Výroční zpráva / Annual Report 2012
Obsah
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
5
PŘEDSTAVENÍ
CE GROUP
Česká energie
Česká plynárenská
GSCeP
České plynovody
15
17
21
25
29
OCENĚNÍ
32
ROČNÍ PŘEHLED
VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ ENERGIE
Úvodní slovo předsedy představenstva
Předmět činnosti společnosti
Vedení společnosti
Akcionářská struktura
Auditoři společnosti
Informace o hospodářském vývoji
Zpráva nezávislého auditora
Rozvaha - aktiva
Rozvaha - pasiva
Výkaz zisku a ztráty
VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ PLYNÁRENSKÉ
Úvodní slovo předsedy představenstva
Předmět činnosti společnosti
Vedení společnosti
Akcionářská struktura
Auditoři společnosti
Informace o hospodářském vývoji
Zpráva nezávislého auditora
Rozvaha - aktiva
2
34
36
36
37
37
38
40
44
46
48
56
57
57
58
58
60
62
66
Rozvaha - pasiva
Výkaz zisku a ztráty
68
70
VÝROČNÍ ZPRÁVA GSCeP
Předmět činnosti společnosti
Vedení společnosti
Akcionářská struktura
Auditoři společnosti
Zpráva nezávislého auditora
Rozvaha - aktiva
Rozvaha - pasiva
Výkaz zisku a ztráty
78
78
79
79
80
84
86
88
VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝCH PLYNOVODŮ
Předmět činnosti společnosti
Vedení společnosti
Akcionářská struktura
Auditoři společnosti
Rozvaha - aktiva
Rozvaha - pasiva
Výkaz zisku a ztráty
96
96
97
97
98
100
102
V PRŮBĚHU ROKU 2012 JSME ORGANIZOVALI 110
V ROCE 2012 JSME FINANČNĚ POMÁHALI
112
OSLAVA 10 LET VÝROČÍ
116
Content
REPORT OF THE BOARD OD DIRECTORS
5
INTRODUCTION
CE GROUP
Česká energie
Česká plynárenská
GSCeP
České plynovody
15
17
21
25
29
AWARDS
32
YEAR OVERVIEW
ANNUAL REPORT OF THE ČESKÁ ENERGIE
Introductory Word by the Chairman of the Board
Line of Business
Company Management
Shareholder Structure
Company Auditors
Information about the Economic Development
Independent auditor report
Balance sheet - Assets
Balance sheet - Liabilities
Income statement
ANNUAL REPORT OF THE ČESKÁ PLYNÁRENSKÁ
Introductory Word by the Chairman of the Board
Line of Business
Company Management
Shareholder Structure
Company Auditors
Information about the Economic Development
Independent auditor report
Balance sheet - Assets
34
36
36
37
37
38
42
50
52
54
56
57
57
58
58
60
64
72
Balance sheet - Liabilities
Income statement
74
76
ANNUAL REPORT OF THE GSCeP
Line of Business
Company Management
Shareholder Structure
Company Auditors
Independent auditor report
Balance sheet - Assets
Balance sheet - Liabilities
Income statement
78
78
79
79
82
90
92
94
ANNUAL REPORT OF THE ČESKÉ PLYNOVODY
96
Line of Business
96
Company Management
97
Shareholder Structure
97
Company Auditors
104
Balance sheet - Assets
106
Balance sheet - Liabilities
108
Income statement
IN 2012 WE ORGANISED
110
IN 2012 WE SPONZORED
112
TEN - YEAR ANNIVERSARY CELEBRATIONS
116
3
Zpráva představenstva
Report of the Board of Directors
Vážené dámy a pánové, ctění klienti, milí
spolupracovníci, vážení partneři, dovolte mi,
abych vás seznámil s hospodářskými výsledky
podnikatelské činnosti skupiny CE GROUP za rok
2012.
Skupina CE GROUP je tvořena
společnostmi, které jsou aktivně působící
v oblasti energetického obchodu. Jedná
se o společnosti Česká energie, a.s., Česká
plynárenská a.s., GSCeP, a.s. a České
plynovody a.s. Dnešní podoba uskupení
CE GROUP se začala formovat již v roce
2002 založením společnosti Česká
energie, a.s.
Česká energie, a.s.
Česká energie, a.s. se původně primárně orientovala
na dodávky elektrické energie a následně i zemního
plynu koncovým zákazníkům.
Jejím hlavním cílem bylo vybudovat si pevné
postavení na energetickém trhu, který ve svých
liberalizačních počátcích doznával značných změn.
Tento záměr se ukázal jako správný a s postupující
liberalizací trhu se záběr skupiny a její aktivity začaly
výrazně rozšiřovat. Logicky vznikala potřeba
diverzifikovat jednotlivé aktivity skupiny tak, aby více
odpovídaly přibývajícím a složitějším úkolům. Česká
energie, a.s. je nosnou společností skupiny CE GROUP.
Postupně si získala pevné postavení na českém
energetickém trhu.
Ladies and gentlemen, dear clients, colleagues
and partners, let me present the business results
of CE GROUP in 2012.
CE GROUP is comprised of companies
operating on the energy markets. It is
Česká energie, a.s., Česká plynárenská
a.s., GSCeP, a.s. and České plynovody a.s.
CE GROUP as we know it today began to
take shape as early as 2002 by founding
Česká energie, a.s.
Česká energie, a.s.
Česká energie, a.s. primarily focuses on the supply of
electricity and subsequently on the supply of natural
gas to end consumers. Its main objective was to build
a strong position on the energy market that went
through substantial changes in its liberalization
beginnings. Our intention proved to be correct and
thus the scope of the Group and its activities started to
expand significantly with the growing market
liberalization. Naturally, there was a need to diversify
the individual activities of the Group so that they
corresponded better to the increasing and more
demanding tasks. Česká energie, a.s. is the leading
company in the CE GROUP and has attained a solid
position in the czech energy market over time.
Česká plynárenská a.s.
Česká plynárenská a.s. was founded in 2007 with the
aim of concentrating on wholesale activities
concerning natural gas.
5
Česká plynárenská a.s.
V roce 2007 byla založena společnost Česká
plynárenská a.s. s cílem vstoupit na evropský
velkoobchodní trh se zemním plynem. Tento krok se
ukázal jako dobře načasovaný, neboť roku 2009 se
stala registrovaným obchodníkem se zemním plynem
na českém, německém a rakouském trhu, kde máme
uzavřeny rámcové smlouvy prakticky se všemi
významnými obchodníky se zemním plynem v těchto
regionech. Díky tomu v době lednové energetické
krize v roce 2009 byla již Česká plynárenská a.s.
schopna nabídnout operativně mimořádné dodávky
zemního plynu pro Českou republiku. V současné
době zajišťuje Česká plynárenská a.s. velkoobchodní
operace se zemním plynem a komoditní trading.
Integrační záměry Evropské unie s cílem zvýšit
likviditu, bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního
plynu na národních trzích jsou velmi dobrou
obchodní příležitostí pro tuto společnost.
GSCeP, a.s.
Další činnost a směřování našeho uskupení nás
dovedlo v roce 2009 k založení společnosti GSCeP, a.s.
(Gas Storage Česká plynárenská) s cílem rozvinout
a dokončit projekt vlastního podzemního zásobníku
zemního plynu. Dne 30.6.2010 jsme se státním
podnikem DIAMO slavnostně podepsali smlouvu
umožňující zahájení důlních prací na výstavbě
podzemního zásobníku zemního plynu v lokalitě
uranového dolu Rožná na Vysočině a dne 3. srpna
2010 jsme slavnostním poklepem na základní kámen
zahájili ražbu průzkumné chodby v rámci první etapy
prací na výstavbě rychlého kavernového zásobníku
zemního plynu.
6
That year proved to be a good timing because in 2009
the company became a registered natural gas trader
on the Czech, German and Austrian markets where we
have made general agreements virtually with every
major natural gas trader in these regions. As a result,
Česká plynárenská a.s. was able to operate flexibly
during the January energy crisis in 2009 and offer
extraordinary natural gas supplies for the Czech
Republic. Currently, Česká plynárenská a.s. provides
wholesale natural gas transactions and commodity
trading. European Union integration steps aiming at
increasing liquidity, safety and reliability of natural
gas supplies in local markets present beneficial
business opportunities for this company.
GSCeP, a.s.
Other activities and the direction of our Group
resulted in the establishment of another company in
2009 - GSCeP, a.s. (Gas Storage Česká plynárenská)
with the aim to develop and complete a project of
own underground natural gas storage.
On 30 June 2010, we concluded a contract on the
commencement of mining works of the construction
of underground natural gas storage in the locality of
the Rožná Vysočina uranium mine with the DIAMO
state enterprise. On 3 August 2010, we commenced
tunnelling for the survey passage within the first
phase of the works on the construction of fast natural
gas storage in caverns.
In this first stage, we wanted to verify the results of the
geological environment analysis and specify the
geometry of the planned storage on the basis
V této první etapě jsme si kladli především za cíl ověřit
výsledky analýzy geologického prostředí a na základě
realizovaných průzkumných vrtů zpřesnit geometrii
projektovaného zásobníku. V současné době
vyhodnocujeme získané vzorky a informace. V další
etapě pak přistoupíme k vybudování samotného
zásobníku o předpokládané kapacitě 180 mil.m3
zemního plynu, což představuje zhruba 5% celkové
skladové kapacity České republiky. Dokončení
zásobníku se předpokládá za zhruba 5 až 6 let. Rozsah
investice zhruba 6 mld.CZK.
Projekt využívá v evropském měřítku unikátního
prostředí poměrně geologicky podrobně zmapované
lokality s aktivním přístupem do podzemí. To
umožňuje stávající důlní dílo státního podniku
DIAMO, který v lokalitě Rožná provozuje celosvětově
bezkonkurenčně nejstarší uranový důl. První důlní
práce se zde zahajovaly již v roce 1956 a za období 57
let se podařilo shromáždit dostatek podrobných
informací o vhodnosti této lokality pro výstavbu
rychlého zásobníku zemního plynu, předurčeného
pro vyrovnávání odchylek a trading. Očekává se, že
tento projekt zabezpečí práci pro zhruba tisícovku
pracovníků v regionu po dobu jeho výstavby.
Dokončení výstavby zásobníku by společnost GSCeP,
a.s. ráda časově sladila s ostatními plynárenskými
infrastrukturními projekty v tomto středoevropském
regionu a projektem Mozart. Očekáváme, že tento
typ zásobníku přispěje ke zvýšení energetické
bezpečnosti a likviditě plynárenského trhu
v tomto regionu.
of the executed exploration drilling. We are currently
evaluating the ascertained samples and information.
In the next stage, we will build the very bunker of an
expected natural gas capacity of 180 million m3,
which is approximately 5% of the Czech Republic's
total storage capacity. The scope of the investment is
about CZK 6 billion.
The project utilizes the environment of a geologically
mapped locality with an active access to the
underground unique at the European level. This is
provided by the existing mining works of the DIAMO
state enterprise that operates the oldest uranium
mine in the world in the Rožná locality. The first
mining works started in 1956 and a sufficient amount
of detailed information about the suitability of this
locality for the construction of fast natural gas storage
predetermined for balancing deviations and trading
has been complied over a period of 57 years. We
expect that the project will provide jobs for about
a thousand people in the region during its
construction.
GSCeP, a.s. would like to align the schedule of the
completion of the bunker with other gas
infrastructure projects in Central Europe and the
Mozart project. We expect that this type of storage
will contribute to increasing energetic security
and liquidity of the gas market in the region.
As much as 80% of the surveying and prospecting
work planned has been completed by now. An
exploration drift has been run as far as 1,000m
approximately, and we have reached the area
7
V současné chvíli je dokončeno zhruba 80%
plánovaných průzkumných prací.
Je vyraženo zhruba 1 000 m průzkumné chodby
a nalézáme se spolehlivě v zájmovém prostoru pro
výstavbu zásobníku. Na základě vyhodnocení celé
řady horninových vzorků mohu potvrdit, že
horninové prostředí je zcela bez tektonických poruch
a dosahuje výrazně lepších pevnostních parametrů,
než jsme očekávali či požadovali. S postupem
průzkumných prací jsou výsledky stále přesvědčivější.
Tyto výsledky nás opravňují k návrhu úpravy
tlakových poměrů v budoucím zásobníku, což ve
svém důsledku umožní pracovat s výrazně vyššími
provozními tlaky a snížit tak plánovaný objem ražeb.
Na modelování těchto parametrů v současnosti
intenzivně pracujeme spolu s odborníky.
Tyto výsledky nás rovněž opravňují k pokračování
přípravných prací na návazném projektu, kterým je
výstavba přečerpávací elektrárny na bázi stlačeného
vzduchu v bezprostředním sousedství, využívajících
synergie s výstavbou podzemního zásobníku
zemního plynu. Jedná se o tzv.“ zásobník elektrické
energie“, aplikovaný dlouhodobě v Německu a USA
na bázi technologie CAES (Compressed Air Energy
Storage). Předpokládáme jeho doplnění o výsledky
výzkumu v oblasti Advanced Adiabatic Technology,
zvyšující účinnost této jednotky nad 70%. Významná
synergie je v tom, že při výstavbě podzemního
zásobníku zemního plynu je možné s minimálními
náklady vybudovat i potřebný zásobník na stlačený
vzduch a navíc v žulovém podloží na rozdíl od ve světě
užívaných solných kaveren. Lokalita Rožná má i další
výhody a to z hlediska napojení na bezprostředně
8
of interest for the development of the bunker. Given
the analyses of a range of rock samples I can confirm
that the rock environment is entirely free of any
tectonic disturbance and reports significantly better
strength parameters than expected and required. As
prospecting work progresses, the results provide still
more corroboration.
These results also entitle us to continue the
preparatory works on a related project, i.e. the
construction of a pum-ped-storage power plant on
the basis of compressed air in the vicinity that will
utilize the synergy with the construction of the
underground natural gas storage. It is “electric power
storage” that has been used in Germany and USA for
a long time on the basis of the CAES technology
(Compressed Air Energy Storage). We expect that the
project will be supplemented with the results of the
research in the area of Advanced Adiabatic
Technology that should increase the efficiency of the
unit above 70%. There is a significant synergy: it is
possible to build the necessary compressed air
storage together with the construction of the
underground natural gas storage with minimal costs,
moreover in granite subsoil unlike the worldwide
used salt caverns.
The Rožná site has also additional advantages: the
connection to the adjacent high-pressure gas
pipeline and a very high-voltage power line of
sufficient capacity. The designed Rožná bunker is not
a major one in terms of the storage space size. Beyond
any doubt the Rožná project has a fair impact on the
response capacity of the Czech gas infrastructure, the
more so in the event of a reduced response capacity
sousedící vysokotlaký plynovod a dostatečně
dimenzované vedení velmi vysokého napětí.
Projektovaný zásobník Rožná není významný
z hlediska velikosti samotného skladového prostoru.
Projekt Rožná má jednoznačně nezanedbatelný vliv
n a re a k č n í s c h o p n o s t č e s k é p l y n á re n s k é
infrastruktury a to zejména v situaci při snížené
reakční schopnosti sezónních zásobníků v období
nízké úrovně skladových zásob a na rozdíl od
sezónních zásobníků nabízí vysokou míru flexibility.
Naším cílem je přispět ke zvýšení likvidity českého
trhu (a v budoucnosti i česko-rakousko-slovenského
trhu) a současně přispět ke zvýšení energetické
bezpečnosti v regionu. Přičemž jsme přesvědčeni, že
tento projekt rozhodně zapadá do záměrů Evropské
Komise v oblasti rozvoje plynárenské infrastruktury.
České plynovody a.s.
Reakcí na systémové změny na evropském
plynárenském trhu pak bylo v roce 2009 založení
společnosti České plynovody a.s. Její úkol je z našeho
pohledu neméně ambiciózní: příprava a realizace
projektu s poetickým jménem MOZART. Nový
vysokotlaký plynovod MOZART pro přepravu
zemního plynu by měl propojit českou a rakouskou
plynárenskou soustavu severojižním směrem.
V roce 2010 jsme ukončili teoretickou přípravu a po
úvodních jednáních s rakouskou stranou jsme
současně dokončili projektovou studii. Plynovod
Mozart vhodně navazuje na připravovaný projekt
propojení pěti národních plynárenských soustav pod
názvem 5GL a považujeme jej za nezbytnou součást
budoucího sjednoceného plynárenského trhu České
republiky, Slovenska a Rakouska.
of seasonal bunkers in the low stock level season, and
offers high flexibility in contrast to seasonal bunkers.
Our goal is to contribute to a higher liquidity on the
Czech market (and the Czech-Austrian-Slovakian
market in future) and a higher energy security of the
region. We believe that this project is aligned with the
European Commission's plans for gas infrastructure
development.
České plynovody a.s.
České plynovody a.s. was founded in response to the
system changes on the European gas market. From
our point of view, its task is also ambitious: to prepare
and implement a project with a poetic name –
MOZART. It is a connection of a Czech and Austrian
gas system in the north-south direction.
In 2010, we completed the theoretical preparation
and we also finished the project study after some
introductory negotiations with the Austrian party.
The Mozart gas pipeline is a good next step to the
5GLa project now under preparation of
interconnecting five national gas systems and in our
opinion it is an indispensable part of the future joint
gas market of the Czech Republic, Slovak Republic
and Austria. The main purpose of interconnecting the
Czech and the Austrian gas systems under the Mozart
project is to ensure a higher security and reliability of
natural gas supplies to the Czech Republic and Austria
and make an effective use of the two parallel
transport routes of NET4GAS and WAG.
Foreign Organizational Unit
Thanks to the good business relations and
connections to the North American continent, the
9
Hlavním cílem propojení české a rakouské
plynárenské soustavy v projektu MOZART je zajištění
vyšší bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního
plynu do České republiky a Rakouska a dále efektivní
využití dvou souběžných přepravních cest NET4GAS
aWAG.
Organizační jednotka v zahraničí
Díky dobrým obchodním vztahům a vazbám na
severoamerický kontinent překročila v roce 2009
skupina CE GROUP se svými aktivitami hranice
evropského kontinentu. Česká energie, a.s. založila
v USA – ve státě Florida – účelovou organizační složku
CZECH ENERGY USA, LLC. Jejím cílem je mapovat nové
technologie v oblasti alternativních zdrojů elektrické
energie, technologie vhodné pro projekty GSCeP, a.s.
a dále vytvořit podmínky pro rozvinutí obchodních
aktivit České energie, a.s. v USA. První úspěšné kroky
v této oblasti máme už za sebou. Naše organizační
jednotka mimo jiné stála u podpisu rámcové smlouvy
České plynárenské a.s. otevírající jí přístup
k obchodům se zkapalněným plynem LNG.
Pojištění aktivit
Od roku 2010, kdy jsme po dohodě s makléřskou
pojišťovací společností RENOMIA přistoupili
k rozšíření stávajícího pojištění obchodních rizik ve
výši 5 mil. EUR pro obchodní operace v Evropě na
všechny členy CE GROUP, pojištění v tomto rozsahu
trvá i nadále.
Sociální aktivity
Skupina CE GROUP se dnes prostřednictvím nosných
společností Česká energie, a.s. a Česká plynárenská a.s
věnuje celospolečensky potřebným a užitečným
10
CE GROUP crossed the borders of the European
continent with its activities in 2009. Česká energie, a.s.
founded a special-purpose organization unit CZECH
ENERGY USA LLC based in Florida, USA.
Its objective is to map new technologies in the area of
alternative energy sources, technologies suitable for
GSCeP, a.s. projects and to create conditions for the
development of the business activities of Česká
energie, a.s. in the USA.
We have successfully completed the first steps in this
area. Among others, our organization unit assisted
the conclusion of the general contract of Česká
plynárenská a.s. providing access to deals with
liquefied natural gas (LNG).
Insurance of Activities
In 2010, by agreement with the RENOMIA broker
insurance company, we decided to expand the
business risk insurance in the amount of EUR 5 million
for business operations in Europe to all members of
the CE GROUP.
Social Activities
The CE GROUP is engaged in socially needed and
useful activities through its supporting companies of
Česká energie, a.s. and Česká plynárenská a.s. This also
includes the support of selected sportspeople, artists
or important events in different areas of life.
We keep contributing to the success of the
International Music Festival in Kutná Hora. We have
contributed to the celebrations of the USA Day
aktivitám. Mezi ně patří podpora vybraných
sportovců, umělců nebo významných událostí
z různých oblastí života. Opakovaně přispíváme
k úspěchu Mezinárodního hudebního festivalu
v Kutné Hoře. Přispěli jsme na oslavy Dne USA v Praze
a na charitativní soutěž MISSIS 2013, jejíž krajské finále
se konalo na podzim 2012. V roce 2012 jsme přispěli
na první ročník dětského dne který se konal v areálu
závodiště Velká Chuchle. Dlouhodobě pomáháme
rozvíjet nejen české kolektivní sporty, ale i vybrané
talenty či veterány automobilového sportu, cyklistiky
a vodního slalomu. Podobným aktivitám se budeme
věnovat i nadále.
Ocenění členů skupiny CE GROUP
Naše skupina zaznamenává v posledních letech
stabilní růst bez potřeby cizích zdrojů či úvěrů. Velmi si
vážíme ocenění, kterého se nám dostává.
Společnost Česká energie, a.s. byla 30. listopadu 2012
ve Španělském sále na Pražském hradě opětovně
oceněna v soutěži Českých 100 nejlepších a posunula
se tak na 25. místo mezi oceněnými firmami. Úspěšně
se umístila i společnost GSCeP, a.s., která v téže soutěži
získala ocenění v oborové kategorii STAVEBNICTVÍ &
DEVELOPERSTVÍ za projekt výstavby podzemního
zásobníku zemního plynu Rožná.
Českých 100 nejlepších každoročně pořádá
COMENIUS – PAN-EVROPSKÁ SPOLEČNOST PRO
KULTURU, VZDĚLÁVÁNÍ A VĚDECKO-TECHNICKOU
SPOLUPRÁCI. Ta si klade za cíl zviditelnit a ocenit české
firmy v co nejširším záběru ekonomických aktivit.
Vedení soutěže Nejlepší podnikatel, manažer a firma
roku oficiálně propůjčil společnosti Česká energie, a.s.
certifikát Držitel TOP CZECH QUALITY 1. stupně.
in Prague and the charity contest MISSIS 2013, with
the MISSIS 2013 regional finals held in autumn 2012.
In 2012 we made a donation for the first year of
children's day held on the premises of the Velká
Chuchle racecourse. We help to develop Czech team
sports as well as selected talents or veterans of the
automobile sports, cycling and water slalom. We will
continue supporting similar events.
Awards for the CE GROUP Members
Our Group has been reporting a stable growth over
the past years without the need for foreign sources or
loans. On 30 November 2012 Česká energie, a.s. was
again awarded in Czech 100 Best at Prague Castle's
Spanish Hall, ranking 25th among the 100 best
companies. GSCeP, a.s. was also successful, winning
a BUILDING & DEVELOPMENT award for the design of
the Rožná natural gas underground storage bunker.
Czech 100 Best is each year organised by COMENIUS PAN-EUROPEAN SOCIETY FOR CULTURE, EDUCATION
AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION.
COMENIUS aims to recognise and award Czech
companies in the broadest possible range of
economic activities.
The management of the Best Entrepreneur, Manager
and Company of the Year Award granted Česká
energie, a.s. the 1st Class TOP CZECH QUALITY
certificate.
It should also be mentioned that Česká energie, a.s.
has been chosen several times by HSBS as the national
finalist to represent the Czech Republic in the
EUROPEAN BUSINESS AWARDS.
11
Nesmím opomenout, že společnost Česká energie,
a.s. byla opakovaně vybrána bankou HSBC jako
národní finalista reprezentovat Českou republiku
v EUROPEAN BUSINESS AWARDS.
I would like to thank all our customers, partners and
colleagues for their contribution to the fulfilment of
our joint objectives.
June 2013
Bez ohledu na to, zda se nám podaří v tvrdé evropské
konkurenci obstát, je pro nás ctí už samotná
nominace. Dovolte mi, abych vyjádřil upřímné
poděkování všem našim zákazníkům, partnerům
a spolupracovníkům za jejich přínos pro plnění našich
společných cílů.
Červen 2013
Mgr. Ladislav Dráb
předseda představenstva /
Chairman of the Board of Directors of CE GROUP
12
Největší energie je v každém z nás.
Představení skupiny CE GROUP
Presentation of the CE GROUP
Dnešní podoba uskupení CE GROUP se začala
formovat už v roce 2002 založením společnosti Česká
energie, a.s. s orientací na energetiku. S postupující
liberalizací trhu se záběr skupiny začal výrazně
rozšiřovat a logicky vznikala potřeba diverzifikovat
jednotlivé aktivity skupiny.
V roce 2007 jsme proto založili společnost Česká
p l y n á re n s k á a . s. , d o k te ré s e s o u s t ř e d i l y
velkoobchodní aktivity se zemním plynem.
Tento krok se ukázal jako dobře načasovaný
a společnost už ve své počáteční fázi překročila
hranice České republiky. V roce 2009 vznikla
společnost GSCeP, a.s. (Gas Storage Česká
plynárenská) s cílem rozvinout a dokončit projekt
vlastního podzemního zásobníku zemního plynu.
Reakcí na systémové změny na evropském
plynárenském trhu pak bylo založení společnosti
České plynovody a.s. Její úkol je z našeho pohledu
neméně ambiciózní: příprava a realizace projektu
s poetickým jménem MOZART – nebo-li propojení
české a rakouské plynárenské soustavy severojižním
směrem. Díky dobrým obchodním vztahům a vazbám
na severoamerický kontinent překročila v roce 2009
skupina CE GROUP se svými aktivitami hranice
evropského kontinentu. Česká energie, a.s. založila
v USA – stát Florida - účelovou organizační složku
CZECH ENERGY USA, LLC. Jejím cílem je zmapovat
nové technologie v oblasti alternativních zdrojů
elektrické energie a vytvořit podmínky pro rozvinutí
obchodních aktivit České energie, a.s. v USA. První
úspěšné kroky v této oblasti máme už za sebou.
The year 2012 was a major milestone for us because CE
GROUP celebrated the 10th anniversary. CE GROUP
began to take shape in 2002 by founding Česká
energie, a.s. with focus on energy industries. With
progressive market liberalisation the scope of
activities of the group began to expand markedly and,
logically, the need arose to diversify the individual
activities of the group.
Therefore, we founded Česká plynárenská a. s. in 2007,
in which wholesale activities concerning natural gas
were concentrated.
This step proved to be well-timed and the company
crossed the borders of the Czech Republic already in
its initial phase. GSCeP, a. s. was established in 2009
with the aim of launching and completing a project of
our own underground natural gas storage. České
plynovody a. s. was then established in response to
system changes in the European gas market. Its task is
no less ambitious from our point of view: preparation
and implementation of a project with the poetic name
MOZART – or the interconnection of the czech and
austrian gas distribution system in the north-south
direction. Thanks to good business relations and links
to the North American continent, the CE GROUP went
beyond the boundaries of the European continent
with its activities in 2009. Česká energie, a. s. set up in
the USA – in the state of Florida – a special-purpose
organisational unit CZECH ENERGY USA, LLC. Its aim is
to map out new technologies in the field of alternative
sources of electrical energy and to create conditions
for Česká energie, a.s. to start its business activities in
the USA. We have already taken the first successful
steps in this field.
15
Představení České energie
Presentation of Česká energie
Česká energie, a.s. je ryze českou společností,
která obchoduje s elektrickou energií a zemním
plynem. Na trhu úspěšně působíme už od roku
2002. Stali jsme se jedním z prvních privátních
obchodníků v České republice, který získal licenci
na obchodování s elektrickou energií a zemním
plynem. Velmi úzce spolupracujeme mimo jiné
s celou řadou profesních svazů a asociací.
Aktivně obchoduje s elektrickou energií a zemním
plynem v kategorii maloodběru i velkoodběru. Na
trhu se orientuje především na malé a středně velké
podniky (SME – Small and Medium Enterprises - podle
definice EU s ročním obratem do cca. 1,5 mld. korun)
a dále na takzvané síťové klienty, tedy právnické
subjekty, které mají víc provozoven nebo kanceláří na
území celé České republiky.
Česká energie, a.s. jako jeden z prvních alternativních
dodavatelů elektrické energie a zemního plynu
vstoupila na energetický trh s jasnou vizí být
partnerem a pomocníkem malých a středně velkých
podniků a obchodních nebo výrobních řetězců. Touto
systematickou činností je Česká energie, a.s.
významným dodavatelem elektrické energie
a zemního plynu a podílí se tak na formování českého
energetického trhu.
Společnost Česká energie, a.s. svým zákazníkům
poskytuje maximální kvalitu v prodeji elektrické
energie, zemního plynu a s tím souvisejících služeb. Je
držitelem několika ocenění a certifikátu EN ISO
9001:2008. V roce 2012 se Česká energie, a.s.
opětovně úspěšně účastnila každoročně vyhlašované
Česká energie, a.s. is a purely Czech company that
trades in electrical energy and natural gas. We
have already been operating successfully in the
market since 2002. We became of one of the first
private traders in the Czech Republic that
obtained a licence for trading in electrical energy
and natural gas. We are in very close co-operation,
among others, with a great number of
professional unions and associations.
It actively trades in electrical energy and natural gas
both in the retail and wholesale category. In the
market it focuses mainly on small and medium
enterprises (SME– according to the EU definition with
an annual turnover not exceeding ca. CZK 1.5 billion)
and, further, on the so-called network clients, i.e. legal
entities that have more places of business or offices in
the territory of the entire Czech Republic.
Česká energie, a.s. as one of the first alternative
suppliers of electrical energy and natural gas entered
the energy market with a clear vision to be a partner
and helper of small and medium enterprises and
commercial or production chains. Through this
systematic activity Česká energie, a.s. is a notable
supplier of electrical energy and natural gas, thus
participating in the shaping of the Czech energy
market.
Česká energie, a.s. provides its customers with
ultimate quality in the sale of power and natural gas
and the related services. Česká energie, a.s. is certified
under EN ISO 9001:2008. In 2012 Česká energie, a.s.
applied for CZECH 100 BEST and ranked the 25th
17
soutěže ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH / CZECH 100 BEST
a tentokráte postoupila již na 25. místo z více jak 8000
soutěžících společností. Česká energie, a.s. byla navíc
opakovaně vybrána bankou HSBC jako národní
f i n a l i s t a re p re z e n t o v a t Č e s k o u re p u b l i k u
v mezinárodní soutěži EUROPEAN BUSINESS
AWARDS.
Divizí společnosti Česká energie, a.s. je společnost
CeSPARK (www.cespark.cz), která specializuje svůj
dodavatelský program na veškeré komponenty
související s výrobou neonové a světelné reklamy,
včetně návrhu a výroby. Jednotlivé prvky jsou
vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů zajišťující
vysokou životnost, ale také možnou kreativitu při
sestavování reklam dle přání zákazníka.
Bezkonkurenčně nejširší nabídka materiálů umožňuje
rozsáhlé možnosti při kompletaci prvků pro výrazný
konečný efekt světelné či neonové reklamy.
18
in more than 8,000 competitors. Česká energie, a.s.
has been chosen several times by HSBS as the national
finalist to represent the Czech Republic in the
international competition EUROPEAN BUSINESS
AWARDS.
The CeSPARK division (www.cespark.cz) of the Česká
energie, a.s. is recognized as a supplier of indoor and
outdoor advertising services including neon-sign and
light banners advertising as well as all process starting
from the design phase all the way to the
manufacturing. Each of the components is made from
high quality materials that guarantee life-long
service. These high-quality components also provide
convenience when it comes to creativity and meeting
clients needs.
Ce S PA R K s n á m i z re a l i z u j e t e ve l k é v ě c i
Představení České plynárenské
Presentation of Česká plynárenská
Česká plynárenská a.s. vznikla v roce 2007 s cílem
stát se velkoobchodníkem se zemním plynem
v rámci České republiky a střední Evropy. Česká
plynárenská a.s. je dynamická společnost složená
z kvalifikovaných odborníků a svým úsilím o větší
uplatnění zemního plynu přispívá ke zlepšení
životního prostředí.
Ve skupině CE GROUP zajišťuje Česká plynárenská a.s.
velkoobchodní operace se zemním plynem
a komoditní trading, primárně pro potřeby
společnosti Česká energie, a.s. a pro třetí subjekty.
Na začátku roku 2009 jsme zahájili fyzický obchod se
zemním plynem a během tohoto roku se také
podařilo vybudovat si základní síť obchodních vztahů
na primárním trhu. V době lednové energetické krize
v roce 2009 byla již Česká plynárenská a.s. schopna
nabídnout operativně mimořádné dodávky zemního
plynu pro Českou republiku.
Společnost je registrovaným obchodníkem se
zemním plynem na českém, slovenském, německém
a rakouském trhu.
Na českém trhu má uzavřenu rámcovou smlouvu
s NET4GAS s cílem zajistit přeshraniční přepravu
tranzitním plynovodem. Společnost je současně
subjektem zúčtování u operátora trhu (OTE , a.s.) a má
veškerá oprávnění a licence pro své obchodní
operace. V německém přepravním systému NET
Connect Germany a současně má uzavřenu smlouvu
s významným rakouským hubem Baumgarten.
Česká plynárenská a.s. was set up in 2007 with the
purpose to become a natural gas wholesaler in the
Czech Republic and Central Europe. Česká
plynárenská a.s. is a dynamic company employing
qualified professionals and contributes to a better
environment by promoting natural gas.
In CE GROUP, Česká plynárenská a.s. does natural gas
wholesale transactions and commodity trading,
primarily for Česká energie, a.s. and third parties.
In the early 2009 we started physical trading in natural
gas and over the year we managed to build a basic
business network on primary market. By the January
energy crisis in 2009 Česká plynárenská a.s. had been
able to offer extraordinary natural gas supplies to the
Czech Republic.
The company is a registered natural gas trader on the
Czech, Slovak, German and Austrian markets.
A general agreement with NET4GAS has been entered
into in the Czech market in order to secure crossborder transport through a transit pipeline. The
company is also a billing entity with the market
operator (OTE, a.s.) and holds all and any permits and
licences for its business transactions. The company is
a registered trader in the German transport system
NET Connect Germany and has entered into
a contract with the significant Austrian trading hub
Baumgarten.
The goals set when starting trading in natural gas in
2009 were achieved and the company managed to
get itself established on the market over a short time
21
Vytyčené cíle při zahájení obchodování se zemním
plynem v roce 2009 byly splněny a společnosti se
podařilo během krátké doby od legislativního
otevření obchodu s plynem etablovat se na trhu. V
následujících obdobích si Česká plynárenská a.s.
upevnila svojí pozici stabilního obchodníka se
zemním plynem na území České republiky a dalších
evropských států.
22
after the legislation opened the natural gas market. In
the following periods Česká plynárenská a.s.
strengthened its position of a stable natural gas trader
in the Czech Republic and other European countries.
Představení GSCeP
Presentation of GSCeP
Společnost GSCeP, a.s. vznikla v roce 2007 s cílem
nalézt vhodnou lokalitu pro rychlý zásobník
zemního plynu a v případě dobrých podmínek,
projekt také realizovat.
The company, GSCeP, a. s. was formed in 2007 with
the aim of finding a suitable location for fast
natural-gas storage and, subject to good
conditions, of implementing the project as well.
The company managed to obtain the necessary
permits for mining operations and, thus, it
commenced seeking suitable locations without delay.
Společnosti se podařilo získat nezbytná oprávnění
pro důlní činnost a neprodleně zahájila vyhledávání
vhodných lokalit. Rok 2007 byl pro nás rozhodně
významným mezníkem v projektu budování
vlastního zásobníku zemního plynu, určeného pro
potřeby vyrovnávání odchylek a denní trading. Po
rozsáhlých analytických pracích a přípravě
administrativních podmínek jsme dokončili všechny
nezbytné kroky a mohli přistoupit k přípravě
průzkumných vrtů.
The year 2007 was definitely a significant milestone for
us in the project of building our own natural gas
storage, intended for the needs of balancing
deviations and daily trading. Following extensive
analytical works and preparation of administrative
conditions we completed all the necessary steps and
were able to proceed to the preparation of test holes.
Během roku jsme na základě dostupné dokumentace
vytipovali tři geologicky vhodné lokality vyhovující
podmínkám pro vybudování rychlého zásobníku
kavernového typu. Jedná se o lokality:
In the course of the year, based on documents
available we selected three geologically suitable
locations meeting the conditions for building a cavern
fast storage. They include the following:
Okrouhlá Radouň v jižních Čechách poblíž
Jindřichova Hradce
Rožná – Rožínka na Vysočině
Rožná - Milasín na Vysočině
Okrouhlá Radouň in southern Bohemia near
Jindřichův Hradec
Rožná – Rožínka in the Bohemian-Moravian highlands
Rožná - Milasín in the Bohemian-Moravian highlands
Ve všech vytipovaných lokalitách jsme na základě
udělených oprávnění k průzkumu vytyčeného území
analyzovali dostupné dokumenty a geologické mapy.
Ve výsledku jsme vybrali k zahájení důlních prací dvě
bezprostředně sousedící lokality – Rožná-Rožínka
a Rožná-Milasín. Výhodou je dostupnost páteřního
tranzitního plynovodu společnosti NET4GAS , který
prochází pouhých 16 km od obou lokalit.
We analysed documents and geological maps
available at all the selected sites based on permits
granted to explore the delimited area. In the end, we
selected two immediately neighbouring locations for
the commencement of mining operations – RožnáRožínka and Rožná-Milasín. The advantage is the
availability of the backbone transit gas pipeline of
NET4GAS, which runs only 16 km from both locations.
25
26
Zásobník plánujeme vybudovat v hloubce 1 000 až
1 200 metrů, kam je zajištěn přístup jediným aktivním
uranovým dolem v Evropě.
We plan to build the storage at a depth of 1,000 to
1,200 metres, where access is provided through the
only active uranium mine in Europe.
Část kapacity bude uvolněna k zobchodování na
volném trhu aukčním způsobem. Probíhají jednání
o zapojení dalších investorů do projektu.
Part of the capacity will be released for trading in the
free market through an auction. Negotiations are
being held to involve other investors in the project.
Společnost GSCeP, a.s., člen skupiny CE GROUP,
podepsala dne 30.6.2010 se státním podnikem
DIAMO smlouvu, která umožňuje zahájení důlních
prací na výstavbě podzemního zásobníku zemního
plynu v lokalitě uranového dolu Rožná na Vysočině.
On 30 June 2010 GSCeP, a.s., a member of the CE
GROUP, signed a contract with the DIAMO enterprise
which allows the commencement of mining works
on the construction of an underground natural-gas
storage facility in the location of Rožná in the
Bohemian-Moravian Highlands.
Smluvní strany si v první etapě kladou za cíl ověřit
dosavadní výsledky analýzy geologického prostředí
a na základě realizovaných průzkumných vrtů
zpřesnit geometrii projektovaného zásobníku.
V současné době vyhodnocujeme získané vzorky
a informace. Ve druhé etapě pak přistoupíme
k vybudování samotného
zásobníku
o předpokládané kapacitě 180 mil. m3. Dokončení
zásobníku se předpokládá v horizontu 5 až 6 let.
In the first place the parties want to verify the results
obtained in geological environment analyses so far
and get a more precise geometry of the designed
bunker using the data from the prospect wells made.
We have been analysing samples and data by now. In
the second stage we will develop the bunker proper
of an expected capacity of 180 million m3. The bunker
is expected to be completed in 5 to 6 years.
Podle předpokladu průzkumné práce skončí asi
v polovině příštího roku a na ně by měla plynule
navázat stavba samotného podzemního zásobníku
s kapacitou kolem 180 milionů metrů krychlových
zemního plynu, což představuje zhruba 5% celkové
skladové kapacity České republiky.
Prospecting work is expected to be completed in the
middle of next year and followed by the development
of the underground bunker itself of an approximate
capacity of 180 million cubic metres of natural gas,
which accounts for an approximate share of 5% of the
Czech Republic's total storage capacity.
Více jak dvouleté průzkumné práce v sousedství
uranového dolu Rožná ukázaly, že hornina má ještě
lepší parametry, než se předpokládalo. Stavba
zásobníku tak přispěje k prodloužení životnosti
Prospecting work over more than two years in the
area adjacent to the Rožná uranium pit has shown
that the rock shows even better parameters than
uranového dolu, jediného činného ve střední Evropě.
Projektovaný zásobník Rožná není významný
z hlediska velikosti samotného skladového prostoru.
Jeho rychlost vtláčení a vytláčení však výrazným
způsobem ovlivňují reakční schopnosti skladových
kapacit České republiky. Z uvedeného plyne, že
projekt Rožná bude mít jednoznačně nezanedbatelný
vliv na reakční schopnost české plynárenské
infrastruktury a to zejména v situaci při snížené
reakční schopnosti sezónních zásobníků v období
nízké úrovně skladových zásob. Naším cílem je přispět
ke zvýšení likvidity českého trhu (a v budoucnosti
i česko-rakousko-slovenského trhu) a současně
přispět ke zvýšení energetické bezpečnosti v regionu.
V roce 2012 společnost GSCeP, a.s. získala za projekt
výstavby podzemního zásobníku zemního plynu
Rožná ocenění v oborové kategorii STAVEBNICTVÍ &
DEVELOPERSTVÍ v soutěži Českých 100 nejlepších,
kterou každoročně pořádá COMENIUS – PANEVROPSKÁ SPOLEČNOST PRO KULTURU, VZDĚLÁVÁNÍ
A VĚDECKO-TECHNICKOU SPOLUPRÁCI.
expected. Consequently, the development of the
bunker will contribute to a longer service life for the
uranium pit, which is the only one still in operation in
Central Europe.
The designed Rožná bunker is not a major one in
terms of the storage space size.
Its injection rate and the displacement rate, however,
have major impacts on the response capability of the
Czech Republic's storage capacities. Consequently, it
is beyond any doubt that the Rožná project will have a
fair impact on the response capability of the Czech
gas infrastructure, the more so in the event of
a reduced response capability of seasonal bunkers in
the low stock level season. Our goal is to contribute to
a higher liquidity on the Czech market (and the CzechAustrian-Slovakian market in future) and a higher
energy security of the region.
In 2012 GSCeP, a.s. was awarded a BUILDING &
DEVELOPMENT prize for the project of the Rožná
underground natural gas bunker development in
Czech 100 Best competition organised each year by
COMENIUS - PAN-EUROPEAN SOCIETY FOR CULTURE,
EDUCATION AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL
COOPERATION.
27
Představení Českých plynovodů
Presentation of České plynovody
Společnost České plynovody a.s. vznikla v roce
2009 v souladu se širšími záměry naší skupiny
investovat do rozvojových projektů v plynárenství
v České republice.
České plynovody a. s. was formed in 2009 in
accordance with the broader intentions of our
group to invest in development projects in the gas
industry in the Czech Republic.
Hlavním cílem společnosti České plynovody a.s. je
kromě zajištění vyšší bezpečnosti a spolehlivosti
dodávek zemního plynu do České republiky a
Rakouska a efektivního využití dvou souběžných
přepravních cest NET4GAS a WAG, též posílit likviditu
českého plynárenského trhu jako nezbytnou
podmínku pro zvyšování obchodní atraktivity nově
liberalizovaného trhu. Konkrétně se jedná o přípravu a
realizaci projektu MOZART – nového vysokotlakého
plynovodu pro přepravu zemního plynu, který by měl
propojit českou a rakouskou plynárenskou soustavu
severojižním směrem.
Besides better security and reliability of natural gas
supplies to the Czech Republic and Austria and
making an effective use of two parallel transport
routes of NET4GAS and WAG, the main goal of České
plynovody a.s. is to strengthen the Czech gas market
liquidity as a precondition for the new liberalised
market to become more attractive to traders.
Specifically, it is the preparation and execution of the
MOZART project of a new high-pressure natural gas
transport pipeline to interconnect the Czech and the
Austrian gas systems in the north-south direction.
Na propojení mají zájem obě země, protože
podmínky na obou národních plynárenských trzích –
tak jako jinde v Evropě – se dramaticky změnily.
Snižuje se podíl dlouhodobých kontraktů. Většina
obchodů se uskutečňuje na spotovém, tedy
aktuálním trhu a to vyžaduje rychlou reakci. Nový
plynovod ji podpoří a ve finále tak může tlačit na
levnější ceny zemního plynu pro konečné odběratele.
Projektovaný plynovod MOZART propojí český
páteřní plynovod s obdobně v ýznamným
plynovodem skupiny OMV v Rakousku s návazností
na evropskou dopravní cestu zemního plynu jižní
cestou. Česká republika i Rakousko tím ještě posílí
potenciál stát se významnou dopravní křižovatkou
tradičních i nových tras v přepravě zemního plynu.
Both countries are keen to have this connection as the
conditions in both the national markets as well as
elsewhere in Europe have changed dramatically. The
share of long-term contracts decreases. Most deals
are made on the spot market, which requires a very
fast response. The new pipeline will add to such fast
response and at the end of the day it may result in
lower natural gas prices for end customers.
The MOZART pipeline will connect the Czech
backbone pipeline to a similar major OMV pipeline in
Austria with access to the European natural gas
transport route through the south route. This will add
to the potential of the Czech Republic and Austria to
become a major cross-road of traditional and new
natural gas transport routes.
29
Trasa nového plynovodu o průměru 500 mm bude
měřit bezmála 100 km. Přeprava zemního plynu se
podle aktuální situace na trhu předpokládá oběma
směry.
The route of the new pipeline with a diameter of
500mm will be almost 100km long. The current
market situation suggests that natural gas should
flow both ways.
Vlastní stavba plynovodu by mohla začít po
nezbytných dohodách zúčastněných stran a
operátorů národních přepravních soustav a
dokončena může být do 4 let. Náklady na výstavbu
odhaduje společnost České plynovody a.s. na 1,5 mld.
korun.
Gas pipeline construction work might be
commenced within four years after making the
necessary agreements between the parties involved
and the national transport system operators. České
plynovody a.s. expects the development costs to
amount to CZK 1.5 billion approximately.
Skupina CE GROUP vidí perspektivu a příležitost
k vybudování vysoce likvidního prostředí právě na
území České republiky, která se nachází ve strategické
poloze přímo na páteřním tranzitním plynovodu
z Ruska. Výhodou je i sousedství s nově integrovaným
obchodním prostředím Německa. Doposud byl český
trh poměrně značně limitován velmi omezeným
počtem přeshraničních propojení na sousední
plynárenské soustavy (Lanžhot, Waidhaus a Hora
svaté Kateřiny) a dominantní rolí vlastníka tranzitní
přepravní soustavy.
It is the Czech Republic where CE GROUP sees
prospects and opportunities for building up a highliquidity environment as the Czech Republic has
a strategic position just on the backbone transit
pipeline from Russia. Neighbouring with the recently
integrated business environment of Germany is
another advantage. As yet the Czech market has been
rather hindered by a very limited number of crossborder connections to the neighbouring gas
networks (Lanžhot, Waidhaus and Hora svaté
Kateřiny) and the dominant role of the owner of the
transit transport network.
Česko-rakouské přeshraniční propojení nabývá čím
dál tím více na významu v souvislosti s integračními
procesy – probíhajícími či plánovanými Evropskou
unií a zeměmi Vyšegrádské čtyřky. Zde je významný
zejména projekt integrace českého, slovenského
a rakouského trhu do jednoho celku s jediným
obchodním bodem, což bezesporu výrazně zvýší
atraktivitu a zejména bezpečnost a spolehlivost
kteréhokoli z těchto tří národních trhů.
30
The Czech-Austrian cross-border connection has
becoming more and more important with regard to
the integration processes under way or those planned
by the European Union and the changes within the
Visegrad Four. What is of major importance is the
project of integrating the Czech, the Slovak and the
Austrian markets to form a single market with a single
point of sale, which would be certain to increase the
attractiveness, security and reliability of any of the
three national markets.
Ocenění
Awards
V uplynulém roce 2012 naše společnosti získali následující ocenění.
In 2012 our company received the following awards.
32
33
Výroční zpráva České energie
Annual report of the Česká energie
Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení přátelé,
posláním společnosti Česká energie, a.s. je zajišťovat
dodávky elektrické energie, zemního plynu a s tím
souvisejících energetických služeb koncovým
zákazníkům. Rok 2012 byl již sedmým rokem ve
znamení stabilního nárůstu zákazníků pro dodávky
elektrické energie a zásadního rozvoje obchodu se
zemním plynem.
Hospodářské výsledky roku 2012 považujeme za
vynikající ve srovnání s předchozími léty. Podařilo se
nám opětovně udržet vybalancovaný rozpočet
s konzervativní výší provozních nákladů, a to i přes
velký nárůst koncových zákazníků a s tím souvisejících
investic do software, infrastruktury a nákladů na
organizaci summitu.
Česká energie, a.s má nezanedbatelný podíl na
nákladech energeticko-plynárenského summitu,
organizovaného naší skupinou CE GROUP. „EGS24
Energy Gas Storage Summit 2012“, který se konal pod
záštitou Václava Klause, prezidenta České republiky ve
Španělském sále Pražského hradu ve dnech
23. až 25.5.2012 za účasti významných energetických
společností a vzácného hosta, bývalého prezidenta
Spojených států amerických, Billa Clintona.
Rok 2012 byl rokem každodenní práce se všemi
obchodními partnery jak na straně primárních
nákupů, tak na straně koncových uživatelů našich
služeb. Našim cílem bylo v období hospodářské krize a
současně značné volatility evropského energetického
34
Introductory word by the Chairman of the
Board
Dear friends,
The mission of Česká energie, a.s. is to provide the
supply of electricity, natural gas and related energetic
services to end customers. The year 2012 was the
seventh year in a row with a stable growth of
customers for the supplies of electricity and
fundamental development of the trade with natural
gas.
The economic results of 2012 have been optimal in
comparison with previous years. We managed to keep
the balanced budget with a conservative level of
operating costs in spite of the large increase in end
users and related investments into software,
infrastructure and cost of organization of summit.
Česká energie, a.s. has a fair share in the costs of the
energy gas summit organised by our CE GROUP. Held
under the auspices of Czech president Václav Klaus at
Prague Castle's Spanish Hall in 23–25 May 2012, the
EGS24 Energy Gas Storage Summit 2012 was
attended by major energy companies and a former
American president Bill Clinton.
2012 was a year of everyday work with all business
partners both on the side of primary purchases and
the side of end users of our services. The objective in
the period of the economic crisis and the largely
volatile European energetic markets was to ensure
trhu zajistit našim zákazníkům optimální podmínky
pro jejich působení a současně uzavření smluvních
dodávek v roce 2013 a 2014. Můžeme s uspokojením
konstatovat, že se nám podařilo zajistit pro naše
klienty na další období dodávky a služby za plně
konkurenceschopných podmínek.
Společnost Česká energie, a.s. splnila své očekávání
pro dané období a je dle dlouhodobého plánu rozvoje
již pátým rokem v ideální pozici pro svoji další expanzi.
Je nám velikou ctí konstatovat, že jsme v roce 2012
s úspěchem opakovaně udrželi a dále upevnili svou
pozici v prestižní soutěži Českých 100 nejlepších
firem, pořádané společností Comenius. Nejen, že jsme
svou nominaci opět obhájili, ale podařilo se nám
probojovat se a posunout se na 25. pozici mezi
českými firmami.
Naše hospodářské výsledky, vybudovaný goodwill a
dlouhodobý stabilní růst společnosti nám přinesl
ocenění, které nás potěšilo a velmi mile překvapilo.
Významná světová banka HSBC opakovaně
nominovala naši společnost jako jednoho z 10
reprezentantů České republiky na prestižní ocenění
nejlepší evropská firma roku 2012 v soutěži European
Business Awards.
Mgr. Ladislav Dráb
předseda představenstva
Česká energie, a.s.
optimal conditions for the activity of our clients and to
conclude contractual deliveries for 2013 and 2014. We
can now state that we have successfully provided
deliveries and services for our clients for the following
period under fully competitive conditions. We believe
that our business partners have successfully
managed to overcome the difficult period of a general
decrease in the production and consumer demand,
also thanks to our contribution.
Česká energie, a.s. met its expectations for the given
period and it has been in an ideal position for further
expansion for the third year according to the longterm development plan.
It is pleasant to state that we kept and further
strengthened our position in the prestigious
competition Czech Top 100 Companies organized by
Comenius in 2012. Not only did we justify our
nomination, but we also managed to get to the 25th
position among Czech companies and get nominated
for invention.
Our economic results, created goodwill and longterm stable growth have earned us an
acknowledgment, which was a nice surprise for us
and which we delighted us. The prominent world
HSBC bank again nominated our company as one of
the 10 representatives of the Czech Republic for the
prestigious award of Best European Company of 2012.
Mgr. Ladislav Dráb
Chairman of the Board of Directors
Česká energie, a.s.
35
Předmět činnosti společnosti
Line of Business
Společnost Česká energie, a.s. (IČO 255 96 080) byla
založena 6. dubna 2000 a její činnost dle obchodního
rejstříku je: Výroba, instalace, opravy elektrických
strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních
zařízení. Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Česká energie, a.s. (company reg. no.: 255 96 080) was
founded on 6 april 2000 and its line of business
according to the trade Register includes: Production,
installation and repairs of electric machines and
appliances, electronic and telecommunications
equipment. Production, trade and services not
specified in addendum 1 - 3 of the trade license act.
Vedení společnosti
Představenstvo pracovalo v roce 2012 v tomto
složení:
Mgr. Ladislav Dráb (*1959) – předseda
Ing. Eduard Pálka (*1957) – místopředseda
Ing. Ladislav Těťál (*1953) – člen
Dozorčí rada pracovala v roce 2012 v tomto
složení:
Ing. Jan Pavlíček (*1982) – předseda
Ing. Robert Zedník (*1943) – místopředseda
Mgr. Ladislav Dráb (*1983) – člen
36
Company Management
In 2012 the Board of Directors had the following
structure:
Mgr. Ladislav Dráb (*1959) – chairman
Ing. Eduard Pálka (*1957) – vice chairman
Ing. Ladislav Těťál (*1953) – member
In 2012 the Supervisory Board had the following
structure:
Ing. Jan Pavlíček (*1982) – chairman
Ing. Robert Zedník (*1943) – vice chairman
Mgr. Ladislav Dráb (*1983) – member
Akcionářská struktura
Shareholder Structure
Společnost emitovala 120 kusů kmenových akcií na
majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50
000 Kč. Základní kapitál společnosti činní 6 000 000 Kč.
The company issued 120 pieces of ordinary bearer
shares in a documentary form in the nominal
value of CZK 50,000. The registered capital of the
company is CZK 6,000,000.
Složení akcionářů:
Ladislav Dráb – 55 kusů akcií
Marek Černý – 53 kusů akcií
Eduard Pálka – 12 kusů akcií
Auditoři společnosti
Audit za rok 2012 provedl účetní auditor Ing. Jiří Fišer,
licence č. 1026. Pro rok 2013 představenstvo navrhuje,
aby audit opět provedl Ing. Jiří Fišer.
Structure of shareholders:
Ladislav Dráb – 55 pieces of shares
Marek Černý – 53 pieces of shares
Eduard Pálka – 12 pieces of shares
Company Auditors
Ing. Jiří Fišer, an accounting auditor, licence no. 1026,
performed the audit for 2012. The Board of Directors
proposes that Ing. Jiří Fišer also performs the audit for
2013.
37
Informace o hospodářském vývoji
Information about
the Economic Development
Tisíc Kč / Thou Kc
Hospodářský výsledek
Financial Results
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
-5 000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
Tisíc Kč / Thou Kc
Tržby za prodej zboží
Sales revenue
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2002
38
2003
2004
2005
2006
2007
Dodávky elektrické energie
Supply of electrical energy
Dodávky zemního plynu
Supply of natural gas
Mwh
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Mwh
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Počet odběrných míst pro dodávky el. energie
Number of el. energy outlets
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Počet odběrných míst pro dodávky plynu
Number of gas supply outlets
1 300
1 200
1 100
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
39
Zpráva nezávislého auditora
o úplné účetní uzávěrce
Zpráva je zpracována dle Mezinárodního auditorského standardu ISA 700 s použitím aplikační doložky pro Českou republiku AD ISA 700 a v
souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech. Tyto předpisy přesně vymezují rozsah a znění zprávy auditora.
Auditovaná účetní závěrka k 31.12.2012 (účetní období 1.1.2012–31.12.2012).
obchodní společnosti (podrobně identifikovaná v účetní závěrce, včetně předmětu podnikání):
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Česká energie, a.s.
Beranových 65/675, Praha 9 - Letňany, 199 00
25596080
CZ25596080
Příjemce zprávy:
Vedení a valná hromada uvedené společnosti
Státní orgán dle zvláštního zákona
Uživatelé účetní závěrky
Auditor, fyzická osoba:
(OSVČ):
Ing. Jiří Fišer
Trvalý pobyt: Sarajevská 12/2504, 120 00 Praha 2
Místo podnikání : Ostrá 299/2, 190 15 Praha 9
Číslo oprávnění KA-ČR: 1026
Smluvní vztah: uzavřen se statutárním orgánem auditované společnosti dle zákona č. 93/2009 Sb.
V rámci závěrkových prací je společnost povinna zpracovat Výroční zprávu dle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a auditor tuto zprávu ověří,
zda je v souladu s auditovanou účetní závěrkou. Auditor vydá samostatnou zprávu dle směrnice AD ISA 720. Pokud společnost je ovládanou
osobou a nemá uzavřenu ovládací smlouvu ve smyslu § 66 a) odstavec 9) Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění je povinna
zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období.
Auditor je pak povinen ověřit i správnost údajů uvedených v této zprávě. Auditor vydá samostatnou zprávu dle směrnice AS č. 56.
I. Úvod
Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku výše jmenované společnosti, tj. rozvahu k 31. 12. 2012, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního
kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, dále přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých
významných účetních metod. Údaje o společnosti, kde audit byl proveden, jsou uvedeny v příloze k této účetní závěrce.
II. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti.
Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci
přiměřené účetní odhady.
40
III. Odpovědnost auditora
Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a
Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem
povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné
nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce.
Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou. Při posouzení těchto rizik auditor přihlédl k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení
účetní závěrky.
Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní
závěrky.
Při zachování výběrového způsobu byly ověřeny veškeré účetní a finanční operace provedené v roce 2012 a v následném období nad stanovenou
hladinu významnosti a detailně byly ověřeny veškeré položky představující zůstatky účtů pasiv a aktiv k 31.12.2012.
IV.
Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora. Auditor získal přiměřenou jistotu, že
účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost.
V. Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční pozici
auditované společnosti k 31. 12. 2012, dále nákladů a výnosů i výsledku jejího hospodaření včetně peněžních toků a její finanční výkonnost za rok
2012 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví.
Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer
Číslo auditorského oprávnění: 1026
Datum vypracování: 19.6.2012
Podpis auditora:
41
R E P O R T of Independent
Auditor on Full Financial Statements
The Report is prepared in accordance with ISA (International Standard on Auditing) 700, using the AD ISA 700 application clause for the Czech
Republic, and in accordance with Act No. 93/2009, On Auditors. These regulations specify exactly the scope and wording of the Auditor's Report.
Audited Financial Statements as of 31/12/2012 (Accounting Period 01/01/2012 – 31/12/2012)
of a commercial company (detailed in the financial statements, including the line of business):
Name:
Registered office:
Comp. Reg. No:
VAT Reg. No:
Česká energie, a.s.
Beranových 65/675 Prague 18, Postcode: 199 00
25596080
Cz25596080
Recipient of the Report:
Management and General Meeting of the said company
Government Authority under a specific law
Users of the financial statements
Auditor, natural person:
(Self-employed person)
Ing. Jiří Fišer
Residence: Sarajevská 12/2504, 120 00 Prague 2
Registered office: Ostrá 299/2, 190 15 Prague 9
Authorization of the Chamber of Auditors of the Czech Republic: No. 1026
Contractual relationship: Concluded with the statutory body of the audited company Pursuant to Act No. 93/2009 Coll.
As part of preparation of the financial statements, the company is obligated to elaborate the Annual Report pursuant to section 21 of Act No.
563/1991 Coll., On Accounting, and the Auditor will check whether the report complies with the audited financial statements. The Auditor will issue
a separate report pursuant to AD ISA 720. If the company is a controlled entity and has not signed a controlling agreement in accordance with
section 66 a) par. 9) of Commercial Code No. 513/1991 Coll., as amended, it is obligated to prepare a written report on relations between the
controlling and controlled entities within 3 months after the end of the accounting period.
The Auditor is then obligated to check the accuracy of the data presented in the report. The Auditor will issue a separate report pursuant to AS No.
56.
I. Introduction
I have audited the attached financial statements of the said Company, i.e. the Balance Sheet as of 31/12/2012, Profit and Loss Statement, List of the
Equity Capital Changes, and Cash Flow Statement for the period from 01/01/2012 to 31/12/2012, and the Annex to the Financial Statements,
including the description of the used significant accounting methods. The Company's data that were subject to the audit are provided in the Annex
to the Financial Statements.
II. Responsibility of the statutory body of the accounting entity for the financial statements
The Company's statutory body is responsible for the preparation of the financial statements giving a true and fair view in accordance with Czech
accounting regulations. A part of the responsibility is to suggest and ensure internal controls over the preparation and true presentation of the
42
financial statements so that they would not contain significant inaccuracies resulting from fraud or error, and to apply appropriate accounting
methods, and to make accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
III. Auditor's responsibility
The responsibility of the Auditor is to express an opinion on these financial statements on the basis of the performed audit. I carried out the audit in
accordance with the Act on Auditors, International Standards on Auditing, and related application clauses of the Chamber of Auditors of the Czech
Republic. In accordance with those rules, I am also obligated to maintain ethical standards and to plan and carry out the audit so that I would obtain
reasonable certainty that the financial statements do not contain significant inaccuracies.
An audit involves performing auditing procedures whose aim is to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatements of the
financial statements, whether due to fraud or error. When assessing such risks, the auditor considers the internal controls which are relevant for the
preparation and fair presentation of the financial statements. The aim of the assessment of the internal controls is to design proper auditing
procedures, not to express an opinion on the efficiency of the internal controls. An audit also involves the assessment of the appropriateness of the
used accounting methods, reasonableness of accounting estimates made by the Company's management, as well as the overall presentation of
the financial statements.
Keeping the selective method, all accounting and financial operations carried out in 2012 and in the following period exceeding the set level of
significance were audited, and all items representing balances of liability accounts and asset accounts as of 31/12/2012 were checked in detail.
IV. I believe that the audit evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditor's opinion.
The auditor obtained reasonable certainty that the financial statements as a whole do not contain a significant (material) inaccuracy.
V. Auditor's opinion
In my opinion, the financial statements give in all significant (material) aspects a true and fair view of the assets, liabilities and financial position of
the audited Company as of 31/12/2012, and costs and revenues, and its profits, including cash flows, and its financial performance for the year 2012
in accordance with International Financial Reporting Standards.
Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer
Auditor Authorization No.: 1026
Date of issue: 19/06/2013
Auditor's signature:
43
Česká energie, a.s.
Rozvaha - AKTIVA
v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
Označení
a b
AKTIVA
1
2
3
Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.
4
Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.
5
Zřizovací výdaje
6
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
7
Software
8
Ocenitelná práva
9
Goodwill
10
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
11
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12
13
Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.
14
Pozemky
15
Stavby
16
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
17
Pěstitelské celky trvalých porostů
18
Dospělá zvířata a jejich skupiny
19
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
20
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
21
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
22
Oceňovací rozdíly k nabytému majetku
23
Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.
24
Podíly – ovládaná osoba
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25
26
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry – ovl. nebo ovládaj. os., podstatný vliv 27
28
Jiný dlouhodobý finanční majetek
29
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
30
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
31
Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.
32
Zásoby Součet I.1. až I.6.
33
Materiál
34
Nedokončená výroba a polotovary
AKTIVA CELKEM Součet A až D
A.
B.
B. I.
B. I. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C. I.
C. I. 1.
2.
44
č.ř.
brutto 1
691 289
běžné účetní období
korekce 2
-1 530
netto 3
689 759
minulé úč. období
netto4
561 934
Pohledávky za upsaný základní kapitál
2 469
-1 530
939
707
2 469
-1 530
939
707
2 469
-1 530
939
707
686 631
41
41
560 029
824
29
686 631
41
41
Označení
a
3.
4.
5.
6.
C. II.
C. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C. III.
C. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
3.
4.
D. I.
D. I. 1.
2.
3.
AKTIVA
č.ř.
brutto 1
b
Výrobky
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8.
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohl. za společníky, čl. družstva a za úča. sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohl. za společníky, čl. družstva a za úča. sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
běžné účetní období
korekce 2
netto 3
minulé úč. období
netto4
795
355 432
355 432
287 315
11 171
11 171
6 802
250 000
94 261
250 000
94 261
185 000
95 513
322 283
63 116
322 283
63 116
265 063
80 866
4 129
255 038
4 129
255 038
184 197
8 875
128
8 747
8 875
128
8 747
6 827
61
6 766
2 189
2 068
2 189
2 068
1 198
1 198
121
121
45
Česká energie, a.s.
R o z v a h a - PA S I VA
v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
Označení
a b
A.
A. I.
A. I. 1.
2.
3.
A. II.
A. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
A. III.
A. III. 1.
2.
A. IV.
A. IV. 1.
2.
A. V.
B.
B. I.
B. I. 1.
2.
3.
4.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
46
PASIVA
č.ř. stav v běžném účetním období
5
67
689 759
PASIVA CELKEM Součet A až C
68
32 768
Vlastní kapitál Součet A.I. až A.V.
69
6 000
Základní kapitál Součet I.1. až I.3.
70
6 000
Základní kapitál
71
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
72
Změny základního kapitálu
73
Kapitálové fondy Součet II.1. až II.6.
74
Emisní ážio
75
Ostatní kapitálové fondy
76
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
77
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
121
Rozdíly z přeměn společností
122
Rozdíly z ocenění při přeměnách společností
700
Rez. fondy, nedělitelný f. a o. fondy ze zisku Součet III.1. až III.2 78
79
700
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
80
Statutární a ostatní fondy
81
18 754
Výsledek hospodaření minulých let Součet IV.1. až IV.2.
82
18 754
Nerozdělený zisk minulých let
83
Neuhrazená ztráta minulých let
84
7 314
Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/.
85
653 235
Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV.
86
Rezervy Součet I.1. až I.4.
87
Rezervy podle zvláštních předpisů
88
Rezerva na důchody a podobné závazky
89
Rezerva na daň z příjmů
90
Ostatní rezervy
91
400 000
Dlouhodobé závazky Součet II.1. až II.10.
92
Závazky z obchodních vztahů
93
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 93
94
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účastníkům sdružení 95
96
Dlouhodobé přijaté zálohy
97
Vydané dluhopisy
98
Dlouhodobé směnky k úhradě
stav v minulém účetním období
6
561 934
49 339
6 000
6 000
700
700
16 630
16 630
26 009
510 169
300 000
Označení
a
8.
9.
10.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B. IV.
B. IV. 1.
2.
3.
C. I.
C. I. 1.
2.
PASIVA
č.ř. stav v běžném účetním období
5
99
400 000
Dohadné účty pasivní
100
Jiné závazky
101
Odložený daňový závazek
102
242 706
Krátkodobé závazky Součet III.1. až III.11.
103
51 842
Závazky z obchodních vztahů
104
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
105
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účastníkům sdružení 106
107
1 404
Závazky k zaměstnancům
108
377
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
109
2 768
Stát - daňové závazky a dotace
110
186 315
Krátkodobé přijaté zálohy
111
Vydané dluhopisy
112
Dohadné účty pasivní
113
Jiné závazky
114
10 529
Bankovní úvěry a výpomoci Součet IV.1. až IV.3.
115
Bankovní úvěry dlouhodobé
116
10 029
Krátkodobé bankovní úvěry
117
500
Krátkodobé finanční výpomoci
118
3 756
Časové rozlišení Součet I.1. až I.2.
119
3 756
Výdaje příštích období
120
Výnosy příštích období
b
stav v minulém účetním období
6
300 000
209 611
66 134
918
692
3 693
138 174
558
58
500
2 426
2 426
47
Česká energie, a.s.
VÝK AZ ZISKU A ZTR ÁT Y
v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
Označení
a
I.
A.
+
II.
II. 1.
2.
3.
B.
B. 1.
2.
+
C.
C. 1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
III. 1.
2.
F.
F. 1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII.1.
48
TEXT
č.ř.
b
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže I. - A.
Výkony Součet II.1. až II.3.
Tržby za prodej výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.
Osobní náklady Součet C.1. až C.4.
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu Součet III.1. až III.2.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůst. cena prod. dlouh. majetku a materiálu součet F.1. až F.2
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Zm. stavu rezerv a opr. pol. v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet VII.1. až VII.3.
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v úč. jednotkách pod podstatným vlivem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
stav v běžném úč. ob.
5
1 208 744
1 114 891
93 853
6 724
6 724
stav v minulém úč. ob.
6
1 126 154
1 028 624
97 530
5 703
5 703
60 141
4 564
55 577
40 436
17 526
13 160
45 610
3 984
41 626
57 623
12 879
9 460
4 152
214
29
309
554
554
3 214
205
26
551
2 518
16 118
3 290
16 142
9 526
31 315
Označení
a
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q. 1.
2.
**
XIII.
R.
S.
S. 1.
2.
*
T.
***
****
TEXT
č.ř.
b
35
36
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního majetku
38
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
Výnosové úroky
42
Nákladové úroky
43
Ostatní finanční výnosy
44
Ostatní finanční náklady
45
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47
Finanční výsledek hospodaření Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P.
48
Daň z příjmů za běžnou činnost Součet Q.1. až Q.2.
49
-splatná
50
-odložená
51
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
52
Mimořádné výnosy
53
Mimořádné náklady
54
Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až S.2.
55
-splatná
56
57
-odložená
58
Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S.
59
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Výsl. hosp. za úč. období (+/-) výsl. hosp. za běžnou činnost + mim. výsl. hospodaření - T. 60
61
Výsl. hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.
stav v běžném úč. ob.
5
stav v minulém úč. ob.
6
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
1 851
204
924
2 606
1 177
27
876
1 171
-35
2 177
2 177
855
6 166
6 166
7 314
26 004
5
5
7 314
9 491
26 009
32 175
49
Česká energie, a.s.
Balance sheet - ASSETS
in full extend as at 31. 12. 2012
Ident.
a b
ASSETS
1
2
3
Fixed assets (l. 04 + 13 + 23)
4
Intangible fixed assets (l. 05 to 12)
5
Incorporation expenses
6
Research and development
7
Software
8
Valuable rights
9
Goodwill
10
Other intangible fixed assets
11
Intangible fixed assets in progress
12
Advance payments for intangible fixed assets
13
Tangible fixed assets (l. 14 to 22)
14
Lands
15
Buildings, halls, constructions
16
Equipment
17
Perennial corps
18
Full-grown animals and groups thereof
19
Other tangible fixed assets
20
Tangible fixed assets in progress
21
Advance payments for tangible fixed assets
22
Adjustment to acquired assets
23
Long-term financial assets (l. 24 to 30)
24
Shares – controlled entity
25
Shares in accounting units with significant influence
26
Other long-term securities and shares
Loans – cont. or controlling entity, significant influence 27
28
Other long-term financial assets
29
Long-term financial assets in progress
30
Advance payments for long-term financial assets
31
Current assets (l. 32 + 39 + 48 + 58)
32
Inventory (l. 33 to 38)
33
Materials
34
Work in progress and semi-products
TOTAL ASSETS (l. 02 + 03 + 31 + 63)
A.
B.
B. I.
B. I. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C. I.
C. I. 1.
2.
50
Lin.
Gross
691 289
Current period
Adjustment
-1 530
Net
689 759
Previous period
Net
561 934
Receivables from subscribed capital
2 469
-1 530
939
707
2 469
-1 530
939
707
2 469
-1 530
939
707
686 631
41
41
560 029
824
29
686 631
41
41
Ident.
a
3.
4.
5.
6.
C. II.
C. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C. III.
C. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
3.
4.
D. I.
D. I. 1.
2.
3.
ASSETS
Lin.
b
35
36
37
Merchandise
38
Advanced payments for inventory
39
Long-term receivables (l. 40 to 47)
40
Trade receivables
41
Receivables – controlled or controlling entity
42
Receivables - significant influence
Rec. from partners, cooperative and association mem. 43
44
Long-term advanced payments
45
Estimated receivables
46
Other receivables
47
Deferred tax receivable
48
Short-term receivables (l. 49 to 57)
49
Trade receivables
50
Receivables – controlled or controlling entity
51
Receivables - significant influence
Rec. from partners, cooperative and association mem. 52
53
Social security and health insurance
54
State - tax receivables
55
Short-term advanced payments
56
Estimated receivables
57
Other receivables
58
Short-term financial assets (l. 59 to 62)
59
Cash
60
Bank accounts
61
Short-term securities and ownership interests
62
Short-term financial assets acquired
63
Accruals (l. 64 to 66)
64
Deferred expenses
65
Complex deferred costs
66
Accrued income
Gross
Current period
Adjustment
Net
Previous period
Net
Finished products
Young and other animals and groups thereof
795
355 432
355 432
287 315
11 171
11 171
6 802
250 000
94 261
250 000
94 261
185 000
95 513
322 283
63 116
322 283
63 116
265 063
80 866
4 129
255 038
4 129
255 038
184 197
8 875
128
8 747
8 875
128
8 747
6 827
61
6 766
2 189
2 068
2 189
2 068
1 198
1 198
121
121
51
Česká energie, a.s.
Balance sheet - LIABILITIES
in full extend as at 31. 12. 2012
Ident.
a b
LIABILITIES
Lin.
67
68
A. Equity (l. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)
69
A. I. Registered capital (l. 70 to 72)
70
A. I. 1. Registered capital
71
2. Company's own shares and ownership interests (-)
72
3. Changes of registered capital (+/-)
73
A. II. Capital funds (l. 74 to 77 + 121 to 122)
74
A. II. 1. Share premium
75
2. Other capital funds
3. Gains and losses from revaluation of assets and liabilities (+/-) 76
77
4. Gains and losses from rev. in the course of trans. companies
121
5. Differences resulting from transformation of companies
122
6. Diff. from the valuation in the course transf. of companies
A. III. Res. funds, indivisible fond and other ret. earnings (l. 79 + 80) 78
79
A. III. 1. Legal reserve fund / indivisible fund
80
2. Statutory and other funds
81
A. IV. Net profit or loss from previous year (l. 82 + 83)
82
A. IV. 1. Retained earnings from previous years
83
2. Accumulated losses from previous years
84
A. V. Net profit or loss for the period (+/-)
85
B. Liabilities (l. 86 + 91 + 102 + 114)
86
B. I. Provisions (l. 87 to 90)
87
B. I. 1. Legal provisions
88
2. Provisions for pension and similar payables
89
3. Income tax provisions
90
4. Other provisions
91
B. II. Long-term payables (l. 92 to 101)
92
B. II. 1. Trade payables
93
2. Payables – controlled or controlling entity
94
3. Payables - significant influence
95
4. Payables to partners, cooperative and association members
96
5. Long-term advance payments received
97
6. Bonds issued
98
7. Long-term bills of exchange to be paid
TOTAL LIABILITIES (l. 68 + 85 + 118)
52
Previous period
Current period
5
689 759
32 768
6 000
6 000
6
561 934
49 339
6 000
6 000
700
700
700
700
18 754
18 754
16 630
16 630
7 314
653 235
26 009
510 169
400 000
300 000
Ident.
a
8.
9.
10.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B. IV.
B. IV. 1.
2.
3.
C. I.
C. I. 1.
2.
LIABILITIES
Lin.
b
Estimated payables
Other long-term liabilities
Deferred tax liability
Short-term payables (l. 103 to 113)
Trade payables
Payables – controlled or controlling entity
Payables - significant influence
Payables to partners, cooperative and association members
Payroll
Payables - social security and health insurance
State - tax liabilities and grants
Short-term deposits received
Bonds issued
Estimated payables
Other payables
Bank loans and financial accommodations (l. 115 to 117)
Fixed bank loans
Short-term bank loans
Short-term accommodations
Accruals (l. 119 + 120)
Accrued expenses
Deferred revenues
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Current period
5
400 000
Previous period
6
300 000
242 706
51 842
209 611
66 134
1 404
377
2 768
186 315
918
692
3 693
138 174
10 529
558
58
10 029
500
3 756
3 756
500
2 426
2 426
53
Česká energie, a.s.
INCOME STATEMENT
in full format as at 31. 12. 2012
Ident.
a
I.
A.
+
II.
II. 1.
2.
3.
B.
B. 1.
2.
+
C.
C. 1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
III. 1.
2.
F.
F. 1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII.1.
54
TEXT
Lin. Reality - Current period
5
1
1 208 744
Revenues from merchandise
2
1 114 891
Cost of goods sold
3
93 853
Sale margin (l. 01 - 02)
4
6 724
Production (l. 05 + 06 + 07)
5
6 724
Revenues from own products and services
6
Changes in inventory of own products
7
Capitalization
8
60 141
Production consumed (l. 09 + 10)
9
4 564
Material and energy consumption
10
55 577
Services
11
40 436
Added value (l. 03 + 04 - 08)
12
17 526
Personnel expenses (l. 13 to 16)
13
13 160
Wages and salaries
14
Remuneration of board and cooperative members
15
4 152
Social security expenses and health insurance
16
214
Social expenses
17
29
Taxes and fees
18
309
Depreciations of intangible and tangible assets
19
554
Revenues from sales of fixed assets and materials (l. 20 + 21)
20
554
Revenues from sales of fixed assets
21
Revenues from sales of material
22
Net book value of fixed assets and materials sold (l. 23 + 24)
23
Net book value of fixed assets sold
24
Material sold
25
Changes in prov. and adjustments in op. ac. andcomplex deferred expenses
26
2 518
Other operating revenues
27
16 118
Other operating expenses
28
Transfer of operating revenues
29
Transfer of operating expenses
30
9 526
Operating profit / loss (l. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 ± 25 + 26 -27 + (-28) - (-29))
31
Revenues from sale of securities and ownership interests
32
Securities and ownership interests sold
33
Revenues from long-term financial assets (l. 34 + 35 + 36)
Revenues from shares in cont. entities and in accounting units with significant influence 34
b
Reality -Current period
6
1 126 154
1 028 624
97 530
5 703
5 703
45 610
3 984
41 626
57 623
12 879
9 460
3 214
205
26
551
3 290
16 142
31 315
Ident.
a
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q. 1.
2.
**
XIII.
R.
S.
S. 1.
2.
*
T.
***
****
TEXT
b
Revenues from other long-term securities and ownership interests
Revenues from other long-term financial assets
Revenues from short-term financial assets
Expenses associated with financial assets
Revenues from revaluation of securities and derivates
Expenses from revaluation of securities and derivates
Changes in provisions and adjustments in financial activity
Interest revenues
Interest expenses
Other financial revenues
Other financial expenses
Transfer of financial revenues
Transfer of financial expenses
Profit / loss from fin. op. (l. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40± 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47))
Income tax on ordinary income (l. 50 + 51)
- due
- deferred
Profit / loss from ordinary activity (l. 30 + 48 - 49)
Extraordinary revenues
Extraordinary expenses
Income tax on extraordinary items (l. 56 + 57)
- due
- deferred
Extraordinary profit / loss (l. 53 - 54 - 55)
Transfer profit / loss of current accounting period to partners (+/-)
Profit / loss of current accounting period (+/-) (l. 52 + 58 - 59)
Profit / loss before tax (l. 30 + 48 + 53 - 54)
Lin. Reality - Current period
5
35
36
37
38
39
40
41
1 851
42
204
43
924
44
2 606
45
46
47
-35
48
2 177
49
2 177
50
51
7 314
52
53
54
55
56
57
58
59
7 314
60
9 491
61
Reality -Current period
6
1 177
27
876
1 171
855
6 166
6 166
26 004
5
5
26 009
32 175
55
Výroční zpráva České plynárenské
Annual Report of the Česká plynárenská
Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení přátelé,
společnost Česká plynárenská a.s. se specializuje na
obchod se zemním plynem. Jejími obchodními
partnery jsou výhradně producenti zemního plynu
a licencovaní obchodníci.
S ohledem na situaci na plynárenském trhu a vysoký
převis nabídky zemního plynu nad poptávkou
v průběhu roku 2012 se společnost Česká plynárenská
a.s. v tomto roce soustředila na smluvní vztahy
s klíčovými obchodními partnery s cílem připravit si
podmínky pro náběh obchodní činnosti v dalším
období. Díky charakteru těchto vztahů nebyla Česká
plynárenská a.s. vázána žádnou odběrovou
povinností a pracovala s uzavřenou obchodní pozicí.
Politik a obezřetného obchodování bez
spekulativních a rizikových obchodů je jednou ze
základních zásad celé skupiny CE GROUP.
Maximum svých sil společnost Česká plynárenská a.s.
v roce 2012 věnovala spolupráci se sesterskou
společností GSCeP, a.s. a podpoře průzkumných prací
na zásobníku zemního plynu. Dalším úkolem
společnosti bylo vytvořit podmínky pro efektivní
působení České energie, a.s. v oblasti dodávek
zemního plynu koncovým zákazníkům.
Mgr. Ladislav Dráb
předseda představenstva
Česká plynárenská a.s.
56
Introductory Word by the Chairman of the
Board
Dear friends,
Česká plynárenská specialises in trading in natural gas
and commodities. Its business partners exclusively
include natural gas producers and licences traders.
With regard to the situation on the gas market and the
high excess of the supply of natural gas over the
demand during 2012, the company focused on the
completion of contractual relations with its key
business partners with the aim to prepare the terms
and conditions for the start of the business activity in
the following period. Thanks to the character of these
relations, Česká plynárenská a.s. was not bound by
any consumption liability and worked with a closed
business position. The cautious trading policy without
speculative and risk deals is one of the basic principles
of the whole CE GROUP.
In 2012 Česká plynárenská put maximum efforts in
working with an associate company of GSCeP, a.s.,
surveying and prospecting the site for natural gas
storage bunker, and trading in natural gas. Another
task of the company was to create conditions for an
efficient activity of Česká energie, a.s. in the field of the
delivery of natural gas to end users.
Mgr. Ladislav Dráb
Chairman of the Board of Directors
Česká plynárenská a.s.
Předmět činnosti společnosti
Line of Business
Společnost Česká plynárenská a.s. (IČO 276 45 282)
byla založena 9.1.2007 a její činnost dle obchodního
rejstříku je: obchod s plynem
Česká plynárenská a.s (company reg. no.: 276 45 282)
was founded on 9 januaryl 2007 and its line of
business according to the trade Register includes: gas
trading
Vedení společnosti
Představenstvo pracovalo v roce 2012 v tomto
složení:
Mgr. Ladislav Dráb (*1959) – předseda
Ing. Eduard Pálka (*1957) – místopředseda
Ing. Ladislav Těťál (*1953) – člen
Dozorčí rada pracovala v roce 2012 v tomto
složení:
Ing. Petr Beneš (*1980) – předseda
Ing. Robert Zedník (*1943) – místopředseda
Mgr. Ladislav Dráb (*1983) – člen
Company Management
In 2012 the Board of directors had the following
structure:
Mgr. Ladislav Dráb (*1959) – chairman
Eduard Pálka (*1957) – vice chairman
Ing. Ladislav Těťál (*1953) – member
In2012 the supervisory Board had the following
structure:
Ing. Petr Beneš (*1980) – chairman
Ing. Robert Zedník (*1943) – vice chairman
Mgr. Ladislav Dráb (*1983) – member
57
58
Akcionářská struktura
Shareholder Structure
Společnost emitovala 20 kusů kmenových akcií na
majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
100 000 Kč. Základní kapitál společnosti činní 2 000
000 Kč.
The company issued 20 pieces of ordinary bearer
shares in a documentary form in the nominal value of
cZk 100,000. the registered capital of the company is
cZk 2,000,000.
Složení akcionářů:
Structure of shareholders:
Ladislav Dráb – 9 kusů akcií
Marek Černý – 9 kusů akcií
Eduard Pálka – 2 kusů akcií
Ladislav Dráb – 9 pieces of shares
Marek Černý – 9 pieces of shares
Eduard Pálka – 2 pieces of shares
Auditoři společnosti
Company auditors
Audit za rok 2012 provedl účetní auditor Ing. Jiří Fišer,
licence č. 1026. Pro rok 2013 představenstvo navrhuje,
aby audit opět provedl Ing. Jiří Fišer.
Ing. Jiří Fišer, an accounting auditor, licence no. 1026,
performed the audit for 2012. Directors proposes that
Ing. Jiří Fišer also performs the audit for 2013.
Informace o hospodářském vývoji
Information about the Economic Development
Tisíc Kč / Thou Kc
Hospodářský výsledek
Financial results
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
-1 000
-2 000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2011
2012
Mwh
Dodávky zemního plynu
Supply of natural gas
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2007
60
2008
2009
2010
Tisíc Kč / Thou Kc
Tržby
Revenue
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
61
Zpráva nezávislého auditora
o úplné účetní uzávěrce
Zpráva je zpracována dle Mezinárodního auditorského standardu ISA 700 s použitím aplikační doložky pro Českou republiku AD ISA 700 a v
souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech. Tyto předpisy přesně vymezují rozsah a znění zprávy auditora.
Auditovaná účetní závěrka k 31.12.2012 (účetní období 1.1.2012–31.12.2012).
obchodní společnosti (podrobně identifikovaná v účetní závěrce, včetně předmětu podnikání):
Název:
Sídlo:
IČ:
DiČ:
Česká plynárenská a.s.
Beranových 65/707, Praha 9 - Letňany, 190 00
27645282
CZ27645282
Příjemce zprávy:
Vedení a valná hromada uvedené společnosti
Státní orgán dle zvláštního zákona
Uživatelé účetní závěrky
Auditor, fyzická osoba:
(OSVČ):
Ing. Jiří Fišer
Trvalý pobyt: Sarajevská 12/2504, 120 00 Praha 2
Místo podnikání : Ostrá 299/2, 190 15 Praha 9
Číslo oprávnění KA-ČR: 1026
Smluvní vztah: uzavřen se statutárním orgánem auditované společnosti dle zákona č. 93/2009 Sb.
V rámci závěrkových prací je společnost povinna zpracovat Výroční zprávu dle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a auditor tuto zprávu ověří,
zda je v souladu s auditovanou účetní závěrkou. Auditor vydá samostatnou zprávu dle směrnice AD ISA 720. Pokud společnost je ovládanou
osobou a nemá uzavřenu ovládací smlouvu ve smyslu § 66 a) odstavec 9) Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění je povinna
zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období.
Auditor je pak povinen ověřit i správnost údajů uvedených v této zprávě. Auditor vydá samostatnou zprávu dle směrnice AS č. 56.
I. Úvod
Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku výše jmenované společnosti, tj. rozvahu k 31. 12. 2012, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního
kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, dále přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých
významných účetních metod. Údaje o společnosti, kde audit byl proveden, jsou uvedeny v příloze k této účetní závěrce.
II. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti.
Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci
přiměřené účetní odhady.
62
III. Odpovědnost auditora
Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a
Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem
povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné
nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce.
Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou. Při posouzení těchto rizik auditor přihlédl k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení
účetní závěrky.
Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní
závěrky.
Při zachování výběrového způsobu byly ověřeny veškeré účetní a finanční operace provedené v roce 2012 a v následném období nad stanovenou
hladinu významnosti a detailně byly ověřeny veškeré položky představující zůstatky účtů pasiv a aktiv k 31.12.2012.
IV.
Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora. Auditor získal přiměřenou jistotu, že
účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost.
V. Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční pozici
auditované společnosti k 31. 12. 2012, dále nákladů a výnosů i výsledku jejího hospodaření včetně peněžních toků a její finanční výkonnost za rok
2012 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví.
Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer
Číslo auditorského oprávnění: 1026
Datum vypracování: 3.5.2012
Podpis auditora:
63
R E P O R T of Independent
Auditor on Full Financial Statements
The Report is prepared in accordance with ISA (International Standard on Auditing) 700, using the AD ISA 700 application clause for the Czech
Republic, and in accordance with Act No. 93/2009, On Auditors. These regulations specify exactly the scope and wording of the Auditor's Report.
Audited Financial Statements as of 31/12/2012 (Accounting Period 01/01/2012 – 31/12/2012)
of a commercial company (detailed in the financial statements, including the line of business):
Name:
Registered office:
Comp. Reg. No:
VAT Reg. No:
Česká plynárenská a.s.
Beranových 65/707 Prague 18, Postcode: 199 00
27645282
CZ27645282
Recipient of the Report:
Management and General Meeting of the said company
Government Authority under a specific law
Users of the financial statements
Auditor, natural person:
(Self-employed person)
Ing. Jiří Fišer
Residence: Sarajevská 12/2504, 120 00 Prague 2
Registered office: Ostrá 299/2, 190 15 Prague 9
Authorization of the Chamber of Auditors of the Czech Republic: No. 1026
Contractual relationship: Concluded with the statutory body of the audited company Pursuant to Act No. 93/2009 Coll.
As part of preparation of the financial statements, the company is obligated to elaborate the Annual Report pursuant to section 21 of Act No.
563/1991 Coll., On Accounting, and the Auditor will check whether the report complies with the audited financial statements. The Auditor will issue
a separate report pursuant to AD ISA 720. If the company is a controlled entity and has not signed a controlling agreement in accordance with
section 66 a) par. 9) of Commercial Code No. 513/1991 Coll., as amended, it is obligated to prepare a written report on relations between the
controlling and controlled entities within 3 months after the end of the accounting period.
The Auditor is then obligated to check the accuracy of the data presented in the report. The Auditor will issue a separate report pursuant to AS No.
56.
I. Introduction
I have audited the attached financial statements of the said Company, i.e. the Balance Sheet as of 31/12/2012, Profit and Loss Statement, List of the
Equity Capital Changes, and Cash Flow Statement for the period from 01/01/2012 to 31/12/2012, and the Annex to the Financial Statements,
including the description of the used significant accounting methods. The Company's data that were subject to the audit are provided in the Annex
to the Financial Statements.
II. Responsibility of the statutory body of the accounting entity for the financial statements
The Company's statutory body is responsible for the preparation of the financial statements giving a true and fair view in accordance with Czech
accounting regulations. A part of the responsibility is to suggest and ensure internal controls over the preparation and true presentation of the
64
financial statements so that they would not contain significant inaccuracies resulting from fraud or error, and to apply appropriate accounting
methods, and to make accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
III. Auditor's responsibility
The responsibility of the Auditor is to express an opinion on these financial statements on the basis of the performed audit. I carried out the audit in
accordance with the Act on Auditors, International Standards on Auditing, and related application clauses of the Chamber of Auditors of the Czech
Republic. In accordance with those rules, I am also obligated to maintain ethical standards and to plan and carry out the audit so that I would obtain
reasonable certainty that the financial statements do not contain significant inaccuracies.
An audit involves performing auditing procedures whose aim is to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatements of the
financial statements, whether due to fraud or error. When assessing such risks, the auditor considers the internal controls which are relevant for the
preparation and fair presentation of the financial statements. The aim of the assessment of the internal controls is to design proper auditing
procedures, not to express an opinion on the efficiency of the internal controls. An audit also involves the assessment of the appropriateness of the
used accounting methods, reasonableness of accounting estimates made by the Company's management, as well as the overall presentation of
the financial statements.
Keeping the selective method, all accounting and financial operations carried out in 2012 and in the following period exceeding the set level of
significance were audited, and all items representing balances of liability accounts and asset accounts as of 31/12/2012 were checked in detail.
IV. I believe that the audit evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditor's opinion.
The auditor obtained reasonable certainty that the financial statements as a whole do not contain a significant (material) inaccuracy.
V. Auditor's opinion
In my opinion, the financial statements give in all significant (material) aspects a true and fair view of the assets, liabilities and financial position of
the audited Company as of 31/12/2012, and costs and revenues, and its profits, including cash flows, and its financial performance for the year 2012
in accordance with International Financial Reporting Standards.
Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer
Auditor Authorization No.: 1026
Date of issue: 03/05/2013
Auditor's signature:
65
Česká plynárenská a.s.
Rozvaha - AKTIVA
v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
Označení
a b
AKTIVA
1
2
3
Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.
4
Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.
5
Zřizovací výdaje
6
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
7
Software
8
Ocenitelná práva
9
Goodwill
10
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
11
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12
13
Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.
14
Pozemky
15
Stavby
16
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
17
Pěstitelské celky trvalých porostů
18
Dospělá zvířata a jejich skupiny
19
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
20
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
21
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
22
Oceňovací rozdíly k nabytému majetku
23
Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.
24
Podíly – ovládaná osoba
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25
26
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry – ovl. nebo ovládaj. os., podstatný vliv 27
28
Jiný dlouhodobý finanční majetek
29
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
30
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
31
Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.
32
Zásoby Součet I.1. až I.6.
33
Materiál
34
Nedokončená výroba a polotovary
AKTIVA CELKEM Součet A až D
A.
B.
B. I.
B. I. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C. I.
C. I. 1.
2.
66
č.ř.
brutto 1
137 913
běžné účetní období
korekce 2
netto 3
137 913
minulé úč. období
netto4
107 135
Pohledávky za upsaný základní kapitál
137 412
137 412
103 657
Označení
a
3.
4.
5.
6.
C. II.
C. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C. III.
C. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
3.
4.
D. I.
D. I. 1.
2.
3.
AKTIVA
č.ř.
brutto 1
b
Výrobky
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8.
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohl. za společníky, čl. družstva a za úča. sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohl. za společníky, čl. družstva a za úča. sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
běžné účetní období
korekce 2
netto 3
minulé úč. období
netto4
95 840
95 840
73 604
11 026
11 026
10 826
4 512
80 302
4 512
80 302
760
62 018
39 908
36 536
39 908
36 536
30 024
27 111
2 680
692
2 680
692
1 064
1 849
1 664
21
1 643
1 664
21
1 643
29
29
501
501
3 478
3 478
501
501
67
Česká plynárenská a.s.
R o z v a h a - PA S I VA
v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
Označení
a b
A.
A. I.
A. I. 1.
2.
3.
A. II.
A. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
A. III.
A. III. 1.
2.
A. IV.
A. IV. 1.
2.
A. V.
B.
B. I.
B. I. 1.
2.
3.
4.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
68
PASIVA
č.ř. stav v běžném účetním období
5
67
137 913
PASIVA CELKEM Součet A až C
68
1 435
Vlastní kapitál Součet A.I. až A.V.
69
2 000
Základní kapitál Součet I.1. až I.3.
70
2 000
Základní kapitál
71
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
72
Změny základního kapitálu
73
Kapitálové fondy Součet II.1. až II.6.
74
Emisní ážio
75
Ostatní kapitálové fondy
76
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
77
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
121
Rozdíly z přeměn společností
122
Rozdíly z ocenění při přeměnách společností
200
Rez. fondy, nedělitelný f. a o. fondy ze zisku Součet III.1. až III.2 78
79
200
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
80
Statutární a ostatní fondy
81
-901
Výsledek hospodaření minulých let Součet IV.1. až IV.2.
82
Nerozdělený zisk minulých let
83
-901
Neuhrazená ztráta minulých let
84
136
Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/.
85
135 950
Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV.
86
Rezervy Součet I.1. až I.4.
87
Rezervy podle zvláštních předpisů
88
Rezerva na důchody a podobné závazky
89
Rezerva na daň z příjmů
90
Ostatní rezervy
91
89 973
Dlouhodobé závazky Součet II.1. až II.10.
92
Závazky z obchodních vztahů
93
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 93
94
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účastníkům sdružení 95
96
Dlouhodobé přijaté zálohy
97
Vydané dluhopisy
98
Dlouhodobé směnky k úhradě
stav v minulém účetním období
6
107 135
1 298
2 000
2 000
200
200
-1 235
-1 235
333
101 623
93 847
328
Označení
a
8.
9.
10.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B. IV.
B. IV. 1.
2.
3.
C. I.
C. I. 1.
2.
PASIVA
č.ř. stav v běžném účetním období
5
99
Dohadné účty pasivní
100
89 973
Jiné závazky
101
Odložený daňový závazek
102
45 880
Krátkodobé závazky Součet III.1. až III.11.
103
45 059
Závazky z obchodních vztahů
104
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
105
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účastníkům sdružení 106
107
58
Závazky k zaměstnancům
108
36
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
109
11
Stát - daňové závazky a dotace
110
716
Krátkodobé přijaté zálohy
111
Vydané dluhopisy
112
Dohadné účty pasivní
113
Jiné závazky
114
97
Bankovní úvěry a výpomoci Součet IV.1. až IV.3.
115
Bankovní úvěry dlouhodobé
116
97
Krátkodobé bankovní úvěry
117
Krátkodobé finanční výpomoci
118
528
Časové rozlišení Součet I.1. až I.2.
119
528
Výdaje příštích období
120
Výnosy příštích období
b
stav v minulém účetním období
6
93 519
7 769
5 875
93
44
1 757
7
7
4 214
4 214
69
Česká plynárenská a.s.
VÝK AZ ZISKU A ZTR ÁT Y
v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
Označení
a
I.
A.
+
II.
II. 1.
2.
3.
B.
B. 1.
2.
+
C.
C. 1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
III. 1.
2.
F.
F. 1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII.1.
70
TEXT
č.ř.
b
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže I. - A.
Výkony Součet II.1. až II.3.
Tržby za prodej výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.
Osobní náklady Součet C.1. až C.4.
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu Součet III.1. až III.2.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůst. cena prod. dlouh. majetku a materiálu součet F.1. až F.2
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Zm. stavu rezerv a opr. pol. v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet VII.1. až VII.3.
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v úč. jednotkách pod podstatným vlivem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
stav v běžném úč. ob.
5
150 199
149 560
639
4 562
4 562
stav v minulém úč. ob.
6
91 389
90 484
905
9 502
9 502
2 895
17
2 878
2 306
1 529
1 132
4 510
385
12
5
1 061
11
105
21
54
4
739
1 596
4 510
5 897
4 192
3 120
Označení
a
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q. 1.
2.
**
XIII.
R.
S.
S. 1.
2.
*
T.
***
****
TEXT
č.ř.
b
35
36
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního majetku
38
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
Výnosové úroky
42
Nákladové úroky
43
Ostatní finanční výnosy
44
Ostatní finanční náklady
45
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47
Finanční výsledek hospodaření Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P.
48
Daň z příjmů za běžnou činnost Součet Q.1. až Q.2.
49
-splatná
50
-odložená
51
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
52
Mimořádné výnosy
53
Mimořádné náklady
54
Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až S.2.
55
-splatná
56
57
-odložená
58
Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S.
59
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Výsl. hosp. za úč. období (+/-) výsl. hosp. za běžnou činnost + mim. výsl. hospodaření - T. 60
61
Výsl. hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.
stav v běžném úč. ob.
5
stav v minulém úč. ob.
6
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
1 359
1 734
1 046
1 274
657
1 009
594
1 505
-603
-1 263
136
333
136
136
333
333
71
Česká plynárenská a.s.
Balance sheet - ASSETS
in full extend as at 31. 12. 2012
Ident.
a b
ASSETS
1
2
3
Fixed assets (l. 04 + 13 + 23)
4
Intangible fixed assets (l. 05 to 12)
5
Incorporation expenses
6
Research and development
7
Software
8
Valuable rights
9
Goodwill
10
Other intangible fixed assets
11
Intangible fixed assets in progress
12
Advance payments for intangible fixed assets
13
Tangible fixed assets (l. 14 to 22)
14
Lands
15
Buildings, halls, constructions
16
Equipment
17
Perennial corps
18
Full-grown animals and groups thereof
19
Other tangible fixed assets
20
Tangible fixed assets in progress
21
Advance payments for tangible fixed assets
22
Adjustment to acquired assets
23
Long-term financial assets (l. 24 to 30)
24
Shares – controlled entity
25
Shares in accounting units with significant influence
26
Other long-term securities and shares
Loans – cont. or controlling entity, significant influence 27
28
Other long-term financial assets
29
Long-term financial assets in progress
30
Advance payments for long-term financial assets
31
Current assets (l. 32 + 39 + 48 + 58)
32
Inventory (l. 33 to 38)
33
Materials
34
Work in progress and semi-products
TOTAL ASSETS (l. 02 + 03 + 31 + 63)
A.
B.
B. I.
B. I. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C. I.
C. I. 1.
2.
72
Lin.
Gross
137 913
Current period
Adjustment
Net
137 913
Previous period
Net
107 135
137 412
103 657
Receivables from subscribed capital
137 412
Ident.
a
3.
4.
5.
6.
C. II.
C. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C. III.
C. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
3.
4.
D. I.
D. I. 1.
2.
3.
ASSETS
Lin.
b
35
36
37
Merchandise
38
Advanced payments for inventory
39
Long-term receivables (l. 40 to 47)
40
Trade receivables
41
Receivables – controlled or controlling entity
42
Receivables - significant influence
Rec. from partners, cooperative and association mem. 43
44
Long-term advanced payments
45
Estimated receivables
46
Other receivables
47
Deferred tax receivable
48
Short-term receivables (l. 49 to 57)
49
Trade receivables
50
Receivables – controlled or controlling entity
51
Receivables - significant influence
Rec. from partners, cooperative and association mem. 52
53
Social security and health insurance
54
State - tax receivables
55
Short-term advanced payments
56
Estimated receivables
57
Other receivables
58
Short-term financial assets (l. 59 to 62)
59
Cash
60
Bank accounts
61
Short-term securities and ownership interests
62
Short-term financial assets acquired
63
Accruals (l. 64 to 66)
64
Deferred expenses
65
Complex deferred costs
66
Accrued income
Net
Previous period
Net
95 840
95 840
73 604
11 026
11 026
10 826
4 512
80 302
4 512
80 302
760
62 018
39 908
36 536
39 908
36 536
30 024
27 111
2 680
692
2 680
692
1 064
1 849
1 664
21
1 643
1 664
21
1 643
29
29
501
501
3 478
3 478
501
501
Gross
Current period
Adjustment
Finished products
Young and other animals and groups thereof
73
Česká plynárenská a.s.
Balance sheet - LIABILITIES
in full extend as at 31. 12. 2012
Ident.
a b
LIABILITIES
Lin.
67
68
A. Equity (l. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)
69
A. I. Registered capital (l. 70 to 72)
70
A. I. 1. Registered capital
71
2. Company's own shares and ownership interests (-)
72
3. Changes of registered capital (+/-)
73
A. II. Capital funds (l. 74 to 77 + 121 to 122)
74
A. II. 1. Share premium
75
2. Other capital funds
3. Gains and losses from revaluation of assets and liabilities (+/-) 76
77
4. Gains and losses from rev. in the course of trans. companies
121
5. Differences resulting from transformation of companies
122
6. Diff. from the valuation in the course transf. of companies
A. III. Res. funds, indivisible fond and other ret. earnings (l. 79 + 80) 78
79
A. III. 1. Legal reserve fund / indivisible fund
80
2. Statutory and other funds
81
A. IV. Net profit or loss from previous year (l. 82 + 83)
82
A. IV. 1. Retained earnings from previous years
83
2. Accumulated losses from previous years
84
A. V. Net profit or loss for the period (+/-)
85
B. Liabilities (l. 86 + 91 + 102 + 114)
86
B. I. Provisions (l. 87 to 90)
87
B. I. 1. Legal provisions
88
2. Provisions for pension and similar payables
89
3. Income tax provisions
90
4. Other provisions
91
B. II. Long-term payables (l. 92 to 101)
92
B. II. 1. Trade payables
93
2. Payables – controlled or controlling entity
94
3. Payables - significant influence
95
4. Payables to partners, cooperative and association members
96
5. Long-term advance payments received
97
6. Bonds issued
98
7. Long-term bills of exchange to be paid
TOTAL LIABILITIES (l. 68 + 85 + 118)
74
Previous period
Current period
5
137 913
1 435
2 000
2 000
6
107 135
1 298
2 000
2 000
200
200
200
200
-901
-1 235
-901
136
135 950
-1 235
333
101 623
89 973
93 847
328
Ident.
a
8.
9.
10.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B. IV.
B. IV. 1.
2.
3.
C. I.
C. I. 1.
2.
LIABILITIES
Lin.
b
Estimated payables
Other long-term liabilities
Deferred tax liability
Short-term payables (l. 103 to 113)
Trade payables
Payables – controlled or controlling entity
Payables - significant influence
Payables to partners, cooperative and association members
Payroll
Payables - social security and health insurance
State - tax liabilities and grants
Short-term deposits received
Bonds issued
Estimated payables
Other payables
Bank loans and financial accommodations (l. 115 to 117)
Fixed bank loans
Short-term bank loans
Short-term accommodations
Accruals (l. 119 + 120)
Accrued expenses
Deferred revenues
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Current period
5
89 973
Previous period
6
93 519
45 880
45 059
7 769
5 875
58
36
11
716
93
44
1 757
97
7
97
7
528
528
4 214
4 214
75
Česká plynárenská a.s.
INCOME STATEMENT
in full format as at 31. 12. 2012
Ident.
a
I.
A.
+
II.
II. 1.
2.
3.
B.
B. 1.
2.
+
C.
C. 1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
III. 1.
2.
F.
F. 1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII.1.
76
TEXT
Lin. Reality - Current period
5
1
150 199
Revenues from merchandise
2
149 560
Cost of goods sold
3
639
Sale margin (l. 01 - 02)
4
4 562
Production (l. 05 + 06 + 07)
5
4 562
Revenues from own products and services
6
Changes in inventory of own products
7
Capitalization
8
2 895
Production consumed (l. 09 + 10)
9
17
Material and energy consumption
10
2 878
Services
11
2 306
Added value (l. 03 + 04 - 08)
12
1 529
Personnel expenses (l. 13 to 16)
13
1 132
Wages and salaries
14
Remuneration of board and cooperative members
15
385
Social security expenses and health insurance
16
12
Social expenses
17
5
Taxes and fees
18
Depreciations of intangible and tangible assets
19
Revenues from sales of fixed assets and materials (l. 20 + 21)
20
Revenues from sales of fixed assets
21
Revenues from sales of material
22
Net book value of fixed assets and materials sold (l. 23 + 24)
23
Net book value of fixed assets sold
24
Material sold
25
Changes in prov. and adjustments in op. ac. andcomplex deferred expenses
26
21
Other operating revenues
27
54
Other operating expenses
28
Transfer of operating revenues
29
Transfer of operating expenses
30
739
Operating profit / loss (l. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 ± 25 + 26 -27 + (-28) - (-29))
31
Revenues from sale of securities and ownership interests
32
Securities and ownership interests sold
33
Revenues from long-term financial assets (l. 34 + 35 + 36)
Revenues from shares in cont. entities and in accounting units with significant influence 34
b
Reality -Current period
6
91 389
90 484
905
9 502
9 502
4 510
4 510
5 897
4 192
3 120
1 061
11
105
4
1 596
Ident.
a
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q. 1.
2.
**
XIII.
R.
S.
S. 1.
2.
*
T.
***
****
TEXT
b
Revenues from other long-term securities and ownership interests
Revenues from other long-term financial assets
Revenues from short-term financial assets
Expenses associated with financial assets
Revenues from revaluation of securities and derivates
Expenses from revaluation of securities and derivates
Changes in provisions and adjustments in financial activity
Interest revenues
Interest expenses
Other financial revenues
Other financial expenses
Transfer of financial revenues
Transfer of financial expenses
Profit / loss from fin. op. (l. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40± 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47))
Income tax on ordinary income (l. 50 + 51)
- due
- deferred
Profit / loss from ordinary activity (l. 30 + 48 - 49)
Extraordinary revenues
Extraordinary expenses
Income tax on extraordinary items (l. 56 + 57)
- due
- deferred
Extraordinary profit / loss (l. 53 - 54 - 55)
Transfer profit / loss of current accounting period to partners (+/-)
Profit / loss of current accounting period (+/-) (l. 52 + 58 - 59)
Profit / loss before tax (l. 30 + 48 + 53 - 54)
Lin. Reality - Current period
5
35
36
37
38
39
40
41
1 359
42
1 734
43
1 046
44
1 274
45
46
47
-603
48
49
50
51
136
52
53
54
55
56
57
58
59
136
60
136
61
Reality -Current period
6
657
1 009
594
1 505
-1 263
333
333
333
77
Výroční zpráva GSCeP
Annual Report of the GSCeP
78
Předmět činnosti společnosti
Line of Business
Společnost GSCeP, a.s. (IČO 281 87 555) byla
založena12.11.2007 a její činnost dle obchodního
rejstříku je: pronájem nemovitostí bez poskytování
dalších služeb s tím spojených.
GSCeP, a.s. (company reg. no.: 281 87 555) was
founded on 12 November 2007 and its line of business
according to the trade Register includes: rental
property without providing other related services.
Vedení společnosti
Company Management
Představenstvo pracovalo v roce 2012 v tomto
složení:
Mgr. Ladislav Dráb (*1959) – předseda
Ing. Eduard Pálka (*1957) – místopředseda
Ing. Ladislav Těťál (*1953) – člen
In 2012 the Board of directors had the following
structure:
Mgr. Ladislav Dráb (*1959) – chairman
Eduard Pálka (*1957) – vice chairman
Ing. Ladislav Těťál (*1953) – member
Dozorčí rada pracovala v roce 2012 v tomto
složení:
Ing. Petr Beneš (*1980) – předseda
Mgr. Ladislav Dráb (*1983) – místopředseda
Ing. Martin Pecina (*1968 ) –člen
In2012 the supervisory Board had the following
structure:
Ing. Petr Beneš (*1980) – chairman
Mgr. Ladislav Dráb (*1983) – vice chairman
Ing. Martin Pecina (*1968 ) – member
Akcionářská struktura
Shareholder Structure
Společnost emitovala 100 kusů kmenových akcií na
majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20
000 Kč. Základní kapitál společnosti činní 2 000 000 Kč.
The company issued 100 pieces of ordinary bearer
shares in a documentary form in the nominal value of
cZk 20,000. the registered capital of the company is
cZk 2,000,000.
Složení akcionářů:
Ladislav Dráb – 45 kusů akcií
Marek Černý – 45 kusů akcií
Eduard Pálka – 10 kusů akcií
Auditoři společnosti
Audit za rok 2012 provedl účetní auditor Ing. Jiří Fišer,
licence č. 1026. Pro rok 2013 představenstvo navrhuje,
aby audit opět provedl Ing. Jiří Fišer.
Shareholder Structure
Ladislav Dráb – 45 pieces of shares
Marek Černý – 45 pieces of shares
Eduard Pálka – 10 pieces of shares
Company auditors
Ing. Jiří Fišer, an accounting auditor, licence no. 1026,
performed the audit for 2012. Directors proposes that
Ing. Jiří Fišer also performs the audit for 2013.
79
Zpráva nezávislého auditora
o úplné účetní uzávěrce
Zpráva je zpracována dle Mezinárodního auditorského standardu ISA 700 s použitím aplikační doložky pro Českou republiku AD ISA 700 a v
souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech. Tyto předpisy přesně vymezují rozsah a znění zprávy auditora.
Auditovaná účetní závěrka k 31.12.2012 (účetní období 1.1.2012–31.12.2012).
obchodní společnosti (podrobně identifikovaná v účetní závěrce, včetně předmětu podnikání):
Název:
Sídlo:
IČ:
DiČ:
GSCeP, a.s.
Beranových 65/707, Praha 9 - Letňany, 190 00
28187555
CZ28187555
Příjemce zprávy:
Vedení a valná hromada uvedené společnosti
Státní orgán dle zvláštního zákona
Uživatelé účetní závěrky
Auditor, fyzická osoba:
(OSVČ):
Ing. Jiří Fišer
Trvalý pobyt: Sarajevská 12/2504, 120 00 Praha 2
Místo podnikání : Ostrá 299/2, 190 15 Praha 9
Číslo oprávnění KA-ČR: 1026
Smluvní vztah: uzavřen se statutárním orgánem auditované společnosti dle zákona č. 93/2009 Sb.
V rámci závěrkových prací je společnost povinna zpracovat Výroční zprávu dle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a auditor tuto zprávu ověří,
zda je v souladu s auditovanou účetní závěrkou. Auditor vydá samostatnou zprávu dle směrnice AD ISA 720. Pokud společnost je ovládanou
osobou a nemá uzavřenu ovládací smlouvu ve smyslu § 66 a) odstavec 9) Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění je povinna
zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období.
Auditor je pak povinen ověřit i správnost údajů uvedených v této zprávě. Auditor vydá samostatnou zprávu dle směrnice AS č. 56.
I. Úvod
Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku výše jmenované společnosti, tj. rozvahu k 31. 12. 2012, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního
kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, dále přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých
významných účetních metod. Údaje o společnosti, kde audit byl proveden, jsou uvedeny v příloze k této účetní závěrce.
II. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti.
Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci
přiměřené účetní odhady.
80
III. Odpovědnost auditora
Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a
Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem
povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné
nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce.
Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou. Při posouzení těchto rizik auditor přihlédl k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení
účetní závěrky.
Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní
závěrky.
Při zachování výběrového způsobu byly ověřeny veškeré účetní a finanční operace provedené v roce 2012 a v následném období nad stanovenou
hladinu významnosti a detailně byly ověřeny veškeré položky představující zůstatky účtů pasiv a aktiv k 31.12.2012.
IV.
Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora. Auditor získal přiměřenou jistotu, že
účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost.
V. Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční pozici
auditované společnosti k 31. 12. 2012, dále nákladů a výnosů i výsledku jejího hospodaření včetně peněžních toků a její finanční výkonnost za rok
2012 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví.
Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer
Číslo auditorského oprávnění: 1026
Datum vypracování: 3.5.2013
Podpis auditora:
81
R E P O R T of Independent
Auditor on Full Financial Statements
The Report is prepared in accordance with ISA (International Standard on Auditing) 700, using the AD ISA 700 application clause for the Czech
Republic, and in accordance with Act No. 93/2009, On Auditors. These regulations specify exactly the scope and wording of the Auditor's Report.
Audited Financial Statements as of 31/12/2012 (Accounting Period 01/01/2012 – 31/12/2012)
of a commercial company (detailed in the financial statements, including the line of business):
Name:
Registered office:
Comp. Reg. No:
VAT Reg. No:
GCSeP, a.s.
Beranových 65/707 Prague 18, Postcode: 190 00
28187555
CZ28187555
Recipient of the Report:
Management and General Meeting of the said company
Government Authority under a specific law
Users of the financial statements
Auditor, natural person:
(Self-employed person)
Ing. Jiří Fišer
Residence: Sarajevská 12/2504, 120 00 Prague 2
Registered office: Ostrá 299/2, 190 15 Prague 9
Authorization of the Chamber of Auditors of the Czech Republic: No. 1026
Contractual relationship: Concluded with the statutory body of the audited company Pursuant to Act No. 93/2009 Coll.
As part of preparation of the financial statements, the company is obligated to elaborate the Annual Report pursuant to section 21 of Act No.
563/1991 Coll., On Accounting, and the Auditor will check whether the report complies with the audited financial statements. The Auditor will issue
a separate report pursuant to AD ISA 720. If the company is a controlled entity and has not signed a controlling agreement in accordance with
section 66 a) par. 9) of Commercial Code No. 513/1991 Coll., as amended, it is obligated to prepare a written report on relations between the
controlling and controlled entities within 3 months after the end of the accounting period.
The Auditor is then obligated to check the accuracy of the data presented in the report. The Auditor will issue a separate report pursuant to AS No.
56.
I. Introduction
I have audited the attached financial statements of the said Company, i.e. the Balance Sheet as of 31/12/2012, Profit and Loss Statement, List of the
Equity Capital Changes, and Cash Flow Statement for the period from 01/01/2012 to 31/12/2012, and the Annex to the Financial Statements,
including the description of the used significant accounting methods. The Company's data that were subject to the audit are provided in the Annex
to the Financial Statements.
II. Responsibility of the statutory body of the accounting entity for the financial statements
The Company's statutory body is responsible for the preparation of the financial statements giving a true and fair view in accordance with Czech
accounting regulations. A part of the responsibility is to suggest and ensure internal controls over the preparation and true presentation of the
82
financial statements so that they would not contain significant inaccuracies resulting from fraud or error, and to apply appropriate accounting
methods, and to make accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
III. Auditor's responsibility
The responsibility of the Auditor is to express an opinion on these financial statements on the basis of the performed audit. I carried out the audit in
accordance with the Act on Auditors, International Standards on Auditing, and related application clauses of the Chamber of Auditors of the Czech
Republic. In accordance with those rules, I am also obligated to maintain ethical standards and to plan and carry out the audit so that I would obtain
reasonable certainty that the financial statements do not contain significant inaccuracies.
An audit involves performing auditing procedures whose aim is to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatements of the
financial statements, whether due to fraud or error. When assessing such risks, the auditor considers the internal controls which are relevant for the
preparation and fair presentation of the financial statements. The aim of the assessment of the internal controls is to design proper auditing
procedures, not to express an opinion on the efficiency of the internal controls. An audit also involves the assessment of the appropriateness of the
used accounting methods, reasonableness of accounting estimates made by the Company's management, as well as the overall presentation of
the financial statements.
Keeping the selective method, all accounting and financial operations carried out in 2012 and in the following period exceeding the set level of
significance were audited, and all items representing balances of liability accounts and asset accounts as of 31/12/2012 were checked in detail.
IV. I believe that the audit evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditor's opinion.
The auditor obtained reasonable certainty that the financial statements as a whole do not contain a significant (material) inaccuracy.
V. Auditor's opinion
In my opinion, the financial statements give in all significant (material) aspects a true and fair view of the assets, liabilities and financial position of
the audited Company as of 31/12/2012, and costs and revenues, and its profits, including cash flows, and its financial performance for the year 2012
in accordance with International Financial Reporting Standards.
Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer
Auditor Authorization No.: 1026
Date of issue: 05/03/2013
Auditor's signature:
83
G S C e P, a . s .
Rozvaha - AKTIVA
v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
Označení
a b
AKTIVA
1
2
3
Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.
4
Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.
5
Zřizovací výdaje
6
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
7
Software
8
Ocenitelná práva
9
Goodwill
10
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
11
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12
13
Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.
14
Pozemky
15
Stavby
16
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
17
Pěstitelské celky trvalých porostů
18
Dospělá zvířata a jejich skupiny
19
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
20
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
21
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
22
Oceňovací rozdíly k nabytému majetku
23
Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.
24
Podíly – ovládaná osoba
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25
26
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry – ovl. nebo ovládaj. os., podstatný vliv 27
28
Jiný dlouhodobý finanční majetek
29
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
30
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
31
Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.
32
Zásoby Součet I.1. až I.6.
33
Materiál
34
Nedokončená výroba a polotovary
AKTIVA CELKEM Součet A až D
A.
B.
B. I.
B. I. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C. I.
C. I. 1.
2.
84
č.ř.
brutto 1
156 863
běžné účetní období
korekce 2
netto 3
156 863
minulé úč. období
netto4
121 070
Pohledávky za upsaný základní kapitál
118 776
118 776
74 877
118 776
118 776
74 877
118 776
118 776
74 877
38 087
38 087
46 193
Označení
a
3.
4.
5.
6.
C. II.
C. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C. III.
C. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
3.
4.
D. I.
D. I. 1.
2.
3.
AKTIVA
č.ř.
brutto 1
b
Výrobky
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8.
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohl. za společníky, čl. družstva a za úča. sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohl. za společníky, čl. družstva a za úča. sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
běžné účetní období
korekce 2
netto 3
minulé úč. období
netto4
34 486
34 486
42 486
34 470
34 470
42 470
16
16
16
3 478
3 478
3 703
3 478
3 478
3 703
123
123
4
123
123
4
85
G S C e P, a . s .
R o z v a h a - PA S I VA
v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
Označení
a b
A.
A. I.
A. I. 1.
2.
3.
A. II.
A. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
A. III.
A. III. 1.
2.
A. IV.
A. IV. 1.
2.
A. V.
B.
B. I.
B. I. 1.
2.
3.
4.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
86
PASIVA
č.ř. stav v běžném účetním období
5
67
156 863
PASIVA CELKEM Součet A až C
68
-25
Vlastní kapitál Součet A.I. až A.V.
69
2 000
Základní kapitál Součet I.1. až I.3.
70
2 000
Základní kapitál
71
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
72
Změny základního kapitálu
73
Kapitálové fondy Součet II.1. až II.6.
74
Emisní ážio
75
Ostatní kapitálové fondy
76
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
77
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
121
Rozdíly z přeměn společností
122
Rozdíly z ocenění při přeměnách společností
Rez. fondy, nedělitelný f. a o. fondy ze zisku Součet III.1. až III.2 78
79
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
80
Statutární a ostatní fondy
81
-1 379
Výsledek hospodaření minulých let Součet IV.1. až IV.2.
82
Nerozdělený zisk minulých let
83
-1 379
Neuhrazená ztráta minulých let
84
-646
Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/.
85
156 888
Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV.
86
Rezervy Součet I.1. až I.4.
87
Rezervy podle zvláštních předpisů
88
Rezerva na důchody a podobné závazky
89
Rezerva na daň z příjmů
90
Ostatní rezervy
79 597
91
Dlouhodobé závazky Součet II.1. až II.10.
92
Závazky z obchodních vztahů
93
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 93
94
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účastníkům sdružení 95
96
Dlouhodobé přijaté zálohy
97
Vydané dluhopisy
98
Dlouhodobé směnky k úhradě
stav v minulém účetním období
6
121 070
621
2 000
2 000
-519
-519
-860
117 093
61 375
Označení
a
8.
9.
10.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B. IV.
B. IV. 1.
2.
3.
C. I.
C. I. 1.
2.
PASIVA
č.ř. stav v běžném účetním období
5
99
Dohadné účty pasivní
100
79 597
Jiné závazky
101
Odložený daňový závazek
102
77 291
Krátkodobé závazky Součet III.1. až III.11.
103
37 226
Závazky z obchodních vztahů
104
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
105
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účastníkům sdružení 106
107
37
Závazky k zaměstnancům
108
18
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
109
10
Stát - daňové závazky a dotace
110
40 000
Krátkodobé přijaté zálohy
111
Vydané dluhopisy
112
Dohadné účty pasivní
113
Jiné závazky
114
Bankovní úvěry a výpomoci Součet IV.1. až IV.3.
115
Bankovní úvěry dlouhodobé
116
Krátkodobé bankovní úvěry
117
Krátkodobé finanční výpomoci
118
Časové rozlišení Součet I.1. až I.2.
119
Výdaje příštích období
120
Výnosy příštích období
b
stav v minulém účetním období
6
61 375
55 718
15 659
43
7
9
40 000
3 356
3 356
87
G S C e P, a . s .
VÝK AZ ZISKU A ZTR ÁT Y
v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
Označení
a
I.
A.
+
II.
II. 1.
2.
3.
B.
B. 1.
2.
+
C.
C. 1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
III. 1.
2.
F.
F. 1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII.1.
88
TEXT
č.ř.
b
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže I. - A.
Výkony Součet II.1. až II.3.
Tržby za prodej výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.
Osobní náklady Součet C.1. až C.4.
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu Součet III.1. až III.2.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůst. cena prod. dlouh. majetku a materiálu součet F.1. až F.2
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Zm. stavu rezerv a opr. pol. v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet VII.1. až VII.3.
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v úč. jednotkách pod podstatným vlivem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
stav v běžném úč. ob.
5
stav v minulém úč. ob.
6
27
125
27
-27
583
435
148
125
-125
706
303
348
55
-610
-831
Označení
a
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q. 1.
2.
**
XIII.
R.
S.
S. 1.
2.
*
T.
***
****
TEXT
č.ř.
b
35
36
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního majetku
38
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
Výnosové úroky
42
Nákladové úroky
43
Ostatní finanční výnosy
44
Ostatní finanční náklady
45
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47
Finanční výsledek hospodaření Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P.
48
Daň z příjmů za běžnou činnost Součet Q.1. až Q.2.
49
-splatná
50
-odložená
51
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
52
Mimořádné výnosy
53
Mimořádné náklady
54
Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až S.2.
55
-splatná
56
57
-odložená
58
Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S.
59
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Výsl. hosp. za úč. období (+/-) výsl. hosp. za běžnou činnost + mim. výsl. hospodaření - T. 60
61
Výsl. hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.
stav v běžném úč. ob.
5
stav v minulém úč. ob.
6
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
29
-36
-29
-646
-860
-646
-646
-860
-860
89
G S C e P, a . s .
Balance sheet - ASSETS
in full extend as at 31. 12. 2012
Ident.
a b
ASSETS
1
2
3
Fixed assets (l. 04 + 13 + 23)
4
Intangible fixed assets (l. 05 to 12)
5
Incorporation expenses
6
Research and development
7
Software
8
Valuable rights
9
Goodwill
10
Other intangible fixed assets
11
Intangible fixed assets in progress
12
Advance payments for intangible fixed assets
13
Tangible fixed assets (l. 14 to 22)
14
Lands
15
Buildings, halls, constructions
16
Equipment
17
Perennial corps
18
Full-grown animals and groups thereof
19
Other tangible fixed assets
20
Tangible fixed assets in progress
21
Advance payments for tangible fixed assets
22
Adjustment to acquired assets
23
Long-term financial assets (l. 24 to 30)
24
Shares – controlled entity
25
Shares in accounting units with significant influence
26
Other long-term securities and shares
Loans – cont. or controlling entity, significant influence 27
28
Other long-term financial assets
29
Long-term financial assets in progress
30
Advance payments for long-term financial assets
31
Current assets (l. 32 + 39 + 48 + 58)
32
Inventory (l. 33 to 38)
33
Materials
34
Work in progress and semi-products
TOTAL ASSETS (l. 02 + 03 + 31 + 63)
A.
B.
B. I.
B. I. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C. I.
C. I. 1.
2.
90
Lin.
Net
156 863
Previous period
Net
121 070
118 776
118 776
74 877
118 776
118 776
74 877
118 776
118 776
74 877
38 087
38 087
46 193
Gross
156 863
Current period
Adjustment
Receivables from subscribed capital
Ident.
a
3.
4.
5.
6.
C. II.
C. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C. III.
C. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
3.
4.
D. I.
D. I. 1.
2.
3.
ASSETS
Lin.
b
35
36
37
Merchandise
38
Advanced payments for inventory
39
Long-term receivables (l. 40 to 47)
40
Trade receivables
41
Receivables – controlled or controlling entity
42
Receivables - significant influence
Rec. from partners, cooperative and association mem. 43
44
Long-term advanced payments
45
Estimated receivables
46
Other receivables
47
Deferred tax receivable
48
Short-term receivables (l. 49 to 57)
49
Trade receivables
50
Receivables – controlled or controlling entity
51
Receivables - significant influence
Rec. from partners, cooperative and association mem. 52
53
Social security and health insurance
54
State - tax receivables
55
Short-term advanced payments
56
Estimated receivables
57
Other receivables
58
Short-term financial assets (l. 59 to 62)
59
Cash
60
Bank accounts
61
Short-term securities and ownership interests
62
Short-term financial assets acquired
63
Accruals (l. 64 to 66)
64
Deferred expenses
65
Complex deferred costs
66
Accrued income
Net
Previous period
Net
34 486
34 486
42 486
34 470
34 470
42 470
16
16
16
3 478
3 478
3 703
3 478
3 478
3 703
123
123
4
123
123
4
Gross
Current period
Adjustment
Finished products
Young and other animals and groups thereof
91
G S C e P, a . s .
Balance sheet - LIABILITIES
in full extend as at 31. 12. 2012
Ident.
a b
LIABILITIES
Lin.
67
68
A. Equity (l. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)
69
A. I. Registered capital (l. 70 to 72)
70
A. I. 1. Registered capital
71
2. Company's own shares and ownership interests (-)
72
3. Changes of registered capital (+/-)
73
A. II. Capital funds (l. 74 to 77 + 121 to 122)
74
A. II. 1. Share premium
75
2. Other capital funds
3. Gains and losses from revaluation of assets and liabilities (+/-) 76
77
4. Gains and losses from rev. in the course of trans. companies
121
5. Differences resulting from transformation of companies
122
6. Diff. from the valuation in the course transf. of companies
A. III. Res. funds, indivisible fond and other ret. earnings (l. 79 + 80) 78
79
A. III. 1. Legal reserve fund / indivisible fund
80
2. Statutory and other funds
81
A. IV. Net profit or loss from previous year (l. 82 + 83)
82
A. IV. 1. Retained earnings from previous years
83
2. Accumulated losses from previous years
84
A. V. Net profit or loss for the period (+/-)
85
B. Liabilities (l. 86 + 91 + 102 + 114)
86
B. I. Provisions (l. 87 to 90)
87
B. I. 1. Legal provisions
88
2. Provisions for pension and similar payables
89
3. Income tax provisions
90
4. Other provisions
91
B. II. Long-term payables (l. 92 to 101)
92
B. II. 1. Trade payables
93
2. Payables – controlled or controlling entity
94
3. Payables - significant influence
95
4. Payables to partners, cooperative and association members
96
5. Long-term advance payments received
97
6. Bonds issued
98
7. Long-term bills of exchange to be paid
TOTAL LIABILITIES (l. 68 + 85 + 118)
92
Previous period
Current period
5
156 863
-25
2 000
2 000
6
121 070
621
2 000
2 000
-1 379
-519
-1 379
-646
156 888
-519
-860
117 093
79 597
61 375
Ident.
a
8.
9.
10.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B. IV.
B. IV. 1.
2.
3.
C. I.
C. I. 1.
2.
LIABILITIES
Lin.
Estimated payables
Other long-term liabilities
Deferred tax liability
Short-term payables (l. 103 to 113)
Trade payables
Payables – controlled or controlling entity
Payables - significant influence
Payables to partners, cooperative and association members
Payroll
Payables - social security and health insurance
State - tax liabilities and grants
Short-term deposits received
Bonds issued
Estimated payables
Other payables
Bank loans and financial accommodations (l. 115 to 117)
Fixed bank loans
Short-term bank loans
Short-term accommodations
Accruals (l. 119 + 120)
Accrued expenses
Deferred revenues
Current period
5
b
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Previous period
6
79 597
61 375
77 291
37 226
55 718
15 659
37
18
10
40 000
43
7
9
40 000
3 356
3 356
93
G S C e P, a . s .
INCOME STATEMENT
in full format as at 31. 12. 2012
Ident.
a
I.
A.
+
II.
II. 1.
2.
3.
B.
B. 1.
2.
+
C.
C. 1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
III. 1.
2.
F.
F. 1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII.1.
94
TEXT
Lin. Reality - Current period
5
1
Revenues from merchandise
2
Cost of goods sold
3
Sale margin (l. 01 - 02)
4
Production (l. 05 + 06 + 07)
5
Revenues from own products and services
6
Changes in inventory of own products
7
Capitalization
8
27
Production consumed (l. 09 + 10)
9
Material and energy consumption
10
27
Services
11
-27
Added value (l. 03 + 04 - 08)
12
583
Personnel expenses (l. 13 to 16)
13
Wages and salaries
14
435
Remuneration of board and cooperative members
15
148
Social security expenses and health insurance
16
Social expenses
17
Taxes and fees
18
Depreciations of intangible and tangible assets
19
Revenues from sales of fixed assets and materials (l. 20 + 21)
20
Revenues from sales of fixed assets
21
Revenues from sales of material
22
Net book value of fixed assets and materials sold (l. 23 + 24)
23
Net book value of fixed assets sold
24
Material sold
25
Changes in prov. and adjustments in op. ac. andcomplex deferred expenses
26
Other operating revenues
27
Other operating expenses
28
Transfer of operating revenues
29
Transfer of operating expenses
30
-610
Operating profit / loss (l. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 ± 25 + 26 -27 + (-28) - (-29))
31
Revenues from sale of securities and ownership interests
32
Securities and ownership interests sold
33
Revenues from long-term financial assets (l. 34 + 35 + 36)
Revenues from shares in cont. entities and in accounting units with significant influence 34
b
Reality -Current period
6
125
125
-125
706
303
348
55
-831
Ident.
a
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q. 1.
2.
**
XIII.
R.
S.
S. 1.
2.
*
T.
***
****
TEXT
b
Revenues from other long-term securities and ownership interests
Revenues from other long-term financial assets
Revenues from short-term financial assets
Expenses associated with financial assets
Revenues from revaluation of securities and derivates
Expenses from revaluation of securities and derivates
Changes in provisions and adjustments in financial activity
Interest revenues
Interest expenses
Other financial revenues
Other financial expenses
Transfer of financial revenues
Transfer of financial expenses
Profit / loss from fin. op. (l. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40± 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47))
Income tax on ordinary income (l. 50 + 51)
- due
- deferred
Profit / loss from ordinary activity (l. 30 + 48 - 49)
Extraordinary revenues
Extraordinary expenses
Income tax on extraordinary items (l. 56 + 57)
- due
- deferred
Extraordinary profit / loss (l. 53 - 54 - 55)
Transfer profit / loss of current accounting period to partners (+/-)
Profit / loss of current accounting period (+/-) (l. 52 + 58 - 59)
Profit / loss before tax (l. 30 + 48 + 53 - 54)
Lin. Reality - Current period
5
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
36
45
46
47
-36
48
49
50
51
-646
52
53
54
55
56
57
58
59
-646
60
-646
61
Reality -Current period
6
29
-29
-860
-860
-860
95
Výroční zpráva Českých plynovodů
Annual Report of the České plynovody
Předmět činnosti společnosti
Line of Business
Společnost České plynovody a.s. (IČO 288 93 387) byla
založena 27.5.2009 a její činnost dle obchodního
rejstříku je: výroba, obchod, služby.
České plynovody a.s. (company reg. no.: 288 93 387)
was founded on 27 May 2009 and its line of business
according to the trade Register includes:
manufacturing, trade, services.
Vedení společnosti
Představenstvo pracovalo v roce 2012 v tomto
složení:
Mgr. Ladislav Dráb (*1959) – předseda
Ing. Eduard Pálka (*1957) – místopředseda
Ing. Ladislav Těťál (*1953) – člen
Dozorčí rada pracovala v roce 2012 v tomto
složení:
Ing. Petr Beneš (*1980) – předseda
Ing. Robert Zedník (*1943) - místopředseda
Mgr. Ladislav Dráb (*1983) – člen
96
Company Management
In 2012 the Board of directors had the following
structure:
Mgr. Ladislav Dráb (*1959) – chairman
Eduard Pálka (*1957) – vice chairman
Ing. Ladislav Těťál (*1953) – member
In2012 the supervisory Board had the following
structure:
Ing. Petr Beneš (*1980) – chairman
Ing. Robert Zedník (*1943) - vice chairman
Mgr. Ladislav Dráb (*1983) – member
Akcionářská struktura
Shareholder Structure
Společnost emitovala 100 kusů kmenových akcií na
majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20
000 Kč. Základní kapitál společnosti činní 2 000 000 Kč.
The company issued 100 pieces of ordinary bearer
shares in a documentary form in the nominal value of
cZk 20,000. the registered capital of the company is
cZk 2,000,000.
Složení akcionářů:
Ladislav Dráb – 45 kusů akcií
Marek Černý – 45 kusů akcií
Eduard Pálka – 10 kusů akcií
Auditoři společnosti
Audit za rok 2012 provedl účetní auditor Ing. Jiří Fišer,
licence č. 1026. Pro rok 2013 představenstvo navrhuje,
aby audit opět provedl Ing. Jiří Fišer.
Shareholder Structure
Ladislav Dráb – 45 pieces of shares
Marek Černý – 45 pieces of shares
Eduard Pálka – 10 pieces of shares
Company auditors
Ing. Jiří Fišer, an accounting auditor, licence no. 1026,
performed the audit for 2012. Directors proposes that
Ing. Jiří Fišer also performs the audit for 2013.
97
České plynovody a.s.
Rozvaha - AKTIVA
v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
Označení
a b
AKTIVA
1
2
3
Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.
4
Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.
5
Zřizovací výdaje
6
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
7
Software
8
Ocenitelná práva
9
Goodwill
10
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
11
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12
13
Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.
14
Pozemky
15
Stavby
16
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
17
Pěstitelské celky trvalých porostů
18
Dospělá zvířata a jejich skupiny
19
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
20
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
21
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
22
Oceňovací rozdíly k nabytému majetku
23
Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.
24
Podíly – ovládaná osoba
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25
26
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Půjčky a úvěry – ovl. nebo ovládaj. os., podstatný vliv 27
28
Jiný dlouhodobý finanční majetek
29
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
30
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
31
Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.
32
Zásoby Součet I.1. až I.6.
33
Materiál
34
Nedokončená výroba a polotovary
AKTIVA CELKEM Součet A až D
A.
B.
B. I.
B. I. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C. I.
C. I. 1.
2.
98
č.ř.
brutto 1
2 623
běžné účetní období
korekce 2
netto 3
2 623
minulé úč. období
netto4
2 623
Pohledávky za upsaný základní kapitál
624
624
624
624
624
624
624
624
624
1 999
1 999
1 998
Označení
a
3.
4.
5.
6.
C. II.
C. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C. III.
C. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
3.
4.
D. I.
D. I. 1.
2.
3.
AKTIVA
č.ř.
brutto 1
b
Výrobky
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II.8.
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohl. za společníky, čl. družstva a za úča. sdružení
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
Pohledávky - podstatný vliv
Pohl. za společníky, čl. družstva a za úča. sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV.4.
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
běžné účetní období
korekce 2
netto 3
minulé úč. období
netto4
1 990
1 990
1 990
1 990
1 990
1 990
9
6
3
9
6
3
8
6
2
99
České plynovody a.s.
R o z v a h a - PA S I VA
v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
Označení
a b
A.
A. I.
A. I. 1.
2.
3.
A. II.
A. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
A. III.
A. III. 1.
2.
A. IV.
A. IV. 1.
2.
A. V.
B.
B. I.
B. I. 1.
2.
3.
4.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
100
PASIVA
č.ř. stav v běžném účetním období
5
67
2 623
PASIVA CELKEM Součet A až C
68
1 889
Vlastní kapitál Součet A.I. až A.V.
69
2 000
Základní kapitál Součet I.1. až I.3.
70
2 000
Základní kapitál
71
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
72
Změny základního kapitálu
73
Kapitálové fondy Součet II.1. až II.6.
74
Emisní ážio
75
Ostatní kapitálové fondy
76
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
77
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
121
Rozdíly z přeměn společností
122
Rozdíly z ocenění při přeměnách společností
Rez. fondy, nedělitelný f. a o. fondy ze zisku Součet III.1. až III.2 78
79
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
80
Statutární a ostatní fondy
81
-75
Výsledek hospodaření minulých let Součet IV.1. až IV.2.
82
Nerozdělený zisk minulých let
83
-75
Neuhrazená ztráta minulých let
84
-36
Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/.
85
734
Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV.
86
Rezervy Součet I.1. až I.4.
87
Rezervy podle zvláštních předpisů
88
Rezerva na důchody a podobné závazky
89
Rezerva na daň z příjmů
90
Ostatní rezervy
721
91
Dlouhodobé závazky Součet II.1. až II.10.
92
Závazky z obchodních vztahů
93
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 93
94
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účastníkům sdružení 95
96
Dlouhodobé přijaté zálohy
97
Vydané dluhopisy
98
Dlouhodobé směnky k úhradě
stav v minulém účetním období
6
2 622
1 925
2 000
2 000
-35
-35
-40
697
659
Označení
a
8.
9.
10.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B. IV.
B. IV. 1.
2.
3.
C. I.
C. I. 1.
2.
PASIVA
č.ř. stav v běžném účetním období
5
99
Dohadné účty pasivní
100
721
Jiné závazky
101
Odložený daňový závazek
102
13
Krátkodobé závazky Součet III.1. až III.11.
103
13
Závazky z obchodních vztahů
104
Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
105
Závazky - podstatný vliv
Závazky ke společníkům, čl. družstva a k účastníkům sdružení 106
107
Závazky k zaměstnancům
108
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
109
Stát - daňové závazky a dotace
110
Krátkodobé přijaté zálohy
111
Vydané dluhopisy
112
Dohadné účty pasivní
113
Jiné závazky
114
Bankovní úvěry a výpomoci Součet IV.1. až IV.3.
115
Bankovní úvěry dlouhodobé
116
Krátkodobé bankovní úvěry
117
Krátkodobé finanční výpomoci
118
Časové rozlišení Součet I.1. až I.2.
119
Výdaje příštích období
120
Výnosy příštích období
b
stav v minulém účetním období
6
659
38
38
101
České plynovody a.s.
VÝK AZ ZISKU A ZTR ÁT Y
v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
Označení
a
I.
A.
+
II.
II. 1.
2.
3.
B.
B. 1.
2.
+
C.
C. 1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
III. 1.
2.
F.
F. 1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII.1.
102
TEXT
č.ř.
b
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže I. - A.
Výkony Součet II.1. až II.3.
Tržby za prodej výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní výroby
Aktivace
Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.
Osobní náklady Součet C.1. až C.4.
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouh. majetku a materiálu Součet III.1. až III.2.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůst. cena prod. dlouh. majetku a materiálu součet F.1. až F.2
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Zm. stavu rezerv a opr. pol. v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet VII.1. až VII.3.
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v úč. jednotkách pod podstatným vlivem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
stav v běžném úč. ob.
5
stav v minulém úč. ob.
6
18
26
18
-18
26
-26
-18
-26
Označení
a
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q. 1.
2.
**
XIII.
R.
S.
S. 1.
2.
*
T.
***
****
TEXT
č.ř.
b
35
36
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního majetku
38
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
Výnosové úroky
42
Nákladové úroky
43
Ostatní finanční výnosy
44
Ostatní finanční náklady
45
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47
Finanční výsledek hospodaření Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P.
48
Daň z příjmů za běžnou činnost Součet Q.1. až Q.2.
49
-splatná
50
-odložená
51
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
52
Mimořádné výnosy
53
Mimořádné náklady
54
Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až S.2.
55
-splatná
56
57
-odložená
58
Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S.
59
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Výsl. hosp. za úč. období (+/-) výsl. hosp. za běžnou činnost + mim. výsl. hospodaření - T. 60
61
Výsl. hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.
stav v běžném úč. ob.
5
stav v minulém úč. ob.
6
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
12
8
6
6
-18
-14
-36
-40
-36
-36
-40
-40
103
České plynovody a.s.
Balance sheet - ASSETS
in full extend as at 31. 12. 2012
Ident.
a b
ASSETS
1
2
3
Fixed assets (l. 04 + 13 + 23)
4
Intangible fixed assets (l. 05 to 12)
5
Incorporation expenses
6
Research and development
7
Software
8
Valuable rights
9
Goodwill
10
Other intangible fixed assets
11
Intangible fixed assets in progress
12
Advance payments for intangible fixed assets
13
Tangible fixed assets (l. 14 to 22)
14
Lands
15
Buildings, halls, constructions
16
Equipment
17
Perennial corps
18
Full-grown animals and groups thereof
19
Other tangible fixed assets
20
Tangible fixed assets in progress
21
Advance payments for tangible fixed assets
22
Adjustment to acquired assets
23
Long-term financial assets (l. 24 to 30)
24
Shares – controlled entity
25
Shares in accounting units with significant influence
26
Other long-term securities and shares
Loans – cont. or controlling entity, significant influence 27
28
Other long-term financial assets
29
Long-term financial assets in progress
30
Advance payments for long-term financial assets
31
Current assets (l. 32 + 39 + 48 + 58)
32
Inventory (l. 33 to 38)
33
Materials
34
Work in progress and semi-products
TOTAL ASSETS (l. 02 + 03 + 31 + 63)
A.
B.
B. I.
B. I. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
C. I.
C. I. 1.
2.
104
Lin.
Net
2 623
Previous period
Net
2 623
624
624
624
624
624
624
624
624
624
1 999
1 999
1 998
Gross
2 623
Current period
Adjustment
Receivables from subscribed capital
Ident.
a
3.
4.
5.
6.
C. II.
C. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C. III.
C. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
3.
4.
D. I.
D. I. 1.
2.
3.
ASSETS
Lin.
b
35
36
37
Merchandise
38
Advanced payments for inventory
39
Long-term receivables (l. 40 to 47)
40
Trade receivables
41
Receivables – controlled or controlling entity
42
Receivables - significant influence
Rec. from partners, cooperative and association mem. 43
44
Long-term advanced payments
45
Estimated receivables
46
Other receivables
47
Deferred tax receivable
48
Short-term receivables (l. 49 to 57)
49
Trade receivables
50
Receivables – controlled or controlling entity
51
Receivables - significant influence
Rec. from partners, cooperative and association mem. 52
53
Social security and health insurance
54
State - tax receivables
55
Short-term advanced payments
56
Estimated receivables
57
Other receivables
58
Short-term financial assets (l. 59 to 62)
59
Cash
60
Bank accounts
61
Short-term securities and ownership interests
62
Short-term financial assets acquired
63
Accruals (l. 64 to 66)
64
Deferred expenses
65
Complex deferred costs
66
Accrued income
Net
Previous period
Net
1 990
1 990
1 990
1 990
1 990
1 990
9
6
3
9
6
3
8
6
2
Gross
Current period
Adjustment
Finished products
Young and other animals and groups thereof
105
České plynovody a.s.
Balance sheet - LIABILITIES
in full extend as at 31. 12. 2012
Ident.
a b
LIABILITIES
Lin.
67
68
A. Equity (l. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)
69
A. I. Registered capital (l. 70 to 72)
70
A. I. 1. Registered capital
71
2. Company's own shares and ownership interests (-)
72
3. Changes of registered capital (+/-)
73
A. II. Capital funds (l. 74 to 77 + 121 to 122)
74
A. II. 1. Share premium
75
2. Other capital funds
3. Gains and losses from revaluation of assets and liabilities (+/-) 76
77
4. Gains and losses from rev. in the course of trans. companies
121
5. Differences resulting from transformation of companies
122
6. Diff. from the valuation in the course transf. of companies
A. III. Res. funds, indivisible fond and other ret. earnings (l. 79 + 80) 78
79
A. III. 1. Legal reserve fund / indivisible fund
80
2. Statutory and other funds
81
A. IV. Net profit or loss from previous year (l. 82 + 83)
82
A. IV. 1. Retained earnings from previous years
83
2. Accumulated losses from previous years
84
A. V. Net profit or loss for the period (+/-)
85
B. Liabilities (l. 86 + 91 + 102 + 114)
86
B. I. Provisions (l. 87 to 90)
87
B. I. 1. Legal provisions
88
2. Provisions for pension and similar payables
89
3. Income tax provisions
90
4. Other provisions
91
B. II. Long-term payables (l. 92 to 101)
92
B. II. 1. Trade payables
93
2. Payables – controlled or controlling entity
94
3. Payables - significant influence
95
4. Payables to partners, cooperative and association members
96
5. Long-term advance payments received
97
6. Bonds issued
98
7. Long-term bills of exchange to be paid
TOTAL LIABILITIES (l. 68 + 85 + 118)
106
Previous period
Current period
5
2 623
1 889
2 000
2 000
6
2 622
1 925
2 000
2 000
-75
-35
-75
-36
734
-35
-40
697
721
659
Ident.
a
8.
9.
10.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B. IV.
B. IV. 1.
2.
3.
C. I.
C. I. 1.
2.
LIABILITIES
Lin.
Estimated payables
Other long-term liabilities
Deferred tax liability
Short-term payables (l. 103 to 113)
Trade payables
Payables – controlled or controlling entity
Payables - significant influence
Payables to partners, cooperative and association members
Payroll
Payables - social security and health insurance
State - tax liabilities and grants
Short-term deposits received
Bonds issued
Estimated payables
Other payables
Bank loans and financial accommodations (l. 115 to 117)
Fixed bank loans
Short-term bank loans
Short-term accommodations
Accruals (l. 119 + 120)
Accrued expenses
Deferred revenues
Current period
5
b
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Previous period
6
721
659
13
13
38
38
107
České plynovody a.s.
INCOME STATEMENT
in full format as at 31. 12. 2012
Ident.
a
I.
A.
+
II.
II. 1.
2.
3.
B.
B. 1.
2.
+
C.
C. 1.
2.
3.
4.
D.
E.
III.
III. 1.
2.
F.
F. 1.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII.1.
108
TEXT
Lin. Reality - Current period
5
1
Revenues from merchandise
2
Cost of goods sold
3
Sale margin (l. 01 - 02)
4
Production (l. 05 + 06 + 07)
5
Revenues from own products and services
6
Changes in inventory of own products
7
Capitalization
8
18
Production consumed (l. 09 + 10)
9
Material and energy consumption
10
18
Services
11
-18
Added value (l. 03 + 04 - 08)
12
Personnel expenses (l. 13 to 16)
13
Wages and salaries
14
Remuneration of board and cooperative members
15
Social security expenses and health insurance
16
Social expenses
17
Taxes and fees
18
Depreciations of intangible and tangible assets
19
Revenues from sales of fixed assets and materials (l. 20 + 21)
20
Revenues from sales of fixed assets
21
Revenues from sales of material
22
Net book value of fixed assets and materials sold (l. 23 + 24)
23
Net book value of fixed assets sold
24
Material sold
25
Changes in prov. and adjustments in op. ac. andcomplex deferred expenses
26
Other operating revenues
27
Other operating expenses
28
Transfer of operating revenues
29
Transfer of operating expenses
30
-18
Operating profit / loss (l. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 ± 25 + 26 -27 + (-28) - (-29))
31
Revenues from sale of securities and ownership interests
32
Securities and ownership interests sold
33
Revenues from long-term financial assets (l. 34 + 35 + 36)
Revenues from shares in cont. entities and in accounting units with significant influence 34
b
Reality -Current period
6
26
26
-26
-26
Ident.
a
2.
3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q. 1.
2.
**
XIII.
R.
S.
S. 1.
2.
*
T.
***
****
TEXT
b
Revenues from other long-term securities and ownership interests
Revenues from other long-term financial assets
Revenues from short-term financial assets
Expenses associated with financial assets
Revenues from revaluation of securities and derivates
Expenses from revaluation of securities and derivates
Changes in provisions and adjustments in financial activity
Interest revenues
Interest expenses
Other financial revenues
Other financial expenses
Transfer of financial revenues
Transfer of financial expenses
Profit / loss from fin. op. (l. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40± 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47))
Income tax on ordinary income (l. 50 + 51)
- due
- deferred
Profit / loss from ordinary activity (l. 30 + 48 - 49)
Extraordinary revenues
Extraordinary expenses
Income tax on extraordinary items (l. 56 + 57)
- due
- deferred
Extraordinary profit / loss (l. 53 - 54 - 55)
Transfer profit / loss of current accounting period to partners (+/-)
Profit / loss of current accounting period (+/-) (l. 52 + 58 - 59)
Profit / loss before tax (l. 30 + 48 + 53 - 54)
Lin. Reality - Current period
5
35
36
37
38
39
40
41
42
12
43
44
6
45
46
47
-18
48
49
50
51
-36
52
53
54
55
56
57
58
59
-36
60
-36
61
Reality -Current period
6
8
6
-14
-40
-40
-40
109
V průběhu roku 2012 jsme organizovali
In 2012 we organised
Skupina CE GROUP organizovala pod záštitou
Václava Klause, prezidenta České republiky, ve
Španělském sále Pražského hradu ve dnech
23. až 25.5.2012 energeticko-plynárenský summit
pod názvem „EGS24 Energy Gas Storage Summit
2012“ za účasti velmi významného hosta,
bývalého prezidenta Spojených států amerických,
Billa Clintona.
Cílem byla výměna informací a diskuse o integraci
evropské plynárenské infrastruktury a významu
zásobníků zemního plynu z hlediska energetické
bezpečnosti. Součástí odborných prezentací a
panelových diskusí bylo i vystoupení vybraných
f i n a n č n í c h i n s t i t u c í n a té m a f i n a n cová n í
energetických projektů do evropské energetické
infrastruktury.
Jednání reagovalo na zásadní systémové změny,
kterými prochází evropská plynárenská
infrastruktura. Mění se tradiční přepravní trasy, kdy se
skloňují jména jako Nord Stream, South Stream,
Gazela, Nabucco, 5GL nebo Mozart. Mění se dokonce
evropský energetický mix, dochází k odstávkám
jaderných elektráren v Evropě a chybějící výkon bude
muset být nahrazen. A všechny tyto i další změny
vyžadují nová systémová řešení a také podstatně
operativnější reakci na uspokojování energetických
potřeb v celé Evropě. Konference všem zúčastněným
jak z odborné, tak i z široké veřejnosti jen potvrdila, že
výstavba podzemního zásobníku v Rožné je jak z
evropského hlediska, tak především z pohledu
národní energetické bezpečnosti velice důležitým
projektem.
110
CE GROUP, under the auspices of Václav Klaus,
president of the Czech Republic, organized an
energy-gas summit entitled “EGS24 Energy Gas
Storage Summit 2012” held in the Spanish Hall of
Prague Castle between 23 and 25 May 2012. Bill
Clinton, former president of the United States was
the guest of honour.
The objective of the summit was to exchange
information and discuss the integration of European
natural gas infrastructure as well as the significance of
natural gas storage installations in terms of energy
security. Included among the various lectures and
panel discussions were presentations by certain
financial institutions on the topic of financing
European energy infrastructure.The summit
responded to the fundamental system-wide changes
that European gas infrastructure is currently
experiencing. The traditional transport routes are
changing, and names such as Nord Stream, South
Stream, Gazela, Nabucco, 5GL and Mozart are being
heard with increasing frequency. Even the European
energy mix is changing: nuclear power plants in
europe are being decommissioned and will have to
be replaced with other sources. All these and other
changes require new, systemic solutions as well as
substantially more operative responses to satisfy
energy requirements across Europe. These topics
were all discussed at the summit.
The conference confirmed among all participants
both public and professional that the construction of
an underground storage unit in Rozna is an important
project not only from a European viewpoint but
mainly from a national energy safety point of view.
EGS24 Energy Gas Storage Summit 2012
V roce 2012 jsme finačně pomáhali
In 2012 we sponzored
112
Sponzoring vodního slalomáře Víti Gebase
Sponsoring to canoeist Víťa Gebas
Víťa Gebas je mladý perspektivní závodník na divoké
vodě v kategorii singlcanoe. V roce 2012 byl
nominován na Letní olympijské dny, ale díky tomu, že
skončil druhý v pořadí, se jich neúčastnil. To mu
poskytlo dostatek času, aby se mohl připravovat na
české soutěže jako jsou České poháry, Mistrovství ČR a
Světové poháry. V Českém poháru uspěl na 2. Místě a
ve Světovém poháru na 6. Místě v celkovém pořadí.
Víťa Gebas is a young talented white-water
singlecanoeist. In 2012 Víťa Gebas qualified for
Summer Olympics Days but did not compete because
of ranking the second in qualification. This gave him
enough time to prepare for Czech races such as Czech
Cups, Championships of the Czech Republic and
World Cups. Víťa ranked the second in the Czech Cup
and the sixth in the World Cup's final ranking.
Missis 2013
Missis 2013
Krajská kola FINÁLE ČECH a FINÁLE MORAVY soutěže
Missis 2013 o nejsympatičtější maminku se konala již
na podzim roku 2012. Prostřednictvím této soutěže
přispěla skupina CE GROUP ve prospěch potřebných
jako jsou například dětské domovy či opuštěné matky
s dětmi. Celkové finále se konalo 23.února 2013
v divadle v Mariánských Lázních, kde jsme měli čest
pogratulovat vítězkám soutěže.
The regional rounds BOHEMIA FINALS and MORAVIA
FINALS of Missis 2013, the most likeable mum contest,
were held as early as autumn 2012. Through this
contest CE GROUP made a contribution to the needy,
such as children's homes or single mothers caring for
children. The national finals were held 23 February
2013 in Mariánské Lázně theatre, where we had the
honour to congratulate the winners.
Dny USA a EU
Days of the USA and the EU
Ve dnech 8. a 9. října 2012 proběhla konference
nesoucí název Dny USA a Evropské unie. Celá akce se
konala v prostorách paláce Žofín v Praze. Na této
konferenci přednášelo celkově dvanáct politiků jak
z Česka, tak z USA či Velké Británie. Mezi
přednášejícími byli například Dick Cheney, který
v letech 2001 – 2009 pracoval jako viceprezident
Spojených států, nebo bývalý ministr financí USA
jménem Lawrence H. Summers.
A conference Days of the United States and the
European Union was held 8-9 October 2012.
Palace Žofín was the conference venue. A total of
twelve politicians coming from the Czech Republic,
the USA or the United Kingdom gave their lectures at
the conference. The speakers included Dick Cheney,
vice president of the United States in 2001–2009, and
Lawrence H. Summers, a former Secretary of the
Treasury of the United States.
Pomáháme realizovat sny
114
Kromě již zmíněných, se účastnil konference bývalý
ministr Velké Británie Gordon Brown, bývalý
prezident Polska Aleksander Kwaśniewski, ex-ministr
financí USA Roberta Rubina či prezident ruských
železnic Vladimira Yakunina
The conference was also attended by Gordon Brown,
a former minister of the United Kingdom, Aleksander
Kwasniewski, a former Polish president, Robert Rubin,
a former Secretary of the Treasury of the United States,
and Vladimir Yakunin, president of Russian Railways.
Finančně též přispíváme:
Mezinárodní hudební festival Kutná hora
GOLF CLUB MOLITOROV u Prahy
RUGBY CLUB Slavia Praha celkem
We also make sponsorship contributions to:
International Music Festival Kutná Hora
GOLF CLUB MOLITOROV near Prague
RUGBY CLUB Slavia Praha total
Podporujeme mezinárodní spolupráci
Oslava 10 let výročí
Ten-year anniversar y celebrations
116
Společnost Česká energie, a.s. v roce 2012 slavila
10 let výročí své existence na českém trhu.
Česká energie, a.s. celebrated the 10th
anniversary of operating on the Czech market in
2012.
Oslava proběhla formou společně stráveného
víkendu, který uspořádala společnost Česká energie,
a.s. pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
na Šumavě.
The celebrations were held over a weekend organised
by Česká energie, a.s. for its employees and their
families in Šumava.
K bohatému programu a dobré náladě přispělo
i krásné počasí, které provázelo akci celý víkend.
Nice weather lasting the whole weekend added to the
variety of events and good time.
Díky spoustě společných zážitků se podařilo vytvořit
neopakovatelnou atmosféru.
Many experiences from spending time together
created unique atmosphere.
Oslavili jsme 10 let úspěšné existence!
Česká energie, a.s.
Beranových 65/675
199 00 Praha 9 - Letňany
tel.: +420 226 217 610
e-mail: [email protected]
www.ceskaenergie.cz
Česká plynárenská a.s.
Beranových 65/707
190 00 Praha 9 - Letňany
tel.: +420 226 217 610
e-mail: [email protected]
www.ceskaplynarenska.cz
GSCeP, a.s.
Beranových 65/707
190 00 Praha 9 - Letňany
tel.: +420 226 217 610
e-mail: [email protected]
www.gscep.cz
České plynovody a.s.
Beranových 65/707
199 00 Praha 9 - Letňany
tel.: +420 226 217 610
e-mail: [email protected]
www.ceskeplynovody.cz
www.cegroup.be
Download

Annual report CE GROUP 2012