ENERGETIKA SERVIS s.r.o.
Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice
Ocelové konzoly typ PAŘÁT II-DS
a
konzola odbočná DS-přímá
se svorníky na dřevěné sloupy
venkovního vedení VN.
Typový podklad č.4 / 2014.
Nahrazuje TPč. 1/2006
Zpracoval: Energetika servis s.r.o.
duben 2014
OBSAH:
Úvodní část
I.
1.1
Název typového podkladu
1.2
Obchodní jméno a adresa zpracovatele
1.3
Předmět typového podkladu
1.4
Bezpečnost práce ve výškách
1.5
Životní prostředí
II.
Technologická část.
2.1
Základní rozměry
2.2
Rozdělení konzol
2.3
Doplňující konstrukce
2.4
Typové označení
2.5
Maximální dovolené zatížení
2.6
Spojovací materiál
III.
Technický popis.
IV.
Technické požadavky na výrobu.
V.
Kvalita zboží a technická dokumentace
VI.
Balení
VII.
Doprava
VIII.
Montáž
IX.
Údaje o dodavateli
Přílohy:
1. Ocelová konzola PAŘÁT-DS-J-N - základní rozměry
2. Ocelová konzola PAŘÁT-DS-U-N - základní rozměry
3. Ocelová konzola PAŘÁT-DS-Š-N - základní rozměry
4. Ocelová konzola PAŘÁT-DS-A-N - základní rozměry
5. Ocelová konzola PAŘÁT-DS-Š-K - základní rozměry
6. Ocelová konzola PAŘÁT-DS-A-K - základní rozměry
7. Ocelová konzola PAŘÁT-DS-20-A-K - základní rozměry
8. Ocelová konzola odbočná DS přímá-1000 - základní rozměry
9. Ocelová konzola odbočná DS přímá-1000 - aplikace - rovinné uspořádání
10. Ocelová konzola odbočná DS přímá-1000 - aplikace - trojúhelníkové uspořádání
11. Ocelové konzoly PAŘÁT-DS-nosné - bezpečnostní závěs 2xZ
12. Ocelové konzoly PAŘÁT-DS-nosné - držák omezovače přepětí
13. Ocelové konzoly PAŘÁT-DS – ptačí dosedací tyč 1000 OK
14. Ocelová konzola PAŘÁT-DS – montážní kladky a montážní stupačka
15. Ocelová konzola PAŘÁT-DS – odpínač pod vedením „PPN“
2
I.
ÚVODNÍ ČÁST.
1.1 Název typového podkladu.
Ocelové konzoly typu PAŘÁT-DS a konzola odbočná DS-přímá 1000 se svorníky na dřevěné
sloupy venkovního vedení VN .
1.2
Obchodní jméno a adresa zpracovatele.
ENERGETIKA SERVIS s.r.o., Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice
1.3
Předmět typového podkladu (TP).
Předmětem TP jsou ocelové konzoly typ PAŘÁT-DS pro výstavbu venkovního vedení VN na
dřevěných sloupech nebo dřevěných sloupech s betonovou patkou (viz bod 2.2).
Dalším předmětem TP je odbočná konzola DS-přímá 1000 pro provedení odbočné linky VN
na dřevěných sloupech typu DS-Š,A. Na podpěrné body (dřevěné sloupy) se konzoly montují
pomocí svorníků, které jsou součástí konzol.
Konzoly vedení VN a konzola odbočná se montují na dřevěné sloupy pomocí svorníků
a spojovacího materiálu. Průměry hlav dřevěných sloupů jsou stanoveny normami PNE
348210 (druhé vydání) a ČSN EN 14229 s příslušnou tolerancí průměru hlav. Na všechny
nosné typy konzol lze montovat jako doplněk vedení VN omezovače přepětí (viz příloha
č.12).
1.4
Bezpečnost práce ve výškách.
Konzoly splňují požadavky bezpečné práce ve výškách. V horní části konzol jsou určena
místa pro osobní zajištění pracovníka (bezpečnostní postroj) s minimální údržnou statickou
silou 15kN proti pádu z výšky (vyhláška č.363/2005 Sb).
1.5
Životní prostředí.
Konzoly jsou navrženy tak, aby svou konstrukcí nebo s přídavnou konstrukcí umožnily
dosednutí dravců a ptáků v bezpečné vzdálenosti od vodičů. Jejich bezpečnost je zajištěna i
za deště. Výrobky neobsahují škodlivé látky a jsou plně recyklovatelné.
• Třída odpadu – O
• kód druhu odpadu – 170405 – železo
II.
TECHNOLOGICKÁ ČÁST.
2.1
Základní, montážní a technologické rozměry – viz přílohy.
2.2
Rozdělení konzol pro vedení VN.
• Podle zatížení vodiči
o nosná
o kotevní
o výztužná
• Podle typu dřevěného sloupu
o
o
o
o
2.3
J/Jp - dřevěný sloup
U/Up - dřevěný sloup složený ze dvou sloupů rozkročených na šířku bet. patky
Š/Šp - dřevěný sloup složený ze dvou sloupů rozkročených na patní šířku 1 m
A/Ap - dřevěný sloup složený ze dvou sloupů rozkročených na patní šířku 2,5 m
Doplňující konstrukce.
• Praporec (sada 3 ks) je určen pro montáž bezpečnostních závěsů s podpěrnými izolátory
podle PNE 333301. Praporec lze montovat na konzoly nosné J,U,Š,A (viz přílohy).
Provedení je shodné s provedením pro ocelové konzoly typ PAŘÁT na betonové sloupy.
• Rozpěra je určena pro mechanické zpevnění dřevěných sloupů typů U,Š,A. Pro dřevěný
sloup typu U,Š a A jsou rozpěry stavitelné v rozsahu 200 mm (viz přílohy). Rozpěry jsou
dodávány jako součást konzoly. Lze je dodávat i jako samostatnou položku.
• Držák omezovačů přepětí (sada 3ks) je určen pro montáž omezovače přepětí na
konzoly PAŘÁT DS-N.
3
• Ptačí dosedací tyč 1000 OK je určena pro montáž na všechny typy konzol na dřevěné
sloupy. Účelem ptačí tyče je poskytnout ptákům možnost bezpečného dosednutí na
podpěrný bod mimo dosah vodičů.
• Boční nosník BNx2 –TI je určen k uchycení středových přípojnic od horních vodičů
ke spínacímu prvku umístěnému pod konzolou PAŘÁT-DS-J-N (viz příloha 15) z důvodu
zabránění jeho přiblížení ke krajní fázi za větru. Celková sestava se skládá z V nosníku,
tahového izolátoru, držáku svorky a svorky pro uchycení středové přípojnice. Další
součástí bočního nosníku jsou svorky KG43 (6ks) pro montáž na odpínač.
• Vysvětlivky: BN – boční nosník; x 2 – dvojitý; TI – tahový izolátor
• Poznámka: U bočního nosníku bude přiložen katalogový list sestav konzoly a spínacího
prvku včetně montážních rozměrů.
• Příslušenství:
o Montážní kladky - jsou určeny pro bezpečné rozvinování vodičů na konzolách při
výstavbě vedení VN,
o Montážní stupačka - je určena pro výstup k hornímu vodiči konzoly.
2.4 Typové označení.
• Konzoly nosné - J, U, Š, A jsou určeny pro montáž na uvedené typy dřevěných sloupů.
Na konzoly lze namontovat podpěrné izolátory. Tyto typy konzol se použijí pro nosný
nebo rohový podpěrný bod s maximálním zatížením konzol podle bodu 2.5.
o Typové označení:
Konzola PAŘÁT-DS-J-N
Konzola PAŘÁT-DS-U-N
Konzola PAŘÁT-DS-Š-N
Konzola PAŘÁT-DS-A-N
• Konzoly kotevní - Š, A jsou určeny pro montáž na uvedené typy dřevěných sloupů. Na
konzoly lze namontovat podpěrné izolátory nebo kotevní izolátorové řetězce. Tyto typy
konzol se použijí pro rohové podpěrné body v lomovém bodu trasy vedení nebo při použití
kotevních izolátorových řetězců v přímé trase vedení, pokud neslouží jako výztužné
podpěrné body s maximálním zatížením konzol podle bodu 2.4.. Konzoly kotevní vzniknou
vložením kotevních adaptérů do konzol nosných.
o Typové označení:
Konzola PAŘÁT-DS-Š-K
Konzola PAŘÁT-DS-A-K
• Konzola výztužná – A-K je určena pro montáž na uvedený typ dřevěného sloupu. Na
konzolu lze namontovat kotevní izolátorové řetězce. Tento typ konzoly se použije pro
výztužný podpěrný bod v přímé trase nebo v mírném lomu trasy vedení sloužící současně
jako pevný bod pro omezení lavinového šíření poruchy s maximálním zatížením konzoly
podle bodu 2.4..
o Typové označení:
Konzola PAŘÁT-DS-20-A-K
• Konzola odbočná Š-A je určena pro montáž na uvedené typy dřevěných sloupů. Na
konzolu lze namontovat kotevní izolátorové řetězce. Tento typ konzoly se použije pro
provedení odbočné linky na dřevěných sloupech typu Š a A.
• Typové označení:
Konzola odbočná DS-přímá 1000
4
2.5
Maximální dovolené zatížení konzol.
• Konzoly vedení VN
Název konzoly
Konzola PAŘÁT-DS-J-N
Konzola PAŘÁT-DS-U-N
Konzola PAŘÁT-DS-Š-N
Konzola PAŘÁT-DS-A-N
Konzola PAŘÁT-DS-Š-K
Konzola PAŘÁT-DS-A-K
Konzola PAŘÁT-DS-A-V
F1 [kN]
3
F2 [kN]
3
F3 [kN]
9
5
8
9
5
13
9
7
5
9
Vysvětlivky:
F1 - ve směru vedení (jednostranné zatížení jedním vodičem)
F2 - kolmo na vedení (zatížení jedním vodičem)
F3 - svisle – hmotností jednoho krajního vodiče
• Maximální dovolené zatížení rozpěr
F4 [kN]
Název konzoly
5
Rozpěra U,Š,A
Vysvětlivky:
F4 - vzpěrná a tažná síla
• Konzola odbočná
F1 [kN]
8
Název konzoly
Konzola odbočná DS-přímá 1000
F3 [kN]
7
Vysvětlivky:
F1 - ve směru vedení (jednostranné zatížení jedním vodičem)
F2 – se neuvažuje
F3 - svisle – hmotností jednoho krajního vodiče
2.6
Spojovací materiál pro montáž podpěrných izolátorů (pokud není součástí závěsného
kloubu). Poznámka: Spojovací materiál pro montáž izolátorů není součástí dodávky konzol
• Konzola PAŘÁT DS-J-N
Šroub M20x80
1 ks (pro podpěrný izolátor na středovém rameni)
Šroub M20x120 2 ks (pro podpěrný izolátor na bočních ramenech)
Podložka Ø 21
3 ks
• Konzola PAŘÁT DS-U, Š, A-N
o Šroub M20x120 3 ks
o Podložka Ø 21 3 ks
• Konzola PAŘÁT DS-Š, A–K
o Šroub M20x120 3 ks
o Podložka Ø 21 3 ks
o Rozteč kotevních desek adaptérů 805-00 pro závěsný kloub je 80 mm
• Praporec PR 2xZ
o Šroub M20x40 3 ks (pro druhý izolátor)
o Podložka Ø 21 3 ks (pro druhý izolátor)
• Boční nosník BN odbočné konzoly
o Šroub M20x40 1 ks (pro podpěrný izolátor)
o Podložka Ø 21 1 ks (pro podpěrný izolátor)
III.
Technický popis.
• Konzoly VN.
Základní konstrukce konzol nosných a kotevních se skládájí z horního středového dílu a
dvou bočních ramen (příloha č.1 - 7). Součástí konzoly je středová rozpěra podle typu
dřevěného sloupu U, Š, A (viz přílohy). Na dřevěné sloupy se upevňují pomocí svorníků do
vyvrtaných otvorů v dřevěném sloupu. Ostatní technické údaje jsou uvedeny v přílohách.
5
Konstrukci
konzoly výztužné (DS-20-A-K) tvoří kompletní rám z uzavřeného
profilového materiálu a středové rozpěry A (viz přílohy).
• Uzemnění konzol se provádí spojením uzemňovacího pásku konzoly s hlavním zemnicím
vodičem pomocí svorky SR 02. Zemnicí vodič se k dřevěným sloupům přichytí páskou
BANDIMEX.
• Konzoly odbočné.
Konzola je vyrobena z ocelového profilu U. Má navařeny kotevní desky pro montáž
kotevních izolátorových řetězců Na koncích konzoly jsou navařeny zábrany pro ptáky
s otvory pro montáž podpěrných izolátorů přechodových vodičů z hlavní linky. Konzola je
technicky řešena pro montáž na dřevěné sloupy typu Š, A. Rozteč fází je 1000 mm (viz
příloha). Na dřevěné sloupy se upevňují pomocí svorníků do vyvrtaných otvorů v dřevěném
sloupu. Součástí konzoly je boční nosník pro svedení středové fáze na konzolu odbočnou.
• Doplňující konstrukce odbočné konzoly.
Doplňující konstrukci odbočné konzoly tvoří boční nosník podpěrného izolátoru VPA, které
jsou na stožár montovány pomocí pásky BANDIMEX (viz příloha). Jsou určeny pro
podepření propojovací vodiče horní fáze na odbočnou konzolu (viz příloha).
• Výstup na konzoly.
Výstup na konzoly dřevěných sloupů je řešen TPč. 7/2012 – Provozní žebřík
Sestavy jednotlivých typů.
Konzola PAŘÁT DS-J-N
Katalogové číslo sestavy 400-00
Katalogové číslo
Název výrobku
Množství
400-01
Horní konzola PAŘÁT DS-J-N
1 kus
400-02
Boční rameno PAŘÁT DS-J-N sada 2 ks
1 sada
400-03
Svorník M20x400 DS-J-N sada 2 ks
1 sada
Konzola PAŘÁT DS-U-N
Katalogové číslo sestavy 401-00
Katalogové číslo
Název výrobku
Množství
401-01
Horní konzola PAŘÁT DS-U,Š,A-N
1 kus
400-02
Boční rameno PAŘÁT DS-J-N sada 2 ks
1 sada
721-03
Rozpěra ST-DS-U
1ks
400-04
Svorník M20x360 DS-J-U sada 4ks
1 sada
Konzola PAŘÁT DS-Š-N
Katalogové číslo sestavy 402-00
Katalogové číslo
Název výrobku
Množství
401-01
Horní konzola PAŘÁT DS-U,Š,A-N
1 kus
402-01
Boční rameno PAŘÁT DS-Š,A-N sada 2 ks
1 sada
722-01
Rozpěra ST-DS-Š
1 kus
Konzola PAŘÁT DS-A-N
Katalogové číslo sestavy 403-00
Katalogové číslo
Název výrobku
Množství
401-01
Horní konzola PAŘÁT DS-U,Š,A-N
1 kus
402-01
Boční rameno PAŘÁT DS-Š,A-N sada 2 ks
1 sada
723-01
Rozpěra ST-DS-A
1 kus
Konzola PAŘÁT DS-Š-K
Katalogové číslo sestavy 404-00
Katalogové číslo
Název výrobku
Množství
401-01
Horní konzola PAŘÁT DS-Š,A-N
1 kus
402-01
Boční rameno PAŘÁT DS-Š,A-N sada 2 ks
1 sada
805-00
Kotevní adaptér KA-PAŘÁT II sada 3 ks
1 sada
722-01
Rozpěra ST-DS-Š
1 kus
6
Konzola PAŘÁT DS-A-K
Katalogové číslo sestavy 405-00
Katalogové číslo
Název výrobku
Množství
401-01
Horní konzola PAŘÁT DS-Š,A-N
1 kus
402-01
Boční rameno PAŘÁT DS-Š,A-N sada 2 ks
1 sada
805-00
Kotevní adaptér KA-PAŘÁT II sada 3 ks
1 sada
723-01
Rozpěra ST-DS-A
1 kus
Konzola PAŘÁT DS-20A-K
Katalogové číslo
676-00
723-01
Katalogové číslo sestavy 676-00
Název výrobku
Množství
Konzola PAŘÁT DS-A-V
1 kus
Rozpěra ST-DS-A
1 kus
Konzola odbočná DS-1000 přímá
Katalogové číslo sestavy 679-00
Katalogové číslo
Název výrobku
Množství
679-00
Konzola odočná příma DS-1000 přímá
1 kus
/
Boční nosník DS
1 kus
IV. Technické požadavky na výrobu.
Svářování konstrukce podle čl. 73 ČSN 73 2601.
Svařování je prováděno metodou 135-Obloukové svařování tavicí se elektrodou
v aktivním plynu: MAG svařování (podle ČSN EN ISO 4063).
Svařování konstrukcí nebo dílců výrobní skupiny B (podle ČSN 732601) provádějí
svářeči s osvědčením o zkoušce ČSN 050705 a také s osvědčením o zk. ČSN EN 287-1.
Úprava konstrukcí proti korozi.
Konstrukce jsou žárově zinkované podle ČSN EN ISO 1461 s vrstvou 80µm.
Spojovací materiál je galvanicky zinkovaný podle ČSN ISO 4520, ČSN EN ISO 3613
s vrstvou 80µm.
Značení výrobků podle ČSN 27 0145.
Na konzole je vyznačen typ výrobku.
V.
Kvalita zboží a technická dokumentace.
Technická dokumentace odpovídá požadavku typového podkladu.
Technické parametry odpovídají ČSN 1090-2
Rozměrové odchylky odpovídají ČSN ISO 2768-1.
VI.
Balení.
Konzola je dodávaná volně ložená včetně spojovacího materiálu pro upevnění na sloupy.
VII. Doprava.
Konstrukci lze dopravovat dopravními prostředky s nosností odpovídající přepravované
hmotnosti.
VIII. Montáž.
Montáž konzol na dřevěné sloupy se provede vyvrtáním otvorů podle příloh. Při rekonstrukci
vedení na patkovaných dřevěných sloupech druhu U, Š, A je nutno nejdříve položit a usadit
paty sloupů ke spodním otvorům betonové patky, provést vyvrtání otvorů a nasazení
svorníků včetně volných matic. Pak se provede vyrovnání hlav sloupů, přiložení horní patky
a vyvrtání otvorů. Po montáži konzoly se provede montáž rozpěr.
IX. Údaje o dodavateli.
Veškeré konstrukce vyrábí a dodává:
ENERGETIKA SERVIS s.r.o.
Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice
www.energetika-servis.cz
7
" (
" (
" (
*
" #!+
", #" # .
# "
,
'
)
"
# $% % &' (
!
Poz.
Katalog. .
/
400-00
Název
jednotk a
po et j.
Konzola PA ÁT DS-J-N (hmotnost 40 kg)
sestava obsahuje:
1
2
3
400-01
400-02
400-03
Horní konzola PA ÁT DS-J-N
Bo ní rameno PA ÁT DS-J-N (sad=2ks)
Svorník M20x400 DS-J-N (sad=2ks)
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
ks
sad
sad
1
1
1
TP
4/2014
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLA PA ÁT DS-J-N
Základní rozm ry
Datum : 15.7.2014
P íloha . 1
, $!
(
'( +
(. /
0 ( + % "(#
0( + # & .
!"
#$ % %#& '$
(# # )* $* +
, $!
'( +
(. /
( + % "(#
( + # & .
Poz.
Katalog. .
/
401-00
Název
jednotk a
po et j.
Konzola PA ÁT DS-U-N (hmotnost 67 kg)
sestava obsahuje:
1
2
3
4
401-01
400-02
400-04
721-03
Horní konzola PA ÁT DS-U,Š,A-N
Bo ní rameno PA ÁT DS-J-N (sad=2ks)
Svorník M20x360 DS-U-N (sad=4ks)
Rozp ra ST-DS-U
ks
sad
sad
ks
TP
4/2014
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
1
1
1
1
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLA PA ÁT DS-U-N
Základní rozm ry
Datum : 15.7.2014
P íloha . 2
()
# '
# '
# '
.
&
1 2
)*
# * "+
#, #
! ,
#
()
#
#
#
! "
$% % & '
* . "+
'
#, '
#
'
! ,
()
/ !
+
# '
#, # '
#
#
# '
! ,
Poz.
Katalog. .
/
402-00
0%
Název
jednotk a
po et j.
ks
sad
ks
1
1
1
Konzola PA ÁT DS-Š-N (hmotnost 73 kg)
sestava obsahuje:
1
2
3
401-01
402-01
722-01
Horní konzola PA ÁT DS-U,Š,A-N
Bo ní rameno PA ÁT DS-Š,A-N (sad=2ks)
Rozp ra ST-DS-Š
TP
4/2014
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLA PA ÁT DS-Š-N
Základní rozm ry
Datum : 15.7.2014
P íloha . 3
# $
% &
#' ( ) *
# * + %
', ' '
'. !"
# $
% &
#' ( ) *
# * + %
$
'
)
' * ( (*+ !
* * /0 0 #
!"
.
1 + * "
# $
% &
#' ( ) *
$
# * + %
' 20
Poz.
Katalog. .
/
403-00
Název
jednotk a
po et j.
ks
sad
ks
1
1
1
Konzola PA ÁT DS-A-N (hmotnost 88 kg)
sestava obsahuje:
1
2
3
401-01
402-01
723-01
Horní konzola PA ÁT DS-U,Š,A-N
Bo ní rameno PA ÁT DS-Š,A-N (sad=2ks)
Rozp ra ST-DS-A
TP
4/2014
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLA PA ÁT DS-A-N
Základní rozm ry
Datum : 15.7.2014
P íloha . 4
# $
% &
#' ( ) *
# * + %
'0 ' 1
'
!"
,
$
'
)
' * ( (*+ !
* * 2/ / #
', !"
# $
% &
#' ( ) *
# * + %
- + * "
# $
% &
#' ( ) *
$
# * + %
Poz.
Katalog. .
/
404-00
' ./
Název
jednotk a
po et j.
ks
sad
ks
sad
1
1
1
1
Konzola PA ÁT DS-Š-K (hmotnost 85 kg)
sestava obsahuje:
1
2
3
4
401-01
402-01
722-01
805-00
Horní konzola PA ÁT DS-U,Š,A-N
Bo ní rameno PA ÁT DS-Š,A-N (sad=2ks)
Rozp ra ST-DS-Š
Kotevní adaptér KA-PA ÁT-II (sad=3ks)
TP
4/2014
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLA PA ÁT DS-Š-K
Základní rozm ry
Datum : 15.7.2014
P íloha . 5
# $
% &
#' ( ) *
# * + %
', ' '
'. !"
# $
% &
#' ( ) *
# * + %
$
'
)
' * ( (*+ !
* * /0 0 #
!"
.
1 + * "
# $
% &
$
#' ( ) *
# * + %
' 20
Poz.
Katalog. .
/
405-00
Název
jednotk a
po et j.
Konzola PA ÁT DS-A-K (hmotnost 100 kg)
sestava obsahuje:
1
2
3
4
401-01
402-01
723-01
805-00
Horní konzola PA ÁT DS-U,Š,A-N
Bo ní rameno PA ÁT DS-Š,A-N (sad=2ks)
Rozp ra ST-DS-A
Kotevní adaptér KA-PA ÁT-II (sad=3ks)
ks
sad
ks
sad
TP
4/2014
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
1
1
1
1
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLA PA ÁT DS-A-K
Základní rozm ry
Datum : 15.7.2014
P íloha . 6
#
#
$+ $ ,
$
! "
$% &'
' ( !
)
$)
*
*
! "
$% &'
' ( !
Poz.
Katalog. .
/
676-00
Název
jednotk a
po et j.
Konzola PA ÁT DS-20-A-K (hmotnost 105 kg)
sestava obsahuje:
1
2
676-01
723-01
Horní konzola PA ÁT DS-V-A
Rozp ra ST-DS-A
ks
ks
TP
4/2014
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
1
1
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLA PA ÁT DS-20-A-K
Základní rozm ry
Datum : 15.7.2014
P íloha . 7
'
! " #$
% & # # #"
Poz.
Katalog. .
/
679-00
Název
Konzola odbo ná DS-p ímá 1000 (hmotnost 44 kg)
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
Aplikace na sloupové prtovedení DS-Š,A.
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2014
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLA odbo ná DS-p ímá 1000
Základní rozm ry
Datum : 15.7.2014
P íloha . 8
Alt.1 - odbo ení v rovinném uspo ádání vodi
z nosné konzoly
Alt.2 - odbo ení v rovinném uspo ádání vodi
z kotevní konzoly
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2014
Kreslil : Bc.Maurer
Konzola odbo ná DS-p ímá 1000
Aplikace na DS-A - rovinné uspo ádání
Datum : 15.7.2014
P íloha . 9
Alt.1 - odbo ení v trojúhelníkovém uspo ádání vodi
z kotevní konzoly
Alt.2 - lom v trase 90° - trojúhelníkové uspo ádání vodi
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2014
Kreslil : Bc.Maurer
Konzola odbo ná DS-p ímá 1000
Aplikace na DS-A - trojúhelníkové uspo ádání
Datum : 15.7.2014
P íloha . 10
Poz.
Katalog. .
/
806-00
Název
jednotk a
TP
4/2014
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
po et j.
Praporec PR-PA ÁT-II-2xZ (sad=3ks, hmotnost 7 kg )
Schválil : Kadlec F.
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLY PA ÁT DS - NOSNÉ
Bezpe nostní záv s 2xZ
Pozn.: Praporce lze aplikovat na všechny nosné konzoly systému PA ÁT-DS.
Datum : 15.7.2014
P íloha . 11
Poz.
Katalog. .
/
732-00
Název
jednotk a
TP
4/2014
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
Pozn.: Držáky omezova lze aplikovat na všechny nosné konzoly
systému PA ÁT-DS.
po et j.
Držák omezova e p ep tí (sad=3ks, hmotnost 4 kg)
Schválil : Kadlec F.
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLY PA ÁT DS - NOSNÉ
Držák omezova e p ep tí
Datum : 15.7.2014
P íloha . 12
Alt.1
kolmo na vedení
Poz.
Katalog. .
/
792-00
Alt.2
ve sm ru vedení
Název
jednotk a
po et j.
Pta í dosedací ty 1000 OK (hmotnost 6 kg)
TP
4/2014
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLY PA ÁT DS
Pta í dosedací ty 1000 OK
Pozn.: Pta í dosedací ty e lze aplikovat
na všechny konzoly systému PA ÁT-DS. Datum : 15.7.2014
P íloha . 13
"
#$
(
!
!
%&'
%&'
()
(
Poz.
Katalog. .
1
2
795-00
794-01
Název
jednotk a
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
Pozn.:
- Montážní kladky lze aplikovat na všechny nosné konzoly
systému PA ÁT-DS.
- Montážní stupa ku lze aplikovat na všechny
konzoly systému PA ÁT-DS, krom konzoly DS-20-A-K.
po et j.
Montážní kladky PA ÁT-III (sad=3ks, hmotnost 11,5 kg)
Montážní stupa ka PA ÁT-DS (hmotnost 3 kg)
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2014
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLY PA ÁT DS
Montážní kladky, montážní stupa ka
Datum : 15.7.2014
P íloha . 14
$
$#
#
! "
!
Podrobn jší informace o variantách zapojení odpína e pod vedením
a funkcích bo ního nosníku je uvedeno v TP .1/2013.
Poz.
Katalog. .
/
793-05
Název
jednotk a
po et j.
Bo ní nosník BNx2 TI-25kV-DS (hmotnost 10 kg)
TP
4/2014
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLY PA ÁT DS
Odpína pod vedením PPN
Datum : 15.7.2014
P íloha . 15
Download

Konzoly pro venkovní vedení VN na dřevěné sloupy pro holé vodiče