Školní vzdělávací program Dát šanci každému
Verze – 3
5.6
ČLOVĚK A PŘÍRODA
5.6.1
FYZIKA, SVĚT FYZIKY (pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy)
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060
5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Fyzika/Svět Fyziky je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda vyučované na 2. stupni, jeho obsah vychází ze vzdělávacího obsahu
Vzdělávacího vzdělávacího oboru Fyzika.
Předmět Fyzika/Svět Fyziky umožňuje žákovi poznávat přírodu jako systém, chápat důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomovat si užitečnosti
přírodních zákonitostí a jejich využití v praktickém životě. Rozvíjí dovednosti žáků pozorovat, měřit, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich
závěry a být schopen je ústně i písemně interpretovat. Vede žáky k osvojení si základních fyzikálních pojmů, veličin a zákonitostí, a tím jim umožňuje porozumět
fyzikálním jevům a procesům v přírodě.
5.6.1.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Obsah vyučovacího předmětu je rozdělen do sedmi tematických celků – Látky a tělesa; Pohyb těles, Síly; Mechanické vlastnosti tekutin; Energie; Zvukové děje;
Elektromagnetické a světelné jevy; Vesmír.
Fyzika je povinným vyučovacím předmětem pro žáky 2. stupně v 6. - 9. ročníku. Týdenní časová dotace je v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny a v 8. ročníku 1 hodina.
Svět fyziky je povinným vyučovacím předmětem pro žáky 2. stupně v 6. - 9. ročníku ve třídách s rozšířenou výukou estetické výchovy. Týdenní časová dotace je v 7.
a 9. ročníku 2 hodiny a v 6. a 8. ročníku 1 hodina.
Předmět je vyučován zpravidla v kmenových třídách, odborné učebně nebo v rámci exkurzí ( Planetárium, Technické muzeum ap.) mimo budovu školy.
Mezipředmětově je Fyzika/Svět fyziky spjata především s ostatními předměty oblasti Člověk a příroda - Zeměpisem, Chemií a Přírodopisem, dále kooperuje s
Informatikou, Matematikou a Pracovními činnostmi.
Předmětem prolínají průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova.
5.6.1.3 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Fyzika/Svět Fyziky
Kompetence k učení
 předkládáme žákům různé metody poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů
 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace z různých zdrojů
 umožňujeme žákům pozorovat, měřit a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry
 používáme při hodnocení prvky pozitivní motivace
 motivujeme žáky pro celoživotní učení
Kompetence k řešení problémů
 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování při řešení problémů
 vytváříme praktické problémové fyzikální úlohy a situace, na kterých učíme žáky prakticky problémy řešit
 podporujeme v žácích samostatnost, tvořivost
 vedeme žáky k zobecňování poznatků v různých oblastech života
- 128 -
Školní vzdělávací program Dát šanci každému
Verze – 3
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060
Kompetence komunikativní
 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím i mezi žáky navzájem
 učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky
 vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci.
 učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování
 podporujeme sebehodnocení a hodnocení druhých
Kompetence sociální a personální
 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i spolužáků
 vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů
 minimalizujeme používání frontální metody výuky
 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
Kompetence občanské
 vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití fyziky
 vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí
 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích
 učíme žáky preventivně předcházet úrazům a poskytnout účinnou první pomoc při úraze
 vedeme k dodržování stanovených pravidel chování ve škole i odborné učebně
 vedeme žáky k odpovědnosti za své vzdělání
Kompetence pracovní
 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
 učíme žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie
 učíme žáky chránit si při práci své zdraví
 podporujeme využívání výpočetní techniky a internetu
 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků
 seznamujeme žáky s různými profesemi s blízkým vztahem k fyzice, a tak pomáháme žákům při volbě jejich budoucího povolání
 dodržujeme důsledně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vedeme k dodržování stanovených pravidel bezpečné práce při fyzikálních měřeních,
pozorováních a experimentech
5.6.1.4 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Fyzika
LÁTKY A TĚLESA
Očekávané výstupy
žák
1.1 - změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
1.2 - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
1.3 - předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
1.4 - využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů
- 129 -
Školní vzdělávací program Dát šanci každému
Verze – 3
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060
POHYB TĚLES
SÍLY
Očekávané výstupy
žák
2.1 - rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
2.2 - využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles
2.3 - změří velikost působící síly
2.4 - určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici
2.5 - využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích
2.6 - aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů
MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
Očekávané výstupy
žák
3.1 - využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů
3.2 - předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní
ENERGIE
Očekávané výstupy
žák
4.1 - určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
4.2 - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
4.3 - využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
4.4 - určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
4.5 - zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí
ZVUKOVÉ DĚJE
Očekávané výstupy
žák
5.1 - rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku
5.2 - posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí
- 130 -
Školní vzdělávací program Dát šanci každému
Verze – 3
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060
ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
Očekávané výstupy
žák
6.1 - sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
6.2 - rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
6.3 - rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
6.4 - využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
6.5 - využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní
6.6 - zapojí správně polovodičovou diodu
6.7 - využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh
6.8 - rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při
analýze průchodu světla čočkami
VESMÍR
Očekávané výstupy
žák
7.1 - objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet
7.2 - odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
- 131 -
Školní vzdělávací program Dát šanci každému
Verze – 3
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060
5.6.1.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika/Svět Fyziky
FYZIKA - 6. ROČNÍK – SVĚT FYZIKY
Školní ročníkový výstup
Učivo
Těleso a látka
1.1 - určí a porovná vybrané vlastnosti těles a látek
1.2 - doloží na příkladech, že působení dvou těles je vždy vzájemné
1.2 - charakterizuje pojem neustálý pohyb části, uvede příklady tohoto jevu
Veličiny a jejich měření
1.1 - uvede hlavní jednotku délky, její díly a násobky; vzájemně je převádí
1.1 - změří danou délku délkovým měřidlem výsledek zapíše, určí odchylku měření a
aritmetický průměr z naměřených hodnot délky
1.1 - určí polohu daného předmětu v prostoru pomocí souřadnic
1.1 - uvede hlavní jednotku objemu, její díly a násobky; vzájemně je převádí
1.1 - vyjádří objem při dané jednotce jinou jednotkou objemu
1.1 - změří objem kapalného, pevného tělesa s použitím odměrného válce, výsledek zapíše
a určí aritmetický průměr z naměřených hodnot objemů
1.1 - uvede hlavní jednotku hmotnosti, její díly a násobky; vzájemně je převádí
1.1 - zváží dané těleso pomocí různých typů vah, hmotnost zapíše a určí aritmetický
průměr z naměřených hodnot hmotností
1.1 - uvede hlavní jednotku času, její díly a násobky; vzájemně je převádí
1.1 - měří různé časové úseky, výsledky zapíše a určí jejich aritmetický průměr
1.3 - popíše princip teploměru, uvede některé typy teploměrů
1.1 - uvede jednotky teploty; změří teplotu, rozdíl teplot teploměrem
1.1 - uvede jednotku hustoty; vyjádří zadanou hustotu jinou jednotkou hustoty
1.1 - vyhledá hustotu v tabulkách
1.4 - vypočítá hustotu pomocí vztahu ρ = m / V; používá ho k řešení praktických úloh
1.1 - uvede jednotky rychlosti m/s a km/h; pomocí tabulek je převádí
2.2 - využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou
a časem u rovnoměrného pohybu těles
1.3 - na základě znalostí předpoví, jak se změní délka kovové tyče, objem kapaliny se
změnami teploty
Síla a její měření
1.1 - uvede jednotku síly
2.3 - změří siloměrem velikost působící síly
2.4 - určí druh působící síly v konkrétní situaci
Elektrické vlastnosti látek
1.2 - uvede druh elektrického náboje protonu, elektronu a neutronu
Těleso a látka
- vlastnosti, skupenství látek
- vzájemné působení těles
- Brownův pohyb, difúze
Veličiny a jejich měření
 Délka - rozměry těles, měření, přesnost
a chyby měření, převody jednotek
- 132 -
 Poloha - určení polohy
 Objem – jeho měření a převody jednotek
 Hmotnost - měření, převody jednotek
 Čas - měření času, převody jednotek
 Teplota - teplotní stupnice, měření
teploty
 Hustota - měření, výpočet, tabulky
 Pohyb těles, rychlost a její měření,
souvislost rychlosti, dráhy a času
 Roztažnost těles a látek
Síla a její měření
- síla a její jednotky, druhy sil, měření síly
siloměrem
Elektrické vlastnosti látek
- elektrický náboj a jeho zdroje
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
poznámky
Školní vzdělávací program Dát šanci každému
Verze – 3
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060
FYZIKA - 6. ROČNÍK– SVĚT FYZIKY
Školní ročníkový výstup
Učivo
1.2 - určí na základě znalosti počtu elektronů a protonů, zda jde o iont kladný, záporný nebo
o neutrální atom; určí na základě znalostí druhu náboje, zda se dvě tělesa budou
přitahovat, odpuzovat, či zda na sebe nebudou elektricky působit
1.2 - vysvětlí na příkladu pojem elektrování tělesa
1.2 - objasní vznik blesku
2.4 - popíše elektrické pole pomocí siločar
6.3 - na příkladech rozliší vodiče, nevodiče a izolanty, popíše jejich vlastnosti
Magnetismus
2.4 - na základě pokusu rozliší látky magnetické a nemagnetické
6.5 - rozliší magnety přírodní a umělé; objasní pojem - magnetizace látky
6.5 - popíše póly magnetu; stanoví, které se vzájemně přitahují a odpuzují
6.5 - vysvětlí pojem magnetické pole; určí, jak se projevuje - indukční čáry
6.5 - objasní princip kompasu
Elektrický obvod
1.2 - vysvětlí princip elektrického proudu; na příkladech vysvětlí jeho účinky
6.1 - používá schématické značky; podle schématu sestaví jednoduchý el. obvod
6.1 - popíše a vysvětlí schéma jednoduchého reálného obvodu
6.1 - rozlišuje uzavřený a otevřený elektrický obvod
6.2 - uvede hlavní jednotky el. proudu, napětí; měří ampérmetrem a voltmetrem
6.2 - používá bezpečně elektrické spotřebiče
6.5 - vysvětlí vliv počtu závitů cívky na její magnetické účinky
6.5 - vysvětlí princip elektromagnetu a jeho praktické využití
- elektroskop, elektrometr
- elektrický výboj - blesk
- elektrické pole, tělesa v elektrickém poli
- elektrické vodiče a nevodiče
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
poznámky
Magnetismus
- magnety - jejich vlastnosti, přírodní a
umělé, působení magnetu na tělesa
- magnetická indukce a magnetování
- magnetické pole Země, kompas
- magnetické indukční čáry
Elektrický obvod
- elektrický proud, elektrické napětí
- zdroje elektrického napětí
- účinky elektrického proudu
- elektrické spotřebiče
- elektrický obvod, jeho schéma
- jednoduchý elektrický obvod
- bezpečnost při práci s elektřinou - zkrat
- magnetické pole cívky, elektromagnet
FYZIKA - 7. ROČNÍK– SVĚT FYZIKY
Školní ročníkový výstup
Učivo
Světelné jevy
6.8 - určí na základě znalosti úhlu dopadu a úhlu lomu paprsku na rozhraní dvou prostředí
nebo rychlosti světla v těchto prostředích, zda nastane lom od kolmice či ke kolmici
6.7 - popíše mezní úhel, uvede, co nastane při jeho překročení
6.7 - vypočte rychlost světla pomocí vzorce
6.8 - popíše chování paprsků na tenké spojce a rozptylce; aplikuje tuto znalost při
objasnění principu zobrazení tenkou čočkou
- 133 -
Světelné jevy
- přímočaré šíření světla, rychlost světla
- stín a polostín
- odraz světla na rovinném zrcadle
- kulová zrcadla
- lom světla
- čočky, zobrazení předmětů čočkami
- oko; optické klamy
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
poznámky
Školní vzdělávací program Dát šanci každému
Verze – 3
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060
FYZIKA - 7. ROČNÍK– SVĚT FYZIKY
Školní ročníkový výstup
Učivo
6.8 - vysvětlí princip zobrazení lupou a oční čočkou; objasní lom, rozklad světla na optickém
hranolu
Pohyb těles
2.1 - určí na příkladu, zda je těleso v klidu, v pohybu vzhledem k jinému tělesu
2.1 - vysvětlí rozdíl mezi trajektorií a dráhou; podle tvaru trajektorie rozezná, zda jde o
pohyb přímočarý či křivočarý
2.2 - popíše pohyb posuvný a otáčivý
2.2 - rozezná, ze znalosti dráhy a času, pohyb rovnoměrný  nerovnoměrný
2.2 - používá s porozuměním vztah: v = s / t k řešení praktických úloh
2.2 - vyjádří grafem závislost dráhy na čase při rovnoměrném pohybu, vyčte z grafu
hodnoty t, v
Síly a jejich vlastnosti
2.3 - pracuje s veličinou g a její jednotkou N / kg
2.3 - určí olovnicí svislý směr; změří danou sílu siloměrem, zapíše výsledek
2.5 - používá vztah Fg = m . g
2.4 - graficky znázorní skládání rovnoběžných, různoběžných sil, určí výslednici
2.4 - určí rameno síly, je-li dáno působiště síly a osa otáčení
2.6 - aplikuje vztah pro moment síly: M = F . r, při řešení praktických problémů
2.4 - popíše funkci páky a kladky v praxi a objasní princip nakloněné roviny
2.4 - charakterizuje tlakovou sílu, používá vztah pro výpočet tlaku p = F / S
2.4 - určí graficky i výpočtem výslednici dvou sil stejného, opačného směru
2.4 - vysvětlí, kdy dochází k rovnováze sil a určí, jakou velikost má
2.6 - charakterizuje těžiště tělesa jako působiště gravitační síly působící na těleso
2.5 - používá znalosti pohybových zákonů při objasňování běžných situací
Kapaliny
3.1 - uvede základní vlastnosti kapalin
3.1 - objasní podstatu Pascalova zákona a jeho praktické využití v hydraulice
3.1 - charakterizuje hydrostatický tlak, používá vzorec ph = h.ρ.g
3.2 - popíše účinky gravitační síly na kapalinu
3.2 - objasní podstatu Archimédova zákona a vyvodí z porovnání vztlakové a gravitační síly,
zda se těleso potopí, bude se vznášet nebo bude plavat
Plyny
3.1 - objasní pojem vztlaková síla v atmosféře; uvede příklady jejího praktického
využití
- optické přístroje - užití čoček v praxi
- rozklad světla hranolem, barvy
Pohyb těles
- klid a pohyb tělesa
- posuvný a otáčivý pohyb
- průměrná rychlost, okamžitá rychlost
- měření rychlosti
- rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
- dráha rovnoměrného pohybu, grafy
- dráha nerovnoměrného pohybu
- výpočet doby rovnoměrného pohybu
Síly a jejich vlastnosti
- vzájemné působení těles
- síla, skládání rovnoběžných sil
- skládání různoběžných sil
- tíhová síla a těžiště
- setrvačnost
- síla a změny pohybu
- akce a reakce
- otáčivý účinek síly
- tlak, tlaková síla
- smykové tření
- valivé tření a odpor prostředí
- 134 -
Kapaliny
- vlastnosti kapalin, povrchové napětí
- závislost hustoty kapaliny na teplotě
- kapilární jevy
- hydrostatický tlak
- spojené nádoby
- Archimédův zákon, Pascalův zákon
Plyny
- atmosférický tlak a jeho měření
- Archimédův zákon pro plyny
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
poznámky
EV 3 Průmysl a životní
prostředí  zpracuje návrhy
ochrany čistoty vody a vzduchu
Školní vzdělávací program Dát šanci každému
Verze – 3
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060
FYZIKA - 8. ROČNÍK– SVĚT FYZIKY
Školní ročníkový výstup
Učivo
Práce a energie
4.2 - uvede hlavní jednotku práce a výkonu
4.2 - aplikuje při řešení problémů a úloh vztahy: W = F . s, P = W / t
4.3 - objasní souvislost mezi konáním práce a pohybovou, respektive polohovou
energií tělesa
4.3 - charakterizuje vnitřní energii tělesa
Tepelné jevy
4.4 - určí množství přijatého či odevzdaného tepla tělesem ze znalosti hmotnosti
a změny teploty tělesa a měrné tepelné kapacity
4.4 - rozpozná na příkladech základní skupenské poměry: tání, tuhnutí,
zkapalnění, vypařování, var a vymezí hlavní faktory, na nichž závisí
4.4 - určí, jak se mění vnitřní energie tělesa při konání práce a při tepelné výměně
4.4 - uvede příklady formy tepelné výměny: vedením, tepelným zářením
Zvukové jevy
5.1 - uvede zdroje zvuku ve svém okolí; odůvodní, proč je přítomnost látkového
prostředí nezbytnou podmínkou pro šíření zvuku
5.1 - vysvětlí vznik ozvěny
5.1 - využije v konkrétních problémových úlohách poznatek, že rychlost zvuku
závisí na prostředí, v němž se zvuk šíří
5.1 - na příkladech vysvětlí pojmy ultrazvuk a infrazvuk
5.2 - uvede některé možnosti zmenšování škodlivých vlivů nadměrného hluku na
člověka a životní prostředí
Elektrický proud
6.2 - zapojí správně polovodičovou diodu v závěrném nebo propustném směru a
ověří její usměrňovací účinek
6.2 - uvede příklady zdrojů elektrického napětí, určí směr el. proudu v el. obvodu
6.4 - objasní Ohmův zákon a aplikuje ho při řešení praktických úloh
6.4 - objasní princip rezistoru s plynule proměnným odporem
6.1 - vysvětlí funkci pojistky v elektrickém obvodu
6.2 - objasní pojmy elektromagnetická indukce, indukovaný proud a napětí
6.2 - popíše princip vzniku střídavého proudu, napětí
6.2 - rozliší proud stejnosměrný a střídavý na základě jejich časového průběhu
6.2 - objasní činnost transformátoru a uvede příklady jeho využití v praxi
6.5 - ověří, zda je v okolí cívky magnetické pole; znázorní grafický průběh
indukčních čar a určí, jak se mění magnetické pole, prochází-li obvodem
větší proud
6.5 - vysvětlí princip elektromotoru a jeho využití v praxi
Práce a energie
- práce, výkon, energie, účinnost
- polohová energie, pohybová energie
- přeměny energie, zákon zachování
energie ( perpetum mobile )
Tepelné jevy
- vnitřní energie tělesa, teplo
- změna vnitřní energie tělesa konáním
práce, kalorimetrická rovnice
- tepelná výměna
- skupenské přeměny - tání a tuhnutí, var,
vypařování, kapalnění
Zvukové jevy
- vlastnosti pružných těles
- kmitavý pohyb, kmitání pružných těles
- vlnění příčné a podélné
- zvuk, zdroje zvuku, šíření zvuku
- ultrazvuk, infrazvuk
- vnímání zvuku, hlasitost, záznam a
reprodukce zvuku
Elektrický proud
- elektrický náboj
- elektrický proud a jeho příčiny
- Ohmův zákon
- elektrický odpor vodiče
- závislost odporu na teplotě
- cívky, zapojování rezistorů
- reostat, potenciometr
- vnitřní odpor zdroje
- elektromotory
- 135 -
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy, poznámky
EV 4 Náš životní styl (spotřeba věcí, energie,
odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí) 
navrhne způsoby snížení energetické náročnosti
našeho životního stylu
Školní vzdělávací program Dát šanci každému
Verze – 3
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060
FYZIKA - 9. ROČNÍK– SVĚT FYZIKY
Školní ročníkový výstup
Učivo
Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy, poznámky
Energie a její přeměny
4.3 - objasní pojmy jaderná síla, jaderná energie, radioaktivita
4.3 - vysvětlí princip řetězová reakce a poukáže na možná nebezpečí
4.5 - vysvětlí princip jaderného reaktoru, jaderné elektrárny
4.5 - popíše principy chování při radiační havárii
4.5 - vyjmenuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie a porovná jejich
využití z hlediska vlivů na životní prostředí
4.5 - stručně popíše principy fungování tepelné, vodní, větrné, sluneční
elektrárny
4.5 - popíše principy chování při radiační havárii
Vesmír
7.1 - vymezí sluneční soustavu a stručně charakterizuje její jednotlivé složky
7.1 - porovná planety sluneční soustavy podle vybraných kritérií
7.1 - objasní ( kvalitativně ) střídání dne a noci otáčením Země kolem své osy a
střídaní ročních období obíháním Země kolem Slunce
7.1 - aplikuje poznatky o gravitačních silách na pohyb planet, měsíců ve sluneční
soustavě
7.1 - objasní (kvalitativně) vznik měsíčních fází
7.2 - uvede základní rozdíly mezi hvězdou a planetou
7.2 - rozliší a pojmenuje vybrané útvary na mapě hvězdné oblohy, používá ji k
vyhledání a pozorování blízkých vesmírných těles, o svém pozorování
pořídí záznam
Energie a její přeměny
- obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie a jejich využití
- jaderná energie a její využití
- ochrana člověka za mimořádných
událostí – radiační havárie
EV 2 Energie (energie a život, vliv energetických
zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie,
možnosti a způsoby šetření, místní podmínky) 
navrhne způsoby šetření energie ve škole,
domácnosti (plakát, prezentace)
Vesmír
- sluneční soustava
- hvězdy, jejich vznik a složení
- planety, komety a měsíce
- Newtonův gravitační zákon
- 136 -
Download

5.6.1 Fyzika, Svět fyziky