MANUÁL PRO OBD
STUDIJNÍ POMŮCKA PRO KURZ
ZADÁVÁNÍ
VÝSLEDKŮ VAV DO OBD
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009
IS UTB – OBD 2.6
OBD (Osobní bibliografická databáze) je vyspělý systém pro centralizovaný sběr, správu a
vyhodnocování výsledků vědecko-výzkumných aktivit.
Všechny bibliografické záznamy jsou vkládány do databáze OBD dle skutečně dosažených
tvůrčích výsledků získaných v (předcházejícím) kalendářním roce.
Integrovaný informační systém VERSO – zajišťuje centralizovaný sběr, který se uskutečňuje
od jednotlivých bibliografických záznamů vložených do čekáren, knihoven OBD, přes
„kontrolní systém“ a následné generování tvůrčích aktivit do RIV.
Pro správné vyhodnocení tvůrčích aktivit je třeba dodržet požadavky kladené
Radou vlády ČR pro vědu a výzkum – viz Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje www.vyzkum.cz.
Správa OBD – fa DERS Hradec Králové
Dostupnost pro UTB: http://sirius.utb.cz/
UPOZORNĚNÍ:
*Formulář (http://web.utb.cz/?id=0_4_10&iid=0&lang=cs&type=0) s údaji pro vložení do
číselníku musí být předložen Mgr. Korecké. Údaje musí být před odesláním ověřeny (např.
ISBN, ISSN, správný název konference apod.)
Druhy výsledků dle Metodiky RVV platné pro rok 2011 a 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
J - článek v odborném periodiku:
- Jimp - článek v impaktovaném časopise WoS,
- Jneimp - článek v recenzovaném časopise ve světově uznávané
databázi (ERIH A, ERIH B, ERIH C, SCOPUS),
- Jrec - článek v českém recenzovaném časopise,
B - odborná kniha nebo C - kapitola v odborné knize,
D - článek ve sborníku ,
P – patent,
F - užitný nebo průmyslový vzor,
Z - poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno,
G - prototyp, funkční vzorek,
H - poskytovatelem realizovaný výsledek,
N, L - certifikované metodiky a postupy, specializovaná mapa s
odb.obsahem,
R – software,
V - výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle
1
zvláštního práv.předpisu
1. PŘIHLÁŠENÍ DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
Obr. 1
2. VKLÁDÁNÍ NOVÉHO ZÁZNAMU
Vložit nový záznam je možné několika způsoby.
I. V „hlavním“ menu je velmi jednoduché vytvoření nového záznamu. Současně s tlačítkem
se rozbalí seznam literárních forem
Obr. 2
Červeně zbarvené literární formy se exportují do RIV!
2
Formulář pro nový záznam v definici literární formy, např. „Článek v periodiku“
obsahuje povinná pole, která jsou nutná správně vyplnit, aby při editaci nebyla
tato pole uváděna jako chybný záznam.
Pokud je ve formuláři uvedeno tlačítko „ROLO“
z číselníku pomocí toho tlačítka.
, je nutný výběr
TVŮRCI – AUTOŘI, SPOLUAUTOŘI
Výběr z číselníku – studenti jsou zavedeni jako „kmenoví“ zaměstnanci.
Obr. 3
vybrat čekárnu
Nelze měnit pořadí autorů! Musí být uvedeno dle skutečného vydání tvůrčího
výsledku.
U všech autorů, spoluautorů musí být uveden mentální podíl na tvůrčím
výsledku. Min. hodnota mentálního podílu je 5 %.
Právě jeden z tvůrců výsledku bude označen jako GARANT tohoto výsledku.
Garant je odpovědný za předání shodných údajů o výsledcích všemi
předkladateli!
3
POZOR!
Vzhledem k „přímé“ návaznosti na zadávání autorů v záznamu, musíme věnovat pozornost
výběru právě Výběr z číselníku, neboť jsou v číselníku uvedeny všechny požadované
náležitosti o autorovi (příjmení, jméno, tituly, pracoviště apod.) a současně také pro filtrování
je nutný výběr z číselníku autorů.
Pokud je autor při vkládání záznamu „vložen ručně, je zadán „natvrdo“, tzn. je dopsáno
příjmení autora, pak i při filtrování nesmí být použit výběr z číselníku, ale je nutné opět
příjmení autora „vypsat“.
Zadávání zahraničního autora nebo spoluautora → vždy z číselníku – viz obr. 4.
Nejprve označíme „Zahr“ a z číselníku vybíráme stát.
Obr. 4
Zadávání cizího autora (mimo UTB)
U cizího autora (autor, spoluautor, který je má pracovně-právní vztah k jiné organizaci mimo UTB, z ČR nebo zahraniční) , není výběr z číselníku , ale je nutné vypsat (Přijmení,
Jméno, Tituly, mentální podíl).
Poznámka – viz informace o garantovi výsledku – shoda údajů o výsledcích všemi
předkladateli.
4
Obr.5
Rok vzniku tvůrčího výsledku – 2010, .......
Jazyk tvůrčího výsledku – výběr z „číselníku“ – rolo
Titul – název výsledku – v původním jazyce, AJ (max. délka 254* znaků), ČJ
Abstrakt - Anotace – v původním jazyce, AJ (min. délka 64, max. délka 1016*
znaků), ČJ
- uvést odkaz na Patentový úřad, důležité web.stránky a
další doplňující informace.
Klíčová slova – AJ (max. délka 254* znaků), ČJ
*Více znaků se nevygeneruje do RIV
Vlastní typ práce – „Interní“ – negeneruje se do databáze RIV, zařazení vlastního typu
práce je však nutné uvádět pro účely hodnocení tvůrčích aktivit dle SR /12/2010 a
SR/13/2010- viz obr. 6
5
Obr. 6
NÁVAZNOSTI VÝSLEDKU NA VÝZKUMNÉ AKTIVITY – NA ŘEŠENÍ
PROJEKTŮ – ZDROJE
Pokud vznikl určitý výsledek řešením výzkumné aktivity řešením projektu,
výzkumných záměrů , grantů, je nutné vyplnit identifikační kódy všech těchto
projektů. To znamená, že ke stejnému výsledku jsou vztaženy všechny projekty,
z jejichž finančních prostředků vznikla alespoň část vykazovaného výsledku.
6
Obr.7
Obr. 8 Výsledek – návaznost na řešení projektu = zdroj financování
7
NÁVAZNOSTI VÝSLEDKU NA ŘEŠENÍ PROJEKTŮ IGA
Všechny výsledky (tvůrčí aktivity), které vznikly s poskytnutou podporou
projektů IGA budou navázány na řešení daných projektů IGA.
V IS OBD jsou v číselníku grantů/projektů uvedeny všechny projekty IGA:
IGA/../FAI
IGA/../FaME
IGA/../FHS
IGA/../FMK
IGA/../FLKR
IGA/../FT
V OBD příkazem „Přidat grant“ (obr. 9) se rozklikne nabídka k přiřazení
grantu.
Do prvního „okna“ – „číslo“ uvedeme IGA% a rozklikne se nabídka všech
projektů IGA řešených v roce 2010, ev. dále „jméno řešitele“ – viz obr. 10
Obr. 9
8
Obr. 10
VYDÁNÍ PUBLIKACE
- Název knihy, časopisu, sborníku = Zdroj – v čem byla publikace vydána –
číselník – ROLO - číselník
- ISSN, ISBN
- Místo vydání
- Vydavatelství
- Svazek, ročník, edice,
- Strany (132-132)
- Rozsah (1) – počet stran, na kterých se nachází článek, kapitola apod.
- Místo vydání
-
Typ akce (CST = celostátní, EUR = evropská akce, WRD = světová akce – viz obr. 11
- Datum konání konference (DD.MM.RRRR) – uvádí se datum začátku
konference
Článek ve sborníku
Obr. 11
9
TYP DOKUMENTU
Vědní obor, do kterého se musí tvůrčí aktivita, publikace..... zařadit. Číselník na
www.vyzkum.cz.
POZOR!
Musí být shoda s typem a zařazením projektu – návaznost na zdroj (RIV, CEP,
KLASIFIKACE OBORŮ CEP & CEZ & RIV
Kód
Popis
AA
Filosofie a náboženství
AB
Dějiny
AC
Archeologie, antropologie, etnologie
AD
Politologie a politické vědy
AE
Řízení, správa a administrativa
AF
Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
AG
Právní vědy
AH
E onomie
AI
Jazykověda
AJ
Písemnictví, mas–media, audiovize
AK
Sport a aktivity volného času
AL
Umění, architektura, kulturní dědictví
AM Pedagogika a školství
AN
Psychologie
AO
Sociologie, demografie
AP
Městské, oblastní a dopravní plánování
AQ
Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
BA
Obecná matematika
BB
Aplikovaná statistika, operační výzkum
BC
Teorie a systémy řízení
BD
Teorie informace
BE
Teoretická fyzika
BF
Elementární částice a fyzika vysokých energií
BG
Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače
BH
Optika, masery a lasery
BI
Akustika a kmity
BJ
Termodynamika
BK
Mechanika tekutin
BL
Fyzika plasmatu a výboje v plynech
BM
Fyzika pevných látek a magnetismus
BN
Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
BO
Biofyzika
CA
Anorganická chemie
CB
Analytická chemie, separace
CC
Organická chemie
10
CD
Makromolekulární chemie
CE
Biochemie
CF
Fyzikální chemie a teoretická chemie
CG
Elektrochemie
CH
Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
CI
Průmyslová chemie a chemické inženýrství
DA
Hydrologie a limnologie
DB
Geologie a mineralogie
DC
Seismologie, vulkanologie a struktura Země
DD
Geochemie
DE
Zemský magnetismus, geodesie, geografie
DF
Pedologie
DG
Vědy o atmosféře, meteorologie
DH
Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí
DI
Znečištění a kontrola vzduchu
DJ
Znečištění a kontrola vody
DK
Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů
DL
Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola
DM Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
DN
Vliv životního prostředí na zdraví
DO
Ochrana krajinných území
EA
Morfologické obory a cytologie
EB
Genetika a molekulární biologie
EC
Imunologie
ED
Fyziologie
EE
Mikrobiologie, virologie
EF
Botanika
EG
Zoologie
EH
Ekologie – společenstva
EI
Biotechnologie a bionika
FA
Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
FB
Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
FC
Pneumologie
FD
Onkologie a hematologie
FE
Ostatní obory vnitřního lékařství
FF
ORL, oftalmologie, stomatologie
FG
Pediatrie
FH
Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
FI
Traumatologie a ortopedie
FJ
Chirurgie včetně transplantologie
FK
Gynekologie a porodnictví
FL
Psychiatrie, sexuologie
FM
Hygiena
FN
Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
FO
Dermatovenerologie
11
FP
Ostatní lékařské obory
FQ
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
FR
Farmakologie a lékárnická chemie
FS
Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
GA
Zemědělská ekonomie
GB
Zemědělské stroje a stavby
GC
Pěstování rostlin, osevní postupy
GD
Hnojení, závlahy, zpracování půdy
GE
Šlechtění rostlin
GF
Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
GG
Chov hospodářských zvířat
GH
Výživa hospodářských zvířat
GI
Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat
GJ
Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina
GK
Lesnictví
GL
Rybářství
GM Potravinářství
IN
Informatika
JA
Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
JB
Senzory, čidla, měření a regulace
JC
Počítačový hardware a software
JD
Využití počítačů, robotika a její aplikace
JE
Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
JF
Jaderná energetika
JG
Hutnictví, kovové materiály
JH
Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
JI
Kompositní materiály
JJ
Ostatní materiály
JK
Koroze a povrchové úpravy materiálu
JL
Únava materiálu a lomová mechanika
JM
Inženýrské stavitelství
JN
Stavebnictví
JO
Pozemní dopravní systémy a zařízení
JP
Průmyslové procesy a zpracování
JQ
Strojní zařízení a nástroje
JR
Ostatní strojírenství
JS
Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
JT
Pohon, motory a paliva
JU
Aeronautika, aerodynamika, letadla
JV
Kosmické technologie
JW
Navigace, spojení, detekce a protiopatření
JY
Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla
KA
Vojenství
12
ULOŽENÍ ZÁZNAMU
Obr.12
II. ZPŮSOB VKLÁDÁNÍ ZÁZNAMU O TVŮRČÍM VÝSLEDKU
V případě, že vkládáme více záznamů, které mají stejný obsah některých polí
(např. článek ve sborníku, kapitoly z jedné knihy), můžeme vložit jako jeden
záznam a pro vytvoření dalších použít funkci „kopírování“.
a) V okně se záznamy označíme kurzorem (šedý pruh) záznam, který
chceme kopírovat.
b) Stiskneme tlačítko „Přidat záznam“ (viz obr. 13) → a vybereme literární
formu (viz obr. 14), pro vytvoření kopie záznamu označeného kurzorem
(šedý pruh) → se otevře formulář s předvyplněnými údaji podle
záznamu, který kopírujeme
c) Upravíme pole, která se liší
d) Uložíme záznam s tlačítkem „Uložit kopii“ do stavu „Uložený“
13
Obr.13
Obr.14
14
APLIKAČNÍ VÝSLEDKY = VÝSLEDKY PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ
OCHRANY
•
•
•
•
•
•
P – patent,
F - užitný nebo průmyslový vzor,
Z - poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno,
G - prototyp, funkční vzorek,
H - poskytovatelem realizovaný výsledek,
N, L - certifikované metodiky a postupy, specializovaná mapa s
odb.obsahem,
• R – software,
• V - výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního
práv.předpisu
Patent
Obr. 15 Číslo zprávy Správně má být „Licence“
15
Obr. 16 Rozsah Správně má být „Licenční poplatek“
Obr. 17 Patentový úřad
16
Obr. 18 Způsob užití
Prototyp
Obr. 19 – Licence
17
Obr. 20 Licenční poplatek
Obr. 21 Kategorie dle nákladů
18
Download

zde - Od rozvoje znalostí k inovacím