ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ
SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
TC UYRUKLU
ANABİLİM/ANASANAT DALI-BİLİM DALI
Alan İçi
YABANCI
Turizm İşletmeciliği
12
Alan
Dışı
2
Alan İçi
2
Alan
Dışı
1
Resim
Seramik
Felsefe ve Din Bilimleri
Tari
Sanat Tarihi
Arkeoloji
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Maliye
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İşletme
Ortadoğu Araştırmaları
6
10
15
20
10
10
10
10
10
15
20
15
15
10
25
2
5
4
4
1
2
2
5
2
5
5
5
2
2
2
2
3
2
1
1
1
2
2
2
5
5
5
2
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
-
Balkan Araştırmaları
25
2
3
-
Avusturalya ve Pasifik Araştırmaları
20
2
2
-
Temel İslam Bilimleri
Osmanlı Arkeolojisi
20
10
7
2
5
1
3
1
ALES
PUAN
TÜRÜ
Herhangi
bir
--------SÖZ.
SÖZ.
SÖZ.
SÖZ.
SÖZ.
SÖZ.
E.A.
E.A.
E.A.
E.A.
E.A.
E.A.
Herhangi
bir
Herhangi
bir
Herhangi
bir
SÖZ.
Herhangi
bir
ÖNEMLİ UYARI
Başvuru için, adayların öncelikle web ortamında ÇOMÜ Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan
Enstitü Başvuru Bilgi Formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru ekranı 18 Haziran 2014 tarihinde
açılacaktır. Başvuru formuna
http://obs.comu.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx adresinden
ulaşabilirsiniz.
Başvuru işleminin sonuçlanabilmesi için internet üzerinden doldurmuş olduğunuz Enstitü Başvuru
Bilgi Formunun çıktısını alıp, imzalayıp, istenilen başvuru evrakları ile birlikte eksiksiz olarak, şahsen
veya posta yolu ile en geç 03 Temmuz 2014 günü mesai bitimine kadar Enstitüye ulaştırmanız
gerekmektedir. Evraklarını posta ile gönderenler için, gönderim tarihi değil, Enstitüye ulaşma tarihi
dikkate alınacaktır. Postada yaşanabilecek gecikmelerden Enstitü Müdürlüğü sorumlu değildir.
Başvuru için istenen belgeler ve başvuru süreciyle ilgili tüm hususlar aşağıda ayrıntılı bir
biçimde açıklanmıştır. Tüm açıklamaları dikkatli bir biçimde okumanızı önemle rica ederiz.
AÇIKLAMALAR
1. Tezli Yüksek Lisans programlarına başvurmak için aşağıdaki koşulların taşınması gerekmektedir:
a. Lisans programı mezunu olmak.
Başvuracağınız program için hangi alanların alan içi sayıldığını öğrenmek için
http://sbe.comu.edu.tr/ksayfalar/sayfa/31/90/110-alanici-kabul-edilen-programlar adresine
bakınız. Alan dışı olarak belirtilen kontenjanlara tüm lisans mezunları başvurabilir.
b. ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olmak.
Resim Tezli Yüksek Lisans Programı ve Seramik Yüksek Lisans Programına öğrenci
kabulünde ALES puanı koşulu aranmaz.
2. Adaylar bir kayıt döneminde, birisi disiplinler arası nitelikteki programlardan (Ortadoğu
Araştırmaları, Balkan Araştırmaları, Avusturya ve Pasifik Araştırmaları, Osmanlı Arkeolojisi),
birisi ise diğer programlardan olmak kaydıyla, en fazla iki tezli yüksek lisans programına
başvurabilir. Ayrıca, bir tezsiz yüksek lisans programına başvuran aday en fazla bir tezli yüksek
lisans programına başvurabilir.
3. Adaylar başvuracakları programları belirlerken bilim sınavlarının ilgili anabilim dallarında ve
dolayısıyla farklı yerlerde yapılacağını göz önüne almalıdırlar. İki programa başvuran adayların
bilim sınavlarının yapılacağı yer ve saati kontrol ederek, sınavlara girebilecek şekilde tercihlerini
yapmalıdırlar.
4. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK’ten
denklik belgesi almış olmaları zorunludur.
5. Tezli yüksek lisans programları için bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Adayların başarılı
sayılmaları için bilim sınavına girmeleri ve sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almaları
gerekir.
6. Resim ve Seramik Tezli Yüksek Lisans programları için yapılan uygulama sınavı, adayların
çalışma alanlarındaki bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak ölçmeyi amaçlar. Sonuçlar 100 tam
puan üzerinden değerlendirilir.
7. Yabancı dil puanı için, YDS, ÜDS, KPDS, ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun yaptığı
yabancı dil sınavı ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınan
puanlar geçerlidir. Yabancı dil puanı 100’lük sisteme göre hesaplanır. Gerekli durumlarda yabancı
dil puanının 100’lük sisteme dönüştürülmesinde ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil
eşdeğerlilik tabloları kullanılır. Eş değerliği kabul edilen sınavlarla ilgili bilgiye
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/GENEL/YabanciDilSinavlariEsdegerlikleri140214
.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
Tüm tezli yüksek lisans programları için İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde alınan puanlar
geçerlidir. Ayrıca Temel İslam Bilimleri ve Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dallarındaki
programlar ile Ortadoğu Araştırmaları Tezli Yüksek Programı için Arapça ve Farsça, Balkan
Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı için Rusça ve Balkan dillerinden alınan puanlar da
geçerlidir.
ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun yaptığı yabancı dil sınavıyla ilgili bilgiler aşağıda
verilmiştir.
8. Giriş puanının hesaplanması: Resim ve Seramik Tezli Yüksek Lisans programları haricinde,
tezli yüksek lisans programları için giriş puanı, ALES puanının % 50’si, mezuniyet not
ortalamasının % 20’si, bilim sınavının % 20’si ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak hesaplanır.
Resim ve Seramik Tezli Yüksek Lisans programları için giriş puanı ise, uygulama sınavının %
50’si, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, bilim sınavının % 20’si ve yabancı dil puanının %
10’u alınarak hesaplanır.
9. Bilim sınavına giren ve bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alan adaylardan giriş puanı 60
veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans
programlarına kabul edilir. Giriş puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş puanları
eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise lisans mezuniyet not
ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.
10. Programlar için öğrenci kontenjanları alan içi ve alan dışı olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları ve yabancı uyruklular için ayrı ayrı belirlenir. Bu gruplardan başvuran adaylar, kendi
içlerinde sıralanırlar.
11. Alan dışı kontenjanlardan programlara yerleştirilen adayların başvurdukları programa uyumlarını
sağlamak amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
12. Programlara yerleştirilen adaylar Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik
hakkından yararlanamaz.
BAŞVURU, BİLİM SINAVI VE KESİN KAYIT SÜRECİ
1. Adayların
başvuru
yapmak
için
öncelikle
ön
başvuru
işlemini,
http://obs.comu.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx adresinden tamamlamaları ve başvuru
formunu imzalayıp aşağıda belirtilen başvuru evrakı ile birlikte şahsen veya posta yolu ile 03
Temmuz 2014 günü mesai bitimine kadar Enstitüye ulaştırmaları gerekmektedir.
2. Adayların başvuru bilgileri Enstitü tarafından kontrol edilecek ve evrakı eksiksiz olan
başvuruların sistem üzerinden onayı yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için bu onayın
yapılması şarttır. Bilim sınavı öncesinde başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını sistem
üzerinden kontrol ediniz.
3. Adayların başvuru evrakını posta yolu ile göndermeleri durumunda evrakın en geç 03 Temmuz
2014 günü mesai saatinin bitimine kadar Enstitüde olacak şekilde postaya verilmiş olması
gerekmektedir. Bu tarihten sonra Enstitüye ulaşan başvuru evrakı işleme alınmayacaktır. Postada
yaşanabilecek gecikmelerden Enstitü sorumlu değildir.
Posta Adresi:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Terzioğlu Kampüsü, Turizm Fakültesi Binası
Çanakkale
4. Başvuru formu imzasız ve/veya evrakı eksik olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Evrakların eksiksiz gönderimi ile ilgili sorumluluk adaya aittir.
5. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem
yapılır. Yanlış beyan durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.
6. Mezuniyet not ortalamaları başvuru ekranında 100’lük veya 4’lük sisteme göre girilecektir.
Mezuniyet ortalamaları transkriptte 100’lük sisteme göre hesaplanmış olanlar 100’lük not
ortalamasını, sadece 4’lük sistemde hesaplanmış olanlar ise 4’ lük ortalamasını girecektir.
Giriş puanının belirlenmesinde mezuniyet not ortalamaları 100’lük sisteme göre hesaplanır. 4’lük
sisteme göre girilen notları Öğrenci Bilgi Sistemi otomatik olarak 100’lük sisteme çevirecektir.
Transkriptlerinde 100’lük veya 4’lük sistem dışında bir sisteme göre not ortalamaları belirtilmiş
olan adaylar, notlarının 100’lük veya 4’lük sisteme göre denkliğini gösterir yurtiçi veya yurt
dışındaki resmi kurumlardan alınmış belge ve/veya açıklamaları başvuru dosyalarına eklemeli,
buna göre notlarını 100’lük veya 4’lük sisteme çevirerek Öğrenci Bilgi Sistemine girmelidirler.
Bu tür durumlarda, notun eşdeğerliğiyle ilgili kararı, adayın ibraz ettiği bilgi ve belgeleri
değerlendirerek, Enstitü Müdürlüğü karar verecektir.
Ön lisans eğitiminden sonra lisans tamamlama yoluyla lisans diploması alanların mezuniyet not
ortalamaları ön lisans notları da dikkate alınarak sekiz yarıyıl üzerinden hesaplanır.
7. Alan içi sayılan programlar Enstitümüz http://sbe.comu.edu.tr/ksayfalar/sayfa/31/90/110-alanicikabul-edilen-programlar web adresinde ilan edilmiştir. Adayların başvurularını (alan içi-alan
dışı) bu listeye göre yapmaları gerekmektedir. Hatalı yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
8. Bilim sınavlarının yapılacağı yerler aşağıda açıklanmıştır. Anabilim Dallarının bazılarının Biga
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde olması sebebiyle bazı bilim sınavları
Çanakkale’nin Biga ilçesinde yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yeri lütfen dikkatli bir biçimde
kontrol edin.
9. Adayların bilim sınavı için belirtilen yerde ve belirtilen saatte olmaları gerekir. Sınav saatinden
sonra en fazla on beş dakika içinde gelen adaylar sınava alınır. On beş dakikadan fazla geç kalan
adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınavın yapılacağı tarihi ve saati lütfen dikkatli bir
biçimde kontrol edin.
10. Bilim Sınavı için Sınav Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. Öğrenci Bilgi Sisteminden
başvurunuzun onaylandığından emin olduktan sonra, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport gibi bir
resmi nitelikli kimlikle sınava girebilirsiniz.
11. Başvuru değerlendirme sonuçları 11 Temmuz 2014 günü Enstitü web sayfasında duyurulacaktır.
12. Programlara yerleştirilen adayların 14 - 16 Temmuz 2014 tarihleri arasında kesin kayıtlarını
yaptırmaları gerekir. Bu tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia
edemez.
13. Adayların kesin kayıt için şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracığı ile başvurmaları
gerekmektedir. Posta yolu ile kesin kayıt yapılmaz.
14. Kesin kayıt sırasında, ilk başvuru için verilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli
örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur. Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını veya noter
tasdikli örneklerini ibraz etmeyen veya başvuru belgeleriyle belgelerin asılları veya onaylı
örnekleri arasında başvuru bilgileri açısından farklılıklar bulunan adayların kesin kayıtları
yapılmaz ve sınav sonuçları iptal edilir. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre geçici kaydı veya kesin
kaydı yapılmış öğrencilerin kayıtları silinir.
15. Programlara kabul edilmeyen adayların başvuru dosyaları iade edilmez.
BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKEN BELGELER
Aşağıdaki belgelerin 03 Temmuz 2014 günü mesai bitimine kadar Enstitü Müdürlüğü Öğrenci İşleri
bürosuna şahsen veya posta yoluyla teslim ederek başvuru işlemini tamamlamanız gerekmektedir.
1. Enstitü Başvuru Bilgi Formu
http://obs.comu.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx adresinden ulaşılabilir.
Başvuru formuna yeni çekilmiş, vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak eklenmesi zorunludur.
Öğrenci Kimliği ve diğer belgelerde bu resim kullanılacaktır. Resmin uygun olmaması durumunda
adaylardan yeni uygun bir resim yüklemesi talep edilecektir. Başvuru için Öğrenci Bilgi Sistemine
tüm bilgileri girdikten sonra, Başvuru Bilgi Formunun çıktısını alınız ve imzalayınız.
2. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi
Belgenin fotokopisi. Programa yerleştirilmeniz durumunda, kesin kayıt sırasında aslı veya noter
tasdikli örneği istenecektir.
3. Transkript
Belgenin fotokopisi. Programa yerleştirilmeniz durumunda, kesin kayıt sırasında aslı veya noter
tasdikli örneği istenecektir. Transkriptte mezuniyet tarihinin bulunması zorunludur. Lisans
tamamlama programından mezun olan adayların lisans transkripti ile beraber ön lisans
transkriptini de getirmeleri gerekmektedir.
4. 2 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf
5. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi:
Belgenin fotokopisi veya İnternet çıktısı. Programa yerleştirilmeniz durumunda kesin kayıt
sırasında aslı veya noter tasdikli örneği istenecektir. İnternet çıktısı ile başvuran öğrencilerin
belgeleri, kesin kayıt sırasında ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasından kontrol edilecektir.
ALES Belgeleri 3 yıl geçerlidir. Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuru için belirtilen puan
türünden en az 55 puan almak gerekmektedir.
6. Yabancı Dil Durumunu Belirtir Belge
Yabancı Dil Durumunu Belirtir Belge zorunlu değildir. Yabancı Dil Durumunu Belirtir Belge ibraz
etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak kabul edilecektir.
Yabancı dil için geçerli olan sınavlar yukarıda (AÇIKLAMALAR, madde 7) belirtilmiştir. Bu
sınavlara ait belgenin fotokopisi veya İnternet çıktısı verilmelidir. Programa yerleştirilmeniz
durumunda, kesin kayıt sırasında aslı veya noter tasdikli örneği istenecektir. İnternet çıktısı ile
başvuran öğrencilerin belgeleri, kesin kayıt sırasında ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasından
kontrol edilecektir.
YÜKSEK LİSANS BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
BAŞVURU TARİHİ
30 Haziran-03Temmuz 2014
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BAŞVURU YERİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Terzioğlu Yerleşkesi Turizm Fakültesi Binası Kat:2
17100-ÇANAKKALE
YAZILI BİLİM SINAVI TARİHİ VE YERİ
SINAV TARİHİ VE ANA BİLİM DALI
SAATİ
Turizm İşletmeciliği
Arkeoloji
Coğrafya
İşletme
Türk Dili ve Edebiyatı
Kamu Yönetimi
07 Temmuz 2014
İktisat
Temel İslam Bilimleri
10:00
Felsefe ve Din Bilimleri
Uluslararası İlişkiler
Sanat Tarihi
Tarih
Maliye
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
07 Temmuz 2014
12.00
07 Temmuz 2014
14.00
SINAV YERİ
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Turizm Fakültesi Binası – Çanakkale
Arkeoloji Anabilim Dalı
Fen-Edebiyat Fakültesi Binası – Çanakkale
Coğrafya Anabilim Dalı
Fen-Edebiyat Fakültesi Binası – Çanakkale
İşletme Anabilim Dalı
Biga İİB Fakültesi Binası – Biga
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Fen-Edebiyat Fakültesi Binası – Çanakkale
Sosyal Bilimler Enstitüsü – Çanakkale
İktisat Anabilim Dalı
Biga İİB Fakültesi Binası – Biga
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
İlahiyat Fakültesi Binası – Çanakkale
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
İlahiyat Fakültesi Binası – Çanakkale
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Biga İİB Fakültesi Binası – Biga
Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Fen-Edebiyat Fakültesi Binası – Çanakkale
Tarih Anabilim Dalı
Fen-Edebiyat Fakültesi Binası – Çanakkale
Maliye Anabilim Dalı
Biga İİB Fakültesi Binası – Biga
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Anabilim Dalı
Biga İİB Fakültesi Binası – Biga
Osmanlı Arkeolojisi
Sosyal Bilimler Enstitüsü – Çanakkale
Ortadoğu Araştırmaları
Sosyal Bilimler Enstitüsü – Çanakkale
Balkan Araştırmaları
Sosyal Bilimler Enstitüsü – Çanakkale
Avusturya ve Pasifik
Araştırmaları
Sosyal Bilimler Enstitüsü – Çanakkale
Resim
Seramik
Resim Anasanat Dalı, Güzel Sanatlar
Fakültesi Binası – Çanakkale
Seramik Anasanat Dalı, Güzel Sanatlar
Fakültesi Binası – Çanakkale
RESİM VE SERAMİK ANASANAT DALI
UYGULAMA SINAVI TARİHİ VE YERİ
SINAV TARİHİ VE
SAATİ
07
Temmuz
10:00
2014/
ANASANAT
DALI
Resim
Seramik
SINAV YERİ
Resim Anasanat Dalı, Güzel Sanatlar Fakültesi Binası –
Çanakkale
Seramik Anasanat Dalı, Güzel Sanatlar Fakültesi Binası –
Çanakkale
ÇOMÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YABANCI DİL SINAVI BİLGİLERİ
ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınavına girmek isteyen adaylar için başvuru ve
sınav takvimi:
Başvuru Tarihleri
10 Haziran 2014 - 23 Haziran 2014
Sınav Tarihi ve Saati
26 Haziran2014
Sınav Yeri
ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Binası,
Terzioğlu Kampüsü, Çanakkale
10.00
ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınavıyla ilgili daha fazla bilgi için:
http://sbe.comu.edu.tr/duyurular/detay/59/yabanci-diller-yuksekokulundan-yadyo-duyurulur
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KABUL EDİLENLERİN DUYURULMASI
11 Temmuz 2014 Saat 20:00’den sonra
http://sbe.comu.edu.tr/ web adresinden
PROGRAMLARA KABUL EDİLENLERİN KESİN KAYIT TARİHLERİ
KESİN KAYIT TARİHİ
KESİN
KAYIT
BAŞVURU YERİ
14-16 Temmuz 2014
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İÇİN
Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci
İşleri Bürosu
BOŞ KALAN TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARININ DUYURULMASI
16 Temmuz 2014 Saat 20:00’den sonra
http://sbe.comu.edu.tr/ web adresinden
YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYITLARI
KESİN KAYIT TARİHİ
17-18 Temmuz 2014
KESİN KAYIT İÇİN
BAŞVURU YERİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci
İşleri Bürosu
ÖNEMLİ UYARI
Enstitümüz 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı ilanında yer alan veriler bilgi amaçlı olup
resmi belge olarak kullanılamaz. İtiraz halinde Enstitümüz resmi kayıtları geçerli olacaktır.
Adayların başvuru süresinin bitimine kadar ilanı takip etmeleri gerekmektedir. Üniversitemizin
yetkili organlarınca başvuru şartları ve kontenjanlarla ilgili alınabilecek kararlar duyuruya
eklenecektir.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
ÖĞRENCİ İŞLERİ
Sorumlu olduğu Anabilim Dalı
Yasin
KABACIK
Telefon
İşletme,
İktisat,
Maliye,
Kamu 0 286 218 00 18
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma
(dâhili 2471)
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
E-Posta
[email protected]
Gökhan
Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat 0 286 218 00 18
ŞENGÖREN Tarihi, Coğrafya, Arkeoloji, İngiliz Dili
(dâhili 2470)
ve Edebiyatı
[email protected]
Mehtap
AKYÜZ
[email protected]
Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din 0 286 218 00 18
Bilimleri,
Turizm
İşletmeciliği,
(dâhili 2472)
Disiplinlerarası Bölgesel Araştırmalar
(Ortadoğu, Balkanlar, Avustralya ve
Pasifik Araştırmaları), Resim, Seramik
Download

çanakkale onsekizmart üniversitesi sosyalbilimler