KATALOG produktů firmy FENWAL 2012
Kat. číslo
Název
Balení
Krevní vak s roztokem CPDA-1
JGR 8103B
Jednovak s odběrovým portem, BD,BNP
TGR 8107B
Jednovak 35ml CAPD-1,250ml
TGR 0592
Jednovak 63ml CPDA-1, pro hemodiluci
35ks
50ks
20ks
Optipac s roztokem CPD+SAG-M
EGR8353B
Trojvak BC, Sam-BD-pouch, BNP
JGR6461B
Čtyřvak BC,PL1240, SamBD-pouch, BNP
18ks
18ks
Optipac s roztokem CPD+SAG-M a filtrem ASAHI pro plnou krev
KGR 8469B
Čtyřvak OptiPure WB,SamBD-pouch, BNP
12ks
Optipac s roztokem CPD+SAG-M a filtrem ASAHI pro resuspenzi RBC
JGR 6475B
Čtyřvak OptiPure RC,SamBD-pouch, BNP
14ks
ALYX
4R 5707
R4R 5705
4R 5710
1ks
8ks
1ks
Alyx Instrument
2 RBC Alyx souprava
Alex pracovní stůl stacionární
Soupravy pro přípravu plazmy a PLT na Autopheresis-C, A-200, A-201
S4R 2252C
Plasmacell-C otevřený set, Emoluer
S4R 2278C
Plasmacell-C uzavřený set, Emoluer
R4R 4585
Autopheresis-C, model A-200
R4R 2247
Vak na plazmu 1000ml s aplikač. Porty
S4R 2251C
Plasmacell-C otevřený.set,1000ml sb.vak
RAM 0537TA
Jehla k otevřenému setu
P94017MGE
Jehla k otevřenému setu
AZDB 8654
4% Natrium Citrate, 250ml
AZDB 8652
ACD/A Roztok 500 ml
30ks
18ks
1ks
96ks
30ks
50ks
250 ks
30ks
20ks
Soupravy pro přípravu PLT pro AMICUS
4R 4580
Amicus Crescendo separator
R4R 2326
Apheresis MNC set DN
R4R 2340
Apheresis funkčně uzavř. Set DN, sp.
R4R 2337
Apheresis funkčně uzavř. Set SN,
1ks
6ks
6ks
6ks
Leukocytární filtry SEPACELL pro RBC a PLT - Filtrace laboratorní
AR4 7009
RBC Filtr pro jednu jednotku
R4R 7013
PLT PLX5 filtr, 1300 ml, 100 ml.vz.v,scd
R4R 7036
BCpooling set,PLT PLX 5 filtr,1000ml 100ml vz.v
20ks
25ks
18ks
Kat. číslo
Název
Sběrné vaky pro plazmu a PLT
R4R 2001
Sběrný vak pro plazmu 150ml
R4R 2004
Sběrný čtyřvak pro plazmu, 4x150ml
R4R 2022
Sběrný vak pro plazmu 600ml, jeh. spike
R4R 2023
Sběrný vak pro plazmu 600 ml
R4R 2031
Sběrný vak pro plazmu 1000 ml, spike
R4R 2041
Sběrný vak pro plazmu 2000 ml
R4R 2074
Sběrný vak pro plazmu 400 ml
SGR 7011
Sběrný vak pro PLT 1000ml
R4R 2107 H
Souprava pro sběr kostní dřeně
TGR 2018
Sběrný trojvak s Luer adapterem
FGR 7088
Sběrný trojvak Sam-BD-pouch, BNP
Příslušenství
RAR 4415
RDR 4418
4A 7831
4B 7874Q
4B 7877X
Zařízení
FDR 4360
FDR 4368
FDR 4363
RDR 7571
RDR 7576
RDR 7574 RF
FDR 4450
FDR 4451
FDR 4452A
FDR 4920
R4R 4460
Stripovací kleště
Svorky 1000ks/bal
Glycerolyte 57 pro zamraž. RBC, 400 ml
12% Sodium Chloride, 150 ml
0,2%Dextrose, 0,9%Sod.Chloride 1000ml
Hematron III svářečka stolní pístová
Handy Seal, svářečka ruční
Opti Seal, svářečka stolní
Optimix Plus,výkyvná odběrová váha
Optimix Plus software package
Masterlink Interface Optimix radio spoj.
Optilink terminal - přenos dat Opti II
Optilink váha- plazma, resuspenze ery
Optilink RS 485
Optipress II, krevní lis
Manuální extraktor Lis
Balení
96ks
48ks
96ks
96ks
48ks
48ks
48ks
40ks
1ks
30ks
20ks
1ks
1 bal
12ks
36ks
12ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
EUREX MEDICA, spol. s r.o. – katalog Fenwal_2012
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EUREX MEDICA, spol. s r. o.
EUREX MEDICA, spol. s r. o., sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 604/111, PSČ 703 00, IČ 47681331, zapsaná do
obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4573, tímto vydává s odkazem na § 273
obchodního zákoníku tyto obchodní podmínky, které určují část obsahu smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem
dodavatelova zboží a služeb.
1. Základní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky zboží a služeb dodavatelem, ledaže odchylná ujednání
v písemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem upravují jejich vztah jinak.
1.2 Tyto obchodní podmínky plně nahrazují veškeré dosavadní obchodní podmínky (Všeobecné nákupní
podmínky) dodavatele a pro odběratele se stávají závaznými dnem, kdy mu dodavatel umožnil se s nimi seznámit.
1.3 Odběratel vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami jakož i s výší ceny za zboží či službu, svou
objednávkou zboží či služeb u dodavatele.
2. Objednávky
2.1 Dodavatel poskytuje odběrateli služby a dodává zboží na základě odběratelovy písemné objednávky.
Akceptovány jsou i objednávky zaslané prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo jiným obdobným způsobem
(výjimečně také telefonické objednávky), a to od odběratelů, s nimiž dodavatel spolupracuje dlouhodobě.
2.2 Objednávka musí být dostatečně určitá, tzn. musí z ní být zřejmé zejména, kdo objednává (alespoň jeho
obchodní firma, sídlo a identifikační číslo), co objednává (zboží specifikováno názvem a nejlépe i katalogovým
(ceníkovým) číslem a množství zboží), popřípadě kam objednává (žádané místo dodání).
2.3 Objednávka je považována za platnou, pokud není písemně zrušena kupujícím. Toto odvolání objednávky je
platné, bylo-li dodavateli doručeno dříve, než dodavatel odeslal akceptaci objednávky (odeslal odběrateli zboží).
3. Ceny zboží a služeb
3.1 Ceny zboží a služeb jsou určovány podle dodavatelových aktuálních ceníků. O případných změnách cen
vyrozumívá dodavatel odběratele předem.
3.2 Ceníkové ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která je vyúčtovávána v zákonné výši.
3.3 Ceníkové ceny zboží nezahrnují dopravu zboží k odběrateli, jakož i poštovné a balné, pokud není dohodnuto
jinak
3.4 Ohledně úhrady ceny zboží a služeb vystavuje dodavatel odběrateli daňový doklad (fakturu).
4. Platební podmínky
4.1 Dodavatel si vyhrazuje právo cenových úprav v případě změny kurzu CZK vůči obchodovatelným měnám ČNB
o 5% a více. Taktéž si vyhrazuje právo cenových úprav při změně cen ze strany výrobců/dodavatelů.
4.2 Odběratel je povinen za dodané zboží a poskytnuté služby zaplatit v dohodnuté lhůtě splatnosti.
4.3 V případě odběratelova prodlení s úhradou cen zboží či služeb, může dodavatel požadovat úhradu úroků
z prodlení v zákonné výši. Pro stanovení úroků z prodlení je rozhodným dnem den dodání zboží či poskytnutí
služby, aniž je zapotřebí výzvy k plnění (§ 369a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku).
5. Dodání
5.1 Dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečňuje dodavatel oproti potvrzení ze strany odběratele. Toto potvrzení
(obvykle razítko odběratele, jméno a příjmení a podpis přebírající osoby) odběratel dává na dodací list ohledně
zboží, na pracovní list ohledně servisních prací nebo na jiný obdobný doklad dopravce (např. při dodávání
prostřednictvím pošty na dodejku).
5.2 Obvyklá dodací lhůta činí 14 dnů od doručení objednávky.
5.3 Způsob dopravy zboží volí dodavatel. Požaduje-li odběratel speciální způsob dopravy zboží, hradí dodavateli
náklady dopravy vyúčtované přepravcem.
6. Odpovědnost za škody
6.1 Odběratel je povinen po převzetí zboží překontrolovat jeho množství a kvalitu a případné závady v množství
písemně oznámit dodavateli do 2 pracovních dnů.
6.2 Vykazuje-li zásilka se zbožím zjevné poškození obalu či jiné zjevné vady, je odběratel povinen prokazatelně
uplatnit reklamaci u dopravce při jejím převzetím, popřípadě převzetí zásilky odmítnout.
6.3 Je-li dodavatelem dodáváno přístrojové vybavení, zajišťuje dodavatel obvykle zdarma instalaci tohoto
vybavení, jakož i zaškolení obsluhy, a je o tom pořizován zápis.
6.4 Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé u odběratele zejména nedbalostí či úmyslem obsluhy, nešetrným či
neodborným zacházením a zásahem do dodaného vybavení nebo jiným použitím dodaného vybavení, než ke
kterému je vybavení určeno.
6.5 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním dodaného zboží odběratelem.
7. Použití obchodního zákoníku
7.1 Nestanoví-li smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nebo tyto obchodní podmínky jinak, řídí se vztah
těchto stran vždy obchodním zákoníkem a zejména pak jeho ustanoveními o kupní smlouvě či smlouvě o dílo. To
neplatí, pokud by tato dohoda zhoršovala právní postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem.
V Ostravě dne 01.08.2012
Za EUREX MEDICA, spol. s r. o., Marian Černý, jednatel
EUREX MEDICA, spol. s r. o.
Výstavní 604/111
703 00 Ostrava – Vítkovice
Tel.: 596 614 503, 596 614 508
Fax: 596 614 507
e-mail: [email protected]
web: http://www.eurexmedica.cz
Download

KATALOG produktů firmy FENWAL 2012