Mgr. Sylva Fischerová, PhD.
Vzdělání, akademické tituly, vědecké hodnosti:
1983 přijata ke studiu na UK FF Praha, obor filosofie - fyzika
1985 přestup na obor klasická filologie (řečtina - latina)
1991 ukončení studia oborů latina - řečtina na UK FF, titul Mgr.; téma diplomové práce:
Problém jednoty areté u Platóna (na dialogu Prótagorás)
1995-2003 postgraduální studium na UK FF; disertační práce Mohou Múzy lhát? (Múzy
v prooimiu Hésiodovy Theogonie)
2003 titul Ph.D. (UK FF), obor klasická filologie - řecká literatura
Zaměstnání:
1992-1994 asistentka Ústavu řeckých a latinských studií UK FF, obor: řecká literatura
1995-dosud odborná asistentka tamtéž
Granty:
Spoluúčast na grantu: výzkumný záměr UK FF (CEZ: J13: 112100005) Srovnávací poetika
v multikulturním světě, hlavní řešitel grantu: prof. dr. Oldřich Král
2004: Grant MŠMT č. 324 Vypracování koncepce studijních programů navazujícího
magisterského studia I) řečtina, II) latina, III) latina se specializací latinská medievistika a
neolatinistika, vedoucí řešitelka prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. (FF UK)
2006-2009: hlavní řešitelka grantu GA ČR: 401/06/0647 (na r. 2006-2008) s názvem Corpus
Hippocraticum a jeho význam pro dnešní vědy o člověku.
2006: projekt v rámci specifického výzkumu FF UK, název: Pseudo-Plútarchův spis „O hudbě“:
překlad, komentář a úvodní studie o roli hudby v řecké kultuře, spolu s Mgr. M. Slavíkovou.
2006: jako školitelka se podílí na projektu Mgr. Jakuba Čechvaly v rámci specifického výzkumu
FF UK, název: Intertextuální čtení řecké mytologie a tragédie.
2007: projekt v rámci specifického výzkumu FF UK, název: "Ti před Hérodotem": překlad a
komentář vybraných zlomků řeckých mythografů a historiografů 6. a 5. stol. př. Kr., doplněný
úvodní studií o vzniku řecké historiografie.
2009-2012: Spolupracovnice při řešení grantu GA ČR "Corpus Hippocraticum ve světle současných
věd o člověku"(grant GA ČR č. 401/09/0767 na r. 2009-2012, hlavní řešitel: dr. Hynek Bartoš).
2012- : Spoluúčast na VVZ Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z
hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury. Zastřešující projekt v rámci
univerzitního konceptu PRVOUK: 09: Literatura a umění v mezikulturních souvislostech (hlavní
řešitel doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.)
Publikační činnost za posledních několik let:
samostatné publikace:
Vyšehrad 2011.
odborné články a studie:
Antický román jako populární literatura?, in: Slovo a smysl 20 (X), 2013, str. 52-78.
– Fischerová, S. (vyd.): Hippokratés,
Vybrané spisy I, Praha: OIKOYMENH 2012, s. 147-217.
– Fischerová, S. (vyd.): Hippokratés, Vybrané spisy I, Praha:
OIKOYMENH 2012, s. 15-146.
– Fischerová, S. (vyd.): Hippokratés, Vybrané spisy I, Praha:
OIKOYMENH 2012, s. 7Fischerová – A. Beran (vyd.),
Medicína mezi jedinečným a univerzálním (, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012, s. 6185.
– A. Beran (vyd.), Medicína mezi
jedinečným a univerzálním (, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012, s. 9-24.
– R. Bartůněk (vyd.), Eutanazie – pro a
proti, Praha: Grada 2012, s. 98–115.
Šrámek, Praha: Academia 2012, s. 425-479.
-Asia Antithesis in the Hippocratic Treatise on the Airs, Waters, Places as
Scientific Image and Mythical Heritage. A Short Chapter from the History of Ideas, in: AUC
Philologica – Graecolatina Pragensia 2012, 24, s. 161-171.
Z. Hrbata, M. Pokorný, Studie z komparatistiky VI., FF UK, Malvern 2009-2010, s. 107116.
a logos v jedné z dutin země, in: Mýtus a
geografie. Svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách, ed. S.Fischerová a
J. Starý, Herrmann a synové 2008, s. 43-87.
in: Mýtus a geografie.
Svět, prostor a jejich chápání ve starších i novějších kulturách, ed. S.Fischerová a J. Starý,
Herrmann a synové 2008, s. 321-384.
starších i novějších kulturách, ed. S.Fischerová a J. Starý, Herrmann a synové 2008, s. 7-19.
Fridmanová, Náchod 2007, s. 233-241.
- na pythagorejské desce protiv? in: Slovo a smysl 7 (roč. 4, 2007), s. 233-237.
Filosofický časopis 54/2006, č. 3, s. 331- 361.
, 2006, s.27-44.
-63.
Starý, Argo 2006, s. 49-85.
b jak viděti vystupovat obláčky, in: Původ poezie.
Proměny básnické inspirace, ed. S.Fischerová a J. Starý, Argo 2006, s. 235-261.
Starý, Argo 2006, 261-285.
Why Study Classics Today or about the use and abuse of the philology for life, Graecolatina
Pragensia 20, 2004.
-165.
ediční činnost:
nečným a univerzálním (vyd. Pavel
Mervart 2012), spolu s A. Beranem.
2012), spolu s H. Bartošem.
J. Starým.
Palackého v Olomouci 2007), Výbor z díla II. (vydavatelství Univerzity Palackého v
Olomouci 2009), Výbor z díla III. (vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2013),
spolu s J. Šulcem.
Kromě odborných prací publikuje také verše, eseje a prózu (Evropa je jako židle Thonet, Amerika
je pravý úhel, Druhé město 2012; knihy povídek Zázrak, Torst 2005; Pasáž, Fra 2011; básnické
sbírky Krvavý koleno, Petrov 2005, Anděl na okně, Dybbuk 2007, Tady za rohem to všechno je,
Pulchra 2011, Mare, Druhé město 2013); vydala dvě knihy pro děti Júla a Hmýza aneb cesta do
Juliiny země, Baobab 2006, a knihu pohádek Egbérie a Olténie, Baobab 2011.
Download

Mgr. Sylva Fischerová, PhD. Vzdělání, akademické tituly, vědecké