Ceník odpadů na rok 2015 skládka .A.S.A. Praha Ďáblice
1
Kat.číslo
Druh odpadu
Kateg.
Cena Kč/t
Odpadu
2
Rekult.
Rezerva/t.
3
Stát.
popl./t.
4
Cena s popl. +R.R.
15 01 06
1. skupina / Komunální odpad a ostatní odpad z obcí resp. od živnostníků podobný komunálnímu
Směsné obaly
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
20 02 03
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
O
1 900 Kč
100 Kč
500 Kč
20 03 01
Směsný komunální odpad
O
1 900 Kč
100 Kč
500 Kč
20 03 02
Odpad z tržišť
O
1 900 Kč
100 Kč
500 Kč
20 03 03
Uliční smetky
O
1 900 Kč
100 Kč
500 Kč
Objemný odpad
O
1 900 Kč
100 Kč
500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
20 03 07
2. Skupina / Technologické a překryvné materiály - inerty
01 01 01
Odpady z těžby rudných nerostů +
O
1 965 Kč
Odpady z těžby rudných nerostů +
O
915 Kč
Odpady z těžby nerudných nerostů +
O
1 965 Kč
Odpady z těžby nerudných nerostů +
O
- Kč
950 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Jiná hlušina neuvedená pod č.010304 a 010305 * +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
01 04 08
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod
č.010407 * +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
01 04 08
Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č.010407 * +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Odpadní písek a jíl * +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Odpadní písek a jíl* +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Hlušina a další odpady z praní a čištění
nerostů neuv. pod č.010407 a 010411 *+
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuv. pod
č.010407 a 010411 *+
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Odpady z řezání a broušení kamene neuv pod
č.010407 +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Odpady z řezání a broušení kamene neuv pod č.010407 +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Škvára, struska a kotelní prach (kromě
kot.prachu uvedeného pod č.100104) * +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Škvára, struska a kotelní prach (kromě kot.prachu uvedeného
pod č.100104) * +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného
dřeva/upr. proti prašnosti +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva/upravený
proti prašnosti +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Škvára,struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu
neuv pod č. 100114 *+
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
2 500 Kč
01 01 01
01 01 02
01 01 02
01 03 06
01 03 06
01 04 09
01 04 09
01 04 12
01 04 12
01 04 13
01 04 13
10 01 01
10 01 01
10 01 03
10 01 03
10 01 05
10 01 07
10 01 15
10 01 15
10 01 24
10 01 24
10 02 01
Jiná hlušina neuvedená pod č.010304 a 010305
*+
Pevné reakční produkty na bázi vápníku z
odsiřování spalin +
Reakční produkty na bázi vápníku ve formě
kalů +
Škvára,struska a kotelní prach ze spoluspal.
odpadu neuv pod č. 100114 * +
35 Kč
Písky z fluidních lóží +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
Písky z fluidních lóží +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Odpady ze zpracování strusky +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
10 02 01
Odpady ze zpracování strusky +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
10 02 02
Nezpracovaná struska +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
10 02 02
10 05 01
10 05 01
10 08 09
10 08 09
10 09 03
10 09 03
10 09 06
10 09 06
10 10 03
Nezpracovaná struska +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Strusky(z prvního a druhého tavení) +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Strusky(z prvního a druhého tavení) +
O
915 Kč
Jiné strusky +
O
1 965 Kč
Jiné strusky +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Pecní struska +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Pecní struska +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuv
pod č. 100905 +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuv pod č. 100905 +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Pecní struska +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
pouze
pouze
Pecní struska +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuv pod
č.101007 +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Licí formy a jádra použitá k odlévání neuv pod č.101007 +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě
jejich vzniku neuv pod č.101119 +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
neuv pod č.101119+
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Odpadní keramické zboží,cihly,tašky a staviva
(po tepel.zpracování)+
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Odpadní keramické zboží,cihly,tašky a staviva (po
tepel.zpracování) +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
10 13 11
Odpady z jiných směsných materiálů na bázi
cementu neuv pod č.101309 a 101310 +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
10 13 11
Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuv
pod č.101309 a 101310 +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
10 13 13
Pevné odpady z čištění plynu neuv pod
č.101312 +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
10 13 13
Pevné odpady z čištění plynu neuv pod č.101312 +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Odpadní beton a betonový kal *+
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Odpadní beton a betonový kal*+
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
12 01 17
Odpadní materiál z otryskávání neuv pod
č.120116 +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
12 01 17
Odpadní materiál z otryskávání neuv pod č.120116 +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a
žáruvzd.materiály z metalurg. Procesů neuved
pod č 16 11 01
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
16 11 02
Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzd.materiály z metalurg.
procesů neuved pod č 16 11 01
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
16 11 06
Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z procesů
nikoliv metalurgických neuv pod č.161105 +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z procesů nikoliv
metalurgických neuv pod č.161105 +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
2 500 Kč
10 10 03
10 10 08
10 10 08
10 11 20
10 11 20
10 12 08
10 12 08
10 13 14
10 13 14
16 11 02
16 11 06
Beton * +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
17 01 01
Beton * +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
17 01 02
Cihly * +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Cihly * +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Tašky a keramické výrobky +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Tašky a keramické výrobky +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek, ker.výrobků neuv pod č.170106 …..* +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, ker.výrobků
neuv pod č.170106 …. .* +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
2 500 Kč
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 03
17 01 07
17 01 07
17 03 02
Asfaltové směsi neuvedené pod čís. 170301 +
17 03 02
Asfaltové směsi neuvedené pod čís. 170301
17 05 04
17 05 04
17 05 06
17 05 06
17 05 08
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
O
1 115 Kč
35 Kč
- Kč
1 150 Kč
Zemina a kamení neuvedené pod č.170503 *+
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Zemina a kamení neuvedené pod č.170503 *+
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Vytěžená hlušina neuvedená pod č.170505 *+
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Vytěžená hlušina neuvedená pod č.170505 *+
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod
č.170507 +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
+
17 05 08
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod č.170507 +
O
915 Kč
17 06 04
Izolační materiály neuvedené pod č.170601 a
170603 +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Izolační materiály neuvedené pod č.170601 a 170603 +
O
1 115 Kč
35 Kč
- Kč
1 150 Kč
Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 170901,170902 a 170903
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
170901,170902 a 170903 *+
O
1 115 Kč
35 Kč
- Kč
1 150 Kč
17 06 04
17 09 04
*+
17 09 04
Jiný popel a struska neuv pod č.190111 +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
19 01 12
Jiný popel a struska neuv pod č.190111+
O
1 115 Kč
35 Kč
- Kč
1 150 Kč
19 01 19
Odpadní písky z fluidních loží +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
19 01 19
Odpadní písky z fluidních loží +
O
1 115 Kč
35 Kč
- Kč
1 150 Kč
19 08 02
Odpady z lapáku písku+
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Odpady z lapáku písku +
O
1 115 Kč
35 Kč
- Kč
1 150 Kč
19 01 12
19 08 02
Kaly z čištění komunálních a odpadních vod+,
rypný stav, sezonní ukládka (v ZPO uvedeno
jejich odmítnutí jiným zařízením)
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
19 08 05
Kaly z čištění komunálních a odpadních vod+, rypný stav,
sezonní ukládka (v ZPO uvedeno jejich odmítnutí jiným
zařízením)
O
1 115 Kč
35 Kč
- Kč
1 150 Kč
19 09 05
Nasycené nebo upotřebené pryskyřice
iontoměničů +
O
2 465 Kč
35 Kč
- Kč
2 500 Kč
19 08 05
19 09 05
Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů +
O
1 115 Kč
35 Kč
- Kč
1 150 Kč
19 12 09
Nerosty (např.písek,kameny) +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
Nerosty (např.písek,kameny) +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
19 13 02
Pevné odpady ze sanace zeminy neuv pod
č.191301 +
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
19 13 02
Pevné odpady ze sanace zeminy neuv pod č.191301 +
O
915 Kč
35 Kč
- Kč
950 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč pouze
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
Zemina a kameny +
O
1 900 Kč
100 Kč
500 Kč
2 500 Kč pouze
2 500 Kč
Zemina a kameny +
O
850 Kč
100 Kč
- Kč
19 12 09
19 13 04
19 13 06
20 02 02
20 02 02
Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod č.
191303 +
Kaly ze sanace podzemních vod neuv pod
č.191305 +
950 Kč
* Individuálně a pouze smluvně dohodnuté ceny od 36 Kč/ t, a to pro potřeby techn. zabezpečení skládkového tělesa.
+ Společnost .A.S.A., spol. s r.o. si tímto vymiňuje právo, že odpady označené + může použít jako technologické
při procesu skládkování. V tomto případě bude účtována konečná cena, a to ve výši dle sloupce 4.
Společnost .A.S.A., spol. s r.o. tímto sděluje, že v případě využití odpadu jako technologického, resp. překryvného,
nebude ve fakturaci vykazovat poplatek a tento poplatek nebude ani odvádět dle z.185/2001 Sb.
Rozhodnutí o tom, zda odpad bude přijat jako technologický, tedy za nižší cenové relace je závislé na odborném
posouzení odpadu odpovědným pracovníkem zařízení a dále na skutečném množství již použitých technologických
materiálů / odpadů do celkového množství 20 % hm., a to v souladu se zákonem 229/2014.
07 02 13
3. skupina / Ostatní odpady
Odpadní plasty (s výjimkou obalů)/
O
1 965 Kč
nevyužitelné
Surovina nevhodná ke spotřebě nebo
zpracování (ovoce,zelenina,obiloviny,tabák
O
1 965 Kč
aj.)/prošlé v obalech( v ZPO uvedeno jejjich
odmítnutí jiným zařízením
Surovina nevhodná ke spotřebě nebo
O
zpracování (mlékárenský průmysl)/při uložení
1 965 Kč
budou ihned zahrnuty
Surovina nevhodná ke spotřebě nebo
O
zpracování (pekárny a cukrovinky)/při uložení
1 965 Kč
budou ihned zahrnuty
Odpady z kompozitních tkanin
O
1 965 Kč
(impreg.tkaniny, elastomer,plastomer)
Plastový odpad
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
07 06 99
Odpady jinak blíže neurčené
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
08 01 12
Jiné odpadní barvy a laky neuv. pod č.080111
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
02 01 04
02 03 04
02 05 01
02 06 01
04 02 09
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
10 11 03
Jiné kaly z barev nebo laků neuvedené pod č.
080113
Odpadní tiskařský toner neuvedený pod
č.080317
Jiná odpadní lepidla a těs. materiály
neuvedené pod č.080409
Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuv
pod č.080411
Fotografický film a papír neobsahující stříbro
nebo slouč.stříbra
Odpadní materiály na bázi skelných vláken
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
10 11 05
Úlet a prach
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
10 11 12
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
15 01 02
Odpadní sklo neuv. pod č.1011110
Odpadní keramické hmoty před tep.
zpracováním
Plastové hobliny a třísky
Papírové a lepenkové obaly/ nevyužitelné, dále
nerecyklovatelné
Plastové obaly/ nevyužitelné
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
15 01 03
Dřevěné obaly/ nevyužitelné
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
15 01 05
Kompozitní obaly
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
15 01 07
Skleněné obaly/nevyužitelné
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
08 01 14
08 03 18
08 04 10
08 04 12
09 01 08
10 12 01
12 01 05
15 01 01
15 02 03
16 01 22
16 03 04
16 11 06
17 02 01
Absorpční činidla, filtrační materiály,čisticí
tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod č.
150202
Součástky jinak blíže neurčené
Anorganické odpady neuv. pod č.160303
Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z
nemetalurgických procesů neuvedené pod
č.161105
Dřevo , nevyužitelné
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
150,00 Kč
17 02 02
Sklo, nevyužitelné
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
17 02 03
Plasty, nevyužitelné
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
19 08 01
19 09 02
Shrabky z česlí
O
O
1 965 Kč
500 Kč
1 965 Kč
35 Kč
35 Kč
O
1 965 Kč
35 Kč
500 Kč
19 12 07
Kaly z čiření vody
Dřevo neuvedené pod č.191206
Obchodní vážení
Ceny odpadů jsou uvedeny bez 21% DPH.
Cena za obchodní vážení je bez 21% DPH
Veškeré telefonní kontakty .A.S.A. Praha Ďáblice:
Středisko skládka :
Koudelová S. ► obchodní oddělení 602 394 719
► vedoucí provozu
602 233 454
Suchan J.
► provozní oddělení 602 290 327
Páclík Jan
Středisko svoz TKO :
► obchodní oddělení 601 340 869
Žoha T.
► obchodní oddělení 724 331 096
Jahoda O.
Středisko transport :
► obchodní oddělení 602 216 753
Svojtka J.
► obchodní oddělení 724 842 236
Vrtělka F.
► obchodní oddělení 601 342 768
Wenzl Z.
► obchodní oddělení 602 110 295
Kohl L.
► provozní oddělení 602 224 493
Skulínek J.
Středisko Druhotné suroviny:
► obchodní oddělení 602 395 805
Konířová M.
Ing.Libor Luňáček
regionální vedoucí obchodu
500 Kč
Download

Ceník odpadů na rok 2015 skládka .A.S.A. Praha Ďáblice