Dřevostavby komplexně
Energetická náročnost budov a nové energetické standardy
Ing. arch. Tereza Vojancová
Technický poradce
[email protected]
602 439 813
www.ursa.cz
OBSAH
1 ÚVOD
2 ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY
3 LEGISLATIVA
4 JAK STAVĚT ÚSPORNĚJŠÍ BUDOVY
Budoucnost
40 %
Spotřeba energie v budovách v EU.
Nízká efektivita
výroby energie
Rostoucí cena energie
Zdroj: AVMI, ADMD: Dřevostavby s minerální izolací, 1. vydání, únor 2013
Řešení
>
ENERGETICKY ÚSPORNÁ VÝSTAVBA
Spotřeba energie průměrné domácnosti ČR
14%
Ostatní
16%
Ohřev vody
60%
Vytápění
10%
Vaření
>
URSA = kvalitní zateplení
ŘEŠENÍ:
KVALITNÍ
IZOLOVÁNÍ
OBÁLKY BUDOVY
Energeticky úsporné stavby šetří životní prostředí
ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Energeticky úsporné stavby šetří životní prostředí i peníze
RD 120 m2:
44 400,-/rok
24 000,-/rok
10 800,-/rok
3 600,-/rok
Zdroj: AVMI, ADMD: Dřevostavby s minerální izolací, 1. vydání, únor 2013
1200,-/rok
KVALITNÍ VNITŘNÍ
PROSTŘEDÍ
VNITŘNÍ
PROSTŘEDÍ ???
JAK STAVĚT ENERGETICKY MÉNĚ NÁROČNÉ BUDOVY?
Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU „EPBD II.“
Cíle 20-20-20 do roku 2020
Emise
skleníkových
plynů
Spotřebu
Energie
EU
Obnovitelné
zdroje
Legislativa - úpravy
EPBD II. - Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU
Zákon 318/2012, o hospodaření energií – novela 406/2000
1.1.2013
Vyhláška 78/2013, o energetické náročnosti budov – novela 148/2007
1.4.2013
Hodnocení energetické náročnosti budov („ENB“)
POŽADAVKY NOVOSTAVBA
Ukazatele energetické náročnosti
Neobnovitelná
primární energie
Celková
+
dodaná energie
Uem
Průměrný součinitel
prostupu tepla
KOMPLEXNÍ RENOVACE - Ukazatele energetické náročnosti
VAR. 1
Neobnovitelná
primární energie
Průměrný součinitel
prostupu tepla
Uem
VAR. 2
+
Celková
dodaná energie
Průměrný součinitel
prostupu tepla
Uem
RENOVACE - Ukazatele energetické náročnosti
VAR. 3
%
Účinnost
měněných technických
systémů
U
Součinitele
prostupu tepla
měněných prvků
Třídy energetické náročnosti budovy
Vyhláška 148/2007:
>měrná
spotřeba energie
Vyhláška 78/2013:
>poměr
1.4.2013
k referenční budově
Vyhláška 78/2013, o energetické náročnosti budov
>
Poměr k referenční budově
HODNOCENÁ BUDOVA
= reálné vlastnosti dle
projektu/skutečnosti
x
REFERENČNÍ BUDOVA
= Výpočtově definovaná budova
- stejná, jako hodnocená, pouze s
referenčními hodnotami některých
vlastností budovy, jejích konstrukcí a
technických systémů budovy
Zákon 318/2012, o hospodaření energií
Parametry
budovy
a hodnoty
referenční = nákladově optimální
jsou stanoveny ve vyhlášce
78/2013, o energetické náročnosti
budov.
REFERENČNÍ BUDOVA = nejnižší náklady na investice v
oblasti užití energií, údržby, provozu a likvidace
budov nebo jejich prvků v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu.
Zákon 318/2012, o hospodaření energií
Budova s téměř nulovou spotřebou energie
= budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve
značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.
Větší změnou dokončené budovy
= změna dokončené budovy na více než 25% celkové plochy obálky budovy.
ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov jsou dány normovými hodnotami.
Šíření tepla konstrukcí
Nejnižší vnitřní povrchová teplota – riziko povrchové kondenzace a následný vznik plísní
Součinitel prostupu tepla – tepelné ztráty objektu
Průměrný součinitel prostupu tepla
Pokles dotykové teploty podlahy – požadované dle účelu místnosti
Šíření vlhkosti konstrukcí
Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce –kritické roční množství
Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce - výpar/kondenzace
Šíření vzduchu konstrukcí a budovou
Průvzdušnost – maxima na průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů; nepřipouští žádné
netěsnosti v obálce budovy
Celková průvzdušnost obálky budovy – maximální celková intenzita výměny vzduchu
Větrání místnosti – rozmezí (min a max) větrání užívané i neužívané místnosti
Tepelná stabilita místností
Pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období
Tepelná stabilita místností v letním období
ČSN 73 0540 - 2
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Součinitel prostupu tepla U [W/(m2K)]
Požadované hodnoty
Doporučené hodnoty
Doporučené hodnoty
pro pasivní domy
Střecha plochá a šikmá ≤ 45°
0,24
0,16
0,15 až 0,10
Střecha strmá > 45°
0,3
0,20
0,18 až 0,12
Stěna vnější
0,3
0,25 (těžká konstrukce)
0,20 (lehká konstrukce)
0,18 až 0,12
Strop pod nevytápěnou
půdou (střecha bez tepelné
izolace)
0,30
0,20
0,15 až 0,10
Podlaha a stěna
vytápěného prostoru
přiléhající k zemině
0,45
0,3
0,22 až 0,15
Konstrukce
ČSN 73 0540 – 2
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W/(m2·K)]
U1
A1
+ ΔUem,R
U1, A1
Vyhláška 78/2013 - o energetické náročnosti budov
NOVOSTAVBA
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W/(m2·K)]
1 x Uem, max
0,8 x U70%
em, max
1.4.2013
Vyhláška 78/2013 - o energetické náročnosti budov
BUDOVA S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W/(m2·K)]
1 x Uem, max
0,7 x U70%
em, max
1.4.2013
Vyhláška 78/2013 - o energetické náročnosti budov
RENOVACE
Součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] MĚNĚNÝCH PRVKŮ
Požadované
U
Doporučené
Požadované
U
Doporučené
70%
Doporučené pro
pasivní domy
Doporučené pro
pasivní domy
1.4.2013
Změny požadavků na ENB
Novostavby
2013
•Nákladově
optimální
výstavba
= splnění
referenč.
hodnot
2015
2018
•Snížení
neobnovitelné
primární energie
•Téměř nulové
veřejné budovy
•Téměř nulové
všechny budovy
> Úspornější
budovy
•> 1 500 m2 od
1.1.2016
•> 350 m2 od
1.1.2017
•< 350 m2 od
1.1.2018
•> 1 500 m2 od
1.1.2018
•> 350 m2 od
1.1.2019
•< 350 m2 od
1.1.2020
Nebo
•Průkaz
energetické
náročnosti
budovy
2016
> Obnovitelné
zdroje energie
Změny požadavků na ENB
Renovace
Nákladově optimální výstavba
Renovace - větší změna > 25%
Nákladově optimální výstavba
Průkaz energetické náročnosti budovy
Průkaz energetické náročnosti budovy – „PENB“
Obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo
ucelené části budovy
Kontroluje Státní energetická inspekce
Požadován
Novostavba – vždy
Prodej, pronájem
- RD – od 1.4.2013
- BD – celý dům od 1.4.2013, byt od 2016 (u bytu může být PENB
nahrazen 3 ročními spotřebami využívaných energií)
Větší změna = nad 25% plochy obálky budovy
- RD i BD od 1.4.2013
Objekt nerenovuji ,nepronajímám, neprodávám
- RD nemusím mít PENB
- BD ano v závislosti na energeticky vztažné ploše
nad 1500 m2 do 2015
nad 1000 m2 do 2017
a menší do 2019
Členění budov
Zdroj: AVMI, ADMD: Dřevostavby s minerální izolací, 1. vydání, únor 2013
Nízkoenergetický dům
Nízká potřeba tepla na vytápění ≤ 50 kWh/(m2 · a)
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W/m2 K] ≤ doporučené hodnoty
Účinná otopná soustava
Pasivní dům
Velmi nízká potřeba tepla na vytápění ≤ 15 (20) kWh/(m2·a)
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W/m2 K] ≤ doporučené hodnoty pro pasivní domy
Řízené větrání s rekuperací – bez klasické otopné soustavy
Měrná potřeba primární energie
- obytné budovy ≤ 60 kWh/(m2 · a)
- ostatní budovy ≤ 120 kWh/(m2 · a)
Celková intenzita výměny vzduchu n50 ≤ 0,6 h-1
Optimalizace energetické náročnosti budovy
= výzva pro kvalitní architekturu
Zdroj: Vesperhomes : http://www.vesperhomes.cz/
Energetická bilance objektu - optimalizace
Při návrhu budovy lze nejvíce ovlivnit budoucí spotřebu budovy
Z grafu je zřejmé, že v úvodní
fázi návrhu máme největší
možnost ovlivnit výši budoucí
investice do stavby a
vlastnosti budovy, a to ve fázi
s nejnižšími náklady. Při
realizaci je téměř nemožné
ovlivnit investiční i provozní
náklady.
Správná architektonická a stavební koncepce má zásadní vliv:
Umístění budovy
Předběžný návrh
Projekt a energetická náročnost budovy
Zdroj: MANUAL ENERGETICKY USPORNE ARCHITEKTURY, Praha: Státní fond životního prostředí ve spolupráci s ČKA, 2010, ISBN 978-80-904577-1-3
Umístění budovy
Morfologie terénu
Obr. Tepelné ztráty budovy (v %) a teplota okolního vzduchu
v závislosti na jejím umístění v terénu
Nadmořská výška
Zdroj: http://passiv.de – „Passive House check list“,
www.archiweb.cz : Prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.; Ing. Vladan Panovec: Pasivní domy III.
Umístění budovy
Povětrnostní poměry
Obr. Tepelné ztráty budovy (v %) v závislosti na síle větru a na jejím
umístění v terénu
Orientace pozemku ke světovým stranám
Zdroj: http://passiv.de – „Passive House check list“,
www.archiweb.cz : Prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.; Ing. Vladan Panovec: Pasivní domy III.
Umístění budovy
Hustota okolní zástavby a stromů (pasivní solární zisky)
Umístění budovy na pozemku
Jižně orientovaná hlavní fasáda domu (± 30°) a velká jižní okna
Zdroj: http://passiv.de – „Passive House check list“,
www.archiweb.cz : Prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.; Ing. Vladan Panovec: Pasivní domy III.
Předběžný návrh
Tvarové řešení
Obr. Vliv tvaru objektu na tepelné ztráty. Velikost ochlazovaných
povrchů bez základové plochy při stejném objemu objektů je
uvedená v %.
Zdroj: http://passiv.de – „Passive House check list“,
www.archiweb.cz : Prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.; Ing. Vladan Panovec: Pasivní domy III.
Předběžný návrh
Dispoziční řešení
Sdružování zón objektu dohromady dle teplot, užití …
Oddělení suterénu, garáže – bez tepelných mostů, zajistit vzduchotěsnost
Prosklené plochy
Vhodná převaha jižně orientovaných oken. Malé východní / západní / severní zasklení.
Exteriérové stínění proti přehřívání.
Minimalizace zastínění v zimě.
Zdroj: http://passiv.de – „Passive House check list“,
http://www.tzb-info.cz/1978-nizkoenergeticky-rodinny-dum-n-e-d
Projekt a energetická náročnost budovy
Dimenze zateplení
Tepelné mosty
Kvalitní zasklení
Vzduchotěsnost
obálky budovy
Optimalizované
vytápění a větrání
Zdroj: http://passiv.de – „Passive House check list“,
Děkuji za pozornost.
V případě dotazů jsem Vám
k dispozici:
Ing. arch. Tereza Vojancová
[email protected]
602 439 813
www.ursa.cz
Download

Energetická náročnost budov a nové energetické standardy