PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce:
SILASFALT s.r.o.
Štěpaňákova 14/693
719 00 Ostrava
IČO 62302370
DIČ: CZ62302370
Zapsán u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 7924 27.2.1995
Podle zákona 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb. včetně dalších změn a dodatků
výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek
ASFALTOVÁ SMĚS PRO HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY
1) je určena pro použití ve stavebnictví do obrusných, ložných a podkladních vrstev vozovek pozemních
komunikací a letišť, vrstev nemotoristických komunikací a vrstev dopravních a jiných ploch a že je za
podmínek obvyklého použití bezpečná.
2) Uvedené výrobky splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. včetně změn a dodatků
konkretizované v ČSN 736121a dalších souvisejících předpisech. Systém jakosti výrobce je ve shodě s
normou ČSN EN ISO 9001:2009, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh.
3) Prokazování shody ve smyslu NV 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a dodatků je zajištěno výkonem
AO č. 254 SILMOS-Q s.r.o. Křižíkova 70, Brno a následných dohledů s použitím následujících dokladů:
CERTIFIKÁT SILMOS-Q s.r.o.
Pro obalovnu Ostrava Kunčice 254/C6/2014/4206301
Pro obalovnu Zádveřice 254/C6/2014/4206303
254/C6/2013/42063-101
254/C6/2014/52063-101
Pro obalovnu Šenov u NJ 254/C6/2014/4206302
254/C6/2012/2263-101
Pro obalovnu Staré Město 254/C6/2014/4206304
Číslo protokolu
Zkušební laboratoř
ČSN
Platnost do
PZT-042-13
PZT-043-13
Nivelt labor spol. s r.o.
Nivelt labor spol. s r.o.
ČSN 75 2020
ČSN 75 2020
platí do 26.03.2018
platí do 26.03.2018
Obalovna Šenov u Nového Jičína
ACVT 8
50/70
ACVT 8
PmB 45/80-65
VIAPHONE
Polybitume E 65
PZT-042-13
PZT-043-13
SA250112
Nivelt labor spol. s r.o.
Nivelt labor spol. s r.o.
Eurovia services, s.r.o.
ČSN 75 2020
ČSN 75 2020
254-STO/063-1/2012
platí do 26.03.2018
platí do 26.03.2018
platí do 19.06.2015
Obalovna Staré Město
ACVT 8
50/70
ACVT 8
PmB 45/80-65
PZT-042-13
PZT-043-13
Nivelt labor spol. s r.o.
Nivelt labor spol. s r.o.
ČSN 75 2020
ČSN 75 2020
platí do 26.03.2018
platí do 26.03.2018
Obalovna Zádveřice
ACVT 8
50/70
ACVT 8
PmB 45/80-65
VIAPHONE
Polybitume E 65
SAL 8
PmB 45/80-55
PZT-042-13
PZT-043-13
SA250112
SA230114
Nivelt labor spol. s r.o.
Nivelt labor spol. s r.o.
Eurovia services, s.r.o.
Eurovia services, s.r.o.
ČSN 75 2020
ČSN 75 2020
254-STO/063-2/2013
TP 147
platí do 26.03.2018
platí do 26.03.2018
platí do 03.05.2017
platí do 31.07.2019
Druh asfaltové směsi
Obalovna Ostrava Kunčice
ACVT 8
50/70
ACVT 8
PmB 45/80-65
Obalovna Česká
Obalovna Smolín
V Ostravě dne:
1.1.2015
Ing. Tomáš Bortl
ředitel a prokurista společnosti
Download

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ