TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
Katedra verejnej politiky a verejnej správy
Strana 1 z 10
doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.
Manažment verejnej a súkromnej vzdelávacej organizácie v kontexte Slovenského
trhového prostredia
Autor identifikuje všeobecné predpoklady ako aj názory na riadenie verejnej a súkromnej
vzdelávacej inštitúcie v podmienkach trhového prostredia. Na základe deklarovaných
teoretických poznatkov a odporúčaných metód riadenia prezentuje následne na vybranom
príklade z praxe špecifiká manažmentu v slovenských trhových podmienkach, pričom
porovnáva konkurencieschopnosť a adaptabilitu verejnej a súkromnej vzdelávacej organizácie
prispôsobiť sa týmto špecifikám a získať práve týmto spôsobom prvenstvo na trhu. Autor práce
mimo iné porovnáva existenčné podmienky verejného a súkromného sektora v praxi
podnikateľských subjektov. Vzdelávaciu organizáciu poníma ako „živý“ mechanizmus
adaptabilný voči vonkajším vplyvom i meniacim sa vnútorným procesom predpokladajúc tieto
zmeny.
Efektívnosť marketingovej komunikácie obce/mesta ako predpokladu regionálneho
rozvoja
Cieľom realizovaného výskumu je prezentovať teoretické pohľady a názory odbornej verejnosti
– domácej i zahraničnej – na úlohu, význam a prvky marketingovej komunikácie v regionálne
ohraničenom území. Zovšeobecnením a rešeršom dostupných vedecky podložených poznatkov
autor/autorka práce identifikuje nástroje marketingovej komunikácie vybraného územia /obce
resp. mesta/ v snahe premietnuť teoretický náhľad do praxe. Na základe komparácie
„všeobecne známeho“ a reálneho stavu autor/autorka práce pristúpi k vlastnému pohľadu do
problematiky a formuluje možné odporúčania, perspektívne kroky a postupy pri budovaní
pevného základu efektívnej marketingovej komunikácie vybraného územia.
Marketing globálneho trhu, sila osobnosti
Marketing je fenomén, doména konkurencieschopných organizácií. Marketing je mechanizmus,
živý systém, adaptabilný na meniace sa podmienky prostredia ako aj rôznorodé interné faktory.
Tieto tvrdenia možno považovať sa relevantné, ak v pozadí marketingu organizácie stojí
osobnosť schopná riskovať, definovať smer rozvoja, postaviť víziu, odlíšiť sa. História ponúka
široké spektrum takýchto osobností, a predsa sa o nich nehovorí, známe sú ich výsledky, nie
vízie. Autor/autorka práce skúma marketingové riadenie v globálnom prostredí, odstraňuje
limity a obmedzenia tvorivosti, nachádza príležitosti trhu a osobnosti, ktoré ich dokázali využiť
a umožnili tým vytvoriť základ pre rozvoj koncepčne a ideologicky odlišného marketingu
domovskej organizácie, čo sa nesporne stalo zdrojom konkurenčnej výhody.
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.
Sociálne služby v regionálnej komunite a ich vplyv na individualitu prijímateľa v systéme
poskytovania sociálnych služieb.
Cieľom práce je poukázať na individualitu - špecifickosť v poskytovaní sociálnych služieb.
Čoraz viac sa v sociálnej práci stretávame s prijímateľmi sociálnych služieb a ich špecifickými
diagnózami (skleróza multiplex, svalová dystrofia, parkinson, mozgové príhody - postresové
symptómy...) s tým, že samotní prijímatelia, ich rodiny, inštitúcie nepoznajú komplexný a
špecifický systém starostlivosti. Toto poznanie vychádzajúce z praxe považujeme za aktuálny
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Bučianska 4/A, 917 01 Trnava
Telefón: 033/55 65 526
E-mail: [email protected]
Internet: fsvucm.sk
TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
Katedra verejnej politiky a verejnej správy
Strana 2 z 10
problém, ktorý nás vedie ponúknuť model pomoci práve takýmto klientom. Prijímatelia s týmito
diagnózami sa stávajú odkázanými na pomoc iných a najmä poukazujeme na vekový faktor,
ktorý považujeme v tomto ponímaní za najdôležitejší.
Predmetom výskumu je zistiť nárast sociálnych problémov u spomínaných prijímateľov
sociálnych služieb, dopad na bio-psycho-sociálno-spirituálny status samotného prijímateľa a
jeho rodinu, analýza možností riešenia a informovanosti.
doc. RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.
Komparace implementace politik Evropské unie ve vybraných členských státech
Evropská unie etablovala prostřednictvím svých institucí v průběhu integračního procesu řadu
veřejných politik. Tyto politiky se z hlediska implementace v členských státech člení v
základním pohledu na sdílené a koordinované, kdy je elementárním principem tohoto členění
míra přenosu kompetencí v dané veřejné politice z národních institucí na instituce evropské.
Cílem disertační práce s názvem „Komparace implementace politik Evropské unie ve vybraných
členských státech“ je v kroku prvním výběr vhodného vzorku členských států Evropské unie,
jako modelového území pro další analýzu. V těchto členských státech bude dále komparována
implementace vybraných politik evropské unie z řady pohledů – legislativního rámce, veřejných
rozpočtů, institucí veřejné správy, a dalších faktorů. Výstupem disertační práce bude formulace
doporučení pro orgány a instituce veřejné správy pro efektivnější implementaci vybraných
politik EU v definovaných národních státech.
Evaluace dopadů politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na Slovensku v
programovacím období 2007 – 2013
Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, či jen kohezní politika EU, má za
hlavní cíl sociální soudržnost mezi regiony formou regionálních intervencí orientovaných na
snižování regionálních disparit. Nástroji této politiky jsou zejména investiční a strukturální
fondy EU, včetně kohezního fondu. Cílem disertační práce s názvem „Evaluace dopadů politiky
hospodářské a sociální soudržnosti EU na Slovensku v programovacím období 2007 – 2013“ je
představit architekturu implementace kohezní politiky EU na Slovensku v programovacím
období 2007 – 2013 a provést analýzu intervencí této politiky v rámci jednotlivých regionů. Na
základě této analýzy bude formulována metodika dopadů této evropské veřejné politiky na
rozvoj dílčích regionů a snížení meziregionálních disparit v národním i mezinárodním srovnání,
zejména na úrovni regionů soudržnosti. Závěrem práce bude formulace doporučení pro zvýšení
absorpční kapacity vybraných regionů pro využití finančních prostředků politiky hospodářské a
sociální soudržnosti EU v programovacím období 2014 – 2020 na Slovensku.
Benchmarking modelů veřejné správy ve vybraných zemích Evropské unie
V rámci Evropské unie jednotlivé národní státy využívají různých modelů veřejné správy.
Každý z modelů veřejné správy má svá historická specifika, kdy jsou různými způsoby
organizovány centrální instituce státní správy, je odlišná regionální územně – samosprávní
struktura regionů, je odlišná daňová soustava či koncepce veřejných politik. Cílem disertační
práce s názvem „Benchmarking modelů veřejné správy ve vybraných zemích Evropské unie“ je
tvorba komparativního rámce modelů veřejné správy v určených zemích Evropské unie. Na
základě tohoto modelu, s využitím multikriteriálního hodnocení, budou hodnoceny a
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Bučianska 4/A, 917 01 Trnava
Telefón: 033/55 65 526
E-mail: [email protected]
Internet: fsvucm.sk
TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
Katedra verejnej politiky a verejnej správy
Strana 3 z 10
představeny výhody a nedostatky jednotlivých veřejnosprávních systémů. Na základě tohoto
benchmarku budou formulována opatření, pro zefektivnění hodnocených modelů.
prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc.
Environmentálne hodnotenie rurálneho územia pre potreby verejnej správy
Téma je orientovaná na získanie teoretických znalostí, praktických návykov v oblasti
modelovania environmentálnej záťaže v rurálnom území, v procese analýzy, syntézy
interpretácie. Predpokladá to získanie orientácie v krajinnej ekológii, systémovej teórii,
environmentálnom hodnotení (syntéze dostupných podkladov), využitím metódy hodnotenia
environmentálnej záťaže (Hilbert, 2013), akceptovanej v praxi, ktorá spočíva v
časopriestorovom hodnotení celoplošného antropického tlaku a podmienok pohybu
kontaminantov diferenciáciou v dimenziách (topickej, chorickej, regionálnej). Získané znalosti,
praktické skúsenosti umožnia doktorandovi rozhodovať o potrebnom rozsahu, obsahu riešenia
životného prostredia nielen z hľadiska zadávateľa, ale tiež v procese rozhodovania vo verejnej
správe systémovým spôsobom, riešenia parciálnych problémov. Téma vyžaduje základné
znalosti práce s počítačom - GIS software.
Environmentálne hodnotenie urbanizovaného územia pre potreby verejnej správy
Téma je zameraná na získanie teoretických znalostí, praktických návykov v oblasti modelovania
environmentálnej záťaže v urbanizovanom (mestskom prostredí). Predpokladá to získanie
teoretickej orientácie v problematike humánno-prírodných urbanizovaných systémoch,
metódach hodnotenia a modelovania environmentálnej záťaže v urbanizovanom prostredí
(Hilbert, 2014). Metóda využíva hodnotenie antropickej záťaže, časovo priestorové hodnotenie
urbánnych klimatických podmienok, pohybu kontaminantov v mestskom prostredí. Získané
znalosti, praktické skúsenosti umožnia doktorandovi rozhodovať o potrebnom rozsahu, obsahu
riešenia životného prostredia nielen z hľadiska zadávateľa, ale tiež v procese rozhodovania vo
verejnej správe systémovým spôsobom, riešenia parciálnych problémov. Téma vyžaduje
základné znalosti práce s počítačom - GIS software.
prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD.
State Capture in Former Socialist Countries
This thesis deals with the issue of state capture in countries of the new EU member states. It
seems that in difference to the post-war Western Europe the political development of the new
EU member states takes a different direction. The post-war western Europe were founded on
elite commitments to democracy, constant productivity growth and living standard growth. Thus
these countries became consolidated democracies in the 1950/1960s.
In difference it seems that the former socialist countries create regimes in which the state is
captured by different types of elites. In one group of countries (or in one historical period) these
are ideologically committed elites; in other group of countries these are entrepreneurial political
elites in which corporate interest control the state with the aim of private gain.
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Bučianska 4/A, 917 01 Trnava
Telefón: 033/55 65 526
E-mail: [email protected]
Internet: fsvucm.sk
TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
Katedra verejnej politiky a verejnej správy
Strana 4 z 10
doc. RNDr. Jiří Ježek, PhD.
Strategické plánování v rozvoji měst: slovenské a zahraniční zkušenosti
Cílem práce je kritické shrnutí zkušeností vybraných slovenských, resp. zahraničních měst se
strategickým plánováním. Součástí práce by měl být vlastní empirický výzkum. Výzkum by měl
odpovědět na následující otázky: Jakou roli hraje strategické plánování v rozvoji měst a
regionů? Jaká je role plánovačů, politiků, občanů, neziskových organizací, podnikatelů? Jaké
jsou nejefektivnější formy organizace plánovacích procesů ve městech? Jak v podmínkách
pluralitní společnosti koordinovat a integrovat rozdílné zájmy a potřeby veřejných a
soukromých aktérů? Musí být nositeli plánovacích kompetencí pouze organizace veřejné
správy? Jaké problémy či dilemata v souvislosti se strategickým plánování řeší? Jaké existují
vazby mezi tvorbou rozvojových strategií, jejich realizací a evaluací? Jakou roli při tvorbě
strategií pro města a regiony sehrávají procesy kolektivního učení? Jaká je efektivita
strategického plánování rozvoje měst a regionů? Téma předpokládá znalost anglického nebo
německého jazyka.
doc. Ing. Jozef Mačala, CSc.
Environmentálne aspekty verejnej politiky ako súčasť trvalo udržateľného rozvoja
Verejná politika a verejná správa sú neoddeliteľnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja
(TUR). Úlohou DDP je zadefinovať verejný problém vybraného regiónu (obce) s jeho
negatívnymi environmentálnymi problémmi. Stanoviť ciele, ktoré povedú k jeho riešeniu.
Vybrať adekvátne nástroje (legislatívne, environmentálne, administratívne, ekonomické, ...) na
riešenie tak, aby sa zachoval udržateťný rozvoj regiónu (obce).
Nástroje verejnej politiky na znížovanie negatívnych dôsledkov na životné prostredie
Nástroje verejnej politiky sú prostriedky, ktorými je možné uviesť koncepcie, stratégie a zámery
do praxe tak, aby fungovali a dosiahli stanovený cieľ. Úlohou DDP je správne vybrať príslušné
nástroje verejnej politiky a environmentálnej politiky vo vybranom regióne (obci) tak, aby sa
dosiahol stanovený cieľ, znížiť negatívne dôsledky na životné prostredie v súlade s príslušnou
legislatívou.
prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.
Zdravý životný štýl, civilizačné choroby a ich prevencia
Zdravý životný štýl, jeho podstata, komponenty, cieľové hodnoty. História jeho vývinu u nás, v
Európe a vo svete. Pojem zdravie a čo ho všetko ovplyvňuje. Analyzovať racionálnu výživu, jej
základné zložky. Zistiť vedomosti študentov stredných a vysokých škôl i bežnej populácie o
zdravom životnom štýle. Vplyv rodiny, priateľov, zamestnania, masmédií na zdravý životný štýl
jedinca. Civilizačné choroby, história ich vzniku, najčastejšie sa vyskytujúce choroby, príčiny
ich vzniku, čo ich spôsobuje, rizikové faktory a ich dôsledky. Zistiť výskyt civilizačných chorôb
u vybraných vzoriek populácie. Návrhy na možnosti zlepšenia zdravého životného štýlu i
prevencie civilizačných chorôb (v regióne, v regiónoch Slovenska).
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Bučianska 4/A, 917 01 Trnava
Telefón: 033/55 65 526
E-mail: [email protected]
Internet: fsvucm.sk
TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
Katedra verejnej politiky a verejnej správy
Strana 5 z 10
Vzťah k drogám u študentov stredných a vysokých škôl
Toxikománia ako spoločenský problém. Toxikománia a drogová závislosť. Príčiny vzniku
toxikománie. Vymedzenie základnej terminológie. História drogových závislostí. Opatrenia v
oblasti boja proti drogám. Drogy a ich rozdelenie. Drogová závislosť, jej vznik, príčiny vzniku,
dôvody závislosti. Prevencia drogových závislostí. Rodina a prevencia. Škola a prevencia.
Školské programy primárnej protidrogovej závislosti. Používanie drog na stredných a vysokých
školách (v regióne, v regiónoch Slovenska). Zistiť vedomosti študentov o drogách, ich vzťah k
drogám ako aj ich spôsoby získavania. Spolupráca rodičov a školy v prevencii drog. Zastúpenie
problematiky drog v rámci predmetov výučby na stredných a vysokých škôl. Návrhy do
budúcnosti (zlepšenia) v prevencii drogovej závislosti na stredných a vysokých školách.
doc. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Motivácia ako faktor rozvoja ľudských zdrojov vo verejnej správe
Už behaviorálna škola manažmentu upozorňovala na dôležitosť skúmania psychologických a
sociálnych faktorov pred fyzikálnymi faktormi pracovného výkonu jednotlivých zamestnancov.
Medziľudské vzťahy vo vnútri pracovných skupín, otvorená komunikácia v organizácii a najmä
motivačná politika zohráva v rozvoji ľudských zdrojov významné miesto. Zvyšovanie
pracovných výkonov je možné dosiahnuť správnym uplatňovaním motivačných teórií nielen v
podnikateľskom sektore, ale aj v nekomerčnej sfére. Cieľom dizertačnej práce je zistiť súčasné
formy motivácie ľudských zdrojov so špecifickým zameraním na verejnú správu. V dizertačnej
práci sa venuje priestor skúmaniu možnej korelácie medzi jednotlivými formami motivácie a
výkonmi zamestnancov s cieľom vytypovať najvhodnejšiu formu motivácie. Na základe zistení
budú definované odporúčania pre prax.
Inovačná politika štátu ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky
Inovácie sú považované za hnací motor rozvoja podnikateľskej činnosti a zvyšovania
konkurencieschopnosti ekonomiky každej krajiny. Súčasne sú inovácie považované za možnosť,
ako úspešne realizovať prechod hospodárskou krízou poznačenú ekonomiky na prosperujúcu a
trvalo udržateľnú ekonomiku. Úloha štátu je veľmi významná pri tvorbe inovačnej politiky ako
súčasti širšej hospodárskej politiky. Politika štátu by mala reflektovať na aktuálny stav
národného hospodárstva a hľadať možnosti, cesty a účinné opatrenia zamerané na zvyšovanie
jej konkurenčnej schopnosti. Slovensko sa dlhodobo nachádza na nízkej úrovni inovačnej
výkonnosti. Z tohto dôvodu bude dizertačná práca zameraná na význam inovácií pre rozvoj
trhovej ekonomiky Slovenska a bude skúmať možnosti regulácie, opatrení a odporúčaní pre
tvorbu inovačnej politiky štátu. Výsledkom budú závery pre tvorbu aktuálnej inovačnej politiky
zo strany Ministerstva hospodárstva SR.
doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
Spektrum poskytovania sociálnych služieb pre osoby bez domova na Slovensku a
vybraných krajinách Európskej únie
Dizertačná práca sa zaoberá prezentáciou extrémnej formy chudoby, resp. biedy ako prejavu
sociálneho vylúčenia na príkladu bezdomovcov a žobrákov. Podáva základné informácie o tejto
sociálnej kategórii ľudí zjavne chudobných, žijúcich na okraji majoritnej spoločnosti a
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Bučianska 4/A, 917 01 Trnava
Telefón: 033/55 65 526
E-mail: [email protected]
Internet: fsvucm.sk
TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
Katedra verejnej politiky a verejnej správy
Strana 6 z 10
vyznačujúcich sa svojim špecifickým spôsobom života. Riešiť sa bude sociálna práca s osobami
bez domova a prevencia ich sociálno-ekonomického prepadu (príčiny, faktory, spúšťače, ciele
podpory a pod.), vrátane modelov reintegrácie. Súčasťou práce bude komparácia spektra
poskytovania sociálnych služieb pre osoby bez domova na Slovensku, vybraných krajinách
Európskej únie, USA a Japonska.
Fenomén multikulturalizmu v kontexte súčasnej doby, postoja slovenskej verejnosti k
azylantom a azylovej politike na Slovensku
Dizertačná práca sa zaoberá fenoménom multikulturalizmu, zabezpečenia spolunažívania medzi
populáciami, hodnotovo zakorenenými v rôznych civilizačných, kultúrnych a náboženských
oblastiach, ktoré predstavuje v súčasné dobe pravdepodobne obrovskú úlohu a výzvu pre
západnú civilizáciu. Výrazná ekonomická globalizácia, prudko sa rozvíjajúca mobilita,
veľkoplošná migrácia a urbanizácia zasahuje celý svet a prináša sebou narušenie vzájomného
spolunažívania ľudí v postmodernej multikultúrnej spoločnosti. Vojnové a etnické konflikty,
politická a náboženská perzekúcia, ktoré sú sprevádzané politickými a ekonomickými zmenami
v chudobných krajinách, sú príčinou rozsiahlych migrácií obyvateľstva do vyspelých krajín
západnej Európy (známe istoty demokratického systému spojeného s materiálnym štandardom,
rešpektovanie ľudských práv, slobôd, a pod.).
V súčasnej dobe migrácia a problémy spojené s týmto fenoménom vyvolávajú v jednotlivých
krajinách spoločenské napätia na vnútropolitickej i medzinárodnej scéne. Politickými
dôsledkami imigrácie je nárast intolerancie, xenofóbie, nacionalizmu, až rasizmu. Na základu
týchto skutočností je nutné naučiť sa tolerovať a rešpektovať rozdielnosti kultúr nášho sveta a
foriem ich vyjadrovania; byť aktívni voči ľudským právom ostatných, zodpovednosti
podporujúcu demokraciu; ľudia prirodzene rozdielni majú právo žít slobodne a byť sami sebou
v harmónii rozdielnosti. Len vzájomná tolerancia je základom pre spoločný život ľudských
spoločenstiev v každodennom živote človeka a prírody. Súčasťou práce bude kvantitatívny
výskum, ktorý sa bude venovať postojom slovenskej verejnosti k cieľovej sociálnej skupine
azylantov.
Fenomén multikulturalizmu v kontexte súčasnej doby, postoja slovenskej verejnosti
k rómskemu etniku v segregovaných komunitách
Dizertačná práca sa zaoberá fenoménom multikulturalizmu, zabezpečenia spolunažívania medzi
populáciami, hodnotovo zakorenenými v rôznych civilizačných, kultúrnych a náboženských
oblastiach, ktoré predstavuje v súčasné dobe pravdepodobne obrovskú úlohu a výzvu pre
západnú civilizáciu. Výrazná ekonomická globalizácia, prudko sa rozvíjajúca mobilita,
veľkoplošná migrácia a urbanizácia zasahuje celý svet a prináša sebou narušenie vzájomného
spolunažívania ľudí v postmodernej multikultúrnej spoločnosti. Nie je možné vytvoriť
prostredie pre mierové súžitie spoločnosti, pokiaľ nie sú vhodným spôsobom začleňované do
majoritnej spoločnosti menšiny (národnostné, etnické, cudzinci utečenci, a. i..); v opačnom
prípade sa situácia môže vyhrotiť až do ozbrojeného konfliktu. V kontexte súčasnej doby je
dlhodobo problematické na Slovensku postavenie rómskej národnostnej menšiny. Špecifické
miesto v etnickej skladbe slovenského obyvateľstva majú Rómovia, ktorí vo väčšej miere žijú v
segregovanej alebo integrovanej podobe. V skutočnosti, ako celok, predstavujú minoritu, ktorá
nie je koherentná s definíciami pre jej taxatívne určenie ako národnostnej menšiny (v celom
svete nevlastnia územie, ktoré by reprezentovalo ich vlastnú kultúru a národný štandardný
dorozumievací jazyk). Väčšina majoritnej spoločnosti deklaruje vôči Rómom negatívny postoj,
ovplyvnený osobnou skúsenosťou, či najrôznejšími mýty a predsudkami, pričom kritikom často
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Bučianska 4/A, 917 01 Trnava
Telefón: 033/55 65 526
E-mail: [email protected]
Internet: fsvucm.sk
TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
Katedra verejnej politiky a verejnej správy
Strana 7 z 10
chýbajú informácie podložené výskumom alebo dlhodobou osobnou skúsenosťou. Pochopenie
podstaty a výraznej odlišnosti v spôsobe a kvalite života týchto osôb a ich rodín je možné len
vtedy, ak problémy otvorene pomenujeme a prejavíme záujem poskytnúť pomoc pri ich
odstraňovaní v širšom zmysle slova, bez xenofóbie a predsudkov. Len tak sa môžeme
dopracovať k „optimálnym“ riešeniam problémov, ktoré trápia Rómov, ale aj spoločnosť, ktoré
je nutné riešiť v širších súvislostiach a systémovo, za aktívnej participácie Rómov. Súčasťou
práce bude kvantitatívny výskum, ktorý sa bude venovať postojom slovenskej verejnosti k
cieľovej sociálnej skupine národnostnej menšine Rómov.
doc. Uroš Pinterič, PhD.
Financial autonomy on the local level
Local level is often given lots of competences, while not providing adequate financial resources.
Candidate shall develop new understanding of the financial autonomy. Candidate should define
what means local autonomy and, within it, special concentration shall be on financial autonomy.
The thesis shall be prepared from the theoretical perspective as well as empirical study of one or
more states. In this manner one should clarify how financial autonomy can be reached and what
is its function for local self-government. The thesis shall address the questions of tax collection,
tax origin, tax redistribution, etc. Candidate shall present the model how to increase financial
autonomy of the local level in the manner that development of the territory is assured according
to the basic principles of satisfying the primary needs of local community.
Amalgamation of municipalities in Slovakia: possibilities and issues
Concerning the number of municipalities, Slovakia is one of more decomposed countries. This
has on one hand positive effects form the democratic principles point of view but on the other
side it might cause general inefficiency in development issues. Candidate is expected to prepare
most optimal scenario how to increase efficiency and ability of municipalities with minimal
reduction of democratic potential. In this manner different aspects shall be taken into the
account from budgetary management to increasing the democratic deficit. Candidate shall
prepare also survey showing the general attitude of the public towards the amalgamation
possibilities. At the end of the thesis final model shall be presented with clear annotation which
factors have to be taken into the account. As well all possible changes (positive and negative
shall be listed). Finally optimal option shall be presented and supported by economic, political
and societal arguments.
prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc.
Analýza kvality a efektívnosti poskytovania a fungovania vybraných druhov a foriem
sociálnych služieb zo strany obcí a ich optimalizácia vo zvolenom vyššom územnom celku
Spracovanie teoretické a metodologické východiská, v ktorých: - vymedziť základný pojmový
aparát, ktorý sa viaže k téme dizertačnej práce (vrátane objasnenia podstaty služieb všeobecne a
sociálnych služieb zvlášť; kvality a efektívnosti a ich ukazovateľov, optimalizácie a podobne); uskutočniť stručnú teoretickú reflexiu sociálnych služieb v systéme sociálneho zabezpečenia a
sociálnej politiky; - realizovať sociálno-právnu analýzu pôsobnosti obce (aj vo väzbe na vyšší
územný celok) pri poskytovaní a zabezpečovaní (administratívnom, finančnom, materiálnom,
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Bučianska 4/A, 917 01 Trnava
Telefón: 033/55 65 526
E-mail: [email protected]
Internet: fsvucm.sk
TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
Katedra verejnej politiky a verejnej správy
Strana 8 z 10
personálnom a pod.) fungovania sociálnych služieb. Uskutočniť výskum – na základe zvolených
výskumných procedúr, metód a techník – stavu aktuálneho poskytovania a fungovania
vybraných druhov a foriem sociálnych služieb zo strany obcí a navrhnúť ich optimalizáciu vo
zvolenom vyššom územnom celku.
prof. Mgr. Mirko Savič, PhD.
Implementation of econometric models into information systems of public sector
Information systems of public sector have massive amounts of data that needs to be analyzed in
appropriate way in order to be useful for decision making. Usually public sector data are
analyzed by simple descriptive statistical methods without serious attempts to discover
underlying factors influencing variations of important variables. The goal of the research is to
identify the needs of policy makers which can be satisfied through analysis of massive data and
to implement econometric models in order to describe and explain their variability. PhD
candidate will have the following tasks:
•
Definition of different types of massive data in public sector.
•
Definition of demand for analysis of massive data.
•
Collection of public sector massive data.
•
Econometric analysis of data.
•
Drawing conclusions in the context of decision making.
•
Definition of recommendation for implementation of econometric analysis into public
sector decision making.
Methodology of quantitative analysis of local administration data
Local administration very often has significant amounts of data that needs to be analyzed in
appropriate way in order to be useful for decision making. Usually local administration data are
analyzed by simple descriptive statistical methods without serious attempts to discover
underlying factors influencing variations of important variables. The goal of the research is to
identify and recommend quantitative tools that will contribute to better decision making process
on the local level of administration. PhD candidate will have the following tasks:
•
Definition of different types of data in local administration.
•
Definition of demand for analysis of data on local level.
•
Collection of data.
•
Econometric analysis of data.
•
Drawing conclusions in the context of decision making.
•
Definition of recommendation for implementation of quantitative analysis into local
administration decision making.
Methodology of quantitative analysis of state administration data
State administration very often has significant amounts of data that needs to be analyzed in
appropriate way in order to be useful for decision making. Usually state administration data are
analyzed by simple descriptive statistical methods without serious attempts to discover
underlying factors influencing variations of important variables. The goal of the research is to
identify and recommend quantitative tools that will contribute to better decision making process
on the state level of administration (in one selected sector). PhD candidate will have the
following tasks:
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Bučianska 4/A, 917 01 Trnava
Telefón: 033/55 65 526
E-mail: [email protected]
Internet: fsvucm.sk
TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
Katedra verejnej politiky a verejnej správy
Strana 9 z 10
•
Definition of different types of data in state administration.
•
Definition of demand for analysis of data on state level.
•
Collection of data.
•
Econometric analysis of data.
•
Drawing conclusions in the context of decision making.
•
Definition of recommendation for implementation of quantitative analysis into state
administration decision making.
doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD. MPH
Význam resocializačných zariadení pri zaradení drogovo závislých do spoločnosti
V práci študent komplexne popíše stav problematiky drogovo závislých na Slovensku, možnosti
resocializácie, typy resocializačných zariadení. Porovnanie riešenia danej problematiky v SR a
krajinách EÚ. Identifikácia koncepcií jednotlivých resocializačných zariadení, ich metód a
cieľov a v neposlednom rade aj identifikácia možností uplatnenia ich klientov v spoločnosti,
teda aj kvantifikácia relapsových stavov u klientov zariadení a identifikácia riešenia (prevencie
vzniku relapsu) zo strany resocializačného zariadenia.
prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.
Ľudské zdroje v systéme verejnej správy a ich vplyv na podnikovú kultúru
Ľudské zdroje vo výrobných, nevýrobných organizáciách, ale aj vo verejnej správe sú nositeľmi
tvorby hodnôt, či napĺňanie základných potrieb kvality života obyvateľstva. Rozvoj vedeckotechnického pokroku, ako i súčasný stav vo vyspelých krajinách vo svete je podnetom na
zvyšovanie požiadaviek obyvateľstva vo všetkých základných faktoroch kvality života,
občianskej vybavenosti, ktorú treba chápať v širokom vejári faktorov uspokojovania potrieb
všetkých vekových kategórií obyvateľstva. Predmetné okruhy problémov sú významné aj vo
verejnej správe, osobitne vo vidieckom priestore obcí.
Nosným problémom dizertačnej práce bude identifikácia reálnych spôsobilostí rozhodujúcich
funkčných pozícií mesta a obce, ako i orgánov mestského a obecného zastupiteľstva, ďalej
ostatných zamestnancov uvedených úradov. Predmetom budú vybrané aktivity vedenia ľudí,
komunikácie, motivácie a podnikovej kultúry. Dizertačná práca vyústi do námetov a odporúčaní
práce s ľudskými zdrojmi pre Združenie miest a obcí Slovenska, či Regionálne združenie miest
a obcí Slovenska, ale aj pre širokú odbornú verejnosť.
prof. Dr. Miroslav Vitéz
Význam a formy verejno – súkromného partnerstva
Témou dizertačnej práce na ktorú sa usmerní empirický a teoretický výskum bude problematika
súboru právnych vzťahov verejnoprávnej a súkromnoprávnej povahy vyplývajúcich z priamej
účasti verejnej (štátnej a neštátnej) správy na partnerstve so subjektmi súkromného
predovšetkým obchodného práva v prevádzkovaní podnikateľských činností. Osvetlí sa genéza
myšlienky o verejno - súkromnom partnerstve (ďalej: VSP, po angl. public private partnership)
v komparatívnom a domácom práve, objasní ekonomický a právny pojem VSP, tiež úloha
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Bučianska 4/A, 917 01 Trnava
Telefón: 033/55 65 526
E-mail: [email protected]
Internet: fsvucm.sk
TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
Katedra verejnej politiky a verejnej správy
Strana 10 z 10
verejnej správy v prevádzkovaní ziskových ale i neziskových činností verejného sektora.
Osobitne sa rozoberie zložitá ekonomicko-sociálna dilema, či verejná správa má konať funkciu
podnikateľa, organizátora týchto činností alebo sa na ich výkone zúčastňovať iba z polohy
partnera. Rozoberie sa význam VSP na prevádzkovaní neziskových sociálnych činností v
oblastiach, v ktorých prevláda meradlo sociálnej zodpovednosti. Preskúmajú sa nasledovné
otázky: súčasné tendencie v regulácii VSP v komparatívnom práve a práve EU; zmluvné a
korporatívne právne formy VSP v komparatívnom práve a práve EU; prednosti, slabosti,
základné znaky a atraktívnosť konkrétnych foriem VSP; meradlá na odlíšenie VSP od iných
verejnoprávnych foriem prevádzkovania podnikateľskej činnosti; regulácia a klasifikácia foriem
VSP v slovenskom práve; spoločenský, ekonomický význam VSP; jeho dosah a obmedzenia s
osobitným pohľadom na prax VSP na Slovensku a i. Formulujú sa a zdôvodnia závery
dokazujúce formulovanú hypotézu výskumu a návrhy de lege ferenda.
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Přímé zahraniční investice jako faktor konkurenceschopnosti Slovenska
Přímé zahraniční investice jsou významným faktorem konkurenceschopnosti národního
hospodářství Slovenska, i jiných postkomunistických zemí. Ovlivňují výrazně ekonomický růst,
zaměstnanost a ostatní makroekonomické agregáty. Nejčastěji jsou přímé zahraniční investice
transpozičně poskytovány do zemí, kde jsou pro dané rozhodnutí vytvářeny adekvátní podmínky
v podobě různých daňových výhod a podpor. Z tohoto důvodu je třeba identifikovat a
analyzovat faktory motivují investory k realizaci přímých investic, poznat mantinely tzv.
spillover efektu, vyhodnotit efektivnost poskytování vějíře investičních pobídek včetně dopadu
na příjmovou stránku veřejných rozpočtů a zaměstnanost včetně dopadů na životní prostředí a
podrobně analyzovat, jak fungují jednotlivé investiční pobídky, jakým způsobem ovlivňují
rozhodnutí potencionálního investora o umístění investic a formují fiskální efektivnost.
Daňová harmonizace v kontextu daňové konkurence v zemích EU
V Evropské unii postupně dochází k procesu sbližování daňových soustav členských zemí.
Důvodem je především usnadnění a zvýšení funkčnosti jednotného vnitřního trhu Evropské unie
a odstranění překážek pro realizaci volného obchodu. V této souvislosti dochází k celé řadě
názorových střetů, kdy z pohledu jednotlivých zemí EU jsou v řadě případů preferovány
tendence vedoucí k zachování daňové konkurence s cílem přilákat do země zahraniční kapitál.
Zejména v zemích, které ztratily možnost usměrňovat národní hospodářství prostřednictvím
měnové politiky, zůstává fiskální politika jako poslední možnost zachování vlivu na průběh
hospodářského cyklu a ekonomiku národního hospodářství. Fiskální autonomie se tak dostává
do protikladu s daňovou harmonizací. V disertační práci by měly být kvalifikovaně analyzovány
dopady harmonizačního procesu a daňové konkurence na veřejný i soukromý sektor národního
hospodářství Slovenské republiky a formulovány závěry, které by usnadnily vymezit zásadní
postoj Slovenské republiky v předmětné oblasti.
Pozn.
Uchádzač si môže navrhnúť aj vlastnú tému dizertačnej práce.
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Bučianska 4/A, 917 01 Trnava
Telefón: 033/55 65 526
E-mail: [email protected]
Internet: fsvucm.sk
Download

doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. doc. PhDr. Mária