ou.
c trukcí
i
d
ř
o
y
v
ryskch kons nebo taktu s
p
h
í
C
ovýctavebn LASTI lém kon
l
y
r
s
E
zi akhranu u MAP a trva
á
b
na pro oc vrstvo římém
r
ě
t
p
í
ý náisperziizolačn loch v n
ž
u
p
Pr odní d hydro RT a ve vtřených IC SMA
opa ELAST
MAP
SYSTÉM POVRCHOVÉ ÚPRAVY NA BÁZI AKRYLU
VE VODNÍ DISPERZI PRO OCHRANU A DEKORACI
VNITŘNÍCH POVRCHŮ, JAKO NAPŘ. BAZÉNŮ,
VODOJEMŮ S PITNOU VODOU, FONTÁN A VNĚJŠÍCH
POVRCHŮ, JAKO NAPŘ. PLOCHÝCH STŘECH NEBO
OKAPOVÝCH ŽLABŮ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ.
TECHNOLOGIE MAPEI PRO OCHRANU STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ OPATŘENÝCH HYDROIZOLAČNÍ
VRSTVOU MAPELASTIC NEBO MAPELASTIC SMART
V PŘÍMÉM A TRVALÉM KONTAKTU S VODOU
ZARUČUJE:
• Dokonalou kompatibilitu s MAPELASTICEM nebo
MAPELASTICEM SMART
• Zvýšenou odolnost proti vodě
• Vysokou pružnost
• Ochranu proti vodě, agresivním vlivům prostředí obecně
a slunečním paprskům, dlouhodobou trvanlivost
• Zvýšenou odolnost proti všem klimatickým podmínkám
a mrazovým cyklům
• Snížení absorpce slunečního záření a následného zahřátí
povrchů pomocí vhodného zabarvení
PROBLÉM
TEST PŮSOBENÍ VODY PO PRODLOUŽENÉM
POBYTU NÁTĚRU VE VODĚ
1. Oddělení ne
vodotěsného nátěru
1
1. Elastocolor
Waterproof
TEST PRUŽNOSTI NÁTĚRU NANESENÉHO
NA MAPELASTIC
2. Detail prasklin
u nepružného
nátěru
Velké zkušenosti firmy MAPEI při realizaci vodních nádrží (bazénů, fontán
a dalších) naznačuje, že je nutné používání vhodných výrobků, které zaručí jejich
dlouhodobou trvanlivost.
2. Elastocolor
Waterproof
3. Poškozený bazén
2
Od základních materiálů (betonová konstrukce) až po následně nanášené
reprofilační a povrchové vrstvy je evidentně nutné zajistit vhodné vlastnosti
vodonepropustnosti, čímž se vyhnete oddělování vrstev a vzniku puchýřů [foto1],
ale i pružnost tak, aby bylo umožněno různým materiálům, použitých ve skladbě,
sledovat tepelnou roztažnost (způsobenou sezónními cykly), aniž by došlo
k projevu trhlin a mikrotrhlin [foto2], které jsou skutečným a charakteristickým
výchozím zdrojem, podílejícím se na poškození díla.
Nejsou-li tato nemnohá a jednoduchá pravidla respektována, poškození je
nevyhnutelné a způsobuje evidentní škody, kvůli kterým se oprava stává složitou
a zaručeně dlouhotrvající a obtížnou. Totéž platí pro vodorovné povrchy, které
jsou vystaveny hromadění vody (ploché střechy, betonové žlaby); i v tomto
případě je stejně důležité opatřit plochu hydroizolační vrstvou (MAPELASTIC
nebo MAPELASTIC SMART) a také zde je nutné, aby následoval nátěr
s kompatibilní elastickou povrchovou úpravou, která bude mít stejné vlastnosti
vodonepropustnosti a bude vysoce odolná proti poškození způsobenému
kyselými dešti a slunečním zářením. Navíc, povrchový nátěr, pomocí vhodného
zabarvení redukuje absorpci slunečního záření a následné zahřátí povrchů.
Jediným výrobkem schopným zaručit všechny tyto těžce slučitelné a odlišné
vlastnosti v jeden nátěrový materiál je ELASTOCOLOR WATERPROOF.
ELASTOCOLOR® WATERPROOF
Elastický nátěr na bázi akrylové pryskyřice ve vodní disperzi
Výše uvedené problémy lze řešit využitím velkých zkušeností firmy MAPEI
v oblasti systémů přípravy a povrchové úpravy ve stavebnictví. Takové systémy,
jsou-li použity ve vzájemné harmonii, jsou schopny zajistit ochranu, dekoraci
a dlouhodobou trvanlivost.
Krok 1 „Hydroizolace“
Mapelastic nebo Mapelastic Smart
Dvousložková elastická cementová stěrka, která
zaručuje:
• Vodonepropustnost, díky svému složení se zvýšeným procentuálním podílem
syntetických pryskyřic.
• Trvalou pružnost, díky zvýšeným hodnotám prodloužení do okamžiku
roztržení.
• Dlouhodobou trvanlivost, díky vynikající přídržnosti ke všem běžným
povrchům.
• Snadnou aplikaci, díky svým reologickým vlastnostem; může být nanášen
stěrkou, ale i válečkem nebo štětcem (verze MAPELASTIC SMART).
• Mnohostrannost použití, díky svému složení. Jediný výrobek vyřeší
nespočetné problémy, běžné ve stavebnictví, které by za normálních okolností
vyžadovaly použití více výrobků.
Krok „Ochrana a dekorace“
Elastocolor Waterproof
Elastický nátěr na bázi akrylové pryskyřice ve vodní
disperzi, který zaručuje:
• Vodonepropustnost v přímém a trvalém kontaktu s vodou.
• Trvalou pružnost, která sleduje pohyb podkladu, aniž by způsobovala jakékoli
poškození vrstev.
• Odolnost proti chemickým látkám, běžně používaných v bazénové vodě.
• Zvýšená přídržnost k podkladu, protože je dokonale kompatibilní s výrobky
na podkladních vrstvách.
• Odolnost proti slunečním paprskům a všem klimatickým podmínkám.
Kromě toho může být ELASTOCOLOR WATERPROOF používán pro dekorační
úpravu. Je k dispozici v šesti barvách a na požádání lze s použitím systému
automatického barvení ColorMap® vytvořit další barvy.
ŘEŠENÍ
Příprava podkladu
Odpovídající příprava podkladu je nezbytná pro dosažení optimálního výsledku
a zajištění dlouhodobé trvanlivosti díla.
Nově ošetřované povrchy nebo případné lokální opravy sanačními maltami musí
být dostatečně vyzrálé, dokonale čisté, soudržné a suché.
Zamezte aplikaci na povrch se zbytky mastnot a na nesoudržný povrch.
Utěsněte případné praskliny a opravte poškozené plochy.
Uzavřete porézní povrch a proveďte vyrovnání povrchu.
Při ošetření povrchu bazénů proveďte nejprve přípravu podlahy a obvodových
stěn podle pokynů uvedených v technické brožuře MAPEI pro provádění bazénů
včetně ošetření ploch hydroizolační stěrkou MAPELASTIC nebo MAPELASTIC
SMART. (Foto 4 a 5)
Ve všech ostatních případech naneste MAPELASTIC nebo MAPELASTIC SMART
podle pokynů uvedených v příslušném materiálovém listu. (Foto 6)
Po uplynutí nejméně 20 dnů po aplikaci MAPELASTICU nebo MAPELASTICU
SMART proveďte nátěr přípravkem ELASTOCOLOR WATERPROOF. Před jeho
nanášením není nezbytné podklad ošetřovat žádným primerem. Přesto je
vhodné při přípravě podkladu použít jako základní nátěr nejprve ELASTOCOLOR
WATERPROOF, ředěný v tomto případě 5–15 % vody.
5
4
4. Hydroizolace bazénu
Mapelasticem
5. Hydroizolace hydromasážní
vany Mapelasticem
6
6. Hydroizolace betonového žlabu
Mapelasticem Smart
ELASTOCOLOR® WATERPROOF
Elastický nátěr na bázi akrylové pryskyřice ve vodní disperzi
Způsob použití
Elastocolor Waterproof je připraven k okamžitému použití.
Pouze při provádění první vrstvy se ELASTOCOLOR WATERPROOF ředí cca
5–15 % čisté vody. Další nátěry se provádějí již neředěnou nátěrovou hmotou.
Před použitím nátěrovou hmotu důkladně promíchejte; nejlépe nízkootáčkovým
míchacím zařízením tak, abyste zamezili vmíchání vzduchu do směsi.
ELASTOCOLOR WATERPROOF se aplikuje běžným způsobem štětcem nebo
válečkem.
Pro účinnou ochranu se vyžaduje aplikace nejméně třech vrstev nátěrů
ELASTOCOLORU WATERPROOF (jedna základní vrstva a dvě vrstvy konečné
úpravy), při běžných podmínkách prostředí vlhkosti a teploty s technologickou
přestávkou 24 hodin mezi jednotlivými nátěry.
Čerstvě natřené části je třeba chránit proti působení deště a zamezit tak styku
s vodou v prvních fázích po aplikaci výrobku ELASTOCOLOR WATERPROOF, kdy
ještě nedošlo k dokonalému vyschnutí a mohlo by dojít k oslabení přídržnosti
nátěru k podkladu.
Technické vlastnosti
Vzorník barev
4501
TECHNICKÉ HODNOTY
Vzhled
pastovitá tekutina
Obsah sušiny (%)
63
Objemová hmotnost (g/cm3)
cca 1,30
Teoretická výtěžnost (m /kg)
1–2
Oděr ve vlhkém prostředí DIN 53778 (cykly)
> 10 000
Prodloužení do okamžiku roztržení po 15 dnech
při +23 °C (%)
cca 220
Prodloužení do okamžiku roztržení po 60 dnech
při +23 °C (%)
cca 200
Prodloužení do okamžiku roztržení na Mapeplasticu
po 1 000 hodinách zrychleného stárnutí podle
Weather‑Ometer podle ASTM G155 cyklus 1 (%)
cca 21
Změna barvy po 1 000 hodinách expozice
simulátorem povětrnostních vlivů (podle normy
ASTM G 155 cyklus 1) – bílá barva
∆E < 1
Koeficient propustnosti vodních pár
(DIN 52615) (µ)
4 500
Odolnost proti prostupu vodních pár vztažená na
tloušťky 0,10 mm vyschlé vrstvy Sd (m)
(DIN 52615)
0,45
Hodnota nasákavosti vody kapilární vzlínavostí W24
(kg/(m2 h0,5)) (DIN 52617)
0,03
Sd·W =
Hodnota Sd·W je nižší než 0,1 a ELASTOCOLOR
WATERPROOF tedy vyhovuje teorii KUENZLE
(DIN 18550)
0,013 kg/(m·h0,5)
2
4503
4504
4505
ZPŮSOB POUŽITÍ
Systém nanášení
štětec, váleček, stlačený
vzduch
Způsob aplikace
minimálně 3 vrstvy
pouze při provádění první
vrstvy ředit cca 5–15 %
čisté vody, další nátěry bez
ředění
Čekací doba před naplněním nádrží vodou
4502
20 dnů při běžných
podmínkách teploty
a vlhkosti
4506
ELASTOCOLOR® WATERPROOF
Elastický nátěr na bázi akrylové pryskyřice ve vodní disperzi
Poznámky
Smluvní prodejce
Centrála a sklad
MAPEI spol. s r.o.
Smetanova 192
772 00 Olomouc
tel.: +420 585 224 580
fax: +420 585 227 209
e-mail: [email protected]
Pobočka a sklad
MAPEI spol. s r.o.
Pod vodovodem 4/519
158 00 Praha 5 - Jinonice
tel.: +420 251 619 817
fax: +420 251 081 919
e-mail: [email protected]
Download

Pružný nátěr na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi