VYDÁNÍ 08 2011
TECHNICKÝ KATALOG
MONTOVANÉ STAVBY
Dáme Vám prostor...
OBSAH
3
4
5
6-8
9-11
12-14
15-17
18
19
20
21-33
34
montované stavby
kompletní servis
založení stavby
ocelové konstrukce
hrubé podkladové konstrukce
obvodový plášť
zastřešení
fasáda
výplně otvorů
technické zařízení, vybavení
detaily
kontakty
MONTOVANÉ STAVBY
Seznamte se s nabídkou montovaných staveb systému
WAREX na českém trhu. Ocelové konstrukce a montované stavby jsou efektivním řešením Vašich projektů!
Montované budovy na bázi nosné ocelové konstrukce jsou
vhodné pro výstavbu objektů pro všechny druhy využití.
A to hlavně díky příznivé ceně, rychlému procesu výstavby,
prostorové variabilitě, vysoké kvalitě provedení a energetické
úspornosti. Obraťte se na nás a využijte ocelové konstrukce
a montované stavby pro svůj úspěch!
Zárukou kvality provedení ocelových konstrukcí je vlastní
produkce ve výrobním závodě společnosti WAREX v Jeseníku.
MONTOVANÉ STAVBY PRO VŠECHNY ÚČELY
(přehled možností)
Systémy montovaných staveb na bázi ocelových konstrukcí jsou určeny pro výstavbu všech typů objektů.
S montovanými budovami se potkáváme prakticky denně.
-
-
-
-
-
-
-
-
budovy pro vzdělávání – mateřské školy, školy
administrativní budovy
provozní a výrobní objekty – dílny, garáže, provozy, sklady
budovy pro služby – prodejny, autosalony, showroomy
budovy pro ubytování – ubytovny, domy pro seniory, motely, hotely, hostely, jednoduché bytové domy, rodinné domy
objekty pro sport – sportovní zázemí, šatny, klubové objekty
polyfunkční budovy
budovy pro veřejnou správu – obecní úřady, pošta, zdravotní střediska, objekty hasičské záchranné služby
Podívejte se na naše referenční stavby a přesvědčte se,
jak široké využití skýtají naše ocelové konstrukce a montované stavby.
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
3
MONTOVANÉ STAVBY
ŠETŘÍ NÁKLADY I ČAS
Ocelové konstrukce a montované stavby Vám efektivně šetří čas i peníze. Díky nízkým investičním nákladům, rychlému
a systémovému procesu výstavby (oproti klasickému způsobu
výstavby se může termín dokončení stavby zkrátit až o několik měsíců), prostorové variabilitě, vysoké kvalitě provedení
a příznivé energetické úspornosti jsou stále častěji využívány
pro všechny možné účely.
PŘEDNOSTI MONTOVANÝCH STAVEB
-
rychlý proces výstavby
-
cenová výhodnost a architektonické řešení dle přání zá-
kazníka
-
každá montovaná budova je navržena jako nízkoenerge-
tická (možnost dosažení třídy energetické náročnosti „B“)
montované stavby jsou dimenzovány standardně do 3 nadzemních podlaží
-
druh opláštění montované budovy, stejně jako volba provedení střechy je rovněž dle přání zákazníka
-
vnitřní dispozice je navržena dle přání klienta, včetně ostatního vnitřního vybavení
KOMPLEXNÍ SERVIS
SPOLEČNOSTI WAREX
V rámci našich služeb
poskytujeme kompletní servis:
-
Architektonická řešení
-
Dokumentace pro územní řízení (UŘ)
-
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
-
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
-
Zajištění statického řešení
Realizace stavby
-
Spolupráce při kolaudačním řízení
Realizace stavby může probíhat:
-
„Na klíč“ – od architektonického řešení až po kompletní realizaci
-Provedení „shell & core“, tzn, že provedeme pouze
„hlavní hrubou stavbu“ a klient si dodatečně zajišťuje vnitřní kompletace – tzv. „clients fitout“ dle vlastních představ
-
4
Případně je možné dohodnout, že si klient zajistí ve své
režii provedení „spodní stavby“
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
ZALOŽENÍ STAVBY
Standardní varianta založení objektu je na betonových základových patkách, jejichž rozmístění vychází
ze systémové modulové sítě.
Základy lze navrhnout i jako obvodový betonový základový pas a základové patky pouze pod vnitřními sloupy.
Dimenze základů jsou stanoveny na základě statického
výpočtu podle zatížení (počet podlaží) a na základě geologického průzkumu.
V případě složitých základových poměrů jsme schopni
realizovat i nestandardní základové konstrukce jako jsou
např. piloty, nebo masivní základová deska.
V rámci základů je na srovnaný a hutněný terén provedena celoplošně podkladní betonová mazanina
tl. 120 - 150 mm, jako podklad pod izolace a podlahové
souvrství v 1.NP (v přízemí).
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
5
OCELOVÉ KONSTRUKCE
Základními systémovými prvky nosné ocelové konstrukce jsou příhradové vazníky, sloupy a nosníky METSEC
z vysokopevnostní oceli, profily pro uchycení fasády.
Prvky jsou přivezeny na stavby ve finální povrchové
úpravě – antikorozní nátěr (přímo z výrobního závodu).
Ocelový skelet je na místě sestaven pomocí šroubových
spojů, bez sváření.
Do základů jsou sloupy kotveny přes ocelové „platle“
pomocí chemických kotev.
Rozměry a tvar skeletu:
- půdorysné uspořádání skeletu je možné v modulech
po 0,60 m
- rozpon konstrukcí je od 1,20 m do 7,20 m
- maximální modul je 4,20 m x 7,20 m
- výška podlaží může být standardně až do 5,00 m
- systémový ocelový skelet může být navržen až do
3 nadzemních podlaží, stropní konstrukce je tvoře
na trapézovými plechy s betonovou vrstvou
- střešní příhradové vazníky je možno dodat jako
spádové
- konstrukce je navržena standardně na užitné zatíže
ní 3 kN/m2, a standardní zatížení větrem a sněhem tak, že je pokryto cca 80% území ČR
6
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
SCHEMA VAZNíků 1,2 - 7,2 m.
SCHEMA půdorysného uspořádání
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
7
Vypracoval: Ing.Škrobánek
dvoupodlažní objekt
tepelné vlastnosti konstrukcí warex
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
8
TECHNICKÁ ZPRÁVA
3D Model - 1. část
MŠ Česká Lípa
Projekt číslo:
STATické schéma
HRUBÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
Hrubá podlahová konstrukce v 1.NP (v přízemí) objektu je provedena standardně na betonovou mazaninu
(tl. 120 – 150 mm), na kterou je položena izolace proti zemní vlhkosti, případně i proti radonu, další vrstvy
jsou provedeny systémově suchým procesem, např. typ
KNAUF 146. Na tuto hrubou konstrukci lze provést libovolnou finální nášlapnou vrstvu (dlažba, koberec, PVC,
dřevěné podlahy atd…)
V případě provozních objektů, výrobních prostor, garáží apod. lze podlahu realizovat jako drátkobetonovou,
nebo klasicky vyztužovanou desku, strojově hlazenou
s tvrdovsypem (jako finálním povrchem).
Hrubá podlaha ve vyšších podlažích je tvořena opět
systémově, kladená na vybetonované trapézové plechy
– akustická izolace (kročejová) + skládaná podlahová
konstrukce (např. KNAUF)
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
9
10
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
11
OBVODOVÝ PLÁŠŤ
– HLAVNÍ KONSTRUKCE
Standardní (ekonomické) řešení obvodového pláště budovy jsou pohledové sendvičové PUR panely
KINGSPAN, typ KS 1000 AWP, v tl. 80 mm, systémově montované na výšku, dle možností i přes více
podlaží. Vodorovné montování panelů je možné,
je třeba však přizpůsobit ocelovou konstrukci (doplňující
profily). V případě odůvodněných požadavků je možno
použít panely KINGSPAN s minerální vatou (např. požární hledisko). Pohledová strana pláště je tvořena plechovým opláštěním PUR panelů.
Další standardní řešení je použití prefabrikovaných
dřevěných panelů, které jsou vyráběny v požadovaných
rozměrech ve výrobním závodě. Panely tvoří dřevěný
rám, jednostranně opláštěný OSB deskou, tl. panelu
je 95 mm. Panely jsou připevněny na stavbě systémově ke konstrukci skeletu. Alternativa dřevěných panelů je v případě, že fasáda bude tvořena kontaktním
zateplovacím systémem, nebo zavěšenou provětrávanou fasádu.
Kombinace obou typů obvodových plášťů je možná,
záleží na požadavcích na vzhled fasády.
12
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
14
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
ZASTŘEŠENÍ
Standardním řešením je provedení ploché bezespádé
střechy. Střešní trapézové plechy jsou uloženy na vodorovných stropních příhradových vaznících, na trapézovém plechu je uloženo kompletní souvrství (parotěsná zábrana, tep. izolace, geotextilie, folie), systémově
kotvené. Minimální spád je dosažen „spádovými klíny“
v tepelné izolaci, odvodnění střechy je vnitřními střešními vtoky v ploše. Střecha je provede­na systémově,
včetně všech detailů a návazností. Toto řešení umožňuje provedení celoobvodové atiky (např. z architektonických důvodů).
Ekonomické řešení střešního pláště je ulo­žení systémových střešních PUR/IPN panelů KINGSPAN, typ KS 1000
RW, tl. 100 mm, ve spádu k okraji objektu (ocelové vazníky v úrovni střechy jsou šikmé – ve spá­du). V rámci
systémového řešení jsou použity standard­ní systémové
kompletační prvky – lemovací, atikové plechy, okapní
plechy, žlaby apod.
Dalším možným řešením je použití střešních PUR/
IPN pane­lů KINGSPAN s připravenou „nakašírovanou“
folií, která bude po uložení panelů svařena, včetně řešení
návaz­ností.
V případě požadavku investora na pultovou, sedlovou,
nebo valbovou střechu je tato konstrukce realizována
ze sbíjených (gangnailových) dřevěných příhradových
vazníků. Krytina střechy je řešena z velkoformátových
systémových desek, nebo celoplošně jako klempířská
(plech). Tepelná izolace střechy je umístěna vodorovně
ve spodní úrovni vazníků na dřevěném / prkenném roštu.
15
16
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
FASÁDA
Ve standardním (ekonomickém) provedení je fasáda
pohledově tvořena PUR panely KINGSPAN. Investor
může zvolit jak profilaci plechu, tak barevnou alternativu.
V případě, že investor požaduje „klasický“ vzhled fasády s omítkovinou. Je fasáda tvořena „kontaktní zateplovacím systémem“ kotveným na dřevěné prefabrikované panely obvodového pláště. Tloušťka tepelné izolace
je 100 mm, omítkovina je řešena jako minerální.
Celkově je tento fasádní plášť řešen jako difúzně propustný (např. systém BAUMIT). Investor může zvolit barvu
a strukturu omítky.
Další možností je realizovat fasádu jako provětrávanou
– skládanou z celoplošných prvků, jako např. cembonitové, cetrisové desky, dřevěný obklad, kazetové prvky
typu Alucobond, vlnité nebo prolamované plechy apod.
Soklové části objektů jsou opatřeny speciální
voděodolnou omítkovinou, včetně nenasákavé izolace
(perimetr).
18
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
VÝPLNĚ OTVORŮ
Fasádní:
Ve standardním provedení jsou okna plastová, bílá,
5-ti komorová, s izolačním dvojsklem, skrytým kováním.
Součinitel prostupu tepla je U=1,1 W/m2*K. Rozměry
oken jsou dle požadavků investora. Standardně je dodáván bílý plastový vnitřní parapet.
V případě požadavku lze okenní výplně dodat v různém
barevném i materiálovém provedení – hliník, dřevo.
V rámci kompletní dodávky je možno realizovat „strukturované prosklené fasády“, a to dle požadavku architekta. Samozřejmostí je i dodávka ocelových dveří, průmyslových a garážových vrat (sekční, ocelová apod..)
Vnitřní:
Vnitřní dveře jsou ve standardním provedení dodávány
jako foliované (šedé nebo bílé), osazené do ocelových
zárubní, se dvěma závěsy, se standardním kováním.
Dle požadavku lze dveře dodat i jako obložkové a dveřní
křídla s různými povrchovými úpravami – lamino, dýha.
Součástí dodávky mohou být i požární dveře dle požadavků na požární bezpečnost.
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
19
TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV,
ELEKTROINSTALACE
Konstrukční systém umožňuje bezproblémové provedení
veškerých instalací dle požadavků investora – sanitární
rozvody, silnoproudé a slaboproudé rozvody (datové
rozvody, EPS, EZS, kamerový systém, vzduchotechnika,
klimatizace.
Instalace je možné vést ve stropním meziprostoru (mezi
příhradovými vazníky), stejně tak i v rámci SDK předstěn
a příček, nebo v rámci souvrství systémových hrubých
podlah.
KOMPLETAČNÍ PRÁCE
Obvodové stěny jsou standardně opatřeny SDK předstěnou. V případě, že se jedná o provozní prostory, jsou
v rámci interiéru ponechány pohledové sendvičové PUR
panely a viditelné ocelové konstrukce.
Příčky jsou standardně prováděny systémově jako sádrokartonové (typové KNAUF, RIGIPS). –tl. příček je dle
požadavků investora. Příčky a podhledy jsou realizovány s ohledem na akustické a požární požadavky, případně jako příčky do vlhkého provozu.
Podhledy jsou zavěšené na ocelové stropní konstrukci.
Standardně jsou pohledy plné sádrokartonové. Dle přání
investora je možné realizovat jako rozebíratelné rastrové
podhledy 0,60 x 0,60 m (například z důvodu dodatečného přístupu k instalacím vedeným v podhledu).
V rámci dodávky jsou prováděny obklady, dlažby, malby
a finální podlahové krytiny – dle přání zákazníka.
VENKOVNÍ ÚPRAVY A PRÁCE MIMO
VLASTNÍ OBJEKT
Součástí dodávky mohou být i venkovní objekty
a práce – okapové chodníky (standardně prováděny
v kačírku), zpevněné plochy v systému zámkové dlažby
(tl. 60 mm, 80 mm – dle požadavku na pojezd).
Součástí kompletní dodávky mohou být také veškeré
přípojky na inženýrské sítě a venkovní osvětlení (nebo
veřejné osvětlení).
V případě požadavků je možno zajistit i finální oplocení,
včetně vstupních brán, sadové úpravy, venkovní mobiliář
(lavičky, dětská hřiště apod.)
INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ
Na přání klienta je možné zařídit i vybavení interiéru
– nábytek, vestavěné prvky, vybavení pro gastronomii
(nebo pouze přípravu).
20
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
21
22
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
23
24
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
25
26
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
27
28
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
29
30
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
31
32
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
33
WAREX spol. s r.o.
Sídlo společnosti
Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5
tel.: +420 234 720 308
fax: +420 234 720 304
web: www.warex.cz
e-mail : [email protected]
Montované stavby:
Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5
tel.: +420 234 720 311, 312
fax: +420 234 720 304
web: www.warex.cz
e-mail : [email protected]
Ocelové konstrukce:
Bernartická 527, 790 70 Javorník
tel.: +420 584 411 884
fax: +420 584 411 904
e-mail: [email protected]
Výrobní závod Javorník:
Bernartická 527, 790 70 Javorník
tel.: +420 584 440 151
fax.: +420 584 440 216
www.warex.cz
Technický katalog WAREX spol. s r.o. - Montované stavby je duševním vlastnictvím společnosti WAREX spol. s r.o.
a může s ním být nakládáno pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském.
Veškeré úpravy a kopírování bez vědomí a souhlasu WAREX spol. s r.o. jsou v rozporu s tímto zákonem.
34
WAREX - TECHNICKÝ KATALOG - MONTOVANÉ STAVBY
Dáme Vám prostor...
www.warex.cz
Download

TECHNICKÝ KATALOG