Energy Division
Schválenécable
kabelové
soubory
Approved
accessories
a prvky
pro použití
and
components
for marine
na lodích
a tďžních
vďžích
and
offshore
applications
Tyco Electronics Divize silnoproud
nabízí pod zavedenou znaþkou
Raychem velmi širokou paletu
kabelových souborĤ pro kabely všech
typĤ. Naše kabelové soubory jsou
široce používány rozvodnými podniky
a v prĤmyslu na celém svČtČ – vþetnČ
dolĤ, lodního a tČžebního prĤmyslu.
Soubory jsou navrženy tak, aby
odolávaly extrémním vlivĤm vnČjšího
prostĜedí a vysokému zneþištČní po
celou dobu životnosti a tak pomáhaly
udržovat spolehlivost provozu
v nadzemních i podzemních sítích.
Vyvinuli jsme pro tento úþel speciálnČ
navržené izolaþní materiály, které
odolávají vytváĜení vodivých cest,
degradaci zpĤsobenou elektrickou
erozí, UV záĜením a dalším vlivĤm
vnČjšího prostĜedí.
Požadavky zákazníkĪ
Intenzivním výzkumem a vývojem
v oblasti pokroþilých materiálĤ i programy trvalého zlepšování nám pomáhají zvyšovat naši schopnost reagovat
na požadavky zákazníkĤ a splnit požadavky kladené na moderní kabelové
sítČ:
xMénČ komponentĤ
xZjednodušená pĜíprava kabelu
xRychlá montáž
xBezpeþnost pro montéra a životní
prostĜedí
xShodná filozofie konstrukce souborĤ
pro všechny typy a napČĢové tĜídy
kabelĤ
xVysoká spolehlivost
xTypové zkoušky podle mezinárodních norem jako jVRX IEC, &ENELEC,
IEEE a GOST
Vlastnosti výrobku
Konstrukce našich výrobkĤ a materiály
jsou systematicky vylepšovány již více
než tĜi desetiletí. Toho bylo dosaženo
díky intenzivnímu výzkumu v tČsné
spolupráci s našimi zákazníky a vedlo
k vývoji nových materálĤ pro silnoproudou elektrotechniku. Výsledkem je
široká paleta výrobkĤ s unikátní
kombinací materiálových vlastností:
xZvýšená odolnost vĤþi tepelnému
stárnutí
xPamČĢ tloušĢky izolace
xTvarová pamČĢ
xVynikající odolnost vĤþi povrchovým
elektrickým aktivitám
xZvýšená odolnost vĤþi UV záĜení
xěízení elektrického pole
xSpojení povrchĤ bez vzduchových
dutin
xNepropustnost impregnaþní
kabelové hmoty
xUtČsnČní proti pronikání vlhkosti
xZvýšená odolnost vĤþi šíĜení
plamene
xElastomerová technologie
xŠroubovací spojovací systémy
Koncovky
Trubice
IXSU-F / OXSU-F (POLT)
Teplem smrštitelná koncovka
pro jednožilový nebo tĜížilový
kabel s plastovou izolací,
jednodílná
MWTM
Teplem smrštitelná izolaþní
a tČsnící trubice o stĜední
tloušĢce stČny
ZCSM
Teplem smrštietelná
bezhalogenní a oheĖ nešíĜící
izolaþní trubice pro prostory
s velkou bezpeþností
TFTI / TFTO
Elastomerová smrštitelná nebo
násuvná koncovkaSURjedno
åLORYêkabel s plastovou izolací
WCSM
Teplem smrštitelná izolaþní
a tČsnící trubices velkou
tloušĢkou stČny
ATUM
Teplem smrštitelná tenkostČnná izolaþní a tČsnící trubice
pro všeobecné použití
EPKT a HVT-G / SG
Teplem smrštitelná koncovka
SURjednožilový nebo tĜížilový
NDEHOs plastovou izolací
FCSM
Teplem smrštitelná trubice
oheĖ nešíĜící o velké tloušĢce
stČny pro ohebné kabely
XCSM
Teplem smrštitelná izolaþní
a tČsnící trubice o stĜední
tloušĢFe stČny pro všeobecné
použití
Spojky
Opravné
manžety
Lisované tvarové
prvky
SXSU (POLJ)
Teplem smrštitelná spojka
pĜímáSURjednožilový kabel
s plastovou izolací
MRSM
Teplem smrštitelná opravná
manžeta pro ohebné kabely
102L
Teplem smrštitelné kabelové
þepiþky
EPKE
Teplem smrštitelný
elektroizolaþní kabelový
uzávČr
CRSM
Teplem smrštitelná opravná
manžeta
302K 402W 502K
Teplem smrštitelné kabelové
rozdČlovací hlavy
þíslo
certifikátu
datum
vydání
konec
platnosti
MWTM, WCSM
1675
Det Norske Veritas
E-8039
04.08.06
31.12.10
FCSM
1672
Det Norske Veritas
E-8036
04.08.06
31.12.10
MRSM
1673
Det Norske Veritas
E-8037
04.08.06
31.12.10
ZCSM
1674
Det Norske Veritas
E-8038
04.08.06
31.12.10
EPKT-7 / EPKT-17
1676
Det Norske Veritas
E-8040
04.08.06
31.12.10
HVT-G/SG
1678
Det Norske Veritas
E-8042
04.08.06
31.12.10
TFTI / TFTO
1677
Det Norske Veritas
E-8041
04.08.06
31.12.10
I(O)XSU-F
1679
Det Norske Veritas
E-8043
04.08.06
31.12.10
IXSU-F33xy-KR01
MXSU, MXST, MXSW,
SXSU, SXST, SXSW
2626
Det Norske Veritas
E-9434
30.06.09
30.06.13
1487
Det Norske Veritas
E-9433
30.06.09
30.06.13
ATUM, MWTM, WCSM
1464
Germanischer Lloyd
65 673-73 HH
15.06.09
15.06.14
IXSU-F
1769
Germanischer Lloyd
20 437-04 HH
15.06.09
15.06.14
XCSM, CRSM, EPKE,
102L, 302K, 402W, 502K
1507
Germanischer Lloyd
17 314-00 HH
10.11.06
10.11.11
19.05.11
TFTI / TFTO
2189
Registro Italiano Navale
No ELE204306CS/02
19.05.06
IXSU-F
2190
Registro Italiano Navale
No ELE204306CS/01
19.05.06
19.05.11
IXSU-F
1641
Lloyds Register of Shipping
02/200478(E1)
31.10.07
04.09.12
IXSU-F
2142
Russian Marine Register of Shipping
05.03378.011
30.09.05
30.09.10
IXSU-F
2402
Bureau Veritas
19969/A0 BV
08.11.07
08.11.12
PĜestože Tyco Electronics a jeho spĜíznČné osoby zde uvedené, vynaložily veškeré úsilí k zajištČní správnosti informací obsažených v tomto katalogu, Tyco Electronics nemĤže
zaruþit, že tyto informace jsou bezchybné. Z tohoto dĤvodu Tyco Electronics neposkytuje žádné záruky a neþiní prohlášení, že tyto informace jsou pĜesné, správné, spolehlivé nebo
aktuální. Tyco Electronics si vyhrazuje právo kdykoliv uþinit jakoukoliv zmČnu tČchto informací. Tyco Electronics výslovnČ odmítá pĜevzít jakékoliv záruky odvozené z informací zde
uvedených, vþetnČ, nikoliv však výluþnČ, odvozených/pĜedpokládaných záruk za obchodovatelnost, þi použitelnost výrobkĤ pro daný úþel. Jedinými zárukami poskytovanými
spoleþností Tyco Electronics jsou ty, které jsou výslovnČ uvedeny ve Standardních podmínkách prodeje Tyco Electronics. Tyco Electronics nenese žádnou zodpovČdnost za náhradu
náhodné, nepĜímé nebo následné škody vyplývající nebo související mimo jiné s prodejem, následným prodejem, užitím nebo nesprávným použitím jeho výrobkĤ. Uživatelé by se
mČli spoléhat na své vlastní posouzení vhodnosti použití výrobku pro daný zámČr a provČĜit každý výrobek s ohledem na jeho konkrétní aplikaci. V pĜípadČ jakýchkoliv pochybností þi
dotazĤ se na nás prosím neváhejte kdykoliv obrátit. Raychem, TE logo a Tyco Electronics jsou ochranné známky.
Divize silnoproud – pokroková a ekonomická Ĝešení pro rozvodné sítČ: kabelové soubory, spojovaþe a armatury,
izolátory a izolaþní materiály, omezovaþe pĜepČtí, spínací pĜístroje, Ĝízení osvČtlení a elektrotechnická zaĜízení
Tyco Electronics Czech s.r.o.
Divize silnoproud
Limuzská 8
100 00 Praha 10, ýeská republika
Tel.: +420 272 011 103
Fax: +420 272 700 811
e-mail: [email protected]
www.tycoelectronics.cz
© Tyco Electronics EPP 1151 6/09-JAH
Schválené výrobky pro použití na lodích a tČžních vČžích
výrobek
PPR
certifikaþní
þíslo
spoleþnost
Download

Schválené kabelové soubory a prvky pro použití na lodích a těžních