAV TS3 18
Datum poøízení
Doba pronájmu
Splátky celkem
1. splátka
Splátky r. 2008
Splátky r. 2009
Splátky r. 2010
Splátky r. 2011
3.3.04. Pøedmìt DAF pojízdná dílna
Datum poøízení
Doba pronájmu
Splátky celkem
1. splátka
Splátky r. 2008
Splátky r. 2009
Splátky r. 2010
Splátky r. 2011
Splátky r. 2012
28. 12. 2007
36 mìsícù
655 319,20 Kè
117 994,93 Kè
149 558,00 Kè
178 968,00 Kè
178 968,00 Kè
29 830,27 Kè
13. 8. 2008
60 mìsícù
2 016 561,00 Kè
569 505,00 Kè
200 980,00 Kè
482 352,00 Kè
482 352,00 Kè
281 372,00 Kè
0,00 Kè
Operativní pronájem
3.3.05.Pøedmìt Smykem øízený nakladaè Cateprillar 262C
17. 4. 2008
Datum poøízení
36 mìsícù
Doba pronájmu
1 282 773,00
Kè
Splátky celkem
190 834,00 Kè
1. splátka
121 100,00 Kè
Splátky r. 2008
207 600,00 Kè
Splátky r. 2009
207 600,00 Kè
Splátky r. 2010
69 200,00 Kè
Splátky r. 2011
486 439,00 Kè
Zùstatková cena po 36 mìsících
Dne 5. 5. 2011 byla uzavøena Smlouva o finanèním pronájmu s mìsíèní splátkou
ve výši Kè 14 768,-.
3.4. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem:
Pozemky p. è. 12604/2, 12604/3, 12604/4, 12604/6, 12604/13, 12604/14, 12604/15
v k.ú. Plzeò 4
Budovy stojící na tìchto pozemcích.
Pozemky p. è. 69, 695/3 v k. ú. Jesenice
Budovy stojící na tìchto pozemcích.
3.5. Majetkové cenné papíry a majetkové úèasti – nebyly poøízeny
17
Výroèní zpráva 2011
Pøíloha k úèetní závìrce
ke dni 31.12. 2011 (v celých tisících Kè)
4. Vlastní kapitál
4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu výše vlastního kapitálu èiní 50 851 tis. Kè,
ke snížení došlo vlivem ztráty ve výši 10 115 tis. Kè
Základní kapitál Kè 12 500 000,5. Pohledávky a závazky
5.1. Pohledávky po lhùtì splatnosti – do 90 dnù
5 054 tis. Kè
do 180 dnù
14 tis. Kè
nad 180 dnù 10 323 tis. Kè
5.2. Závazky po lhùtì splatnosti
– do 90 dnù
6 860 tis. Kè
do 180 dnù
1 160 tis. Kè
nad 180 dnù 2 076 tis. Kè
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikùm ve skupinì – nejsou
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnìní zástavního a zajišovacího práva – nejsou
5.5. Závazky nesledované v úèetnictví a neuvedené v rozvaze – neúètované nájemné z titulu
vlastnictví licenèní známky (logo spoleènosti) spoleèníkem
6. Rezervy
Úèetní jednotka nevykazuje rezervy.
7. Výnosy z bìžné èinnosti za rok 2011 èinily 104 763 tis. Kè
8. Výdaje vynaložené v prùbìhu úèetního období na výzkum a vývoj nebyly
9. Náklady na odmìny za provedení auditu 65 tis. Kè (bez DPH)
10. Pøehled o penìžních tocích k 31. 12. 2011 viz pøíloha
11. Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2011 viz pøíloha
Sestaveno dne: 21. èervna 2012
Vyhotovil: Ing. Josef Zikmund
Statutární orgán
(jméno a podpis): Ing. Josef Zikmund, jednatel
18
Výroèní zpráva 2011
Pøehled o penìžních tocích
19
Výroèní zpráva 2011
Pøehled o penìžních tocích
20
Výroèní zpráva 2011
Pøehled o zmìnách
vlastního kapitálu
21
Výroèní zpráva 2011
Vztahy mezi propojenými
osobami
Zpráva statutárního orgánu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011
(zpracováno dle ustanovení § 66a Obchodního zákoníku)
1. Definice:
Ovládaná osoba:
LESING plus, spol. s r. o., IÈO 49197339 se sídlem Koperníkova 55, 301 00 Plzeò, zapsána v OR
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4397, zastoupena jednatelem Ing. Josefem
Zikmundem
Ovládající osoby:
Ing. Daniel Follprecht, r.è. 620912/0588, bytem Skautská 1534/21, 323 00 Plzeò, spoleèník
spoleènosti LESING plus, spol. s r. o. mající 65 % podíl na základním kapitálu,
Ing. Josef Zikmund, r.è. 610917/0188, bytem Rašínova 426, 332 03 Šáhlavy, spoleèník spoleènosti
LESING plus, spol. s r. o. mající 35 % podíl na základním kapitálu.
Ostatní osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami nejsou.
2. Smlouvy uzavøené mezi ovládanou osobou a ovládajícími osobami za úèetní období
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011:
V úèetním období roku 2011 byly platné tyto smlouvy:
1. Smlouvy o nájmu nebytových prostor s: Ing. Daniel Follprecht, r.è. 620912/0588,
bytem Skautská 1534/21, 323 00 Plzeò
2. Smlouvy o pùjèce poskytnuté: Ing. Daniel Follprecht, r.è. 620912/0588,
bytem Skautská 1534/21, 323 00 Plzeò za úrok ve výši obvyklé.
3. Právní úkony uèinìné v zájmu ovládajících osob ovládanou osobou a ostatní opatøení
v úèetním období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011:
V úèetním období roku 2011 nebyly ovládanou osobou uèinìny žádné další právní úkony ani
ostatní opatøení v zájmu ovládajících osob. Rovnìž tak nebyly uèinìny žádné právní úkony
vùèi nezávislým osobám v zájmu ovládajících osob.
4. Újma ovládané osobì:
V úèetním období roku 2011 nevznikla ovládané osobì žádná újma èinností ovládajících osob.
V Plzni dne 31. bøezna 2012
Zpracoval: Ing. Josef Zikmund, jednatel spoleènosti
22
Výroèní zpráva 2011
Ostatní informace
1. Skuteènosti, které poskytují informace o podmínkách èi situacích, které nastaly až po konci
rozvahového dne:
Po konci rozvahového dne 31. 12. 2011 do doby vypracování této výroèní zprávy nenastaly žádné
významné skuteènosti, než bìžné obchodní vztahy vyplývající z pøedmìtu podnikání spoleènosti.
2. Výdaje na èinnost v oblasti výzkumu a vývoje:
V úèetním období roku 2011 byl proveden dozorový audit systému jakosti pro provádìní stavebních
a silnièních prací na pozemních komunikacích dle EN ISO 9001:2008, dozorový audit systému
environmentálního managementu jakosti dle EN ISO 14001:2004 a dozorový audit systému
managementu bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práce ve smyslu BS OHSAS 18001:2007 jako
jednotného integrovaného systému managementu (ISM).
3. Informace o poøizování vlastních obchodních podílù èi akcií nebo podílù jiných osob:
V úèetním období roku 2011 nebyly spoleèností poøizovány vlastní obchodní podíly ani nebyly
poøizovány akcie èi obchodní podíly jiných spoleèností.
4. Úèetní jednotka nemá organizaèní složku v zahranièí.
23
Výroèní zpráva 2011
Výrok auditora
24
Výroèní zpráva 2011
Download

Výroční zpráva 2011 - PDF