092_Fyzika_Newtonovy_pohybové_zákony.notebook
EU peníze školám ­ projekt Škola hrou: reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.0871
Metodika:
Téma hodiny:
Newtonovy pohybové zákony
Ročník:
7. ročník
Předmět:
Fyzika
Příjemce:
Základní škola pro žáky s SPU, Trutnov 3, Voletiny 1
541 03, Trutnov
Autor:
Mgr. Jitka Fendrychová
Anotace:
DUM ­ Newtonovy pohybové zákony (setrvačnost, akce a reakce, urychlující a brzdné účinky síly) ­ shrnutí probíraného učiva.
Strana 3: teorie
Strana 4: žáci rozdělují účinky síly
Strana 5 ­ 7: teorie ­ rohová ikona ­ odkaz, zpět ­ klik na obrázek
Strana 8: žáci přiřazují pojmy
Strana 9 ­ 11: teorie, žáci přiřadí popis do obrázku
Strana 12 ­ 15: otázky k opakování
Strana 16 ­ 22: test abc ­ špatná odpověď zmizí, správná se roztočí
Strana 23 ­ 29: odkazy
Strana 30: použité zdroje
01.03/092
Registrační číslo:
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
POHYBOVÉ ZÁKONY
posuvné
deformační
otáčivé
Účinky síly: posuvné: otáčivé:
deformační:
uvést těleso zrychlit otáčivý pohyb
těleso roztočit
pohyb urychlit
zastavit otáčivý pohyb
změnit tvar tělesa
zpomalit
zastavit
z klidu do pohybu
Pohybové účinky zkoumal Isaak Newton
Urychlující a brzdné účinky síly na těleso Pohybové zákony: 1. Zákon setrvačnosti
Působí­li na těleso síla, mění se jeho rychlost. To znamená, že se
uvede těleso z klidu do pohybu, nebo se pohyb tělesa 2. Zákon vzájemného působení těles
urychlí , zpomalí, zastaví nebo se změní 3. Urychlující a brzdné účinky síly na těleso
jeho směr .
SILOU popisujeme: .........................................
vzájemné působení těles
učebnice str. 56
1
092_Fyzika_Newtonovy_pohybové_zákony.notebook
Proti pohybu těles působí brzdné síly ­ Čím větší síla po určitou dobu na těleso působí, tím je změna jeho rychlosti větší.
Čím větší má těleso hmotnost, tím je změna jeho rychlosti působením síly po určitou dobu menší.
třecí síly nebo odporové síly.
Brzdné síly lze zmenšit:
vhodným tvare
Třecí síly:
učebnice str. 57
Zákon vzájemného působení dvou těles
(Zákon akce a reakce)
Zákon setrvačnosti
Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, jestliže na ně nepůsobí jiná tělesa silou nebo síly působící na těleso jsou v rovnováze.
Setrvačnost ­ každé těleso setrvává v klidu, pokud není silovým působením jiných těles uvedeno do pohybu.
Působí­li jedno těleso na druhé silou, působí i druhé těleso na první stejně velkou silou opačného směru.
Síly vzájemného působení současně vznikají a současně zanikají. Každá z nich působí na jiné těleso.
Příklady: Síly vzájemného působení dvou těles působí vždy na dvě různá tělesa, proto se nemohou ve svých účincích rušit ­ nejsou v rovnováze.
silové pole (elektrické)
tělesa se dotýkají
silové pole (magnetické)
OTÁZKY: POHYBOVÉ ZÁKONY
1. Jaké účinky může mít síla? Ke každému uveď příklad.
2. Vyjmenuj pohybové zákony.(3)
2
092_Fyzika_Newtonovy_pohybové_zákony.notebook
Urychlující a brzdné účinky síly na těleso Zákon setrvačnosti
1.
1. Vysvětli, proč se závodník po proběhnutí cílem nemůže ihned zastavit.
Vyjmenuj posuvné účinky síly, ke každému uveď příklad.
2.
Vysvětli na příkladech, jak závisí změna rychlosti tělesa na:
a) velikosti působící síly
b) hmotnosti tělesa
3. Které brzdné síly působí:
a) na lyžaře sjíždějícího ze svahu
b) na rybu plovoucí ve vodě
c) na parašutistu po seskoku z letadla?
2.
Proč je nebezpečné přebíhat silnici před blížícím se vozidlem?
3. Vysvětli, proč při prudkém zatřepání odlétají z mokrých šatů kapky vody.
Zákon vzájemného působení dvou těles
Test
abc
1. Vyslov zákon vzájemného působení dvou těles.
2. Mohou být síly vzájemného působení dvou těles v rovnováze? Zdůvodni. Uveď příklady.
1. Vyber nesprávné tvrzení: Síla působící na těleso může mít tyto posuvné účinky:
a)
3. Na vozíku je naložen lehký míček. Vozík uvedeme do pohybu ve směru šipky. Míček se vzhledem k vozíku:
změní se rychlost pohybu tělesa
b) změní se tvar tělesa
c)
2.
uvede těleso z klidu do pohybu
a)
bude pohybovat ke straně I
b)
bude se pohybovat nejdříve ke straně I, pak ke straně II
c)
bude pohybovat ke straně II
Vyber správné tvrzení:
Na cyklistu sjíždějícího z kopce dolů působí brzdné síly:
a) jen třecí síla b)
jen odporová síla vzduchu
c)
obě tyto síly současně
3
092_Fyzika_Newtonovy_pohybové_zákony.notebook
4. Při jízdě z M do N na lanové dráze pustil chlapec přesně nad bodem X míč. Míč na zem dopadne:
a)
do bodu X
b)
za bod X, blíže k bodu N
c)
vlevo od bodu X
5. Na stojanu jsou dva stejné siloměry podle obrázku. Na kterém obrázku jsou správně hodnoty sil, které siloměry ukazují?
a)
a)
b)
b)
c)
c)
8. Dva vagóny se pohybují stejnou rychlostí. Dřív se zastaví:
9.
a)
prázdný
b)
naložený
c)
oba ve stejnou dobu, nezáleží na hmotnosti
6.
Vykročíš­li z neupoutané loďky na břeh: a)
loďka se bude pohybovat ke břehu
b)
loďka se bude pohybovat podél břehu
c)
loďka se bude pohybovat od břehu
7. V autobuse sedí dítě. V určitém okamžiku autobus prudce zabrzdí:
a)
dítě se nakloní šikmo dopředu
b)
dítě se nakloní šikmo dozadu
c) záleží na tom, jak autobus prudce zabrzdí
10. Vyber nesprávný zápis: a) poloha těžiště pevného tělesa nezávisí na rozložení látky v tělese
b)
těžištěm tělesa prochází mnoho těžnic
c)
těžiště tělesa je působištěm gravitační síly
Podle obrázku cestujícího autobus:
a)
zastavuje
b)
rozjíždí se
c)
stojí
Další stránky jsou použity na odkazy
4
092_Fyzika_Newtonovy_pohybové_zákony.notebook
Použité zdroje:
Galerie Smart
Učebnice Fyzika pro 7. ročník ZŠ, Prometheus, 2006
Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 1.díl, Prometheus 1994
5
Download

092_Fyzika_Newtonovy_pohybové_zákony.pdf