Jméno, titul
Ing. Petra
Benešová
doc. RNDr.
Václav
Bezvoda,
DrSc.
Ing. Milan
Brož, CSc.
doc. PhDr.
Alexander
Fazik, CSc.
Ing. Soňa
Gullová,
Ph.D.
Název publikace
Vydavatel
České a německé lázeňství
v programu Erasmus
Wellness –rozmar, nutnost
nebo příjemná a zdraví
prospěšná součást života
Praha známá i neznámá
MS Excel 2007/2010: Vzorce,
funkce, výpočty
COT, 2011
Základy informatiky
VŠO, Praha,
2011
Microsoft Excel 2007/2010 –
Vzorce, funkce, výpočty
Computer
Press, a.s., 2011
Čítanka: Sociologie volného
času a cestovního ruchu
VŠO, Praha,
2011
Úvodní slovo na semináři:
Trávení volného času v České
republice ve srovnání
s evropskými zeměmi
Mezinárodní obchodní a
diplomatický protokol
MČSS, 2011
The „faux pas“ Most
Frequently Commited
Journal of
Tourism and
Services, 2011
Computer
Press, 2011
Grada, 2011
ISBN
Rozsah
2 strany
ISBN:
978-802513267-8
ISBN:
978–8086841–
32-8
ISBN:
978-802513267-8
ISBN:
978-808684135-9
616 stran/
144 stran
vlastních
Kniha
148 stran
Skripta
616 stran
Kniha
297 stran
Kniha
2 strany
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
nerecenzovaný
Kniha
ISBN:
978-802473777-5
ISSN:
18045650
253 stran
ISBN:
978-808741115-5
ISBN:
978-807394315-8
6 stran
8 stran
Celkem 12 článků v roce 2011
Ing. Iveta
Hamarneh,
Ph.D.
Střední východ – cestovní ruch
jako zdroj ekonomického růstu
regionu
VŠH v Praze,
2011
Vliv globální krize na cestovní
ruch
JČU, České
Budějovice,
2011
Mgr. Zuzana
Hanyková
Komunikace jako pracovní
nástroj průvodce
Sborník APČR,
2011
doc. Ing.
Helena
Horáková,
CSc.
Základy marketingu
VŠE, Praha,
2011
8 stran
11 stran
ISBN:
978-802451760-5
Typ publikace
(VŠ učebnice,
článek apod.)
Článek
vědeckopopulární
31 stran
Článek ve
vědeckém
recenzovaném
časopise
Článek
vědeckopopulární
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
nerecenzovaný
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
Skripta
Ing. Petr
Houška
Ing. Pavel
Janků
Kvalita ve službách cestovního
ruchu
Doc. Indrová, Ing. Houška, Ing.
Petrů
Kapitoly: 2.3.7 – ½, 2.3.8.,
2.3.9,2.4, 3-3.2.1., 3.2.2 – ½,
3.3, 3.3.1. – ½, 3.3.2.-3.3.3.,
3.3.4. – 2/3, 3.3.5, 4.2 – 4.4.4,
4.5.1, 5
Theoretical basis for
understanding quality in
tourism from perspective of
the Czech Republic´s practice
Význam zapojení českých a
slovenských regionů do
společných aktivit Evropské
unie v oblasti cestovního ruchu
pro jejich lepší zviditelnění na
evropském a světovém trhu
Sborník vědecké konference
Žilinské univer.
v Žilině ( Digital Airport )
Oeconomica,
Praha, 2011
ISBN:
978-802451766-7
169
celkem
98 stran
autorsky
Kniha
VŠO v Praze,
o.p.s., 2011
ISSN:
18045650
16 stran
Prešovská
univerzita
v Prešove,
Fakulta
manažmentu,
Recenzovaný
vedecký
nekonferenčný
zborník
Marketing a
marketingová
komunikácia
(vybrané
aspekty,
pohľady a
trendy), květen
2011
Žilinská
univerzita
v Žilině, 2011
ISBN:
978-805550277-9
16 stran
Článek ve
vědeckém
recenzovaném
časopise
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
Sborník vědecké konference
Technické univerzity v Košicích
Tech. Univerzita
V Košicícch,
2011
doc. RNDr.
Miloš Kaňka,
CSc.
Učebnice kvantitativních
metod
Idea servis,
2011
doc. Ing.
Pavel
Krpálek, CSc.
KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína
(podíl 0,5) – KRPÁLEK, Pavel
(podíl 0,5). Zvyšovanie kvality
kvalifikačních prác budúcich
učiteľov ekonomických
predmetov. In: Média a
vzdělávání 2011.
Speciální vydání Media4u
Magazine č. X2/2011
KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína
(podíl 0,5) – KRPÁLEK, Pavel
(podíl 0,5). Inovace
bakalářského studijního
programu
Media4U,
recenzovaný
časopis pro
podporu
vzdělávání,
2011
Media4U,
recenzovaný
časopis pro
podporu
vzdělávání,
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
nerecenzovaný
Kniha
ISBN:
978-808597071-5
ISSN:
12149187
248 stran/
120 stran
vlastních
5 stran
Článek ve
vědeckém
recenzovaném
časopise
ISSN:
12149187
5 stran
Článek ve
vědeckém
recenzovaném
časopise
Ing. Lukáš
Malec, Ph.D.
PhDr. Jiří
Novák
doc. PhDr.
Jana
Oliveriusová,
CSc.
Ing. Monika
Palatková,
Ph.D.
„Vzdělávání v ekonomických
předmětech“ na VŠE v Praze.
Media4u Magazine č.4/2011.
KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína
(podíl 0,33) – KRPÁLEK, Pavel
(podíl 0,33) – ŠTÚR, Milan
(podíl 0,33). Spôsoby
implementácie výchovy k
podnikavosti. In: Evropské
pedagogické fórum 2011,
mezinárodní vědecká
konference „Současná
společnost a profese učitele“.
KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, Katarína
(podíl 0,33) – KRPÁLEK, Pavel
(podíl 0,33) – ŠTÚR, Milan
(podíl 0,33). Vplyv globalizácie
na podnikavosť. In: MMK 2011,
International Masaryk
Conference for Ph.D.
Students and Young
Researchers.
Učebnice kvantitativních
metod (spoluautor)
2011
Psychologické praktikum
VŠO, Praha,
2011
Psychologická rovina činnosti
pracovníka v CR
Sborník APČR,
2011
Nástin dějin kultury
Idea Servis,
2011
Marketingový management
destinací
Grada
Publishing,
2011
A Comparison of Financial
Instruments for Tourism Policy
Implementation in Switzerland
and Austria and their Possible
Application in the Czech
Republic
Journal of
Tourism and
Sevices, VŠO
v Praze, Vol. 2,
No. 03/2011
Hradec Králové:
Magnanimitas,
2011
ISBN:
978-809048776-5
6 stran
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
Hradec Králové:
Magnanimitas,
2011
ISBN:
978-809048777-2
5 stran
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
Idea servis,
2011
ISBN:
978-808597071-5
ISBN:
978-808684133-5
248 stran/
110 stran
vlastních
Kniha
CD-ROM
46.454 kB
Skripta
21 stran
134 stran
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
Skripta
208 stran
Kniha
s. 40 – 63
Článek ve
vědeckém
recenzovaném
časopise
ISBN:
978-808597072-2
ISBN:
978-802473749-2
ISSN:
18045650
The 7-S-McKinsey Model: An
Impementation Tool of a
Destination Marketing Strategy
in the Czech Republic
Geografická poloha a
positioning České republiky
jako „středoevropské“
destinace. Místo jako značka .
PhDr. Mgr.
Hana
Romová
doc. PhDr.
Zoltán Rózsa,
Ph.D.
Analýza systému řízení kvality v
sektoru turistických
informačních center v České
republice
3. mezinárodní konference
Hotelnictví, turismus a
vzdělávání
Zhodnocení vybraných
finančních nástrojů k
implementaci politiky turismu
na příkladu Švýcarska a České
republiky
Vědecký výzkum a výuka
jazyků IV 2011
International Programmes and
Language Education
Jazykové vzdělávání
v ekonomických oborech a
jeho cílové úrovně podle SERR
pro jazyky
Současné trendy ve výuce
cizích jazyků a mezinárodních
jazykových zkoušek
Marketing research - course
book
Špecifické produkty sietí
ziskových a neziskových
organizácií In: Cibáková –Malý
a kol.: Dopady vybraných
verejných politík na regionálny
rozvoj v Slovenskej a v Českej
republike.
Analýza štruktúry študijného
programu
doc. Ing. Ivo
Editorial
Global
Management
Journal, Poznan
University
College of
Business
Scientifi c
Publishing,
Vol. 3, No. 1, 2
/2011
Centrum
podpory
marketingového
vzdělávání,o.s.
(CPMV),
09/2011
Vysoká škola
hotelová, Praha,
12/2011
ISSN:
20802951
s. 44 – 54
Článek ve
vědeckém
recenzovaném
časopise
Článek
vědeckopopulární
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
ESF MU, Brno,
11/2011
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
UHK, Hradec
Králové, 2011
ISBN 97880-7435136-5
12 stran
ESF MU, Brno,
2011
ISBN 97880-2105495-0
s. 37 – 44
crr.sk, 2011
ISBN:
978-809704957-7
ISBN:
978-809704956-0
67 stran
Skripta
151 stran/
9stran
Kniha
ISBN:
978-809708021-1
ISSN:
12 stran
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
Journal of
crr.sk, 2011
Inštitút
aplikovaného
manažmentu,
Trenčín, 2011
VŠO, Praha
1 strana
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
nerecenzovaný
Straka, CSc.
doc. Ing.
Alžbeta
Kiráľová,
Ph.D., doc.
Ing. Ivo
Straka, CSc.
doc. Ing. Ivo
Straka, CSc.,
doc. Ing.
Alžbeta
Kiráľová,
Ph.D.
doc. JUDr.
PhDr. Jan
Štemberk,
Ph.D.
Ing. Marie
Švarcová,
Ph.D.
18045650
Editorial
VŠO, Praha
Sustainable Development as a
Competitive Advantage of
Destination: Best Practice from
the Czech Republic. In: UNWTO
Algarve Forum Tourism and
Science: Bridging Theory and
Practice
Sustainable Development as a
Competitive Advantage of
Destination: Best Practice from
the Czech Republic. In: UNWTO
Algarve Forum Tourism and
Science: Bridging Theory and
Practice
České dějiny pro průvodce a
pracovníky v cestovním ruchu
UNWTO, 2011
22 stran
UNWTO, 2011
22 stran
Československý občan a
svoboda pohybu, in: Jana
Čechurová – Lukáš Šlehofer a
kol., Ústava 1920. Vyvrcholení
konstituování
československého státu
Československo-polská
turistická konvence 1925, in:
Slovanský přehled 97, č. 1-2.
Leges, 2011
1 strana
Publikovaný
článek ve
sborníku
ISBN:
978-808684134-2
ISBN:
978-808721267-7
182 stran,
spoluautor
s. 76 – 87
Kniha
HÚ AVČR, 2011
ISSN:
00376922
s. 217 –
231
Blatenský „Baťa v růžích“;
velkopěstitel růží Jan Böhm, in:
Jihočeský sborník historický 80,
JM, 2011
s. 96 – 105
Čeští turisté a slovinské hory i
pobřeží v první polovině 20.
století, in: Alenka JensterleDoležalová a kol.: Vzájemným
pohledem. Česko-slovinské a
slovinsko-české styky ve 20.
století = V očeh drugega.
Češko-slovenski in slovenskočeški stiki v 20. stoletju
Grafická podpora přednášek
NK ČR, Praha,
2011
ISSN:
0323004X,
ISBN 978808731111-0
ISBN:
978-807050604-2
Článek ve
vědeckém
recenzovaném
časopise
Článek ve
vědeckém
recenzovaném
časopise
Obchod a finance 2011
VŠO, Praha,
2011
ISSN:
18045650
Tourism and
Services
2/2011
Journal of
Tourism and
Services
3/2011
Publikovaný
článek ve
sborníku
Management
Press, 2011
ČZU Praha,
Katedra
obchodu a
ISBN:
978-80213-
s. 69 – 80
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
263 stran
Skripta
5 stran
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
Aktuálne trendy manažmentu
v konkurenčnom prostredí
Ing. Šárka
Tittelbachová
Ing. Hana
Zábranská
Ing. Jan Zýka
prof. Ing.
Zdeněk Žihla,
CSc.
Turismus a veřejná správa
Palatková, M., Tittelbachová,
Š.: Analýza systému řízení
kvality v sektoru turistických
informačních center v České
republice
3. mezinárodní konference
Hotelnictví, turismus a
vzdělávání, VŠH v Praze (říjen
2011)
Vzdělávací modul pro
podnikatele
Udržitelný turismus
Ecolabels as a marketing tool –
comparison of the situation in
the Czech Republic and
Germany
Regionální značky a jejich
význam pro cestovní ruch
Simplification and Acceleration
of security Control at the
Airport
Zjednodušení a zrychlení
bezpečnostních kontrol na
letišti, Perner´s Contacts,
předloženo k publikaci
Sborník příspěvků 11.
mezinárodní vědecké
konference MDS 2011
Etapy života letadel
Bezpečnost v obchodní letecké
dopravě
Resources and Processes Used
for the Commercial Air
Transport Safety Realization.
Prostředky a postupy
používané pro dosažení
bezpečné obchodní letecké
financí, 2011
Slovenská
poľnohospodárska
univerzita,
Nitra, 2011
Grada
Publishing,
s.r.o., Praha,
2011
Vysoká škola
hotelová,
12/2011
2235-6
196 stran
Kniha
12 stran
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
CCRJM, 2011
35 stran
Skripta
VŠO, Praha,
2011
25 stran
Článek ve
vědeckém
recenzovaném
časopise
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
Článek ve
vědeckém
recenzovaném
časopise
Prešovská
univerzita,
Prešov, 2011
DFPJP,
Univerzita
Pardubice, 2011
Katedra
leteckých
elektronických
systémů UNOB,
2011
VŠO
v Praze,o.p.s.,
2011
Akademické
nakladatelství
CERM, Brno,
2011
Journal of
Tourism and
Services
2/2011, VŠO,
Praha
ISBN:
978-802473842-0
ISBN:
978-808741115-5
recenzovaný
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
ISBN:
978-805550277-9
ISSN:
1801674X
11 stran
ISBN:
978-807231828-5
14 stran
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
recenzovaný
ISBN:
978808684115-1
ISBN:
978-807204707-9
ISSN:
18045650
138 stran,
vlastních
83
Skripta
214 stran,
vlastních
114
Kniha
16 stran
Článek ve
vědeckém
recenzovaném
časopise
6 stran,
vlastní 2
dopravy
Risk Analysis and Assessment
Process in ATM Systems.
Procesy analýzy a potlačení
rizik v systémech ATM
Simplification and Acceleration
of security Control at the
Airport. Zjednodušení a
zrychlení bezpečnostních
kontrol na letišti, Perner´s
Contacts, předloženo k
publikaci
K problematice bezpečnosti
v obchodní letecké dopravě,
Mezinárodní vědecká
konference Nové smery
v civilnom letectve
Journal of
Turism and
Services,
3/2011, VŠO,
Praha
DFJP, Univerzita
Pardubice, 2011
ISSN:
18045650
11 stran
Článek ve
vědeckém
recenzovaném
časopise
ISSN:
1801674X
6 stran, 4
vlastní
Článek ve
vědeckém
recenzovaném
časopise
Žilinská univerzita
v Žiline, 2011
ISBN:
978-805540299-4
5 stran, 3
vlastní
Publikovaný
příspěvek ve
sborníku
nerecenzovaný
Download

Publikační činnost v roce 2011 - Vysoká škola obchodní v Praze