Výtisk č.
Zadavatel : Ing.Miroslav Krejčí
insolvenční správce
K Cementárně 1427/1a
153 00 P r a h a 5
Znalec
: Toula Ladislav
soudní znalec a odhadce majetku
Jana Masaryka 1779
258 01 V l a š i m
Znalecký
posudek
č. 5907/113/2014
na ocenění pásové pily Bomar transverse 610.440 DGH
Počet stran posudku : - 8 - ( bez příloh )
Počet vyhotovení : 2x zadavatel
1x znalec
Znalecký posudek je vypracován dle doporučené metodiky pro výpočet obvyklé ceny dopravních
prostředků, strojů a zařízení, v návaznosti na ustanovení § 2 zákona č.151/97 Sb. O oceňování majetku,
vydané VUT Brno, Ústav soudního inženýrství.
Obsah posudku
Osvědčení
Obecné předpoklady a omezující podmínky
1. Úvod
2. Nález
2.1 Identifikace stroje
2.2 Prohlídka stroje
2.3 Popis technického stavu stroje
3. Posudek
3.1 Výpočet základní amortizace stroje
3.2. Výpočet redukované hodnoty stroje
3.3 Výpočet ceny stroje
4. Závěr
5. Znalecká doložka
2
Osvědčení
Já níže podepsaný tímto dosvědčuji, že v současné době ani v blízké budoucnosti
nebudu mít účast ani prospěch z vlastnického práva k předmětu zpracovaného
ocenění. Ani moje zaměstnání ani můj honorář ( finanční odměna v souvislosti s touto
zprávou) nezávisí na dosažených závěrech nebo odhadnutých hodnotách. V této
zprávě je uvedeno všechno o mě známých skutečnostech a omezujících podmínkách
ovlivňující analýzu. Hodnoty a závěry v ní obsažené odpovídají obecným
předpokladům a omezujícím podmínkám pro stanovení tržního ocenění tak, jak jsou
uvedeny na zvláštním listě.
Žádná jiná osoba, než-li osoba podepsaná v této zprávě, nepřipravovala tuto
analýzu a závěry zde uvedené.
Na své nejlepší svědomí potvrzuji, že při své činnosti jsem neshledal žádné
skutečnosti, které by nasvědčovaly, že mně předané dokumenty a podklady nejsou
pravdivé a správné.
Toula Ladislav
Obecné předpoklady a omezující podmínky pro stanovení obvyklé
( tržní ) ceny
Toto ocenění bylo vypracováno v souladu s těmito obecnými předpoklady a omezujícími
podmínkami :
1) Nebylo provedeno žádné šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti dokladů
předložených jako podklady pro zpracování ocenění. Vycházelo se pouze z prohlášení o pravosti a
platnosti těchto dokladů a neodpovídá se tudíž zejména za :
a) pravost a platnost vlastnických a jiných věcných práv k oceňovanému majetku,
předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv,
b) pravost a platnost práv k cizím věcem a nájemních vztahů k nim, jejichž existence
má nebo by mohla mít vliv na provedení ocenění,
2) Informace získané z jiných zdrojů, které sloužily jako další podklad pro zpracování ocenění jsou
věrohodné a nebyly tudíž ve všech případech z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány.
3) Nebere se žádná odpovědnost za změny tržních podmínek a nepředpokládá se, že by nějaký závazek
byl důvodem k přezkoumání této zprávy, kde by se zohlednily události nebo podmínky, které se
vyskytnou následně po tomto datu.
4) Předpokládá se odpovědné vlastnictví a práva vlastnických práv.
5) Předpokládá se plný soulad se všemi aplikovanými republikovými zákony a předpisy platnými v
době zpracování.
6) Tato zpráva byla vypracována pouze za účelem zjištění obvyklé (tržní) ceny z důvodů dalšího
majetkového nakládání pro potřeby klienta.
7) Při zpracování ocenění se vychází z předpokladu, že existují a v budoucnu budou existovat
předpisy České republiky, požadovaná podnikatelská oprávnění, popřípadě další správní a jiná
rozhodnutí, podmiňující nebo jinak regulující předmět podnikání.
8) Stanovená objektivní obecná (obvyklá) cena je dána pro finanční strukturu platnou souladu s datem
této zprávy.
3
1. Úvod
Předmět ocenění : Pásová pila na kov BOMAR TRANSVERSE 610,440 DGH
Držitel : Firoll, s.r.o.
Okružní 544
370 01 České Budějovice
Účel vyžádání posudku : stanovení obvyklé ceny stroje pro potřeby prodeje (veřejnou dražbou)
Datum vyžádání :
Datum míst.šetření :
Termín vypracování :
Cena stanovena ke dni :
19.11.2014
05.12.2014
19.12.2014
05.12.2014
Použité podklady :
- návody k obsluze, karta HIM, ceníky,fotodokumentace
- metodická pomůcka pro oceňování strojů a zařízení, vydaná Krajským soudem v Praze v roce 1995
- metodika oceňování movitého majetku pro účely úvěr. řízení, vydaná Sindat ČS Consulting a.s.
- metodika pro tržní oceňování - zpracoval tým expertů ČKOM, Praha
- znalecký standard č.I doporučený Krajským soudem v Praze
- zákon o oceňování majetku č.151/97 Sb.
Při stanovení obecné (obvyklé) ceny bylo přihlédnuto :
- k celkovému technickému stavu a kompletnosti stroje
- ke stáří, morálnímu a fyzickému opotřebení stroje
- k rentabilitě předpokládaných oprav
- k možnému servisu a dostupnosti náhradních dílů
- k cenovým relacím obdobných strojů a zařízení v roce 2006,2007
- k současným cenovým relacím obdobných strojů na trhu s použitým zbožím
4
2. NÁLEZ
2.1. Popis stroje
2.1.1 Pásová pila
značka a typ : BOMAR TRANSVERSE 610.440 DGH
hmotnost : 1 003 kg
výrobce : BOMAR, s.r.o., Brno
výr.číslo : F 2988
rok výroby : 2013
inventární číslo : nezjištěno
délka : 2,56 m
šířka : 1,52 m
výška : 1,45 m
Příkon : 5,2 kW
Max.jištění 16 A (krytí IP 54)
Výkon hl.el.motoru : 3 kW, otáčky 1420 ot/min
Výkon el.motoru hydrauliky: 0,5 kW/4MPa
Rozměry řezného pásu: 5200x34 (32) x 1,1 mm
Řezná rychlost: 20 – 90 m/min
pořizovací cena : nezjištěno (prodejní cena) 245 709 bez DPH
výchozí cena. cena stanovená znalcem : 245 709,- Kč bez DPH
Oceňovaná pásová pila je určena k příčnému dělení a zkracování válcovaných a tažených tyčí
a profilů z ocelí, nerezových ocelí, barevných kovů a plastů s možností úhlových řezů od -60°
do + 60°. Stroj není určen k řezání nerezového materiálu. Pásová pila je vybavena
bezpečnostním a ochranným zařízením, a to jak na ochranu obsluhy, tak i na ochranu stroje.
2.2 Prohlídka zařízení a popis technického stavu :
V době místního šetření ( tj. dne 05.12.2014 ) byl oceňovaný stroj v provozuschopném stavu
v místě umístění v areálu provozovny v Českých Budějovicích. Zjištěný technický stav stroje odpovídá
stáří a provozu ( stroj byl pořízen v roce 2013). Lze tudíž konstatovat, že opotřebení je úměrné stáří a
provozu. Funkčnost jednotlivých skupin je odpovídající a funkční. Zařízení nebylo při místním šetření
předvedeno v pracovním chodu, dle odpovědného pracovníka je ztroj zcela funkční.
5
3. POSUDEK
3.1 Stanovení základní amortizace :
Výpočet základní amortizace ( ZA )
Doba provozu ( DP ) : max 10 roků
Pramen, zdůvodnění : znalecký standard, amortizační křivky
Základní amortizace ZA ( % ) - viz tabulka
Pramen, zdůvodnění : dle obvyklých amortizačních stupnic
3.2 Výpočet redukované hodnoty :
a
b
c
f
e
THSN
ZA
zjiš. tech.stav RTHS koef.prod.
%
%
+/- %
%
----------------------------------------------------------------------------------------------přístroj celek
100
viz tab. viz tab.
viz tab.
viz tab.
----------------------------------------------------------------------------------------------skupina
Redukovaná technická hodnota přístrojů : v % ( dle výpočtu )
Vysvětlivky : THSN ... technická hodnota nového stroje
ZA .... základní amortizace
RTHS ... redukovaná technická hodnota stroje
kp ... koef.prodejnosti
VC .... výchozí cena
OC .... obecná ( obvyklá ) cena
a . ( 100 - b) . ( 100 + c )
d = -------------------------------- = RTHS ( % ) * VC = RTHS ( Kč )
104
3.3
Výpočet obecné ceny :
Pro ocenění hmotného movitého majetku (dále jen HIM) bude použito metody dle znaleckého
standardu VUT v Brně, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky.
Pro oceňovaný subjekt je stanovena základní amortizace ZA ( snížení technického života HIM v
procentech, stanovených podle amortizačních křivek v závislosti na stáří nebo provozování HIM). HIM
je hodnocená dle amortizační stupnice s životností 10 roků. Rozhodujícím hlediskem pro výběr
amortizační stupnice je stanovení délky středního technického života oceňovaného subjektu. Nutné je
respektovat charakter užívání konkrétního zařízení a případně provést korekci v zařazení do
amortizační stupnice.
Přirážkou, případně srážkou se redukuje provedené prokazatelné zvýšení (snížení), technické hodnoty
oceňovaného subjektu.
Pro zařazení HIM do amortizační stupnice byl použit strukturní model č.226/91 viz „Znalecký
standard“- Oceňování strojů a strojního zařízení ( VUT Brno 1996).
Výchozí cenou pro výpočet časové ceny HIM je prodejní cena stejného typu výrobku. Obecná cena se
vypočte vynásobením technické hodnoty stroje vyjádřené v Kč=RTH upravená koeficientem
prodejnosti Kp.
Výpočet technické hodnoty stroje je proveden v následující tabulce. S ohledem na nabídku
použitých strojů obdobného charakteru byl zvolen koeficient prodejnosti kp = 0,7
Obecná ( obvyklá ) cena : OC = d*e = RTH x KP
6
p.
č.
název přístroje
1. Pásová pila BONAR
výchozí cena ZA
tech.stav +/(Kč) bez DPH ( % ) %/100
245 709
30
0,80
TRANSVERSE
Celkem zaokrouhl.
RTH
Kp
OC (Kč)
(Kč)
bez DPH
137 597,04 0,80 110 077,63
110 077,63
Pramen, zdůvodnění : porovnání s cenou opotřebených obdobných strojů v prodejnách s použitým
zbožím na území ČR.
4.0 ZÁVĚR
Obvyklá (obecná, tržní) cena pásové pily BONAR TRANSVERSE je
stanovena znalcem ke dni ocenění, tj. k 5.12.2014 po zaokrouhlení ve výši :
110 000,- Kč
slovy : Stodesettisíc Kč (bez DPH).
Ve Vlašimi, 10. prosince 2014
Toula Ladislav
Jana Masaryka 1779
258 01 Vlašim
Tel: 608945884
e-mail: [email protected]
7
5. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný dekretem Krajského soudu v
Praze ze dne 20.6.1988 Spr.738/87 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a
odhady se specializací strojírenství všeobecné, věci movité.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř.č. 5907/113/2014 znaleckého deníku.
Ve Vlašimi, 10.prosince 2014
Toula Ladislav
Jana Masaryka 1779
258 01 Vlašim
Tel: 608945884
e-mail: [email protected]
8
Download

Znalecký posudek