Strana 1 (celkem 3)
- dle rozdělovníku ODBOR
REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
MěÚVM 01785/2014-326.1
Ing. Otakar Petřek/241
13.01.2014
POZVÁNÍ
na veřejné projednání návrhu Územní plán Oznice
opatřením obecné povahy č. 1/2014
_________________________________________________________________________
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování - úřad
územního plánování (dále jen „pořizovatel“) jako orgán obce příslušný dle § 6 odst. 1 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
oznamuje
v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 a § 22 stavebního zákona a ve spojení s částí šestou § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), den a místo veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu
Územního plánu Oznice (dále jen „návrh“)
18.02.2014 (úterý) v 16.00 hodin,
v zasedací místnosti Obecního úřadu Oznice
Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 15 dnů ode dne doručení veřejné
vyhlášky u pořizovatele, odboru regionálního rozvoje a územního plánování Městského
úřadu Valašské Meziříčí, Soudní 1221, kancelář č. 307 (2 patro) a na Obecním úřadě
Oznice, kde je do návrhu možno nahlédnout. Úplné znění návrhu je zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.valasskemezirici.cz v sekci
„územního plánování a na webových stránkách obce www.oznice.cz.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky
a námitky.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve lhůtě do 7 dní stanoviska
k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.
Části řešení, které byly od společného jednání změněny:
- rozšíření zastavitelné plochy č. 17 v souladu se změnou č. 9 ÚPnSÚ (lokalita 9A „Crhová“)
vydanou zastupitelstvem obce, opatřením obecné povahy č. 2/2008, dne 10.6.2008,
usnesením č 17/3, s nabytím účinnosti dne 10.7.2008
Telefon: 571 674 241
E-mail: [email protected]
Bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí
č. účtu: 1229-851/0100
Strana 2 (celkem 3)
- rozšíření zastavitelné plochy č. 10 v souladu se změnou č. 11 ÚPnSÚ (lokalita 11-1)
vydanou zastupitelstvem obce, opatřením obecné povahy dne 12.12.2012, usnesením
č 22.3, s nabytím účinnosti dne 2.1.2013
- úprava a doplnění textové a grafické části návrhu na základě zpracované studie “Přeložka
silnice I/57 Jarcová - Bystřička jih“, zapracování podkladů o směrovém řešení trasy
poskytnuté ŘSD ČR, vymezení koridoru DS č. 30, 31 šířky 200 m (100 m od osy navržené
trasy na obě strany) a zajištění provázanost na sousední obce Jarcová, Mikulůvka
- do odůvodnění doplněno pořízení ÚS pro plochu č. 17
- doplnění do odůvodnění důvody vymezení návrhových ploch BI a SO.3
- doplnění návrhu v kapitole podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
charakteru okolní vesnická výstavba
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ke stanoviskům, připomínkám a námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem se nepřihlíží.
Adresa pro doručování stanovisek, námitek a připomínek:
Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí, odbor regionálního
rozvoje a územního plánování.
Ing. arch. Dagmar Vávrová
vedoucí odboru regionálního rozvoje
a územního plánování
Telefon: 571 674 241
E-mail: [email protected]
Bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí
č. účtu: 1229-851/0100
Strana 3 (celkem 3)
MěÚVM 01785/2014-326.1
opatření obecné povahy č. 1/2014
návrh - Územní plán Oznice
Rozdělovník:
_________________________________________________________________________________
Obec pro kterou se pořizuje:
1. Obec Oznice, 756 24 Oznice
Dotčené orgány:
2. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Železničního vojska 1347, 757 01 Val. Meziříčí
3. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
4. Krajský úřad Zlínského kraje odbor ŽP a Ze, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
5. Krajský úřad Zlínského kraje odbor dopravy, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
6. Krajský úřad Zlínského kraje odbor kultury a památkové péče, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
7. MěÚ Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, Soudní 1221, 757 38 Val. Meziříčí
8. MěÚ Valašské Meziříčí, odbor školství, kultury a sportu, Soudní 1221, 757 38 Val. Meziříčí
9. Ministerstvo dopravy, odbor strategie (O520), nábř. L. Svobody 12/22, P.O.Box 9, 110 15 Praha 1
10. Ministerstvo obrany - AHNM, odbor ÚSM Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
11. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
12. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Krápkova 3, 779 00 Olomouc
13. Obvodní báňský úřad, pro území moravskoslezkého a jihomoravského kraje, Cejl 13, 601 42 Brno
14. Státní pozemkový úřad, pobočka Vsetín, Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Nadřízený orgán územního plánování:
15. Krajský úřad Zlínského kraje odbor ÚP a SŘ, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Sousední obce:
16. Obec Branky, 756 45 Branky
17. Obec Jarcová, 757 01 Valašské Meziříčí
18. Obec Mikulůvka, 756 24 Bystřička
19. Obec Podolí, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí
20. Obec Police, 756 44 Police u Valašského Meziříčí
21. Obec Poličná, 757 01 Poličná
Projektant:
22. Ing. Lubor Sawicki, Červenka 1504, 755 01 Vsetín
Telefon: 571 674 241
E-mail: [email protected]
Bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí
č. účtu: 1229-851/0100
Download

Pozvání k veřejnému projednání Územního plánu Oznice OOP č. 1