Návod k obsluze
Překlad
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Srovnávací frézka
A3-41-A
Návod k obsluze dobře uschovejte k pozdějšímu použití
Dok.ID: 504010-901_13 • Tschechisch • 2012-02-24
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41


Upozornění: Rok výroby stroje
Na titulní straně tohoto návodu je vytištěno výrobní číslo stroje.
Poslední dvojčíslí udává rok výroby stroje.
např. XXX.XX.XXX.12 -> rok výroby 2012
Pozor!
Při dodání je třeba stroj ihned zkontrolovat! V případě škod způsobených přepravou popř. chybějících
dílů je třeba přepravci ihned doručit písemné hlášení o škodě a musí být sepsán protokol o škodě. O této
skutečnosti rovněž ihned uvědomte dodavatele!
Pro Vaši bezpečnost i bezpečnost. Vašich pracovníků je nezbytné, abyste si před uvedením stroje do
provozu nejprve důkladně prostudovali návod k obsluze. Tento návod k obsluze pečlivě uschovejte,
protože tvoří součást stroje! Uložte jej v dosahu uživatele, který se strojem pracuje nebo na něm provádí
údržbu či opravy!

Důležitá upozornění!
Upozorňujeme, že u některých provedení stroje buď nejsou k dispozici všechny popsané funkce nebo je
stroj naopak vybaven některými dalšími funkcemi a tlačítky (např. stroje se speciální funkce).
HAMMER Výrobek společnosti skupiny FELDER
© Felder KG
KR-FELDER-STR.1
A-6060 Hall in Tirol
Tel.: +43 (0) 5223 / 45 0 90
Fax.: +43 (0) 5223 / 45 0 99
E-Mail: [email protected]
Internet: www.hammer.at
2
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsah
Obsah
1 Všeobecné informace . .................................................................................... 6
1.1 Vysvětlení symbolů..........................................................................................................6
1.2 Informace o návodu k obsluze..........................................................................................6
1.3 Odpovědnost výrobce a poskytované záruky......................................................................7
1.4 Ochrana autorských práv.................................................................................................7
1.5 Prohlášení o záruce.........................................................................................................7
1.6 Náhradní díly.................................................................................................................7
1.7 Likvidace........................................................................................................................8
2 Bezpečnost...................................................................................................... 9
2.1 Použití v souladu s určením...............................................................................................9
2.2 Obsah návodu k obsluze..................................................................................................9
2.3 Změny a přestavby stroje..................................................................................................9
2.4 Odpovědnost provozovatele...........................................................................................10
2.5 Požadavky na personál..................................................................................................10
2.6 Bezpečnost práce..........................................................................................................10
2.7 Osobní ochranné prostředky...........................................................................................11
2.8 Nebezpečí související s provozem stroje...........................................................................11
2.9 Zbytková rizika.............................................................................................................12
3 Prohlášení o shodě........................................................................................ 13
4 Technické údaje............................................................................................. 14
4.1 Rozměry a hmotnost......................................................................................................14
4.2 Elektrické připojení........................................................................................................14
4.3 Hnací motor.................................................................................................................15
4.4 odsávací příruba...........................................................................................................15
4.5 Provozní a skladovací podmínky.....................................................................................15
4.6 Emise prachu................................................................................................................15
4.7 Emise hluku..................................................................................................................16
4.7.1 Srovnávání..............................................................................................................16
4.7.2 Hoblování na tloušťku...............................................................................................16
4.8 Hoblovací hřídel...........................................................................................................17
4.9 Srovnávací jednotka......................................................................................................17
4.10 Tloušťkovací jednotka...................................................................................................17
4.11 Vrtacího zařízení.........................................................................................................17
5 Konstrukce..................................................................................................... 18
5.1 Přehled........................................................................................................................18
5.2 Příslušenství..................................................................................................................19
5.3 Typový štítek.................................................................................................................21
5.4 Ochranná zařízení........................................................................................................22
5.4.1 Bezpečnostní koncový spínač.....................................................................................22
5.4.2 Odklopný kryt hoblovacího hřídele.............................................................................22
5.4.3 Zadní kryt hoblovacího hřídele..................................................................................23
5.4.4 Zarážky proti zpětnému rázu.....................................................................................23
5.4.5 Kryt vrtací hlavy.......................................................................................................23
5.5 Ovládací a indikační prvky............................................................................................24
3
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsah
6 Nastavení a příprava..................................................................................... 25
6.1 Bezpečnostní pokyny.....................................................................................................25
6.2 Přeprava......................................................................................................................25
6.3 Přejímka dodávky..........................................................................................................27
6.4 Obal...........................................................................................................................27
6.5 Skladování...................................................................................................................27
7 Obsluha........................................................................................................ 28
7.1 Bezpečnostní pokyny.....................................................................................................28
7.2 Instalace......................................................................................................................28
7.3 odsávací příruba...........................................................................................................30
7.4 Elektrické připojení........................................................................................................31
7.4.1 Jednofázový motor...................................................................................................31
7.4.2 Třífázový motor........................................................................................................31
8 Nastavení a příprava..................................................................................... 32
8.1 Bezpečnostní pokyny.....................................................................................................32
8.2 Nastavte úběr třísek.......................................................................................................32
8.3 Nastavení spáry............................................................................................................33
8.4 Pryžované podávací a odebírací válce............................................................................34
8.4.1 Nastavení úhlu........................................................................................................34
8.4.2 Posunutí paralelního dorazu......................................................................................34
8.5 Nastavení výšky tloušťkování...........................................................................................35
8.6 Nastavení vrtacího suportu.............................................................................................36
8.7 Přetavení ze srovnávání na protahování...........................................................................37
8.8 Přestavba z tloušťkovací na srovnávací frézu.....................................................................38
8.9 Přestavba vrtací jednotky...............................................................................................39
8.9.1 Montáž vrtacího suportu...........................................................................................39
8.9.2 Upněte vrtací nástroj.................................................................................................39
8.10 Přestavba z vrtání na srovnávací nebo tloušťkovací hoblování...........................................40
9 Obsluha........................................................................................................ 41
9.1 Bezpečnostní pokyny.....................................................................................................41
9.2 Zapnutí........................................................................................................................42
9.3 Vypnutí / Zastavení v nouzovém případě.........................................................................42
9.4 Srovnávání...................................................................................................................43
9.4.1 Pracovní pozice ......................................................................................................43
9.4.2 Rozměry obrobku.....................................................................................................43
9.4.3 Povolené a zakázané pracovní postupy.......................................................................43
9.4.4 Srovnávání - Obrobky do tloušťky 75 mm....................................................................44
9.4.5 Srovnávání - Obrobky s tloušťkou nad 75 mm..............................................................45
9.4.6 Spárování...............................................................................................................46
9.4.7 Zkosení hran/Srážení hran........................................................................................47
9.4.8 Zešikmení/zkosení hrany menších obrobků.................................................................48
9.5 Hoblování na tloušťku....................................................................................................48
9.5.1 Rozměry obrobku.....................................................................................................48
9.5.2 Povolené a zakázané pracovní postupy.......................................................................48
9.5.3 Pracoviště/pracovní pozice.......................................................................................49
4
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsah
9.6 Vrtání..........................................................................................................................50
9.6.1 Pracoviště/pracovní pozice.......................................................................................50
9.6.2 Rozměry obrobku.....................................................................................................50
9.6.3 Povolené a zakázané pracovní postupy.......................................................................50
9.6.4 Vrtání s hloubkovým dorazem/bez hloubkového dorazu...............................................51
9.6.5 Vrtání podélných otvorů............................................................................................51
10 Údržba........................................................................................................ 52
10.1 Bezpečnostní pokyny...................................................................................................52
10.2 Plán údržby................................................................................................................52
10.3 Údržbářské práce.......................................................................................................53
10.3.1 Kontrola/čištění pojistek proti zpětnému rázu.............................................................53
10.3.2 Čištění podávacích válců........................................................................................53
10.3.3 Mazání vřetena k nastavení výšky (tloušťkovací stůl)....................................................54
10.3.4 Napnutí................................................................................................................54
10.3.5 Výměna hnacího řemene.........................................................................................55
10.3.6 Kontrola/mazání řetězu (převodovka).......................................................................56
10.3.7 Kontrola/výměna třecího kola (převodovka)...............................................................56
10.3.8 Mazání vřetene k nastavení výšky a výškového vedení................................................57
10.3.9 Čištění vodicích prvků (vrtací suport)........................................................................57
11 Poruchy....................................................................................................... 58
11.1 Bezpečnostní pokyny...................................................................................................58
11.2 Postup v případě poruchy.............................................................................................58
11.3 Postup po odstranění poruchy.......................................................................................58
11.4 Poruchy, příčiny a náprava...........................................................................................59
11.5 Hoblovací nůž nabrušte nebo vyměňte...........................................................................60
11.5.1 Obrácení/výměna systémových hoblovacích nožů......................................................61
11.5.2 Klasické nože broušení/výměna...............................................................................62
11.6 Nastavení úhlu hoblovacího dorazu...............................................................................63
12 Abecední rejstřík.......................................................................................... 66
5
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Všeobecné informace
1 Všeobecné informace
1.1 Vysvětlení symbolů
Důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu
k obsluze jsou označeny symboly.
Tyto pokyny týkající se bezpečnosti práce je třeba
bezpodmínečně dodržovat. V těchto případech
postupujte obzvlášť opatrně, abyste předešli nehodám,
zraněním osob a hmotným škodám.
Výstraha! Nebezpečí poranění nebo ohrožení života!
Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržení může vést k poškození zdraví, poranění, trvalému
zdravotnímu postižení nebo smrti.
!
Pozor! Nebezpečí úrazu/škody na majetku!
Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržení může vést k poškození, selhání nebo výpadku stroje.
Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
Tento symbol upozorňuje na nebezpečné situace způsobené elektrickým proudem. Při nedodržení těchto
bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí těžkého úrazu nebo smrti. Tyto práce smí provádět pouze
zaškolený kvalifikovaný elektrikář.

Upozornění:
Tento symbol označuje doporučení a informace, jejichž dodržování je nezbytné pro efektivní a bezporuchovou manipulaci se strojem.
1.2 Informace o návodu k obsluze
Tento návod k obsluze popisuje bezpečné a správné
zacházení se strojem. Je bezpodmínečně nutné
dodržovat bezpečnostní upozornění a pokyny, které jsou
v něm uvedeny, a dále místní bezpečnostní předpisy
platné pro danou oblast použití a všeobecné
bezpečnostní předpisy. Před zahájením veškerých prací
se strojem si prostudujte celý návod k obsluze, zejména
6
kapitolu „Bezpečnost“ a veškeré další bezpečnostní
pokyny. Přečtenému textu je nutno porozumět. Tento
návod k obsluze tvoří nedílnou součást stroje. Je třeba
jej uchovávat v bezprostřední blízkosti stroje tak, aby byl
kdykoli k dispozici. Při předávání stroje je třeba vždy
předat i návod k obsluze.
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Všeobecné informace
1.3 Odpovědnost výrobce a poskytované záruky
Veškeré údaje a pokyny uvedené v tomto návodu k
obsluze byly sepsány s ohledem na platné předpisy,
nejlepší dostupnou techniku a naše dlouholeté poznatky
a zkušenosti. Před zahájením jakýchkoli prací se strojem
a na stroji si tento návod k obsluze pečlivě přečtěte!
Za škody a poruchy způsobené nedodržením pokynů
uvedených v tomto návodu k obsluze nepřebírá výrobce
žádnou odpovědnost. Textové a grafické údaje nemusí
nutně odpovídat rozsahu dodávky. Obrázky a grafická
vyobrazení nejsou v měřítku 1:1. V případě zvláštního
provedení, využití možnosti objednání volitelné výbavy
nebo z důvodu nejnovějších technických změn se
skutečný rozsah dodávky může lišit od zde uvedených
informací, pokynů a grafických vyobrazení. V případě
dotazů kontaktujte prosím výrobce. Vyhrazujeme si
právo na technické změny výrobku v rámci zlepšování
jeho užitných vlastností a dalšího vývoje.
1.4 Ochrana autorských práv
S tímto návodem k obsluze je nutno zacházet jako
s důvěrným materiálem. Návod je určen výhradně pro
osoby, které pracují se strojem. Všechny zde uvedené
údaje, texty, výkresy, obrázky a jiná vyobrazení jsou
chráněny ve smyslu zákona o autorských právech a
podléhají dalším průmyslovým ochranným právům.
Jakékoli jejich neoprávněné využití je trestné.
Informace obsažené v tomto návodu k obsluze není bez
písemného svolení výrobce dovoleno předávat
(ani částečně) třetím osobám ani je jakýmkoli způsobem
a v jakékoli formě rozmnožovat, komerčně využívat
nebo sdělovat. Jednání v rozporu s tímto ustanovením
zavazuje k náhradě škody. Další nároky jsou
vyhrazeny. Vyhrazujeme si veškerá práva na uplatnění
průmyslových ochranných práv.
1.5 Prohlášení o záruce
Záruční doba se řídí národními ustanoveními a lze se o
ní informovat na stránkách www.felder-group.com.
1.6 Náhradní díly
!
Pozor! Nebezpečí úrazu/škody na majetku!
Použití nesprávných nebo vadných náhradních dílů může vést k poškození stroje,
chybným funkcím, nebo dokonce k celkovému výpadku stroje.
V případě používání neschválených náhradních dílů
zanikají veškeré nároky zákazníka vůči výrobci, výrobcem
pověřeným osobám, obchodníkům a zástupcům na
záruku, servis a náhradu škody včetně nároků vyplývajících ze zákonné odpovědnosti.

Používejte pouze originální náhradní díly od výrobce.
Upozornění: Originální náhradní díly, které byly schváleny k používání, jsou uvedeny v samostatném
katalogu náhradních dílů, který je přiložen ke stroji.
7
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Všeobecné informace
1.7 Likvidace
Jestliže má být stroj po uplynutí doby životnosti
sešrotován, je třeba všechny součásti roztřídit podle tříd
materiálu, aby byla možná jejich následná recyklace
nebo oddělené sešrotování. Konstrukce stroje je
celoocelová, což usnadňuje třídění.
Tento konstrukční materiál lze kromě toho snadno
likvidovat, nezatěžuje životní prostředí a neohrožuje
bezpečnost personálu. Při likvidaci je nutno dodržovat
mezinárodní předpisy, normy platné v zemi určení a
také všechna příslušná ustanovení týkající se ochrany
životního prostředí.
­
Pozor! Elektroodpad, elektronické součástky, maziva a jiné pomocné materiály podléhají předpisům o
nakládání s nebezpečnými odpady a jejich likvidaci mohou provádět pouze oprávněné odborné firmy!
8
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Bezpečnost
2 Bezpečnost
Stroj byl v době svého vývoje a výroby zkonstruován a
vyroben podle platných a uznávaných pravidel techniky
a je považován za provozně bezpečný.
Mohou s ním však být spojena jistá rizika a nebezpečí
v případě, že s ním budou pracovat osoby bez předep­
sané kvalifikace, nebo že bude používán neodborným
způsobem, nebo v rozporu se svým určením. Kapitola
„Bezpečnost“ podává přehled o všech důležitých
bezpečnostních aspektech optimální ochrany osob a také
bezpečného a bezporuchového provozu stroje.
Kromě toho jsou v dalších kapitolách tohoto návodu
k obsluze uvedeny konkrétní bezpečnostní pokyny pro
předcházení nebezpečným situacím. Tyto pokyny jsou
vždy označeny příslušnými symboly. Navíc je třeba
věnovat pozornost piktogramům, štítkům, značkám a
nápisům nacházejícím se na stroji. Ty se v žádném
případě nesmí odstraňovat a je třeba je udržovat
v čitelném stavu.
2.1 Použití v souladu s určením
Stroj v tomto návodu popsán je určen výhradně k opracování dřeva a dřevu podobně dělitelných materiálů.
Obrábění jiných materiálu než dřeva je přípustné
pouze s písemným souhlasem výrobce. Obrábění jiných
materiálů než dřeva je povoleno pouze s písemným
souhlasem výrobce. Bezpečnost provozu je zaručena
pouze v případě používání stroje v souladu s určením.
Pozor! Jakékoli používání stroje nad rámec jeho určení, popř. zcela jiný způsob používání stroje, jsou
zakázány a jsou považovány za použití v rozporu s určením. Nároky jakéhokoli druhu uplatňované vůči
výrobci, popř. vůči jím zplnomocněným osobám, z důvodu škod vzniklých používáním stroje v rozporu s
určením jsou vyloučeny. Za všechny škody vzniklé v důsledku používání stroje v rozporu s určením ručí
pouze provozovatel.
K používání v souladu s určením patří rovněž přesné
dodržování provozních podmínek, jakož i údajů a
pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
Stroj smí být provozován pouze s díly a originálním
příslušenstvím od výrobce.
2.2 Obsah návodu k obsluze
Každá osoba, která je pověřena prováděním prací na
stroji nebo se strojem, si před začátkem práce musí
přečíst tento návod k obsluze a musí mu porozumět. To
platí i v případě, že tato osoba již dříve s takovým či
podobným strojem pracovala nebo byla pro práci na
stroji vyškolena výrobcem. Znalost obsahu návodu k
obsluze je jedním z předpokladů pro ochranu osob před
případnými riziky a pro předcházení chybám, a je tedy
nezbytná pro bezpečný a bezporuchový provoz stroje.
Provozovateli se doporučuje nechat si od pracovníků
pověřených prováděním prací na stroji nebo se strojem
prokazatelně potvrdit, že se s obsahem návodu k obsluze
seznámili.
2.3 Změny a přestavby stroje
V zájmu prevence rizik a zajištění optimálního výkonu se
na stroji nesmějí provádět žádné změny ani nástavby a
přestavby, které nebyly výslovně povoleny výrobcem.
Všechny piktogramy, štítky, značky a nápisy nacházející
se na stroji je třeba udržovat v dobře čitelném stavu a
jejich odstraňování je zakázáno. Poškozené nebo
nečitelné piktogramy, štítky, značky a nápisy je třeba
neprodleně nahradit.
9
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Bezpečnost
2.4 Odpovědnost provozovatele
Tento návod k obsluze je třeba uchovávat v bezprostřední
blízkosti stroje a osoby, které se strojem pracují, k němu
musí mít trvale přístup. Stroj smí být provozován pouze v
technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu. Před
každým zapnutím stroje je třeba zkontrolovat, zda stroj
nevykazuje zjevné vady a je v pořádku. Pokyny uvedené
v návodu k obsluze je třeba dodržovat v plném rozsahu
a bez omezení! Kromě bezpečnostních upozornění a
pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze je třeba
respektovat a dodržovat i místní předpisy v oblasti
prevence úrazů a všeobecné bezpečnostní předpisy
platné pro oblast použití stroje a také platná ustanovení
na ochranu životního prostředí. Provozovatel a jím
pověřený personál zodpovídají za bezporuchový
provoz stroje a za jednoznačné stanovení pravomocí a
kompetencí při instalaci, obsluze, údržbě a čištění stroje.
Stroj, nástroje a příslušenství je třeba udržovat mimo
dosah dětí.
2.5 Požadavky na personál
Se strojem smí pracovat pouze pověřený a vyškolený
odborný personál. Tento personál musí být poučen o
funkcích stroje a potenciálních rizicích. Za odborný
personál jsou považovány takové osoby, které na
základě svého odborného vzdělání, znalostí a
zkušeností, jakož i znalosti příslušných ustanovení
dokážou posoudit práce, které jsou jim svěřeny, a
rozpoznat možná nebezpečí. Pokud personál potřebné
znalosti nemá, je nutno jej vyškolit. Kompetence pro
práci se strojem (instalace, obsluha, údržba, opravy)
musí být jasně stanoveny a důsledně dodržovány.
Se strojem smí pracovat pouze osoby, od nichž lze
očekávat, že budou svoji práci vykonávat spolehlivě.
Je třeba vyvarovat se jakýchkoli pracovních postupů,
které by mohly ohrozit bezpečnost osob, životního
prostředí nebo stroje. Se strojem zásadně nesmějí
pracovat osoby nacházející se pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků snižujících pozornost. Při výběru personálu je
třeba respektovat specifické předpisy pro věk a profesi
platné v místě použití stroje. Obsluha musí zajistit, aby
se nepovolané osoby zdržovaly v dostatečně velké,
bezpečné vzdálenosti od stroje. Pokud personál zjistí, že
na stroji došlo ke změnám, které by mohly ohrozit
bezpečnost, je o tom okamžitě povinen vyrozumět
provozovatele.
2.6 Bezpečnost práce
Dodržováním bezpečnostních upozornění a pokynů
uvedených v tomto návodu k obsluze lze během práce
se strojem a na stroji předcházet případným újmám na
zdraví a hmotným škodám. Nedodržování těchto pokynů
může mít za následek ohrožení osob a poškození nebo
zničení stroje. V případě nedodržení bezpečnostních
10
upozornění a pokynů uvedených v tomto návodu k
obsluze, předpisů v oblasti prevence úrazů a
všeobecných bezpečnostních ustanovení platných pro
oblast použití stroje jsou vyloučeny jakékoli nároky na
náhradu škody, včetně nároků vyplývajících ze zákonné
odpovědnosti, vůči výrobci nebo jeho zaměstnancům.
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Bezpečnost
2.7 Osobní ochranné prostředky
Při práci se strojem a na stroji je třeba respektovat
následující zákazy:
Osoby s dlouhými vlasy musí používat síťku na vlasy!
Je zakázáno používat rukavice!
Při práci na stroji a se strojem je zásadně třeba nosit:
Ochranný pracovní oděv
Přiléhavý pracovní oděv (s nízkou odolností proti roztržení, bez širokých rukávů).
Obsluha musí odložit prsteny i jiné šperky apod.
Bezpečnostní obuv
Na ochranu před padajícími těžkými díly a uklouznutím na podlaze, která není protiskluzová.
Ochrana sluchu
Jako ochranu proti poškození sluchu.
2.8 Nebezpečí související s provozem stroje
Stroj byl podroben analýze rizik. Konstrukce a provedení
stroje, zakládající se na této analýze, odpovídají
současným technickým požadavkům.
Pokud se stroj používá v souladu s určením, je provozně
bezpečný.
Přesto však i nadále existují jistá zbytková rizika!
Stroj pracuje pod vysokým elektrickým napětím.
Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
Elektrická energie může způsobit velmi vážná zranění. V případě poškození izolace nebo jednotlivých
součástí stroje hrozí smrtelné nebezpečí následkem zasažení elektrickým proudem.
• Před údržbou, čištěním nebo opravou stroj vypněte a
zajistěte proti opětovnému zapnutí.
• Při jakýchkoli pracích na elektrickém zařízení odpojte
stroj od elektrického napětí.
• Neodstraňujte žádná bezpečnostní zařízení ani je
případnými změnami nevyřazujte z provozu.
11
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Bezpečnost
2.9 Zbytková rizika
Výstraha! Nebezpečí poranění!
Nebezpečí poranění! I při dodržení všech bezpečnostních opatření existují při práci
na stroji následující zbytková rizika.
• Nebezpečí poranění při výměně hoblovacích nožů.
• Nebezpečí poranění při kontaktu s otáčejícím se
hoblovacím hřídelem.
• Nebezpečí poranění odmrštěnými obrobky.
12
• Nebezpečí poranění v důsledku zpětného
rázu obrobku (při srovnávání).
• Poškození sluchu v důsledku hlukové zátěže.
• Ohrožení zdraví v důsledku prachové zátěže,
zejména při obrábění bukového a dubového dřeva.
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Prohlášení o shodě
3 Prohlášení o shodě
EG-Prohlášení o shodě
podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG
Tímto prohlašujeme, že níže uvedený stroj splňuje z hlediska své koncepce a konstrukce a v provedení, ve kterém ho
uvádíme do oběhu, základní bezpečnostní a zdravotní požadavky směrnice ES o strojních zařízeních.
Výrobce:
Felder KG
KR-FELDER-STR.1
A-6060 Hall in Tirol
Označení výrobku:
Typové označení:
Srovnávací a tloušťkovací frézka:
Abricht-Dickten-Hobelmaschine
A3-26 / A3-31 / A3-41
Srovnávací frézka:
A3-41-A
Tovární značka:
HAMMER
Byly uplatněny následující směrnice ES:
2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG
Byly použity tyto harmonizované normy:
EN 861 : A3-26 / A3-31 / A3-41
EN 859 : A3-41-A
Zkoušku konstrukčního vzorku provedl:
Fachausschuss Holz
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert
Vollmoellerstraße 11
D-70563 Stuttgart
NB 0392
Doklad o shodě se směrnicí ES o strojních zařízeních:
EG-Osvědčení ES o typové zkoušce č.:
HO 121017: A3-26 / A3-31 / A3-41
HO 121037: A3-41-A
Toto prohlášení o shodě je platné pouze v případě, že je na stroji umístěna evropská značka shody CE.
V případě, že bude stroj bez našeho souhlasu přestavěn nebo na něm budou provedeny změny, pozbývá toto
prohlášení okamžitě platnosti.
Osoba podepsaná pod tímto osvědčením je
zplnomocněna k sestavení technických podkladů.
Hall in Tirol, 1.2.2012
Johann Felder, jednatel FELDER KG
KR-FELDER-STR.1 • A-6060 Hall in Tirol
13
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Technické údaje
4 Technické údaje
4.1 Rozměry a hmotnost
A
D
B
E
C
Obr. 4-1: Rozměry
Stroj
A3-26
A3-31
A3-41
1255 mm
1535 mm
1933 mm
Celková šířka (B)
740 mm
790 mm
890 mm
Pracovní výška - Srovnávací stoly (C)
850 mm
850 mm
850 mm
celková délka srovnávacích stolů (D)
1120 mm
1400 mm
1800 mm
260 mm
310 mm
410 mm
195 kg
240 kg
295 kg
A3-26
A3-31
A3-41
délka
Šířka *)
1160 mm
1410 mm
1810 mm
540 mm
580 mm
770 mm
Výška 1090 mm
1090 mm
1090 mm
255 kg
300 kg
355 kg
Celková délka (A)
Srovnávací šířka v mm (E)
Hmotnost
Stroj včetně obalu
Hmotnost
*) Přepravní šířka je menší než 800 mm. Díky tomu je možná přeprava dveřními otvory.
4.2 Elektrické připojení
Síťové napětí
Jištění - 1x230V
25 A
Jištění - 3x400V
16 A
Spouštěcí charakteristika
14
230/400 ±10 % V
C
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Technické údaje
4.3 Hnací motor
Skutečné hodnoty jsou uvedeny na typovém štítku.
Jednofázový motor
Třífázový motor
Napětí motoru
1x 230 V
3x 400 V
Otáčky motoru
50/60 Hz
50/60 Hz
1,9 kW
–
3,0 kW
3,0 kW
3,0 kW
4,0 kW
IP 55
IP 55
Hnací motor A3-26 S6-40 %*)
Hnací motor A3-31 S6-40 %*)
Hnací motor A3-41 S6-40 %*)
Druh ochrany
*) S6 = 10minutový provozní cyklus s přerušovaným zatížením; 40% = relativní doba zapnutí,, tj. motor smí být po 4 minuty
provozován s uvedeným jmenovitým výkonem a následně musí po dalších 6 minut běžet na volnoběh.
4.4 odsávací příruba
A3- 26
Průměr příruby odsávání
Rychlost proudění vzduchu
A3-31 / A3-41
Vrtací jednotka
100 mm
120 mm
120 mm
20 m/s
20 m/s
20 m/s
Podtlak, min.
740 Pa
740 Pa
855 Pa
Objemový průtok, min. (při 20 m/s)
565 m³/h
814 m³/h
814 m³/h
4.5 Provozní a skladovací podmínky
Provozní teplota/teplota okolí
+10 až +40 °C
Skladovací teplota
–10 až +50 °C
!
Pozor! Nebezpečí úrazu/škody na majetku!
Se strojem pracujte pouze při provozní teplotě/teplotě okolí od +10 do +40 °C.
V opačném případě může dojít k poškození ložisek!
4.6 Emise prachu
Stroj je z hlediska emisí prachu zkontrolován podle
normy DIN 33893. Hodnoty emisí prachu (tj. koncen­
trace prachu na daném pracovišti) zjištěné podle zásad
pro kontrolu emisí prachu u dřevoobráběcích strojů
vydaných odborným výborem pro dřevo, jsou výrazně
nižší než aktuálně platná mezní hodnota pro ovzduší
činící 2,0 mg/m³. Splnění požadavků dokládá modrá
značka „BG-Holzstaubgeprüft“ (testováno německým
profesním sdružením pro dřevo).
15
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Technické údaje
4.7 Emise hluku
U uvedených hodnot se jedná o emisní hodnoty, tj.
hodnoty, které nemusí nutně platit na daném pracovišti.
Přestože existuje souvislost mezi hladinou emisí a
hladinou imisí, nelze z ní zcela spolehlivě vyvodit, zda
je třeba přijmout dodatečná preventivní bezpečnostní
opatření. Faktory, které mohou významným způsobem
ovlivnit okamžitou hladinu imisí na pracovišti, zahrnují
délku působení, charakter pracovního prostoru a další

vlivy okolního prostředí. Přípustné hodnoty na pracovišti
se také mohou lišit stát od státu. Tato informace má
uživateli pomoci lépe odhadnout možná nebezpečí
a rizika. V závislosti na místě montáže a jiných
specifických podmínkách se ovšem hodnoty hlukových
emisí na konkrétním pracovišti mohou od uvedených
hodnot značně lišit.
Upozornění:
Za účelem udržení co nejnižších hlukových emisí vždy používejte dobře nabroušené nástroje.
Zásadně je třeba používat ochranu sluchu. Tato ochrana však v žádném případě nesmí nahrazovat dobře
nabroušené nástroje.
K výše uvedeným emisním hodnotám se přičítá hodnota
nejistoty měření K= 4 dB (A).
4.7.1 Srovnávání
Hladina akustického výkonu podle EN ISO 3746
Chod naprázdno
Obrábění
89,3 dB (A)
100,0 dB (A)
Hodnoty emisí na pracovišti podle EN ISO 11202
Chod naprázdno
84,7 dB (A)
Obrábění
90,3 dB (A)
4.7.2 Hoblování na tloušťku
Hladina akustického výkonu podle EN ISO 3746
Pracovní pozice 1 (na straně vstupu)
Chod naprázdno
89,3 dB (A)
Obrábění
98,5 dB (A)
Hodnoty emisí na pracovišti podle EN ISO 11202
Pracovní pozice 1 (na straně vstupu)
Chod naprázdno
75,2 dB (A)
Obrábění
89,8 dB (A)
Pracovní pozice 2 (na straně výstupu)
16
Chod naprázdno
71,5 dB (A)
Obrábění
89,0 dB (A)
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Technické údaje
4.8 Hoblovací hřídel
Průměr nožové kružnice-Ø
72 mm
Počet nožů
Počet otáček 50/60 Hz
3
5000/6000 min-1
4.9 Srovnávací jednotka
A3-26
A3-31
A3-41
4 mm
4 mm
4 mm
Srovnávací šířka v mm
260 mm
310 mm
410 mm
Délka srovnávacího stolu
540 mm
628/730 mm
880 mm
1120 mm
1400 mm
1800 mm
150 x 750 mm
150 x 1100 mm
150 x 1100 mm
A3-26
A3-31
A3-41
Tloušťkovací šířka
254 mm
304 mm
404 mm
Délka tloušťkovacího stolu 540 mm
540 mm
600 mm
Tloušťkovací výška, min./max.
4/225 mm
4/225 mm
4/225 mm
Možnost podavače
6,5 m/min
6,5 m/min
6,5 m/min
Max. úběr třísek
celková délka srovnávacích stolů
Srovnávací pravítka v mm
Srovnávací pravítko, sklopný
90 až –45°
4.10 Tloušťkovací jednotka

Upozornění:
Maximální úběr třísek je v přímé závislosti na následujících faktorech:
• Šířka obrobku
• Druh dřeva (tvrdé nebo měkké dřevo)
• vlhkost dřeva
• Rychlost posuvu
• Hoblovacího nože (SS, HS, HW)
• výkon motoru stroje
4.11 Vrtacího zařízení
Imbusovým klíčem 8 mm utáhněte dvoučelisťové sklíčidlo
(minimální utahovací moment: 20 Nm).
1–16 mm
vrtací suportu
Výškové přestavení*)
Podélné nastavení*)
200 mm
Hloubkové
130 mm
nastavení*)
135 mm
*) Měřeno od středu hoblovacího hřídele/vrtacího nástroje a od přední hrany krytu vrtací hlavy.
17
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Konstrukce
5 Konstrukce
5.1 Přehled
&
$
%
/
(
#
"
)
!
Obr. 5-1: Přehled
!Stojan s hnacím motorem a převodovkou
"Tloušťkovací jednotka
#Odsávací hubice s odsávacím hrdlem
$Odklopný kryt hoblovacího hřídele
%Srovnávací stůl, na straně výstupu
&Srovnávací pravítko (se zadním krytem hoblovacího hřídele)
/Srovnávací stůl, na straně vstupu
(Hoblovací hřídel s uchycením pro dvoučelisťové sklíčidlo
)Spínací místo
18
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Konstrukce
5.2 Příslušenství
Systémové ruční kolo
Obj. č. 12.1.311
"
digitální odečet protahovací výšky
Obj. č. 01.1.202 (indikace v mm)
Obj. č. 01.2.202 (indikace v palcích)
!
Digitální hodiny se montují do systémového ručního
kolečka pro nastavení výšky tloušťkování, resp. do
systémového ručního kolečka pro nastavení výšky vrtání
(příslušenství - součást suportu vrtací dlabačky).
Pomocí digitálního indikátoru lze provádět nastavení s
přesností na desetiny milimetru.
(viz Viz návod k montáži „digitální odečet protahovací
výšky“)
Obr. 5-2: digitální odečet protahovací výšky
!digitální odečet protahovací výšky
"Systémové ruční kolo
Imbusovým klíčem 8 mm utáhněte dvoučelisťové sklíčidlo
(minimální utahovací moment: 20 Nm).
Obj. č. 500-118
"
!
Dvoučelisťové sklíčidlo se montuje na hoblovací hřídel.
Dvoučelisťové sklíčidlo slouží k upínání vrtacích nástrojů
(viz návod k montáži sklíčidla a spojovacího zařízení).
(viz Viz návod k montáži „Sklíčidlo a spojovací
zařízení“)
Obr. 5-3: Imbusovým klíčem 8 mm utáhněte dvoučelisťové
sklíčidlo (minimální utahovací moment: 20 Nm).
!
!Imbusovým klíčem 8 mm utáhněte dvoučelisťové
sklíčidlo (minimální utahovací moment: 20 Nm).
"Hoblovací hřídel
vrtací suportu/Spojovací zařízení
Obj. č. 501-117
Spojovací zařízení se montuje na vnější stranu stojanu.
Suport pro dlabání podélných otvorů se zavěšuje a
upevňuje do spojovacího zařízení.
(viz k montáži „Sklíčidlo a spojovací zařízení“ a „vrtací
suportu“)
!vrtací suportu
Obr. 5-4: Sklíčidlo a spojovací zařízení
19
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Konstrukce
Pojezdové zařízení
Obj. č. 503-134
Pojezdové zařízení se montuje na stojan stroje.
Díky pojezdovému zařízení je možné stroj bez
problémů a komplikací umístit na požadované
místo.
(Viz návod k montáži „Pojezdové zařízení“)
Obr. 5-5: Pojezdové zařízení
Oj
Obj. č. 500-149
Zvedací oj se zahákne pod západkový plech oje na
pojezdovém zařízení (příslušenství).
Díky zvedací oji a pojezdovému zařízení lze se strojem
snadno manipulovat i na velmi malém prostoru (viz návod k montáži zvedací oje).
(Viz návod k montáži „Oj“)
Obr. 5-6: Oj
Montážní sada HAMMER k prodloužení stolu
Obj. č. 500-157 (260 mm)
Obj. č. 500-102 (310 mm)
Obj. č. 500-151 (410 mm)
!
Prodloužení stolu
500-101 (400x150 mm)
500-151 (800x150 mm)
"
Obr. 5-7: Prodloužení stolu
20
Prodloužení stolu se montuje na srovnávací stoly. Slouží
k bezpečnému pokládání dlouhých obrobků. Umožňuje
prodloužení stolu o 400, popř. 800 mm.
(Viz návod k montáži „Prodloužení stolu“)
!Prodloužení stolu
"Upevňovací sada pro prodloužení
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Konstrukce
5.3 Typový štítek
Typový štítek je umístěn na zadní straně stroje.
!Typový štítek
!
Obr. 5-8: Uspořádání typového štítku
KR-FELDER-STR.1
A - 6060 HALL in Tirol
AUSTRIA
Tel.: 0043 (0)5223 / 45 0 90
Tax.: 0043 (0)5223 / 45 0 99
[email protected] / www.hammer.at
TYPE :
NR.
:
V:
KW:
PH:
HZ:
A:
Baujahr / year of constr. / annee de constr. :
Motordaten:
Na typovém štítku jsou uvedeny tyto údaje:
• Typové označení
• Číslo stroje
• Napětí
• Fáze
• Frekvence
• Výkon
• Proud
• Rok výroby
• Informace o výrobci
Obr. 5-9: Typový štítek
21
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Konstrukce
5.4 Ochranná zařízení
5.4.1 Bezpečnostní koncový spínač
Hoblovací hřídel se otáčí pouze pokud je koncový
vypínač aktivován v příslušné poloze srovnávacích stolů
a odsávací hubice.
!Koncový spínač pro srovnávací stoly
!
Obr. 5-10: Bezpečnostní koncový spínač
5.4.2 Odklopný kryt hoblovacího hřídele
!
"
#
$
Můstkovou ochranou se při srovnávání zakrývá hoblovací
hřídel.
!Stavěcí šroub (Výškové přestavení)
"Rameno můstkové ochrany
#Ochranná lišta
$Aretační šroub (Nastavení šířky)
Obr. 5-11: Odklopný kryt hoblovacího hřídele

22
Upozornění: Nastavení ochranného krytu pracovní části hřídele je popsáno pod příslušnými pracovními
postupy.
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Konstrukce
5.4.3 Zadní kryt hoblovacího hřídele
!
"
#
Zadní kryt hoblovací hřídele zakrývá při srovnávání
nepracovní část hoblovací hřídele za dorazem. Zadní
kryt hoblovací hřídele je upevněn na zadní straně srovnavacího prvítka.
Zadní kryt hoblovacího hřídele je z důvodu lepší stabilizace pravítka vybaven dodatečným upínáním.
!Hoblovací pravítko
"Kryt
#Aretační šroub
Obr. 5-12 Zadní kryt hoblovacího hřídele
5.4.4 Zarážky proti zpětnému rázu
!
Pojistky proti zpětnému úderu zabraňují při tloušťkování
tomu, aby byl obrobek odmrštěn zpět.
!Zarážky proti zpětnému rázu
Obr. 5-13: Zarážky proti zpětnému rázu

Upozornění: Tuto funkci zajistí pouze dokonale funkční pojistky proti zpětnému rázu (tj. ostré, s lehkým
chodem)! Viz kapitola >10.3.1 Kontrola/čištění pojistek proti zpětnému rázu<
5.4.5 Kryt vrtací hlavy
Kryt vrtací hlavy zakrývá dvoučelisťové sklíčidlo na
hoblovacím hřídeli.
!Kryt vrtací hlavy
!
Obr. 5-14: Kryt vrtací hlavy
23
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Konstrukce
5.5 Ovládací a indikační prvky
!Řadicí páka
#
• Poloha O: (Vytáhněte)
Srovnávání, Spárování, Zkosení hran/Srážení hran,
vrtání a delší prodleva
• Poloha I: Hoblování na tloušťku
"Systémové ruční kolo
výškové přestavení na tloušťkovací jednotce
(průchodná výška při tloušťkování)
$
#Excentr (Srovnávání)
"
Výškové přestavení na výstupním srovnávacím stole
(strana odběru)
%
&
!
$Upínací páka
/
upínací páka výstupního srovnávacího stolu
(
%Zelené tlačítko
zapnutí stroje
&Červené tlačítko
Obr. 5-15: Ovládací a indikační prvky
zastavení stroje v nouzovém případě a vypnutí stroje
/stupnice (Hoblování na tloušťku)
údaj protahovací výšky
)
(Upínací páka
upevnění tloušťkovacího stolu
)stupnice (Srovnávání)
údaj o úběru třísek u vstupního srovnávacího stolu
BL
BM
BLUpínací páka
BN
BMOtočný regulátor (Srovnávání)
upínací páka vkládacího srovnávacího stolu
nastavení výšky vstupního srovnávacího stolu
BNHlavní vypínač (je-li k dispozici)
Obr. 5-16: Ovládací a indikační prvky
24
• Poloha 0: síťové napětí vypnuto
• Poloha I: Síťové napětí zapnuto
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Nastavení a příprava
6 Nastavení a příprava
6.1 Bezpečnostní pokyny
Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
Během přepravy a také při nakládce a vykládce hrozí nebezpečí poranění padajícími díly.
!
Pozor! Nebezpečí úrazu/škody na majetku!
Nesprávnou a neodbornou přepravou se stroj může poškodit nebo zničit.
Proto je zásadně třeba dodržovat následující
bezpečnostní pokyny:
• Pod zvednutými břemeny se nikdy nesmějí
nacházet osoby.
• Stroj přemísťujte vždy s největší péčí a opatrností.
• Používejte pouze vhodné vázací prostředky a
zvedací zařízení s dostatečnou nosností.
• Stroj nesmí být za účelem přepravy nikdy zvedán za
vyčnívající součásti (např. za srovnávací stoly).
• Při přepravě vždy zohledněte těžiště stroje
(nebezpečí překlopení).
• Zajistěte stroj proti sklouznutí do strany.
• Lana, popruhy a jiná zvedací zařízení musí být
vybavena bezpečnostními háky.
• Nepoužívejte natržená nebo odřená lana.
• Lana ani popruhy nesmějí být zauzlované.
• Lana ani popruhy nesmějí přijít do styku s ostrými
hranami.
• Stroj přepravujte co nejšetrněji, abyste předešli
možným škodám.
• Zamezte mechanickým otřesům.
Při zámořské přepravě musí být stroj neprodyšně
zabalen a chráněn proti korozi (pomocí sušicího
prostředku).
6.2 Přeprava
!
Pozor! Nebezpečí úrazu/škody na majetku!
Při přepravě stroje vždy postupujte podle pokynů v přiloženém návodu k přepravě popř. Montážním
návodu! Stroj nesmí být zvedán za srovnávací stoly. Lana, popruhy a řetězy připevňujte pouze ke
stojanu stroje.
Není-li smluvně dohodnuto jinak, dodává se stroj na
paletě, rozložený na jednotlivé díly.
Přeprava stroje se uskutečňuje se zavřenými a zajištěnými
srovnávacími stoly.
Obr. 6-1: Zvedání za srovnávací stoly je zakázáno!
25
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Nastavení a příprava
Stroj lze přepravovat jeřábem, vidlicovým
vysokozdvižným vozíkem, zvedacím vozíkem nebo
pomocí
pojezdového zařízení.
Při přepravě vidlicovým vysokozdvižným vozíkem nebo
zvedacím vozíkem přišroubujte ke stojanu přepravní
pomůcku (na přání).
(­viz k montáži „Přepravní úchyty“).
M 10 x 55
!Přepravní úchyty
!
Obr. 6-2: přeprava zvedacím vozíkem
Výstraha! Nebezpečí poranění!
Po přepravě přepravní úchyty okamžitě odstraňte.

Upozornění: Jednoduchá přeprava stroje je možná pomocí pojezdového zařízení a tažné oje
(příslušenství).
Pojezdové zařízení se montuje na stojan stroje.
(viz k montáži „Pojezdové zařízení“ a „Oj“)
!Pojezdové zařízení
"Oj
"
!
Obr. 6-3: Přeprava pomocí pojezdového zařízení
26
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Nastavení a příprava
6.3 Přejímka dodávky
Ihned po obdržení stroje je třeba zkontrolovat, zda je
dodávka úplná a zda nebyla při přepravě poškozena. V
případě zjevného poškození při přepravě dodávku
nepřejímejte nebo ji převezměte pouze s výhradou. Rozsah škody vyznačte na přepravních dokladech/
dodacím listu přepravce. Zahajte reklamační řízení.
Vady, které nezjistíte okamžitě, reklamujte neprodleně
po jejich zjištění, protože nároky na náhradu škody lze
uplatnit pouze v reklamační lhůtě.
6.4 Obal
Pokud nebyla sjednána dohoda o zpětném převzetí
obalu, roztřiďte obalové materiály podle druhu a velikosti
a zajistěte jejich další využití nebo recyklaci.
Pozor! Obalové materiály vždy ekologicky zlikvidujte podle platných místních předpisů pro likvidaci
odpadu. Případně se obraťte na některou z recyklačních společností.

Upozornění: Chraňte životní prostředí! Obalové materiály jsou cenné suroviny a lze je v mnoha případech
dále využít nebo účelně upravit a recyklovat.
6.5 Skladování
Balíky ponechejte až do montáže/instalace uzavřené a
skladujte je v souladu se značkami o způsobu uložení a
skladování umístěnými na vnější straně obalu.
Při skladování dodržujte následující pravidla:
• Neskladujte na nechráněném stanovišti.
• Skladujte v suchém a bezprašném prostředí.
• Nevystavujte agresivním prostředkům.
• Chraňte před slunečním zářením.
• Zamezte mechanickým otřesům.
• Skladovací teplota: –10 až +50 °C
• Max. vlhkost vzduchu: 60 %
• Chraňte balení před velkými teplotními výkyvy
(tvorba kondenzátu)
• Všechny nezakryté části stroje naolejujte (ochrana
proti korozi)
• Při delším skladování (> 3 měsíce) naolejujte všechny
nezakryté součásti stroje (ochrana proti korozi)
Pravidelně kontrolujte celkový stav všech dílů a obalu.
V případě potřeby opravte nebo obnovte konzervaci.
• Při skladování ve vlhkém prostředí musí být stroj
neprodyšně zabalen a chráněn proti korozi
(pomocí sušicího prostředku)
• Při delším prostoji nastavte páku převodovky do polohy „0“.
27
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsluha
7 Obsluha
7.1 Bezpečnostní pokyny
Výstraha! Nebezpečí poranění! Nesprávná a neodborná montáž a instalace může vést k těžké újmě na
zdraví nebo škodám na majetku. Tyto práce proto smí provádět pouze pověření a poučení pracovníci, kteří
jsou dobře obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy.
• Zajistěte dostatečný prostor pro volný pohyb. V
případě nedostatečné vzdálenosti od sousedních
strojů, stěn nebo jiných pevných předmětů představují
nuceně vedené obrobky při tloušťkovacím hoblování
možný zdroj nebezpečí.
• Dbejte na udržování pořádku a čistoty na pracovišti
Uvolněné nebo volně položené součástky a nástroje
mohou způsobit úraz!
• Nainstalujte bezpečnostní zařízení podle předpisů a
zkontrolujte, zda jsou funkční.
Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
Na elektrických zařízeních může pracovat pouze kvalifikovaný odborný personál, který je přitom povinen
dodržovat bezpečnostní předpisy.
Před montáží a instalací zkontrolujte, zda je stroj
kompletní a v bezvadném technickém stavu.
Výstraha! Nebezpečí poranění! Neúplný, vadný nebo poškozený stroj může způsobit vážnou újmu na
zdraví nebo škody na majetku. Montujte a instalujte pouze zcela neporušený stroj (a jeho součásti).
!
Pozor! Nebezpečí úrazu/škody na majetku!
Se strojem pracujte pouze při provozní teplotě/teplotě okolí od +10 do +40 °C.
V opačném případě může dojít k poškození ložisek!
7.2 Instalace
Požadavky na místo instalace stroje:
• Provozní teplota/teplota okolí: +10 až +40 °C
• Dostatečná stabilita a nosnost pracovní plochy
• Pracoviště musí být dostatečně osvětlené
• Je třeba zajistit stínění nebo dostatečnou vzdálenost
od sousedních pracovišť
Pro účely obsluhy a údržby/opravy musí být stroj
instalován ve vzdálenosti nejméně 500 mm od stěny
rovnoběžné se směrem obrábění (rozměr „X”) (rozměr
„X“)
X
Obr. 7-1: Potřeba místa
28
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsluha
1. Stroj přepravujte na místo instalace podle údajů uvedených v kapitole „Přeprava“ a v přiloženém
návodu k přepravě, resp. v návodu k montáži.
2. Stroj může být k podlaze přišroubován pomocí
přepravních úhelníků.
!
!Připevňovací kotvy
3. Veškeré nezakryté části stroje zbavte antikorozních
prostředků.
Obr. 7-2: Připevnění k podlaze
4. Namontujte přídržnou kolejnici můstkové ochrany:
- Rameno můstkové ochrany: připevnění ke srovnávacímu stolu pomocí imbusových šroubů.
- Povolte aretační šroub.
- Ochranná lišta: navlečte do ramene můstkové ochrany
- Utáhněte aretační šroub.
! $
#
"
Obr. 7-3: Odklopný kryt hoblovacího hřídele
$ "!
17 mm
#
!Rameno můstkové ochrany
"Šrouby s vnitřním šestihranem
#Ochranná lišta
$Aretační šroub
5. Namontujte hoblovací doraz
• Upevňovací lištu připevněte ke srovnávacímu stolu
pomocí přiložených šroubů a podložek.
• Nastavení vzdálenosti: 17 mm
(Toto nastavení musí být velmi přesné.)
• Pevně utáhněte matice.
!Šrouby
"Distanční podložky
#Lišta
$Matice
Obr. 7-4: Namontujte hoblovací doraz
29
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsluha
7.3 odsávací příruba
!
Pozor!
Stroj musí být připojen k odsávacímu zařízení.
Odsávací hadice musí být vyrobeny z obtížně hořlavého a elektricky vodivého materiálu! Používejte proto
pouze originální odsávací hadice HAMMER!
Pro zabránění usazování prachu ve stroji je zapotřebí
použít odsávací zařízení s dostatečnou kapacitou!
Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte, zda je
odsávací zařízení v bezporuchovém stavu.
Požadavky na odsávací zařízení, popř. odsávací hadice:
• Odsávací výkon musí zajistit požadovaný podtlak a
požadovanou rychlost proudění vzduchu
(viz technické údaje)
• Odsávací zařízení připojte ke stroji tak, aby se
nuceně zapínalo současně se strojem.
• Odsávací hadice musí být vodivé a uzemněné
proti elektrostatickému výboji.
Obr. 7-5: Průměr příruby odsávání
30
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsluha
7.4 Elektrické připojení
Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
Na elektrických zařízeních může pracovat pouze kvalifikovaný odborný personál, který je přitom povinen
dodržovat bezpečnostní předpisy.

Upozornění: Bez výslovného souhlasu servisního oddělení společnosti HAMMER se nesmí spínací skříňka
na stroji otevírat. V případě nedodržení tohoto zákazu zanikají veškeré nároky vyplývající ze záruky.
• Stroj musí být uzemněn ochranným vodičem.
• Kolísání napětí v elektrické síti nesmí překročit ±10 %
• Přívod proudu musí být chráněn proti poškození (např.
pancéřovou trubkou)
• Připojovací kabel musí být veden tak, aby se v
žádném místě nelámal ani neodíral a nehrozilo
nebezpečí, že o něj někdo zakopne.
• Jištění: Spouštěcí charakteristika C
Třífázový motor: 16 A,
Jednofázový motor: 25 A,
• Připojovací kabel minimálně
Třífázový motor: 5x 2,5
Jednofázový motor: 3x 2,5
Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Před připojením stroje k napájení porovnejte data
uvedená na typovém štítku s daty elektrické sítě. Stroj připojte pouze v případě, že se údaje shodují.
Napájecí zdroj musí mít vhodnou zásuvku (u třífázového motoru CEE).
7.4.1 Jednofázový motor
Napájecí kabel stroje se dodává s volným koncem, tj.
bez zástrčky.
Zákazník musí napájecí kabel vybavit zástrčkou odpovídající předpisům v zemi použití stroje a vhodnou pro
napájení elektrickým proudem.
7.4.2 Třífázový motor
• Připojte zástrčku stroje k napájecímu zdroji.
• Stroj krátce zapněte.
• Při doběhu motoru zkontrolujte směr otáčení.
• V případě, že je třeba směr otáčení změnit, zaměňte
dvě fáze přívodního kabelu.
Obr. 7-6: Otáčení
31
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Nastavení a příprava
8 Nastavení a příprava
8.1 Bezpečnostní pokyny
Výstraha! Nebezpečí poranění! Nesprávný a neodborný postup při nastavování a přípravě stroje může
vést k těžké újmě na zdraví nebo škodám na majetku. Tyto práce proto smí provádět pouze pověření
a poučení pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny
bezpečnostní předpisy.
• Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
• Před začátkem práce zkontrolujte, zda je stroj
kompletní a v technicky bezvadném stavu.
• Zajistěte dostatečný prostor pro volný pohyb.
• Dbejte na udržování pořádku a čistoty na pracovišti
Uvolněné nebo volně položené součástky a nástroje
mohou způsobit úraz!
• Nainstalujte bezpečnostní zařízení podle předpisů a
zkontrolujte, zda jsou funkční.
Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
Na elektrických zařízeních může pracovat pouze kvalifikovaný odborný personál, který je přitom povinen
dodržovat bezpečnostní předpisy.
8.2 Nastavte úběr třísek
!
Nastavení úběru třísek se provádí na vstupním
srovnávacím stole.
"
Pohybujte pákou, dokud se na stupnici
neukáže požadovaná hodnota
!stupnice
"Stavěcí páky
Obr. 8-1: Nastavte úběr třísek

32
Upozornění:
Maximální úběr třísek je v přímé závislosti na následujících faktorech:
• Šířka obrobku
• Druh dřeva (tvrdé nebo měkké dřevo)
• vlhkost dřeva
• Rychlost posuvu
• Hoblovacího nože (SS, HS, HW)
• výkon motoru stroje
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Nastavení a příprava
8.3 Nastavení spáry
Výstupní srovnávací stůl je ze závodu nastaven tak,
že při délce obrobku 2 m získává hoblovaná plocha
mírně konkávní zakřivení o hloubce cca 0,2 až 0,5 mm
(standardní nastavení). V případě zvláštních požadavků
(výrazné konvexní nebo konkávní zakřivení nebo zcela
rovná plocha) je třeba upravit polohu výstupního srovnávacího stolu vůči řezné kružnici nože:
• srovnávací stůl nad řeznou kružnicí nože:
výrazná dutá spára
• srovnávací stůl v jedné rovině s řeznou kružnicí nože:
rovná plocha
• srovnávací stůl pod řeznou kružnicí nože:
výrazná ostrá spára
Pozor! Nebezpečí poranění!
Hoblovací nože jsou ostré jako břitva. Při manipulaci s hoblovacími noži si počínejte obezřetně,.
zejména při ručním otáčení hoblovacího hřídele.
Nastavení spáry na hoblované ploše se provádí na
výstupním srovnávacím stole.
Potřebné nástroje:
Plochý klíč 17 mm / 13 mm
"
1. Stroj vypněte a zajistěte proti opětovnému zapnutí.
2. Povolte aretační šroub.
(Plochý klíč 13 mm)
3. Excentr: otáčejte, dokud nedosáhnete požadované
výšky srovnávacího stolu
(Plochý klíč 17 mm)
4. Utáhněte svěrný šroub.
(Plochý klíč 13 mm)
5. Nastavení pomocí šablony.
!
!Aretační šroub
"Excentr
Obr. 8-2: Nastavení spáry
10
1m
5
0
m
10 5 0
Kontrola nastavení spáry na hoblované ploše:
1. Šablonu zhotovte podle vedlejšího obrázku.
2. Šablonu u „0“ nasaďte na hranu výstupního
srovnávacího stolu.
3. Ručně otáčejte hoblovací hřídelí.
4. Hoblovací nůž by měl šablonu unášet o 2 až 3 mm.
(běžné nastavení)
10 5 0
10 5 0
10 5 0
Obr. 8-3: Kontrola nastavení spáry na hoblované ploše
33
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Nastavení a příprava
8.4 Pryžované podávací a odebírací válce
8.4.1 Nastavení úhlu
1. Po vypnutí stroje.
2. Povolte upínací páku.
3. Požadovaný úhel nastavte na stupnici mezi 90° a 45°.
4. Upněte upínací páku.
!
!stupnice
"Upínací páka
"
Obr. 8-4: Pryžované podávací a odebírací válce
8.4.2 Posunutí paralelního dorazu
!
!
Obr. 8-5: Přesunutí hoblovacího dorazu
34
Přizpůsobení šířce obrobku:
1. Po vypnutí stroje.
2. Povolte šrouby s rýhovanou hlavou.
3. Posun srovnavacího prvítka do požadované polohy.
4. Utáhněte šrouby s rýhovanou hlavou.
!Šroub s rýhovanou hlavou
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Nastavení a příprava
8.5 Nastavení výšky tloušťkování
Nastavení úběru třísek se provádí na tloušťkovacím stole:
1. Po vypnutí stroje.
2. Změřte tloušťku obrobku.
3. Povolte upínací páku.
4. Systémovým ručním kolečkem nastavte požadovaný
rozměr: Tloušťka obrobku bez úběru materiálu.
5. Upněte upínací páku.
!
"
#
!Systémové ruční kolo
"stupnice
#Upínací páka
Obr. 8-6: Nastavení výšky tloušťkování


Upozornění:
Za účelem kompenzace vůle v závitu nastavujte tloušťkovací stůl zdola nahoru.
K přesnějšímu nastavení výšky tloušťkování použijte digitální hodiny (příslušenství).
(viz Viz návod k montáži „digitální odečet protahovací výšky“).
Upozornění:
Maximální velikost třísky v rámci jedné operace činí 4 mm. Při obrábění načisto činí maximální velikost
třísky 1 mm. Maximální úběr třísek je v přímé závislosti na následujících faktorech:
• Šířka obrobku
• Druh dřeva (tvrdé nebo měkké dřevo)
• vlhkost dřeva
• Rychlost posuvu
• Hoblovacího nože (SS, HS, HW)
• výkon motoru stroje
35
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Nastavení a příprava
8.6 Nastavení vrtacího suportu
!
"
#
$
%
• Výškové přestavení – plynule systémovým ručním
kolečkem
• Podélné nastavení – pákou obsluhovanou jednou
rukou
• Hloubkové nastavení – pákou obsluhovanou jednou
rukou
• Omezení hloubky vrtání – hloubkovým dorazem
• Omezení délky vrtání – oběma podélnými dorazy
• Upnutí obrobku ke stolul – otočným přidržovačem
!Otočný upínák
"Páka ovládaná jednou rukou
#Délková pravítka
$Systémové ruční kolo
%Hloubkový doraz
Obr. 8-7: Nastavení vrtacího suportu

36
Upozornění: K přesnému nastavení výšky vrtání použijte digitální hodiny (příslušenství)
(Viz návod k montáži „digitální odečet protahovací výšky“).
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Nastavení a příprava
8.7 Přetavení ze srovnávání na protahování
!
#
#
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Posuňte doraz hoblovky zcela dopředu.
Viz kapitola >8.4 Pryžované podávací a odebírací
válce<
3. Povolte a vytáhněte svěrací páku.
4. Odklopte srovnávací stoly a dbejte na to, aby západka správně zapadla.
!Hoblovací pravítko
"Upínací páka
#Srovnávací stoly
$Blokovací západka
"
Obr. 8-8: Odklopení srovnávacích stolů
5. Uvolněte odsávací hadici od odsávací hubice
6. Otočení odsávací hubice nahoru
Dbejte na to, aby odsávací hubice správně zapadla
do příslušné polohy.
7. Připojte odsávací hubici v místě odsávacího hrdla ke
vhodnému odsávacímu zařízení.
Viz kapitola >7.3 odsávací příruba<
KLICK
%odsávací hubice
%
$
Obr. 8-9: Otočení odsávací hubice nahoru

Upozornění:
Bezpečnostní koncový spínač přerušil elektrický obvod.
Hoblovací hřídel se proto může rozběhnout pouze tehdy, jsou-li srovnávací stoly zavřeny nebo je-li skopen
odsávací kryt.
37
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Nastavení a příprava
8.8 Přestavba z tloušťkovací na srovnávací frézu
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Povolte upínací páku.
3. Pomocí systémového ručního kolečka umístěte
tloušťkovací stůl nejméně 200 mm pod hoblovací
hřídel.
4. Upněte upínací páku.
!
"
#
!Systémové ruční kolo
"stupnice
#Upínací páka
Obr. 8-10: Silné podložky
5. Uvolněte odsávací hadici od odsávací hubice.
6. Odsávací hubici sklopte dolů.
7. Povolte západku/přiklopte srovnávací stoly k sobě.
$odsávací hubice
%Blokovací západka
$
%
Obr. 8-11: Odsávací hubici sklopte dolů.
8. Upínací páku zatlačte dovnitř a zaaretujte.
7. Připojte odsávací hubici v místě odsávacího hrdla ke
vhodnému odsávacímu zařízení.
Viz kapitola >7.3 odsávací příruba<
&Upínací páka
&
Obr. 8-12: Srovnávací stoly

38
Upozornění:
Bezpečnostní koncový spínač přerušil elektrický obvod. Hoblovací hřídel se proto může rozběhnout pouze
tehdy, jsou-li srovnávací stoly zavřeny nebo je-li skopen odsávací kryt.
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Nastavení a příprava
8.9 Přestavba vrtací jednotky
8.9.1 Montáž vrtacího suportu
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Je-li třeba, namontujte spojovací zařízení (součást
příslušenství). Je-li třeba, namontujte dvoučelisťové
sklíčidlo (příslušenství).
(viz montážní návod „Sklíčidlo a spojovací zařízení“)
3. Oba dva srovnávací stoly museí být odklopeny a
zajištěny blokovacími západkami.
(Pozice „Hoblování na tloušťku“)
4. Zafixujte vrtací stůl:
• hloubku nastavte do nejzazší polohy a
• podélné nastavení zafixujte ve střední poloze.
5. suport vrtací dlabačky zavěste do upevňovacího čepu.
6. Upevněte suport pomocí matic.
7. Vrtací suport připojte v místě odsávacího hrdla ke
vhodnému odsávacímu zařízení.
Viz kapitola >7.3 odsávací příruba<
!
"
!Záchytný čep
"Matice
#Odsávací hrdlo
#
Obr. 8-13: Montáž vrtacího suportu
8.9.2 Upněte vrtací nástroj.
"
!
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. K otevření dvoučelisťového sklíčidla použijte imbusový
klíč 8 mm.
3. Přípustný vrtací nástroj upněte po celé délce sklíčidla.
Viz kapitola >9.6 Vrtání<
4. K utažení dvoučelisťového sklíčidla použijte imbusový
klíč 8 mm (minimální utahovací moment činí 20 Nm).
!Imbusový klíč 8 mm
"Vrtací nástroj
Obr. 8-14: Upněte vrtací nástroj.
39
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Nastavení a příprava
8.10 Přestavba z vrtání na srovnávací nebo tloušťkovací hoblování
"
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Uvolnění vrtacího nástroje:
• Imbusovým klíčem 8 mm otevřete dvoučelisťové
sklíčidlo.
• Vyjměte vrtací nástroj ze sklíčidla
!
!Vrtací nástroj
"Imbusový klíč
3. Demontáž vrtacího suportu:
• Uvolněte odsávací hadici z odsávacího hrdla
• Zafixujte vrtací stůl:
- hloubku nastavte do nejzazší polohy a
- podélné nastavení zafixujte ve střední poloze.
• Povolte matice.
• Odeberte vrtací suport.
4. Je-li třeba, proveďte přestavbu na srovnávací nebo
tloušťkovací frézu.
Obr. 8-15: Uvolnění vrtacího nástroje
#Matice
$Odsávací hrdlo
#
$
Obr. 8-16: Demontáž vrtacího suportu
40
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsluha
9 Obsluha
9.1 Bezpečnostní pokyny
Výstraha! Nebezpečí poranění! Nesprávná a neodborná obsluha může mít za následek těžkou újmu na
zdraví nebo škody na majetku. Tyto práce proto smí provádět pouze pověření a poučení pracovníci, kteří
jsou dobře obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy.
Před zahájením prací
• Před začátkem práce zkontrolujte, zda je stroj
kompletní a v technicky bezvadném stavu.
• Zajistěte dostatečný prostor pro volný pohyb.
• Dbejte na udržování pořádku a čistoty na pracovišti.
Uvolněné nebo volně položené součástky a nástroje
mohou způsobit úraz!
• Správně nastavte oba srovnávací stoly.
• Kombinované pravítko nastavte na šířku obrobku a
zablokujte ho.
• Podle předpisů nainstalujte můstkovou ochranu a
zadní kryt hoblovacího hřídele a zkontrolujte jejich
funkčnost.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny hoblovací nože ostré
(minimalizace nebezpečí zpětného rázu).
• Zkontrolujte, zda jsou na hoblovacím hřídeli pevně
dotaženy všechny svěrací šrouby klínových lišt (minimální utahovací moment činí 15 Nm).
• Zkontrolujte, zda jsou jednotlivé pojistky proti
zpětnému rázu volně pohyblivé a po zvednutí se opět
vrátí do výchozí polohy.
• Nainstalujte předepsané odsávací zařízení
a zkontrolujte jeho funkčnost.
• Obrábějte pouze obrobky, které lze bezpečně upnout
a vést.
• Pečlivě zkontrolujte, zda obrobky neobsahují cizorodé
předměty (např. hřebíky, šroubky), které by mohly
nepříznivě ovlivnit obrábění.
• Podepřete obrobky, které mají být obráběny a jsou
delší než srovnávací stůl, na vstupní i výstupní straně
(např. prodloužením stolu, podvalníky).
• Zkontrolujte, zda nástroj běží volně.
• Dbejte na správný směr otáčení hoblovací hřídele.
• Mějte po ruce pomůcky pro obrábění krátkých a úzkých obrobků (např.: Dřevo pro posouvání obrobku,
Posuvný blok; viz HAMMER-katalog příslušenství).
• Před zapnutím vždy zkontrolujte, zda se v
bezprostředním okolí stroje nezdržují další osoby.
Při práci na stroji a se strojem je zásadně třeba nosit:
• Přiléhavý pracovní oděv (s nízkou odolností proti
roztržení, bez širokých rukávů). Obsluha musí odložit
prsteny i jiné šperky apod.
• Bezpečnostní obuv – Na ochranu před padajícími
těžkými díly a uklouznutím na podlaze, která není
protiskluzová.
• Ochrana sluchu – Jako ochranu proti poškození sluchu.
Během provozu
• Nikdy nepokládejte ruce na obrobek nad hoblovací
hřídel.
• Při výměně obrobku nebo v případě poruchy stroj
vždy nejprve vypněte a zajistěte proti opětovnému
zapnutí.
• Ochranná a bezpečnostní zařízení během provozu
nevypínejte, neobcházejte ani nevyřazujte z činnosti.
Při práci se strojem a na stroji je třeba respektovat
následující zákazy:
• Osoby s dlouhými vlasy musí používat síťku na vlasy!
• Je zakázáno používat rukavice!
41
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsluha
9.2 Zapnutí

Upozornění: Stroj smí být zapnut pouze v případě, že jsou splněny nezbytné předpoklady a byly vykonány přípravné práce k provedení dané operace. Před zapnutím stroje si proto přečtěte pokyny ohledně jeho
nastavení, přípravy a obsluhy (viz příslušná kapitola).
1. Připojte stroj k elektrické síti.
2. Odjistěte a zapněte hlavní vypínač (poloha „I“),
pokud je součástí výbavy.
3. Pouze u střídavého proudu:
• Stiskněte a podržte stisknuté zelené tlačítko na
ovládacím panelu.
• Jakmile stroj dosáhne maximálních otáček,
tlačítko pusťte.
U třífázových motorů:
• Stiskněte a pusťte zelené tlačítko na ovládacím
panelu.
"
!
!Hlavní vypínač
"Zelené tlačítko - ZAP
Obr. 9-1: Zapnutí
!
Pozor! Nebezpečí úrazu/škody na majetku!
Neodborná obsluha může vést k poškození stroje.
Stisknutí zeleného tlačítka je během provozu zakázáno!
9.3 Vypnutí / Zastavení v nouzovém případě
1. Stiskněte a pusťte červené tlačítko.
Stroj se okamžitě zastaví.
2. Pokud je součástí výbavy, vypněte hlavní vypínač
(poloha „O“) a zajistěte jej.
3. Přerušte připojení k elektrické síti.
!Červené tlačítko - VYP
"Hlavní vypínač
!
"
Obr. 9-2: Vypnutí
42
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsluha
9.4 Srovnávání

Upozornění: Při srovnávacím hoblování se zarovnávají nepravidelné povrchy na obrobcích do
jedné roviny. Obrobky se vedou přes hoblovací hřídel a obrábějí se pouze na spodní straně.
Hoblovací hřídel se otáčí proti směru posuvu obrobku.
9.4.1 Pracovní pozice
Během práce zaujměte vždy pracovní pozici podle
obrázku.
Obr. 9-3: Pracoviště/pracovní pozice
9.4.2 Rozměry obrobku
délka
Šířka
Tloušťka
pod 250 mm:
pracujte pouze se speciálním přípravkem (např.: Dřevo pro posouvání obrobku)
nad 1500 mm:
pracujte pouze s prodloužením stolu nebo ve spolupráci s další osobou.
max. 260 mm / 310 mm / 410 mm (v závislosti na vybavení)
min. 10 mm
Pozor! Nebezpečí poranění!
U obrobků menších než 10 mm se může obrobek při větším úběru třísek
(4 mm) roztrhnout. Konečná tloušťka hotového ohoblovaného obrobku nesmí být menší než 6 mm!
9.4.3 Povolené a zakázané pracovní postupy
Se srovnávací jednotkou jsou povoleny pouze následující
pracovní postupy:
• Srovnávání široké strany obrobku.
• Spárování úzké strany obrobku.
• Zkosení úzké strany obrobku.
• Srážení hran obrobku.
Se srovnávací jednotkou jsou zásadně zakázány
následující pracovní postupy:
• Sousledné hoblování (směr otáčení hoblovacího
hřídele je stejný jako směr posuvu).
• Osazovací obrábění (obrobek se neobrábí po celé
délce).
• Srovnávání obrobků se silným vyklenutím.
• Frézování drážek na konci hoblovací hřídele.
43
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsluha
9.4.4 Srovnávání - Obrobky do tloušťky 75 mm
!
#
"
Obr. 9-4: Odklopný kryt hoblovacího hřídele
!Stavěcí šroub
"Aretační šroub
#Ochranná lišta
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Oba dva srovnávací stoly musí být zavřené a
zajištěné svěracími pákami.
3. Nastavte řadicí páku převodovky do polohy „0”.
4. Ke stroji musí být připojeno odsávání
5. Hoblovací pravítko: nastavte na 90°.
6. Nastavte úběr třísek.
7. Případně nastavte spáru.
8. Nastavte ochrannou lištu:
• Za pomoci stavěcího šroubu zafixujte ochrannou lištu
cca 2 mm nad obrobkem.
• Přiložte obrobek na hoblovací doraz a trochu jej
zasuňte pod přídržnou kolejnici (nikoli nad hoblovací
hřídel).
• Povolte aretační šroub.
• Přídržnou kolejnici posuňte až k hoblovacímu dorazu.
• Utáhněte svěrací šroub.
9. Zapněte stroj.
10. Zaujměte pracovní pozici.
Obr. 9-5: Vedení obrobku
11.Obrábění obrobku:
• Položte ruce na obrobek dlaněmi dolů s prsty u sebe
a palcem přitaženým k dlani.
• Posouvejte obrobek po vstupním srovnávacím stole
rovně dopředu.
• Následně přesuňte obě ruce - jednu po
druhé - přes můstkovou ochranu.
• Jakmile to bude možné, posouvejte obrobek opět
oběma rukama po výstupním srovnávacím stole bez
přerušení dále.
• Dřevo k posouvání obrobku nesmí být silnější než
obráběný obrobek po úběru materiálu.
12.Nebudete-li v práci pokračovat, vypněte stroj a
zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.
Obr. 9-6: Dřevo a blok pro posouvání obrobku
Pozor! Nebezpečí poranění!
Použití jiných maziv má za následek poškození ložisek! Nadměrné mazání způsobuje přehřívání ložisek a
má za následek jejich poškození.
44
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsluha
9.4.5 Srovnávání - Obrobky s tloušťkou nad 75 mm
!
"
#
Obr. 9-7: Odklopný kryt hoblovacího hřídele
!Stavěcí šroub
"Aretační šroub
#Ochranná lišta
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Oba dva srovnávací stoly musí být zavřené a
zajištěné svěracími pákami.
3. Nastavte řadicí páku převodovky do polohy „0”.
4. Ke stroji musí být připojeno odsávání
5. Hoblovací pravítko: nastavte na 90°.
6. Nastavte úběr třísek.
7. Případně nastavte spáru.
8. Nastavte ochrannou lištu:
• Povolte aretační šroub.
• Povytáhněte ochrannou lištu (o něco více než je šířka
obrobku).
• Přiložte obrobek k hoblovacímu dorazu a posuňte jej
až k přední hraně vstupního (zakládacího) srovnávacího stolu (nikoli nad hoblovací hřídel).
• Přisuňte ochrannou lištu až k hoblovacímu dorazu.
• Utáhněte aretační šroub.
• Stavěcím šroubem posuňte ochrannou lištu na srovnávací stůl.
9. Zapněte stroj.
10.Zaujměte pracovní pozici.
Obr. 9-8: Vedení obrobku
11.Obrábění obrobku:
• Položte ruce na obrobek dlaněmi dolů s prsty u sebe
a palcem přitaženým k dlani.
• Veďte obrobek rovně podél pravítka po vstupním
(zakládacím) srovnávacím stole.
• Jakmile to bude možné, posouvejte obrobek opět
oběma rukama po výstupním srovnávacím stole bez
přerušení dále.
• Posuvné dřevo by přitom nemělo být silnější než
obrobek.
12.Nebudete-li v práci pokračovat, vypněte stroj a
zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.
Obr. 9-9: Dřevo a blok pro posouvání obrobku
Pozor! Nebezpečí poranění!
Použití jiných maziv má za následek poškození ložisek! Nadměrné mazání způsobuje přehřívání ložisek a
má za následek jejich poškození.
45
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsluha
9.4.6 Spárování

Upozornění: Pro přesné spáry je vhodné pouze rovnoměrně rostlé dřevo bez suků.
!
"
#
Obr. 9-10: Odklopný kryt hoblovacího hřídele
!Stavěcí šroub
"Aretační šroub
#Ochranná lišta
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Oba dva srovnávací stoly musí být zavřené a
zajištěné svěracími pákami.
3. Nastavte řadicí páku převodovky do polohy „0”.
4. Ke stroji musí být připojeno odsávání
5. Hoblovací pravítko: nastavte na 90°.
6. Nastavte úběr třísek.
7. Případně nastavte spáru.
8. Nastavte ochrannou lištu:
• Povolte aretační šroub.
• Vytáhněte ochrannou lištu (o trochu více než je šířka
obrobku).
• Přiložte obrobek k hoblovacímu dorazu a posuňte jej
až k přední hraně vstupního (zakládacího) srovnávacího stolu (nikoli nad hoblovací hřídel).
• Přisuňte ochrannou lištu až k hoblovacímu dorazu.
• Utáhněte aretační šroub.
• Stavěcím šroubem posuňte ochrannou lištu na srovnávací stůl.
9. Zapněte stroj.
10.Zaujměte pracovní pozici.
Obr. 9-11: Vedení obrobku
11.Obrábění obrobku:
• Přitlačte obrobek levou rukou (ruka sevřená v pěst,
palec leží na obrobku) ke kombinovanému dorazu a
výstupnímu srovnávacímu stolu.
• Pravou rukou (ruka sevřená v pěst, palec položený
na obrobku) posunujte obrobek rovnoměrně přes
hoblovací hřídel.
• Posuvné dřevo by přitom nemělo být silnější než
obrobek.
12.Nebudete-li v práci pokračovat, vypněte stroj a
zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.
Obr. 9-12: Dřevo a blok pro posouvání obrobku
Pozor! Nebezpečí poranění!
Při frézování hran menších obrobků používejte dřevo a blok pro posouvání obrobků.
46
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsluha
9.4.7 Zkosení hran/Srážení hran

Upozornění: Tímto způsobem lze pod libovolným úhlem zešikmit, popř. zkosit podélné hrany obrobku
(max. –45°).
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Oba dva srovnávací stoly musí být zavřené a
zajištěné svěracími pákami.
3. Nastavte řadicí páku převodovky do polohy „0”.
4. Ke stroji musí být připojeno odsávání.
5. Hoblovací pravítko: Nastavení úhlu.
6. Nastavte úběr třísek.
7. Případně nastavte spáru.
!
"
#
Obr. 9-13: Odklopný kryt hoblovacího hřídele
!Stavěcí šroub
"Aretační šroub
#Ochranná lišta
10 mm
10 mm
8. Nastavte ochrannou lištu:
• Povolte aretační šroub.
• Vytáhněte ochrannou lištu.
(o trochu více než je šířka obrobku).
• Přiložte obrobek k hoblovacímu dorazu a posuňte jej
až k přední hraně vstupního (zakládacího) srovnávacího stolu (nikoli nad hoblovací hřídel).
• Ochrannou lištu posuňte do vzdálenosti 10 mm od
obrobku.
• Utáhněte aretační šroub.
• Stavěcím šroubem zafixujte ochrannou kolejnici
10 mm nad srovnávacím stolem.
9. Zapněte stroj.
10.Zaujměte pracovní pozici.
10 mm
10 mm
Obr. 9-14: Odklopný kryt hoblovacího hřídele
11.Obrábění obrobku:
• Aby se zabránilo sklouznutí ze šikmé plochy,
tlačte obrobek levou rukou hlavně proti hoblovacímu dorazu a jen lehce proti výstupnímu
(odběrnímu) srovnávacímu stolu.
• Pravou rukou (ruka sevřená v pěst, palec
položený na obrobku) posunujte obrobek
rovnoměrně přes hoblovací hřídel.
12.Nebudete-li v práci pokračovat, vypněte stroj a
zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.
Obr. 9-15: Vedení obrobku
47
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsluha
9.4.8 Zešikmení/zkosení hrany menších obrobků
Viz kapitola:
>9.4.7 Zkosení hran/Srážení hran<
• Při zkosení, popř. srážení hran u malých, úzkých
obrobků bezpodmínečně používejte speciální
zařízení.
• Zařízení se upevní na hoblovacím dorazu.
• Rameno lišty nastavte úplně dolů a ochranou lištu
přiražte k zařízení.
Obr. 9-16: Zařízení
Pozor! Nebezpečí poranění!
Při zkosení, popř. srážení hran u malých, úzkých obrobků bezpodmínečně používejte speciální zařízení.
9.5 Hoblování na tloušťku

Upozornění: Při hoblování na tloušťku se obrobky, které již mají jednu stranu ohoblovanou, hoblují na
ještě tenčí rozměr. Obrobky přitom procházejí hoblovacím strojem. Obrobek leží zarovnanou plochou na
tloušťkovacím stole a opracovává se pouze jeho horní strana.
9.5.1 Rozměry obrobku
Šířka
Tloušťka
max. 206 mm / 306 mm / 406 mm (v závislosti na vybavení)
min. 4 mm
max. 250 mm
9.5.2 Povolené a zakázané pracovní postupy
S tloušťkovací jednotkou je povolen pouze následující
pracovní postup:
• Současné tloušťkování maximálně 2 obrobků.
!
48
Provádění těchto pracovních postupů s tloušťkovací
jednotkou je zásadně zakázáno:
• Tloušťkování více obrobků rozdílné tloušťky
Pozor! Nebezpečí úrazu/škody na majetku!
Při současném obrábění 2 obrobků smí rozdíl v tloušťce činit nejvýše 1 mm!
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsluha
9.5.3 Pracoviště/pracovní pozice
Při práci zaujměte pozici dle vedlejšího obrázku.
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Je-li třeba, proveďte přestavbu ze srovnávací na
tloušťkovací frézu.
3. Ke stroji musí být připojeno odsávání.
4. Před zahájením každého pracovního postupu
­zkontrolujte funkčnost zajištění proti zpětnému rázu.
5. Nastavení výšky tloušťkování.
Systémovým ručním kolečkem nastavte požadovaný
rozměr. Upněte upínací páku.
6. Zapněte stroj.
7. Zvedněte a následně pusťte páku převodovky.
8. Zaujměte pracovní pozici.
Obr. 9-17: Pracovní pozice
9. Obrábění obrobku:
• Zasuňte obrobek do stroje,dokud nebude vtažen
dopravními válci.
• Pokud dochází k výstupu obrobku na druhé
straně, obrobek podepřete, aby se nepřeklopil.
10.Nebudete-li v práci pokračovat, vypněte stroj a
zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.
11.Nastavte řadicí páku převodovky do polohy „0”.
"
!
!Upínací páka
"Řadicí páka
Obr. 9-18: Obrábění jednoho obrobku
Obr. 9-19: Obrábění dvou obrobků


Upozornění: Za účelem snazší manipulace používejte prodloužení stolu.
(Viz návod k montáži „Prodloužení stolu“).
Upozornění: Současně smějí být obráběny maximálně 2 obrobky. Rozdíl v tloušťce smí činit nejvýše 1 mm.
Obrobky se musí vkládat vždy na konci válcového dopravníku.
49
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsluha
9.6 Vrtání

Upozornění: Obrobek leží na vrtacím stole, je upnut excentrickým upínákem a obrábí se pouze na čelní
straně.
Pozor! Nebezpečí poranění!
Vrták může obrobek provrtat. Nepokládejte ruku na obrobek v místě vrtaného otvoru.
9.6.1 Pracoviště/pracovní pozice
Při práci zaujměte pozici dle vedlejšího obrázku.
Musejí používat výhradně originální vrtáky značky
HAMMER (viz katalog příslušenství) Jsou povoleny
pouze níže uvedené levotočivé nástroje:
Kolíkovací vrták
Dlabací vrták
Ø 4–6 mm
Ø 4–16 mm
Vrták na vyvrtávání suků
Ø 15–35 mm
Čepovací fréza
Ø 10–35 mm
Obr. 9-20: Pracoviště/pracovní pozice
9.6.2 Rozměry obrobku
délka
max. 1500 mm
Šířka
max. 200 mm
Tloušťka
max. 100 mm
9.6.3 Povolené a zakázané pracovní postupy
S vrtací jednotkou jsou povoleny pouze následující
pracovní postupy:
• Vrtání děr s nebo bez hloubkového dorazu
• Vyvrtávání suků
• Vyvrtávání otvorů pro kolíky
• Vyvrtávání drážek a podélných otvorů
50
S vrtací jednotkou jsou zásadně zakázány následující
pracovní postupy:
• Používání brusných nástrojů všeho druhu
• Frézovací práce s frézovacími nástroji
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Obsluha
9.6.4 Vrtání s hloubkovým dorazem/bez hloubkového dorazu
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Proveďte přestavbu na vrtání.
3. Nastavte řadicí páku převodovky do polohy „0”.
4. Ke stroji musí být připojeno odsávání.
5. Upněte vrtací nástroj.
6. Přiložte obrobek k hraně dorazu a upněte jej pomocí
excentrického upínače.
7. Případně nastavte za pomoci hloubkového dorazu
požadovanou hloubku vrtání.
8. Zapněte stroj.
9. Zaujměte pracovní pozici.
10.Obrobek dodatečně přidržujte levou rukou a
vyvrtejte otvor.
11.Nebudete-li v práci pokračovat, vypněte stroj a
zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.
Obr. 9-21: Vrtání otvoru
9.6.5 Vrtání podélných otvorů
Obr. 9-22: Vrtání podélných otvorů
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Proveďte přestavbu na vrtání.
3. Nastavte řadicí páku převodovky do polohy „0”.
4. Ke stroji musí být připojeno odsávání
5. Upněte vrtací nástroj.
6. Přiložte obrobek k hraně dorazu a upněte jej pomocí
excentrického upínače.
7. Podélnými dorazy nastavte požadované omezení
podélného otvoru.
8. Zapněte stroj.
9. Zaujměte pracovní pozici.
10.Obrobek dodatečně přidržujte ještě levou rukou.
• Vrtacím nástrojem zajeďte několik milimetrů
hlouběji a ujeďte vymezenou trasu.
• Poté ještě jednou zajeďte do obrobku do hloubky několika milimetrů a znovu jeďte po
vymezené trase.
• Tento postup opakujte tak dlouho, dokud
nedosáhnete požadované hloubky dlabu.
11.Nebudete-li v práci pokračovat, vypněte stroj a
zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.
51
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Údržba
10 Údržba
10.1 Bezpečnostní pokyny
Výstraha! Nebezpečí poranění! Neodborné provádění údržby může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo škody na majetku Tyto práce proto smí provádět pouze pověření a poučení pracovníci, kteří jsou
dobře obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy.
• Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
• Dbejte na udržování pořádku a čistoty na pracovišti.
Uvolněné nebo volně položené součástky a nástroje
mohou způsobit úraz!
• Zajistěte dostatečný prostor pro volný pohyb.
• Po provedení údržby znovu řádně nainstalujte
ochranná zařízení a zkontrolujte, zda správně fungují.
Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
Na elektrických zařízeních může pracovat pouze kvalifikovaný odborný personál, který je přitom povinen
dodržovat bezpečnostní předpisy.
10.2 Plán údržby
Interval
Součást
Prováděná činnost
Denně
Stroj
Odstraňte prach a třísky
Plochy stolů
Odstraňte prach a třísky
Hoblovací pravítko
Odstraňte prach a třísky
Odsávání
Zkontrolujte, zda nevykazuje vady
Zarážky proti zpětnému rázu
Zkontrolujte funkčnost,, příp.: a smoly
Odsávání
Zkontrolujte účinnost
Hnací řemen
Zkontrolujte, příp. napněte nebo vyměňte
Dopravní válce
a smoly
Hřídel výškového nastavení (Silné
podložky)
Namazat
Hřídel výškového nastavení (vrtací suportu)
Namazat
Vodicí prvky (vrtací suportu)
Vyčistěte
Řetěz (Pohon)
Zkontrolujte a podle potřeby namažte
Třecí kolo (Pohon)
Zkontrolujte a podle potřeby vyměňte
Systémový hoblovací nůž
Zkontrolujte, příp. otočte nebo vyměňte
Plochý hoblovací nůž
Zkontrolujte, příp. nabruste nebo vyměňte
Jednou za měsíc nebo:
ca Po každých 40 provozních hodinách
Jednou za půl roku
Špatné a nedokonalé opracování povrchu

52
Upozornění: Prostředky pro ošetřování a čištění stroje lze zakoupit jako příslušenství.
(viz katalog nástrojů a příslušenství.)
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Údržba
10.3 Údržbářské práce
10.3.1 Kontrola/čištění pojistek proti zpětnému rázu
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Zkontrolujte funkčnost,: pojistky musí po nadzdvihnutí
opět zapadnout.
3. Zkontrolujte funkčnost:
• Zasuňte do stroje opracované ohoblované prkno.
• Výšku protahovacího stolu nastavte tak, aby byla
mezi prknem a řeznou kružnicí nože hoblovací
hřídele vzdálenost 0,5 až 1 mm.
• Prkno nesmí jít ze stroje vytáhnout.
• Vysuňte prkno ze stroje.
4. a smoly:
Odstraňovač smoly Obj. č. 10.0.022 (0,5 l) / 10.0.023
#
(3,0 l)
Obr. 10-1: Zarážky proti zpětnému rázu
0,5 - 1 mm
!hoblované prkno
"Silné podložky
#Zarážky proti zpětnému rázu
$Hoblovací hřídel
!"#$
Obr. 10-2: Testování pojistek proti zpětnému rázu

Upozornění: Pokud pojistky proti zpětnému rázu navzdory vyčištění nevykazují bezvadnou funkci, obraťte
se prosím na servisní oddělení firmy FELDER.
10.3.2 Čištění podávacích válců
!
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Odstraňte z podávacích válců zbytky pryskyřice:
Odstraňovač smoly Obj. č. 10.0.022 (0,5 l) / 10.0.023
(3,0 l)
!Dopravní válce
Obr. 10-3: Čištění podávacích válců
53
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Údržba
10.3.3 Mazání vřetena k nastavení výšky (tloušťkovací stůl)
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Povolte upínací páku.
3. Systémovým ručním kolečkem vytočte protahovací stůl
úplně nahoru.
4. Vyčistěte vřetena a namažte je běžným strojovým
tukem.
5. Systémovým ručním kolečkem vytočte protahovací stůl
nejprve úplně dolů a pak zase úplně nahoru.
6. Upněte upínací páku.
!
!Vřeteno pro nastavování výšky tloušťkovacího stolu
"Mazací otvor
#Upínací páka
Obr. 10-4: Mazání vertikálního vřetene
10.3.4 Napnutí
Časem se může snížit přenos síly hnacího řemene. V tomto případě je nutné hnací řemen napnout nebo vyměnit.
!
"
Pokud v rámci měsíční kontroly zjistíte trhliny nebo
postranní natržení, musí se hnací řemen vyměnit.
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Nastavte řadicí páku převodovky do polohy „0”.
3. Povolte matice.
4. Napínacím šroubem napněte hnací řemen.
5. Dotáhněte matice.
!Napínací šroub
"Matice
Obr. 10-5: Napnutí
!
54
Pozor! Nebezpečí úrazu/škody na majetku!
Řemen nepřepínejte!. Napínací šroub utáhněte jen tak, aby byl zajištěn potřebný přenos síly.
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Údržba
10.3.5 Výměna hnacího řemene
" !
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Nastavte řadicí páku převodovky do polohy „0”.
Odstraňte rýhovanou matici.
Demontujte hoblovací doraz
3. Povolte šrouby a sejměte krycí víko.
#
#
!Rýhovaná matice
"Šrouby
#Krycí víko
"
"
"
Obr. 10-6: Výměna hnacího řemene
Výměna hnacího řemene:
Viz. také:
10.3.4 Napnutí
4. Povolte matice.
5. Vyjměte starý hnací řemen.
6. Nasaďte nový hnací řemen:
-Zavěste jej nejprve na motor pohonu. (případně
otevřete víko převodovky.
-Hnací motor spolu s řemenem vytáhněte nahoru.
-Nasaďte hnací řemen na řemenici hoblovacího
hřídele.
7. Napněte hnací řemen pomocí napínacího šroubu.
8. Dotáhněte matice.
9. Nasaďte krycí víko a přišroubujte ho šrouby.
$
%
#
#Víko převodovky
$Hnací řemen
%Hnací motor
Obr. 10-7: Napnutí
!
Pozor! Nebezpečí úrazu/škody na majetku!
Řemen nepřepínejte!. Napínací šroub utáhněte jen tak, aby byl zajištěn potřebný přenos síly.
55
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Údržba
10.3.6 Kontrola/mazání řetězu (převodovka)
" !
$
#
#
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Nastavte řadicí páku převodovky do polohy „0”.
Odstraňte rýhovanou matici.
Demontujte hoblovací doraz.
3. Povolte šrouby a sejměte krycí víko.
4. Zkontrolujte řetěz, případně namažte běžným
strojovým tukem.
5. Nasaďte krycí víko a přišroubujte ho šrouby.
!Rýhovaná matice
"Šrouby
#Krycí víko
" $Řetěz
"
"
Obr. 10-8: Kontrola/mazání řetězu (převodovka)
10.3.7 Kontrola/výměna třecího kola (převodovka)

Upozornění: Třecí kolo je součástka podléhající opotřebení.
Pokud při kontrole zjistíte, že je kluzná plocha silně poškozená nebo opotřebená, je třeba třecí kolo
vyměnit.
"
$
#
5x
!
%
Obr. 10-9: Třecí kolo: Kontrola/výměna
56
1. Stroj vypněte a zajistěte proti opětovnému zapnutí.
2. Nastavte řadicí páku převodovky do polohy „0”.
3. Povolte a odšroubujte šestihranné matice.
Sejměte krycí víko.
4. Odšroubujte šrouby a odstraňte těsnicí kroužek.
5. Odstraňte přítlačný kotouč.
6. Vyměňte třecí kolo.
7. Nasaďte přítlačný kotouč.
8. Našroubujte šroub s těsnicím kroužkem.
9. Namontujte kryty.
!Matice / Talířové pružiny
"Třecí kolo
#Našroubujte šroub / pružnou podložku
$přítlačný kotouč
%Víko převodovky
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Údržba
10.3.8 Mazání vřetene k nastavení výšky a výškového vedení
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Odstraňte z vřetene mastné zbytky a prach.
3. Vřeteno namažte běžným strojovým tukem.
4. Systémovým ručním kolečkem posuňte vrtací stůl
zcela nahoru a poté ho spusťte zcela dolů.
"
!vřeteno
"Systémové ruční kolo
!
Obr. 10-10: Mazání vertikálního vřetene
10.3.9 Čištění vodicích prvků (vrtací suport)
#
!
#
"
#
Obr. 10-11: Vyčistěte vodicí prvky
!
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Systémovým ručním kolečkem zvedněte stůl vrtací
dlabačky do nejvyšší polohy.
3. Za pomoci páky ovládané jednou rukou uveďte
vrtací (posuvný) stůl do nejpřednější levé polohy.
4. Vyčistěte vodicí prvky hadříkem též na protilehlé
straně.
5. Za pomoci páky ovládané jednou rukou nastavte
posuvný vrtací stůl do nejzazší pravé polohy.
6. Vyčistěte vodicí prvky hadříkem.
!Páka ovládaná jednou rukou
"Systémové ruční kolo
#Vodicí prvky
Pozor! Vodicí prvky neolejujte ani nemažte!
57
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Poruchy
11 Poruchy
11.1 Bezpečnostní pokyny
Výstraha! Nebezpečí poranění! Neodborné odstraňování poruch může mít za následek těžké újmy na
zdraví nebo majetku. Tyto práce proto smí provádět pouze pověření a poučení pracovníci, kteří jsou dobře
obeznámeni s pracovními funkcemi stroje a dodržují všechny bezpečnostní předpisy.
Výstraha! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
Na elektrických zařízeních může pracovat pouze kvalifikovaný odborný personál, který je přitom povinen
dodržovat bezpečnostní předpisy.
11.2 Postup v případě poruchy
Dodržujte tyto zásady:
1. Při poruše která by mohla vést k bezprostřednímu
ohrožení osob, k poškození věcí či ohrožení provozní
bezpečnosti okamžitě vypněte stroj červeným nouzovým tlačítkem.
2. Stroj dále odpojte od sítě a zajistěte proti
opětovnému zapnutí.
3. Okamžitě informujte osobu, která zodpovídá za dané
pracoviště.
4. Pověřte oprávněný, náležitě kvalifikovaný personál
stanovením druhu a rozsahu poruchy, zjištěním její
příčiny a jejím následným odstraněním.
11.3 Postup po odstranění poruchy
Výstraha! Nebezpečí poranění!
Neodborné odstraňování poruch může mít za následek těžké újmy na zdraví nebo majetku.
Před opětovným zapnutím stroje zkontrolujte, zda
• Porucha i její příčina byly odborně odstraněny.
• Všechna bezpečnostní zařízení byla namontována
podle předpisů a nacházejí se v bezvadném
technickém i funkčním stavu.
• Se v pracovním prostoru stroje nezdržují
žádné osoby.
58
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Poruchy
11.4 Poruchy, příčiny a náprava
Porucha
Příčina
Odstranění
Stroj nelze spustit.
Hlavní vypínač je v poloze „0“
Zkontrolujte polohu vypínače
Srovnávací stoly, popř. odsávací hubice
nejsou správně umístěny (nebyl stisknut
bezpečnostní koncový spínač)
Správně zavřete srovnávací stoly, popř.
správně umístěte odsávací hubici
Stroj při spuštění skřípe
je málo napnutý (Hnací řemen)
Napnutí
Nesouhlasí spára (velmi ostrá
nebo velmi vydutá spára)
Nesprávné nastavení výstupního
srovnávacího stolu
Hoblovací nůž je silně opotřebený
Nastavení spáry
Vyměňte hoblovací nůž.*1)
Vyměňte hoblovací nůž.*1)
Obrobek se při srovnávacím
hoblování nachází na výstupním srovnávacím stole.
Výstupní srovnávací stůl je vůči řezné
kružnici nože příliš vysoko
Nastavení spáry
Vyměňte hoblovací nůž.*1)
„Prohoblování“ na konci
obrobku při srovnávání
Výstupní srovnávací stůl je vůči řezné
kružnici nože příliš nízko
Nastavení spáry
Vyměňte hoblovací nůž.*1)
Úhel hoblovacího dorazu není
správný
Nastavení úhlu je změněno
Nastavení úhlu hoblovacího dorazu
Špatný výsledek hoblování
Systémový hoblovací nůž
Zkontrolujte, příp. otočte nebo vyměňte
Plochý hoblovací nůž
Zkontrolujte, příp. nabruste nebo vyměňte
„Prohoblování“ na začátku
obrobku při tloušťkování
Tlak pružiny vtahovacího (drážkovaného) Nastaveni podávacích válců*2)
dopravního válce je příliš nízký
„Prohoblování“ na konci
obrobku při tloušťkování
Tlak pružiny výstupního (hladkého) transportního válce je příliš nízký
„Prohoblování“ na začátku
obrobku při tloušťkování
Tlak pružiny vtahovacího (drážkovaného) Nastaveni podávacích válců*2)
transportního válce je na jedné straně
příliš nízký
„Prohoblování“ na konci
obrobku při tloušťkování
Tlak pružiny výstupní (hladké) strany dopravního válce je na jedné straně příliš
malý
Nastaveni podávacích válců*2)
Nastaveni podávacích válců*2)
*1) Systémový hoblovací nůž zkontrolujte a případně obraťte nebo vyměňte
Plochý hoblovací nůž zkontrolujte a případně nabruste nebo vyměňte
Nastavení spáry
*2) Kontaktujte servisního technika
59
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Poruchy
11.5 Hoblovací nůž nabrušte nebo vyměňte.


Upozornění: Kontrola nastavení spáry na hoblované ploše
V případě špatného výsledku opracování povrchu je nutno obrátit nebo vyměnit hoblovací nože.
Viz kapitola >8.3 Nastavení spáry<!
Upozornění:
Musejí se používat výhradně originální hoblovací nože HAMMER!
Systémový hoblovací nůž
260
310
410
Kobaltová rychlořezná ocel – 3 Ks
500-07-011
500-07-002
500-07-005
pochromovaná (SS) – 3 Ks
500-07-010
500-07-001
500-07-004
Plochý hoblovací nůž
260
310
410
Kobaltová rychlořezná ocel – 1 Ks
500-07-006
500-07-007
500-07-008
tvrdokov (HW) – 1 Ks
07.4.226
07.4.231
07.4.241
10
5
Při špatné kvalitě povrchu při hoblování je třeba hoblovací nože otočit (systémové nože FELDER), nabrousit či
vyměnit.
0
Proveďte kontrolu hoblovacího nože:
10
5
0
10
1m
m
10 5 0
Obr. 11-1: Hoblovací nože zkontrolujte
60
0
10 5 0
Kontrola nastavení spáry na hoblované ploše:
Po výměně nožů, příp. i díky jejich opotřebení může
nastat situace, že je třeba poopravit nastavení polohy
odchozího stolu.
Viz kapitola >8.3 Nastavení spáry<
10 5 0
10 5 0
5
1. Zhotovte dvě šablony podle obrázku vlevo.
2. Šablony umístěte značkou „0“ na hranu výstupního
srovnávacího stolu u levého a pravého konce
hoblovacího hřídele.
3. Ručně otáčejte hoblovací hřídelí.
4. Hoblovací nůž by měl měrky unášet o 2 až 3 mm
(Nastavení z výrobní továrny).
5. Není-li nastavení správné:
Viz kapitola >8.3 Nastavení spáry<
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Poruchy
11.5.1 Obrácení/výměna systémových hoblovacích nožů
Pozor! Nebezpečí poranění!
Hoblovací nože jsou ostré jako břitva. Při manipulaci s hoblovacími noži si počínejte obezřetně,. zejména
při ručním otáčení hoblovacího hřídele.
!
Pozor!
Níže uvedené údaje je nezbytné přesně dodržovat! Šrouby klínové lišty utahujte vždy v pořadí zevnitř ven.
1
2
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Oba dva srovnávací stoly museí být odklopeny a
zajištěny blokovacími západkami.
3. Povolte všechny šrouby klínové lišty jednoho nože.
4. Sundejte klínovou lištu a hoblovací nůž.
5. Hoblovací nůž, držák nože a hoblovací hřídel
důkladně očistěte od zbytků pryskyřice. Použijte
rozpouštědlo pryskyřice 10.0.022 (0,5 l
rozprašovací láhev) nebo 10.0.023 (3,0 l).
6. Obraťte hoblovací nůž (pokud je opotřebená pouze
jedna řezná strana).
4
3
!
Obr. 11-2: Obrácení/výměna systémových hoblovacích nožů
!
#
"
!
7. Hoblovací nůž (obrácený nebo nový) a klínovou lištu
nasaďte na původní místo.
8. Všechny šrouby klínových lišt nejprve utáhněte jen
lehce.
9. Všechny šrouby klínové lišty pevně utáhněte (minimální utahovací moment činí 15 Nm).
10.Kroky 3 až 9 opakujte i pro další hoblovací nože.
!Šrouby klínové lišty
"Klínová lišta
#Hoblovací nože
Obr. 11-3: Montážní poloha
!

Pozor! Nebezpečí úrazu/škody na majetku!
Nečistěte stlačeným vzduchem! Dbejte na správnou montážní polohu hoblovacího nože.!
Upozornění: Kontrola nastavení spáry na hoblované ploše. Po výměně nožů, příp. i díky jejich opotřebení
může nastat situace, že je třeba poopravit nastavení polohy odchozího stolu.
Viz kapitola >8.3 Nastavení spáry<
61
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Poruchy
11.5.2 Klasické nože broušení/výměna
Pozor! Nebezpečí poranění!
Hoblovací nože jsou ostré jako břitva. Při manipulaci s hoblovacími noži si počínejte obezřetně,. zejména
při ručním otáčení hoblovacího hřídele.
!
Pozor!
Níže uvedené údaje je nezbytné přesně dodržovat! Šrouby klínové lišty utahujte vždy v pořadí zevnitř ven.
1
2
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Oba dva srovnávací stoly museí být odklopeny a
zajištěny blokovacími západkami.
3. Povolte všechny šrouby klínové lišty jednoho nože.
4. Sundejte klínovou lištu a hoblovací nůž.
5. Hoblovací nůž, držák nože a hoblovací hřídel
důkladně očistěte od zbytků pryskyřice. Použijte
rozpouštědlo pryskyřice 10.0.022 (0,5 l
rozprašovací láhev) nebo 10.0.023 (3,0 l).
6. Hoblovací nůž nabrušte nebo vyměňte.
4
3
!
Obr. 11-4: Klasické nože broušení/výměna
!
" !
min 19 mm
%
min 19 mm
#
$
Obr. 11-5: Montážní poloha
!

62
7. Nasaďte hoblovací nůž a klínovou lištu zpět.
Všechny šrouby klínových lišt nejprve utáhněte jen
lehce.
8. Seřizovací zařízení nasaďte na hoblovací hřídel tak,
aby hoblovací nůž byl umístěn proti značce.
Seřizovací pružiny tlačí hoblovací nože směrem
nahoru.
9. Všechny šrouby klínové lišty pevně utáhněte (minimální utahovací moment činí 15 Nm).
10.Kroky 3 až 9 opakujte i pro další hoblovací nože.
!Šrouby klínové lišty
"Klínová lišta
#Hoblovací nože
$Seřizovací pružina
%Seřizovací zařízení
&Značka
Pozor! Nebezpečí úrazu/škody na majetku!
Nečistěte stlačeným vzduchem! Dbejte na správnou montážní polohu hoblovacího nože.!
Upozornění: Kontrola nastavení spáry na hoblované ploše
Po výměně nožů, příp. i díky jejich opotřebení může nastat situace, že je třeba
poopravit nastavení polohy odchozího stolu.
Viz kapitola >8.3 Nastavení spáry<
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Poruchy
11.6 Nastavení úhlu hoblovacího dorazu
"
"
#
!
#
Obr. 11-6: Korekce úhlu srovnávacího pravítka
1. Před zahájením prací musí být stroj vypnutý a
zajištěný proti opětovnému zapnutí.
2. Povolte upínací páku.
3. Povolte pojistné matice.
4. Na vodící plochu srovnávacího pravítka přiložte
zkušební kus nebo úhelník 90°.
5. Nastavte dorazové šrouby.
6. Utáhněte pojistné matice.
7. Ověřte nastavení a v případě potřeby opakujte
postup nastavení.
!Dorazové šrouby - 90°
"Dorazové šrouby - 45°
#Přítažná matice
63
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
64
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
65
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Abecední rejstřík
12 Abecední rejstřík
B
Bezpečnost práce, 10
Bezpečnost při instalaci, 28
Bezpečnost při obsluze, 41
Bezpečnost při odstraňování poruch, 58
Bezpečnost při provádění nastavení, 32
Bezpečnost při přepravě, 25
Bezpečnost při přípravě, 32
Bezpečnost při údržbě, 52
Bezpečnostní koncový spínač, 22
Bezpečnostní obuv, 11
Bezpečnost, 9
D
Digitální odečet protahovací výšky, 19
E
Elektrické připojení, 14, 31
Emise hluku, 16
Emise prachu, 15
H
Hmotnost, 14
Hnací motor, 15
Hoblovací hřídel, 16
Hoblování na tloušťku, 48
I
Imbusovým klíčem 8 mm utáhněte dvoučelisťové sklíčidlo
(minimální utahovací moment: 20 Nm)., 19
Indikační prvky, 24
Instalace, 28
J
Jednofázový motor, 31
K
Koncový spínač, 22
Konstrukce, 18
Korekce úhlu srovnávacího pravítka, 67
Kryt hoblovacího hřídele, 18, 23
Kryt vrtací hlavy, 23
L
Likvidace, 8
N
Nastaveni
Nastavení
Nastavení
Nastavení
Nastavení
Nastavení
Nastavení
66
podávacích válců, 59
a příprava, 32
dorazu, 34
spáry, 33
vrtacího suportu, 36
výšky tloušťkování, 35
zadního krytu hoblovacího hřídele, 34
Nastavte úběr třísek, 32
Nebezpečí a rizika, 11
Náhradní díly, 7
Návod k obsluze, 6, 9
O
Obal, 27
Obsluha, 41
Ochrana autorských práv, 7
Ochrana sluchu, 11
Ochranná zařízení, 22
Odborný personál, 10
Odklopný kryt hoblovacího hřídele, 18, 22
Odsávací hubice, 18
Odsávací příruba, 15, 30
Oj, 20
Osobní ochranné prostředky, 11
Ovládací a indikační prvky, 24
P
Personál, 10
Plán údržby, 52
Pojezdové zařízení, 20
Poruchy, 58
Poskytovaná záruka, 7
Použití v souladu s určením, 9
Pracovní oděv, 11
Pracovní postupy, 43, 48, 50
Prodloužení stolu, 20
Prohlášení o shodě, 13
Prohlášení o záruce, 7
Provozní podmínky, 15, 28
Provozovatel, 10
Přehled, 18
Přejímka dodávky, 27
Přeprava, 25
Přestavba vrtací jednotky, 39
Přestavba z tloušťkovací na srovnávací frézu, 38
Přestavby stroje, 9
Přetavení ze srovnávání na protahování, 37
Příprava, 32
Příslušenství, 19
R
Rozměry, 14
Ručení, 7
S
Skladovací podmínky, 15
Skladování, 25
Sklíčidlo, 19
Spojovací zařízení, 19
Spárování, 46
Srovnávací pravítko, 18
Srovnávací a tloušťkovací frézka
A3-26 / A3-31 / A3-41
Abecední rejstřík
Srovnávání, 43
Srážení hran, 47
T
Technické údaje, 14
Tloušťkovací jednotka, 17, 18
Typový štítek, 21
Třífázový motor, 31
U
Údržba, 57
Údržbářské práce, 53
Upněte vrtací nástroj., 39
V
Vrtací suportu, 17, 19
Vrtacího zařízení, 17
Vrtání, 50
Vypnutí, 42
Vysvětlení symbolů, 6
Z
Zadní kryt hoblovacího hřídele, 23
Zapnutí, 42
Zarážky proti zpětnému rázu, 23, 53
Zastavení v nouzovém případě, 42
Zbytková rizika, 12
Zkosení hran, 47
Změny stroje, 9
67
KR-FELDER-STR.1
A-6060 Hall in Tirol
Tel.: +43 (0) 52 23 / 45 0 90
Fax.: +43 (0) 52 23 / 45 0 99
E-mail: [email protected]
Internet: www.hammer.at
 OBJ.
+43 5223
TEL.45090
Obj. fax
+43 5223 45 0 99  E-mail
[email protected]

Obj. č.
Druh zboží
ks.
ano,zašlete mi nový katalog
HAMMER.
Jméno
Příjmení/Firma
POZOR: Pokud jste plátce DPH, uveďte DIČ!
Ulice + číslo popisné
PSČ/Místo
Tel. (u slov. tel. č. uveďte i předvolbu)
Fax (u slov. tel. č. uveďte i předvolbu)
Mobilní tel.
K zastižení od-do:
Ano, chci, abyste mi zasílali informace o novinkách!
e-mail
@
Na základě vašich dodacích a platebních podmínek mi prosím zašlete:
Datum objednání:
Podpis:

Záruka
Zde se nachází vaše objednací karta pro
objednávku náhradních dílù!
Zasláním záručèní karty obdržíte:
osvědčení o rozšíření záruky HAMMER
HAMMER-Info-Zentrum
Tel.: (A) 0 52 23 / 45 0 90
Fax: (A) 0 52 23 / 45 0 99
E-mail: [email protected]
http://www.hammer.at
Zde prosím
nalepte známku
Hammer-Info-Zentrum
KR-FELDER-STR. 1
Provozní doba:
Po. - Pá.: 0900 - 1200
00
00
13 - 17
30
00
Sa.:
09 - 11
A-6060 HALL in Tirol
Austria

Jméno
Příjmení/Firma
POZOR: Pokud jste plátce DPH, uveďte DIČ!
Ulice + číslo popisné
PSČ/Místo
Tel. (u slov. tel. č. uveďte i předvolbu)
Fax (u slov. tel. č. uveďte i předvolbu)
Mobilní tel.
K zastižení od-do:
Ano, chci, abyste mi zasílali informace o novinkách!
e-mail
@
Zaznamenejte prosím následující data z výrobního štítku:
Číslo stroje:
Typ stroje:
Elektrická výbava:
V
PH
Do provozu
uvedeno:
Stroj se
nachází:
Stroj byl uveden do
provozu:
Hz
KW
A
Rok výroby
Do provozu
uvedeno:
sklep/suterén
HAMMER- Odborný personál
HAMMER- Návod k obsluze
přízemí
patro
ano,zašlete mi nový katalog
HAMMER.
Download

Návod k obsluze Srovnávací a tloušťkovací frézka A3-26 / A3