SD
GA
UMĚNÍ DOBRÉHO SETÍ!
SD
PŘÍMÉ SECÍ STROJE
Kompletní řada
secích strojů
pro bezorebné
(přímé) setí
navržena splnit
nejnáročnější
požadavky
Budoucnost zemědělství je v udržení
konkurence schopnosti a ziskovosti.
Řada secích strojů FASTLINER se svojí
stavebnicovou konstrukcí zajistí rychlou
návratnost investic.
Řada secích strojů FASTLINER nabízí:
• Těžit z používání vyzkoušených a
testovaných strojů, které budou bez
problémů pracovat celou sezónu.
• Dosáhnout vynikající kvality setí v
kombinaci výrazného snížením nákladů
na založení porostu se spolehlivým a
přesným výsevním mechanismem.
• Zvýšit celkovou účinnost setí díky
rychlosti práce a vysokému výkonu
secího stroje. Rychlé plnění zásobníku,
jednoduché a přitom přesné nastavení
výsevku a snadné vyprázdnění zbytků
osiva přispívá k celkové účinnosti.
Vybrat si secí stroj SD znamená vybrat
si secí stroj zaměřený na vysoký výkon v
jakýchkoli polních podmínkách s jediným
hlavním cílem: zajistit nejvyšší možnou
kvalitu setí.
Dlouholetých zkuše
KUHN nabízí řešení, které vyhovuje vašim požadavkům v oblasti:
eností
www.kuhn.com
www.kuhn.com
Komfortního ovládání
Poradenství zákazníkům
Spolehlivosti a servisu
SD
PŘÍMÉ SECÍ STROJE
Inovace secích strojů KUHN s třemi disky je výsledkem mnoha let zkušen
Ve snaze
zee vyr
yráb
ábět
ět str
troj
oj
odpoví
vídda
ví
dajíjící
jící
cím
m no
nový
vým
vý
ým
hosp
sppoddář
ářsk
ským
ým požad
ožžad
adav
avků
kům
ům
svvět
ětov
ovéh
ého ze
ého
země
mědě
mě
děls
dě
lstv
tví,í, se
tv
KUHN
KU
HN possle
leddníc
ích 300 lett
zamě
za
měřooval
va na
na výýrobbu a vvýývoj
přímého secí
př
secíhho stroj
ojee s ttřřemi
výse
vý
sevním
mi disky.
Prinncipp přímého setí jee zam
zaměřen
na dva základní požaddavky
- ssnnížitt cenu založení noového
poroost
po
stu
- zv
zvýýššitt proodu
d kt
ktiv
ivitituu prá
práce
3
Dnnes
D
es je přím
přřím
ímé settí uzn
znávaný
a bběěžžnně po
p užív
užžív
í an
anýý způs
způssob
ob
zakl
kllááddáánní po
p rost
roostůů mnnohha tis
tisíci
sí
farmář
ářii po
ář
po cel
elém svěětě
tě..
Před 30 lety SD300
Dnes SD 3000/4000/4500/F 6000SD
Ekonomické
výhody
Pět faktorů, které pomáhají snižovat
náklady při přímém setí:
1. Čas strávený zakládáním porostu
(příprava a setí) je snížen o 2/3
při porovnání s tradiční metodou za
použití orby.
2. Snížení počtu přejezdů –
celá operace založení porostu se
skládá z pouze jednoho přejezdu
po pozemku.
4. Snížení spotřeby paliva na
hektar obdělané plochy – díky
jednomu přejezdu při setí a malému
množství zpracovávané půdy.
3. Snížení potřeby tažných sil na
farmě – pouze jeden traktor stačí
ke kompletnímu procesu založení
porostu.
5. Podstatné snížení spotřeby
opotřebitelných dílů – systém tří
disků pracuje v půdě v jedné linii.
Svým použitím snižuje opotřebení
a následné nároky na výměnu
náhradních dílů.
www.kuhn.com
ností z polí s přímým setím
Agronomické výhody
optimalizace půdní
struktury a zakládání porostů
přímým setím
1. Zvýšení aktivity mikroorganizmů a
žížal v půdě:
Svojí aktivitou udržují dobrou strukturu
půdy, zajišťují optimální rozvoj kořenové
soustavy pěstovaných plodin, schopnost
vzlínání vlhkosti a pronikání vzduchu do
půdy.
2. Zlepšená stabilita vrchní struktury
půdy:
Se zvýšením množství organického materiálu na povrchu půdy se snižují problémy s
odplavováním ornice a vyluhováním živin.
3. Lepší nosnost půdy: Půda umožňuje
bezproblémový pohyb po pozemku také
těžké moderní technice, jako jsou
postřikovače, rozmetadla, sklízecí mlátičky
a podobně. Pole je dostupné i za složitějších
klimatických podmínek.
Osm faktorů ovlivňující úspěch
pěstování rostlin použitím
technologie přímého setí:
1. Dodržování osevního postupu
2. Zohlednění výsevku k aktuálním půdním
a povětrnostním podmínkám
3. Respektování půdní struktury –
zabránění přejezdů těžkých strojů s
nevhodnými pneumatikami zvláště ve
vlhkých podmínkách a během sklizně.
4. Setí do půdy, která má vhodnou vlhkost
a dobrou strukturu.
5. Zapravení osiva do půdy v optimální
hloubce
6. Preferovat tuto technologii na půdách
rychle vysychajících.
7. Vždy začínat na čistém pozemku
8. Důsledně monitorovat porosty – orba
může v krátkodobém horizontu omezovat růst plevelů a naopak bezorebné
technologie podporovat.
4
4. Vyšší vlhkost a vzlínání v půdním
profilu: Podporuje lepší vzcházení drobných
semen zvláště v suchých podmínkách.
5. Potenciální výnosy jsou identické: Na
základě porovnání je zřejmé, že použitím
této technologie nedochází ke snižování
výnosů v porovnání s jinými technologiemi
zpracování půdy.
Snížení nákladů díky zkrácení potřebného času
Orba (4 radlice, 40cm)
Kombinace (rotační brány + sečka)
Pracovní
záběr
Průměrná
pojezdová
rychlost
1.62
6 km/h
3
5 km/h
Celkový čas
a Obdělaná
plocha za
hodinu
0.6 ha/h
Stroj pro minimální zpracování
3
4 km/h
1.2 ha/h
Přímé setí SD 4000 R
4
12 km/h
4 ha/h
Přímé setí SD 6000 R
6
12 km/h
6 ha/h
* Týká se kombinace pracující přímo ve strništi
** Časové úspory je dosaženo prostřednictvím snížení počtu přejezdů po pozemku a vyšší pracovní rychlosti při přímém setí.
SD LINER 3000
PŘÍMÉ SECÍ STROJE
KOMPAKTNÍ SYSTÉM TŘÍ DISKŮ: více než 30 let zkušeností
SD LINER je secí stroj vybavený vyzkoušeným systémem tří výsevních disků. Tato verze
výsevního mechanismu je kompaktní, pohyblivá, jednoduchá a účinná.
Tento stroj se vyznačuje jednoduchostí provedení a účinností setí všech druhů osiv.
Je použitelných za každých podmínek včetně těch nejtvrdších.
5
2
1
3
1 Otevírací disky:
2 Dvojité výsevní disky:
3 Zamačkávací kolečko
- Připravují secí lůžko. Penetrační
kapacita 250 kg dovoluje účinnou
přípravu za jakýchkoli podmínek.
- Jemně ozubené disky (Ø 430 mm)
určené do obtížných podmínek a
setí do mulče.
- Široce zvlněné disky (Ø 460 mm)
zajišťují částečné promísení půd.
Dvojitý výsevní disk (Ø 400 mm)
slouží k umístění osiva přesně
do řádku vytvořeného otevíracím
diskem. Jednotka je montovaná
na paralelogram k zajištění
rovnoměrného tlaku na půdu
(max. 80 kg).
S jednoduchým a individuálním
nastavením každého kolečka je
zajištěno:
- pravidelná hloubka setí i v případě
nerovného terénu.
- kvalitní konsolidace seťového lůžka
zlepšující kontakt osiva s půdou a
podporující rovnoměrné vzcházení
a růst.
www.kuhn.com
3 Hlavní body
1 - Flexibilita použití
Hydraulická tažná lišta A se používá k
nastavení hloubky otevíracích disků v
závislosti na typu půdy
- Kompaktní secí stroj
- Jednoduché nastavení B pomocí
podložek a dorazů.
A
B
2 - Všestrannost
Setí do strniště, podmítky nebo mulče.
6
3 - Velký pracovní rozsah
Tento secí stroj má díky svému zásobníku o objemu 2500 l
dostatečnou pracovní výdrž s vysokým výkonem (přes 20 ha).
Pevné víko zásobníku udržuje zásobník
nedocházelo k žádným problémům při setí.
utěsněný,
Nízká výška zásobníku (méně než 2 m) usnadňuje plnění.
aby
SD 4000 R - SD 6000 R
PŘÍMÉ SECÍ STROJE
Středový čep
Otáčení na čepu je umístěné do středu
secího stroje mezi otevírací a výsevní
disky. V případě otáčení nebo vyhýbání
se překážce tak vždy výsevní disky
sledují stopu vytvořenou otevíracími.
7
Výsevní jednotky
Pravidelný výsevek je zajištěn pomocí
nezávisle zavěšených výsevních disků s
průměrem 400 mm, které precizně kopírují
i velké nerovnosti pozemku bez ohledu
na rostlinné zbytky. Každá jednotka
je montovaná na paralelogramu s
nastavitelným tlakem na půdu až 80 kg.
Možnosti použití s
pěchem
Nadzvednutá půda je zpět konsolidována
pomocí hydraulicky nastavitelného pěchu
(volitelná výbava) složeného z pneumatik.
Umístění do středu stroje před výsevní disky
navíc pomáhá účelně distribuovat vlastní
váhu stroje k přípravě seťového lůžka.
www.kuhn.com
Tažná lišta
Ovládání hydraulické tažné lišty přímo
z kabiny traktoru upravuje pracovní
hloubku otevíracích disků. Toto
nastavení
zjednodušuje
práci
v
různorodých podmínkách.
8
Otevírací disky
Připravují seťové lůžko „otevřením“ půdy
pro výsevní disky do požadované hloubky v
jakýchkoli podmínkách. U každého disku lze
nastavit pomocí mechanické pružiny tlak na
půdu až 250 kg.
SD LINER 3000 - SD 4000 R - SD
Kvalita a bezpečnost za každé situace
Přesné a spolehlivé nastavení
výsevku s rovnoměrnou distribucí
Centrálně umístěná výsevní jednotka umožňuje spolehlivou
kalibraci od 0,8 do 400 kg/ha v závislosti na použitém osivu bez
dalších vnějších vlivů jako jsou vibrace, otřesy, kopcovitý terén,
atd. Perfektní kvalita práce je zajištěna již od minimálních dávek.
Míchadlo může být při práci s náchylným osivem odpojeno.
9
Rychlé vyprázdnění
Snadný přístup k víku dovoluje rychlé
vyprázdnění celého zásobníku od zbytků
osiva.
Snadný přístup k výsevní jednotce
D 6000 R
www.kuhn.com
PŘÍMÉ SECÍ STROJE
Jednoduché přizpůsobení stroje s volitelným vybavením
1. Široce zvlněné disky
Tyto disky pracují s větším množství hmoty,
jsou více agresivní při práci a primárně se
používají do podmínek čistého pozemku.
2. Hloubkové kontrolní kolo
Tato kolečka zajišťují precizní kontrolu
hloubky setí spolu s lepším kontaktem
osiva s půdou podporují vzcházení.
1
2
3
3. Hydraulické znamenáky
Hydraulické znamenáky umožňují snadné
značení jednotlivých cest také v obtížných
podmínkách.
4. Zavlačovací brány
Zavlačovací brány zlepšují zakrytí
vysetého osiva. Pracovní úhel bran a tlak
na půdu lze nastavit podle aktuálních
půdních podmínek.
10
4
5. Přímý hydraulický
pohon
Ventilátor secího stroje může být poháněn
přímo hydraulickým okruhem traktoru
namísto vlastního čerpadla. Tato varianta
vyžaduje vybavení traktoru hydraulikou
load sensing s nastavitelným průtokem.
Rychlost otáček ventilátoru může být
jednoduše ovládána z kabiny traktoru.
5
SD Liner 3000
SD 4000 R
SD 6000 R
3
4
6
18/20
22/26
Pracovní šířka (m)
Přepravní šířka (m)
3
Počet řádek
Typ setí
Systém tří disků
Tlak otevíracích disků (kg)
Vzdálenost mezi řádky (cm)
Hmotnost (kg)
250
16.6
15
18.2/15.4
18.7/15.8
3300*
3450*
6260
7900*
Pracovní rychlost
8 až 15 km/h
Kapacita zásobníku (litry)
2500
Výsevní mechanismus
Elektronická kontrola výsevku
2600
3200
Pneumatický „Venta systém“
Volitelně
Délka (m)
4 kola - 400/60/15.5
32/38
-
6.17
4 volitelně
8.20
2 (550/50/22.5)
2 (700/50/26.5)
Hmotnost* se liší v závislosti na vybavení
Volitelná výbava: uzavírací ventily (pár) - vypínání záběru - granulátor (pro aplikaci granulí proti slimákům)
Kolejové řádky
Pokud jsou při použití kolejových řádků některé vypnuty, vrací se veškeré nepoužité
osivo zpět do zásobníku. Ovladač HECTOR 3000, který ovládá kolejové řádky, může
být také použit pro další sledování a nastavení: Rychlost setí, počítadlo hektarů (denní,
celkový výkon), sledování osiva v zásobníku, sledování práce výsevního ústrojí.
Služby KUHN*: Výhody maximálního využití a ziskovosti
Vašeho vybavení
▲
Rozdíl ve službách KUHN znamená…
- Využívat rady školených odborníků k výběru nejvhodnějšího stroje pro své potřeby
- Těžit z výhod technické dokumentace, která je dostupná u partnera KUHN po
celou dobu životnosti stroje.
- Mít k dispozici dodávky náhradních dílů 7 dnů v týdnu za konkurence schopné
ceny.
- S prodlouženou zárukou
předvídat neočekávané technické
komplikace a být schopen okamžitě pracovat bez dlouhých zdržení.
- Od svého prodejce získávat rozšířenou technickou pomoc
- Racionálně investovat s
.
* Některé služby nemusí být v různých oblastech dostupné. Pro bližší informace kontaktujte svého prodejce KUHN.
Některé stroje májí značnou hmotnost. Vždy berte v úvahu celkovou hmotnost traktoru, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu. Zatížení přední nápravy traktoru musí činit minimálně 20% pohotovostní hmotnosti
traktoru. Náš stroj je vyrobený ve shodě s evropskými předpisy pro strojní zařízení, platnými v členských státech Evropské unie. V zemích mimo EU naše stroje vyhovují bezpečnostním předpisům těch zemí, kterých
se to týká. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez nasazených nezbytných bezpečnostních zařízení
(podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Naše modely a obchodní
značky jsou patentované ve více než jedné zemi. Registrovaná ochranná značka (y) v jedné nebo několika zemích.
VÁŠ PRODEJCE KUHN
S ohledem na ochranu životního prostředí je tento prospekt vytištěn na papír neobsahující chlór. / Vytištěno ve Francii 950 009 CZ - 08.12 - Copyright KUHN - HUARD 2012 - 1000
TECHNICKÁ DATA
Download

sd 6000r