Odborné technické posouzení a schválení prostřednictvím VPI
s přihlédnutím k Nařízení komise EU č. 445/2011 (dílčí funkce I a IV)
(pro nákladní vozy/cisternové vozy na základě pokynů o údržbě VPI)
(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla)
V rámci odborného technického posouzení bylo přihlédnuto k zadání/podkladům Směrnice
2008/110/ES Evropského parlamentu a Evropské rady ze dne 16.12.2008 o změně Směrnice
2004/49/ES o bezpečnosti železnic ve Společenství a doporučení orgánu ERA (European
Railway Agency) pro certifikaci údržbářských dílen (ERA/REC/2009-0611 NT).
Pro přípravu odborného technického posouzení je dílna povinná, shromáždit podklady (v německém jazyce) podle seznamu uvedeného v „části B“ pro odborné technické posouzení „potřebné podklady a doklady“ a odevzdat, resp. zaslat je předem (3-4 týdny) před posouzením na místě.
Odborné technické posouzení a schválení se provádí pro vyhodnocení kompetence provádění
údržby / opravy na nákladních vozech a složkách v souladu s přiloženým přehledem v podobě
tabulek. Při posuzování se kontroluje implementace zadání pokynů o údržbě, resp. její rozvržení. Obsah pokynů o údržbě se v rámci odborného technického posouzení neprověřuje.
• Odborně-technické posouzení a schválení zahrnuje oblasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Organizace
Informace (zaměstnanci)
zaměstnanci
Zajištění kvality/ systém řízení kvality
Technické vybavení
Měřící a zkušební zařízení
Systém údržby / základní technická pravidla
Kvalifikace ve spojovací technice
Kvalifikace pro nedestruktivní zkoušku
Rozsah odborného technického posouzení
Provedení odborného technického posouzení
Výsledek zkoušky
Odchylky, opatření a doporučení
Doba trvání
• Údržba zařízení, vyžadujících sledování a kontrolu podle § 33 nařízení EBO (nařízení
o stavbě a provozu železnic) není předmětem tohoto odborného technického posouzení a schválení.
• Odborně technicky posouzený a schválený závod pro údržbu podléhá - s ohledem na
dodržení kritérií pro údržbu nákladních vozů - kontrole ze strany držitele vozidla,
resp. jeho zástupce a dalším požadavkům ze strany držitele vozidla.
FTB (odborně technické posouzení); stav 20.06.2014
Franke / Mühlberg / Schüler
Strana 1 z 14
Pro odborné technické posouzení a schválení závodu pro údržbu, musí být splněny následující požadavky:
1.
Organizace / informace / zaměstnanci
• Organizace závodu pro údržbu, vykonávajícího odborné technické posouzení a
schválení (organizační schéma)
• Vysvětlení účinného systému řízení kvality / předloha certifikátu a příručky QM
• Jmenování jednatele / vedoucího provozovny / technického vedoucího
• Jmenování technických dozorů pro příslušné oblasti údržby
• Jmenování dalších odpovědných osob: osoba odpovědná za nebezpečný náklad a
osoba odpovědná za základní pravidla
• Jmenování odpovědné osoby za konečnou kontrolu / výstup z dílny (převod odpovědnosti za přejímku podle § 32 EBO a podepsání dokladu o poskytnutém výkonu)
• Doklad o absolvování příslušného školení jako mechanik brzd
• Doklad, že odpovědnosti technického dozoru byly přeneseny písemně (na základě
jmenovacích dokumentů nebo popisů práce)
• Systém školení pro vzdělávání / kvalifikaci / další vzdělávání / rekvalifikaci v oblastech, pro které byla dílna posuzována a schválená, dokumentace vzdělávacích
opatření
• Pojistná částka min. 5 milionů EUR (odpovědnost za výrobek / zákonné odpovědnosti
provozovny)
2.
Technické vybavení
• Zajištění údržby prostorovým a technickým vybavením, které musí být k dispozici v
souvislosti s objektem a podle rozsahu opatření údržby
• Přehled nejdůležitějších strojně technických zařízení
3.
Měřící a zkušební prostředky, resp. zařízení
• Měřící a zkušební prostředky, resp. zařízení musí vykazovat požadované metrologické charakteristiky potřebné pro zamýšlené použití a účel (například měření odporu, rozsah měření a rozlišení)
• Musí být k dispozici systém pro kontrolu zkušebních prostředků
• Provedení kalibrace akreditovanou zkušebnou a kalibračním místem
• Pro zákonem stanovenou oblast platí příslušné předpisy
FTB (odborně technické posouzení); stav 20.06.2014
Franke / Mühlberg / Schüler
Strana 2 z 14
4.
Systém údržby, základní technická pravidla
• Použití existujících a platných technických základních pravidel:
-
5.
EBO
použitelné normy EN / DIN / vyhlášky UIC (např. UIC 700)
pokyny o údržbě VPI
uznaná technická pravidla, která jsou obsažena v použitelném systému údržby
základní pravidla pro údržbu resp. pokyny pro údržbu držitelů vozidel (např. pokyny k revizi cisternových vozů společnosti VTG, odborné technické pokyny společnosti GATX atd.)
Kvalifikace ve spojovací technice
• Pro oblast spojovací techniky (např. svařování) je potřebný doklad o kvalifikaci výrobce. Proto je pro uznání svařovacího podniku potřebná kvalifikace doložená
osvědčením o prokázání vhodnosti pro svařování nákladních vozů a jejich komponentů podle DIN EN 15085-2 vydaným „autorizovaným místem“.
• Pro svařování zařízení, která vyžadují kontrolu, a cisteren na nebezpečné věci, je
třeba dodržovat zvláštní předpisy. Kontrolní dozorčí orgán musí mít odpovídající
pravomoc a nezávislou rozhodovací pravomoc, nezávislou na technických výrobních
omezeních.
6.
Kvalifikace pro nedestruktivní testování
• V oblasti nedestruktivního testování je zásadně potřebný doklad o uznání Odborně
Způsobilého Orgánu (OZO). Na uznání provádění nedestruktivního testování podle
normy DIN 27201-7 se musí podílet OZO. Pro údržbářská centra se sídlem v
Německu poskytuje DIN 27201-7, která vyžaduje zapojení „odborně příslušné stanice“, vhodný podklad. VPI předpokládá, že všechny údržbářské stanice, sídlící v
Německu, činné v oblasti nedestruktivního testování a které požádají o odborné
technické posouzení a schválení prostřednictvím VPI / DB Schenker, mohou předložit
také schválení, vystavené „odborně způsobilým orgánem“ podle DIN 27201-7.
• Zásadně stejné „technické požadavky“ platí i pro údržbářské stanice se sídlem v zahraničí. Přitom je však nutné v oblasti NDT (metoda nedestruktivního testování), na
základě místních praxí nebo právních předpisů uznat jiná schválení. Také je třeba
zajistit požadavek školení personálu při NDT v „železničním sektoru“ pouze tam, kde
příslušná organizace NDT (v Německu DGZfP) zřídila takovéto odvětví. Ve všech
ostatních zemích uzná VPI dlouholetou zkušenost při NDT nebo další vnitropodnikové vzdělávání v odvětví železničním sektoru. Tam, kde nejsou implementovány
všechny postupy schválení – avšak se má zakázka zákazníka zpracovat podle
pokynů VPI – musí se pověřit německé „odborné způsobilé orgány“ pro získání
schválení podle následující DIN 27201-7 (stejná úroveň bezpečnosti).
• Údržbářská stanice musí o tom poskytnout doklady. V případě pochybností o tom,
zda předložené podklady jsou dostatečné pro zajištění stejné úrovně bezpečnosti, je
také třeba pověřit německý „odborně příslušný orgán“.
FTB (odborně technické posouzení); stav 20.06.2014
Franke / Mühlberg / Schüler
Strana 3 z 14
7.
Rozsah odborného technického posouzení
od (hodící se prosím zaškrtněte)
Údržbářská opatření v souladu s normou EN / DIN, ISO 9000, vyhláškami UIC, pokyny
VPI o údržbě, základními pravidly o údržbě resp. pokyny o údržbě držitelů vozidel
Přezkoumání podle § 32 EBO odst. 2, 3 a 4 (revize)
G 4.0
G 4.2
G 4.8
Mobilní údržba prostřednictvím dílenského vozu
Revize brzd
Br 0
Br 2
Br 3
Údržba (zpracování) komponentů podle pokynů o údržbě VPI
Práce na dvojkolí a ložiskách dvojkolí ve stupních údržby
IL
IS 1
IS 2
IS 3
Mechanické obrábění hřídele dvojkolí podle VPI 04, dodatek 13 prostřednictvím
obroušení nebo otáčení
V1
V2
V3
V4
Mechanické brzdové součásti (stavěč tyčového ústrojí, vzduchový uzavírací ventil)
na (hodící se prosím zaškrtněte)
nákladních vozech standardního a speciálního typu
konstrukce (včetně údržby podle potřeby na cisternových
vozech bez prací na cisterně a vybavení)
Cisternové vozy (řady Z) / speciální vozy (řada U)
FTB (odborně technické posouzení); stav 20.06.2014
Franke / Mühlberg / Schüler
Strana 4 z 14
8.
Poř.
(445/11)
Provedení odborného technického posouzení
č.
Požadavek
• Datum posouzení
Realizace / doklady / opatření
00. – 00.00.201x
• Podnik / úplná adresa
• Bankovní spojení / DIČ
• Účastníci posuzování:
Pánové:
Podnik:
Pan:
Podnik:
VPI
Pan:
Podnik:
DB Schenker Rail AG
Profil podniku
(obecná ustanovení o struktuře podniku,
jeho založení, počet zaměstnanců, nabízený rozsah údržby, zákazníci, reference
atd.)
1.
Organizace / personál
1.1
Organizační schéma podniku
(445/2011, dodatek III, dílčí funkce I, číslice 5)
1.2
• Jednatel / vedoucí provozovny
• Technický vedoucí
Pan
• Kontaktní osoba
Pan
Pan
Telefon:
0
Fax:
0
E-mail:
FTB (odborně technické posouzení); stav 20.06.2014
Franke / Mühlberg / Schüler
Strana 5 z 14
Odpovědná osoba
1.3
Technický dozor
Údržba nákladních vozů
Příprava komponentů
dvojkolí / ložisek dvojkolí
Mechanická brzda
1.4
Ostatní odpovědné osoby
Osoba odpovědná za nebezpečný náklad
Osoba odpovědná za dodržování základních pravidel
Osoba odpovědná za měřící a zkušební
prostředky
1.5
(6)
Konečná kontrola / výstup z dílny / provozní schválení
(8c, 9c)
(9a)
(závěrečná zkouška vozidla a schválení provozu) (kontrola
provedených prací podle údržbářských zakázek)
Realizace / doklady / opatření
1.6
• Certifikováno ECM (jednotkou pověřenou údržbou)?
(předložení certifikátu uvedené, resp. akreditované
stanice a příp. výsledek zkoušky)
Systém řízení kvality
• Certifikováno podle DIN EN ISO 9001?
(certifikát a předložení příručky QM)
• Jméno manažéra QM a
(realizace požadavků normy ISO)
Jméno osoby, pověřené QM
(roční přehled řízení)
• Účinnost systému QM
(zkontrolovat v náhodných vzorcích)
• Certifikováno podle DIN EN ISO
14001?
FTB (odborně technické posouzení); stav 20.06.2014
Franke / Mühlberg / Schüler
Strana 6 z 14
1.7
Doklad o převodu odpovědností
(445/2011, dodatek III, dílčí funkce I, číslice 5.1 a 5.3)
Technický vedoucí
Osoba odpovědná za nebezpečné věci
Osoba odpovědná za dodržování základních
pravidel
Osoba odpovědná za konečnou kontrolu /
výstup z dílny
Manažer QM & osoba pověřená QM
Osoba odpovědná za měřící a zkušební prostředky
1.8
(8)
Doklad o vzdělání (základní vzdělání) brzdový
zámečník
Doklad o zavedení/školení VPI 07, předložení
prokazatelného povolení/označení zámečníka
brzd (VPI 07, číslice 2(1))
(proces vzdělávání a odborné přípravy pro zámečníky brzd, praktická zkouška v dílně)
Jmenování znalce pro nádoby (VPI 07, dodatek 9,
číslice 3.1(2)), včetně dokladu o vzdělání (např. podle
TRBS 1203)
1.9
Doklad o pojištění
1.10
příp. je k dispozici schválení EBA a / nebo jiných
železničních správ (informativně)
1.11
Řízení kompetence
(445/2011, dodatek III, dílčí funkce I, číslice 1h a 6)
- Plán kvalifikace
(matice kompetencí, plán školení)
Je-li certifikace ECM, pak není nutná
další zkouška! V případě „kombinovaných auditů“ se tato zkouška provádí v
rámci certifikace ECM .
- Plán kvantifikace
(regulace zastupování)
1.12
(2a-c)
1.13
(3a-b)
Postup pro výběr dodavatelů, přehled nejdůleži- Je-li certifikace ECM, pak není nutná
tějších dodavatelů, včetně hodnocení dodavatelů další zkouška! V případě „kombinova(používání, skladování, doprava, přijímací zkoušky, vázaný sklad)
ných auditů“ se tato zkouška provádí v
rámci certifikace ECM.
Postupy pro dodržení národních bezpečnostních
předpisů a předpisů pro ochranu zdraví (existující
Je-li certifikace ECM, pak není nutná
další zkouška!
procesy v souladu se směrnicí 89/391/EHS)
1.14
(9b)
Informační procesy
- Chyby a nedostatky související s bezpečností
FTB (odborně technické posouzení); stav 20.06.2014
Franke / Mühlberg / Schüler
Je-li certifikace ECM, pak není nutná
další zkouška!
Strana 7 z 14
1.15
a) Postupy pro stanovení činností, souvisejících Obecná zkouška procesu u orgánu uděs bezpečností
lujícího ECM, (realizační) zkouška u VPI
(nařízení EU 445/2011, dodatek III, část I, číslice 2 a 2.1)
(např. zkouška kvality hotových vozů.)
b) Doklad(y), jak zaměstnanci vykonávající
úkony, které souvisejí s bezpečností, jsou instruováni o důsledcích porušení bezpečnostních předpisů (vedení dokladů o pravidelných školeních a instruktážích - preventivně)
(10a)
c) Kontrola rizik, procesů a postupy identifikace
nebezpečí, posouzení rizik, stanovení strategií pro omezení škod, prověření účinnosti,
záznamy o každé akci/aktivitě
(ERA/REC/2009-0611 NT)
1.16
Procesy dokumentace
(10a)
a) Informace o zařízeních, vybaveních, nástrojích pro činnosti související s bezpečností
(10b)
b) Informace o personálu, nástrojích, náhradních dílech, materiálu při údržbářských pracích
(10c)
c) Informace o kontrolních opatřeních týkajících
se schválení provozu
(10d)
d) Dokumentace výsledků kalibrací a kontrol /
ověřování
(10e)
e) Dokumentace opatření / rozhodnutí po zjištění odchylek kalibrace a ověřování
2
Technické vybavení
2.1
Údržba nákladních vozů
(2b, 8d)
(praktická realizace v rámci inspekce v dílně (např. brzdy, manipulace s komponenty atd.))
(7)
a) Kontrola bezpečnosti na pracovišti
(5)
b) Zvedací zařízení, vázací prostředky atd.
Je-li certifikace ECM, pak není nutná
další zkouška! V případě „kombinovaných auditů“ se tato zkouška provádí v
rámci certifikace ECM.
Realizace / doklady / opatření
c) Dílna (závodní hala a zařízení dílny)
d) Měřicí stanoviště pro
podvozek,
resp. vhodné měřicí prostředky
spodek,
resp. vhodné měřicí prostředky
vozovou skříň,
resp. vhodné měřicí prostředky
e) Brzda
kolej s prohlížecí jámou
FTB (odborně technické posouzení); stav 20.06.2014
Franke / Mühlberg / Schüler
Strana 8 z 14
f)
Zkušební přístroj brzd
Pdr 3
Pdr 4
Pdr 5
Pdr 6
(nebo zařízení se stejnou funkcí)
g) Nabídka mobilní údržby nákladních vozů prostřednictvím
dílenských vozů
h) Stanoviště dílny / detašovaná pracoviště
(informace důležité také pro orgán udělující ECM, protože je
třeba zkontrolovat procesy pro detašovaná pracoviště)
2.2
Příprava komponentů
(2a-b)
Dvojkolí a ložiska dvojkolí
Mechanická brzda
(stavěč tyčového ústrojí, vzduchový uzavírací kohout)
2.3
Údržba cisteren, nádob, nádrží a cisternových
kontejnerů
(8c)
(8e)
(kontrola vozidla)
(Speciální oblasti)
• Pravidla a postupy pro práce na nevyčištěných / naložených cisternových vozech v dílně a u mobilního dílenského servisu
• Možnost čištění vnitřku cisterny a nádrže
na cisternových vozech na minerální oleje
na cisternových vozech na chemikálie
na cisternových vozech na stlačené plyny
• Revize nádob, nádrží, cisteren a cisternových
kontejnerů
-
Pokyn pro revizi a výstup
-
Test osvědčení o sjíždění s popisem typu
měřeni a stavem vnitřku cisterny?
-
Pokyn k provedení měření?
-
Jaké informace jsou k dispozici ohledně
provedení měření? (informace o výrobku,
bezpečnostní datový list)
-
Osoba odpovědná za schválení sjíždění?
-
Je krizový plán, krizový tým a/nebo záchranná organizace k dispozici?
-
Krizová cvičení
(kyslíkové měřicí zařízení, přístroj k měření indikátoru
hořlavých plynů, trubičky DRÄGER)
FTB (odborně technické posouzení); stav 20.06.2014
Franke / Mühlberg / Schüler
Strana 9 z 14
3
(4a-e)
(5, 10d)
Měřící a zkušební prostředky / nástroje
Realizace / doklady / opatření
• Kontrola zkušebních prostředků
Je-li certifikace ECM, není pak nutná
další zkouška postupu (kontrola pouze
praktické realizace)!
(metody, dokumentace, manipulace, skladování, kontrola,
označení)
• Zkušební a kalibrační místo(a)
(akreditace podle DIN EN ISO / IEC 17025)
(10e)
• Možnost zpětného sledování měření (realizace)
Minimální zásoby měřicích a zkušebních prostředků
Měřidlo rozchodu
Měřidlo pro nárazníky, resp. vhodné měřicí prostředky
Měřidlo profilu kola
Momentový klíč
další měřicí prostředky podle potřeby
Měřicí prostředky pro zjištění průměru
styčné kružnice
Číselníkový úchylkoměr (házivost dvojkolí)
pro (potřebné pro dílny bez dílny pro dvojkolí v rámci G
4.8)
Vhodné měřicí prostředky pro měření
podvozku/spodku
(nevhodné jsou pásmová měřidla, resp. článková měrka/skládací metr)
Měřítka pro měření vzdálenosti středů čepů na nosných pružinách, resp. vhodné
měřicí prostředky (rev.)
Kolejová váha
Vhodná měřítka pro kontrolu pouzder a
čepů (válečkové kalibry, třmenový kalibr)
Zkušební stroj na pružiny
Opotřebení talíře nárazníku
Měřidlo zarážek
Výměna stojanů nosných pružin
Měřicí tyče pro výměnu držáků nápravy,
resp. měřidla pro výměnu koníku pružnice
(Weikmannova měřící lišta)
FTB (odborně technické posouzení); stav 20.06.2014
Franke / Mühlberg / Schüler
Strana 10 z 14
4
Řízení informací
Realizace / doklady / opatření
Informační proces, základní pravidlo(-a)
údržby,
Je-li certifikace ECM, není nutná žádná
další kontrola postupu (pouze zkontrolovat praktickou realizaci v souladu s ECM
VO 445/2011, příloha 3, dílčí funkce IV,
cifra 6 a 9)!
(1a)
a) EBO, EN / DIN normy, které musí být k dispozici pro použití VPI-IHLF
(VDE-TB 461 & 462),
DIN EN 15528 (náhrada za UIC 700), AVV
(v případě pověření ze strany EVU)
(1a)
b) Proces, jako novelizace a realizace inovace
národních a mezinárodně uznávaných norem? (členství ve sdružení, zpravodaj EBA atd.)
(1a)
c) Pokyny o údržbě VPI (číslo zákazníka)
(1b)
d) Kvalita překladu (EN 15038)
(1a)
e) Změny, aktualizace, updaty a zpravodaje
VPI
(dodržování, příp. překlad, zapracování a použití)
(1a)
f)
Základní pravidla, resp. pokyny pro údržbu
držitelů vozidel
(uvedení v platnost/pověření prostřednictvím ECM)
(1c, 1d)
g) Výskyt systému pro aktualizaci, distribuci a
řízení základních pravidel a údržbářskotechnických pokynů držitelů vozidel (prokazatelně)
(1d, 1d)
(9a)
(10d)
h) průvodní výrobní podklady jako jsou seznamy pracovního plánu
(kdo (kdy) vykonal jakou práci)), pokyny týkající se
pracoviště, měrné listy (podvozek s točnou),
zkušení protokoly (revize brzd), protokoly o
přijmu práce a konečné přejímce vozidla
atd.
(9a, 9b)
i)
Výskyt informačního systému o držiteli vozidla (ECM) o všech poznatcích a opatřeních
v rámci pobytu v dílně (zpětný tok provozních zkušeností)
(10b)
j)
Postupy pro archivaci, uchovávání výkresů
a dokumentů o údržbě
(VPI 01, dodatek 9)
k) Zachování autorských práv základních pravidel o údržbě a pokynů příslušných držitelů
vozidel
(pokud zadavatel použije pokyny VPI, musí jí také mít, zpětné dotazy zhotovitele v kanceláři VPI resp. přes webové
stránky VPI)
FTB (odborně technické posouzení); stav 20.06.2014
Franke / Mühlberg / Schüler
Strana 11 z 14
5
Kvalifikace ve spojovací technice
(8a)
•
Potvrzení svařovny o svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí
vozidel podle normy DIN EN 15085-2 a
DIN 27201-6 „uznaným orgánem“
•
pro třídy součástí
CL1
•
CL2
CL3
Realizace / doklady / opatření
CL4
příp. souhlas ke svařování cisteren
podle RID (Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí), odstavec 6.8.2.1.23 národním úřadem à
základem je certifikace svařování podle
DIN EN ISO 3834 (předtím EN 729) a
HP0 (v Německu) uznaným orgánem
(TÜV/Stanice technické kontroly, DEKRA, SLV atd.)
(německým dílnám se tento souhlas udělí prostřednictvím EBA ve spojení s GGVSEB § 15
odst. 1)
6
Kvalifikace pro nedestruktivní testování
(8b)
Doklad o uznání odborně způsobilého orgánu (OZO) v souladu s normou DIN
27201-7 (pro NDT součástí souvisejících s bezpečností)
pro zkušební postupy:
Realizace / doklady / opatření
VT
UT
MT
PT
FTB (odborně technické posouzení); stav 20.06.2014
Franke / Mühlberg / Schüler
Strana 12 z 14
9.
Výsledek zkoušky
Na základě odborného technického posouzení se závod údržby odborně technicky schválí
(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla
včetně stanovišť dílny / detašovaných pracovišť)
pro (hodící se prosím zaškrtněte)
revize (prohlídky)
G 4.0
zkratka dílny: XXX
G 4.2
G 4.8
údržbu podle EN / DIN, pokyny o údržbě VPI atd.
mobilní údržbu prostřednictvím dílenského vozu
revizi brzd
Br 0
Br 2
Br 3
údržbu (zpracování) komponentů podle pokynů o údržbě VPI
práci na dvojkolí a ložiskách dvojkolí ve stupních údržby
IL
IS 1
IS 2
IS 3
mechanické obrábění hřídele dvojkolí podle VPI 04, dodatek 13 prostřednictvím
obroušení nebo otáčení
V1
V2
V3
V4
mechanické brzdové součásti (stavěč tyčového ústrojí, vzduchový uzavírací ventil)
na (hodící se prosím zaškrtněte)
nákladní vozy standardního a speciálního typu
konstrukce (včetně údržby podle potřeby na cisternových
vozech bez práce na cisterně a vybavení)
cisternové vozy (řada Z) / speciální vozy (řada U)
odborně technicky schválí.
FTB (odborně technické posouzení); stav 20.06.2014
Franke / Mühlberg / Schüler
Strana 13 z 14
10. Odchylky, opatření a doporučení
Vyhrazujeme si právo neohlášeně navštívit dílnu během schvalovací lhůty
a zkontrolovat realizaci uvedených opatření a doporučení.
11. Doba platnosti (první 3 roky s pravidelným prověřováním)
do 00.00.201x
Změny jmenovaných a zde uvedených osob se musí oznámit.
………………………………
.....................................................
(místo / datum)
(podpis)
FTB (odborně technické posouzení); stav 20.06.2014
Franke / Mühlberg / Schüler
Strana 14 z 14
Download

Odborné technické posouzení a schválení prostřednictvím VPI s