TECHNOLOGIE GEOPOL®
CHARAKTERISTIKA
•Pojivem je anorganický geopolymerní prekurzor
s nízkým stupněm polymerace, během vytvrzovací
reakce dojde ke zvýšení polymerace a vzniku
anorganického polymeru.
CHARAKTERISTIKA
•Charakter vytvořeného anorganického polymeru
umožňuje adhesní destrukci zrnové obálky a tím
velmi dobrou rozpadavost forem a jader
CHARAKTERISTIKA
•Regenerovatelnost vratné směsi.
Gammavator 3
výkon 3t/hod.
CHARAKTERISTIKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Výborná rozpadavost = nízká zmetkovitost
Eliminace prasklin při tuhnutí
Kvalita povrchu - tekutost směsi, nižší agresivita pojivového
systému
Nízká plynatost
Bez zápachu
Dávkování na úrovni organiky
Šetrnost k modelovému zařízení
Snadná regulovatelnost zpracovatelnosti a rychlosti
vytvrzování
Vysoké využití regenerátu
CHARAKTERISTIKA
•Vhodné pro ST směsi
CHARAKTERISTIKA
•Vhodné pro ST směsi
CHARAKTERISTIKA
Velké formy Polsko
Bezrámové formování USA
CHARAKTERISTIKA
•Vhodné pro směsi vytvrzované CO2
ST SMĚSI
Znalost a porozumění procesu
Regenerační
zařízení
Misič a zhutnění
Tvrdidlo
Pojivo
Ostřivo
Kvalitní forma - jádro
OSTŘIVO
Ostřivo s kulatým zrnem
Ostrohranné ostřivo
POJIVO
používána tři základní pojiva:
GEOPOL® 510
GEOPOL® 515
GEOPOL® 618
Pojiva se liší hodnotou prahu polymerace a
množstvím vyšších polymerů
VLIV TVRDIDEL
• Doba zpracovatelnosti
• Rychlost vytvrzování
• SA – základní řada SA71......SA76
• CE – řada tvrdidel s dlouhou zpracovatelností
Typem tvrdidla lze určovat rychlost vytvrzování
Dávkuje se 14 – 18% na pojivo, dle typu ostřiva, závisí také na
typu pojiva (práh polymerace)
PŘÍPRAVA SMĚSI - MÍSENÍ
Mísič se směšovacím zařízením na tvrdidla
OMEGA SPARTAN 305 P
OMEGA SPARTAN 310 AB
CO2 PROCES - AKCELERÁTOR
GEOTEK 001 – pro ostřiva , která nemají čistý povrch
GEOTEK 007 – pro ostřiva s čistým povrchem
GEOTEK 005 - v případě potřeby vyšších počátečních
pevností
zajišťuje lepší rozpadavosti v oblasti druhého maxima.
VLASTNOSTI JADER VYTVRZENÝCH CO2
•Vytvrzená jádra mají dlouhou skladovatelnost - ověřeno min. 6 měsíců
•Po vytvrzení dochází rychle k nárůstu pevností, po 24 hodinách
skladování dosahují pevnosti úrovně 0,8 MPa ve střihu.
•Směsi nemají sklon k přetvrzení působením CO2
•Voda ve vytvrzeném pojivu je pevně vázána - eliminace vzniku bublin,
nedochází k segregaci volné vody do spodních částí jader jako u směsí
s vodním sklem
CO2 PROCES
JEDNODUCHÁ MECHANICKÁ REGENERACE
ostřivo ŠH 35 ………………….100%
pojivo GEOPOL 515……………1,8%
tvrdidlo SA 73……………………18% na poj.
Vyplavitelné látky..............1,05
Obsah Na2O......................0,115
Vodivost.............................460
Vlhkost..............................0,23
%
%
µS/cm
%
Podrcení + odprášení
Modelová směs
Regenerát .........75%
Nové ostřivo.......25%
Geopol................2%
Výplňová směs
Regenerát .........100%
Geopol................2%
INTENZIVNÍ AKTIVAČNÍ OTÍRKA
Jednoduchá mech. regenerace
Vyplav. látky......1,05 %
Obsah Na2O......0,115 %
Vodivost............460 µS/cm
Vlhkost..............0,23 %
.....0,28
..0,053
.....169
....0,05
50-80%
100 % regenerátu + snížené dávkování 1,4 %
POROVNÁNÍ REGENERÁTŮ
Intenzivní aktivační otírka
Jednoduchá mechanická otírka
SROVNÁNÍ REGENERÁTU S NOVÝM PÍSKEM
Pevnosti v tlaku po 24 hod u nového písku
a regenerátu po intenzivní aktivační otírce
ŠH 27
Regenerát 1552
4
Pevnost v tlaku po 24 h Mpa
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1,8
1,6
1,4
obsah pojiva %
1,2
JÁDRA Z REGENERÁTU
100% regenerátu po intenzivní aktivační otírce
1,4% pojiva
ZÁVĚREM
Vývoj geopolymerů stále pokračuje
• Pojiva
• Regenerace a regeneračního zařízení
DĚKUJI ZA POZORNOST
Download

Technologie Geopol®