AF-CITYPLAN s.r.o.
Jind išská 889/17
110 00 Praha 1
tel.: +420 277 005 500
fax.: +420 224 922 072
web: www.af-cityplan.cz
e-mail: [email protected]
AF-CITYPLAN
je moderní inženýrskou spole ností zam enou na rozvoj infrastruktury m st
a region , která již 20 let poskytuje na eském trhu kvalitní projek ní, konzulta ní a expertizní služby
v širokém spektru inženýrských inností. P estože se firma od po átku specializovala p edevším na
dopravní a energetické projekty, za poslední dekádu významn rozší ila okruh nabízených inností.
V sou asnosti zpracovává kvalitní projekty a analýzy také z oblasti životního prost edí, územního
plánování, vodního hospodá ství nebo ochrany kritické infrastruktury.
Aby se firma i v budoucnu úsp šn rozvíjela, dokázala elit novým výzvám a posílila svou pozici na
zahrani ních trzích, oslavila své 20. výro í vstupem do velké mezinárodní skupiny ÅF. V d sledku
tohoto kroku došlo dne 27.10. 2012 ke zm n názvu spole nosti na AF-CITYPLAN s.r.o.
I p es novou identitu klade spole nost d raz na tradici a hodnoty, které se jí poda ilo za její dobu
p sobení na trhu vybudovat. Jsou to zejména kvalita služeb, spolehlivost, nezávislost a záruka
komplexního p ístupu k ešení individuálních zakázek. Firma je držitelem certifikát ízení jakosti
a environmentálního managementu a dosáhla také ady mezinárodních úsp ch . Mezi nejv tší
bezesporu pat í Evropská cenu ECCS za podíl na realizaci Mariánského mostu v Ústí nad Labem
z roku 1999. Tento most byl dokonce o rok pozd ji vyhlášen jako jedna z deseti nejvýznamn jších
sv tových mostních a inženýrských staveb desetiletí v anket odborného asopisu Structural
Engineering International.
V sou asné dob má AF-CITYPLAN p es 70 odborných pracovník – projektant a konzultant .
P sobí zde autorizovaní inžený i KAIT v oborech dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce,
m stské inženýrství, energeti tí audito i zapsaní do Seznamu energetických auditor podle zákona .
406/2000 Sb. o hospoda ení energií, ve zn ní pozd jších úprav audito i bezpe nosti silni ního
provozu a další specialisté na bezpe nost dopravy. Firma získala dne 28. 5. 2012 jako první eský
subjekt akreditaci od Ministerstva dopravy R pro realizaci školení nových i stávajících auditor
bezpe nosti pozemních komunikací.
AF-CITYPLAN spolupracuje s eskými i zahrani ními universitami (Karlsruhe - SRN, Cranfield
University - GB) a dalšími institucemi (zejména Umweltbundesamt Wien, Öko-Institut Darmstadt,
Austrian Energy Agency, PTV AG Karlsruhe, PSV Regionalverkehr GmbH Dresden).
Spole nost AF-CITYPLAN je lenem celé ady mezinárodních i tuzemských odborných sdružení
a organizací. Mezi nejvýznamn jší z nich pat í:
•
IABSE – International Association for Bridge and Structural Engineering
•
Svaz pr myslu a dopravy R
•
•
•
eská spole nost pro inteligentní dopravní systémy ( S ITS)
Sdružení pro výstavbu silnic
KAIT – eská komora autorizovaných inženýr a technik
•
AVK – Asociace pro vodu v krajin
•
CACE – eská asociace konzulta ních inženýr , která je
asociace FIDIC
•
•
•
BS –
R
eská betoná ská spole nost
lenem mezinárodní
SSI
Hospodá ská komora eské republiky
NV ONK -
eský národní výbor pro omezování následk katastrof
Pracovníci firmy AF-CityPlan jsou aktivn zapojeni v akcích na zvýšení bezpe nosti dopravy:
•
EuroRAP – akreditovaný systém hodnocení bezpe nosti silnic
•
PIARC – technický výbor bezpe nosti silnic
•
CIVITAS – školení a p ednášky v oblasti dopravní bezpe nosti od d tí po motoristy
Firma se p ihlásila k Evropské chart bezpe nosti silni ního provozu a snaží se „iniciativou zdola“
p isp t i k Dekád podpory bezpe nosti silni ního provozu 2011 - 2020.
Koncep ní práce na zvyšování bezpe nosti pozemních komunikací je jednou z prioritních oblastí
inženýrské innosti firmy AF-CITYPLAN. D kazem této systematické snahy je mimo dalších aktivit
(bezpe nostní posudky, audity a inspekce) i po ádání mezinárodní konference „Bezpe ná dopravní
infrastruktura“ zam ené na problematiku zvyšování bezpe nostní úrovn dopravní infrastruktury.
Jejím cílem není pouze poukazovat na stávající nedostatky, ale také p edkládat konkrétní návrhy
nástroj a opat ení, s jejichž pomocí lze cílenou pé í o silni ní infrastrukturu snížit riziko vzniku
dopravních nehod i jejich závažných následk . Konference je cílena nejen na orgány státní správy
a samosprávy na všech úrovních, ale i pro složky integrovaného záchranného systému (IZS), ostatní
experty a poradenské firmy zabývající se dopravou, dopravce, pojiš ovací instituce a specialisty, kte í
mají možnost p isp t ke zvýšení bezpe nosti silni ní dopravy z hlediska nárok na bezpe né dopravní
cesty.
Tuto akci po ádá spole nost každoro n již od roku 2006 a všechny uplynulé ro níky se t šily zna né
pozornosti, a to nikoli pouze odborné ve ejnosti, ale také zástupc státní správy, samosprávních
celk , akademické obce, správc dopravní infrastruktury i médií. V sále se každoro n vyst ídá na
150 poslucha , kte í b hem uplynulých šesti ro ník mohli vyslechnout 134 p ednášek. Rozmanitost
p ednášejících zastupujících r zné ásti dopravního a bezpe nostního spektra a r zné úhly pohledu
na spole nou problematiku umož ují konfrontaci r zných názorových proud a vzájemné pochopení
základních princip , nástroj a opat ení, které mohou vést k významnému zvyšování bezpe nosti
provozu na pozemních komunikacích, a to asto relativn nízkými náklady. Konference nese právem
ozna ení „mezinárodní“, nebo na všech po ádaných ro nících zazn ly p ísp vky zahrani ních
odborník z n kolika evropských zemí, své poznatky z oblasti bezpe nosti pozemních komunikací
prezentovali odborníci z Velké Británie, Slovenska, Finska, Švédska, Nizozemí a N mecka.
Konference Bezpe ná dopravní infrastruktura se pom rn rychle stabilizovala a zabydlela v programu
stálých a pravidelných akcí na poli dopravy a její bezpe nosti. Z hlediska profesní odbornosti byl
význam konference výrazn podpo en jejím za azením do programu vzd lávacích akcí po ádaných
v rámci programu celoživotního vzd lávání eské komory autorizovaných inženýr a technik inných
ve výstavb a do programu celoživotního vzd lávání eské komory architekt .
Bezpe nost dopravy a dopravní infrastruktury p edstavuje v sou asnosti jedno z hlavních témat, jež
významn ovliv uje ekonomiku i celospole enskou a politickou stabilitu a tato konference p edstavuje
jeden z nástroj , jak upozornit na sou asnou kritickou situaci na síti silni ních komunikací v eské
republice.
http://konference.af-cityplan.cz
PO ADATEL:
$)&LW\3ODQVUR
Jind išská 17, 110 00 Praha 1
7. RO NÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
BEZPE NÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
SBORNÍK KONFERENCE
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE
PRAHA 6 – DEJVICE
THÁKUROVA 1
27. - 28. LISTOPAD 2012
KONFERENCE JE PO ÁDÁNA POD ZÁŠTITOU:
Mgr. Pavla Dobeše
(ministra dopravy R)
Ing. Milana Urbana
(poslance a p edsedy Hospodá ského výboru PSP
R)
Josefa Noska
(nám stka primátora hl. m. Prahy)
Ing. Ji ího Lajtocha
(senátora, primátora m sta P erova)
MUDr. Zde ka Schwarze
(senátora, editele ZZS hl. m. Prahy)
plk. Ing. Leoše Tržila
( editele služby dopravní policie, PP
R)
JUDr. Old icha Vaní ka
(prezidenta ÚAMK R)
Johna Dawsona
(p edsedy EuroRAP)
Prof. Ing. Františka Lehovce, CSc.
(p edsedy eské silni ní spole nosti)
ORGANIZA NÍ VÝBOR KONFERENCE:
Ing. Sabina Šibravová
Ing. Ji í Lávic
Martina Levá
(manažer konference)
(manažer konference)
(manažer konference)
HLAVNÍ PARTNEŘI KONFERENCE:
PARTNEŘI KONFERENCE:
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
Ing. Milan Komínek
Generální ředitel společnosti AF-CITYPLAN s.r.o.
Vážení přátelé bezpečné dopravní infrastruktury,
scházíme se dnes na v pořadí již sedmém setkání s touto široce pojatou tématikou bezpečnosti
v dopravě. Letošní sedmý ročník je pro naši pořádající firmu AF-CITYPLAN s.r.o. významný tím, že se
uskutečňuje v roce 20. výročí založení firmy a jejího působení na trhu. Zabýváme se zmíněnou
problematikou již celou řadu let a zdá se, že význam a hlavně potřeba řešení jsou stále naléhavější.
Doprava je fenomén naší doby a je naprostou nezbytností pro ekonomický rozvoj globálního světa
a s jejím, zdá se nekonečným růstem jdou ruku v ruce i nebezpečí, která se snažíme odkrýt,
pojmenovat, řešit, napravovat a předcházet jim.
Každý rok se pokoušíme shrnout a poskytnout informace o nových poznatcích a trendech v této oblasti
nejen v ČR, ale také v evropském kontextu. Proto zde letos přivítáme pana Dawsona z Velké Británie,
který bude hovořit o návrhu silnic splňujících minimální úroveň bezpečnostního hodnocení EuroRAP,
uslyšíme pana Brannolte z University ve Weimaru hovořit o bezpečnostních auditech silnic v Německu,
poučíme se ze zkušeností kolegů ze Slovenska atd.
Snažíme se na bezpečnou dopravní infrastrukturu dívat z různých pohledů, takže se na konferenci
budeme zabývat problematikou bezpečnosti jak z hlediska řidičů, tak i chodců, z pohledu dopravních
inženýrů, ale také ekonomů, právníků či pojišťoven.
Protože je letošní rok pro naši firmu poznamenán již zmíněným výročím, bude 1. den konference
zakončen symbolickou jízdou historickou tramvají s pohoštěním a následující návštěvou Muzea MHD
v Praze. Věřím, že Vás celý program konference zaujme stejně jako toto naše zpestření.
Ing. Milan Komínek
Generální ředitel a jednatel AF-CITYPLAN s.r.o.
http://konference.af-cityplan.cz
7
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
Mgr. Pavel Dobeš
Ministr dopravy ČR
Vážení,
je mi ctí, že mohu podpořit již sedmý ročník odborné konference, která si klade za cíl předávat všem
zainteresovaným zájemcům relevantní informace týkající se bezpečné dopravní infrastruktury.
Jistě nelze opomenout skutečnost, že bezpečná infrastruktura je jedním ze tří nosných pilířů zásadně
ovlivňujících bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v České republice. Právem je jí
věnována náležitá pozornost v aktuální Národní strategii bezpečnosti silničního provozu pro období
2011 – 2020. Zdárná realizace příslušných úkolů nesporně přispěje splnění jejího klíčového cíle snížit
do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a současně
oproti roku 2009 snížit o 40 % počet těžce zraněných osob.
Bezpečnost silničního provozu je problematikou týkající se celé společnosti. Je proto nutné neustále
vytvářet podmínky pro co nejširší zapojení všech resortů i dalších subjektů, které mohou svou činností
bezpečnost silničního provozu pozitivně ovlivnit. Konference, které se právě účastníte, je vhodným
prostorem pro sdílení aktuálních poznatků v oblasti zkvalitňování pozemních komunikací, navazování
profesních kontaktů, vytváření opatření k zajištění bezpečné infrastruktury, a to s akcentem na
maximálně efektivní využití alokovaných zdrojů.
Stojíme na začátku dekády, během níž by se měla významně zvýšit úroveň bezpečnosti na silnicích
v České republice. Pevně věřím, že podobná expertní setkání odborníků v oblasti dopravní
infrastruktury napomohou naplnění vytyčených náročných cílů. Bezpečnost silničního provozu je
odpovědností, ale i právem každého z nás.
Mgr. Pavel Dobeš
Ministr dopravy ČR
http://konference.af-cityplan.cz
8
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
Ing. Milan Urban
Poslanec a předseda Hospodářského výboru PSP ČR
Již od nepaměti, kdy se člověk začal pohybovat po světě skrze dopravní prostředky, doprovázela tento
způsob dopravy otázka bezpečnosti. Bezpečnost začala nabývat na důležitosti s rozvojem železniční
dopravy v 19. století. K železnici se ještě ve století dvacátém přidal automobilový a letecký způsob
dopravy. Bezpečnost v dopravě prošla za posledních 20 let obrovskou změnou, ale pořád je
co zlepšovat. Neustále můžeme do infrastruktury zahrnovat díky rozvoji vědních oborů nové a nové
bezpečnostní prvky. Jednou se nám třeba podaří dosáhnout cíle, kdy na silnicích, železnicích a dalších
místech určených k dopravě přestanou umírat lidé. Doufám, že nás nadcházející konference opět
o kousek blíže popostrčí k vysněnému cíli.
Ing. Milan Urban
Poslanec a předseda Hospodářského výboru PSP ČR
http://konference.af-cityplan.cz
9
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
plk. Ing. Leoš Tržil
Ředitel služby dopravní policie PP ČR
Vážené dámy, vážení pánové,
řešení dopravního prostředí v podmínkách České republiky je neustále žhavým tématem, o kterém zde
pravidelně stále diskutujeme, ale budoucnost zlepšení se vzhledem k ekonomickým aspektům vzdaluje.
Z pohledu dálniční sítě je nezbytné zajistit vedle dostavby páteřní sítě i její modernizaci a zkapacitnění.
Jednou z prioritních akcí, která je na několik let před námi, je rekonstrukce dálnice D1, která výrazně
ovlivní dění na naší silniční síti. Při její opravě, však nelze zapomenout na silnice nižších tříd, které
rovněž zasluhují pozornost. Nová výstavba či opravy komunikací vyžadují finanční prostředky, které
jsou pro realizaci nezbytné. Při rozhodování (zejména o škrtech) je však nutné si uvědomit, jakou
hodnotu má lidský život pro společnost, byť ekonomicky vyjádřeno.
I v loňském roce byla ze strany policie prováděna dopravně inženýrská posouzení v místech
smrtelných dopravních nehod. Z celkového počtu byly v 52 % procentech zjištěny nedostatky, které
mohly mít příčinnou souvislost s dopravní nehodou, jejím průběhem či mohly mít vliv na chování řidiče
a jeho řešení někdy ne zcela srozumitelné situace. Nutno konstatovat, že ve srovnání s předcházejícím
rokem došlo ke zvýšení počtu nedostatků. K obdobným závěrům dochází i kolegové, kteří se zabývají
hloubkovou analýzou dopravních nehod.
Vážené dámy a pánové, jsem přesvědčen, že i letošní ročník tak jako ročníky předcházející, vás
obohatí o další poznatky, alternativy a možnosti k řešení zvyšování bezpečnosti našich komunikací.
Hodně bych si však přál, aby nezůstalo jen u konferencí, ale aby přednesené poznatky se projevily
v praxi.
Přeji všem organizátorům a účastníkům konference hodně dalších úspěchů na nelehké cestě
ke zvyšování bezpečnosti na našich komunikacích.
Ing. Leoš Tržil
Ředitel ŘSDP PP ČR
http://konference.af-cityplan.cz
10
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
Josef Nosek
náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy
Vážení,
dostává se Vám do ruky sborník vydávaný u příležitosti konání 7. ročníku mezinárodní konference
„Bezpečná dopravní infrastruktura 2012“.
Společným znakem Vašich nastávajících jednání je otázka bezpečnosti, která je důležitým prvkem
ovlivňujícím řešení dopravy ve městech.
Dosavadní vývoj poklesu počtu dopravních nehod je vítaným jevem, nicméně s téměř čtyřiceti
smrtelnými následky za rok v Praze se nelze smířit. Hlavní město již sice splnilo úkol Národní strategie
bezpečnosti dopravy, kterým bylo snížit do roku 2010 počet smrtelných nehod na polovinu hodnoty
roku 2002, přesto z hlediska mezinárodního srovnání v trendu vývoje nehodovosti Česká republika
zaostává.
Jednou ze současných moderních aktivit, které podporují bezpečnost v dopravě je budování nové
infrastruktury včetně jejího vybavení prvky telematických zařízení k řízení a sledování dopravy, a lze jen
přivítat, že i této problematice se konference hodlá věnovat.
Věřím, že na této konferenci, nad níž jsem s potěšením převzal záštitu, padne na téma bezpečnosti
mnoho zajímavých slov, nápadů a námětů.
Josef Nosek
Náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy
http://konference.af-cityplan.cz
11
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
MUDr. Zdeněk Schwarz
Senátor, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy
Sedmička je šťastné číslo, a tak doufám, že sedmý ročník konference přinese konečně zralé ovoce
v podobě výsledků našeho snažení, tj. kvalitní a bezpečné silnice v ČR.
Také máte pocit, že to je vtip? Ano, asi ano, protože nejen posledních 7 let jezdíme po nejhorších
silnicích v EU. Příkladem jsou dlouhé trasy napříč Evropou, které opakovaně absolvuji. Když jedu do
Paříže, do Mnichova, do Ženevy, do Bruselu, do Benátek nebo k Jadranu na dovolenou, tak nejhorší
částí cca tísícikilometrové trasy jsou vždy dálnice v České republice. O ostatních silnicích se nebudeme
ani raději zmiňovat. Mám na mysli pouze povrch vozovky, který bývá hrbolatý, nerovný, různě kvalitní
a hlučný nebo kluzký i šikmý opačným směrem, než by směr vozovky v optimální situaci vyžadoval.
Pokud se zaměříte na další prvky silnice, tak zjistíte mnoho jiných nedostatků, které zvyšují
nebezpečnost na vozovce, zejména při vybočení směru či neočekávané havárii s opuštěním hlavního
směru, tzn. nebezpečné překážky, o které se vozidlo tříští, lomí, drtí nebo odráží kamsi. Na mnoha
místech zcela chybí bezpečnostní prvky a zóny i obyčejná svodidla, která by havarovaný vůz udržela
na vozovce a ochránila ostatní, především v protisměru. Pokaždé si u těchto poznatků vybavím snahy
účastníků této bohulibé konference o zlepšení neutěšené situace na českých silnicích. Zatím jsou ale
marné a naše snahy spatří úspěch ojediněle, ale i tyto střípky vedou k celku, který je v současnosti
vzdálen na desítky let a někdy není vidět ani to světýlko na konci tunelu.
Pozitivně na mě však působí zahraniční zkušenosti, kde je vidět, že to přeci jen jde a máme co
zlepšovat. Pokud bych nevycestoval, tak bych asi ani netušil, že kanál lze na silnici umístit i tak, že při
přejezdu o něm ani nevím. Díky účasti na těchto konferencích už vím, že zabijáky českých silnic jinde
nemají. Při poslední opakované návštěvě Paříže jsem si také všiml, že ten neskutečný mumraj vozidel,
motorek, kol a chodců funguje i bez překážek a různých "politických" vylepšení. Možná, že kdyby tam
měli tolik rozličných překážek a prvků zpomalujících dopravu, jako máme nyní v Praze, tak by pařížská
doprava asi dávno zkolabovala.
A ještě jeden poznatek z Prahy mám díky své profesi lékaře ZZS. Přes veškeré snažení různých
dopravních inovátorů a pestré množství všelijakých prvků na silnicích nebo přímo ve vozovce i veškerá
opatření či regulace nehodovost ani počty zraněných či zemřelých při dopravních nehodách neklesají,
ba naopak nám nyní dokonce i rostou. Je to snad důkaz, že dosavadní kroky jsou špatné? Není
potřeba se zamyslet, přehodnotit situaci a možná vozovky více uvolnit a dopravu zjednodušit?
Na závěr už jen stesk nad tím, že stále nemáme plně funkční okruh Prahy, zejména severní přemostění
Vltavského údolí. Je vidět, že občané i politici se nepoučili na jiných místech ČR, kde zbytečnými
odklady realizace projektů potřebné infrastruktury umírali lidé na nekvalitních a přetížených silnicích.
Naše snažení nesmí ustat, přestože k pesimizmu není daleko.
MUDr. Zdeněk Schwarz
Senátor, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy
Pan senátor omlouvá svoji osobní nepřítomnost na konferenci z důvodu pracovních povinností v zahraničí.
http://konference.af-cityplan.cz
12
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
John Dawson
Předseda EuroRAP, Velká Británie
Evropa, stejně jako řada dalších částí světa, stále zůstává ve víru ekonomických problémů a finančních
prostředků je nedostatek. Političtí představitelé hledají ekonomický růst. Právě investice
do infrastruktury jsou v popředí, neboť takto vložený kapitál není ztracen, ale utváří naši budoucnost.
Správné investování tak může přinést dobrou návratnost vložených prostředků po řadu nadcházejících
let.
Náklady evropské ekonomiky na pokrytí silničních nehod jsou odhadovány na více než 200 miliard
Euro. Tato suma je astronomická, dokonce vyšší než HDP některých evropských států. Stejně jako
utrpení, jsou i ekonomické škody přenášeny do pojištění motorových vozidel, služeb integrovaného
záchranného systému, nemocnic, dlouhodobé péče, obchodu i rodin.
Racionální investice do prevence vážných silničních nehod dávají proto také ekonomický smysl.
Také Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyzvala vlády k vyššímu zájmu o to,
jak jejich národní instituce pracují a věnují pozornost nákladům za silniční nehody. Rozsáhlé programy
cílené na snižování vážných nehod totiž přináší velmi vysokou návratnost.
Přinuceni ekonomickými souvislostmi, stejně jako snahou zachraňovat životy, političtí vůdci začínají
vést. V roce 2010 holandský ministr, jako první, ohlásil cíl pro národní síť státních silnic - dosažení
minimálně tříhvězdičkového standardu EuroRAP do roku 2020. Ekonomika záměru byla prověřena
a ukázala se jako plně funkční. Země jako Švédsko modernizují několik tisíc kilometrů silnic. Stejně tak
podpořil tento přístup Výbor pro světovou silniční bezpečnost FIA. Od Paraguaje po Nový Zéland
začínají dopravní inženýři zavádět nové nástroje a návrhové metody pro zvyšování bezpečnostní
úrovně na 3 hvězdičky u silnic vykazujících vysoké náklady z nehod.
Jako velmi povzbudivou je možné hodnotit bezpečnostní úroveň nových dálnic ve střední Evropě.
Ovšem úmrtí a ekonomické ztráty jsou koncentrovány na silně zatížených směrově nedělených
silnicích. Nemůžeme budovat 5-hvězdičkové dálnice všude. Musíme dovybavit a modernizovat 1- a 2hvězdičkové silnice. Je zapotřebí investovat do nových "investičních plánů pro bezpečnější silnice" bezpečné okolí komunikací, bezpečné křižovatky, bezpečné předjíždění a bezpečný intravilán.
EuroRAP v současnosti mapuje, jak jsou rozloženy ekonomické ztráty na evropské silniční síti.
Ekonomické souvislosti ukazují, že národní a regionální silnice musí dosáhnout standardu minimálně
3 hvězdiček. Političtí představitelé začínají vyžadovat nový způsob řízení bezpečnosti infrastruktury,
tázajíce se na plány a také časové odhady, kdy bude možné dosáhnout pro celou síť 3 hvězdiček.
Dnes ještě stále příliš často řídíme 5-hvězdičková auta na 1-hvězdičkových silnicích, což někteří zaplatí
svými životy, ale my všichni platíme svými peněženkami.
Konference, jako je tato, není žádný diskusní kroužek. Můžeme docílit skutečné změny tím, že
poskytneme naši podporu vrcholné politické reprezentaci i správcům silnic, kteří aktivně pracují na
odstraňování nejrizikovějších silnic v našich zemích.
John Dawson
Předseda, EuroRAP
http://konference.af-cityplan.cz
13
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
prof. Ing. František Lehovec, CSc.
Předseda České silniční společnosti
Nehodovost na pozemních komunikacích zůstává nadále největším a nejsilnějším negativním znakem
rostoucí silniční dopravy.
Evropská unie si v roce 2003 vytyčila cíl snížit počet usmrcených do roku 2010 na polovinu v porovnání
s rokem 2001 a očekávala se záchrana 20 000 lidských životů. Země EU dosáhly průměrného snížení
počtu usmrcených o 43%. Česká republika obsadila až 20. místo s procentuálním snížením 40%.
Tato hodnota je relativně příznivým výsledkem.
Mezinárodní porovnání vyjádřené počtem usmrcených na 1 mil. obyvatel se ČR v r. 2001 se
130 usmrcenými řadila v rámci 27 zemí EU na 15. místo v pořadí státu. Při hodnocení tempa pokroku
ČR nás tento ukazatel staví do zcela jiné pozice. Česká republika se řadí v r. 2010 počtem usmrcených
76 osob v silničním provozu až na 19. místo a evropský průměr překračuje o 23%. Znamená to, že
pokud se v naší zemi nenastaví fungující systém zlepšování bezpečnosti silničního provozu, ocitne se
Česká republika mezi zeměmi s nejvyšším rizikem dopravních nehod s fatálními důsledky.
Česká silniční společnost se iniciativně připojila k pokračování a rozšíření svého závazku přispět ke
snížení nehodovosti v rámci Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Prohlubují se aktivity
v prezentaci tematiky bezpečnosti v příspěvcích v časopise Silniční obzor, na silniční konferenci 2012
(říjen 2012, Plzeň) i v prezentaci poznatků z výsledků silničního kongresu AIPCR (Mexiko 2011)
a z činnosti technických výborů Světové silniční asociace.
Naléhavost intenzivní preventivní péče o zvyšování bezpečnosti zdůrazňuje dále skutečnost, že
dochází ke katastrofálnímu zpomalení tempa dostavby kapacitních, směrově rozdělených komunikací,
které přispívají nenahraditelně ke snížení relativní nehodovosti v České republice.
prof. Ing. František Lehovec, CSc.
Předseda České silniční společnosti
http://konference.af-cityplan.cz
14
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
JUDr. Oldřich Vaníček
Prezident ÚAMK ČR
Vážené dámy a pánové,
již po sedmé je ÚAMK spoluorganizátorem této prestižní konference, jejíž úroveň každým rokem roste.
Je to výborná příležitost k setkání odborníků zabývajících se vysoce záslužnou činností - zvýšení
bezpečnosti dopravní infrastruktury s cílem snížit na minimum následky dopravních nehod.
Toto téma je ÚAMK velmi blízké, protože jedním z hlavních úkolů tohoto občanského sdružení je
služba motoristům, což se snažíme provádět i v oblasti preventivního působení na občany z hlediska
zlepšení jejich chování jako účastníků silničního provozu. Aktivity vedoucí ke zlepšení situace
v bezpečnosti silničního provozu se skládají z několika aspektů a vedle preventivního působení na
účastníky silničního provozu, hlavně na mladou generaci, jsou dalším velmi významným prvkem
bezpečně vybudované silnice a další dopravní infrastruktura.
Téma zvyšování bezpečnosti silničního provozu je pro ÚAMK natolik důležité, že letos v rámci
Konference Mezinárodní automobilové federace - FIA, konané v Praze poslední červnový týden tohoto
roku, kterou ÚAMK spoluorganizoval, proběhla plně v režii ÚAMK dne 28. 6. 2012 na Václavském
náměstí velká celodenní bezpečnostní akce nazvaná „Road Safety Day“, která byla věnovaná
problematice bezpečnosti silničního provozu. Pro tuto akci se nám podařilo zajistit přítomnost
sedminásobného mistra světa v závodech Formule 1 Michaela Schumachera, který Prahu navštívil jako
vyslanec celosvětové iniciativy pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení počtu mrtvých při
dopravních nehodách. Během této akce ÚAMK společně se společností AF-CityPlan představil laické
i odborné veřejnosti jak v prostorách konferenčního hotelu, tak i na Václavském náměstí, výsledky
našeho dnes již letitého společného působení v EuroRAP, celoevropském programu hodnocení
bezpečnosti silnic.
Konference „Bezpečná dopravní infrastruktura“ umožní výměnu názorů na důležitá témata a sladění
společných kroků pro zlepšení stavu bezpečnosti silnic v jednotlivých zemích. Pro všechny účastníky je
tato konference velkým přínosem, načerpají mnoho dobrých nápadů, jak dosáhnout zlepšení úrovně
spolupráce se státními institucemi, včetně tvůrců legislativy, i se soukromými investory v oblasti
bezpečného budování silnic.
Pravidelní účastníci těchto konferencí jmenovaný program zastřešený FIA již dobře znají včetně jeho
základních výstupů ve formě tzv. rizikových map. Věřím, že pro všechny přítomné bude zajímavá
i nejaktuálnější prezentace výsledků v rámci tohoto projektu, který ÚAMK realizuje společně právě
s odborníky z firmy AF-CityPlan. Chtěl bych popřát 7. ročníku konference opět již tradičně přátelskou
a příjemnou atmosféru a co nejvíce nových poznatků a inspirací pro všechny její účastníky.
JUDr. Oldřich Vaníček
Prezident ÚAMK ČR
http://konference.af-cityplan.cz
15
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
Ing. Jiří Lajtoch
Senátor, primátor města Přerova
Vážené dámy, vážení pánové!
je mi potěšením a ctí, že mohu jako primátor města Přerova spolu s dalšími hosty převzít záštitu nad
7. ročníkem mezinárodní konference "Bezpečná dopravní infrastruktura 2012".
Jsem zástupcem města na střední Moravě, jehož děsivou můrou je katastrofální dopravní situace. Město se
zvláště v dopravních špičkách stává nejen pro motoristy, ale pro všechny občany místem dopravní
apokalypsy. A to bez nadsázky… Ne, nehodlám zde obsáhle pojednávat o chybějící páteřní dopravní
infrastruktuře. Tyto problémy byly už mnohokrát prezentovány na jiných fórech a konferencích.
Kvalitní dopravní infrastruktura je nejen zárukou prosperity, ale i atributem pro zvýšení bezpečnosti. Město
Přerov se v rámci svých možností dlouhodobě věnuje zvyšování bezpečnosti silničního provozu.
Už v devadesátých letech minulého století se kompletně vyměnila a doplnila světelná signalizace na všech
důležitých křižovatkách s takzvaným dynamickým způsobem řízení. Město Přerov plně hradilo ze svého
rozpočtu i nahrazení pěti nebezpečných průsečných křižovatek křižovatkami okružními. S ohledem na
finanční možnosti se stále snažíme postupně naplňovat koncepci v oblasti cyklodopravy a plynule navazovat
jednotlivé úseky cyklostezek.
Už v roce 1999 byla přijata koncepce bezpečných přechodů u škol a následně vznikaly první bezpečnostní
ostrůvky pro chodce, přidávala se signalizace na znamení, začaly se realizovat první zvýšené přechody –
takzvané retardéry. V této oblasti město úzce spolupracuje s Komisí dopravy, bezpečnosti a prevence
kriminality. Na společném jednání v roce 2009 vznikl další seznam nejfrekventovanějších přechodů pro
chodce, nacházejících se na hlavních komunikacích a komunikacích v blízkosti škol, které bylo třeba
stavebně upravit a nasvětlit. Na podkladě tohoto seznamu se v roce 2010 zajišťoval celý balík akcí, týkající
se uvedené problematiky.
Město se soustavně zabývá opravou místních komunikací - od roku 2006 jich vyspravilo okolo čtyřiceti.
Když se dívám na přehled nehodovosti v našem městě od roku 2007 do poloviny roku 2012, tak zjišťuji, že
nejvíce nehod - dokonce se smrtelnými úrazy - bylo v letech 2007 a 2008. Každý rok se stalo přes 500
nehod… Roky 2009 až 2011 byly v této oblasti příznivější, statistika uvádí kolem 200 případů ročně.
Bohužel, za prvních sedm měsíců tohoto roku se stalo už přes 130 nehod.
Jsem přesvědčen, že bezpečnost je kromě technických opatření spjata s určitou mírou tolerance
a pochopení jedněch účastníků silničního provozu k těm ostatním. Bohužel se stává i to, že s rozvojem
cyklistických stezek a tras roste u některých cyklistů pocit nezkrotné svobody – a ohrožují tu nejzranitelnější
skupinu, tedy chodce.
Město Přerov bude i v následujících letech provádět pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu opravy
místních komunikací, realizovat další úseky cyklostezek a dělat úpravy, umožňující chodcům co
nejbezpečnější přecházení komunikací, které jsou v našem městě extrémně zatíženy. V této oblasti je před
námi ještě pořádný kus práce. Doufejme, že společným spolufinancováním městského, státního i krajského
rozpočtu se opět provedou akce, které budou mít pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu zásadní
význam.
Ing. Jiří Lajtoch
Senátor, primátor města Přerova
http://konference.af-cityplan.cz
16
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE
Úterý 27. listopadu 2012, kongresový sál Masarykovy koleje
9:30 – 10:30
Akreditace
10:30 – 11:30 Oficiální zahájení 1. dne konference:
Ing. Milan Komínek – generální ředitel společnosti AF-CITYPLAN s.r.o.
Mgr. Pavel Dobeš – ministr dopravy ČR
Ing. Milan Urban – poslanec a předseda Hospodářského výboru PSP ČR
plk. Ing. Leoš Tržil – ředitel služby dopravní policie PP ČR
John Dawson – předseda programu EuroRAP
11:30 – 12:30 I. přednáškový blok
11:30 – 11:50 Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. (SFDI)
VÝHLEDY FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
11:50 – 12:10 Ing. Jan Skalický (ŘVC ČR)
ROZVOJ VODNÍCH CEST ČR – NEJBEZPEČNĚJŠÍ VARIANTA DOPRAVY
12:10 – 12:30 Univ. Prof. Dr. Ing. Ulrich Brannolte (Bauhaus-Universität Weimer, D)
BEZPEČNOSTNÍ AUDITY SILNIC JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍ
INFRASTRKTURY – IMPLEMENTACE A POSTUPY V NĚMECKU
12:30 – 13:30 Diskuse + oběd
13:30 – 15:20 II. přednáškový blok
13:30 – 13:50 doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc., Ing. Drahomír Schmidt, Ing. Alžběta Kvášová (ČVUT FD)
PEVNÉ PŘEKÁŽKY V KŘIŽOVATKÁCH
13:50 – 14:10 Ing. Jiří Lávic, Ing. Pavel Suntych (AF-CITYPLAN s.r.o.)
NÁVRH NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI VYBRANÝCH PŘECHODŮ V PRAZE VE SVĚTLE
POZNATKŮ ZE ZAHRANIČÍ
14:10 – 14:30 John Dawson (EuroRAP, GB)
NÁVRH SILNIC SPLŇUJÍCÍCH MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ HVĚZDIČKOVÉHO HODNOCENÍ
EURORAP
14:30 – 14:50 Ing. Karel Kocián (AF-CITYPLAN s.r.o., ČVUT FD Ústav soudního znalectví v dopravě
K622)
HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚROVNĚ SILNIC V ČR DLE EURORAP
14:50 – 15:10 PhDr. Václav Bálek (Allianz pojišťovna a.s.)
PROJEKTY ALLIANZ, PODPORUJÍCÍ DOPRAVNÍ BEZPEČNOST
15:10 – 15:40 Diskuse + coffee break
15:40 – 16:40 III. přednáškový blok
15:40 – 16:00 Ing. Jiří Landa (AF-CITYPLAN s.r.o.)
BEZPEČNÁ SILNICE A VLIV JEJÍCH PARAMETRŮ NA SNÍŽENÍ POČTU A ZÁVAŽNOSTI
NEHOD
16:00 – 16:20 Andre Münch (PTV GROUP, D)
ASPEKTY SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI V DOPRAVNÍM PLÁNOVÁNÍ
16:20 – 16:40 Ing. Dalibor Dařílek (Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem)
ZKUŠENOSTI S PROVOZEM INTERNETOVÉHO PORTÁLU „BEZPEČNĚ PO ÚSTÍ“
http://konference.af-cityplan.cz
17
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
Středa 28. listopadu 2012, kongresový sál Masarykovy koleje
9:00 – 9:30
Akreditace
9:30 – 10:30
Oficiální zahájení 2. dne konference:
prof. Ing. František Lehovec, CSc. – předseda České silniční společnosti
JUDr. Oldřich Vaníček – prezident ÚAMK ČR
Ing. Jiří Lajtoch – senátor, primátor města Přerova
10:30 – 12:10 IV. přednáškový blok
10:30 – 10:50 Ing. Jaroslav Heinrich (HBH Projekt spol. s r.o.)
MOŽNÝ VÝZNAM PROGRAMU EURORAP
DOPRAVNÍCH NEHOD
PRO
OMEZENÍ
VZNIKU
VÁŽNÝCH
10:50 – 11:10 Pavel Zajíc (Voestalpine Straßensicherheit GmbH)
EVROPSKÁ NORMA EN 1317, ČÁST 2 – SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY
11:10 – 11:30 Ing. Peter Súkenník, Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. (AF-CITYPLAN s.r.o.)
SIMULAČNÍ TESTY EVAKUAČNÍCH A TRANSPORTNÍCH PROCESŮ CHODCŮ
11:30 – 11:50 prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. (ČVUT FD, Eltodo EG)
JSOU NAŠE TUNELY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ BEZPEČNÉ?
11:50 – 12:10 Štefan Machciník (Výskumný ústav dopravný, SK)
ZAVÁDZANIE AUTOMATIZOVANEJ FORMY VYMÁHANIA PRÁVA V PODMIENKACH SR
12:10 – 13:10 Diskuse + oběd
13:10 – 14:50 V. přednáškový blok
13:10 – 13:30 Ing. Marek Jež (ČVUT FD)
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA VE VZTAHU KE STŘETŮM VOZIDEL SE ZVĚŘÍ
13:30 – 13:50 Ing. Tomáš Havlíček, Ing. Jan Adámek (ČVUT FSV, TSK Praha)
CHOVÁNÍ CHODCŮ NA SVĚTELNĚ ŘÍZENÝCH PŘECHODECH V PRAZE
13:50 – 14:10 plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý (KŘ policie Moravskoslezského kraje)
ZAJIŠTĚNÍ FUNKCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA MEZINÁRODNÍCH TAZÍCH
V RÁMCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V KRIZOVÝCH SITUACÍCH
14:10 – 14:30 RNDr. Michal Bíl, Ph.D. (CDV v.v.i.)
METODA IDENTIFIKACE NEBEZPEČNÝCH MÍST NA SILNICÍCH PODLE HODNOCENÍ
POLOH DOPRAVNÍCH NEHOD
14:30 – 14:50 Mgr. Vladimír Vencel (RAMET C.H.M. a.s.)
DOPRAVNÍ RADAR NOVÉ GENERACE RAMER10 A JEHO VYUŽITÍ V PREVENCI
NEHODOVOSTI
14:50 – 15:30 Závěrečná diskuse + ukončení konference
http://konference.af-cityplan.cz
18
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
ABSTRAKTY PŘÍSPĚVKŮ
Výhledy financování dopravní infrastruktury ........................................................................................................... 20
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
Rozvoj vodních cest ČR – nejbezpečnější varianta dopravy .................................................................................. 21
Ing. Jan Skalický
Bezpečnostní audity silnic jako součást řízení bezpečnosti silniční infrastruktury - implementace a postupy v
Německu ...................................................................................................................................................................... 22
Univ.-Prof. Prof. h.c. Dr.-Ing. Ulrich Brannolte
Pevné překážky na křižovatkách ............................................................................................................................... 23
doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.
Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.
Ing. Alžběta Lenková
Návrh na zvýšení bezpečnosti vybraných přechodů v Praze ve světle poznatků ze zahraničí ........................... 25
Ing. Jiří Lávic
Ing. Pavel Suntych
Návrh silnic splňující minimální úroveň hvězdičkového hodnocení EuroRAP ..................................................... 27
John Dawson
Hodnocení bezpečnostní úrovně silnic v ČR dle EuroRAP .................................................................................... 28
Ing. Karel Kocián
Projekty Allianz, podporující dopravní bezpečnost ................................................................................................. 29
PhDr. Václav Bálek
Bezpečná silnice a vliv jejích parametrů na snížení počtu a závažnosti nehod.................................................... 30
Ing. Jiří Landa
Ing. Miroslava Zapletalová
Aspekty silniční bezpečnosti v dopravním plánování ............................................................................................. 32
Andre Münch
Zkušenosti s provozem internetového portálu „Bezpečně po Ústí“ ...................................................................... 33
Ing. Dalibor Dařílek
Možný význam programu EURORAP pro omezení vzniku vážných dopravních nehod ....................................... 34
Ing. Jaroslav Heinrich
Evropská norma EN 1317, část 2 – Silniční záchytné systémy .............................................................................. 35
Ing. Pavel Zajíc
Simulační testy evakuačních a transportních procesů chodců ............................................................................. 36
Ing. Peter Súkenník
Ing. Petr Hofhansl, Ph.D.
Jsou naše tunely pozemních komunikací bezpečné? ............................................................................................. 38
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Zavádzanie automatizovanej formy vymáhania práva v podmienkach SR............................................................ 39
Ing. Štefan Machciník, Ph.D.
Dopravní infrastruktura ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří .............................................................................. 40
Ing. Marek Jež
Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze ................................................................................... 41
Ing. Tomáš Havlíček
Ing. Jan Adámek
Zajištění funkcí dopravní infrastruktury na mezinárodních tazích v rámci Moravskoslezského kraje v krizových
situacích ...................................................................................................................................................................... 42
plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý
Metoda identifikace nebezpečných míst na silnicích podle hodnocení poloh dopravních nehod ...................... 43
RNDr. Michal Bíl, Ph.D.
Dopravní radar nové generace RAMER10 a jeho využití v prevenci nehodovosti ................................................ 44
Mgr. Vladimír Vencel
http://konference.af-cityplan.cz
19
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
Výhledy financování dopravní infrastruktury
Vzhledem ke snižujícím se objemům finančních prostředků na velké investiční akce narůstá význam
menších přesněji cílených dotací. Drobné investice s velkou přidanou hodnotou zaměřené na odstraňování
kritických míst na existující infrastruktuře jsou levným a mnohdy stejně efektivním opatřením jako budování
velkých obchvatů či přeložek silnic. V ideálním případě tedy mohou takovéto drobnější investice plně
nahradit některé velké investice.
Pro rok 2013 chystá SFDI následující příspěvkové programy:
• poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek
•
zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace – chodníky a přechody
•
zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace – zklidňování dopravy
•
projekty na seznámení se s novými technologiemi, jejich rozvojem a praktickou realizací
v uvedených oblastech.
Kromě standardních, každoročně vyhlašovaných, programů na výstavbu cyklostezek a bezbariérové
přechody a cyklostezky vyhlásil SFDI v roce 2012 i dva nové programy. Jednalo se o Iniciativu „Bezpečný
přechod“. Jeho cílem je odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy cestou úpravy
přechodů na silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic. Její pokračování pro rok 2013 předpokládáme
v programu Zklidňování dopravy. V roce 2012 byl rovněž poprvé vyhlášen program dotací pro projekty na
seznámení se s novými technologiemi, jejich rozvojem a praktickou realizací. Vzhledem k velkému přínosu
se bude v tomto programu pokračovat i v roce 2013.
Přednášející:
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
Organizace: Státní fond dopravní infrastruktury - ředitel
Odborné vzdělání: • 2001 –2005 fakulta dopravní ČVUT – doktorské studium obor technologie
dopravy
• 1995 – 2001 fakulta dopravní ČVUT – obor management a ekonomika
dopravy a telekomunikací - katedra logistiky a dopravních procesů
• 1991 – 1995
v dopravě
SPŠ dopravní Masná 11, Praha 1 – obor elektrická trakce
Pracovní zkušenosti: • 11/2011- ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
• 01/2009 – 11/2011náměstek ředitele – Státní fond dopravní infrastruktury –
odpovědnost za sekci realizace zdrojů
• 04/2007 – 01/2009 ředitel odboru fondů EU, MD ČR
• 01/2007 – 04/2007 Odbor fondů EU – vedoucí oddělení přípravy projektů,
MD ČR
• 2004 – 2006
Odbor fondů EU – oddělení strukturálních fondů
a programů EU, MD ČR – projektový management, příprava finanční
perspektivy 2007+
• 09/2003 – 2004 MD ČR, odbor mezinárodních vztahů a EU, oddělení
implementace fondů EU
práce v oblasti implementace strukturálních fondů v sektoru doprava, projektový
management
http://konference.af-cityplan.cz
20
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
Rozvoj vodních cest ČR – nejbezpečnější varianta dopravy
Lodní doprava ve srovnání s dopravou silniční a železniční nabízí méně nákladný, méně
znečišťující a méně energeticky náročný způsob transportu. Oproti ostatním druhům dopravy jde
o bezpečnější způsob jak u přepravy osob, tak u přepravy zboží. Dopravní nehody se u tohoto
dopravního módu vyskytují pouze ojediněle, ke zranění osob prakticky nedochází. Rovněž
ke krádežím zboží či jeho poškození dochází mnohem méně častěji. Přesto je tento tradiční
způsob přepravy zboží v České republice nedostatečně využíván. Přitom máme k dispozici vodní
cestu, která vede téměř ideálním středem republiky a navazuje na vodní cesty Evropské unie.
K tomu, abychom v České republice již dlouhé roky plně využívali této příležitosti, chybí jen málo.
Nadčasové stavební řešení plnohodnotné labské cesty, která měla zabezpečit vnitrozemskou
přepravu i obchodní spojení s námořními přístavy, zůstalo před samým závěrem nedokončeno.
Dlouholeté úsilí našich předků při budování vodní cesty je degradováno plavebně nespolehlivým
úsekem mezi Ústím nad Labem a státní hranicí s Německem.
Přednášející:
Ing. Jan Skalický
Organizace: Ředitelství vodních cest ČR, pověřen řízením
Odborné vzdělání: • 1983 – 1988 VŠ ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická
• 1979 – 1983 SŠ Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim
Pracovní zkušenosti: • 2011 – dosud: Ředitelství vodních cest ČR, pověřen řízením
• 2010 – dosud: asociace Dunaj-Odra-Labe, místopředseda
• Člen zastupitelstva MČ Praha 5
• Vedoucí odboru investic a správy majetku MU Černošice
• Zajišťování dotačních titulů z multikanálových zdrojů (MMR, EU)
• Soukromá sféra
Odborná činnost: • Kapitánská licence pro plavbu na řece i na moři
• Členství v asociaci D-O-L
• Předseda klubu vodního motorismu
http://konference.af-cityplan.cz
21
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
Bezpečnostní audity silnic jako součást řízení bezpečnosti silniční
infrastruktury - implementace a postupy v Německu
Bezpečnostní audity pozemních komunikací (BA) byly zavedeny v řadě států EU i v zámoří. Statut BA byl
integrován do aktuálních programových dokumentů na národní úrovni i v EU (Směrnice 2008/96/ES). Mimo
hodnocení dopadů na bezpečnost je BA hlavním preventivním nástrojem v procesu řízení bezpečnosti
silniční infrastruktury aplikovaném při plánování nových silnic. Pro existující pozemní komunikace se zase
využívají reaktivní opatření v podobě bezpečnostních inspekcí (BI), řízení bezpečnosti silniční sítě nebo
odstraňování nehodových lokalit.
Procedura BA začala být využívána v Německu již před 12 lety; standardy a postupy pro provádění BA jsou
definovány speciálním manuálem ESAS vydaným v roce 2002. Následně vznikly specifické školící kurzy pro
dopravní inženýry, po jejichž absolvování a získání certifikátu může daná osoba provádět funkci auditora.
Do současnosti prošlo tímto doplňujícím odborným školením několik stovek inženýrů, kteří provádějí BA
jménem silničních správců.
Přednášející:
Univ.-Prof. Prof. h.c. Dr.-Ing.
Ulrich Brannolte
Organizace: Bauhaus-Universität Weimar
Fakulta stavební, Sídlo pro dopravní plánování a dopravní inženýrství
Marienstr. 13D
99423 Weimar
SRN
www.vpt-weimar.de
Odborné vzdělání: Profesorský titul na Bauhaus-Universität Weimar, Fakultě stavební
Doktorské studium na Bauhaus-Universität Weimar, Fakultě stavební
zakončené získáním titulu "Doktor-Inženýr" pod vedením Prof. W. Leutzbacha
a Prof. G. Krebse (práce na téma "Modelování a simulace dopravního proudu
na modernizovaných vícepruhových pozemních komunikacích")
Magisterské studium na Technické univerzitě v Karlsruhe (SRN), Fakultě
ekonomických věd zakončené titulem "Ing." pod vedením Prof.
R. Wiedemanna (práce na téma "Simulace dopravního proudu)
Středoškolské studium na Městském gymnáziu v Dalbornu
Pracovní zkušenosti: V současnosti:
• univerzitní profesor na Bauhaus-University Weimar, SRN a předseda Sídla
pro dopravní plánování a dopravní inženýrství, Fakulty stavební
(v minulosti také děkan a proděkan fakulty)
• Výkonný ředitel a partner společnosti PTV Group - přední německé
nezávislé konzultační společnosti pro dopravu
V minulosti:
• Vědecký pracovník na Institutu pro dopravní studie Technické univerzity v
Karlsruhe se zaměřením na vedení výzkumných projektů z oblastí
dopravního modelování a simulací, dopravního inženýrství, bezpečnosti
dopravy a problematiky životního prostředí
• Prezident Spolkové asociace SRN středních podniků v telematice (BVMT)
Odborná činnost: • Předseda Spolkové komise pro studie ekonomické proveditelnosti Německé asociace pro silniční a dopravní
výzkum (FGSV)
1990 - Vědecké ocenění: “Feuchtinger-Wehner Denkmünze” Německé asociace pro silniční a dopravní výzkum - nejvyšší německé
ocenění pro vědecké pracovníky v silničním inženýrství do 45 let
2007 - Univerzitní ocenění “Čestný profesor" MADI – Moskevský automobilový a silniční institut, Státní technická univerzita v Moskvě
http://konference.af-cityplan.cz
22
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
Pevné překážky na křižovatkách
Překážky mohou být pevné nejen ve smyslu „tuhé“, zvyšující následky vybočení vozidel, ale také
nepohyblivé (překážející v rozhledu), případně obojí zároveň.
Nejprve odlehčenou formou ukážeme konkrétní nehody, jež se na takových místech opakují (kopírují):
automobily vybočují po stejných drahách a (opakovaně) narážejí do týchž překážek.
Ukážeme záludnost nedostatečného rozhledu v křižovatce na příkladu nehody při vlečení automobilu – jež
se může ovšem uplatnit obdobně v případě nákladního automobilu s přívěsem.
Nevhodné prostorové uspořádání křižovatky může systematicky komplikovat rozhledové poměry: jde
o šikmé vyústění vedlejší komunikace na dělený čtyřpruh, dokonce bez připojovacího pruhu. Je přece
obecně známá nebezpečnost šikmého zaústění vedlejší silnice do prostoru silnice hlavní. Vozidlo najíždějící
z připojovací větve křižovatky přímo do jízdního pruhu (bez fáze jízdy paralelním připojovacím pruhem) je
nevhodně natočeno tak, že provoz na hlavní silnici není náležitě viditelný ve zpětném zrcátku, přičemž
přímý pohled (otočením hlavy vzad) je omezen levým C-sloupkem karoserie osobního automobilu (částečně
i B-sloupkem). Zvláště problematický je výhled řidičů z kabin některých nákladních vozidel. Na běžných
stykových křižovatkách se to obvykle při nejbližší rekonstrukci řeší přestavbou, aby osy byly navzájem
kolmé. Na křižovatkách rychlostních komunikací se tato analogie přehlíží, neboť zde kolmé připojení
nepřichází v úvahu – to však přece neznamená, že právě na rychlostní komunikaci se lze spokojit
s primitivním šikmým připojením, které se uznává za nebezpečné i na silnicích nižších tříd. Proto je
nezbytné zřídit připojovací pruhy. Ukážeme příklady konkrétních nehod, k nimž došlo v této souvislosti.
Na závěr připomeneme čela propustků, jež působí jako pevné překážky a řešení této problematiky, masivní
sloupy dopravních značek, reklam a stromy s tím, co může znamenat jejich výsadba podél nových stezek
pro cyklisty.
Přednášející:
doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě
vedoucí ústavu
Odborné vzdělání: • 1967 ČVUT Fakulta stavební, Konstrukce a dopravní stavby
• 1974 VÚD v Praze, vědecká příprava
• 1979 VUT v Brně, postgraduální studium technické znalectví
Pracovní zkušenosti: • 1968-1976 VÚD v Praze, vědecký pracovník
• 1976-1992 ÚTAM ČSAV, samostatný vědecký pracovník
• 1992-2011 znalecký ústav ADN-Konzult, ředitel
Odborná činnost: • Zakládající člen Komory soudních znalců ČR
• Člen EVU (Evropské sdružení pro výzkum a analýzu dopravních nehod)
• Soudní znalec v oboru dopravy
• Vyučuje Analýzu a prevenci dopravních nehod na Fakultě dopravní ČVUT v Praze
• Výzkumná činnost zaměřená na analýzu a na prevenci dopravních nehod
Okolo 100 publikací v odborných časopisech a na znaleckých konferencích, cca 1000 znaleckých analýz příčin dopravních nehod,
řešitel řady výzkumných úkolů.
http://konference.af-cityplan.cz
23
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
Přednášející:
Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav informatiky a telekomunikací
v dopravě - odborný asistent
Odborné vzdělání: • Do r.1995 studium ČVUT Fakulta stavební, Konstrukce a dopravní stavby
• 1996 – 1999 ČVUT Fakulta dopravní, Dopravní infrastruktura v území,
Náhodné procesy a jejich aplikace v dopravě
• 1999 – 2007 postgraduální studium ČVUT Fakulta dopravní, Inženýrská
informatika, Dopravní systémy a technika se zaměřením na počítačové
simulace a analýzy dopravních nehod
Pracovní zkušenosti: • 1997 - 2006 ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, správce počítačové sítě
• 2001 – dosud odborný asistent na FD ČVUT v Ústavu informatiky
a telekomunikací v dopravě
• 2004 – 2007 člen Řídící komise IS ČVUT
•
•
2005 – dosud spolupracovník Ústavu soudního znalectví v dopravě
2006 – dosud tajemník Fakulty dopravní ČVUT v Praze
Odborná činnost: • Certifikát AutoCAD 3D modelování, certifikát Autodesk Inventor – parametrické modelování, certifikát ECDL ,
certifikát tester ECDL …
• Pedagogická činnost na Fakultě dopravní v předmětech 22MPN, 22SKM, 22AMM, 22MMT, 14PPD, 14IP1-2,
14KSP, 14SIAP, 14IFS, 14ZM, 550DZ
• Zabývá se tématikou: počítačové simulace a analýza dopravních nehod, zaměřování míst dopravních nehod,
CA aplikace, počítačové sítě, přenosové datové technologie, informační systémy
• Výzkumná činnost zaměřená na analýzu a na prevenci dopravních nehod
Přednášející:
Ing. Alžběta Lenková
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě
Odborné vzdělání: • 2010 – dosud ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, postgraduální studium,
obor: Dopravní systémy a technika
• 2003 – 2010 ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, bakalářské a magisterské
studium, obor: Dopravní systémy a technika
Pracovní zkušenosti: • 2010 – dosud ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví
v dopravě
• 2009 – 2010 Accenture Central Europe, testování a vývoj software
• 2007 – 2008 Volvo Truck Czech s.r.o., odd. marketingové komunikace
a PR
Odborná činnost: • Zabývá se tématikou dynamiky vozidel a jízdní stability.
http://konference.af-cityplan.cz
24
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
Návrh na zvýšení bezpečnosti vybraných přechodů v Praze ve světle
poznatků ze zahraničí
Přednáška se zabývá tématem bezpečnosti pěších v současném dopravním provozu. Praktické ukázky jsou
lokalizovány z hl. m. Prahy, jejíž nadřazený dopravní systém není kompletní (městský a pražský okruh)
a stávající systém komunikací je motorovou dopravou výrazně přetížen.
Uspořádání měst a jejich komunikačního systému je dáno historickým vývojem a dobovými názory na
dopravní podmínky, které preferovaly motorovou dopravu na úkor všech ostatních funkcí měst a jejich
obyvatel. Spolu s velmi výrazným růstem stupně automobilizace v posledních dvou desetiletí dochází
k velmi závažným problémům, kdy motorová doprava výrazně ovlivňuje rozvoj měst a způsobuje negativní
vliv na životní prostředí a obyvatele (bariérový efekt, zvýšení nehodovosti, emise hluku, výfukových plynu
a vibrací, stres). Právě případ Prahy je typickým příkladem města, které se musí s rostoucím objemem
dopravy, která je díky nedostavěným, resp. velmi pomalu budovaným obchvatů vedena skrz centrum,
vyrovnat. Bohužel jediné řešení nastalé situace je ve vybudování nadřazeného komunikačního systému
a odvedení zbytné dopravy mimo zastavěné území města (SOKP) resp. vedení dopravy ve městě
systémem radiál a MO. Než však dojde k realizaci potřebných staveb je nutno zajistit bezpečnost
u koexistence motorové a pěší dopravy.
Právě přechody pro chodce představují nejrizikovější bod ve vztahovém řetězci pěší – motorová doprava.
Možnost nápravy případných bezpečnostních nedostatků je podstatně rychlejší, než je změna organizace
dopravy dovybudováním chybějících obchvatů. Úprava přechodů je relativně levná, často umožňuje aplikaci
nízkonákladového opatření, které má vysokou efektivitu, a umožňuje pružnou reakci na změnu dopravní
situace.
Proces hodnocení dopravně bezpečnostních rizik a vyhledání potenciálního rizika na přechodech pro
chodce by měl vypadat následovně:
•
analýza dopravně bezpečnostního rizika na přechodu (bezpečnostní inspekce),
•
návrh opatření a jiných doporučení,
• predikce dopadů a účinnosti doporučení.
Následovat by měla realizace doporučených opatření na nápravu bezpečnostních nedostatků:
•
detailní rozpracování navrženého opatření (projektová dokumentace),
•
zhodnocení předpokládané účinnosti a efektivnosti detailního návrhu opatření (nejlépe audit
bezpečnosti na PK ve fázi návrhu projektové dokumentace),
•
realizace opatření a kontrola skutečného provedení (nejlépe audit bezpečnosti na PK ve fázi
provedené stavby pro zkušební provoz / dokončené stavby pro kolaudační souhlas).
Není možno opomíjet sledování provozu realizovaného opatření:
•
pravidelné sledování a vyhodnocování dopravního stavu,
•
vyhodnocování účinnosti realizovaného opatření,
• zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
Přednáška využívá bohaté zkušenosti autorů z oblasti bezpečnosti dopravy na přechodech pro chodce.
Z mnohých jmenujme například analýzu dopravně bezpečnostního posouzení stavu na přechodech pro
chodce v MČ Praha 3 a 15 a Prověření a návrh bezpečného řešení přechodů přes vícepruhové komunikace
v Praze. Autoři využívají i zkušeností a poznatků při tvorbě bezpečných přechodů pro chodce ze zahraničí,
zejména ze států EU.
http://konference.af-cityplan.cz
25
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
Přednášející:
Ing. Jiří Lávic
Organizace: AF-CityPlan s.r.o., zástupce vedoucího střediska Dopravního inženýrství
Odborné vzdělání: • 1993 – 1998, ČZU v Praze, obor silniční a městská automobilová doprava
• 1989 – 1993 SPŠS Praha 5
Pracovní zkušenosti: • od 2005 – AF-CITYPLAN s.r.o, dopravní inženýr, vedoucí projektant,
zástupce vedoucího střediska
• 2004 – AŽD Praha, specialista pro marketing a obchod
• 1999 – 2004 – UDI hl. m. Prahy, Sekce řízení dopravy, projektant
• 1998-1999 – ZVS, VAV Vyškov, Prapor výcvikové a ženijní techniky
Odborná činnost: •
2005 – 2007
Studie bezpečnosti a analýza rizik staveb SOKP
•
•
•
2007 Prezentace a článek ve sborníku konference BDI “Analýza nehod na provozovaných úsecích SOKP
2009 Dopravní posouzení stavebních záměrů – metodika pro silniční správní úřady
2009 Spoluautor článku v časopise Silnice a železnice – Studie bezpečnosti tunelů pozemních komunikací a
analýza rizik
•
2009 Prezentace a článek ve sborníku konference BDI – Stanovení priority investic do dopravní infrastruktury
z hlediska přínosů k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
•
2010 Článek v časopisu Silnice a železnice – Řízení provozu v tunelových úsecích silničního okruhu kolem
Prahy
•
2010 Prezentace na jednání sekce ČSS – Tunely – Dopravní prognóza a měření intensity dopravy po
zprovoznění SOKP 512 – 514
•
•
2011 Příprava podkladů pro zpracování Národní zprávy ITS ČR
2011 Bezpečnostní inspekce silnic II. třídy v Libereckém kraji včetně průtahů obcemi
•
2012 Prezentace a článek ve sborníku – Dopravně inženýrské dny 2012, Využití dopravně inženýrských
analýz pro stanovení priority investic do dopravní infrastruktury
Od roku 2000 se podílí na zpracování dopravně inženýrské části všech stupňů projektových dokumentací, analýz rizik, bezpečnostních
auditů, inspekcí a mezinárodních projektech.
Přednášející:
Ing. Pavel Suntych
Organizace: AF-CityPlan s.r.o., Konzultant v oboru dopravního inženýrství
Odborné vzdělání: • 2007 – 2009 ČVUT FD v Praze, magisterské studium, obor Dopravní
systémy
• 2003 – 2007 ČVUT FD v Praze, bakalářské studium, obor Dopravní
systémy
• 1999 – 2003 SOŠ, strojírenská a elektrotechnická, slaboproudá technika
Pracovní zkušenosti: • 2009 – dosud AF-CityPlan s.r.o., Konzultant v oboru dopravního inženýrství
Odborná činnost:
• Certifikáty: Školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.
• Hlavní zaměření: zabývá se tématikou bezpečnosti dopravy a dopravní infrastruktury a otázkou udržitelného
rozvoje dopravy.
• Je členem auditorských a inspekčních týmů bezpečnosti PK.
• Výzkumná činnost: člen řešitelského týmu probíhajícího výzkumného úkolů TAČR Bezpečná silnice.
Již při studiích na Fakultě dopravní se zabýval bezpečností dopravy a podílel se na několika odborných pracích. V současnosti se
věnuje analýze bezpečnosti silniční infrastruktury (audity bezpečnosti pozemních komunikací, bezpečnostní inspekce a posuzování
dopravně technického stavu), zlepšování podmínek pro nemotorovou dopravu a udržitelnému rozvoji dopravy. Má zkušenosti
i s mezinárodními projekty.
http://konference.af-cityplan.cz
26
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
Návrh silnic splňující minimální úroveň hvězdičkového hodnocení
EuroRAP
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyzvala státy k vyšší pozornosti ekonomickým
ztrátám ze silničních nehod a zajištění efektivní spolupráce národních institucí v této oblasti. Až 2 % HDP
jsou každoročně ztraceny v silničních nehodách.
Vláda Nizozemí jako první stanovila cíl dosažení minimálně 3-hvězdičkové bezpečnostní úrovně státních
silnic do roku 2020. Toto politické rozhodnutí bylo podloženo dříve realizovaným hodnocením nákladů
a přínosů a studií proveditelnosti. Přitom počet úmrtí na nizozemských silnicích patří již v současnosti k těm
nejnižším v Evropě, jelikož 60 % všech cest je realizováno na bezpečných státní ch silnicích.
Nový ekonomický výzkum z Velké Británie, realizovaný na základě doporučení OECD ukázal, že je obecně
žádoucí a proveditelné dosáhnout bezpečnostních standardů 5 hvězdiček pro dálnice, 4 hvězdiček pro
státní silnice a 3 hvězdiček pro zatížené regionální silnice.
Na Novém Zélandu v současnosti vláda zavádí minimální hranici 3 hvězdiček, jakožto metodický princip
při snižování rizika na silniční síti a vyvinula podpůrný software pro přípravu tzv. "Investičních plánů
pro bezpečnější silnice". Mimo to, Mezinárodní program hodnocení silnic iRAP také testuje nový program,
který umožní širší mezinárodní využití těchto technik v řadě velkých projektů v roce 2013. Další práce
probíhají na zajištění toho, aby hvězdičkové hodnocení bylo dobře nakalibrováno pro správné zohlednění
měnících se nákladů ze silničních nehod mezi kategoriemi 2- a 3-hvězdičkových silnic, což je nyní
v předním zájmu tvůrců dlouhodobých strategií.
Političtí představitelé pozitivně reagují na příležitosti umožňující nastavit explicitní úrovně bezpečnosti,
kterých si přejí dosáhnout. Výbor pro světovou silniční bezpečnost FIA vyzval k přijetí požadavku na
minimální bezpečnostní úroveň 3 hvězdiček a rozvojové banky podporují řadu pilotních akcí. Projekty v Indii
nebo Moldávii ukázaly, že dopravní inženýři v soukromém i státním sektoru rozvíjejí nové znalosti pomocí
vhodných kombinací návrhových prvků tak, aby ekonomicky dosáhli vyšší úrovně bezpečnosti silnic.
Mezinárodní silniční federace (IRF) je jednou z takových organizací, které provádí školení v těchto
inovativních postupech.
Řada států EU zohledňuje hvězdičkové hodnocení bezpečnosti RAP v důležitých národních podkladech pro
stanovení rychlostních limitů v rámci strategií silniční bezpečnosti, Slovinsko začalo, jako první, integrovat
transparentní hodnocení RAP s postupy implementace Směrnice o řízení bezpečnosti silničního provozu.
Vedoucí političtí představitelé Evropy zdůrazňují, že by zvolení exekutivní představitelé měli v rámci svých
institucí řídit bezpečnostní stav silniční sítě s pomocí otevřeného názorného hodnocení, sdíleného
s veřejností. Proto věřím, že jsme svědky startu nové éry dopravního inženýrství, ve které bude bezpečnost
silnic a její řízení v centru pozornosti.
Přednášející:
John Dawson
Organizace: Evropský program hodnocení silnic (EuroRAP AISBL), předseda
Mezinárodní program hodnocení silnic (iRAP), předseda
Odborné vzdělání: • Univerzita v Southhamptonu
Pracovní zkušenosti: • 1995-2005 Automobilová Asociace (VB), ředitel strategie mezinárodních
vztahů
• 1985-1995 Ministerstvo dopravy, ředitel odboru pozemních komunikací pro
Londýn a Skotsko
Odborná činnost: • člen Asociace stavebních inženýrů
• člen Autorizačního institutu pro dálnice a dopravu
• sekretář asociace FIA předsedající řídícímu výboru Nadace silniční bezpečnosti, charitativní organizace
založené Automobilovou asociací Velké Británie v roce 1985
• člen Nezávislé dopravní komise Velké Británie
http://konference.af-cityplan.cz
27
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
Hodnocení bezpečnostní úrovně silnic v ČR dle EuroRAP
Evropský program hodnocení silnic EuroRAP je neziskovou iniciativou založenou evropskými motoristickými
kluby a organizacemi, které společně se správci komunikací a dopravními inženýry usilují o koncepční
zvyšování bezpečnosti evropských silnic pomocí identifikace a odstraňování kritických nehodových lokalit
a úseků. Cílem programu je přispět ke snižování počtu nehod se smrtelnými a vážnými následky, zdůraznit
význam vlivu pozemních komunikací na následky nehod v rámci bezpečného sytému „řidič – vozidlo –
komunikace“, a také umožnit mezinárodní srovnání bezpečnostní úrovně evropských silnic s pomocí
jednotné metodiky hodnocení.
Pro dosažení těchto cílů využívá EuroRAP několik technických nástrojů - protokolů, jako je rizikové
mapování, monitorování dlouhodobého vývoje nehodovosti silničních úseků a bezpečnostní inspekce
průjezdem speciálně vybaveným vozidlem. Zjištěné deficity jsou odstraňovány pomocí návrhu
nízkonákladových opatření v rámci investičních plánů na opravu a údržbu komunikací.
V České republice je zavádění protokolů EuroRAP realizováno členem programu, Ústřední automotoklubem
ČR, a jeho technickým partnerem, firmou AF-CITYPLAN. První z protokolů EuroRAP – Rizikové mapování –
je prováděno již od roku 2007 na základě statistických údajů o nehodovosti a úzké spolupráce s Policií ČR,
a každoročně aktualizováno a mediálně prezentováno. Tato soustavná činnost neustala, a přestože není
příspěvek orientován na popis tohoto protokolu, v prezentaci bude představena i nově aktualizovaná
Riziková mapa ČR pro síť dálnic a silnic I. třídy za období 2009 – 2011.
Hlavní náplní příspěvku je prezentace metodického postupu a praktické demonstrace hodnocení
bezpečnosti pozemních komunikací dle EuroRAP (tj. inspekcí průjezdem speciálního inspekčního vozidla)
na vybraných silničních úsecích, které již byly tímto systémem hodnoceny. Zároveň budou posluchači
detailněji seznámeni s postupem, jakým EuroRAP kvantifikuje jednotlivé bezpečnostní atributy a kalkuluje
jejich rizikovost, což následně vede k ohodnocení silničních úseků příslušným počtem hvězdiček. Takovéto
hvězdičkové hodnocení má za cíl srozumitelně, jednoduše a hlavně porovnatelně ohodnotit bezpečnostní
úroveň analyzované pozemní komunikace, a to v pětihvězdičkové škále obdobně, jako to již dlouhá léta
provádí sesterský program EuroNCAP pro automobily. Právě směrem k regulérnímu plošnému zavedení
hvězdičkového hodnocení, alespoň na síti silnic ve správě ŘSD ČR, směřuje v současnosti hlavní aktivita
českého týmu EuroRAP.
Přednášející:
Ing. Karel Kocián
Organizace: AF-CityPlan, Konzultant v oboru dopravního inženýrství
ČVUT FD Ústav soudního znalectví v dopravě K622
Odborné vzdělání: • 2012-dosud ČVUT Fakulta dopravní, obor: Dopravní systémy a technika,
postgraduální studium
• 2010-2012 ČVUT Fakulta dopravní, magisterské studium, obor: Dopravní
systémy a technika, Ing.
• 2009-dosud ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, bakalářské
studium, obor Učitelství odborných předmětů
• 2006-2010 ČVUT v Praze Fakulta dopravní, bakalářské studium, obor:
Dopravní systémy a technika, Bc.
• 2002-2006 SPŠST Panská
Pracovní zkušenosti: • 4/2010 – dosud AF-CityPlan spol. s.r.o., Praha.
• 2008 – 2012 ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví
v dopravě K622 – (pomocný vědecký pracovník)
Odborná činnost: • Certifikáty: Školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací.
• Pedagogická činnost: pracovník ČVUT-FD Ústav soudního znalectví v dopravě K622, přednášky pro univerzitu
na téma analýza silničních nehod.
• Zabývá se tématikou analýzy dopravních nehod, statistické zpracování nehodovosti.
• Je členem auditorských a inspekčních týmů bezpečnosti PK.
• Výzkumná činnost: člen řešitelského týmu probíhajícího výzkumného úkolů TAČR Bezpečná silnice.
Účastnil se mnoha odborných konferencí zaměřených na bezpečnost v dopravě související nejen s analýzou dopravní nehodovosti. Je
spoluautorem příspěvků na odborných konferencích týkajících se problematiky dopravních nehod. V současnosti je spoluřešitelem
výzkumných úkolů pro Technologickou agenturu ČR a věnuje se analýze bezpečnosti silniční infrastruktury (audity bezpečnosti
pozemních komunikací, bezpečnostní inspekce a posuzování dopravně technického stavu).
http://konference.af-cityplan.cz
28
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
Projekty Allianz, podporující dopravní bezpečnost
Jaký je hl. úkol pojišťoven v rámci dopravy?
Allianz platí škody po nehodách (jako ostatní), ale také se snaží aktivně pomoci nehodám předcházet
a zmírňovat následky škod (na rozdíl od mnoha ostatních).
V přednášce bude řeč např.
- o rozvoji nových technologií a bezpečnostních opatření v Allianz Centru pro Technologie
(AZT) u Mnichova
- o globálním angažmá v F1, kde jsou v praxi ověřovány výsledky výzkumu v AZT
- o podpoře Safety Caru a Medical Caru ve Formuli 1
- o poslání a cílech Allianz nadačního fondu, zaměřeného na bezpečnost na silnicích
- o projektu Allianz pojišťovny „Automapa Allianz“, který mapuje nejnebezpečnější lokality
v ČR na základě zpracování statistických údajů PČR
- o projektu Šestý smysl, který umí rychle přivolat pomoc a v konečném důsledku
zachránit život
- o projektu Křižovatky Allianz, na kterém mohou motoristé i děti trénovat hravou formou
projíždění křižovatek a zlepšovat tak své řidičské (i chodecké) návyky
- o mezinárodních studiích Allianz, které se týkají seniorů za volantem, nehod veteránů,
fotbalových fanoušků, motocyklistů atd.
- o tom, že v pojišťovnictví lze zjistit také to, jak se projevuje na vyšší nehodovosti úplněk,
či jak je ovlivňuje znamení zvěrokruhu
Přednášející:
PhDr. Václav Bálek
Organizace: Allianz pojišťovna
Odborné vzdělání:
* 2003 - London School of Public Relations
* 2002 - Krizová komunikace (Donath-Burson-Marsteller)
• 1984 – 1988 Fakulta žurnalistiky UK Praha
• 1979 – 1983 gymnázium Říčany
Pracovní • 1989 – 2001 ČRo, TV Prima, print – redaktor, moderátor, vedoucí
zkušenosti:
vydání
• 1997 – 2000 Česká pojišťovna – komunikace
• 2000 - 2002 Public Picture & Marketing - sponzoring a reklamní
aktivity
• 2002 – 2010 Česká pojišťovna – tiskový mluvčí
• 2010 – nyní Allianz pojišťovna – ved. komunikace a tiskový
mluvčí
Odborná činnost: • London International Graduate School – tutor
• Kurzy prezentačních dovedností a vztahů s médii - lektor
Václav Bálek začínal jako motoristický novinář v rozhlasovém pořadu Pozor, zákruta! a motorismu se později věnoval
napříč všemi médii a společnostmi, ve kterých působil.
http://konference.af-cityplan.cz
29
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
Bezpečná silnice a vliv jejích parametrů na snížení počtu a závažnosti
nehod
Relativní nehodovost, tj. počet nehod připadající na 1 milion ujetých vozokilometrů, představuje jednu
z významných dopravně inženýrských charakteristik hodnotících bezpečnost provozu na určitém typu
komunikace. Na výslednou relativní nehodovost každé komunikace má vliv nejen absolutní počet nehod
a dopravní výkony, ale zejména stavebně technické parametry komunikace, oddělení protisměru,
uspořádání křižovatek, přímá obsluha území, dovolená rychlost, protismykové vlastnosti a řada dalších
parametrů. Z hlediska závažnosti hodnoceného parametru je třeba rozlišovat nehody pouze s hmotnou
škodou a nehody s osobními následky, dále tzv. KSI (killed or seriously injured), nebo přímo počet
usmrcených a to do 30 dnů od nehody. Obrovský rozptyl mezi relativní nehodovostí u různých kategorií
komunikací a i v rámci stejné kategorie dává jistotu, že bezpečnost silnice lze významně upravit a že
dopravní nehodovost lze při systematickém úsilí snížit na úroveň nejen průměru EU, ale na úroveň
vyspělých zemí v EU, jako je Švédsko, Velká Británie či Holandsko.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy zveřejnila srovnání (k roku 2005), zpracované podle statistiky
nehod Policie ČR, ze kterého vyplývají následující dlouhodobě stabilní závěry:
• Relativní nehodovost (n) na dálnicích je rovna 0,8, což je 2,5x méně než na silnicích I.+II.+III. třídy.
• Riziko zranění (rz) je na dálnicích 0,12, tedy oproti silnicím (0,51) cca 4,2x nižší.
• Riziko vážných (smrtelných a těžkých) zranění (rvz) je na dálnicích (0,03), tedy oproti silnicím (0,09)
cca 3x nižší.
• Průměrná relativní nehodovost (n) na komunikační síti v Praze (5,1) je cca 2,5x vyšší než na
silnicích v ČR (2,0). (poznámka: ročenka dopravy 2011 uvádí pokles hodnoty (n) mezi rokem 2005
a 2011 z 5,1 na 2,3 při nárůstu dopravních výkonů o 10,2 %, pokles smrtelných zranění na 64 %,
těžkých zranění na 71 % a lehkých zranění na 75 %).
• Na pražských rychlostních komunikacích je průměrná relativní nehodovost (n) (2,1) cca 2,6x vyšší
než na dálnicích v ČR (0,8).
• Nejvyšší relativní nehodovost (n) patří nerychlostním (běžným) komunikacím na území Prahy (6,1),
což představuje hodnotu víc než 7,6x vyšší než na "nejbezpečnějších" dálnicích (0,8).
• Riziko zranění (rz) je nejnižší na dálnicích, kde je cca 4,7x menší než na komunikacích
nerychlostního charakteru v Praze.
• Ostatní (běžné) komunikace v Praze mají nejvyšší hodnotu míry rizika zranění (rz) (0,56), což
přibližně odpovídá hodnotě příslušející všem silnicím v ČR (0,51).
To jsou průměrné hodnoty. Jednotlivé úseky komunikací však vykazují zásadní rozdíly, pro které je třeba
hledat příčinu a považovat dolní hodnoty za dosažitelný cíl návrhu bezpečné komunikace:
•
Rychlostní komunikace v Praze: (n) od hodnoty 0,6 po hodnotu 9,9 (tedy 16,5 x), (rz) od hodnoty
0,02 po hodnotu 0,42, (tedy 21 x).
•
Německá literatura uvádí, že vnitroměstské komunikace s dělícím pásem mají 57% nehodovost (n)
proti neděleným, že malé okružní křižovatky dosahují 1,3 x - 3,6 x nižší nehodovost (n) než
křižovatky signalizované, že silnice v uspořádání 2+1 má 32 % nehodovosti (n) než standardní
2 pruhová nedělená silnice.
Poznámka:
n = relativní nehodovost (počet nehod na 1 milion ujetých vozokilometrů)
rz = riziko zranění (počet všech zranění na 1 milion ujetých vozokilometrů)
rvz = riziko vážných zranění (počet všech vážných a smrtelných zranění na 1 milion ujetých vozokilometrů)
Příspěvek se zabývá potenciálem možných úprav komunikací s cílem snížit počet zejména nejzávažnějších
nehod, s využitím výše uvedených nepochybných relativních hodnot.
http://konference.af-cityplan.cz
30
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
Přednášející:
Ing. Jiří Landa
Organizace: AF-CityPlan s.r.o., technický ředitel
Odborné vzdělání: • 1973 – 1975 ČVUT Postgraduál Městské inženýrství
• 1960 – 1965 ČVUT Fakulta stavební, konstrukce a doprava
• 1949 – 1960 Jedenáctiletá střední škola Praha 6, Parléřova
Pracovní • 2011 – dosud AF-CityPlan, technický ředitel
zkušenosti: • 1992 – 2011 CityPlan, technický ředitel
• 1991 Power International, hlavní inženýr dopravních staveb
• 1990 SORB Baghdad, supervize výstavby dálnice
• 1985 – 1986 SORB Baghdad, expert dálniční výstavby
• 1967 – 1990 Vojenský projektový ústav, HIP
• 1966 Stavby silnic a železnic, asistent stavbyvedoucího
Odborná činnost: • Členství v organizacích: ČKAIT, ČSSI, ITS Czech, PIARC TC 3.2.3
• Certifikáty: Autorizovaný auditor bezpečnosti silnic
• Pedagogická činnost: Přednášky na různých vysokých školách a odborných konferencích
• Zabývá se tématikou: Dopravní projekty, řízení dopravy, plánování dopravy, dozor staveb, bezpečnostní audity
a inspekce, rizikové analýzy atd.
• Výzkumná činnost: Proměnné značení, kongesce, bezpečnost dopravy, vodní doprava, logistika, lidský faktor,
únava a nepozornost a další
Celý profesní život se věnuje dopravním stavbám všeho druhu, provozu, řízení, bezpečnosti, generelům dopravy, územnímu plánování
a v neposlední řadě vybudování firmy CityPlan jako odborně uznávané společnosti v oblasti dopravy a územního rozvoje.
Přednášející:
Ing. Miroslava Zapletalová
Organizace: AF-CITYPLAN s.r.o., Konzultant v oboru dopravního inženýrství
Odborné vzdělání: • 2009 – 2011 Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze,
Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu (program), Podnikání
a management v průmyslu (obor), magisterské studium
• 2002 – 2008 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Inženýrství životního
prostředí (obor), Dopravní stavby a konstrukce (zaměření),
magisterské studium
• 1998 – 2002 SPŠ stavební, obor: Pozemní stavitelství
Pracovní • 2009 – dosud AF-CITYPLAN s.r.o., Konzultant v oboru dopravního
zkušenosti:
inženýrství
• 2008 – 2009 D – PLUS projektová a inženýrská a.s. – projektant
dopravních staveb
Odborná činnost: • Hlavní zaměření: studie proveditelnosti a analýzy v oblasti dopravy, ekonomika a udržitelný rozvoj dopravy
• Výzkumná činnost, nejvýznamnější projekty:
Zpoplatnění železniční infrastruktury z hlediska její konkurenceschopnosti v mezinárodní dopravě;
Rozvoj spádových intermodálních terminálů (veřejných zbožových center) v ČR v návaznosti na spádová
zbožová centra v SRN a prostoru CADSES a evropské intermodální dopravní koridory
Podílí se na několika mezinárodních projektech v oblasti dopravy a je spoluautorkou řady příspěvků na odborných konferencích
týkajících se problematiky dopravního inženýrství.
http://konference.af-cityplan.cz
31
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
Aspekty silniční bezpečnosti v dopravním plánování
Evropská směrnice 2008/96/ES žádá identifikaci, analýzu a klasifikaci úseků stávající silniční sítě dle jejich potenciálu
pro zvýšení bezpečnosti a snížení nákladů na nehody. Tento požadavek lze naplnit pomocí "řízení bezpečnosti silniční
sítě" (Network Safety Management, NSM), důležitého nástroje pro hodnocení existujících silnic a plánování budoucích
projektů modernizace. Platnost směrnice je vymezena na trans-Evropskou silniční síť TEN-T a napomůže vytvoření
jednotného evropského standardu. Očekává se ale, že bude podobný přístup rozšířen i na silnice nižších tříd. Výhodou
NSM je péče o skutečný bezpečnostní stav silnic a upozornění na možnost jeho optimalizace. Na základě digitálního
modelu sítě a dat o intenzitách dopravy a nehodách odhalí analýza nejvíce rizikové úseky na makro úrovni. Řešení
těchto úseků následně povedou k ekonomickým přínosům díky odvráceným nehodám. Takový makroskopický přístup
bude doplněn identifikací nehodových míst na lokální úrovni.
PTV Group podporuje výše popsané kroky uvedením nové aplikace pro silniční bezpečnost založené na nástroji pro
dopravní plánování PTV VISUM. Tento nový přístup kombinuje dopravní plánování s poznatky silniční bezpečnosti.
Aplikace PTV VISUM Safety má řadu funkcí pro bezpečnost včetně identifikace, podrobné analýzy, klasifikace
a vizualizace, na makro i mikro úrovni. Dokáže automaticky importovat nehodová data a propojit je jak na silniční síť, tak
údaje o intenzitách, a umožňuje tak další analýzy nehodovosti. Na makro úrovni lze plošně analyzovat a členit síť dle
počtu nehod, relativní nehodovosti, skutečných nákladů na nehody, nebo i potenciálních úspor. Na mikro úrovni lze data
lehce filtrovat a statisticky analyzovat, např. s využitím tzv. "heat map", které pomáhají přesvědčit silniční správce
a investory k jednotnému a správnému akčnímu plánování silniční bezpečnosti. Automatická identifikace nehodových
míst spolu s nástroji pro jejich řízení zahrnuje možnosti prioritizace vybraných lokalit, hledání podobností v nehodových
dějích nebo zobrazení kolizních diagramů. Nový produkt PTV VISUM Safety je unikátní svými možnostmi kombinace
dopravního plánování a silniční bezpečnosti, stejně jako svou variabilitou a uživatelsky přívětivým rozhraním.
Přednášející:
Andre Münch
Organizace: PTV Group, ředitel dopravní bezpečnosti v Oddělení dopravního software
Odborné vzdělání: • 1987 – 1992: Univerzita aplikovaných věd v Karlsruhe, studium
Mechatroniky; systémové inženýrství v laboratorních technologiích
Pracovní zkušenosti: • 1993 – 1994: Strudelsoftware GmbH Karlsruhe (vývoj software pro
bezpečnostní systémy)
• 1994 – 1997: Cerberus-Ristow GmbH Karlsruhe (vývoj software a hardware
pro bezpečnostní systémy)
• 1997 – 1998: Cerberus-Ristow GmbH Karlsruhe (produktový manažer pro
bezpečnostní a řídící systémy)
• 1998 – 1999: PTV GmbH, Karlsruhe (produktový manažer pro analytické
softwarové aplikace v silniční bezpečnosti)
• od 1999: PTV Planung Transport Verkehr AG, Karlsruhe
• od 2008: ředitel dopravní bezpečnosti v PTV Group pro softwarová řešení a
projekty silniční bezpečnosti
Odborná činnost: • rozvoj obchodních aktivit:
zavádění softwarových aplikací pro silniční bezpečnost na německý trh a řízení marketingu;
rozvoj mezinárodních aktivit v oblasti analýzy silniční bezpečnosti;
• projektový a produktový management:
12 let zkušeností s managementem softwarových produktů a řešení pro silniční bezpečnost, 10 let praxe s
vývojem softwarových projektů a aplikací založených na mezinárodní spolupráci;
• vývoj software:
• zákaznické aplikace a rozhraní, tvorba databázových modulů a software
Jako ředitel dopravní bezpečnosti v PTV Group je Andre Münch zodpovědný za rozvoj obchodních aktivit a produktový management
softwaru PTV Road Safety na mezinárodních trzích. Přes 14 let pracuje obchodní sekci PTV pro dopravní software. Podporuje
zavádění elektronického systému záznamu a analýzy nehod EUSKA v řadě policejních pracovišť v Německu. Tento produkt využívá
v současnosti již 11 spolkových států. Asi 70 % všech policií zaznamenaných nehod (ročně 1,6 mil.) je spravováno tímto systémem.
Spolu s instituty a univerzitami pracuje na řadě nových aplikací analytických nástrojů pro silniční bezpečnost jako např. automatická
identifikace nehodových míst nebo řízení bezpečnosti silniční sítě, které jsou nyní součástí produktu PTV VISUM Safety.
http://konference.af-cityplan.cz
32
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
Zkušenosti s provozem internetového portálu „Bezpečně po Ústí“
Obsahem přednášky je sdílení zkušeností z provozování portálu „Bezpečně po Ústí“, jež byl vytvořen
v rámci projektu CIVITAS – ARCHIMEDES. Cílem tohoto webu je podávání informací o dopravě ve městě,
dopravně nebezpečných či rizikových lokalitách. Dále jsou zde sekce, které nabízí rady jak se bezpečně
chovat při pohybu na komunikaci jako chodec i cyklista. Webové stránky obsahují i interaktivní mapu
nebezpečných míst. Úmyslem je zpřístupnit tyto a podobné informace obyvatelům a návštěvníkům města
a to trvale a pokud možno vždy v aktuálním znění. Předpoklad je, že poučený a znalý člověk se vyvaruje
chybnému a nebezpečnému jednání.
Po technické stránce se jedná o standardní webové stránky založené na platformě administrátorského
rozhraní CMS Made Simple, čímž je zaručena kompatibilita se všemi obvyklými webovými prohlížeči.
Grafické uživatelské prostředí bylo navrženo zcela nové, respektující jak zásady designu webových stránek,
tak i návyky běžného uživatele. Důraz byl kladen na jednoznačnou identifikaci příslušnosti k městu Ústí nad
Labem a k projektu CIVITAS ARCHIMEDES podporovaného EU. Aplikace Interaktivní mapa byla vyvinuta
přímo pro účely této webové prezentace. Administrace je umožněna pomocí on-line administrátorského
rozhraní.
Informace jsou poskytovány v následující struktuře:
o
Nehodovost
o
Intenzita dopravy
o
Bezpečnost pěších
o
Bezpečnost cyklistů
o
Světelná signalizace
o
Testy z dopravní výchovy
o
Fotogalerie
o
Podpora MHD
o
Interaktivní mapa
Přednášející:
Ing. Dalibor Dařílek
Organizace: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem
Odborné vzdělání: • Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině
Pracovní zkušenosti: • 1998 – dosud
vedoucí Odboru dopravy na Magistrátu města Ústí nad Labem
http://konference.af-cityplan.cz
33
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
Možný význam programu EURORAP pro omezení vzniku vážných
dopravních nehod
Přínos programu EURORAP, respektive jím tvořených map by měl být především v předání upozornění správcům jednotlivých
komunikací, že jimi spravovaný úsek vykazuje větší, či menší nedostatky z hlediska potenciálního rizika vzniku nehod,
především pak nehod s vážnými následky. Při snaze o zvýšení bezpečnosti silničního provozu by bylo více než žádoucí, aby
relevantní správci komunikací zajistili u nejkritičtějších úseků podrobnější analýzu rizika, nejlépe pomocí plnohodnotné
bezpečnostní inspekce daných úseků, ale hlavně dbali na odstranění alespoň těch nejvážnějších rizik. Program EURORAP lze
tedy jednoznačně charakterizovat za významné preventivní opatření v případě, že by bylo následováno relevantními reakcemi
příslušných správců komunikací.
Podobným preventivním opatřením je i Nehodová mapa Allianz, jejíž odbornou náplň, tedy analýzu nejrizikovějších míst
(úseků, nebo křižovatek) na státní silniční síti v České republice zpracováváme na základě veřejně dostupné databáze Policie
ČR. Podobně jako v mapě Eurorap i zde jde o definování nejrizikovějších míst, ale již ne z hlediska potenciální možnosti
vážných následků nehod, ale skutečného výskytu na sobě
navzájem nezávislých nehod za tříleté období, při kterých došlo
k usmrcení, nebo těžkému zranění alespoň jedné osoby, tzv. KSI
nehody. (Killed and seriously injured). Vzhledem ke skutečnosti, že
hodnocení období (2008 – 2010, respektive 2009 – 2011)
navazuje bezprostředně na mapy Eurorap 2007 a 2008 je
vzájemným porovnáním obou dokumentů a při eliminaci nehod
způsobených pod vlivem alkoholu nebo jiných drog s velkou
dávkou pravděpodobnosti určit jakým nehodám a z nich plynoucím
celospolečenským ztrátám bylo možno předejít, pokud by správce
komunikace měl povinnost, ale i finanční možnost reagovat řádně
na podklady zpracované v rámci projektu Eurorap. Výsledky tohoto
porovnání a související zjištění budou předmětem mé prezentace.
Přednášející:
Ing. Jaroslav Heinrich
Organizace: HBH Projekt spol. s r.o.
Odborné vzdělání: • 1984 – 1986 PGS ČVUT FAST, SAMDI
• 1974 – 1979 VUT Brno FAST KD, SAMDI
Pracovní zkušenosti: • 1991 – 1996 ŘSD Brno, technické oddělení
• 1997 – 2007 CDV Brno, vedoucí sekce/ředitel Divize Bezpečnosti
• 2008 - dosud HBH Projekt spol. s r.o. Vedoucí ateliéru Bezpečnosti a
dopravního inženýrství
Odborná činnost: • Člen České silniční společnosti, tajemník sekce bezpečnosti, člen WG Road Safety IRF, člen sboru poradců
World Parking Symposium, člen korespondent ETSC
• Auditor bezpečnosti pozemních komunikací
• Dlouholetá lektorská a příležitostná pedagogická činnost
• Zabývá se tématikou: bezpečnost silniční infrastruktury, dopravní inženýrství, dopravní plánování, parkování,
ekonomika provozu, mobilita,
• Od roku 2007 (4 rámcový program EU) dosud se podílel na mnoha národních i mezinárodních projektech V +
V především v oborech bezpečnost silničního provozu a udržitelná mobilita. …
Ing. Heinrich se dlouhodobě podílí na odborné činnosti v oblasti dopravy a územního plánování. Od počátku 90tých let se intenzivně
věnuje především problematice bezpečnosti dopravní infrastruktury. Patřil k prvním odborníkům, kteří propagovali prvky tzv. zklidňování
komunikací, především pak okružních křižovatek. Na národní úrovni tato činnost vyvrcholila projektem V+ V Besidido, který významně
přispěl k zrychlení implementace opatření ke zklidnění dopravy a ve své době byl zcela unikátním i v evropském měřítku. Získané
poznatky uplatnil i při editorské činnosti v rámci pracovní skupiny OECD Speed management. V posledním období se Ing. Heinrich
věnuje především propagaci a implementaci jednotlivých opatření Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení
bezpečnosti silniční infrastruktury.
http://konference.af-cityplan.cz
34
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
Evropská norma EN 1317, část 2 – Silniční záchytné systémy
V dnešním uspěchaném čase jsou dálnice a silnice výzvou pro bezpečnost silničního provozu. V roce 2009 se v Evropě stalo
přes jeden milión dopravních nehod. Při těchto nehodách zahynulo 35.000 osob a 1,5 milionu osob bylo zraněno. Náklady
způsobené evropské společnosti těmito nehodami jsou vyšší než 160 miliard EUR.
Zavedení EN 1317 podporuje větší bezpečnost účastníků silničního provozu. Evropská norma EN 1317 specifikuje požadavky
na silniční záchytné systémy, tak aby je bylo možno jednotně a konzistentně klasifikovat a zkoušet v celé Evropě.
Ve svém příspěvku se budu věnovat popisu EN 1317, části 2 – Svodidla, jejich funkčním třídám, kritériím přijatelnosti
nárazových zkoušek a zkušebním metodám.
Přednášející:
Ing. Pavel Zajíc
Organizace: voestalpine Strassensicherheit GmbH, obchodní a technický zástupce
v České a Slovenské republice
Odborné vzdělání: •
2006 – souč VŠB–Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní,
doktorské studium
• 1999 – 2004 VŠB–Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, obor
dopravní stavby, Ing.
Pracovní zkušenosti: •
2009 – souč. voestalpine Krems Finaltechnik GmbH,
Schmidhüttenstraße 5, A-3500 Krems an der Donau, technický a
obchodní zástupce pro Českou a Slovenskou republiku
•
2006 – 2008 AMCO (Asset Management Co., Ltd.), organizační
složka, Hradní 27/37, 710 00 Ostrava, stavební inženýr v
mezinárodním projektovém týmu na stavbě Hyundai Motor
Manufacturing Czech
•
2004 – 2006 Mott MacDonald, s.r.o., Národní 15, 110 00 Praha 1,
stavební dozor na stavbě rychlostní silnice R48
Odborná činnost: • Členství v organizacích…
• Certifikáty…
• Pedagogická činnost…
• Zabývá se tématikoou: Svodidla na silnicích, metoda konfliktních situací.
• Výzkumná činnost: V rámci dokotorského studia výzkum konfliktních situací na silnicích
http://konference.af-cityplan.cz
35
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
Simulační testy evakuačních a transportních procesů chodců
Simulace pěších je specifickou oblastí simulací transportních procesů. Simulace vozidlových dopravních proudů
a také jednoduché interakce vozidel a pěších je využívána v dopravně-inženýrské praxi již řadu let, vzájemná
interakce chodců ve známých a rozšířených simulačních softwarech je relativně nová. Nový přístup vyžaduje vždy
ověření a stanovení základních obecných pravidel pro tvorbu mikroskopických modelů a jejich vyhodnocování. Této
problematice se věnuje také grantový úkol TA02030441 (Virtuální simulace evakuačních a transportních procesů
chodců) ve spolupráci společnosti CityPlan, Vysokého učení technického v Brně a Vysoké škole báňské – technické
univerzity v Ostravě, v rámci něhož byl připraven i tento příspěvek.
Donedávna software VISSIM umožňoval pouze liniové vedení chodců (definici trajektorií), mezi kterými nedocházelo
ke vzájemné interakci. V místech zastavení (např. u světelné signalizace) tak chodci běžně stáli ve shluku
nerespektujícím fyzické rozměry ani rozestupy mezi nimi. Obdobně rychlejší chodci přecházeli přes ty pomalejší.
Nicméně tento způsob byl dostačující pro případy křižování komunikace v místech konfliktních ploch vozidel
a chodců, jelikož interakce mezi vozidly a chodci byly funkční.
V současnosti jsou možnosti předmětného softwaru výrazně širší díky implementaci Helbingova modelu sociálních sil.
Funkcionalita softwaru se tak rázem dostala do zcela jiných rozměrů a umožňuje řešit problémy evakuace (ve stavu
bez paniky) nebo vzájemné křižování pěších dopravních proudů. Principiálně máme tedy na výběr dva přístupy:
• Liniové vedení chodců bez vzájemné interakce s funkční interakcí vozidlo – chodec;
• Definice ploch pro pohyb (interakční prostor) se vzájemnou interakcí chodců (Helbingův model sociálních
sil).
Interakční
prostor
Obr. 1 Interakce chodců v softwaru VISSIM (Helbingův model sociálních sil)
Základní simulační testy podle RIMEA
Základní simulační testy pro simulační softwary jsou definovány v německé směrnici pro mikroskopické analýzy
(RIMEA). V rámci již zmíněného projektu TA02030441 jsou prováděny všechny tyto testy v softwaru VISSIM
a vybrané testy také v komparativních softwarech Exodus a PathFinder.
Předběžné závěry základních simulačních testů v softwaru VISSIM (s modulem VisWalk) poukazují na plnění
požadavků stanovených ve směrnici RIMEA a tedy schopnost nasazení pro mikroskopické evakuační analýzy (bez
vlivu zakouření a panického chování). Zároveň ale platí, že použití softwaru nenahrazuje požadavky kladené na
zajištění únikových cest platnou legislativou či technickými normami. Další testy budou prováděné v rámci grantového
projektu TA02030441 a jeho finální výstupy se předpokládají do konce roku 2014.
http://konference.af-cityplan.cz
36
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
Přednášející:
Organizace:
Ing. Peter Súkenník
AF-CityPlan, vedoucí oddělení výzkumu a simulací v dopravě
Odborné vzdělání: • 2011- dosud: Univerzita Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta, externí st.
• 9/2003 – 12/2003: TU Wien, Rakousko, Institut dopravního inženýrství a
plánování, stipendijní pobyt
• 1997 – 2002: Žilinská Univerzita v Žilině, Stavební fakulta, diplom Ing.
8. semestr studia – HTW Dresden, Německo, stipendijní pobyt
• 1993 – 1997: SPŠ stavební Banská Bystrica
Pracovní zkušenosti: • 5/2005 – dosud: AF-Cityplan spol. s.r.o., Praha.
• 5/2004 – 9/2004 Sears pool management consultants Inc., sezonní práce
v pozici plavčíka (work & travel program), Sandy Springs, GA 30350, USA.
• 5/2003 – 8/2003: STRABAG Dir.21 – laboratorium f. Bitunova Loosdorf,
Rakousko, odborní praxe.
• 7/2000 – 9/2000: Iproplan Chemnitz – Planungsgesellschaft, Německo,
oddělení cestního stavitelství a geodézie, studentská praxe.
• 1999-2002(sezónně): KPŠ Nereus Žilina, instruktor plavání.
Odborná činnost: • Certifikáty: „Grundlagen der Verkehrsplanung für Praktiker und Entscheidungsträger“
• Pedagogická činnost: výběrové přednášky pro univerzity na téma modelování dopravy (VŠE, UPa)
• Zabývá se tématikou modelování dopravy a mikroskopických simulací
• Výzkumná činnost: člen řešitelského týmu dvou probíhajících výzkumných úkolů TAČR
Účastnil se mnoha odborných školení a střetnutí uživatelů dopravně-plánovacího modelovacího a simulačního software PTV VISION
v SRN. Je autorem článků v odborných časopisech a příspěvků na odborných konferencích se zaměřením na problematiku
modelování a simulací. Je spoluřešitelem několika výzkumných úkolů pro Ministerstvo dopravy, Grantovou agenturu ČR
a Technologickou agenturu ČR.
Přednášející:
Ing. Petr Hofhansl, Ph.D.
Organizace: AF-CityPlan, náměstek technického ředitele, vedoucí střediska dopravního
plánování a GIS
Odborné vzdělání: • 1998 – 2006 ČVUT Fakulta dopravní, postgraduální studium, Ph.D.
• 1993-1998 ČVUT Fakulta dopravní, magisterské studium, Ing.
• 1988-1992 SOU Elektrotechnické
Pracovní zkušenosti: • 1999 - AF-Cityplan
• 1992-1993 ČKD Elektrotechnika, technolog výroby
Odborná činnost: • Členství v organizacích Young Proffesionals při CACE
• Pedagogická činnost: externí pracovník ČVUT-FD ústav dopravních systémů, výběrové přednášky pro univerzity
na téma modelování a simulace dopravy.
• Zabývá se tématikou modelování dopravy, mikroskopické simulace, optimalizace VHD, strategické a rozvojové
dopravní plány
• Výzkumná činnost: vedoucí řešitelského týmu a člen řešitelského týmu dvou probíhajících výzkumných úkolů
TAČR
V posledních dvanácti letech se zúčastnil mnoha odborných školení na dopravně-plánovací modelovací a simulační software PTV
VISION v SRN. Je autorem mnoha článků v odborných časopisech a autorem mnoha příspěvků na odborných konferencích týkajících
se problematiky dopravního plánování, modelování a simulací. Je spoluřešitelem několika výzkumných úkolů pro Ministerstvo dopravy,
Grantovou agenturu ČR a Technologickou agenturu ČR.
http://konference.af-cityplan.cz
37
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
Jsou naše tunely pozemních komunikací bezpečné?
Tunel, na rozdíl od komunikací na povrchu, zavádí řidiče pod zem, což s sebou nese zvýšené riziko při nehodách
a zvláště pak při požárech. Proto musí zhotovitel stavby, respektive její projektant, navrhnout celou stavbu a zvláště pak
i její dopravní, bezpečnostní a technologické vybavení (dále vybavení) tak, aby uživateli poskytl přiměřenou možnost
záchrany.
Právě slovo „přiměřený“ je kamenem úrazu, kdy v jednom extrémním případě může znamenat, že je tunel, z hlediska
technologie, „ošizený“, zatímco ve druhém případě je tunel vybaven nákladným zařízením, které z hlediska vyšší
bezpečnosti nepřináší prakticky nic a mimořádná událost může mít fatální následky v obou případech. „Převybavení“
technologií pouze znamená vysoké investiční a provozní náklady.
Zatímco z hlediska stavební části je poměrně jasno - podélné i příčné profily jsou standardizovány, je zde poměrně
málo stupňů volnosti v návrhu a navíc je i řada dobrých příkladů domácích i zahraničních tunelů, je z hlediska vybavení
tunelu situace komplikovanější. Při návrhu lze volit z velkého spektra zařízení, která se liší nejenom svými parametry,
ale i schopností integrace do tunelového systému a tím i mírou synergie, kterou poskytují.
Význam slovíčka „přiměřený“ je i v tom, že nikdy a žádnými prostředky nelze docílit stoprocentní bezpečnosti a je proto
na návrháři systému, jaká zvolí zařízení či systémy, aby zajistil „bezpečný“ provoz. Při hodnocení bezpečnosti
provozování tunelového systému mluvíme o riziku R.
Vzhledem k tomu, že se pojem „přiměřená bezpečnost“ špatně definuje, dochází u nás často k tomu, že se tunely
vybavují striktně dle norem a někdy se i něco „pro jistotu“ přidá navíc. Tento, ryze formalistický, přístup může vést
k tomu, že se tunel prodraží. Diskuse, jak optimálně vybavit tunel technologiemi patrně nikdy neskončí, ale v rámci
pracovních diskusí ve výboru C3.3 „Road Tunnel Operation“ mezinárodní silniční asociace přibývají názory, že je nutné,
při hledání kompromisu ve vybavení tunelů, využívat nejenom rigidně normy.
Příspěvek pojednává o preskriptivním přístupu, zatím převládajícím u nás, který pouze sleduje normy
a o determinististickém přístupu, který hledá číselnou hodnotu rizika R, ve formě pravděpodobnosti. Bude ukázáno, že
i tento přístup má svá omezení a zvláště při využití tzv. metody scénářů je míra subjektivního přístupu značná a navíc
jsou metody zkoumání poměrně nákladné. Na rozdíl od přístupu PIARC je doporučeno kombinovat oba přístupy.
Česká republika zavedla metodu jednotného sledování mimořádných událostí v 17 tunelech na našem území. Jedná se
o internetový portál AZMUT vyvinutý v rámci projektu SAFETUN. Příspěvek bude analyzovat zaznamenané mimořádné
události za léta 2010 a 11 a to v závislosti na situování tunelu (intravilán/extravilánu) a také dle patnácti kategorií
mimořádných událostí. Bude ukázáno, že tunely jsou bezpečná místa dopravní infrastruktury.
Přednášející:
Organizace:
prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Fakulta dopravní ČVUT; vedoucí ústavu Dopravní systémy
Odborné vzdělání: • 1965 – 1970 Fakulta elektrotechnická, ČVUT
Pracovní zkušenosti:
• 1996 – dosud Fakulta dopravní ČVUT
• 2003 – dosud Hosťujúcí profesor FEL, Žilinská univerzita
• 1991 – 2010 Eltodo EG, a.s., technický ředitel
Odborná činnost:
• Inteligentní dopravní systémy evropská standardizační komise CEN TC278 a světová ISO TC204
• Zástupce ČSS v mezinárodním výboru PIARC „Road Tunnels Operation“
• Člen Vědecké rady MD, člen Technické rady GŘ ŘSD, člen redakční rady Tunel
• Pedagogická činnost: Teorie dopravy, management rizik, řídicí systémy, ITS
• Výzkumná činnost: vedoucí projektů Analýza a řízení rizik (2001-3), OPTUN (2004-6), GALILEO
(2003-6) …
http://konference.af-cityplan.cz
38
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
Zavádzanie automatizovanej formy vymáhania práva v podmienkach SR
Zavedenie inštitútu objektívnej zodpovednosti za dopravné priestupky po vzore zahraničia predstavuje
možnosť zvýšiť efektívnosť dohľadu nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky, avšak len za
predpokladu, že takýto systém bude nastavený od začiatku adekvátne pre podmienky SR. V opačnom
prípade hrozí, že nemalé investície do takéhoto projektu sa minú účinkom, a zároveň sa pripravíme
o jedinečnú možnosť znížiť významnejšie dopravnú nehodovosť a jej následky na dlhšie obdobie.
Skúsenosti zo zahraničia lákajú svojimi prínosmi k veľkým očakávaniam, avšak je potrebné si uvedomiť, že
tieto skúsenosti boli výsledkom komplexnej prípravy v oblasti legislatívnej, dopravno-inžinierskej,
ekonomickej a v neposlednom rade i z pohľadu akceptácie zo strany verejnosti. Existencia pilotných
projektov je najlepšou možnosťou pre doladenie stratégie pri širšej implementácii automatizovaného
vymáhania práva v podmienkach SR. Z toho dôvodu sa VÚD, a.s. v rámci projektu Centrum výskumu
v doprave umiestnil dva kamerové systémy na detekciu prekročenia úsekovej rýchlosti a prejazdu na
červenú na svetelne riadenej križovatke a skúma ich účinky na vodičov motorových vozidiel.
Přednášející:
Ing. Štefan Machciník, Ph.D.
Organizace: Výskumný ústav dopravný, a.s.
Odborné vzdělání: • 2006 – 2011 doktorandské štúdium
Žilinská Univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS
• 1997 – 2004 inžinierske štúdium
Žilinská Univerzita v Žiline, Fakulta PEDaS
Pracovní zkušenosti: • 2005 – doteraz Výskumný ústav dopravný, a.s. - výskumný
pracovník
Odborná činnost: • korešpondent Technického výboru PIARC pre cestnú bezpečnosť
• člen Tematickej skupiny ECTRI pre cestnú bezpečnosť
• odborné zameranie: bezpečnosť cestnej premávky
http://konference.af-cityplan.cz
39
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
Dopravní infrastruktura ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří
Problematika střetů vozidel se zvěří je celosvětově diskutovaným a řešeným problém, bohužel již tomu tak
není v České republice, kde chybí systematický přístup zejména na celostátní úrovni. Příspěvek se ve svém
úvodu věnuje obecnému popisu této problematiky mj. poukazuje na celospolečenský rozměr řešené
problematiky, uvádí odhady celkové mortality zvěře na českých silnicích, rozděluje střety vozidel se zvěří,
diskutuje vývoj fragmentace naší krajiny a zdůrazňuje aktuálnost a významnost tématu a související nutnost
včasného a systematického přístupu.
Hlavní část prezentovaného příspěvku se pak věnuje vztahu a souvislostem mezi dopravní infrastrukturou
a nehodami vozidel se zvěří. Existuje vícero možných opatření, která lze učinit na dopravní infrastruktuře
a zvýšit tak její bezpečnost, bohužel ne všechna jsou i v odborných kruzích známá a v důsledku jsou tak
v praxi málo používaná. Zároveň je vhodné zaměřit se na detailní zkoumání statistik těchto dopravních
nehod, protože můžeme dojít ke zjištěním týkajících se charakteristického časového rozložení nehod
během dne, během celého roku nebo k místům s častým výskytem těchto nehod. Na základě znalostí
charakteristik těchto nehod, inspirací existujícími opatření ze zahraničí a použitím vhodné kombinace
technických opatření na dopravní infrastruktuře můžeme relativně efektivně snížit počet střetů vozidel se
zvěří a přiblížit se tak ideálnímu stavu a pojmu „bezpečná komunikace“.
Účelem tohoto příspěvku je mimo jiné poukázat i na nutnost osvěty účastníků silničního provozu o této
problematice; příspěvek ukazuje různé způsoby dopravně-bezpečnostní kampaně, dopravního značení
a přístupy, které jsou používané v zahraničí.
Přednášející:
Ing. Marek Jež
Organizace: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní,
Ústav soudního znalectví v dopravě.
Odborné vzdělání: • Od 2009 ČVUT, Fakulta dopravní, doktorské studium
• 2003 – 2009 ČVUT, Fakulta dopravní, obor Dopravní systémy a technika
Pracovní zkušenosti: • Od 2012 Volkswagen AG, Pracovník Koncernového výzkumu, výzkumné
projekty HMI a ovládací koncepty vozu
• 2011 – 2012 Škoda Auto, a.s.: Specialista technického vývoje, projekty
HMI a elektronické strategie
• 2009 – 2011 PricewaterhouseCoopers, s.r.o., regionální IT specialista,
Lotus & SharePoint administrátor
Odborná činnost: • Přednášková činnost na Fakultě dopravní ČVUT v rámci předmětů:
Analýza dopravních nehod při Ústavu soudního znalectví v dopravě
Principy návrhu dopravních prostředků při Ústavu dopravní techniky
• Publikační činnost v rámci tématu střetů vozidel se zvěří
• Spoluvedení pracovního balíčku v rámci projektu Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
Ing. Marek Jež (*1984) je absolventem ČVUT Fakulty dopravní, obor Dopravní systémy a technika. Ve své diplomové práci se zabýval
tématem střetů vozidel se zvěří. Po ukončení vysoké školy v roce 2009 pracoval v oboru IT na pozici Regionálního IT Administrátora.
V roce 2011 nastoupil do technického vývoje Škoda Auto, kde se zabýval HMI a vyhodnocením ovládacích konceptů řidiče.
Od letošního roku pracuje na obdobné pozici v rámci Koncernového výzkumu VW. Zároveň dálkově studuje doktorské studium na
Ústavu soudního znalectví v dopravě při Fakultě dopravní ČVUT.
http://konference.af-cityplan.cz
40
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze
Článek se zabývá chováním chodců na řízených přechodech v Praze. Bylo vybráno 64 světelně řízených
přechodů v Praze, rozděleno do čtyř skupin podle typu a na nich byli ručně sčítáni chodci ve špičkových
hodinách pracovního dne na podzim roku 2011. Přecházející chodci byli zařazováni do skupin podle toho,
jak respektovali signály na SSZ v okamžiku vstupu do vozovky. Podíly přecházejících chodců na zelenou,
na červenou a mimo přechod (do cca 50 m od přechodu) z celkového počtu byly následně zobrazeny do
grafů podle typu přechodu. Závěrem autoři uvádějí souhrnné výsledky průzkumu a zhodnocení.
Přednášející:
Ing. Tomáš Havlíček
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb, student
doktorského studijního programu
Odborné vzdělání: • 2007 – 2009 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, magisterské
studium, KD
• 2003 – 2007 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, bakalářské
studium, KD
• 1997 – 2003 Gymnázium Pardubice
Pracovní zkušenosti: • Od 2009 TSK hl. m. Prahy – Úsek dopravního inženýrství,
oddělení projektování řízení dopravy, projektant
• 8-9/2008 Skanska DS, a.s., asistent stavbyvedoucího
Odborná činnost: • Výuka předmětů Dopravní inženýrství a Dopravní stavby, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra
silničních staveb
• Výzkumná činnost – Analýza vlivu chodců na kapacitu úrovňových křižovatek (disertační práce)
Stručná charakteristika: autor pracuje od dokončení magisterského studia v oboru dopravního inženýrství, v Technické
správě komunikací hlavního města Prahy (TSK) – Úseku dopravního inženýrství. Profesně se zabývá projektováním
světelně signalizačních zařízení, výpočtem kapacity úrovňových křižovatek a zároveň studuje v doktorském studijním
programu na ČVUT v Praze, Fakultě stavební, Katedře silničních staveb. V disertační práci se zabývá vlivem chodců na
kapacitu úrovňových křižovatek.
Přednášející:
Ing. Jan Adámek
Organizace: Technická správa komunikací hlavního města Prahy – Úsek
dopravního inženýrství, oddělení dopravně inženýrských analýz,
vedoucí oddělení
Odborné vzdělání: • 1976 – 1979 ČVUT Praha, Fakulta stavební, postgraduální
studium dopravní inženýrství
• 1969 – 1974 Vysoká škola ekonomická Praha
Pracovní zkušenosti: • Od 2008 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, funkce
specialista a vedoucí oddělení dopravně inženýrských analýz
• 1974 – 2007 Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy
Stručný pracovní životopis (pracovní charakteristika): autor pracuje po celou svou profesní dráhu v oboru dopravního
inženýrství, a to původně v Ústavu dopravního inženýrství hlavního města Prahy, od roku 2008 pak v jeho nástupnické
organizaci – Technické správě komunikací hlavního města Prahy (TSK) – Úseku dopravního inženýrství. Profesně se
zaměřuje na dopravní průzkumy, dopravně inženýrské analýzy, kapacitu křižovatek, projektování světelné signalizace,
preferenci MHD, organizaci dopravy a na dopravní nehodovost z hlediska komunikace.
http://konference.af-cityplan.cz
41
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
Zajištění funkcí dopravní infrastruktury na mezinárodních tazích v rámci
Moravskoslezského kraje v krizových situacích
Zahájením výstavby sítě dálnic a rychlostních komunikací přinesl pro Moravskoslezský kraj zájem
zahraničních investorů o tento region, což ovšem také významně změnilo průmyslovou orientaci této oblasti
a zcela zásadně se také podílelo na nárůstu dopravního zatížení všech komunikací.
Bezpečnost dopravy je bezpochyby velkým ekonomickým, sociálním i ekologickým problémem, a to jak
samotného silničního provozu, tak z hlediska ochrany před patologickými jevy společnosti i před
neočekávanými přírodními katastrofami.
Pro bezpečnost silničního provozu je stejně důležitá bezpečná komunikace jako její propustnost.
Každodenně se na našich silnicích setkáváme s dopravními nehodami, které se částečně či významně
dotknou plynulosti silničního provozu či jeho odklonění na objízdné trasy. Stejně tak i s různými plánovanými
uzavírkami silnic a přesměrováním provozu na jiné komunikace. V případech dopravních nehod jde
víceméně z časového hlediska o krátkodobé opatření a v jen zcela ojedinělých případech o celkové
přesměrování silničního provozu na jiné komunikace. V případě dlouhodobých uzavírek jde o komplexní
řešení, které je systematicky a v dostatečném předstihu naplánováno a následně realizováno pomocí
dopravního značení.
Podstatně citelnějším zásahem do dopravní infrastruktury jsou mimořádné události, které ochromí její
funkčnost na delší časový úsek v řádech několika hodin až dnů. Jde o události, které nastávají v důsledku
lidské nebo přírodní činnosti a ničivě postihují přírodu nebo společnost, a jež negativním způsobem
pozměňují předchozí stav prostředí. Nastane-li taková událost např. na mezinárodních silničních tazích,
které protínají Moravskoslezský kraj a tvoří spojnice mezi Slovenskem, Polskem a zbývajícími částmi České
republiky, dochází k téměř zkolabování dopravní infrastruktury, neboť na dlouhý časový úsek je provoz
z těchto zatížených komunikací směrován zpravidla na silnice nižších tříd s podstatně menší dopravní
propustností, zpravidla také nijak neznačenými jako objízdné trasy.
Důležitým faktorem v těchto krizových situacích je úzká součinnost Policie České republiky s dalšími
složkami Integrovaného záchranného systému, silničních správních úřadů, majetkových správců dotčených
komunikací a mnoha dalších složek a institucí. Jsou to situace, které nelze nijak předvídat, nicméně jak na
základě zkušeností z obdobných událostí (viz případové studie), tak formou taktických cvičení, se lze na ně
částečně připravit.
Přednášející:
plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý
Organizace: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, vedoucí odboru
služby dopravní policie
Odborné vzdělání: • 1993 – 1996 – Filozofická fakulta UP Olomouc, obor sociologie
• 1997 – 2000 – Pedagogická fakulta MU Brno, obor sociální pedagogika
• Od 2011 – doktorský studijní program Fakulty bezpečnostního
inženýrství TU Ostrava
Pracovní zkušenosti: • od roku 1992 u Policie ČR
• 1995 – 1997 – řídící pozice u služby pořádkové policie
• 1997 – 2007 – řídící pozice u služby dopravní policie
• od 2007 – vedoucí odboru služby dopravní policie KŘP MSK
Odborná činnost: • přednášková činnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství TU Ostrava, specializace na Bezpečnost území
a její management a vliv mimořádných událostí na dopravní infrastrukturu v rámci Moravskoslezského kraje
• člen zkušební komise MV ČR pro přezkušování strážníků obecní policie
http://konference.af-cityplan.cz
42
AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost
Metoda identifikace nebezpečných míst na silnicích podle hodnocení
poloh dopravních nehod
Naším cílem bylo vyvinout metodu, která by byla schopna s minimem nutných parametrů určit nebezpečná místa
v silniční síti. Použili jsme relativní polohy dopravních nehod na úsecích silniční sítě a délky těchto úseků. Metoda
prochází všechny nehody a hodnotí, zdali jsou na daném úseku rozmístěny rovnoměrně nebo jestli tvoří shluky.
Pokud je nalezen shluk, který se určí tak, že musí překročit hladinu významnosti pro daný úsek, hodnotíme ještě jeho
velikost. Jedná se o relativní číslo v rozmezí 0,0 – 1,0. Čím vyšší, tím je shluk výraznější a jeho výskyt je méně
pravděpodobný. Musí se tedy jednat o místo, kde se z nějakého důvodu koncentrují dopravní nehody.
Metoda závisí na počtu DN ve shluku, délce shluku, počtu DN na úseku a délce úseku. Je tedy relativní a výsledné
shluky mohou mít stejnou velikost pro různý počet DN. Z praktického hlediska je ale žádoucí, aby byla pozornost upřena
do míst, kde je více DN ve shlucích. Proto ještě počítáme tzv. stabilitu shluku, což znamená, že od původního shluku
nejprve odečítáme a potom k němu přičítáme jednu DN, abychom simulovali možný rozptyl v datech. Je zřejmé, že pro
shluky s malým počtem DN bude tato operace znamenat velkou relativní změnu a tedy velký rozptyl ve velikosti
výsledných shluků. Tyto shluky potom označíme jako nestabilní a dále se jimi nezabýváme. Výsledkem metody je pořadí
stabilních shluků podle velikosti. Následovat by měla rekognoskace DN v terénu a analýza příčin skutečných DN
nalezených v místě shluku.
Přednášející:
RNDr. Michal Bíl, Ph.D.
Organizace: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Divize bezpečnosti a dopravního
inženýrství
Odborné vzdělání: • 1997 – 2002 Masarykova univerzita v Brně, geografie, Ph.D.
• 1992 – 1997 Masarykova univerzita v Brně, geografie, Mgr.
Pracovní zkušenosti: • 2009 – 2012 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
• 2002 – 2009 Palackého univerzita v Olomouci
Odborná činnost:
• Pedagogická činnost…
8 let přednášel na katedře geoinformatiky v Olomouci problematiku aplikace Geografických informačních systémů
• Zabývá se
•
analýzou prostorových dat,
•
aplikacemi GIS a
•
hodnocením zranitelnosti sítí
• Výzkumná činnost:
Autor 6 publikací na WOS, h-index 3, 39 citací na WOS.
Vybrané publikace z poslední doby z oblasti dopravy:
•
Bíl, M., Bílová, M., Kubeček, J. 2012. Unified GIS database on cycle tourism infrastructure. Tourism
Management 33, 1554–1561
•
Bíl, M., Bílová, M., Müller, I. 2010. Critical factors in fatal collisions of adult cyclists with automobiles.
Accident Analysis and Prevention 42, 1632–1636.
•
Bíl, M., Bílová, M., Martínek, J. 2009. Use of Palmtop Computers for Monitoring Traffic. TRANSACTIONS
ON TRANSPORT SCIENCES, 2, 4 172–179.
V současné době se M.B. zabývá využitím GIS při analýze dopravních nehod (projekt TAČR „Metodika identifikace kritických úseků
pozemních komunikací v ČR pomocí GIS analýz dopravních nehod“) a hodnocením zranitelnosti a určením rizika postižení dopravní
infrastruktury přírodními hazardy (projekt BV MV ČR „Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury České republiky přírodními
hazardy“).
http://konference.af-cityplan.cz
43
27. – 28. LISTOPADU 2012
KONGRESOVÝ SÁL MASARYKOVY KOLEJE, PRAHA 6
Dopravní radar nové generace RAMER10 a jeho využití v prevenci
nehodovosti
Dopravní radar nové generace RAMER 10 je již pátou generací radarových měřičů rychlosti vyráběných ve
společnosti RAMET C.H.M. a.s. Kunovice. Navazuje na úspěšné modely s digitální kamerou a počítačem,
který vznikl již v roce 1993. Již v té době se ukazovala obrovská výhoda digitálního zpracování obrazu
a okamžitý výstup na obrazovku monitoru notebooku.Od té doby uběhlo mnoho let a pro práci policie, její
zefektivnění už nestačí změřit rychlost,zachytit snímek z kamery a uložit soubor na harddisk počítače.
Příchodem nové generace měřiče rychlosti RAMER10 C jsme přinesli zvýšení komfortu a především
užitných vlastností celého systému než pouhé zachycení přestupku při překročení rychlosti. Systém
nazýváme „3v1“.
Zůstal zachován měřič rychlosti a byl doplněn funkcí úsekového měření rychlosti a to funkcí START STOP nebo pomocí videa. Dále byl systém doplněn funkcí rozpoznávání značek s možností ON-line nebo
OFF-line spolupráce s databází odcizených vozidel nebo vozidel v pátrání. Tato databáze taktéž obsahuje
platnost STK a aniž by policista musel zastavit vozidlo, tak podle RZ
se provede kontrola platnosti STK a zvukových a optickým signálem
upozorní policistu o neplatné STK. Ten může poté vozidlo zastavit
a zkontrolovat.
Stacionární verze systému je doplněna o 3G modem a všechna data
jsou zasílána na příslušný server ke zpracování, případně zachycení
odcizeného vozidla nebo vozidla v pátrání, pošle informaci na
předem definované místo.
Všechny tyto funkcionality zefektivnily a zkvalitnily práci policie
a přenesly větší komfort pro uživatele.
Přednášející:
Mgr. Vladimír Vencel
Organizace: RAMET C.H.M. a.s., Technický ředitel
Odborné vzdělání: 1999 - 1999
VUT Brno
Fakulta Elektrotechniky a Informatiky
Postgraduální studium:
Vybrané problémy z moderní radiové komunikace
1987 – 1992
Palackého univerzita Olomouc
fakulta přírodovědecká
Studijní obor: Optika a Optoelektronika
1982 - 1986
Diváky u Brna
Střední odborné učiliště elektrotechnické,
Pracovní zkušenosti: • 11/2009 –doposud, Technický ředitel
• 08/2005 –10/2009, Vedoucí oddělení HW a SW
http://konference.af-cityplan.cz
44
www.af-cityplan.cz
http://konference.af-cityplan.cz
Jednotlivé příspěvky autorů neprošly redakční ani jinou jazykovou úpravou, pouze příspěvky zahraničních
přednášejících byly organizátory konference přeloženy do českého jazyka.
http://konference.af-cityplan.cz
Mezinárodní odborná konference na téma bezpečnosti dopravní infrastruktury a bezpečnosti silničního provozu
webo
http: vé stránk
//kon
y
feren konferen
ce.af
-cityp ce:
lan.c
z
Na webových stránkách konference naleznete:
Obecné informace o konferenci
Konference „Bezpečná dopravní infrastruktura“ má za sebou již šest
úspěšných ročníků. Konference je zařazena v programu celoživotního
vzdělávání ČKAIT (2 akreditační body) a ČKA (4 akreditační body)...
Informace o chystaném ročníku
Sedmý ročník se koná ve dnech 27. - 28. listopadu 2012 v Kongresovém
sále Masarykovy koleje ČVUT v Praze. Na webových stránkách jsou
průběžně zveřejňovány aktuální informace, např. seznam přednášejících
a témat přednášek...
Fotografie z uskutečněných ročníků
Firma AF-CityPlan i letos pořádá
pravidelnou odbornou mezinárodní
konferenci zaměřenou na bezpečnost
dopravy s názvem:
Bezpečná dopravní infrastruktura.
Bezpečnost dopravy a dopravní
infrastruktury představuje v současnosti
jedno z hlavních témat, jež významně
ovlivňuje ekonomiku i celospolečenskou
a politickou stabilitu. Právě akce tohoto
typu je jedním z hlavní nástrojů
a přístupů jak upozornit na současnou
kritickou situaci na síti silničních
komunikací v České republice.
Současně je to také jeden z nástrojů jak
oslovit širokou laickou veřejnost, aby
apelovala na své volené zástupce
a vyzvala je k nápravě tohoto stavu.
Sborníky z uskutečněných ročníků
Přednášející a jejich životopis, abstrakty přednášek, partneři konference...
AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 889/17
110 00 Praha 1
Česká republika
T: (+420) 277 005 532
F: (+420) 224 922 072
E: [email protected]
www.af-cityplan.cz
http://konference.af-cityplan.cz
lek
polyuretanová pìna
NOVINKA
pachový ohradník, odpuzovaè zvìøe
pacho
Firmy AROMA Praha, a.s. a EKOPLANT, s.r.o.
uvádějí na trh nový český výrobek pod názvem
PACHO-LEK
Pachový ohradník neboli odpuzovač zvěře představuje
efektivní ochranu lidí a zvěře. Tam, kde se nedají použít z nejrůznějších důvodů klasické drátěné ploty, je pachový ohradník rychlé, jednoduché, účinné a levné řešení. Přitom nedochází k žádnému ohraničení teritoria migrace zvěře, a tudíž
přirozené přechody zvěře zůstávají zachovány. Účinná látka,
představující pach predátorů, působí pouze v okolí komunikace a zabraňuje zvěři vstup na komunikaci. Statisticky je prokázáno, že četnost nehod způsobené střety se zvěří se sníží
o 80 až 90%.
Parametry:
S lahví o objemu 750 ml je možno ošetřit až 7 km komunikace
při aplikaci polyuretanové pěny na kolíky, které jsou od sebe
vzdáleny 10 m. Pro udržení účinnosti výrobce doporučuje doplnění koncentrátu do již nanesené pěny vždy po uplynutí
3-4 měsíců. Koncentrát je šetrný k životnímu prostředí.
Kontakt:
EKOPLANT, s.r.o. (výhradní distributor pro ČR a Polsko)
Francouzská 12/231
Tel./fax: 222517112
GSM: 603443345
[email protected]
www.pacho-lek.cz
EU
VALBEKCZ
VALBEKSK
VALBEKRU
NOVÁK&
PARTNER
PROD X
VභCON
Dopravní
stavby
Pozemní
stavby
Vizualizace
Ekologie,
životní
prostředí
Mosty
Vodohospodářské
stavby
Aspe
Software
pro řízení
projektů
Řízení
a realizace
projektů
Tunely
Dopravní
inženýrství
Kolejová
doprava
Inženýring
Naše projekty dávají smysl
VALBEK-EU, s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
tel./fax: +420 485 103 336, +420 485 103 346
www.valbek.eu
Více než čtyřicet let tradice…
1966 > 2012
Nad Vodovodem 2/3258
100 31 Praha 10
tel.: +420 274 776 645
www.pudis.cz
e-mail: [email protected]
Karlův most
stavba tisíciletí
generální projektant rekonstrukce
Nuselský most
stavba století
generální projektant mostu
Tunel Mrázovka
dopravní stavba roku 2005
generální projektant stavby
PUDIS a.s. je tradiční a dlouhodobý poskytovatel komplexních služeb
v oblasti projektové přípravy dopravních a inženýrských staveb a staveb
městské infrastruktury. Provádíme také nezbytné inženýrsko-geologické
a geotechnické průzkumy a posouzení životního prostředí, vč. monitoringů
při stavbě. Zajistíme rovněž související inženýring.
PONTEX, s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, tel.: 244 462 219, 244 062 215, fax: 244 461 038, e-mail: [email protected]
Certifikace systému jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001
■ Mosty a lávky pro pěší ■ Dálnice, silnice, místní komunikace ■ Diagnostický průzkum konstrukcí ■ Objekty elektro ■ Inženýrské konstrukce
■ Konstrukce pozemních staveb ■ Zakládání staveb ■ Hlavní a mimořádné prohlídky mostů ■ Technický dozor a supervize staveb
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ, KONZULTAČNÍ ČINNOST A DIAGNOSTIKA VE STAVEBNICTVÍ
Download

sborník ve formátu PDF - konference.cityplan.cz