Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC HC-V210 .
Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC HC-V210 v uživatelské příručce (informace, specifikace,
bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.
Návod k použití PANASONIC HC-V210
Návod k obsluze PANASONIC HC-V210
Uživatelská příručka PANASONIC HC-V210
Příručka pro uživatele PANASONIC HC-V210
Návod na použití PANASONIC HC-V210
Vaše uživatelský manuál
PANASONIC HC-V210
http://cs.yourpdfguides.com/dref/4729737
Abstrakt manuálu:
≥ Neopravujte zařízení vy sami. @@Při výměně použijte výhradně typ doporučený výrobcem. ≥ Při likvidaci akumulátorů se, prosím, obraťte na místní
instituce nebo dealera a zeptejte se na správný způsob likvidace. ∫ EMC Elektromagnetická kompatibilita Tento symbol (CE) je umístěn na identifikačním
štítku. UPOZORNĚNÍ! Abyste zamezili riziku požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku, ≥ Neinstalujte ani nevkládejte toto zařízení do
knihovny, vestavěné skříně nebo podobného ohraničeného prostoru. Ujistěte se o řádném větrání zařízení. ≥ Nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami,
ubrusy, záclonami a podobnými předměty. ≥ Nepokládejte na zařízení zdroje volných plamenů jako například svíčky. Síťová zástrčka zařízení odpojuje.
Zařízení nainstalujte tak, aby bylo možné v případě jakýchkoli problémů okamžitě vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.
∫ Identifikační označení výrobku Výrobek HD videokamera s vysokým rozlišením Síťový adaptér Umístění Držák akumulátoru Spodní část ∫ Akumulátor
Výstraha Riziko ohně, výbuchu a popálenin. Nesnažte se demontovat, nezahřívejte nad 60 oC nebo nespalujte. (CZE) VQT4T57 27 HCV210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze.book 28 ページ 2013年1月11日 金曜日 午前8時54分 ∫ Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z
elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií z domácností Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že
použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného domácího odpadu. Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné jen
pokud odevzdáte tato zařízení a použité baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými národnímu předpisy a se
Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit cenné suroviny a předcházet možným negativním účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které
jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s odpady. Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou
místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili. Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s
národní legislativou a místními předpisy. Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské Unie (EU) Pokud chcete likvidovat elektrická nebo
elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace. [Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou Unii (EU)] Tyto
symboly platí jen v zemích Evropské unie.
Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace. @@@@@@@@≥
Magnetické pole vytvářené reproduktory nebo silnými motory může poškodit zaznamenaná data nebo zkreslit snímky. ≥ Elektromagnetické záření vytvářené
mikroprocesory může nepředvídaně ovlivnit činnosti tohoto zařízení a rušit obraz a/nebo zvuk. ≥ V případě ovlivnění činnosti tohoto zařízení
elektromagnetickým zařízením, které se projeví ukončením správné činnosti, vypněte toto zařízení a vyjměte akumulátor nebo odpojte síťový adaptér. Poté
vložte akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový adaptér a spusťte toto zařízení. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti rozhlasových vysílačů nebo vedení
vysokého napětí. ≥ Při záznamu v blízkosti rozhlasových vysílačů nebo vedení-vysokého napětí může být zaznamenaný obraz a/nebo zvuk nepříznivě ovlivněn.
Připojení k televizoru / ≥ Pokaždé používejte dodaný minikabel HDMI nebo originální minikabel Panasonic HDMI (RP-CDHM15, RP-CDHM30: volitelné
příslušenství). ≥ Nepoužívejte jiné AV kabely než dodaný kabel. ≥ Pokaždé používejte originální mini kabel od firmy Panasonic HDMI (RP-CDHM15, RPCDHM30: volitelné příslušenství).
Připojení k PC ∫ Formát záznamu pro záznam filmů Pro záznam filmů s použitím tohoto zařízení si můžete zvolit formát záznamu AVCHD*1, iFrame nebo
MP4. *1 / Je kompatibilní s AVCHD Progressive (1080/50p). AVCHD: Je vhodné pro sledování na televizoru s vysokým rozlišením nebo pro uložení na
disk*2. *2 / Pro uložení obrazu zaznamenaného v rozlišení 1080/50p je třeba zkopírovat disk pomocí dodaného softwaru HD Writer LE 2.0. iFrame: Jedná se
o formát záznamu vhodný pro přehrávání nebo editaci na Mac (iMovie’11). ≥ Není kompatibilní s filmy zaznamenanými ve formátu AVCHD. MP4: Jedná se o
formát záznamu vhodný pro přehrávání nebo editaci v počítači. ≥ Není kompatibilní s filmy zaznamenanými ve formátu AVCHD. ∫ Odškodnění v souvislosti s
natočeným obsahem Společnost Panasonic nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé škody v důsledku jakéhokoli druhu problémů, který způsobí
ztrátu záznamu či editovaného obsahu, a negarantuje žádný obsah v případě, že záznam nebo editace řádně nefunguje.
Vaše uživatelský manuál
PANASONIC HC-V210
http://cs.yourpdfguides.com/dref/4729737
Stejně tak se výše uvedené týká případu, kdy je zařízení předmětem jakéhokoli druhu opravy (včetně jakýchkoli jiných součástí, které se nevztahují k
vestavěné paměti). (CZE) VQT4T57 29 HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze.book 30 ページ 2013年1月11日 金曜日 午前8時54分 ∫ Kondenzace
(Když dochází k zamlžení objektivu nebo LCD monitoru) K výskytu kondenzace dochází při změně teploty nebo vlhkosti, jako například v případě, že je
zařízení přeneseno zvenku nebo z chladu do teplé místnosti. Postupujte, prosím, opatrně, protože by mohlo dojít ke znečištění, zplesnivění nebo poškození
objektivu nebo LCD monitoru. Při přenášení tohoto zařízení na místo s jinou teplotou lze předejít kondenzaci, a to tak, že ponecháte zařízení, aby se po dobu
jedné hodiny ohřálo na teplotu v cílové místnosti (když je rozdíl teplot výrazný, umístěte zařízení do plastového sáčku nebo něčeho podobného, odstraňte
vzduch ze sáčku a sáček utěsněte).
Při výskytu kondenzace vyjměte akumulátor a/ nebo odpojte síťový adaptér a nechte zařízení tak, jak je, na dobu jedné hodiny. Poté, co se zařízení přizpůsobí
okolní teplotě, zamlžení zmizí přirozenou cestou. ∫ Pro potřeby tohoto návodu ≥ V tomto návodu jsou paměťové karty SD, paměťové karty SDHC a paměťové
karty SDXC označované jako “karty SD”. @@@@@@@@@@@@@@@@Správná čísla výrobku z prosince 2012. Mohou být předmětem změny.
@@Nabíječka akumulátoru (VW-BC10E) Akumulátor (lithium/VW-VBY100) AV kabel K2KYYYY00223 Akumulátor (lithium/VW-VBT190) Akumulátor
(lithiod napětím). @@@@Nepoužívejte síťový adaptér jiného zařízení. @@Nepoužívejte jej s jiným zařízením. @@@@@@Nepoužívejte je s jiným
zařízením. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/  1 2 Zapněte napájení PC. @@@@@@@@@@@@@@≥ Vypněte napájení stisknutím
tlačítka napájení. (l 41) (CZE) VQT4T57 37 HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze.book 38 ページ 2013年1月11日 金曜日 午前8時54分 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
≥ ≥ ≥ Nepoužívejte jiné síťové adaptéry než dodaný. Doporučujeme používat akumulátory Panasonic (l 34). Při používání jiných akumulátorů nemůžeme
zaručit kvalitní funkci tohoto výrobku.
Nezahřívejte ani nevystavujte plamenům. Nenechávejte akumulátor(y) v automobilu, který je delší dobu vystaven přímému slunečnímu světlu se zavřenými
dveřmi a okny. Když nehodláte používat zařízení delší dobu, z bezpečnostních důvodů odpojte USB kabel od zařízení. V závislosti na operačním prostředí,
které používá PC, se může stát, že nabíjení nebude možné (například v případě uživatelsky přizpůsobeného PC). K zastavení nabíjení dojde při vypnutí
napájení PC nebo při jeho nuceném přechodu do pohotovostního režimu. Nabíjení bude obnoveno po opětovném zapnutí PC nebo po probuzení z
pohotovostního režimu. V případě připojení zařízení k Panasonic rekrodéru Blu-ray disků nebo k DVD rekordéru prostřednictvím USB kabelu bude zařízení
nabíjeno i v případě vypnutí nabíjení. Doba nabíjení a doba záznamu ∫ Doba nabíjení/záznamu ≥ Teplota: 25 oC/relativní vlhkost: 60%RH / ≥ Doby nabíjení
v závorce platí pro nabíjení z USB zásuvky. HC-V210/HC-V210M Číslo modelu akumulátoru [Napětí/Kapacita (Minimální)] Dodaný akumulátor/ VWVBT190 (volitelné příslušenství) [3,6 V/1940 mAh] Doba nabíjení Formát záznamu Režim záznamu [1080/50p] 2 h 20 min (5 h 20 min) AVCHD iFrame MP4
[HA] [HG], [HE] Maximální doba nepřetržitého záznamu 2 h 20 min 2 h 25 min 2 h 30 min 2 h 55 min 3h Aktuální doba záznamu 1 h 10 min 1 h 15 min 1 h
30 min 38 VQT4T57 (CZE) HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze.book 39 ページ 2013年1月11日 金曜日 午前8時54分 ≥ Když je toto zařízení
připojeno k PC, k rekordéru disků Blu-ray od firmy Panasonic nebo k DVD rekordéru, bude docházet ke zméné doby uvedené v závorkách.
HC-V110 Číslo modelu akumulátoru [Napětí/Kapacita (Minimální)] Dodaný akumulátor/ VW-VBY100 (volitelné příslušenství) [3,6 V/970 mAh] Doba
nabíjení Formát záznamu Režim záznamu [HA], [HG], [HE] Maximální doba nepřetržitého záznamu 1 h 15 min 1 h 25 min 1 h 30 min Aktuální doba
záznamu 40 min 50 min 2 h 20 min (3 h 10 min) AVCHD iFrame MP4 ≥ Tyto doby jsou přibližné. ≥ Uvedená doba nabíjení se vztahuje na kompletně vybitý
akumulátor. Doba nabíjení akumulátoru v příliš teplém/chladném prostředí nebo po dlouhodobé nečinnosti akumulátoru by mohla být delší než obvykle. ≥
Aktuální doba možného záznamu se vztahuje na dobu možného záznamu na kartu při opakovaném spouštění/zastavování záznamu, vypínání/zapínání zařízení,
pohybování páčkou zoomu apod. ∫ Indikace o kapacitě akumulátoru Na LCD monitoru se zobrazí ukazatel zbývající kapacity akumulátoru.
Vaše uživatelský manuál
PANASONIC HC-V210
http://cs.yourpdfguides.com/dref/4729737
≥ Zobrazení na displeji se mění s ubývající kapacitou akumulátoru. # # # # Po vybití akumulátoru bude blikat červeně. Nabijte akumulátor nebo jej vyměňte
za jiný, plně nabitý. (CZE) VQT4T57 39 HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze.book 40 ページ 2013年1月11日 金曜日 午前8時54分 Příprava Záznam
na kartu Toto zařízení může zaznamenávat statické snímky nebo filmy na kartu SD nebo do vestavěné paměti.
Ohledně záznamu na kartu si přečtěte následující informace. Karty, které lze použít v tomto zařízení Pro záznam filmů používejte paměťové karty SD
vyhovující Class 4 nebo vyšší SD Speed Class Rating. Potvrďte si, prosím, nejnovější informace o paměťových kartách SD/paměťových kartách SDHC/
paměťových kartách SDXC, které lze používat pro záznam filmu, na následující internetové stránce: http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam (Tato
internetová stránka je k dispozici pouze v angličtině.) ≥ Paměťovou kartu ukládejte mimo dosah dětí, aby ji nemohly polknout. Vložení/vyjmutí karty SD Při
použití karty SD, která není od firmy Panasonic nebo byla předtím použita v jiném zařízení, tuto kartu před jejím prvním použitím v tomto zařízení
naformátujte. (l 47) Při formátování karty SD budou všechna zaznamenaná data vymazána. Po vymazání dat již jejich obnova nebude možná. Upozornění:
Zkontrolujte, zda zhasnul indikátor.    Indikátor přístupu [ACCESS] A ≥ Během přístupu tohoto zařízení na kartu SD nebo do vestavěné paměti je
rozsvícen indikátor přístupu.
1 Otevřete kryt slotu pro kartu SD a vložte (vyjměte) kartu SD do (ze) slotu pro kartu B. ≥ Obraťte stranu se štítkem C ve směru zobrazeném na ilustraci a
zasuňte ji rovně, až na doraz. ≥ Při vyjímání karty SD zatlačte na její střed a vytáhněte ji rovně ven. 2 Bezpečně zavřete kryt slotu pro kartu SD. ≥ Bezpečně
jej zavřete, dokud neuslyšíte cvaknutí. 40 VQT4T57 (CZE) HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze.book 41 ページ 2013年1月11日 金曜日 午前8時54分
Příprava Zapnutí/vypnutí zařízení Můžete zapnout a vypnout napájení použitím tlačítka napájení nebo otevřením a zavřením LCD monitoru. Zapnutí a vypnutí
napájení prostřednictvím tlačítka napájení Zapněte zařízení otevřením LCD monitoru a stisknutím tlačítka napájení.  Vypnutí napájení Přidržte stisknuté
tlačítko napájení až do zhasnutí indikátoru stavu. A Rozsvítí se indikátor stavu.
@@@@@@(l 46) : [NASTAVENÍ] # [NASTAV. @@@@@@@@@@@@@@@@Stiskněte tlačítko a otevřete LCD . ≥ Provozní displej v režimu
statických snímků ( ) se během záznamu statických snímků rozsvítí červeně. (CZE) VQT4T57 43 HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze.book 44 ページ
2013年1月11日 金曜日 午前8時54分 Základní použití Použití zoomu ¬ Změňte režim na .
Páčka zoomu  6 W T Strana T: Snímání zblízka (přiblížení) Strana W: Širokoúhlé snímání (oddálení) ≥ Rychlost zoomu se liší podle míry posunutí páčky
zoomu. A Lišta zoomu Lišta zoomu je zobrazována během použití zoomu. Základní použití Přehrávání filmu/statických snímků 15.11. 2013 0 h 00m15 s je
zobrazeno pouze pro / 1 2 Změňte režim na .
 Zvolte ikonu volby režimu přehrávání A prostřednictvím 3/4/2 a stiskněte tlačítko ENTER. ≥ Tuto funkci lze také nastavit z nabídky. [NAST.VIDEA] nebo
[NAST.SNÍMKU] # [MÉDIA, VIDEO/FOTO] 44 VQT4T57 (CZE) HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze.book 45 ページ
2013年1月11日 金曜日 午前8時54分 3 / Vyberte statický snímek B nebo video C, které chcete přehrát pomocí 3/4/2/1 a stiskněte tlačítko ENTER.    
Proveďte volbu média a statického snímku nebo filmu pro přehrávání prostřednictvím 3/4/2/1 a stiskněte tlačítko ENTER. ≥ Když stisknete tlačítko MENU
nebo zvolíte film/statický snímek a stisknete tlačítko ENTER, nastavení bude ukončeno. *, *, ≥ Je-li vybrána položka videa, na displeji miniatur se zobrazí
ikona. ( , , ) ≥ Po výběru [ALL AVCHD] ve scéně 1080/50p dojde k zobrazení ikony .
* * Pouze / 4 Zvolte scénu nebo statický snímek, který má být přehrán, prostřednictvím 3/4/2/1 a poté stiskněte tlačítko ENTER. 15.11. 2013 0 h 00m15 s ≥ Při
volbě / a stisknutí tlačítka ENTER dojde k zobrazení následující (předcházející) strany. 5 D Zvolte ikony ovládání prostřednictvím 3/4/2/1. Ikona ovládání
0h00m00s ≥ Stisknutím tlačítka ENTER aktivujte/zrušte zobrazení provozní ikony. ≥ Stiskněte tlačítko 3 a spusťte/pozastavte přehrávání videosekvencí. 
(CZE) VQT4T57 45 HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze.book 46 ページ 2013年1月11日 金曜日 午前8時54分 Sledování videa/snímků na vašem
televizoru / Připojte toto zařízení k televizoru prostřednictvím mini HDMI kabelu (dodávaného) nebo AV kabelu (komerčně dostupného). Připojte toto zařízení
k televizoru prostřednictvím mini HDMI kabelu (volitelné příslušenství) nebo AV kabelu (dodávaného).
Vaše uživatelský manuál
PANASONIC HC-V210
http://cs.yourpdfguides.com/dref/4729737
Změňte režim na přehrávání. za účelem  A B Mini konektor HDMI [HDMI] A/V konektor [A/V] Základní použití Používání menu 1 2 Stiskněte tlačítko
MENU. Stisknutím tlačítka 3/4/2/1 zvolte top menu A a poté stiskněte tlačítko ENTER. 3 Zvolte podmenu B prostřednictvím 3/4 a stiskněte 1 nebo stiskněte
tlačítko ENTER. 4 Zvolte požadovanou položku prostřednictvím 3/4/2/1 a proveďte nastavení stisknutím tlačítka ENTER.
46 VQT4T57 (CZE) HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze.book 47 ページ 2013年1月11日 金曜日 午前8時54分 Návrat na předchozí zobrazení
Stiskněte kurzorové tlačítko 2 . Volba jazyka Tato volba vám umožňuje přepnout jazyk zobrazený na displeji nebo na stránce menu. @@Uložte důležitá data
do PC, na disk apod. @@@@Zvolte [ANO] a stiskněte tlačítko ENTER.
@@Zvolte [ANO] a stiskněte tlačítko ENTER. Pouze / Zobrazí se v případě připojení k USB HDD. ∫ Ikony ovládání činnosti / : Chcete-li přepnout stránku,
vyberte a stiskněte tlačítko ENTER. : Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, vyberte a stiskněte tlačítko ENTER. (CZE) VQT4T57 47 HCV210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze.book 48 ページ 2013年1月11日 金曜日 午前8時54分 Ostatní Technické údaje HD videokamera s vysokým
rozlišením Bezpečnostní informace Napájecí zdroj: DC 5,0 V (Při použití síťového adaptéru) DC 3,6 V (Při použití akumulátoru) Záznam; / 3,7 W 3,5 W
Formát záznamu videa: [AVCHD]; kompatibilní s formátem AVCHD verze 2.0 (AVCHD Progressive*1) [iFrame], [MP4]; Kompatibilita s formátem souboru
MPEG-4 AVC (.MP4) *1 Pouze / Komprese obrazu filmu: MPEG-4 AVC/H.264 Komprese zvuku: [AVCHD]; Dolby® Digital/2 k [iFrame], [MP4]; AAC/2 k
Režim záznamu a přenosová rychlost: [1080/50p]; Maximálně 28 Mbps (VBR)*2 [HA]; Průměrně 17 Mbps (VBR) [HG]; Průměrně 13 Mbps (VBR) [HE];
Průměrně 5 Mbps (VBR) [iFrame]; Maximálně 28 Mbps (VBR) [MP4]; Průměrně 1,5 Mbps (VBR) *2 Pouze / Ohledně velikosti snímku a doby možného
záznamu filmu vycházejte z návodu (ve formátu PDF). Formát záznamu statických snímků: JPEG (Design rule for Camera File system, vycházející ze
standardu Exif 2.
2) Počet zaznamenatelných snímků najdete v návodu k použití (ve formátu PDF). Probíhá nabíjení; / 7,7 W 5,3 W Záznamová média: Paměťová karta SD
Paměťová karta SDHC Paměťová karta SDXC Podrobnější informace o paměťových kartách SD použitelných v tomto zařízení najdete na straně 40.
Vestavěná paměť; 16 GB Obrazový senzor: Obrazový 1MOS senzor, typ 1/5,8 (1/5,8z) Celkem; 2510 K Účinné body; / Filmový záznam/Statický snímek; 2200
K (16:9) Filmový záznam/Statický snímek; 2070 K (16:9) Objektiv: Automatická clona, 38k optický zoom, F1.8 až F4.2 Ohnisková vzdálenost; 2,35 mm až
89,3 mm Makro (Automatické ostření v plném rozsahu) Odpovídající kinofilmu - 35 mm; / Filmový záznam/Statický snímek; 32,3 mm až 1365 mm (16:9)
Filmový záznam/Statický snímek; 34,4 mm až 1646 mm (16:9) Minimální zaostřovací vzdálenost; Běžná; Přibližně 3 cm (Wide)/Přibližně 1,6 m (Tele) / Tele
makro; Přibližně 70 cm (Tele) Příkon: 48 VQT4T57 (CZE) HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze.book 49 ページ
2013年1月11日 金曜日 午前8時54分 Zoom: / i.Zoom VYP. 42k i.Zoom VYP. 48k 72k i.
Zoom, 100k/2500k digitální zoom Funkce stabilizátoru obrazu: / Optický (Aktivní režim) Elektronický Monitor: LCD monitor široký 6,7 cm (2,7z) (Přibližně
230 K bodů) Mikrofon: Stereo Minimální požadované osvětlení: Přibližně 4 lx (1/25 s režimem slabého osvětlení v režimu scény) Přibližně 1 lx s funkcí
barevného nočního vidění Výstupní úroveň videa konektoru AV: 1,0 Vp-p, 75 h, systém PAL Výstupní úroveň videa minikonektoru HDMI: HDMI™
1080p*/1080i/576p * Pouze / Výstupní úroveň audia konektoru AV (Line): 251 mV, 600 h, 2 k Výstupní úroveň audia minikonektoru HDMI: [AVCHD]; Dolby
Digital/Lineární PCM [iFrame], [MP4]; Lineární PCM USB: Funkce čtečky Karta SD; Pouze čtení (Žádná podpora ochrany autorských práv) Vestavěná
paměť; Pouze čtení / Hi-Speed USB (USB 2.0), USB koncovka, typ Mini AB Funkce hostitelského USB zařízení (platí pro USB HDD) Hi-Speed USB (USB
2.0), USB koncovka, typ Mini B Funkce nabíjení akumulátoru (Slouží k nabíjení z USB zásuvky při vypnutém zařízení) Rozměry: 53 mm (Š)k60 mm (V)k114
mm (H) (včetně vyčnívajících součástí) Hmotnost: Přibližně 184 g [bez akumulátoru (dodaného) a karty SD (volitelné příslušenství)] Přibližně 185 g [bez
akumulátoru (dodaného)] Přibližně 181 g [bez akumulátoru (dodaného) a karty SD (volitelné příslušenství)] Provozní hmotnost: Přibližně 229 g [s
akumulátorem (dodaným) a kartou SD (volitelné příslušenství)] Přibližně 228 g [s akumulátorem (dodaným)] Přibližně 207 g [s akumulátorem (dodaným) a
kartou SD (volitelné příslušenství)] Provozní teplota: 0 oC až 40 oC Provozní vlhkost: 10%RH až 80%RH Doba možného použití akumulátoru: Viz strana 38
(CZE) VQT4T57 49 HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze.book 50 ページ 2013年1月11日 金曜日 午前8時54分 Síťový adaptér Informace pro vaši
bezpečnost / Napájecí zdroj: Střídavý proud 110 V až 240 V, 50/60 Hz Příkon: 12 W Stejnosměrný výstup: DC 5,0 V, 1,6 A Rozměry: 49 mm (Š)k24 mm
(V)k79 mm (H) Hmotnost: Přibližně 91 g Napájecí zdroj: Střídavý proud 110 V až 240 V, 50/60 Hz Příkon: 7W Stejnosměrný výstup: DC 5,0 V, 1,0 A
Rozměry: 48,9 mm (Š)k32,8 mm (V)k95,6 mm (H) Hmotnost: Přibližně 58 g 50 VQT4T57 (CZE) HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze.
Vaše uživatelský manuál
PANASONIC HC-V210
http://cs.yourpdfguides.com/dref/4729737
book 51 ページ 2013年1月11日 金曜日 午前8時54分 Ostatní Autorská práva ∫ Pečlivě respektujte autorská práva Pořizování záznamů již zaznamenaných
pásků či disků nebo jiného publikovaného nebo vysílaného materiálu pro jiné než vaše soukromé použití může porušovat autorská práva.
U některých typů záznamu může být omezeno i pořizování záznamu pro soukromou potřebu. @@@@@@Navštivte stránku http://www.mpegla.com. @@Pro
software kategorizovaný jako (3) odkazujte na podrobné podmínky používání uvedené na připojeném disku CD-ROM se softwarem.
∫ Licence ≥ Logo SDXC je ochrannou známkou SD-3C, LLC. ≥ “AVCHD”, “AVCHD Progressive”, logo “AVCHD” a logo “AVCHD Progressive” jsou
ochrannými známkami společností Panasonic Corporation a Sony Corporation. ≥ Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. ≥ HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou
ochrannými známkami a registrovanými ochrannými známkami firmy HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a v jiných zemích. ≥ Microsoft®,
Windows®, a Windows Vista® jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech a/nebo v jiných zemích. ≥ iMovie, Mac a Mac OS jsou obchodní známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. ≥
Ostatní názvy systémů a výrobků uvedené v tomto návodu jsou obvykle registrované obchodní známky nebo obchodní známky výrobců, kteří příslušný systém
nebo výrobek vyvinuli. (CZE) VQT4T57 51 HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T57_cze.
book 52 ページ 2013年1月11日 金曜日 午前8時54分 Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing
Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany Pursuant to the applicable EU legislation Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic
Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany EU Panasonic Corporation Web site: http://panasonic.net © Panasonic Corporation 2012 .
Vaše uživatelský manuál
PANASONIC HC-V210
http://cs.yourpdfguides.com/dref/4729737
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

Uživatelská příručka PANASONIC HC-V210