MĚSTYS BESEDNICE
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE BESEDNICE ZA ROK 2013
1/ Údaje o plnění rozpočtu za rok 2013



Příjmy - celkem byly o 1.325.285,56 Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu – tabulka 1
Výdaje - celkem byly o 1.623.848,20 Kč nižší oproti upravenému rozpočtu – tabulka 2
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 – tabulka 3
Údaje o plnění příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou součástí spisu závěrečného účtu (výkaz FIN 2-12 M, rozbor čerpání příjmů
a výdajů).
2/ Stavy účelových fondů - tabulka 4

Sociální fond ( SF ) - stav k 31.12.2013 činí 22.690,68 Kč.
Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem schváleným zastupitelstvem městyse
Besednice dne 17.12.2012 usnesením č. 83/2012.

Fond rozvoje bydlení ( FRB ) - stav k 31.12.2013 činí 427.657,48 Kč.
Příjmy fondu rozvoje bydlení tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech.
Výdaje fondu rozvoje bydlení tvoří půjčky poskytnuté občanům dle Vyhlášky obce
Besednice č.4/98 o použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ ze dne 15.6.1998.
V roce 2009 byla poskytnuta půjčka městysu Besednice ve výši 400.000,00 Kč – schváleno
usnesením č. 91/2009 ze dne 14.12.2009. Termín pro splacení půjčky z FRB schválilo
zastupitelstvo městyse Besednice do 30.06.2014 - usnesení č. 98/2011 ze dne 12.12.2011.
V roce 2013 byla uhrazena splátka půjčky městyse Besednice ve výši 400.000,00 Kč –
schváleno usnesením č. 59/2013 ze dne 25.11.2013.
V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná půjčka.

Fond obnovy vodohospodářského majetku ( FVHM )–stav k 31.12.2013 činí 494.019,20 Kč.
Fond obnovy vodohospodářského majetku byl zřízen na základě usnesení č. 22/2008 ze dne
21.4.2008. V roce 2013 nebyla z fondu hrazena žádná faktura.
3/ Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Besednice
Městys Besednice je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Besednice. Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Besednice za rok 2013 byly projednány zastupitelstvem
městyse Besednice na veřejném zasedání konaném dne 24.03.2014 – usnesení č. 18/2014. ZM
schválilo rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Besednice za rok 2013 ve výši 471,54 Kč
do rezervního fondu. Roční účetní závěrka a finanční výkazy zřízené příspěvkové organizace za rok
2013 jsou součástí spisu závěrečného účtu.
4/ Hospodaření Lesů obcí Trhové Sviny a Besednice, s.r.o.
Zpráva o hospodaření společnosti Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice, s.r.o. ze dne
26.03.2014 byla projednána zastupitelstvem městyse Besednice dne 05.05.2014 - usnesení
č. 41/2014. Roční účetní závěrka a finanční výkazy za rok 2013 jsou součástí spisu závěrečného
účtu.
Závěrečný účet městyse Besednice za rok 2013
Strana
1/ 4
5/ Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka 5
Nevyčerpané dotace:
Poskytovatel
Účel
Částka
Datum
Doklad
Jihočeský kraj
Volba prezidenta
vratka 9.937,71 Kč
02.09.2013
1089/2
Jihočeský kraj
Dotace SDH
vratka 3.040,00 Kč
20.12.2013
1274/9+10
Jihočeský kraj
Volby do PSP ČR
vratka 8.850,00 Kč
10.01.2014
14-003-00001
6/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013
Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Jihočeský kraj, oddělení přezkumu a
metodiky hospodaření obcí, uskutečnilo se ve dnech 07.11.2013 a 21.05.2014.
Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Besednice za rok 2013 je
součástí spisu závěrečného účtu.
Závěr zprávy:
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a/
při přezkoumání hospodaření městyse za předchozí roky
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
b/
při dílčím přezkoumání hospodaření městyse
Byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
§ 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů., § 26
Nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací
Městys provádí předběžnou kontrolu prováděných operací, která však není dostatečná. Kontrolou
výkazu FIN2-12 M sestavenému ke dni 30.9.2013 bylo zjištěno překročení některých výdajových
položek.
Jedná se např. o:
Paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj, položka 5171 Opravy a udržování je upravený
rozpočet ve výši 10.000 Kč a skutečnost je ve výši 12.666 Kč.
Paragraf 3745 Ochrana přírody a krajiny, položka 5169 Nákup ostatních služeb je upravený
rozpočet ve výši 15.000 Kč a skutečnost je výši 18.494 Kč.
Paragraf 5512 Požární ochrana, položka 5169 Nákup ostatních služeb je upravený rozpočet ve výši
7.000 Kč a skutečnost je ve výši 7.224 Kč.
Paragraf 6171 Regionální a místní správa, položka 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený je
upravený rozpočet ve výši 50.000 Kč a skutečnost je ve výši 50.546,11 Kč.
NAPRAVENO (dne: 31.12.2013)
Kontrolou výkazu Fin 2-12M bylo zjištěno, že k 31.12.2013 nedošlo k překročení výdajových
položek.
Závěrečný účet městyse Besednice za rok 2013
Strana
2/ 4
§ 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů., § 27
Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola
Dle čl. 5 bodu 3 směrnice č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu postupuje obec
cituji: „ ….. Komise předloží na nejbližším zasedání ZM vyhodnocení nabídek spolu s veškerým
dokladovým materiálem. Zastupitelstvo schválí nejvhodnější nabídku“.
Městys zaslal oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele akce „Oprava chodníku
kolem radnice a Restaurace U Martínka“ dne 15.7.2013 a následné oznámení o výběru druhé
nejvhodnější nabídky dne 19.7.2013 ale zastupitelstvo obce schválilo vybranou nejvhodnější
nabídku až dne 22.7.2013. (první výběrovou komisí vybraný zhotovitel se z kapacitních důvodů
omluvil).
NENAPRAVENO
Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
§ 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů., § 85 písm. a)
Zastupitelstvo obce nerozhodlo o nabytí a převodu nemovitých věcí, včetně převodu bytů a
nebytových prostor.
Zastupitelstvo městyse Besednice dne 24.6.2013 schválilo prodej nemovitosti p.č. 1452/10
za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.600 Kč. Nebyla však schválena konkrétní osoba nabývající
prodávanou nemovitost.
NENAPRAVENO
II. Při přezkoumání hospodaření za rok 2013
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c).
[§10 odst. 3 písm. b) zákona č.420/2004 Sb.]
Byly zjištěny chyby a nedostatky, spočívající v [§10 odst. 3 písm. c) zákona č.420/2004 Sb.]
c4 – překročení působnosti
III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
IV. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na
celkovém majetku územního celku:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
2,08 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
7,74 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚC 26,52 %
Závěrečný účet městyse Besednice za rok 2013
Strana
3/ 4
7/ Návrh na usnesení
Zastupitelstvo Městyse Besednice schvaluje celoroční hospodaření městyse Besednice a
závěrečný účet městyse Besednice za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2013 a to s výhradami uvedenými ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření a přijímá následující opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:
k § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
při zadávání veřejných zakázek bude postupováno dle směrnice o zadávání veřejných
zakázek
k § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
bude postupováno dle zákona č.128/2000 Sb.
do 30.09.2014 přijme směrnici „ Schvalování rozpočtových změn“
do 30.09.2014 přijme směrnici „Poskytování cestovních náhrad“
Do 10.10.2014 zašle městys Besednice přezkoumávajícímu orgánu tj. Krajskému úřadu
Jihočeský kraj, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí písemnou zprávu o plnění
přijatých opatření.
Přílohy:
Tabulka 1/
Tabulka 2/
Tabulka 3/
Tabulka 4/
Tabulka 5/
Tabulka 6/
Příjmy za rok 2013
Výdaje za rok 2013
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013
Stav účelových fondů k 31.12.2013
Třída 4 – Přijaté transfery za rok 2013
Poskytnuté transfery za rok 2013
Schváleno zastupitelstvem městyse Besednice dne 23.06.2014, usnesením č. ….. /2014.
Petr TRAJER, starosta městyse
…..................................................
Zdeněk ČUTKA, místostarosta městyse
…..................................................
Zpracovala:
Marie Brunová
Datum vyvěšení:
06.06.2014
Datum sejmutí:
…………..
Zveřejněno také na elektronické úřední desce – www.besednice.cz .
Závěrečný účet městyse Besednice za rok 2013
Strana
4/ 4
Download

závěrečný účet městyse besednice za rok 2013