Přručka k obsluze
Pěch
DS 70
0158438cz
009
0410
Oznámení o
autorských
právech
© Copyright 2010, Wacker Neuson Corporation.
Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování a distribuce, jsou vyhrazena.
Tuto publikaci může původní kupující přístroje reprodukovat na fotokopírce. Jakýkoli
jiný typ reprodukce bez výslovného písemného povolení od společnosti Wacker
Neuson Corporation je zakázán.
Jakýkoli druh reprodukce nebo distribuce, který by nebyl schválen společností Wacker
Neuson Corporation, představuje porušení platných autorských práv a bude trestně
stíhán. Ti, kdo poruší tato práva, budou právně stíháni.
Obchodní
známky
Všechny obchodní známky, na které se odkazuje v této příručce, jsou majetkem jejich
příslušných vlastníků.
Výrobce
Wacker Neuson Corporation
N92W15000 Anthony Avenue
Menomonee Falls, WI 53051 USA
Tel: (262) 255-0500 · Fax: (262) 255-0550 · Tel: (800) 770-0957
www.wackerneuson.com
Přeložené
pokyny
Tato příručka pro obsluhu poskytuje překlad původních pokynů. Originálním jazykem
této příručky pro obsluhu je americká angličtina.
Předmluva
Předmluva
Stroje, na něz se vztahuje tato příručka
Stroje
Číslo polozky
DS 70
0620049
0620050
0620052
0620053
0620054
Dokumentace zařízení
„
Mějte výtisk Příručky k obsluze neustále uložený u zařízení.
„
K objednávkám náhradních součástek používejte samostatné knihy součástek
dodávané se zařízením.
„
Prostudujte si samostatnou příručku pro opravy, kde jsou uvedeny podrobné
pokyny týkající se provádění servisu a oprav zařízení.
„
Pokud vám kterýkoli z těchto dokumentů chybí, kontaktujte prosím společnost
Wacker Neuson Corporation, abyste si objednali náhradní dokument nebo
navštivte stránky www.wackerneuson.com.
„
Při objednávání součástí nebo požadování servisních informací mějte připraveno číslo modelu zařízení, číslo položky, číslo revize a sériové číslo.
Očekávané informace v této přiručce
„
Tato přiručka obsahuje informace a pokyny pro bezpečný provoz a údržbu
tohoto modelu či těchto modelů Wacker Neuson. K zajištěni vaši bezpečnosti a
sniženi rizika poraněni si pečlivě přečtěte všechny pokyny uvedené v této
přiručce tak, abyste jim porozuměli, a dodržujte je.
„
Společnost Wacker Neuson Corporation si výslovně vyhrazuje právo provádět
technické úpravy, a to i bez vyrozuměni, které zlepši výkonnost nebo technické
standardy jejich strojů.
„
Informace obsažené v této přiručce jsou založené na strojich vyráběných do
doby publikace tohoto dokumentu. Společnost Wacker Neuson Corporation si
vyhrazuje právo na změnu jakékoli části těchto informaci bez předchoziho upozorněni.
Schválení výrobce
Tato příručka se několikrát zmiňuje o schválených součástkách, příslušenství a
úpravách. Platí následující definice:
„
Za schválené platí součástky a příslušenství, buď vyrobené, nebo poskytnuté společností Wacker Neuson.
„
Schválené úpravy jsou takové úpravy, které provede pracovník servisního
střediska schváleného společností Wacker Neuson podle písemných pokynů
zveřejněných společností Wacker Neuson.
„
Za neschválené platí součástky, příslušenství a úpravy, které nesplňují
schválená kritéria.
wc_tx001483cz.fm
3
Předmluva
Neschválené součástky, příslušenství nebo úpravy mohou mít tyto následky:
„
Nebezpečí vážného zranění obsluhy či osob na daném pracovišti
„
Trvalé poškození stroje, na které se nevztahuje záruka
Pokud máte nějaké otázky týkající se schválených či neschválených součástek,
příslušenství nebo úprav, obra″te se okamžitě na prodejce společnosti Wacker
Neuson.
4
wc_tx001483cz.fm
DS 70
1
Předmluva
3
Bezpečnostní informace
7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
Umístění štítků ................................................................................... 14
Štítek významy ................................................................................... 15
19
Zvedání a prepravování stroj .............................................................. 19
Provoz
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
14
Zvedání a prepravování
3.1
4
Popisky nacházející se v této příručc ................................................... 7
Popis stroje a zamýšlené použití .......................................................... 8
Provozní bezpečnost ............................................................................ 9
Bezpečnost operátora při používání spalovacího motoru .................. 11
Bezpečnost během údržby ................................................................. 12
Štítky
2.1
2.2
3
Obsah
20
Příprava stroje pro jeho první použití ................................................. 20
Doporučené palivo ............................................................................. 20
Před nastartováním ............................................................................ 21
Startování ........................................................................................... 21
Zastavení ............................................................................................ 22
Postup nouzového zastavení ............................................................. 22
Poloha obsluhy a řádný provoz .......................................................... 23
Palivového .......................................................................................... 24
Údržba
5.1
5.2
5.3
25
Harmonogram pravidelné údržby ....................................................... 25
Vzduchový filtr .................................................................................... 26
Mazání ................................................................................................ 27
wc_bo0158438cz_009TOC.fm
5
Obsah
5.4
5.5
6
Hutnící patka .......................................................................................30
Dlouhodobé uskladnění .......................................................................30
Základní odstraňování poruch
6.1
7
DS 70
Odstraňování poruch ...........................................................................31
Technické informace
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
31
32
Motoru .................................................................................................32
Pěch ....................................................................................................33
Měření zvuku .......................................................................................33
Měření vibrací ......................................................................................33
Rozměry ..............................................................................................35
6
wc_bo0158438cz_009TOC.fm
DS 70
1
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace
1.1
Popisky nacházející se v této příručc
Toto je symbol bezpečnostní výstrahy. Pouzívá se k upozornění na potenciální
nebezpečí poranění.
f Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, které následují po tomto symbolu.
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci, která by mohla vést k smrti nebo
vážnému zranění, pokud se jí nevyhnete.
f Vyhněte se nebezpečí smrti či vážného zranění tím, že uposlechnete všech
bezpečnostních výzev, které následují za tímto signálním slovem.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci, která by mohla vést k smrti nebo
vážnému zranění, pokud se jí nevyhnete.
f Vyhněte se možnému nebezpečí smrti či vážného zranění tím, že uposlechnete
všech bezpečnostních výzev, které následují za tímto signálním slovem.
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ upozorňuje na nebezpečnou situaci, která by mohla způsobit menší
nebo středně závažné poranění, pokud se jí nevyhnete.
f Vyhněte se možnému nebezpečí menšího či středně závažného zranění tím,
že uposlechnete všech bezpečnostních výzev, které následují za tímto signálním slovem.
OZNÁMENÍ: Pouzito bez symbolu bezpecnostní výstrahy, OZNÁMENÍ upozornuje na nebezpecnou
situaci, která by mohla vést k poškození majetku, pokud se jí nevyhnete.
Poznámka: Obsahuje dùlezité doplòující informace k pracovnímu postupu.
wc_si000492cz.fm
7
Bezpečnostní informace
1.2
DS 70
Popis stroje a zamýšlené použití
Tento stroj je vibrační pěchovadlo. Pěchovadlo Wacker Neuson
sestává z benzínového nebo dieselového motoru, spojky, nádrže na
palivo, pružinového pěchovacího systému, pěchovací patky a
držadla. Motor přenáší energii pěchovacím systémem do pěchovací
patky, která nárazovou silou zhutňuje zeminu. Obsluha řídí a ovládá
stroj zezadu pomocí držadla.
Tento stroj je určen ke zhutňování soudržných, smíšených a sypkých
zemin v uzavřených oblastech.
Tento stroj byl zkonstruován a vyroben výlučně pro výše popsaný
zamýšlený účel. Použití stroje k jinému účelu může trvale poškodit
stroj nebo vážně poranit obsluhu či jiné osoby na pracovišti. Na
poškození stroje způsobené jeho zneužitím se záruka nevztahuje.
Za zneužití se považují následující postupy:
•
Používání stroje jako žebříku, podpory nebo pracovní plochy
•
Používání stroje k nošení či přepravě osob nebo vybavení
•
Používání stroje jako kladiva nebo k jiným demoličním pracím
•
Připojení stroje k jinému stroji
•
Provozování stroje mimo tovární specifikace
•
Provozování stroje způsobem, který není v souladu se všemi
varováními uvedenými na stroji nebo v návodu k obsluze
Tento stroj byl zkonstruován a vyroben v souladu s nejnovějšími
světovými bezpečnostními normami. Stroj byl pečlivě sestrojen tak,
aby vyloučil nebezpečí v prakticky možném rozsahu a zvýšil bezpečí
obsluhy ochrannými kryty a ochranným značením. Některá rizika
však přesto mohou zůstat i po přijetí ochranných opatření. Nazývají
se reziduální rizika. V případě tohoto stroje mohou představovat
vystavení:
•
Horku, hluku, výfukovým plynům a oxidu uhelnatému z motoru
•
Nebezpečí ohně v důsledku nesprávného postupu při doplňování
kapalin
•
Palivu a jeho výparům
•
Poranění v důsledku nesprávné techniky zdvihání nebo způsobu
provozování stroje
Abyste ochránili sebe a ostatní, rozhodně si pozorně přečtěte
bezpečnostní informace v tomto návodu dříve, než začnete stroj
provozovat.
8
wc_si000492cz.fm
DS 70
1.3
Bezpečnostní informace
Provozní bezpečnost
Znalost a řádné školení je nutné pro bezpečné používání zařízení.
Nesprávné použití stroje nebo použití neškoleným personálem může
být nebezpečné. Přečtěte si návod k použití a seznamte se s
VAROVÁNÍ umístěním a řádným použitím všech ovládacích a kontrolních prvků.
Zaškolená obsluha stroje musí poskytnout školení nezkušeným
pracovníkům, než jím bude dovoleno obsluhovat pěch.
Odborná způsobilost obsluhy
Startovat, provozovat a vypnout tento stroj je dovoleno pouze
odborně školeným pracovníkům. Ti musejí také splňovat následující
kvalifikační podmínky:
•
Musejí obdržet pokyny o řádném používání stroje
•
Musejí být seznámeni s požadovanými bezpečnostními
zařízeními
Tento stroj nesmějí provozovat ani k němu mít přístup:
•
Děti
•
Osoby pod vlivem alkoholu nebo léků
Osobní ochranné prostředky
Při provozování stroje používejte následující osobní ochranné
prostředky:
wc_si000492cz.fm
•
Dobře padnoucí pracovní oděv, který nebrání pohybu
•
Ochranné brýle s postranními štíty
•
Protihlukovou ochranu uší
•
Obuv s pevnou špičkou
1.3.1
NIKDY nepoužvejte pěch pro účely, pro které nebyl určen.
1.3.2
NIKDY nedovolte provozovat tento stroj osobě, která není
odpovídajícím způsobem vyškolena. Lidé provozující tento stroj si
musí být vědomi rizik a nebezpečí s tím spojených.
1.3.3
NIKDY nesahajte na horký tlumič, válce motoru nebo žebra chladiče.
Způsobí popáleniny.
1.3.4
Nepoužívejte stroj s neschváleným příslušenstvím nebo přídatnými
zařízeními.
1.3.5
NIKDY neopuštějte běžící stroj.
1.3.6
Účinnost obslužných prvků nesm být neoprávněně ovlivňována
nebo zrušována.
1.3.7
VŽDY přečtěte, pochopte a dodržte postupy v Příručce provozních
předpisů, než se pokusíte o použití stroje.
9
Bezpečnostní informace
DS 70
1.3.8
VŽDY se přesvědčte o tom, že se všechny osoby nacházej
v bezpečné vzdálenosti od pěchu. V přpadě potřeby pěch zastavte,
dokud osoby neopust bezpečnostn zónu.
1.3.9
VŽDY před použvánm stroje se přesvědčte, zda je operátor
seznámen s přslušnými bezpečnostnmi opatřenmi a způsobem
provozu.
1.3.10 VŽDY udržujte ruce, nohy a volné oblečen v dostatečné vzdálenosti
od pohyblivých část pěchovadla.
1.3.11 VŽDY použijte zdravý rozum a budt’e opatrn při práci s
pěchovadlem.
1.3.12 VŽDY zajistěte, aby se pěch nepřekotil, nepřevalil, nesklouznul a
neupadl, když nen v provozu.
1.3.13 VŽDY vypněte motor když nen pěchovadlo v provozu.
1.3.14 Vibračn pěchovadlo ved’te VŽDY tak, aby se zabránilo zhmožděn
řidiče přstroje mezi přstrojem a pevnými předměty. Na nerovném
terénu a při zhutňován hrubého materiálu dbejte zvláštn opatrnosti.
Při provozován stroje v těchtopodmnkách vždy stůjte pevně.
1.3.15 Vibračn pěchovadlo provozujte na okrajch lomů, jam, hald svahů a
platform VŽDY tak, aby nevzniklo nebezpeč zrcen nebo převrácen.
1.3.16 VŽDY, když zařízení nepoužíváte, uložte jej odpovídajícím způsobem.
Zařízení by mělo být uloženo na čistém, suchém místě, mimo dosah
dětí.
1.3.17 VŽDY, když stroj neprovozujete, uzavřete palivový ventil motoru,
pokud je jím stroj vybaven.
1.3.18 Stroj spouštějte VŽDY se všemi nainstalovanými bezpečnostními
prvky a chrániči a v provozuschopném stavu. NEMĚŇTE a
NEVYŘAZUJTE bezpečnostní prvky. NESPOUŠTĚJTE stroj, pokud
některé bezpečnostní prvky, či chrániče chybí, nebo jsou nefunkční.
1.3.19 Pokud je stroj v chodu, nepřepravujte jej.
1.3.20 Za žádných okolností stroj nenaklánějte (pro čištění atd.)
10
wc_si000492cz.fm
DS 70
1.4
Bezpečnostní informace
Bezpečnost operátora při používání spalovacího motoru
VAROVÁNÍ
Spalovací motory představují během provozu a doplňování paliva zvláštní nebezpečí. Nedodržení výstražných a bezpečnostních pokynů by mohlo vést k vážnému
zranění nebo smrti.
f Prostudujte si a dodržujte výstražné pokyny v příručce majitele motoru a níže
uvedené bezpečnostní pokyny.
NEBEZPEČÍ
Výfukové plyny z motoru obsahují kysličník uhelnatý, což je jedovatý plyn. vystavení kysličníku uhelnatému vás může usmrtit do několika minut.
f NIKDY stroj neprovozujte v omezeném prostoru, jako například v tunelu, pokud
není zavedeno dostatečné větrání pomocí výfukových ventilátorů nebo hadic.
Provozní bezpečnost
Je-li motor v chodu:
•
Udržujte oblast kolem výfuku prostou všech hořlavých materiálů.
•
Před nastartováním motoru zkontrolujte, zda ve vedení paliva a v
nádrži nedochází k úniku či zda nejsou prasklé. Stroj
nespouštějte, pokud dochází k úniku paliva nebo pokud je vedení
paliva uvolněné.
Je-li motor v chodu:
•
Při provozu stroje nekuřte.
•
Neprovozujte motor v blízkosti otevřeného plamene.
•
Nedotýkejte se motoru nebo tlumiče výfuku za běhu motoru nebo
okamžitě po jeho vypnutí.
•
Neprovozujte stroj, pokud má uvolněný nebo chybějící uzávěr
palivové nádrže.
•
Pokud se rozlilo palivo nebo cítíte zápach paliva, nespouštějte
stroj. Dříve, než stroj spustíte, převezte ho dál od rozlitého paliva
a do sucha jej otřete.
Bezpečnost při doplňování paliva
Doplňujete-li do motoru palivo:
wc_si000492cz.fm
•
Otřete okamžitě všechno vyteklé palivo.
•
Naplňte palivovou nádrž v dobře větraných prostorách.
•
Po doplnění paliva nasaďte zpět víčko palivové nádrže.
•
Nekuřte.
11
Bezpečnostní informace
1.5
DS 70
•
Nedoplňujte palivo do horkého nebo běžícího motoru.
•
Neprovozujte motor v blízkosti jisker nebo otevřeného plamene.
•
Nedoplňujte palivo do stroje, pokud je uložen na nákladním autě
s plastickou výstelkou podlahy. Statická elektřina by mohla palivo
nebo jeho páry vznítit.
Bezpečnost během údržby
Nedostatečně udržované stroje mohou být nebezpečné! Aby stroje
dlouho běžely bezpečně a řádně, je nutná pravidelná údržba a
občasné opravy.
VAROVÁNÍ
Osobní ochranné prostředky
Při servisu nebo údržbě tohoto stroje používejte následující osobní
ochranné prostředky:
•
Dobře padnoucí pracovní oděv, který nebrání pohybu
•
Ochranné brýle s postranními štíty
•
Protihlukovou ochranu uší
•
Obuv s pevnou špičkou
Kromě toho před servisem nebo údržbou stroje:
•
Sepněte si dlouhé vlasy.
•
Sejměte si šperky (včetně prstenů).
1.5.1
NIKDY se nepokoušejte stroj čistit nebo provádět jeho údržbu, pokud
běží. Otáčející se části mohou způsobit vážné zranění.
1.5.2
NEPROVOZUJTE pěchovadlo bez vzduchového filtru.
1.5.3
NEVYNDÁVEJTE paprovou část vzduchového filtru, předfiltr nebo
kryt vzduchového filtru při provozu pěchovadla.
1.5.4
NEUPRAVUJTE motor, aby běžel jinou rychlostí než uvedenou v části
pojmenované Technické informace.
1.5.5
NIKDY nepoužívejte benzín nebo jiné druhy paliv nebo hořlavých
rozpouštědel k čistění součástek, zvlášte ne v uzavřených prostorech.
Výpary z paliv a rozpouštědel mohou být výbušné.
1.5.6
VŽDY nastavte zpět po opravě či údržbě všechny bezpečnostní a
ochranné prvky.
1.5.7
VŽDY udržujte prostor kolem výfukového tlumiče volný, jinak hrozí
nebezpečí náhodného ohně.
12
wc_si000492cz.fm
DS 70
Bezpečnostní informace
1.5.8
VŽDY provádějte pravidelnou údržbu, tak jak je doporučena v příručce
provozních předpisů.
1.5.9
VŽDY odstraňte úlomky z žeber chladiče.
1.5.10
Pokud tento stroj vyžaduje náhradní díly, používejte pouze originální
náhradní díly společnosti Wacker Neuson nebo náhradní díly, které
jsou po všech stránkách ekvivalentní originálu, např. co do fyzických
rozměrů, typu, pevnosti a materiálu.
1.5.11
VŽDY před prováděním údržby strojů vybavených benzínovými
motory rozpojte svíčku, abyste zabránili náhodnému nastartování.
1.5.12
VŽDY stroj udržujte čistý a štítky čitelné. Všechny chybějící štítky
nahraďte a všechny špatně čitelné štítky vyměňte. Štítky poskytují
důležité provozní pokyny a varují o nebezpečích a rizicích.
1.5.13 Při odpojován palivového veden postupujte VŽDY podle pokynů.
Pokud tak neučinte, může dojt k vystřknut paliva z palivového
systému.
wc_si000492cz.fm
13
Štítky
2
DS 70
Štítky
2.1
Umístìní štítkù
D
G
A
I
J B
E
F
H
C
wc_gr007312
14
wc_si000493cz.fm
DS 70
Štítky
2.2
Dop.
Štítek významy
Štítek
A
Význam
Jak nastartovat stroj:
1. Otevřte ventil pro tok paliva.
2. Posuňte páčku škrticí klapky do polohy
POMALU.
3. Tahejte za startovací lanko, dokud motor
nenaskočí.
Jak zastavit stroj:
1. Posuňte plynovou páku do polohy VYPNUTO.
2. Zavřete palivový ventil.
Varování! Abyste snížili riziko ztráty sluchu, vždy
používejte při provozu stroje ochranu sluchu.
Přečtěte si příručku k obsluze.
Nebezpečí!
Nebezpečí udušení.
„ Motory vylučují kysličník uhelnatý.
„ Stroj nespouštějte uvnitř budov nebo v
omezeném prostoru, pokud není
k dispozici dostatečné větrání např. výfukovými
větráky nebo hadicemi.
„ Nepřibližujte se ke stroji s otevřeným
plamenem, jiskrami ani hořícími předměty.
„ Před doplňováním paliva motor vypněte.
„ Tento stroj používá motorovou naftu.
Tento vlisovaný štítek obsahuje dùležité
bezpeènostní a provozní informace. Pokud
pøestane být èitelný, musí se bezpodmíneènì
vymìnit. Informace o objednávání náhradních dílù
naleznete v seznamu souèástek.
wc_si000493cz.fm
15
Štítky
Dop.
DS 70
Štítek
Význam
B
Varování
Horký povrch! Stroj se sejmutým chráničem
neprovozujte. Před provozem stroje vra″te chránič
na své místo.
0181179
C
Varování!
Pružiny jsou stlačeny. Pomalu uvolněte kryt tak,
aby se pružina nevymrštila.
Příslušné pokyny k demontáži naleznete v příručce
k opravám.
D
Pohybem pákou dopředu stroj zastavíte. Pohybem
pákou dozadu stroj spustíte.
Tento vlisovaný štítek obsahuje důležité
bezpečnostní a provozní informace. Pokud
přestane být čitelný, musí se bezpodmínečně
vyměnit. Informace o objednávání náhradních dílů
naleznete v seznamu součástek.
115416
16
wc_si000493cz.fm
DS 70
Dop.
Štítky
Štítek
E
Význam
Pro optimální kontrolu nad strojem a jeho
výkonnost a pro omezení vibrací přenášených do
rukou/paží, uchopte držadlo tak, jak je uvedeno na
obrázku.
Přečtěte si příručku k obsluze.
Tento vlisovaný štítek obsahuje důležité
bezpečnostní a provozní informace. Pokud
přestane být čitelný, musí se bezpodmínečně
vyměnit. Informace o objednávání náhradních dílů
naleznete v seznamu součástek.
F
Úroveň intenzity hlasitosti stroje v dB(A).
G
Systém přívodu vzduchu je vybaven kontrolkou
nastavení filtru. Nahraďte Filtr, když se kontrolka
dostane do nebo do blízkosti červené linky.
H
Typovy štítek s označením typu, číslem výrobku,
verzí a číslem stroje je umístěn na každém
přístroji. Poznamenejte si prosím údaje z tohoto
štítku, aby byly k dispozici i při ztrátě nebo
poškození tohoto štítku. Označení typu, číslo
vyrobku, číslo verze a číslo stroje jsou vždy
nezbytně nutné při objednávce náhradních dílů
nebo při dotdzech týkajících se servisních
informací.
wc_si000493cz.fm
17
Štítky
Dop.
I
DS 70
Štítek
Význam
Želva = Volnoběh, pomalá rychlost motoru
Králík = Naplno, vysoká rychlost motoru
Tento vlisovaný štítek obsahuje důležité
bezpečnostní a provozní informace. Pokud
přestane být čitelný, musí se bezpodmínečně
vyměnit. Informace o objednávání náhradních dílů
naleznete v seznamu součástek.
J
VAROVÁNÍ!
Horký povrch!
18
wc_si000493cz.fm
DS 70
3
Zvedání a prepravování
Zvedání a prepravování
3.1
Zvedání a prepravování stroj
Viz obrázek: wc_gr005328
3.1.1
Vždy vypněte motor a během přepravy stroje.
3.1.2
Zajistěte zdvihací zařízení o odpovídající nosnosti (hmotnost je
uvedena na výrobním štítku).
3.1.3
Používejte centrální zdvihací bod (a) když zvedáte stroj.
Tento motor pěchovačky potřebuje směs dvoudobého bezínu a oleje.
K tomu je zapotřebí, aby se do benzínové nádrže doplňoval čistý
bezolovnatý benzín a do nádrže na olej WACKER olej, nebo obdobný
VAROVÁNÍ
druh. Dávkovací pumpa oleje dodává automaticky potřebné množství
oleje, aby byl motor dobře promazán. Podrobnější informace
naleznete v technických podmínkách.
3.1.4
Přivažte stroj k vozu, aby se nepřekotil, nespadl a nekolébal se.
Položte stroj na plocho a přivažte na bodech (a) a (b).
SDĚLENÍ: Vyprázdněte palivovou nádrž jak je předepsáno, aby
neunikalo palivo víčkem palivové nádrže (c).
wc_gr005328
wc_tx001487cz.fm
19
Provoz
4
DS 70
Provoz
4.1
Příprava stroje pro jeho první použití
Příprava pro první použití
Jak připravit stroj pro jeho první použití:
4.2
4.1.1
Ujistěte se, že veškerý volný balicí materiál byl ze stroje odstraněn.
4.1.2
Zkontrolujte, zda stroj a jeho součásti nejsou poškozeny. Pokud
existuje viditelné poškození, stroj nepoužívejte! Okamžitě se obra″te
se žádostí o pomoc na prodejce zařízení Wacker Neuson.
4.1.3
Udělejte si inventuru všech položek dodávaných společně se strojem
a ověřte si, že máte všechny volné součástky a připevňovací materiál
podle seznamu.
4.1.4
Připojte součásti, které ještě nejsou připojené.
4.1.5
Podle potřeby přidejte kapaliny včetně paliva, motorového oleje a
kyseliny do baterie.
4.1.6
Přepravte stroj do místa jeho používání.
Doporučené palivo
Použvejte pouze čisté dieselové palivo. Okamžitě nasate palivové
vko. Je nutno udržovat čistotu, abyste zabránili problémům systému
vstřikován paliva a předčasnému ucpáván palivového filtru. Abyste
zabránili kontaminaci, neotvrejte palivové veden, čerpadlo na palivo
ani žádné jiné msto palivového systému, a to ani pro vypuštěn
vzduchu. Palivové čerpadlo se odvzdušn automaticky. Tyto pokyny
dodržujte i když vám dojde palivo v nádrži. V takovém přpadě
doplňte palivo do nádrže.
20
wc_tx001484cz.fm
DS 70
4.3
Provoz
Před nastartováním
4.3.1
Přečtěte si bezpečnostn instrukce na začátku této přručky.
4.3.2
Provádějte potřebnou denn údržbu.
4.3.3
Postavte pěch na sypkou půdu nebo štěrk. NESTARTUJTE pěch na
tvrdém povrchu jako je asfalt nebo beton.
4.3.1
4.4
wc_tx001484cz.fm
Startování
4.4.1
Otočte ventil paliva do polohy „0“ (otevřen).
4.4.2
Posuňte páčku plynu do maximální polohy (a).
4.4.3
Tahejte opakovaně za automaticky se zatahující lanko startéru,
až moto naskočí.
21
Provoz
4.5
DS 70
Zastavení
4.5.1
Posuňte páčku plynu do polohy Pomalu (a) a nechte motor běžet
30 vteřin.
OZNÁMENĺ: Motor nevypínejte přímo z maximálního běhu.
4.5.2
Motor vypněte posunutím páčky plynu přes západku do polohy
vypnuto (b). Motor se zastaví.
4.5.3
Zavřete palivový ventil.
Poznámka: Pro kratší přestávku v provozu stačí pouze motor zastavit.
4.6
Postup nouzového zastavení
Postup
Dojde-li k poruše nebo k nehodě při provozu stroje, postupujte podle
níže uvedených pokynů.
4.6.1
Snižte otáčky motoru na volnoběh.
4.6.2
Vypněte motor.
4.6.3
Zavřete palivový ventil.
4.6.4
Obra″te se na pronajímatele nebo majitele stroje se žádostí o další
pokyny.
22
wc_tx001484cz.fm
DS 70
4.7
Provoz
Poloha obsluhy a řádný provoz
K dosažení optimálního ovládání, výkonu a minimálních vibrací do
rukou a paží se při používání stroje řiďte níže uvedenými pokyny.
•
Uchopte řídicí páku oběma rukama tak, jak ukazuje obrázek.
Poznámka: Síla vibrací do rukou a
paží (HAV) je optimalizována při
zobrazené poloze rukou. V souladu s
normami EN 1033 a ISO 5349 se
zmíněné vibrace do rukou a paží měří
v poloze A.
•
Rozjeďte pěchovadlo na plný plyn.
•
Kráčejte za pěchovadlem.
•
Pěchovadlo navádějte řídicí pákou. Umožněte pěchovadlu, aby
se samo táhlo vpřed. Nesnažte se pěchovadlo přemoci.
•
Pokud musíte při provozu pěchovadlo nadzvednout, posuňte
páčku plynu do polohy POMALU. Umístěte pěchovadlo podle
potřeby a potom pokračujte v provozu s páčkou plynu v poloze
RYCHLE.
Ke kvalitnímu zhutňování a šetření patky musí patka narážet na zem
na plocho (b), nikoli tedy přední či zadní špičkou.
Pokud se pěchovadlo při provozu příliš nakloní do strany, umístěte
pěchovadlo do zobrazené polohy (c) a vypněte motor tím, že
posunete spínač motoru do polohy VYPNUTO.
wc_tx001484cz.fm
23
Provoz
4.8
DS 70
Palivového
Viz obrázek: wc_gr003164
U dieselových pěchů vybavených přdavným palivovým filtrem může
být zapotřeb provést zvláštn odvzdušněn soustavy, aby bylo možné
motor spustit. Odvzdušněn palivového veden je nutné jen tehdy,
byloli nainstalováno nové palivové veden či filtr nebo v přpadě
úplného vyprázdněn palivové nádrže. Při odvzdušněn palivového
veden mezi palivovou nádrž a vstřikovacm čerpadlem postupujte
podle následujcch kroků.
4.8.1
Naplňte palivovou nádrž.
4.8.2
Otevřete palivový ventil.
4.8.3
Několikrát stlačte a uvolněte palivové veden mezi palivovým filtrem a
vstřikovacm čerpadlem, abyste usnadnili tok paliva do vstřikovacho
čerpadla.
4.8.4
Spuštěnm motoru odvzdušněte celou soustavu.
Zastavte motor a zavřete palivový ventil.
24
wc_tx001484cz.fm
DS 70
5
Údržba
Údržba
5.1
Harmonogram pravidelné údržby
V tabulce níže je uvedena základní údržba motoru. Úkoly označené
zatržítkem může provádět obsluha stroje. Úkoly označené
čtverečkem vyžadují speciální školení a zařízení.
Denně
před
start
ovánm
Po
prvnch
5
hodin
ách
Každý
týden
nebo
25
hodin
Přitáhněte všechny šroubové spoje na
hutnc patce
„
„
Zkontrolujte vnějš technické vybaven
3
3
Zkontrolujte hladinu paliva
3
Zkontrolujte hladinu oleje
3
Zkontrolujte ukazatel vzduchového
filtru. Výměna podle potřeby.
3
Zkontrolujte hladinu oleje pěchovadla v
hledtku
3
Zkontrolujte, zda nedošlo k netěsnosti
nebo prasklinám palivového veden,
vka a spojů veden. Výměna podle
potřeby.
3
Zkontrolujte zda měchy nejsou
poškozené a zda těsn
3
Každý
měsc
nebo
100
hodin
Každé 3
měsce
nebo
300
hodin
Každé 5
měsce
nebo
500
hodin
3
Vyčistěte žebra chladiče motoru
„
Vyměňte olej v motoru (1)
Vyčistěte olejový filtr
motoru (1)
„
Vyčistěte startér motoru
„
Vyměňte olej pěchového systému(1)
„
(1)
Provete po prvnch 50 hodinách provozu.
Poznámka: Pokud má motor špatný výkon, podle potřeby zkontrolujte, vyčistěte a vyměňte části
vzduchového filtru.
wc_tx001485cz.fm
25
Údržba
DS 70
Denně
před
start
ovánm
Po
prvnch
5
hodin
ách
Každý
týden
nebo
25
hodin
Zkontrolovat třmenové kabely, zda
nejsou opotřebeny, poškozeny nebo
úmyslně poškozeny.
Každý
měsc
nebo
100
hodin
Každé 3
měsce
nebo
300
hodin
Každé 5
měsce
nebo
500
hodin
„
„
Zkontrolujte a nastavte vůli ventilů
„
Vyměňte olejový filtr motoru
„
Zkontrolujte palivový filtr, vyčistěte
nebo vyměňte
„
(1)
Provete po prvnch 50 hodinách provozu.
Poznámka: Pokud má motor špatný výkon, podle potřeby zkontrolujte, vyčistěte a vyměňte části
vzduchového filtru.
5.2
Vzduchový filtr
Viz obrázek: wc_gr001168
NIKDY k čistění vzduchového filtru nepoužívejte benzín nebo jiná
rozpouštědla s nízkým bodem zážehu. Mohlo by dojít k požáru nebo
výbuchu.
VAROVÁNÍ
SDĚLENÍ: NIKDY motor neprovozujte bez hlavního papírového filtru
(b). Došlo by k vážnému poškození motoru.
Kontrolka nastavení filtru
Systém přívodu vzduchu je vybaven kontrolkou nastavení filtru (h),
která indikuje kdy se vyžaduje výměna filtru. Nahraďte hlavní část
papírového filtru (b) , když se žlutý plunžr kontrolky dostane do
blízkosti červené linky (b). Stiskněte žluté pryžové tlačítko na horní
straně kontrolky, abyste ji vynulovali, poté co jste vyměnili díl hlavního
papírového filtru.
Při čištění součástek postupujte následujícím způsobem:
5.2.1
Sundejte kryt (a) vzduchového filtru. Vyjměte hlavní díl papírového
filtru (b) a sekundární předfiltr (c) a zkontrolujte, zda v nich nejsou
otvory nebo zda nejsou potrhané. Pokud jsou poškozené, vyměňte je.
5.2.2
Hlavní papírový filtr (b): Vyměňte hlavní papírový filtr, pokud je silně
znečištěný a/nebo pokud je žlutá čára kontrolky na, nebo blízko
červené čáry.
26
wc_tx001485cz.fm
DS 70
Údržba
5.2.3
Předfiltr (c): Vyčistěte jej stlačeným vzduchem s nízkým tlakem. Pokud
je velmi znečištěn, opláchněte jej v roztoku jemného saponátu a teplé
vody. Důkladně jej propláchněte v čisté vodě. Před opětovnou instalací
jej nechte důkladně vyschnout.
Poznámka: Předfiltr neolejujte.
5.2.4
Pouzdro filtru (d) otřete čistým hadříkem. Nepoužívejte stlačený
vzduch.
SDĚLENÍ: Dejte pozor, aby se při čištění nedostala do nasávacího
prostoru motoru špína (k). Došlo by k poškození motoru.
5.2.5
Zkontrolujte, aby byla čistá zdířka na odstraňování nečistot u předfiltru
(i).
a
b
c
i
d
h
k
5.3
wc_gr001168
Mazání
Viz obrázek: wc_gr000057, wc_gr000066, wc_gr000067
Motorový olej
Kontrola hladiny oleje:
Nakloňte stroj směrem dozadu přibližně 15° umstěnm klnu pod
patku. Hladina oleje by neměla sahat výše neZ je spodn část hrdla
pro plněn (označená „h“), ani by neměla být nže než část označená
„l“ (viz nákres) nebo viditelná na měřic tyčince úrovně (a), když je
zasunutá (nikoli našroubovaná) do hrdla pro plněn.
Podle potřeby doplňte hrdlem pro plněn olej kvality cc nebo lepš.
UPOZORNĚNÍ: Nepřeplňujte. Hladina oleje by měla pouze
dosahovat do spodn části hrdla pro plněn. Přliš velké množstv oleje
může způsobit poškozen motoru a pěchovadla.
wc_tx001485cz.fm
27
Údržba
DS 70
Poznámka: Po horizontáln přepravě pěchovadlo postavte do
vzpřmené polohy a nechte olej natéci zpět do motoru. Toto natečen
oleje na původn hladinu může trvat až 2 minut.
ENGINE OIL VISCOSITY GRADE - AMBIENT TEMPERATURE
Ambient
Temperature
-25ºC -20ºC
(-13ºF) (-4ºF)
-15ºC
(5ºF)
15ºC
(59ºF)
0ºC
(32ºF)
30ºC
(86ºF)
SAE 10W-30
SAE 15W-40, 20W-40
(Multi-grade)
SAE 5W-20
wc_gr000057
Výměna oleje:
5.3.1
Nechte motor zahřát, a pak jej vypněte.
5.3.2
Umstěte pěchovadlo tak, aby motor byl v rovině.
5.3.3
Odšroubujte vko pro vypouštěn oleje (b) a nechte olej vytéci.
5.3.4
Našroubujte vko pro vypouštěn oleje.
5.3.5
Otvorem pro doplňován oleje dolejte přibli ně 800 ml. Provedt’e
postup pro kontrolu hladiny oleje výše.
Olejový filtr:
5.3.6
Vypust’te olej podle výše uvedeného postupu.
5.3.7
Odšroubujte šroub (c) na krytu olejového filtru a vytáhněte olejový
filtr.
Vyčištěn olejového filtru: K odstraněn viditelných nečistot z
olejového filtru použijte stlačený vzduch pod nzkým tlakem.
Výměna olejového filtru: Použitý olejový filtr zlikvidujte v souladu s
nařzenmi pro ochranu životnho prostřed. Pro výměnu použijte
olejový filtr a těsněn dodávané společnost Wacker Neuson.
a
H
a
b
c
d
L
wc_gr000066
15˚
e
wc_gr000067
28
wc_tx001485cz.fm
DS 70
Údržba
Pěchovac systém
Kontrola hladiny oleje:
5.3.1
Pěchovadlo umstěte tak, aby stálo na své noze na rovném povrchu.
5.3.2
Hledtkem (d) zkontrolujte úroveň hladiny oleje. Ke správnému
mazán pěchovacho systému docház, jeli průzor plný zhruba do 1/
2–3/4.
5.3.3
Pokud nen olej viditelný, muste ho přidat otvorem v hledtku.
Nakloňte pěchovadlo dopředu a odstraňte hledtko (d). Viz
Technická data ohledně jakosti a typu oleje.
5.3.4
Omotejte hledtkový závit teflonovou páskou. Nainstalujte hledtko
(d). Kroutc moment do 9Nm.
Výměna oleje:
5.3.5
Odšroubujte zátku pro vypouštěn oleje (e), umstěnou pod olejovým
hledtkem.
5.3.6
Otočte pěchovadlo, aby spočvalo na držadle a nechejte olej vytéct.
Poznámka: K zajištěn ochrany životnho prostřed umstěte
plastikovou plachtu a nádobu pod stroj k zachycován tekutin ze
stroje. Tyto tekutiny zlikvidujte podle předpisů na ochranu životnho
prostřed.
wc_tx001485cz.fm
5.3.7
Našroubujte zátku do otvoru pro vypouštěn oleje (e). Kroutc
moment do 54Nm.
5.3.8
Odstraňte hledtko (d) a naplňte jej olejem. Viz Technická data
ohledně jakosti a typu oleje. Omotejte závit hledtka teflonovou
páskou. Nainstalujte hledtko (d). Kroutc moment do 9Nm.
29
Údržba
5.4
DS 70
Hutnící patka
Viz obrázek: wc_gr000068
U nového stroje nebo po výměně hutnc patky zkontrolujte a
připadně dotáhněte všechny šroubové spoje (a) po prvnch 5
hodinách provozu. Dále provádějte tuto kontrolu denně před
použitm stroje.
Na dotažen použijte uvedené momenty.
86 Nm
(63 ft. lbs.)
a
wc_gr000068
5.5
Dlouhodobé uskladnění
5.5.1
Vypust’te palivo z palivové nádrže.
5.5.2
Nastartujte motor a nechte běžet, až zbytek paliva je spotřebován.
5.5.3
Pěchovadlo zakryjte a uložte na mstě, které je čisté a suché.
30
wc_tx001485cz.fm
DS 70
6
Základní odstraňování poruch
Základní odstraňování poruch
6.1
Odstraňování poruch
Porucha
Důvod / Náprava
Motor nestartuje nebo
zhasná.
• Palivová nádrž je prázdná.
Motor nezrychluje, špatně
startuje nebo běž
nepravidelně.
• Kliková hřdel netěsn.
Motor se přehřvá.
• Žebra chladiče a lopatky větráku vyčistit.
Motor běž; ale pěchovadlo
se nepohybuje.
• Prohlédnout spojku, zdali je poškozená. Jeli
nutno, vyměnit.
• Palivový ventil zavřený.
• Možnost, že vzduchový filtr je ucpaný.
• Prasklá ojnice nebo kliková ústroj.
• Nzký výkon motoru. Ztráta komprese. Ucpaný
výfukový otvor.
Motor běž, pěchovadlo běž
nepravidelně.
• Olej na spojce.
• Opotřebované pružiny.
• Nahromaděn půdy na patce pěchovadla.
• Rozbité součástky v pěchovém systému nebo
klikové skřni.
• Provozn otáčky motoru přliš vysoké.
wc_tx001486cz.fm
31
Technické informace
7
DS 70
Technické informace
7.1
Motoru
Jmenovitý výkon motoru
Čistý jmenovitý výkon podle SAE J1349 a ISO 3046. Skutečný výkon
se může lišit vzhledem k podmínkám konkrétního použití.
Číslo výrobku:
DS 70
DS 70
0620049
0620050
0620052
0620053
0620054
Motoru
Typ motoru
vzduchem chlazený, jednoválcový,
ctyrtaktní dieselový motor
Provedení motoru
Yanmar
Model motoru
Max. jmenovitý výkon při
jmenovitých otáčkách
Zdvih pístu
L48V4LF9T9EW
SA
kW
L48EE-DWK3
3,1 @ 3450 otácky za minutu
211
cm3
Provozní otáčky
otácky za
minutu
3450
Otáčky motoru – volnoběžné
otácky za
minutu
1050 ± 150
Otáčky motoru – sepnutí
spojky
otácky za
minutu
2500 ± 200
Vůle válce za studena
mm
0,15
Vzduchový filtr
type
Dvousložkový
Mazání motoru
druh oleje
Kapacita oleje v motoru
SAE 15W40
CC nebo lepší (1)
800
ml
Typ paliva
type
č.2 dieselové, cetan >45
Kapacita palivové nádrže
liter
4,2
Spotřeba paliva
l/h
0,9
Doba provozu
hr
4,6
(1) Viz část mazání.
32
wc_td000405cz.fm
DS 70
7.2
Technické informace
Pěch
Čslo výrobku :
DS 70
0009342
0009402
0009403
DS 70
0620049
0620050
DS 70
0620052
0620053
0620054
Pěch
Provozn hmotnost
kg
Tempo nárazů (2)
Práce samostatného nárazu
údery za
min.
670
J/mkp
100
Úder hutnc patky (nahoru)
Mazán pěchovacho
systému
mm
druh oleje
Celková kapacita pěchového
systému
(2)
83
ml
do 71
SAE 10W30
890
Tempo nárazů může být upraveno pákou přvěry.
7.3
Měření zvuku
Hladina akustického tlaku výrobků je testována v souladu s normou
EN ISO 11204. Hladina akustického tlaku je testována v souladu s
Evropskou směrnic 2000/14/ES Emise hluku zařzen, která jsou
určena k použit ve venkovnm prostoru, do okolnho prostřed.
7.4
•
úroveň tlaku zvuku v mstě operátora (LpA) = 98 dB(A).
•
úroveň intenzity hlasitosti stroje (LWA) = 108 dB(A).
Měření vibrací
Vibrace přenášené do rukou/paž (HAV) jsou u jednotlivých výrobků
testovány v souladu s ISO 5349, EN1033 a v přslušných přpadech
také podle EN 5004.
•
HAV 11,9 m/s2
Nepřesnosti měření HAV
wc_td000405cz.fm
33
Technické informace
DS 70
Vibrace přenášené na ruce byly změřeny podle předpisu ISO 5349-1.
Toto měření obsahuje nepřesnost 1,5 m/sek2.
34
wc_td000405cz.fm
DS 70
7.5
Technické informace
Rozměry
mm (in.)
wc_td000405cz.fm
35
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EC
WACKER NEUSON CORPORATION, N92W15000 ANTHONY AVENUE, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN USA
AUTORIZOVANÍ ZÁSTUPCI V ZEMÍCH EVROPSKÉ ÝUNIE
Axel Häret
WACKER NEUSON SE
Preußenstraße 41
80809 München
tímto stvrzuje, že níže uvedené stavební zařízení:
1.
Kategorie:
Pěch
2.
Funkce stroje:
Tento stroj je určen ke zhutňování soudržných, smíšených a sypkých zemin v uzavřených oblastech.
3.
Typ / model:
Pěch DS 70
4.
Číslo položky zařízení:
0620052, 0620053, 0620054
5.
Čistý instalovaný výkon:
3,1 kW
Byla provedena zvuková zkouška podle Smìrnice 2000/14/EC:
6.
Postup stanovení shody
Název a adresa zkušebny
Naměřená hladina akustického
tlaku
Zaručená hladina akustického tlaku
DODATEK VIII
Lloyds Register Quality
Assurance Limited (Notified
Body No 0088)
71 Fenchurch Street
London EC3M 4BS
United Kingdom
107 dB(A)
108dB(A)
Toto strojní zařízení splňuje příslušná ustanovení Směrnice o strojních zařízeních č. 2006/42/EU a vyrábí se také v souladu s
těmito normami:
2000/14/EC
2004/108/EC
EN 500-1
EN 500-4
18.12.09
2010-CE-DS70_cz.fm
Datum
William Lahner
Vice President of Engineering
Paul Sina
Manager, Product Engineering
WACKER NEUSON CORPORATION
Toto prohlášení osplnění norem EU je překladem původního osvědčení.
Jazykem původního osvědčení je americká angličtina.
Wacker Neuson SE
·
Preußenstraße 41
· D-80809 München
· Tel.: +49-(0)89-3 54 02-0 · Fax: +49 - (0)89-3 54 02-390
Wacker Neuson Corporation · N92W15000 Anthony Ave. · Menomonee Falls, WI 53051 · Tel. : (262) 255-0500 · Fax: (262) 255-0550 ·Tel. : (800) 770-0957
Wacker Neuson Limited - Room 1701–03 & 1717–20, 17/F. Tower 1, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Mongkok, Kowloon, Hongkong.
Tel: (852) 3605 5360, Fax: (852) 2758 0032
Download

DS 70 Bezpečnostní informace