MAGISTRÁT M!STA LIBEREC
odbor stavební ú"ad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111, fax. 485 243 624
!.j.: SURR/7130/036966/12-Ja
CJ MML 096895/12
Oprávn"ná ú#ední osoba: Bc. Andrea Janská
Tel. 485243611
Liberec, dne 13.7.2012
Spole#enství vlastník$ Žitná 683, 684, 685
Žitná #.p. 684
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková #ást:
Magistrát m"sta Liberec, odbor stavební ú#ad, jako stavební ú#ad p#íslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona $. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním #ádu (stavební zákon), ve zn"ní pozd"jších
p#edpis% (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním #ízení p#ezkoumal podle § 109 až 114 stavebního
zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 15.3.2012 podalo
Spole#enství vlastník$ Žitná 683, 684, 685, I% 28729668, Žitná #.p. 684, Liberec VI-Rochlice,
460 06 Liberec 6,
které zastupuje Spole#enství vlastník$ Žitná 683, 684, 685, I% 28729668, Žitná #.p. 684,
Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
které zastupuje Michal Bezucha, Strakonická #.p. 175/7, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08
Liberec 8
(dále jen "stavebník"), a na základ" tohoto p#ezkoumání:
I.
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky $. 526/2006 Sb., kterou se provád"jí
n"která ustanovení stavebního zákona ve v"cech stavebního #ádu
stavební povolení
na stavbu:
Oprava, sanace a zateplení panelového bytového domu #.p. 683, 684, 685,
Liberec VI-Rochlice, ulice Žitná
(dále jen "stavba") na pozemku parc. $. 985/14, 985/15, 985/16 v katastrálním území Rochlice u Liberce.
Stavba obsahuje:
opravu, sanaci a zateplení panelového bytového domu #.p. 683, 684, 685, Liberec VI-Rochlice, ulice
Žitná, který obsahuje sedm nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Stavebními úpravami
bude provedeno
-
statické zajišt&ní - dodate#né kotvení parapetních dílc$ k nosným p"í#ným st&nám
-
sanace a povrchová ochrana obvodového plášt& - aplikace systému povrchové ochrany a
dodate#né zateplení obvodových konstrukcí ETICS weber.therm
!.j. CJ MML 096895/12
str. 2
-
oprava lodžií - ochrana výztuže, reprofilace betonových dílc$ a styk$ nosné konstrukce
lodžií systémem Weber Terranova, povrchová ochrana betonových dílc$ a styk$ nosné
konstrukce lodžií systémem Terranova a úprava stávajícího zábradlí lodžií a nové kotvení
-
zateplení st"ešního plášt&
-
oprava navazujících a dopl'kových konstrukcí
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Radovan Novotný,
Frimlova $.p. 319/29, Liberec V - Kristiánov, 460 05 Liberec 5; p#ípadné zm"ny nesmí být
provedeny bez p#edchozího povolení stavebního ú#adu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu ú#adu termín zahájení stavby.
3. Termín pro dokon$ení stavby: stavba bude dokon$ena do dvou let ode dne zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu ú#adu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Dokon$ení stavby (pro záv"re$nou kontrolní prohlídku).
5. Stavba bude provád"na stavebním podnikatelem: Stavebník písemn" oznámí stavebnímu ú#adu, kdo
bude vykonávat odborné vedení stavby a doloží doklad o zp%sobilosti tuto $innost vykonávat.
6. Stavba musí být opat#ena štítkem "STAVBA POVOLENA" s ozna$ením stavby, se jménem
stavebníka atd. ( § 7 vyhlášky $. 526/2006 Sb.).
7. V pr%b"hu realizace stavby musí být spln"ny všechny p#edpisy týkající se ochrany životního
prost#edí. Zejména musí být dodržovány p#edpisy o likvidaci odpad%, zne$iš&ování ovzduší a
hygienické p#edpisy o ochran" okolí staveb p#ed nadm"rným hlukem. Maximální ekvivalentní
hladina vn"jšího hluku v dob" od 22.00 do 6.00 hod. nesmí p#ekro$it 40 dB.
Ú$astníci #ízení na n"ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Stavební bytové družstvo S E V E R, I! 00042579, Lipová $.p. 596/7, 460 31 Liberec IV-Perštýn,
Petr Wünsch, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Alice Šoltysová, Žitná $.p. 683, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Jana Šlechtová, Žitná $.p. 683, Liberec VI - Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Iveta Šimonová, Žitná $.p. 684, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Dagmar Sýkorová, Žitná $.p. 684, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Miroslav Soukup, Žitná $.p. 684, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Pavlína Sedlá$ková, Stroupežnického $.p. 1222, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Aleš Rylich, Žitná $.p. 684, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Bohdan Rozmarin, Žitná $.p. 684, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Ingeborg Rossmannová, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Marie Pospíšilová, Žitná $.p. 683, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Eva Pe#tová, Žitná $.p. 684, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Jasmína Panenková, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Ji#ina Nováková, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Vladimíra Nejeschlebová, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Liána Maliariková, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Helena Mad"rová, Žitná $.p. 684, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Ing. Karel Mader, Neveklovská $.p. 523/2, Kr$, 140 00 Praha 4,
Stanislav Lehký, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Kv"ta Latislavová, Žitná $.p. 683, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Hana Kadavá, Žitná $.p. 683, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Vladimír Ježek, Žitná $.p. 683, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Ji#í Hypš, Žitná $.p. 683, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Radek Horák, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Lenka Hanušová, Žitná $.p. 683, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Dagmar Hamplová, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Petr Dušek, Žitná $.p. 683, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Václav Duda, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
!.j. CJ MML 096895/12
str. 3
Mária Dejlová, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Stanislav Blažek, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Radka Baierová, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Petr Antoni, Krymská $.p. 528/36, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Dana Alaxinová, Schillerova $.p. 280/18, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
které zastupuje Spole$enství vlastník% Žitná 683, 684, 685, I! 28729668, Žitná $.p. 684, Liberec VIRochlice, 460 06 Liberec 6,
které zastupuje Michal Bezucha, Strakonická $.p. 175/7, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8
Od$vodn&ní:
Dne 15.3.2012 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební #ízení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky pot#ebnými pro její #ádné
posouzení, byl stavebník dne 15.3.2012 vyzván k dopln"ní žádosti a #ízení bylo p#erušeno. Žádost byla
dopln"na dne 16.5.2012.
Stavební ú#ad oznámil zahájení stavebního #ízení známým ú$astník%m #ízení a dot$eným orgán%m.
Stavební ú#ad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na míst" a ústního
jednání, protože mu pom"ry staveništ" byly dob#e známy a žádost poskytovala dostate$né podklady pro
posouzení stavby, a stanovil, že ve lh%t" do 10 dn% od doru$ení tohoto oznámení mohou ú$astníci #ízení
uplatnit své námitky a dot$ené orgány svá stanoviska.
Stavební ú#ad v provedeném stavebním #ízení p#ezkoumal p#edloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, a to za sou$innosti s ú$astníky #ízení a s dot$enými orgány; t"mto osobám
bylo zahájení #ízení oznámeno a mohly se k n"mu vyjád#it, podat stanoviska pop#ípad" námitky a zjistil,
že jejím uskute$n"ním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chrán"né stavebním zákonem, p#edpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními p#edpisy.
Projektová dokumentace stavby spl'uje obecné technické požadavky na stavby. Stavební ú#ad v pr%b"hu
#ízení neshledal d%vody, které by bránily povolení stavby.
Stavební ú#ad zajistil vzájemný soulad p#edložených závazných stanovisek dot$ených orgán%
vyžadovaných zvláštními p#edpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební ú#ad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p#edpis% ve
výroku uvedených.
Ú$astníci #ízení - další dot$ené osoby:
Milada Blažková, Arnošt Brož, Martin !erník, Pavel Dostál, Petra Dudová, Libor Dytrych, Eva
Dytrychová, Zuzana Horáková, Zde'ka Hušáková, Marcela Kalinová, Eva Ko&átková, Ji#ina
Krupauerová, Kv"tuše Lehká, Barbora Leksová, Ji#í Mašek, Ji#í Mašek, Helena Mašková, Marie
N"mcová, Josef N"mec, Petra Nitsche, Otta Novák, Miroslav Panenka, Antonín Pospíšil, Iva Sklená#ová,
Jan Smetana, Alžb"ta Smetanová, Martin Soják, Marcela Soukupová, Bohuslava Svatošová, Jaroslav
Šlechta, Pavel Šoltys, Ivana Wünschová,
Vypo#ádání s návrhy a námitkami ú$astník%:
Ú$astníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypo#ádání s vyjád#eními ú$astník% k podklad%m rozhodnutí:
- Ú$astníci se k podklad%m rozhodnutí nevyjád#ili.
Stavební ú"ad rozhodoval na základ& t&chto doklad$:
-
plné moci pro Michala Bezuchu, Strakonická $.p. 175/7, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08
Liberec 8
-
zápisu ze shromážd"ní Spole$enství vlastník% Žitná 683, 684, 685 ze dne 26.4.2012 + presen$ní
listina
závazného stanoviska Hasi$ský záchranný sbor Libereckého kraje $.j.:HSLI-389-2/K(-P-PRE2-2012
ze dne 9.2.2012
-
!.j. CJ MML 096895/12
-
str. 4
rozhodnutí Krajský ú#ad Libereckého kraje, odbor životního prost#edí a zem"d"lství $.j.:KULK
32743/2012 ze dne 14.5.2012
souhrnného vyjád#ení MML - odbor životního prost#edí $.j.:MML/ZP/Pi/016247/12-SZ 016247/12/2
ze dne 23.2.2012
energetický štítek obálky budovy
dokladu o vlastnictví
projektové dokumentace, zprac. Ing. Radovan Novotný
Upozorn&ní:
Stavebník je povinen se p"i realizaci stavby "ídit p"íslušnými ustanoveními stavebního zákona,
zejména ustanoveními §§ 152 – stavebník, 153 – stavbyvedoucí a stavební dozor, 156 – požadavky
na stavby, 157 – stavební deník a 160 – provád&ní staveb. Stavební ú"ad je oprávn&n kontrolovat a
požadovat doložení pln&ní uvedených povinností stavebníka a stavbyvedoucího.
U staveb pro bydlení je stanovena povinnost odborného vedení provád&ní stavby stavbyvedoucím
(tedy soustavná $innost autorizované osoby) a neposta#uje u nich pouze výkon stavebního dozoru!
Pou#ení ú#astník$:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn% ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního #ádu Krajského ú#adu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s pot#ebným po$tem stejnopis% tak, aby jeden stejnopis z%stal správnímu orgánu a
aby každý ú$astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú$astník pot#ebný po$et stejnopis%, vyhotoví je
správní orgán na náklady ú$astníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou $ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti od%vodn"ní rozhodnutí je nep#ípustné.
Stavební ú#ad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ov"#ené projektové dokumentace a štítek obsahující identifika$ní údaje o povolené stavb". Další
vyhotovení ov"#ené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek p#ed zahájením stavby umístit na viditelném míst" u vstupu na staveništ" a
ponechat jej tam až do dokon$ení stavby, p#ípadn" do vydání kolauda$ního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou ozna$it jiným vhodným zp%sobem s uvedením údaj% ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební ú#ad
!.j. CJ MML 096895/12
str. 5
Toto rozhodnutí musí být vyv&šeno na ú"ední desce po dobu 15 dn$, p"i#emž patnáctým dnem po
vyv&šení se písemnost považuje za doru#enou !
Vyv"šeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv"šení a sejmutí oznámení.
K vyv&šení:
Statutární m"sto Liberec
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona $. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 300 K$ byl zaplacen.
P"íloha:
• ov"#ená projektová dokumentace (bude p#edána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)
• štítek "Stavba povolena" (bude p#edán stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)
Obdrží:
ú$astníci (dodejky):
Michal Bezucha, Strakonická $.p. 175/7, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8
Statutární m"sto Liberec, nám. Dr. E. Beneše $.p. 1, Liberec I-Staré M"sto, 460 59 Liberec 1
Dot$ené orgány státní správy
Hasi$ský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
sídlo: Barví#ská $.p. 29/10, Liberec III - Je#áb, 460 01 Liberec 1
Krajský ú#ad Libereckého kraje, odbor životního prost#edí a zem"d"lství, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu $.p. 642/2A, 461 80 Liberec IV - Perštýn
MML - odbor životního prost#edí, nám. Dr. E. Beneše $.p. 1, Liberec I-Staré M"sto, 460 59 Liberec 1
ú$astníci obdrží ve#ejnou vyhláškou:
Milada Blažková, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Arnošt Brož, Nezvalova $.p. 654/7, Liberec XV - Starý Harcov, 460 15 Liberec 15
Martin !erník, Žitná $.p. 684, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Pavel Dostál, Žitná $.p. 684, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Petra Dudová, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Libor Dytrych, Terronská $.p. 851, 511 01 Turnov 1
Eva Dytrychová, Terronská $.p. 851, 511 01 Turnov 1
Zuzana Horáková, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Zde'ka Hušáková, U Lípy $.p. 643, 273 07 Vina#ice u Kladna
Marcela Kalinová, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Eva Ko&átková, nám"stí Dr. Beneše $.p. 1279/9, 430 01 Chomutov 1
Ji#ina Krupauerová, Borový vrch $.p. 794/52, Liberec XIV - Ruprechtice, 460 01 Liberec 1
Kv"tuše Lehká, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Barbora Leksová, Žitná $.p. 684, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Ji#í Mašek, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Ji#í Mašek, Žitná $.p. 683, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Helena Mašková, Žitná $.p. 683, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
!.j. CJ MML 096895/12
str. 6
Marie N"mcová, Žitná $.p. 684, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Josef N"mec, Žitná $.p. 684, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Petra Nitsche, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Otta Novák, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Miroslav Panenka, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Antonín Pospíšil, Žitná $.p. 683, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Iva Sklená#ová, Kate#inská $.p. 147, Liberec XVII-Kate#inky, 460 14 Liberec 14
Jan Smetana, Fu$íkova $.p. 130/3, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Alžb"ta Smetanová, Fu$íkova $.p. 130/3, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Martin Soják, Žitná $.p. 819, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Marcela Soukupová, Žitná $.p. 684, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Bohuslava Svatošová, Žitná $.p. 684, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Jaroslav Šlechta, Žitná $.p. 683, Liberec VI - Rochlice, 460 06 Liberec 6
Pavel Šoltys, Žitná $.p. 683, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Ivana Wünschová, Žitná $.p. 685, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Zal.p!.arch.:".p.683/LVI-Rochlice
Download

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C