MEDTRONIC CARELINK™
2090
Programátor pro přístroje Medtronic a Vitatron
Referenční příručka k programátoru
2090/9986/SW007:
0123
2001
VSC01:
0344
2002
Obsah
1
Úvod k programátoru
7
Vysvětlení symbolů na obalu a na výrobku 8
Informace o příručce
10
Popis a zamýšlené použití
10
Varování 11
Zvláštní upozornění
12
Prohlášení o shodě
15
Shoda s předpisy
15
Funkce zabezpečení pro operační systém Windows XP
Požadavky na software
17
19
Funkce programátoru 19
Komponenty systému
21
Funkce zobrazovacího displeje
2
Nastavení programátoru
Základní nastavení
33
34
Připojení periferních zařízení
3
Kontrola pacienta
28
39
41
Příprava kontroly pacienta 42
Zahájení kontroly pacienta
Ukončení kontroly pacienta
Uložení komponent
4
Řízení zpráv a údajů
Zprávy
53
57
58
59
60
Údaje o kontrole
60
Ukládání do souboru PDF
Ukládání na disketu
60
61
Ukládání na jednotku USB
61
Zobrazení zpráv uložených na paměťová média
Ručně řízený reset přístrojů Vitatron
5
Použití tiskáren
63
65
67
Použití externích tiskáren 68
Referenční příručka k programátoru
4
Obsah
Instalace papíru do tiskárny
Tlačítka tiskárny
72
73
Odtržení výtisku 74
Docházející papír
6
74
Výběr možností 75
Panel nástrojů mezi kontrolami
76
Úpravy času a data programátoru
Výběr zvukových tónů
78
79
Nastavení intervalu pro odstranění zpráv
Řízení ochrany údajů o pacientovi
Změna nastavení jazyka
80
81
84
Zlepšení detekce stimulačních artefaktů
Kontrola verze softwaru
84
86
Možnost spuštění ukázek
87
Zobrazení a aktualizace informací o místě používání
programátoru a o hardwaru 87
Výběr dalšího softwaru 89
Odstranění jiných softwarových aplikací
Získání technických příruček
7
Údržba programátoru
89
90
91
Čištění komponent systému
92
Sterilizace programovací hlavice, kabelu EKG a
svodů elektrod 92
Výměna karty PC
93
Specifikace programátoru 94
Zvláštní upozornění
97
Omezená záruka společnosti Medtronic
Rejstřík
Referenční příručka k programátoru
99
98
Medtronic CareLink 2090
Referenční příručka k programátoru
Příručka pro nastavení a použití programátoru Medtronic CareLink 2090
0
0
Následující názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích:
CareLink, Jewel, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, Paceart, Reveal a
Vitatron
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Úvod k programátoru
1
Vysvětlení symbolů na obalu a na výrobku 8
Informace o příručce
10
Popis a zamýšlené použití
10
Varování 11
Zvláštní upozornění
12
Prohlášení o shodě
15
Shoda s předpisy
15
Funkce zabezpečení pro operační systém Windows XP
Požadavky na software
19
Funkce programátoru 19
Komponenty systému
21
Funkce zobrazovacího displeje 28
17
1
8
Kapitola 1
Vysvětlení symbolů na obalu a na výrobku
Vysvětlení symbolů na obalu a na výrobku
Symboly týkající se tohoto výrobku naleznete na štítku obalu a na
výrobku.
0123
Conformité Européenne (Evropská shoda). Tento symbol
znamená, že zařízení plně vyhovuje evropské směrnici
AIMD 90/385/EHS (notifikovaný orgán 0123). (Platí
pouze pro hardware a software Medtronic.)
0344
Conformité Européenne (Evropská shoda). Tento symbol
znamená, že zařízení plně vyhovuje evropské směrnici
AIMD 90/385/EHS (notifikovaný orgán 0344). (Platí
pouze pro software pracovní plochy Vitatron.)
Conformité Européenne (Evropská shoda). Tento symbol
znamená, že zařízení plně vyhovuje základním
požadavkům směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních
a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném
uznávání jejich shody (R&TTE) (notifikovaný orgán
1856). (Platí pouze pro R&TTE.)
Upozornění
Viz návod k použití
Tento výrobek splňuje požadavky Kanady a USA týkající
se bezpečnostních norem UL.
Aplikovaná část typu BF
Aplikovaná část typu CF
Sériové číslo
Mezní hodnoty teploty
Pouze pro uživatele z USA
Vypnuto
Zapnuto
Podpora bezdrátové komunikace
Referenční příručka k programátoru
Úvod k programátoru
Vysvětlení symbolů na obalu a na výrobku
Tento výrobek nelikvidujte s netříděným komunálním
odpadem. Likvidaci výrobku proveďte v souladu
s místními předpisy. Pokyny týkající se správné likvidace
tohoto výrobku naleznete na adrese
http://recycling.medtronic.com.
RF vysílač
Upozornění: Silný magnet
Tento symbol znamená, že zařízení plně vyhovuje
normám řízení radiového spektra pro radiokomunikační
produkty úřadu ACMA (Australian Communications and
Media Authority) a ministerstva pro ekonomický rozvoj
na Novém Zélandu.
Baterie
Disketa
Port síťového připojení
Port USB
Port tiskárny
Port pro mikrofon
Port pro sluchátka
EC REP
Autorizovaný zástupce v Evropském společenství
Střídavý proud
Datum výroby
Výrobce
Číslo pro novou objednávku
Číslo šarže
Referenční příručka k programátoru
9
10
Kapitola 1
Informace o příručce
Mezní hodnoty vlhkosti
Obsah balení
Programátor, nainstalovaný software
Průvodní dokumentace
Příslušenství
Informace o příručce
V této příručce jsou popsány vlastnosti a funkce programátoru
Medtronic CareLink 2090 (dále označovaný jako “programátor”).
Popis a zamýšlené použití
Programátor Medtronic CareLink 2090 je přenosný, síťově
napájený (AC) mikroprocesorový systém se softwarem pro
načítání a programování implantabilních přístrojů Medtronic
a Vitatron. Mezi jeho další funkce patří:
■
automatické aktualizace softwaru pomocí vytáčeného
připojení nebo připojení k síti LAN (Local Area Network)
v závislosti na konfiguraci hardwaru umožňující programovat
pomocí programátoru nové přístroje a poskytovat nové
funkce, jakmile jsou k dispozici;
■
velká a jasná obrazovka, kterou lze nastavit pro práci vsedě
nebo ve stoje;
■
klávesnice pro snadnější zadávání informací;
■
vysoká rychlost tisku (50 mm za sekundu) na papír
registračního záznamníku;
■
záznam elektrokardiogramu (EKG) a vytváření zpráv
s diagnostickými údaji; podrobnosti naleznete v technických
příručkách dodávaných se softwarovým a hardwarovým
příslušenstvím.
Referenční příručka k programátoru
Úvod k programátoru
Varování
Varování
Tato varování se obecně týkají použití programátoru k
programování nastavení parametrů implantabilních přístrojů.
Další informace související s jednotlivými modely implantabilních
přístrojů naleznete v referenčních příručkách k příslušnému
implantabilnímu přístroji a softwaru programátoru.
Úpravy zařízení – Neprovádějte žádné úpravy tohoto zařízení.
Úpravy mohou snížit účinnost systému a ovlivnit zdraví pacienta.
Omezení telekomunikačního napětí – Při použití modemu nebo
kombinované karty se ujistěte, že telekomunikační napětí
nepřekročí 125 V. Nadměrné napětí může poškodit programátor.
Důležitost referenční dokumentace – Programování
implantabilního přístroje je nutné provádět teprve po prostudování
referenční příručky k danému implantabilnímu přístroji a pečlivém
stanovení hodnot parametrů podle stavu pacienta a použitého
systému. Referenční příručka k implantabilnímu přístroji obsahuje
úplný popis činnosti implantabilního přístroje a důležité informace,
jako jsou například indikace, kontraindikace, varování a zvláštní
upozornění. Pokyny obsažené v této referenční příručce a
v referenční příručce dodávané se softwarem programátoru se
omezují na postupy týkající se nastavení programátoru a výběru
správných možností pro naprogramování požadované funkce.
Nesprávné použití programátoru může vést k chybnému nebo
nechtěnému naprogramování a nesprávné telemetrii a měření.
Funkce měření – Programátor je rovněž určen k detekci a měření
srdeční frekvence, AV intervalu, šířky impulzu a artefaktů
implantabilního přístroje. Přístroj provádí tato digitální měření
pomocí doplňkových kožních elektrod. Společnosti Medtronic
a Vitatron neposkytují žádné záruky týkající se účinnosti
programátoru použitého lékařem jako diagnostický nástroj.
Kompatibilita zařízení – Programátor musí být používán pouze k
načítání a programování kompatibilních implantabilních přístrojů
Medtronic nebo Vitatron. Použijete-li programátor s jinými
implantabilními přístroji, může dojít z důvodu energetické vazby
k přímé stimulaci. Programátor není kompatibilní
s programovatelnými přístroji jiných výrobců.
Referenční příručka k programátoru
11
12
Kapitola 1
Zvláštní upozornění
Vnitřní elektrody – Nepřipojujte programátor k interním drátům či
elektrodám v těle. Použití programátoru je z lékařského hlediska
bezpečné pouze při připojení k povrchovým elektrodám.
Vadné zařízení – Pokud je při technické a bezpečnostní kontrole
zjištěna závada, která by mohla poškodit pacienta, lékaře nebo
třetí stranu, nelze přístroj používat, dokud nebude závada řádně
odstraněna. Provozovatel musí o těchto závadách okamžitě
informovat společnost Medtronic nebo Vitatron.
Zvláštní upozornění
Používání monitoru VGA – Z důvodu zajištění ochrany před
rušením nebo nárazovým/unikajícím proudem je důrazně
doporučeno použít sekundární monitor VGA splňující platné
bezpečnostní normy, například UL 60950 nebo IEC 60950.
Integrita kabelu EKG – Pokud se kabel EKG zdá být při otevření
balení poškozen, nepoužívejte jej. Obraťte se na zástupce
společnosti Medtronic nebo Vitatron.
Opatrnost při manipulaci s drátem kabelu EKG – Při
odpojování kabelu netahejte za izolovaný drát kabelu. Při
vystavení izolovaného drátu kabelu pnutí by mohlo dojít
k poškození kabelu.
Elektrokauterizace / externí defibrilace – Neumísťujte
programovací hlavici nad implantovaný přístroj během
elektrokauterizačních či externích defibrilačních výkonů.
Neponořujte – Dávejte pozor, aby nedošlo k vniknutí tekutiny do
programátoru a programovací hlavice. Neponořujte programátor
ani příslušenství do tekutiny a nepoužívejte k čištění aromatické
nebo chlorované uhlovodíky.
Sterilizace v autoklávu – Nesterilizujte programovací hlavici,
kabel EKG ani svody elektrod v autoklávu.
Referenční příručka k programátoru
Úvod k programátoru
Zvláštní upozornění
Elektromagnetická interference (EMI) – U programovací
hlavice byla testována shoda s průmyslovými normami pro
elektromagnetickou interferenci (EMI). Jakékoli použití mimo
prostředí pacienta může vést k selhání programovací hlavice.
Radiofrekvenční (RF) rušení – Činnost programátoru mohou
rušit přenosná a mobilní radiofrekvenční (RF) komunikační
zařízení. Ačkoli byl tento vysílač schválen komisí FCC (Federal
Communications Commission), není možné zaručit, že nebude
přijímat interference nebo že určité vysílání z tohoto vysílače
nezpůsobí interferenci.
Poškozené zařízení – Pokud je kryt programátoru prasklý nebo
je poškozen některý z konektorů, obraťte se na zástupce
společnosti Medtronic nebo Vitatron. V případě poškození izolace
síťové šňůry nebo kabelů příslušenství a poškození zásuvky ve
zdi nebo na přístroji poškozenou část vyměňte a zlikvidujte ji
v souladu s místními předpisy nebo ji vraťte společnosti
Medtronic.
Kvalita elektrod – Použitím vysoce kvalitních elektrod
stříbro/chlorid stříbrný (Ag/AgCl) lze minimalizovat výskyt malého
stejnosměrného napětí, které může blokovat signál EKG.
Elektrody musí být nové a ze stejného balení. Kůži pacienta je
nutné připravit podle pokynů dodaných s elektrodami.
Hořlavá směs anestetik – Programátor není vhodný pro použití
v přítomnosti hořlavé směsi anestetik.
Zabraňte škodám způsobeným programovací hlavicí –
Programovací hlavice nesmí být umístěna v blízkosti přístrojů
nebo materiálů, které by mohlo magnetické pole poškodit, včetně
počítačových disket.
Referenční příručka k programátoru
13
14
Kapitola 1
Zvláštní upozornění
Zvláštní upozornění související s prostředím
Pokud chcete zajistit efektivní a bezpečné fungování přístroje,
dávejte při jeho použití pozor, aby nedošlo k poškození
programátoru v důsledku vlivů okolního prostředí, které by mohly
poškodit jeho funkce. Díky péči, která je přístroji věnována během
vývoje a výroby, je minimalizována možnost poškození při jeho
normálním používání. Elektronické přístroje jsou však citlivé na
nejrůznější nepříznivé vlivy okolního prostředí, jak ukazují
následující příklady.
■
Přístroj by neměl upadnout a neměli byste s ním zacházet tak,
aby došlo k jeho mechanickému poškození. Mohlo by dojít
k narušení jeho funkčnosti. I v případě, že bezprostředně po
pádu přístroj pracuje, mohlo dojít k jeho funkčnímu poškození,
které se může projevit až po určitém čase.
■
Přístroj by neměl přijít do styku s tekutinami. Přestože byl
přístroj vyvinut a vyroben tak, aby byla minimalizována
možnost propouštění tekutiny, může dojít k vniknutí tekutiny
do přístroje a následnému narušení jeho funkčnosti.
■
Na programátor může mít vliv elektrostatický výboj. V
prostředí s možností vzniku elektrostatického výboje
(například v místnosti s kobercem) je nutné před manipulací
s přístrojem vybít náboj shromážděný na vašem těle.
■
Instalace elektrických lékařských přístrojů, jako je například
programátor, vyžaduje z hlediska elektromagnetické
kompatibility zvláštní péči. Informace naleznete v přiloženém
letáku: Prohlášení o elektromagnetické kompatibilitě.
■
Přístroj neotevírejte. Programátor je vyroben tak, aby
minimalizoval rizika vlivu okolního prostředí. Po otevření
přístroje by mohlo dojít ke zvýšení tohoto rizika.
■
Na správnou činnost přístroje mohou mít vliv prudké změny
teploty. Před použitím přístroje vždy umožněte stabilizaci
teploty v prostředí, ve kterém bude přístroj používán.
■
Na správnou činnost přístroje může mít vliv delší skladování
nebo používání přístroje v prostředí s vysokou vlhkostí.
V případě podezření, že došlo k poškození přístroje, vraťte přístroj
společnosti Medtronic nebo Vitatron, která provede jeho kontrolu
a případné opravy.
Referenční příručka k programátoru
Úvod k programátoru
Prohlášení o shodě
Kromě uvedených příkladů může být správná činnost přístroje
v nemocničním prostředí ovlivněna dalšími faktory okolního
prostředí. Poškození přístroje vlivem okolního prostředí lze
předejít důsledným dodržováním správných zdravotnických
postupů.
Prohlášení o shodě
Společnost Medtronic prohlašuje, že tento výrobek odpovídá
základním požadavkům Směrnice Evropského parlamentu a
Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních
koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody
(R&TTE) a Směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních
zdravotnických prostředků (AIMD).
Chcete-li získat další informace, kontaktujte společnost Medtronic
nebo Vitatron na telefonních číslech a adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně obalu této příručky.
Shoda s předpisy
Kanadská norma
ID:3408D-MICS
Provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) toto zařízení
nesmí vyvolávat interferenci a (2) musí přijímat jakoukoli
interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí
činnost zařízení.
Toto zařízení nesmí způsobovat interferenci se stanicemi
využívajícími pásmo 400,150-406,000 MHz v oblasti
meteorologických přístrojů, meteorologických satelitů nebo
satelitů pro dálkový průzkum Země a musí přijímat jakoukoli
interferenci, včetně interference, která může způsobit jeho
nežádoucí fungování.
Referenční příručka k programátoru
15
16
Kapitola 1
Shoda s předpisy
Austrálie / Nový Zéland
Zařízení plně odpovídá normám řízení radiového spektra úřadu
ACMA (Australian Communications and Media Authority) a
ministerstva pro ekonomický rozvoj na Novém Zélandu. Symbol
zaškrtnutého C znamená, že výrobek odpovídá příslušné normě
pro elektromagnetickou kompatibilitu/radiová zařízení pro
radiokomunikační produkty.
Federální komunikační komise USA (FCC)
FCC ID:LF5MICS (pro programátor)
FCC ID:LF59767 (pro programovací hlavici)
Referenční příručka k programátoru
Úvod k programátoru
Funkce zabezpečení pro operační systém Windows XP
Následující ustanovení platí pro nízkofrekvenční
komunikační systém v přístroji:
Toto zařízení odpovídá směrnicím FCC, část 15. Provoz podléhá
dvěma následujícím podmínkám: (1) toto zařízení nesmí
vyvolávat škodlivou interferenci a (2) musí přijímat jakoukoli
obdrženou interferenci, včetně interference, která může způsobit
nežádoucí činnost. Upozorňujeme uživatele, že jakékoli změny
nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou
zodpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele
zařízení používat.
Následující ustanovení platí pro UHF komunikační systém
v přístroji:
Vysílač je schválen v souladu s předpisy pro radiovou komunikaci
se zdravotnickými prostředky (část 95 předpisu 47 C.F.R.) a
nesmí způsobovat škodlivé rušení stanic vysílajících v pásmu
400,150 a - 406,000 MHz v oblasti meteorologických přístrojů
(např. vysílače a přijímače používané pro přenos
meteorologických údajů), meteorologických satelitů nebo satelitů
pro dálkový průzkum Země a musí přijímat interferenci, která
může být těmito přístroji způsobena a která může způsobit jeho
nežádoucí činnost. Tento vysílač smí být používán pouze
v souladu s předpisy FCC, které řídí radiovou komunikaci se
zdravotnickými prostředky. Použití analogové a digitální hlasové
komunikace je zakázáno. Ačkoli byl tento vysílač schválen komisí
FCC (Federal Communications Commission), není možné zaručit,
že nebude přijímat interference nebo že určité vysílání z tohoto
vysílače nezpůsobí interferenci.
Funkce zabezpečení pro operační systém Windows XP
Operačním systémem programátoru je Microsoft Windows XP.
Popularita systému Windows XP způsobila, že tento systém se
stal běžným cílem útoků, včetně útoků v síti a virů. Navíc většina
funkcí programátoru využívá připojení k síti v nemocnici nebo
v ambulanci. Velká výhoda funkcí využívajících síťové připojení je
současně spojena s mírným zvýšením možnosti ohrožení
programátoru prostřednictvím útoků v síti.
Referenční příručka k programátoru
17
18
Kapitola 1
Funkce zabezpečení pro operační systém Windows XP
Postup společnosti Medtronic při zajištění zabezpečení programátoru
Společnost Medtronic věnuje velkou pozornost zajištění
bezpečnosti a spolehlivosti programátoru. Programátor je
konfigurován jako zařízení určené pro speciální účely a není
k němu umožněn všeobecný přístup. Nepotřebné součásti
softwaru, jako je například aplikace Internet Explorer a sada
Microsoft Office, které jsou častými cíly nebezpečných útoků,
proto nejsou v programátoru nainstalovány.
Část interního pevného disku vyhrazená pro operační systém je
chráněna proti zápisu. Po každém restartování je programátor
spuštěn ve známém a dobrém stavu. Nepodporovaný hardware,
včetně nepodporovaných karet PCMCIA nebo zařízení USB, je
operačním systémem ignorován a nelze k němu z programátoru
získat přístup. Společnost Medtronic pokračuje ve spolupráci se
svými partnery v analýze hrozeb a vyhodnocení jejich možného
vlivu na programátor.
Jak mohou nemocnice a ambulance podpořit zabezpečení programátorů
Nejdůležitějším opatřením, které mohou nemocnice a ambulance
přijmout za účelem minimalizace ohrožení zabezpečení
programátoru je zajištění zabezpečené sítě. To zahrnuje brány
firewall a zásady zabezpečení, které zajistí bezpečnost a ochranu
sítě a všech připojených zařízení před útoky přicházejícími zvenčí.
Některé útoky, například útoky způsobující zamítnutí služeb, které
způsobují, že poškozený systém neustále reaguje na
neoprávněné síťové požadavky, mohou mít původ na místní
úrovni a na této úrovni také systém ovlivňovat.
Postup v případě podezření na narušení zabezpečení programátoru
Pokud se domníváte, že bezpečnost programátoru byla narušena
útokem, vypněte programátor a odpojte jej od sítě nebo vyjměte
síťovou kartu. Potom restartujte systém. Obraťte se na zástupce
společnosti Medtronic nebo Vitatron, který vám sdělí další
informace.
Referenční příručka k programátoru
Úvod k programátoru
Požadavky na software
Požadavky na software
Programátor vyžaduje k činnosti software společností Medtronic
a Vitatron. Po instalaci zůstává software na pevném disku
programátoru.
Společnosti Medtronic a Vitatron přidávají prostřednictvím
pravidelných aktualizací softwaru nové funkce programátoru.
Funkce programátoru
V následujícím seznamu jsou shrnuty některé funkce
programátoru. Konkrétní funkce závisí na použitém modelu
implantabilního přístroje a nainstalovaném softwaru.
Funkce programování:
■
trvalé a dočasné úpravy hodnot parametrů,
■
výběr nominálních hodnot parametrů stanovených
společností Medtronic, Vitatron nebo uživatelem,
■
nouzová tlačítka pro stimulaci v režimu VVI.
Telemetrické funkce:
■
automatická detekce modelu přístroje a automatické spuštění
aplikace v případě, že je programovací hlavice při zapnutí
programátoru ve správné poloze,
■
automatické potvrzení naprogramované změny,
■
záznam aktuálně používaných naprogramovaných hodnot
parametrů a stavu baterie implantovaného přístroje,
■
záznam měření operačních parametrů implantabilního
přístroje v reálném čase, například napětí baterie, výstupní
energie atd.,
■
zobrazení a tisk telemetrie Marker Channel (Kanál značek)
pro zjednodušení analýzy elektrogramu,
■
zobrazení a tisk síňového a/nebo komorového
intrakardiálního elektrogramu pořízeného pomocí elektrod
elektrodového systému implantabilního přístroje.
Referenční příručka k programátoru
19
20
Kapitola 1
Funkce programátoru
EKG a další diagnostické funkce:
■
okno EKG zobrazené během programování a obrazovky
s telemetrickými údaji poskytují možnost nepřetržitého
sledování EKG pacienta;
■
maximalizované zobrazení EKG zahrnující možnost zmrazení
a funkci úpravy amplitudy; zobrazení EKG zahrnuje telemetrii
Marker Channel (Kanál značek), křivky elektrogramu nebo
obojí (je-li k dispozici);
■
nepřetržitý záznam více kanálů (například EKG a telemetrie
Marker Channel nebo EKG a elektrogramu);
■
funkce testu stimulačního prahu;
■
přímé měření srdeční frekvence, AV intervalu a šířky impulzu;
■
dočasná inhibice implantabilního přístroje;
■
výtisk naprogramovaných a změřených údajů pro trvalý
záznam.
Funkce aktualizace softwaru:
■
aktualizace lze získat od pracovníků společnosti Medtronic;
■
klinické softwarové aplikace, které lze odinstalovat, mohou být
odebrány pomocí pracovní plochy programátoru.
Referenční příručka k programátoru
Úvod k programátoru
Komponenty systému
Komponenty systému
Obrázek 1-1. Komponenty programátoru - pohled zepředu
1
2
VVI
3
4
8
7
9
16
5
6
15
10
14
11
13
12
17
1 Zobrazovací
displej
2 Nouzové tlačítko
pro funkci
v režimu VVI
3 Konektor
pro mikrofon
4 Konektor pro
sluchátka
6 Klávesnice
7 Ovládací prvky
tiskárny
8 Telefonní šňůra
(není dodávána)
9 Papír do tiskárny
10 Programovací
hlavice
(objednává se
zvlášť)
11 Dotykové pero
12 Elektrodové
svody
13 Kabel EKG
se zástrčkou
14 Referenční
příručka
15 Kryt disketové
jednotky a karty
PC
16 Napájecí šňůra
17 Kabel pro síť
Ethernet (není
dodáván)
5 Kryt klávesnice
Poznámka: Lze použít pouze příslušenství schválené výrobcem.
Referenční příručka k programátoru
21
22
Kapitola 1
Komponenty systému
Zobrazovací displej – Polohu displeje lze plynule měnit
z uzavřené polohy až do téměř horizontální polohy. Programovací
možnosti lze na obrazovce vybírat pomocí dotykového pera.
Nouzové tlačítko pro funkci v režimu VVI – Slouží k zajištění
bradykardické činnosti v režimu VVI.
Konektor pro mikrofon – Určen pro budoucí použití.
Konektor pro sluchátka – Určen pro budoucí použití.
Kryt klávesnice – Posouvá se dopředu za účelem ochrany
klávesnice.
Klávesnice – Slouží k zadávání informací.
Ovládací prvky tiskárny – Vyberte rychlost papíru 12,5; 25 nebo
50 mm/s. Jedním stisknutím tlačítka vyberte rychlost tisku.
Chcete-li tisk zastavit, stiskněte je znovu. Tlačítko Paper Advance
(Posun papíru) umožňuje uživateli správně zarovnat papír.
Telefonní šňůra – Slouží k připojení modemu programátoru ke
konektoru pro telefon. Tloušťka telefonní šňůry musí být
minimálně č. 26. (Není dodávána společností Medtronic.)
Kabel pro síť Ethernet – Slouží k připojení programátoru k síti
v rámci kliniky. Kabel pro síť Ethernet musí být kategorie 5 nebo
vyšší. (Není dodáván společností Medtronic.)
Papír do tiskárny – Papír pro interní tiskárnu.
Programovací hlavice – Zajišťuje komunikační propojení mezi
programátorem a implantabilním přístrojem pacienta. Součástí
programovací hlavice je silný permanentní magnet,
radiofrekvenční (RF) vysílač a přijímač a světelné pole. Během
programování nebo načítání je nutné hlavici držet nad
implantabilním přístrojem. (Objednává se zvlášť; není dodávána
s programátorem.)
Referenční příručka k programátoru
Úvod k programátoru
Komponenty systému
Dotykové pero – Slouží k výběru možností na zobrazovacím
displeji. Předem stanovené možnosti lze vybrat tak, že se perem
dotknete obrazovky.
Elektrodové svody / kabel EKG – Slouží k připojení
programátoru ke kožním elektrodám na pacientovi za účelem
záznamu EKG a pro funkce měření vyžadující povrchovou detekci
srdečních signálů a signálů implantabilního přístroje. Pět barevně
označených svodů slouží k připojení kabelu ke standardním
kožním elektrodám na jedno použití, které jsou použity u pacienta.
Poznámka: Pokud jste obdrželi pětisvodový kabel se zástrčkou,
můžete zástrčku pro aplikace pětisvodového EKG odstranit.
Referenční příručka – Referenční příručka k programátoru
obsahuje informace o nastavení programátoru a funkcích mezi
kontrolami.
Kryt disketové jednotky a karty PC – Umožňuje přístup
k disketové jednotce a kartě PC. Pokud je v programátoru
odpovídající hardware, umožňuje také přístup k portu (portům)
USB a konektoru sítě Ethernet nebo paralelnímu konektoru.
Napájecí šňůra – Slouží k připojení programátoru k zásuvce
střídavého napětí.
Obrázek 1-2. Konektory na čelní straně (převrácená klávesnice)
3
1
2
1 Programovací hlavice (označena žlutě)
2 Analogový vstup/výstup (označen zeleně)
3 Kabel elektrokardiogramu (označen černě nebo modře)
Referenční příručka k programátoru
23
24
Kapitola 1
Komponenty systému
Programovací hlavice – Konektor programovací hlavice je
označen žlutě.
Analogový vstup/výstup – Umožňuje připojit k programátoru
externí monitor nebo záznamník. Tento konektor je označen
zeleně.
Kabel EKG – Slouží k připojení kabelu EKG k programátoru.
Tento konektor je označen černě nebo modře.
Obrázek 1-3. Pohled zleva
1
2
3
4
1 Síťový vypínač
3 Rozšiřovací slot
2 Chladicí ventilátor
4 Tiskárna
Síťový vypínač – Slouží k ovládání napájení (střídavý proud)
programátoru. Mezi vypnutím a opětovným zapnutím
programátoru by měly uplynout alespoň 2 sekundy.
Chladicí ventilátor – Vnitřní ventilátor zajišťuje nepřetržité
proudění vzduchu, čímž zabraňuje přehřátí vnitřních obvodů.
Rozšiřovací slot – Umožňuje přidání dalších funkcí, jako je
například volitelný analyzátor.
Referenční příručka k programátoru
Úvod k programátoru
Komponenty systému
Tiskárna – Integrovaná termální tiskárna s možnostmi textového
a grafického výstupu. Na základě vybrané funkce umožňuje
tiskárna tisknout zprávy s určitými údaji nebo nepřetržitý záznam
EKG s doplňující telemetrií Marker Channel (Kanál značek),
elektrogram (EGM), případně oba typy informací.
Obrázek 1-4. Pohled zprava
1
2
1 Kryt disketové jednotky a karty PC
2 Infračervený kanál
Kryt disketové jednotky a karty PC – Umožňuje přístup
k disketové jednotce a kartě PC. Pokud je v programátoru
odpovídající hardware, umožňuje také přístup k portu (portům)
USB a konektoru sítě Ethernet nebo paralelnímu konektoru.
Infračervený kanál – Určen pro budoucí použití.
Referenční příručka k programátoru
25
26
Kapitola 1
Komponenty systému
Obrázek 1-5. Otevřený kryt disketové jednotky a karty PC (zobrazeny
jsou dvě varianty hardwaru programátoru)
1
2
3
1 Slot pro kartu PC
2 Paralelní konektor
3 Disketová jednotka
1
2
4
3
1 Slot pro kartu PC
2 Disketová jednotka
3 Integrovaná síť Ethernet
4 Port USB
Slot pro kartu PC – Do slotu karty PC lze zapojit různé typy karet
PC:
■
kartu modemu,
■
síťovou kartu s kombinací sítě Ethernet a modemu, která je
označována jako kombinovaná karta.
Tyto karty PC lze použít k připojení k síti Software Distribution
Network.
Varování: Při použití modemu nebo kombinované karty se
ujistěte, že telekomunikační napětí nepřekročí 125 V. Nadměrné
napětí může programátor poškodit.
Paralelní konektor – Umožňuje připojit k programátoru tiskárnu.
Disketová jednotka – Umožňuje vložení naformátované 90mm
diskety kompatibilní se standardem IBM.
Referenční příručka k programátoru
Úvod k programátoru
Komponenty systému
Integrovaná síť Ethernet – Umožňuje připojení programátoru
k síti Software Distribution Network a k systému pro správu dat
Paceart pomocí připojení k síti Ethernet.
Obrázek 1-6. Pohled zezadu (otevřená dvířka prostoru pro napájecí
šňůru)
1
2
1 Port(y) USB
3
3 Napájecí šňůra
2 Port pro výstup VGA
Port(y) USB – Umožňuje instalaci softwaru, aktualizací softwaru
a instalaci budoucích aplikací produktu. Port USB lze také použít
k připojení tiskárny USB nebo jednotky USB Flash.
Port pro výstup VGA – Umožňuje přenos obrázku z obrazovky
programátoru na externí monitor VGA nebo konverzi výstupního
signálu do formátu NTSC/PAL za účelem prezentace na
obrazovce televize.
Upozornění: Z důvodu zajištění ochrany před rušením nebo
nárazovým/unikajícím proudem je důrazně doporučeno použít
sekundární monitor VGA splňující platné bezpečnostní normy,
například UL 60950 nebo IEC 60950.
Napájecí šňůra – Slouží k připojení programátoru k síťovému
napájení (střídavý proud).
Referenční příručka k programátoru
27
28
Kapitola 1
Funkce zobrazovacího displeje
Funkce zobrazovacího displeje
Zobrazovací displej programátoru je interaktivní zařízení, které
zobrazuje text a grafiku. Slouží také jako ovládací panel
zobrazující tlačítka a možnosti nabídek, které můžete volit
dotykovým perem.
Funkce a konvence zobrazovacího displeje
V této části je uveden přehled funkcí zobrazovacího displeje. Další
informace naleznete v referenční příručce k implantovanému
přístroji. Obrázek 1-7 zobrazuje hlavní prvky běžné obrazovky.
Zobrazovací displeje společnosti Vitatron se mohou lišit. Příslušné
informace naleznete v referenční příručce k implantovanému
přístroji. Pokud je k dispozici tlačítko
, klepnutím na ně
zobrazíte obrazovku Select Model (Vybrat model) pro přístroje
společnosti Vitatron.
Poznámka: Informace o změně jazyka (například z angličtiny na
němčinu) naleznete v části “Změna nastavení jazyka” na
straně 84.
Referenční příručka k programátoru
Úvod k programátoru
Funkce zobrazovacího displeje
Obrázek 1-7. Příklad hlavních prvků zobrazovacího displeje
1
2
3
4
5
8
7
6
1 Panel úloh
5 Podokno s úlohami
2 Stavový panel
6 Ovládací panel
3 Okno monitorování živého přenosu rytmu
7 Tlačítka
4 Panely pro úpravu křivky
8 Panel nástrojů
Panel úloh
Panel úloh může obsahovat následující ikony/indikátory:
Tabulka 1-1. Ikony/indikátory na panelu úloh
Ikona
Název
Funkce
Světelné pole
umístění hlavice
Svítí zeleně, pokud je úspěšně navázána
komunikace mezi programovací hlavicí a
přístrojem. Čím více zelených proužků ve
světelném poli je rozsvíceno, tím je
komunikace kvalitnější. Měly by svítit
minimálně dva zelené proužky.
Referenční příručka k programátoru
29
30
Kapitola 1
Funkce zobrazovacího displeje
Tabulka 1-1. Ikony/indikátory na panelu úloh
Indikátor /
přepínač
analyzátoru
Slouží k zahájení vyšetření pomocí
analyzátoru nebo k přepnutí z režimu
programování do režimu vyšetření pomocí
analyzátoru (u přístrojů, které podporují
souběžné spuštění režimů). Pokud je
vyšetření pomocí analyzátoru spuštěno,
svítí okénko indikátoru zeleně. (Další
informace o volitelném analyzátoru uvádí
Referenční příručka k analyzátoru 2290.)
Indikátor /
Slouží ke zobrazení obrazovky Select
přepínač přístroje Model (Vybrat model) na pracovní ploše
programátoru nebo k přepnutí z režimu
vyšetření pomocí analyzátoru do režimu
programování (u přístrojů, které podporují
souběžné spuštění režimů). Pokud je
programování spuštěno, svítí okénko
indikátoru zeleně.
Indikátor USB
Svítí zeleně, pokud je jednotka USB Flash
připravena ukládat zprávy a údaje
o pacientech ve formátu PDF. Svítí-li
indikátor USB zeleně, není disketa
dostupná. Po připojení jednotky USB
Flash nastane krátká prodleva, po níž
bude zařízení připraveno k použití.
Indikátor diskety
Svítí zeleně, pokud je disketová jednotka
připravena ukládat zprávy a údaje o
pacientech ve formátu PDF. Svítí-li
indikátor diskety zeleně, není paměťová
jednotka USB Flash dostupná.
Stavový panel
Dokud nevyberete model, neobsahuje stavový panel žádné
informace. Podrobnější informace o stavovém panelu naleznete
v referenční příručce k implantovanému přístroji. Po výběru
modelu může stavový panel obsahovat následující informace:
■
aktuální stimulační režim,
■
stav testovacího stavu,
■
model přístroje.
Referenční příručka k programátoru
Úvod k programátoru
Funkce zobrazovacího displeje
1
1 Stavový panel
Okno monitorování živého přenosu rytmu
V tomto okně je zobrazen výřez ze zobrazení elektrokardiogramu
na celé obrazovce. Obsahuje také stavový panel a panel pro
úpravu křivky, pomocí něhož lze měnit zobrazení křivky.
Klepnutím na tlačítko se čtverečkem v pravém horním rohu okna
nebo klepnutím na tlačítko [Adjust...] (Upravit) můžete toto okno
rozšířit na maximální velikost.
Po výběru modelu může být k dispozici Marker Channel (Kanál
značek) a stopy křivek telemetricky přenášeného elektrogramu.
Další informace o monitorování živého přenosu rytmu naleznete
v referenční příručce k implantovanému přístroji. Informace
o ovládacích prvcích na panelu pro úpravu křivky naleznete
v Referenční příručce k analyzátoru 2290.
1
1 Panel pro úpravu křivky
Podokno s úlohami
Část obrazovky mezi oknem s monitorem živého přenosu rytmu
v horní části obrazovky a ovládacím panelem v dolní části
obrazovky se mění podle vybrané úlohy nebo funkce.
Ovládací panel
Na tomto panelu v dolní části obrazovky jsou zobrazena příkazová
tlačítka sloužící k automatickému spuštění příslušné softwarové
aplikace a zobrazení obrazovky pro výběr modelu přístroje
společnosti Vitatron. Informace o příkazových tlačítkách
dostupných po výběru modelu naleznete v referenční příručce
k implantovanému přístroji.
Referenční příručka k programátoru
31
32
Kapitola 1
Funkce zobrazovacího displeje
Tlačítka
Tlačítka (například tlačítka zobrazená na následujícím obrázku)
umožňují ovládat programátor pomocí dotykového pera. Tlačítko
můžete “stisknout” tak, že se jej dotknete hrotem dotykového
pera.
1 Neaktivní tlačítko (označené světlejší
barvou)
1
Tlačítka mohou sloužit k přímému vykonání nějakého příkazu,
například tlačítko [Freeze] (Zmrazit), nebo k otevření okna
s výzvou k provedení dalšího kroku. Název těchto tlačítek je
obvykle zakončen třemi tečkami, například tlačítka [Strips...]
(Výpisy) nebo [Adjust...] (Upravit).
V některých postupech může být uveden pokyn, abyste tlačítko
podrželi. Dotkněte se tlačítka hrotem dotykového pera a
nepřestávejte se jej dotýkat, dokud nebude možné tlačítko uvolnit.
Pokud tlačítko není aktivní, je zobrazeno světlejší barvou a při
stisknutí dotykovým perem nespustí příkaz.
Panel nástrojů
Skupina tlačítek a ikon podél okraje obrazovky je označována jako
panel nástrojů. Pomocí těchto ovládacích prvků lze přejít na
obrazovku požadované úlohy nebo funkce. Další informace
naleznete v části “Panel nástrojů mezi kontrolami” na straně 76.
Informace o panelu nástrojů pro použití během kontroly naleznete
v referenční příručce k implantovanému přístroji.
Referenční příručka k programátoru
Nastavení programátoru
2
Základní nastavení
34
Připojení periferních zařízení
39
2
34
Kapitola 2
Základní nastavení
Základní nastavení
Před nastavením vyberte pro programátor stabilní umístění, ve
kterém nebudou blokovány větrací otvory na bočních stranách
přístroje. Programátor je napájen pomocí napájecí šňůry, proto je
nutné jej umístit v blízkosti elektrické zásuvky se střídavým
proudem.
V této části jsou popsány následující postupy:
■
Nastavení polohy displeje
■
Připojení kabelu EKG
■
Připojení programovací hlavice
■
Připojení napájecího kabelu
■
Připojení telefonní linky
■
Připojení kabelu pro síť Ethernet
■
Zapnutí programátoru
■
Řešení problémů s případnou interferencí
Referenční příručka k programátoru
Nastavení programátoru
Základní nastavení
Nastavení polohy displeje
1. Stiskněte tlačítka na obou
koncích rukojeti.
2. Zvedněte displej.
3. Nastavte pohodlný zorný úhel
displeje.
Připojení kabelu EKG
1. Zasuňte kryt klávesnice úplně dozadu.
Stiskněte západku a klávesnici
překlopte.
2. Zarovnejte šipku na kabelu EKG
s červenou tečkou na konektoru EKG.
3. Zasuňte kabel do konektoru tak, aby
byla černá nebo modrá značka na
pravé straně.
4. Sklopte klávesnici a ujistěte se, že
kabel prochází zářezem na pravé
nebo levé straně.
Referenční příručka k programátoru
35
36
Kapitola 2
Základní nastavení
Informace o kabelu EKG
Kabel EKG společnosti Medtronic model 2090 EC/ECL a svody
slouží k připojení programátoru ke kožním elektrodám za účelem
záznamu EKG a pro funkce měření vyžadující povrchovou detekci
srdečních signálů a signálů implantabilního přístroje.
Kabel EKG je určen k použití s pěti svody. Někteří lékaři však
dávají přednost použití pouze čtyř svodů. Při použití čtyř svodů
zasuňte konektor hrudního svodu EKG do prostředního portu
kabelu EKG.
Poznámka: Při nesprávném zasunutí zástrčky kabelu může dojít
k poškození konektorových kolíků.
Upozornění:
■
Pokud se kabel EKG zdá být při otevření balení poškozen,
nepoužívejte jej. Obraťte se na zástupce společnosti
Medtronic nebo Vitatron.
■
Při odpojování kabelu netahejte za izolovaný drát kabelu.
Při vystavení izolovaného drátu kabelu pnutí by mohlo dojít
k poškození kabelu.
Připojení programovací hlavice
1. Zasuňte kryt klávesnice úplně dozadu.
Stiskněte západku a klávesnici překlopte.
2. Zarovnejte červené tečky na kabelu
programovací hlavice a konektoru
programovací hlavice.
3. Zasuňte kabel do konektoru
programovací hlavice tak, aby byla žlutá
značka na levé straně.
4. Sklopte klávesnici a ujistěte se, že kabel
prochází zářezem na pravé nebo levé
straně.
Referenční příručka k programátoru
Nastavení programátoru
Základní nastavení
Připojení napájecího kabelu
1. Stisknutím obou západek otevřete
zadní kryt.
2. Připojte napájecí šňůru
k programátoru.
3. Zasuňte napájecí šňůru do
zásuvky střídavého napětí.
Programátor se automaticky
přizpůsobí dostupnému síťovému
napájení.
4. Ujistěte se, že síťová šňůra
prochází zářezem na levé straně,
a kryt zavřete.
Připojení telefonní linky
2
1. Na pravé straně programátoru
najděte kryt disketové
jednotky/karty PC a sklopte jej.
2. Připojte telefonní linku ke
konektoru RJ-11 na modemu nebo
kombinované kartě. (Zobrazena je
kombinovaná karta.)
3. Druhý konec kabelu telefonní linky
připojte ke konektoru pro
analogový telefon.
4. Pokud jste kartu vyměnili, bude
nutné před jejím použitím
restartovat programátor.
Referenční příručka k programátoru
37
38
Kapitola 2
Základní nastavení
Připojení kabelu pro síť Ethernet (podle použitého hardwaru)
3
2
1. Na pravé straně programátoru
najděte kryt disketové
jednotky/karty PC a sklopte jej.
2. Připojte kabel sítě Ethernet
k integrovanému připojení k síti
Ethernet.
3. Místo použití integrovaného
připojení k síti Ethernet lze kabel
sítě Ethernet alternativně připojit
ke konektoru RJ-45 na
kombinované kartě.
4. Druhý konec kabelu pro síť
Ethernet připojte k síťovému
konektoru.
Zapnutí programátoru
1. Na levé straně programátoru
najděte síťový vypínač.
2. Stiskněte horní část síťového
vypínače.
1
Poznámky:
Bez instalace příslušného softwaru nebude programátor fungovat.
Pokud programátor nefunguje, zkontrolujte verzi softwaru
načtenou do programátoru a v případě potřeby ji aktualizujte.
Při prvním zapnutí programátoru po provedení některé
z následujících změn bude spuštění trvat 2 minuty:
■
instalace nového jazyka klávesnice,
■
odebrání klávesnice (při předchozím zapnutí programátoru
byla klávesnice použita),
Referenční příručka k programátoru
Nastavení programátoru
Připojení periferních zařízení
■
přidání klávesnice (při předchozím zapnutí programátoru
nebyla klávesnice použita),
■
odebrání karty PC (při předchozím zapnutí programátoru byla
karta PC použita),
■
přidání karty PC (při předchozím zapnutí programátoru nebyla
karta PC použita).
Řešení problémů s případnou interferencí
Při podezření na škodlivou interferenci mezi programátorem
a jinými přístroji doporučujeme provést za účelem vyřešení
situace nejméně jedno z následujících opatření:
■
Změňte orientaci přístrojů nebo jejich umístění.
■
Zvětšete vzdálenost mezi přístroji.
■
Připojte zařízení k zásuvce v jiném okruhu.
■
Požádejte o pomoc společnost Medtronic nebo Vitatron.
Připojení periferních zařízení
Díky konektoru pro analogový vstup/výstup umístěnému pod
klávesnicí lze použít samostatný periferní záznamník nebo
monitor pro lékařské účely. V případě použití konektoru pro
vstup/výstup je nutné použít speciální příslušenství adaptéru (není
součástí programátoru). Další informace vám poskytne zástupce
společnosti Medtronic nebo Vitatron. Signály, které jsou
k dispozici na výstupu, závisí na softwarové aplikaci. Může se
však jednat o následující signály:
■
elektrokardiogram (EKG),
■
telemetrie Marker Channel (Kanál značek),
■
elektrogram (EGM),
■
křivky specifické pro příslušný software.
Všechna elektronická zařízení připojená k programátoru musí
vyhovovat požadavkům normy IEC-60950-1 týkajícím se
elektrické bezpečnosti.
Referenční příručka k programátoru
39
40
Kapitola 2
Připojení periferních zařízení
Umístění konektoru pro periferní zařízení
1
1 Zeleně označený konektor pro analogový vstup/výstup
(pod klávesnicí)
Referenční příručka k programátoru
Kontrola pacienta
3
Příprava kontroly pacienta 42
Zahájení kontroly pacienta
53
Ukončení kontroly pacienta 57
Uložení komponent
58
3
42
Kapitola 3
Příprava kontroly pacienta
Příprava kontroly pacienta
Před zahájením kontroly pacienta se seznamte s následujícími
informacemi:
■
Připojení programátoru ke kožním elektrodám
■
Použití dotykového pera
■
Použití klávesnice
■
Umístění programovací hlavice
■
Nouzové tlačítko pro funkci v režimu VVI
Připojení programátoru ke kožním elektrodám
Na začátku každé kontroly pacienta je nutné k tělu pacienta
připojit svody EKG kabelu pro detekci signálů srdečních artefaktů
a artefaktů impulzů.
Poznámka: Pro fungování funkcí snímání signálů programátoru
je důležitá kvalita použitých kožních elektrod na jedno použití.
V rozhraní elektroda/pojivo dochází k chemickým reakcím, při
nichž vzniká malé střídavé napětí, které může blokovat signál
EKG. Tento problém lze minimalizovat použitím vysoce kvalitních
elektrod stříbro/chlorid stříbrný (Ag/AgCl). Elektrody musí být
nové a ze stejného balení. Kůži pacienta je nutné připravit podle
pokynů dodaných s elektrodami.
Protokoly týkající se připojení svodů ke kožním elektrodám na
jedno použití se mohou lišit. Svody lze připojit k elektrodám před
nebo po připevnění elektrod k tělu pacienta. Pořadí jednotlivých
kroků v níže uvedeném postupu je libovolné.
Varování: Nepřipojujte programátor k interním drátům či
elektrodám v těle. Použití programátoru je z lékařského hlediska
bezpečné pouze při připojení k povrchovým elektrodám.
Referenční příručka k programátoru
Kontrola pacienta
Příprava kontroly pacienta
Připojení elektrod
1. Připojte k tělu pacienta (v místech
znázorněných na obrázku) pět standardních
elektrod na jedno použití.
RA RL V LL LA
R
N
C
F
L
Připojení kabelu EKG
1. Ke každé z pěti elektrod připojte
způsobem znázorněným na obrázku
barevně označený svod. Barevné
označení pro jednotlivé elektrody uvádí
Tabulka 3-1.
Poznámka: Připojení hrudního svodu je
volitelné. Nepoužíváte-li hrudní svod,
zasuňte konektor hrudního svodu EKG
do prostředního portu kabelu EKG.
2. Připojte jednotlivé svody ke kabelu EKG
tak, jak uvádí Tabulka 3-2. Připojte
jednotlivé konektory svodů k příslušným
portům kabelu.
Tabulka 3-1. Barevné označení svodů elektrod
Kódování podle
normy AHAa
Kódování podle
normy IECb
Oblast těla
Černá
Žlutá
Levá horní končetina
Červená
Zelená
Levá dolní končetina
Hnědá
Bílá
Levá strana hrudníkuc
Referenční příručka k programátoru
43
44
Kapitola 3
Příprava kontroly pacienta
Tabulka 3-1. Barevné označení svodů elektrod
Zelená
Černá
Pravá dolní končetina
Bílá
Červená
Pravá horní končetina
a
American Hospital Association
International Electrotechnical Commission
c Připojení hrudního svodu je volitelné. Nepoužíváte-li hrudní svod, zasuňte
konektor hrudního svodu EKG do prostředního portu kabelu EKG.
b
Tabulka 3-2. Barevné označení kabelu EKG
Kódování podle normy AHA
Kódování podle normy IEC
Černá
LA
Žlutá
L
Červená
LL
Zelená
F
Hnědá
Va
Bílá
C
Zelená
RL
Černá
N
Bílá
RA
Červená R
a
Na některých kabelech označeno písmenem C
Poznámka: Někdy dochází ke vzájemnému rušení signálů
kožních elektrod programátoru a signálů z externího záznamníku
nebo monitoru EKG připojeného přímo k tělu pacienta. Toto
rušení může způsobit chybnou činnost funkcí programátoru, které
jsou závislé na detekci povrchového signálu. Dojde-li k rušení, je
nutné dočasně odpojit svody od připojeného záznamníku nebo
monitoru EKG. Rušení nemá vliv na programovací funkce
programátoru.
Referenční příručka k programátoru
Kontrola pacienta
Příprava kontroly pacienta
Použití dotykového pera
Dotykové pero slouží k výběru funkcí pro programování, které jsou
v softwaru k dispozici. Správné použití pera popisuje následující
Obrázek 3-1 a část “Výběr možnosti na obrazovce” na straně 46.
Obrázek 3-1. Použití dotykového pera
VVI
Referenční příručka k programátoru
45
46
Kapitola 3
Příprava kontroly pacienta
Výběr možnosti na obrazovce
1. Umístěte hrot pera přímo nad
požadovanou možnost.
Při umisťování pera se nedotýkejte
obrazovky. Držte pero kolmo
k obrazovce. Udržujte hrot pera v těsné
blízkosti obrazovky.
Pokud požadovanou možnost
představuje klávesa nebo tlačítko,
umístěte hrot pera nad vyznačený
obdélník.
Pokud požadovanou možnost
představuje název nebo číslo, například
parametr nebo hodnota parametru,
umístěte pero přímo na písmena nebo
číslice tvořící danou možnost.
2. Možnost vyberte tak, že se
obrazovky dotknete dotykovým
perem.
Referenční příručka k programátoru
Kontrola pacienta
Příprava kontroly pacienta
Použití klávesnice
Do určitých polí lze zadávat údaje, například jméno nebo
registrační číslo pacienta. K zadávání dat slouží v programátoru
kompaktní počítačová klávesnice.
Obrázek 3-2. Klávesnice programátoru
Umístění programovací hlavice
Během většiny operací programátoru je nutné umístit v určitém
okamžiku nad implantabilní přístroj programovací hlavici.
Umístění programovací hlavice je nutné při všech interakcích
mezi programátorem a implantabilním přístrojem.
Referenční příručka k programátoru
47
48
Kapitola 3
Příprava kontroly pacienta
Kdy umístit programovací hlavici
Upozornění: Neumísťujte programovací hlavici nad
implantovaný přístroj během elektrokauterizačních či
defibrilačních výkonů.
Během kontroly pacienta je správné umístění programovací
hlavice nad implantovaným přístrojem vyžadováno před
provedením kterékoli z následujících činností:
■
výběr jakéhokoli příkazu, který spustí přenos programovacích
signálů; programovací hlavici je nutné držet ve správné poloze
až do okamžiku dokončení přenosu, který je obvykle označen
potvrzovacím hlášením;
■
výběr jakéhokoli příkazu, který spustí přenos dat
z implantabilního přístroje; programovací hlavice by měla být
držena ve stabilní poloze až do okamžiku dokončení příjmu
dat, který je obvykle označen potvrzovacím hlášením;
■
výběr funkce měření, která vyžaduje, aby implantabilní přístroj
pracoval v důsledku použití magnetu programovací hlavice
asynchronně.
V případě jakéhokoli dočasně naprogramovaného stavu či funkce
nebo při příjmu nepřetržitých dat, jako je například telemetrie
Marker Channel nebo křivka elektrogramu (EGM), je nutné držet
programovací hlavici nad implantabilním přístrojem ve stabilní
poloze po dobu trvání funkce nebo do okamžiku, kdy je
požadováno ukončení. Při zvednutí programovací hlavice dojde
ke zrušení dočasného programu a ukončení nepřetržité
telemetrie. Implantabilní přístroj začne opět používat trvale
naprogramované hodnoty.
Určení správného umístění
U implantabilního přístroje je nutné držet programovací hlavici
přímo nad kůží pacienta. Čelní strana programovací hlavice musí
být orientována paralelně s implantabilním přístrojem a obvykle ve
vzdálenosti do 5 cm od implantovaného zařízení. Optimální
poloha programovací hlavice nemusí být přímo uprostřed nad
implantabilním přístrojem.
Referenční příručka k programátoru
Kontrola pacienta
Příprava kontroly pacienta
Obrázek 3-3. Umístění programovací hlavice
Zelená
Světelné pole
Žlutá/zelená
Správné umístění programovací hlavice je indikováno ve dvou
místech: světelným polem umístění hlavice v levém horním rohu
obrazovky a sloupcem se sedmi světelnými indikátory na
programovací hlavici (viz Obrázek 3-3).
Jestliže svítí méně než dvě zelené kontrolky, nedoporučuje se
provádět programování a načítání informací.
Programování a načítání implantovaného přístroje
1. Vyberte podle referenční příručky příslušné softwarové parametry.
2. Umístěte programovací hlavici do blízkosti implantabilního
přístroje.
Programování a načítání lze zahájit, jestliže kontrolky (LED) ve
světelném poli umístění hlavice ukazují uspokojivé umístění a sílu
telemetrického signálu.
Poznámky:
■
U přístrojů společnosti Medtronic ukazuje světelné pole
programovací hlavice sílu signálu komunikačního propojení.
Společnost Medtronic doporučuje posunout programovací
hlavici tak, aby bylo dosaženo maximálního počtu zeleně
svítících indikátorů. U všech modelů se nemusí rozsvítit
všechny indikátory (informace naleznete v referenční příručce
k implantovanému přístroji).
Referenční příručka k programátoru
49
50
Kapitola 3
Příprava kontroly pacienta
■
Vychýlení programovací hlavice může mít za následek
selhání přenosu programovacích signálů a/nebo příjmu dat
z implantabilního přístroje. Společnost Medtronic doporučuje,
abyste načítali přístroj po naprogramování, aby se potvrdila
úspěšnost jakýchkoli změn nastavení.
■
Reveal Plus a některé starší přístroje Vitatron reagují pouze
jedním světelným indikátorem ve světelném poli umístění
hlavice. V režimu programování se indikátor rozsvítí zeleně,
což znamená, že se programovací hlavice nalézá ve správné
poloze a komunikuje s přístrojem; pokud je programovací
hlavice vychýlena, indikátor bude trvale svítit žlutě.
Použití tlačítek P a I
Tlačítka P a I na programovací hlavici (Obrázek 3-4) odpovídají
příkazům zobrazeným na zobrazovacím displeji programátoru.
Informace o tom, kterým příkazům tato tlačítka odpovídají,
naleznete v příslušné referenční příručce. Stisknutí tlačítek P
nebo I na programovací hlavici může být snadnější než výběr
odpovídajících možností na displeji.
Obrázek 3-4. Tlačítka P a I
P
I
Referenční příručka k programátoru
Kontrola pacienta
Příprava kontroly pacienta
Magnet programovací hlavice
Silný magnet v programovací hlavici spouští senzor
v implantabilním přístroji, pomocí kterého může implantabilní
přístroj přijímat programovací signály (další informace o účincích
magnetu naleznete v referenční příručce k implantovanému
přístroji).
Mějte na paměti, že programovací hlavice může přitahovat kovové
nástroje nebo být přitahována kovovými povrchy. Je-li magnet
vystaven opačnému magnetickému poli (například při násilném
tlaku programovací hlavice proti jinému magnetu), může dojít
k částečné demagnetizaci. Pokud není programovací hlavice
používána, je nutné ji skladovat způsobem, který znázorňuje
Obrázek 3-6, strana 58.
Upozornění: Programovací hlavice nesmí být umístěna
v blízkosti přístrojů nebo materiálů, které by mohlo magnetické
pole poškodit, včetně počítačových disket.
Nouzové tlačítko pro funkci v režimu VVI
Červené nouzové tlačítko pro funkci v režimu VVI na panelu
zobrazení poskytuje okamžitý přístup pro nouzovou VVI stimulaci
(Obrázek 3-5). (Specifické hodnoty parametrů jsou určeny
jednotlivými aplikacemi.)
■
U všech aplikací kardiostimulátoru společnosti Medtronic je
červené nouzové tlačítko pro funkci v režimu VVI aktivní,
jestliže je na obrazovce zobrazeno tlačítko [Emergency]
(Nouzový stav).
■
U některých aplikací implantabilního kardioverter defibrilátoru
(ICD) je červené nouzové tlačítko pro funkci v režimu VVI
aktivní vždy. Po stisknutí tlačítka je zajištěn výdej nouzové
stimulace v režimu VVI a zobrazí se volby na obrazovce
nouzového režimu.
Poznámka: Červené nouzové tlačítko pro funkci v režimu VVI je
implementováno také v softwaru a je zobrazeno na displeji. Jeho
funkce je podobná tlačítku na panelu.
Varování: Červené nouzové tlačítko pro funkci v režimu VVI je
deaktivováno u následujících přístrojů: PCD, Jewel PCD, Micro
Jewel II, MicroJewel, Jewel CD, Jewel Plus, Jewel CD model
7202, modely 7218 a 7211, CD model 7201 a Jewel AF. Tlačítko
[Emergency] (Nouzový stav) na obrazovce lze vybrat pomocí
dotykového pera.
Referenční příručka k programátoru
51
52
Kapitola 3
Příprava kontroly pacienta
Výdej nouzové bradykardické stimulace
Chcete-li spustit nouzovou stimulaci, umístěte programovací
hlavici do správné polohy nad implantovaný přístroj a stiskněte
červené nouzové tlačítko pro funkci v režimu VVI. Programování
je potvrzeno hlášením a nouzový provoz v režimu VVI je zahájen.
Výdej nouzové terapie tachyarytmie
Před výdejem terapie zobrazte stisknutím červeného nouzového
tlačítka pro funkci v režimu VVI nouzovou obrazovku
programátoru a pomocí dotykového pera vyberte na obrazovce
tlačítko [Deliver] (Výdej).
Úplné pokyny týkající se použití tlačítka pro výdej, které se
vztahují na specifické aplikace, naleznete v referenční příručce,
systémové referenční příručce nebo příručce pro lékaře
k příslušnému přístroji.
Obrázek 3-5. Nouzové tlačítko
VVI
Nouzové tlačítko
pro funkci v režimu
VVI (červené)
Referenční příručka k programátoru
Kontrola pacienta
Zahájení kontroly pacienta
Zahájení kontroly pacienta
Kontrola pacienta zahrnuje nejrůznější postupy, jako je například
programování parametrů implantabilního přístroje, analýza a
vyhodnocení činnosti implantabilního přístroje, řešení problémů
a rutinní kontrola. K jejich provádění se používají nejrůznější
funkce programátoru. Pokyny k používání jednotlivých funkcí
programátoru naleznete v referenční příručce k implantovanému
přístroji.
Poznámka: Než budete pokračovat dále, je nutné, aby byly
dokončeny všechny potřebné přípravy, které uvádí Kapitola 2,
“Nastavení programátoru” na straně 33 a část “Příprava kontroly
pacienta” na straně 42.
Kontrolní seznam pro programátor
1. Je programátor nastaven podle pokynů, které obsahuje
Kapitola 2?
2. Je k programátoru připojen kabel EKG, dotykové pero
a programovací hlavice?
3. Je programátor připojen pomocí napájecí šňůry k zásuvce
střídavého napětí?
4. Je nainstalován příslušný software? Popis ověření verze softwaru
obsahuje Kapitola 6.
5. Jsou svody kabelu EKG programátoru připojeny k elektrodám
na těle pacienta podle popisu, který obsahuje část “Připojení
programátoru ke kožním elektrodám” na straně 42?
Konkrétní informace o jednotlivých modelech nebo řadách modelů
implantabilních přístrojů naleznete v referenční příručce k danému
přístroji.
Před zahájením kontroly pacienta si přečtěte referenční příručku
k implantovanému přístroji.
Referenční příručka k programátoru
53
54
Kapitola 3
Zahájení kontroly pacienta
Určení modelu
Vzhledem k tomu, že programátor shromažďuje a ukládá data
vždy pro jednotlivé kontroly, je důležité každou kontrolu správně
zahájit a ukončit.
Programátor podporuje pracovní plochu Medtronic i Vitatron.
Po zapnutí programátoru se zobrazí pracovní plocha, která byla
používána před jeho vypnutím. Chcete-li přepnout z pracovní
plochy Vitatron na pracovní plochu Medtronic a naopak, klepněte
na tlačítko pro přepínání mezi pracovními plochami Vitatron a
Medtronic
, které se nachází v dolní části obrazovky.
Kontrolu pacienta lze zahájit dvěma způsoby:
■
Před zapnutím programátoru umístěte programovací hlavici
nad přístroj v těle pacienta. Při zapnutí se programátor pokusí
načíst informace z přístroje. V závislosti na typu přístroje bude
automaticky spuštěna softwarová aplikace nebo se zobrazí
hlášení s dalšími pokyny.
■
Po zapnutí programátoru umístěte programovací hlavici nad
přístroj v těle pacienta. Během prvních 5 minut je na pracovní
ploše Medtronic zobrazena obrazovka Find Patient
(Identifikovat pacienta). Potom se zobrazí obrazovka Select
Model (Vybrat model). Na pracovní ploše Vitatron se ihned
zobrazí obrazovka Select Model. Kontrolu pacienta lze zahájit
buď na obrazovce Find Patient nebo na obrazovce Select
Model. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Obrazovka Find Patient (Identifikovat pacienta)
Při prvním zapnutí programátoru se na pracovní ploše Medtronic
zobrazí obrazovka Find Patient (Identifikovat pacienta). Pokud
programátor nedetekuje přístroj přibližně do 5 minut, zobrazí
místo obrazovky Find Patient (Identifikovat pacienta) obrazovku
Select Model (Vybrat model).
Je-li zobrazena obrazovka Find Patient, lze zahájit kontrolu
pacienta.
Referenční příručka k programátoru
Kontrola pacienta
Zahájení kontroly pacienta
Umístěte programovací hlavici nad přístroj v těle pacienta a držte
ji ve stabilní poloze. U většiny přístrojů programátor identifikuje
model přístroje a automaticky spustí příslušnou softwarovou
aplikaci. Pokud přístroj nelze automaticky identifikovat, zobrazí
programátor v horní části obrazovky hlášení Find Patient
(Identifikovat pacienta). V závislosti na pokynech uvedených
v hlášení proveďte jeden z následujících kroků:
■
klepněte na tlačítko [Cancel] (Zrušit) a ručně vyberte
softwarovou aplikaci na obrazovce Select Model (Vybrat
model),
■
klepněte na tlačítko [Cancel] (Zrušit) a potom klepnutím na
tlačítko pro přepínání mezi pracovními plochami Vitatron
a Medtronic přejděte na pracovní plochu Vitatron,
■
je-li v hlášení uvedeno, že potřebná softwarová aplikace
nebyla nainstalována, obraťte se na zástupce společnosti
Medtronic nebo Vitatron.
Referenční příručka k programátoru
55
56
Kapitola 3
Zahájení kontroly pacienta
Obrazovka Select Model (Vybrat model)
Kontrolu pacienta lze zahájit také z obrazovky Select Model.
Obrazovka Select Model (Vybrat model) se zobrazí po jedné
z následujících činností:
■
krátce po zapnutí programátoru,
■
po ukončení kontroly pacienta.
Pokud není zobrazena obrazovka Select Model, vyberte pomocí
dotykového pera ikonu Select Model. Pokud není ikona Select
Model zobrazena, probíhá jiná kontrola pacienta. Tuto kontrolu je
nutné před zahájením nové kontroly ukončit.
Pokud neprovádíte kontrolu pacienta, můžete přístup k dalším
obrazovkám získat pomocí ikon a tlačítek, jejichž popis obsahuje
Kapitola 5.
V případě přístroje společnosti Vitatron, který není uveden na
obrazovce Select Model (Vybrat model), naleznete informace
v příručce k programování softwaru společnosti Vitatron.
Jestliže vzhled obrazovky Select Model (Vybrat model)
neodpovídá tomuto příkladu a je zobrazeno tlačítko
můžete tuto obrazovku zobrazit klepnutím na tlačítko pro
přepínání mezi pracovními plochami Vitatron a Medtronic.
Referenční příručka k programátoru
,
Kontrola pacienta
Ukončení kontroly pacienta
Umístěte programovací hlavici nad přístroj v těle pacienta a držte
ji ve stabilní poloze. Klepněte na tlačítko [Find Patient]
(Identifikovat pacienta) na pracovní ploše Medtronic nebo vyberte
přístroj ručně ze zobrazeného seznamu přístrojů a klepněte na
tlačítko [Start].
Vyberete-li přístroj ručně ze seznamu přístrojů, spustí
programátor aplikaci odpovídající vašemu výběru, nikoli přístroji,
na kterém je umístěna programovací hlavice. Jakmile
programátor spustí příslušnou softwarovou aplikaci, zobrazí se
obrazovka Find Patient.
Pokud softwarová aplikace nebyla nainstalována, zobrazí
programátor hlášení, kde je uveden software, který je nutné před
pokračováním nainstalovat.
Programátor pravděpodobně z implantovaného přístroje
automaticky načte většinu údajů, které mohou být potřebné
během kontroly. Toto automatické načítání je možné využít, pokud
umístíte programovací hlavici nad implantovaný přístroj a podržíte
ji na tomto místě, dokud nebude načítání dokončeno.
Další informace o určení modelu naleznete v referenční příručce
k implantovanému přístroji.
Poznámka: Pokud používáte volitelný analyzátor a váš přístroj
souběžné spuštění režimů nepodporuje, musíte před zahájením
programování ukončit vyšetření pomocí analyzátoru. To
znamená, že pokud přepnete z obrazovky analyzátoru na
obrazovku Select Model (Vybrat model) pomocí panelu úloh a
potom klepnete na tlačítko [Find Patient] (Identifikovat pacienta),
zobrazí programátor hlášení:
This application is not able to run concurrently with the Analyzer.
Please exit the Analyzer and try again. (Tato aplikace nemůže být
spuštěna současně s vyšetřením pomocí analyzátoru. Ukončete
vyšetření pomocí analyzátoru zkuste to znovu.)
Ukončení kontroly pacienta
Pokud chcete ukončit kontrolu pacienta, můžete uložit údaje na
podporované paměťové zařízení nebo kontrolu ukončit bez
uložení údajů.
Informace o ukládání dat zaznamenaných přístrojem naleznete
v referenční příručce k implantovanému přístroji.
Referenční příručka k programátoru
57
58
Kapitola 3
Uložení komponent
Uložení komponent
Na následujících nákresech je znázorněno správné uložení
komponent (Obrázek 3-6).
Obrázek 3-6. Uložení komponent
VVI
Referenční příručka k programátoru
Řízení zpráv a údajů
4
Zprávy
60
Údaje o kontrole
60
Ukládání do souboru PDF
Ukládání na disketu
60
61
Ukládání na jednotku USB
61
Zobrazení zpráv uložených na paměťová média
Ručně řízený reset přístrojů Vitatron
65
63
4
60
Kapitola 4
Zprávy
Zprávy
V závislosti na modelu implantovaného přístroje lze vytvářet různé
typy zpráv. Podrobné informace o typech zpráv a jejich obsahu
naleznete v referenční příručce k implantovanému přístroji.
Během aktivní kontroly lze zprávy tisknout nebo je ukládat jako
soubory PDF na disketu či na jednotku USB Flash. Zprávy
pozdržené pro pozdější tisk je možné vytisknout z pracovní plochy
nebo při návratu ke kontrole. Uvědomte si, že zprávy nemusí být
k dispozici pro pozdější tisk z pracovní plochy; tato možnost závisí
na aplikaci přístroje a na aktuálním plánu mazání tiskové fronty
(viz část “Nastavení intervalu pro odstranění zpráv” na straně 80).
Údaje o kontrole
Údaje o kontrole pacienta lze ukládat na disketu nebo na jednotku
USB Flash.
Ukládání do souboru PDF
Zprávy, které lze vytisknout, zmrazené výpisy a jiné údaje je
možné uložit do souboru PDF. Soubor PDF je elektronickou verzí
tištěného dokumentu, proto lze k příslušné funkci získat přístup
v rámci příkazů pro tisk.
Poznámka: Funkci Save to PDF File (Uložit do souboru PDF) lze
použít u všech aplikací umožňujících tisk na standardní
celostránkové tiskárně.
Při ukládání do souboru PDF postupujte podle následujících
kroků:
1. Otevřete nebo vytvořte zprávu či soubor.
2. Klepnutím na tlačítko [Print...] (Tisk) nebo [Print Options...]
(Možnosti tisku) zobrazte dialogové okno Print – Options
(Tisk – možnosti).
Poznámka: Pokud se dialogové okno Print – Options (Tisk –
možnosti) nezobrazí, otevřete okno Preferences (Předvolby)
a zaškrtněte políčko Printing: Pop up these options when
any Print button is selected (Tisk: Zobrazit tyto možnosti po
klepnutí na libovolné tlačítko pro tisk).
Referenční příručka k programátoru
Řízení zpráv a údajů
Ukládání na disketu
3. V dialogovém okně Print – Options (Tisk – možnosti)
klepněte na přepínač Printer: Full Size (Tiskárna:
Standardní celostránková). Zobrazí se seznam
podporovaných tiskáren.
4. Ze seznamu tiskáren zvolte možnost Save to PDF File
(Uložit do souboru PDF). Zpráva bude uložena na připojenou
jednotku USB Flash nebo na disketu (pokud je vložena do
disketové jednotky a není připojena jednotka USB Flash).
Další informace naleznete v části “Ukládání na jednotku
USB”.
Ukládání na disketu
Informace o ukládání a čtení údajů zaznamenaných přístrojem
na disketu naleznete v referenční příručce k implantovanému
přístroji. Disketová jednotka je funkční pouze v případě, že není
používána jednotka USB Flash. Před použitím disketové jednotky
se ujistěte, zda není k programátoru připojena žádná jednotka
USB Flash.
Pokud není připojena žádná jednotka USB Flash, zeleně svítící
indikátor diskety označuje, že je disketová jednotka připravena
k použití. Po vložení diskety je možné všechny údaje o kontrole
a soubory PDF uložit na disketu.
Ukládání na jednotku USB
Použití disket k ukládání a načítání údajů o kontrole podporuje
řada přístrojových aplikací. Programátor rovněž umožňuje
provádět tyto operace pomocí jednotky USB Flash. Jakmile je
k programátoru připojena jednotka USB Flash, stává se disketová
jednotka nedostupnou.
Referenční příručka k programátoru
61
62
Kapitola 4
Ukládání na jednotku USB
Poznámka: Přístrojové aplikace a referenční příručky mohou
v souvislosti s ukládáním a načítáním údajů zaznamenaných
přístrojem stále používat termíny “disk” nebo “disketa”. V
okamžiku, kdy je k programátoru připojena jednotka USB Flash
a je připravena k použití (viz následující popis), je nutné termíny
disk nebo disketa interpretovat jako termíny vztahující se
k jednotce USB Flash.
Podporovaná paměťová zařízení USB
Ukládání údajů o kontrole zaznamenaných přístrojem a zpráv
ve formátu PDF z programátoru podporují pouze jednotky USB
Flash. Za účelem zajištění integrity a zabezpečení informací
o zdravotním stavu pacienta je doporučeno používat pouze
jednotky USB Flash vyhrazené k uchování údajů pouze
z programátoru.
Činnost
Jednotku USB Flash je třeba připojit nebo odpojit při práci na
pracovní ploše nebo během kontroly. Pomocí libovolného
dostupného portu USB připojte jednotku USB Flash s možností
zápisu k programátoru. Během rozpoznávání jednotky USB Flash
může nastat krátká prodleva. Jednotka USB Flash je připravena
k použití v okamžiku rozsvícení zelené kontrolky na indikátoru
USB na panelu úloh. Ikona diskety se zobrazí šedě, což znamená,
že disketová jednotka není dostupná.
Jednotky USB Flash by se neměly připojovat nebo odpojovat
v době, kdy probíhají následující činnosti:
■
programování přístroje,
■
ukládání na disk,
■
čtení z disku,
■
ukládání zprávy do souboru PDF.
Referenční příručka k programátoru
Řízení zpráv a údajů
Zobrazení zpráv uložených na paměťová média
Poznámky:
■
Během probíhající operace Save to Disk (Uložit na disk) je
zobrazen indikátor průběhu a hlášení “Saving...”
(Ukládání). Indikátor průběhu zobrazuje procento
dokončení. Po zobrazení hodnoty 100 % na indikátoru
průběhu vyčkejte několik sekund a teprve potom jednotku
USB Flash odpojte.
■
Jakmile je zpráva uložena jako soubor PDF, zobrazí se asi
na 5 sekund hlášení “PDF report(s) saved to media”
(Jedna nebo více zpráv PDF bylo uloženo na médium).
Když hlášení zmizí, počkejte několik sekund a teprve
potom jednotku USB Flash odpojte.
■
Pokud je aktivní kontrola ukončena v okamžiku, kdy
probíhá tisk zpráv nebo je zpracováván požadavek na
jejich tisk, budou zprávy zrušeny a pravděpodobně
nebudou z tiskové fronty na pracovní ploše k dispozici.
Všechny operace běžně používající ke čtení nebo zápisu dat
disketu (například operace ukládání na disketu, čtení z diskety
nebo ukládání zpráv do souboru PDF) použijí po připojení
jednotky USB Flash tuto jednotku. Podrobné informace o ukládání
údajů zaznamenaných přístrojem naleznete v referenční příručce
k implantovanému přístroji. Další informace týkající se ukládání
zpráv do souborů PDF naleznete v části “Ukládání do souboru
PDF”.
Současně lze připojit pouze jednu jednotku USB Flash, na kterou
lze zapisovat. Připojení dvou a více jednotek USB Flash způsobí
při operacích ukládajících údaje chybu. Tento stav je indikován
nedostupnou ikonou jednotky USB.
Zobrazení zpráv uložených na paměťová média
Zprávy uložené na paměťová média lze zobrazit pouze na
počítači, nelze je zobrazit na samotném programátoru. Po uložení
vyjměte paměťové médium (disketu nebo jednotku USB Flash),
které obsahuje zprávy, a vložte je do počítače s vybavením, které
je potřebné pro zobrazení souborů ve formátu PDF.
Referenční příručka k programátoru
63
64
Kapitola 4
Zobrazení zpráv uložených na paměťová média
Všechny zprávy z jedné kontroly pacienta jsou obsaženy v jednom
souboru PDF. Souborům jsou automaticky přiřazovány názvy
podle konvence pro pojmenovávání, která zajišťuje
jednoznačnost na paměťovém médiu:
■
Jméno pacienta (pokud jej dříve poskytla položka Patient
Information (Informace o pacientovi))
■
Sériové číslo přístroje
■
“Session Report” (Zpráva o kontrole)
■
Datum lékařské kontroly ve formátu MM_DD_YY
(měsíc/den/rok)
■
Číslo verze (první soubor PDF uložený na příslušné
paměťové médium obdrží číslo “1”)
Například: John Q Patient_aaannnnnna_Session
Report_06_25_10_1.PDF
Referenční příručka k programátoru
Řízení zpráv a údajů
Ručně řízený reset přístrojů Vitatron
Doporučení pro zobrazování a tisk souborů ve formátu PDF
Vzhledem k variabilitě počítačů a softwaru se některé soubory
PDF při prohlížení na monitoru počítače nemusí zobrazit správně.
Doporučujeme používat aplikaci Adobe Reader 9 nebo novější.
Výskyt chyb zobrazení lze snížit nebo eliminovat úpravou
následujících nastavení:
■
Nahraďte barvy v dokumentu bílým pozadím stránek a černým
textem (v aplikaci Adobe Reader 9 vyberte: Edit |
Preferences… | Accessibility | Custom Color) (Úpravy |
Předvolby… | Přístupnost | Vlastní barva)
■
Tenké čáry zvýrazníte zrušením výběru této možnosti (v
aplikaci Adobe Reader 9 vyberte: Edit | Preferences… | Page
Display) (Úpravy | Předvolby… | Zobrazení stránky)
Možné chyby zobrazení na obrazovce:
■
Na grafech, které obsahují obdélníky nakreslené tenkými
čarami, jako je tomu například u sloupcových grafů, se tenké
čáry nemusí zobrazit při různých úrovních přiblížení.
■
Ve zprávách funkcí Pacing (Stimulace) a Tachy Trigger
Episode (Epizody spuštění tachyarytmie) se mohou
nevyplněné kroužky zobrazit jako plné kroužky.
Zprávy ve formátu PDF se vytisknou správně při rozlišení 300 dpi
(bodů/palec) nebo vyšším.
Ručně řízený reset přístrojů Vitatron
Ručně řízený reset (Manual-guided reset - MGR) je disketový
nástroj umožňující zotavení přístrojů Vitatron DDD3, DIVA a
(Co)DEMA, které ztratily data (například hodnoty ořezu při resetu
přístroje). Před pokusem o použití diskety pro ručně řízený reset
(MGR) se ujistěte, zda nejsou připojeny žádné jednotky USB
Flash.
Referenční příručka k programátoru
65
Použití tiskáren
5
Použití externích tiskáren 68
Instalace papíru do tiskárny
Tlačítka tiskárny
73
Odtržení výtisku
74
Docházející papír
74
72
5
68
Kapitola 5
Použití externích tiskáren
Použití externích tiskáren
Díky připojení kompatibilní tiskárny k programátoru lze tisknout
celostránkové zprávy s údaji o kontrole pacienta ihned po jejich
shromáždění (viz referenční příručka k implantovanému přístroji).
V této části je popsán postup připojení tiskárny k programátoru.
Všechny tiskárny uvedené v seznamu tohoto softwaru jsou
certifikovány podle normy IEC 60950, UL 60950 nebo
ekvivalentní. K programátoru je možné připojit pouze tiskárny
uvedené v tomto softwaru.
Kompatibilita tiskárny
Programátor je kompatibilní s celou řadou tiskáren. K seznamu
kompatibilních tiskáren lze získat přístup z obrazovky Print Queue
(Tisková fronta).
Poznámka: Při programování přístroje Vitatron naleznete
informace o tiskové frontě v příslušné referenční příručce
společnosti Vitatron.
Zobrazení seznamu podporovaných tiskáren
Některé přístroje podporují pouze interní tiskárnu programátoru.
V těchto případech se během kontroly nezobrazí okno Print
Queue (Tisková fronta); zobrazí se z pracovní plochy v době, kdy
kontrola neprobíhá. Informace naleznete v referenční příručce
k příslušnému přístroji.
Následující postup se týká přístrojů podporujících externí tiskárnu.
Referenční příručka k programátoru
Použití tiskáren
Použití externích tiskáren
2
1. Provádíte-li kontrolu
pacienta, klepněte na
tlačítko Reports
(Zprávy) a potom na
tlačítko Print Queue
(Tisková fronta).
Pokud neprovádíte
kontrolu pacienta,
klepněte na ikonu
Print Queue (Tisková
fronta).
2. Na obrazovce Print
Queue (Tisková fronta)
otevřete klepnutím do
pole Printer (Tiskárna)
seznam podporovaných
tiskáren.
Požadované součásti
Pro připojení tiskárny k programátoru budete potřebovat kabel
tiskárny, a to buď kabel USB, nebo kabel paralelního rozhraní.
V případě kabelu USB pro tiskárnu musí být na jednom konci
konektor USB typu A. Druhý konec kabelu musí umožňovat
zapojení do portu USB na tiskárně. V případě tiskárny
s paralelním rozhraním musí jeden konec kabelu umožňovat
zapojení do portu paralelního rozhraní na tiskárně. Druhý konec
kabelu musí být opatřen standardním 25kolíkovým zástrčkovým
konektorem typu D.
Připojení tiskárny
Před připojením tiskárny k programátoru byste měli ukončit
kontrolu pacienta a vypnout programátor.
Referenční příručka k programátoru
69
70
Kapitola 5
Použití externích tiskáren
Připojení tiskárny k programátoru (použitý způsob závisí na hardwaru
programátoru)
Následující postup se týká programátorů, které podporují paralelní
tisk i USB tisk.
1.2
1. Vyhledejte správný port pro připojení tiskárny.
■
V případě tiskáren s kabelem USB použijte port USB umístěný
v prostoru pro napájecí šňůru programátoru.
■
V případě tiskáren s paralelním rozhraním je port paralelního
rozhraní umístěn pod krytem disketové jednotky a karty PC
na pravé straně programátoru. Otevřete kryt zatlačením malé
západky uprostřed horní části desky.
2. Připojte kabel tiskárny k portu USB nebo paralelnímu konektoru
na programátoru.
3. Druhý konec kabelu zapojte do tiskárny. Zapojte napájecí šňůru
tiskárny do zásuvky a zapněte tiskárnu. Ujistěte se, zda je
v tiskárně papír.
Poznámka: Informace o připojení a provozu tiskárny naleznete
v technickém návodu dodaném s tiskárnou.
4. Zapněte programátor a klepněte na ikonu Print Queue (Tisková
fronta).
Poznámka: Z možností zobrazených po klepnutí do pole Printer
(Tiskárna) v okně Print Queue (Tisková fronta) vyberte správný
ovladač tiskárny. Nyní lze používat programátor s připojenou
tiskárnou.
Referenční příručka k programátoru
Použití tiskáren
Použití externích tiskáren
Následující postup se týká programátorů s hardwarem, který
podporuje pouze USB tisk.
2
1. Vyhledejte správný port pro připojení tiskárny. Jeden port USB je
umístěn pod krytem disketové jednotky a karty PC a dva porty jsou
umístěny pod krytem napájecí šňůry na zadní straně
programátoru.
2. Připojte kabel tiskárny k portu USB na boční nebo zadní straně
programátoru.
3. Druhý konec kabelu zapojte do tiskárny. Zapojte napájecí šňůru
tiskárny do zásuvky a zapněte tiskárnu. Ujistěte se, zda je
v tiskárně papír.
Poznámka: Informace o připojení a provozu tiskárny naleznete
v technickém návodu dodaném s tiskárnou.
4. Zapněte programátor a klepněte na ikonu Print Queue (Tisková
fronta).
Poznámka: Z možností zobrazených po klepnutí do pole Printer
(Tiskárna) v okně Print Queue (Tisková fronta) vyberte správný
ovladač tiskárny. Nyní lze používat programátor s připojenou
tiskárnou.
Referenční příručka k programátoru
71
72
Kapitola 5
Instalace papíru do tiskárny
Instalace papíru do tiskárny
Interní tiskárna vyžaduje speciální termální papír dodávaný
v plochém balení. Tento papír lze získat přímo od společnosti
Medtronic nebo Vitatron. Jedno balení papíru do tiskárny
obsahuje šest jednotlivých balíků papíru. Každý balík obsahuje
přibližně 200 perforovaných archů.
Vložení papíru do tiskárny
1. Stiskněte západku v horní části zásobníku na levé straně
programátoru. Vysuňte zásobník. Překlopte držák papíru
přes okraj zásobníku a vyjměte zbývající papír.
Poznámka: Odstranění zbývajícího papíru je snadnější,
jestliže vyjmete zásobník z programátoru. Zatlačte páčku
na boční straně zásobníku směrem k přední části
programátoru.
2. Sejměte obal z nového balíku papíru do tiskárny, odstraňte
kartón a rozviňte horní arch.
Poznámka: Lesklá strana každého archu papíru se dvěma
černými čtverečky musí při vložení papíru do zásobníku
směřovat nahoru. Černé čtverečky musí být umístěny
směrem k přední straně programátoru.
3. Zasuňte balík papíru do zadní části zásobníku. Překlopte
držák papíru přes balík papíru.
4. Přehněte horní list papíru přes držák papíru. Zasuňte
zásobník zpět do původní polohy.
Referenční příručka k programátoru
Použití tiskáren
Tlačítka tiskárny
Tlačítka tiskárny
Čtyři tlačítka na následujícím obrázku slouží k ovládání určitých
funkcí tiskárny.
Obrázek 5-1. Tlačítka tiskárny
1
2
3
4
1 50 mm/s
3 12,5 mm/s
2 25 mm/s
4 Posun papíru
50; 25 nebo 12,5 mm/s – Pomocí těchto tří tlačítek lze vybrat
požadovanou rychlost posunu papíru pro záznam
elektrokardiogramu (EKG), telemetrie Marker Channel
a elektrogramu (EGM). Po stisknutí požadovaného tlačítka bude
vybrána příslušná rychlost tisku a rozsvítí se kontrolka.
Po stisknutí tlačítka s rozsvícenou kontrolkou dojde k zastavení
tisku. Vybraná rychlost posunu papíru je vytištěna podél horního
okraje grafického záznamu. Při tisku textu není rychlost posunu
papíru těmito tlačítky ovlivněna.
Posun papíru – Po stisknutí tlačítka pro posun papíru bude papír
tiskárny posunut k místu další perforace, což usnadní jeho
odtržení.
Referenční příručka k programátoru
73
74
Kapitola 5
Odtržení výtisku
Odtržení výtisku
Pokud chcete výtisk odtrhnout, oddělte pás papíru v místě
perforace. Před odtržením výtisku stiskněte tlačítko pro posun
papíru. Tím posunete papír k dalšímu místu perforace. Uchopte
výtisk v blízkosti tiskárny a odtrhněte jej.
Obrázek 5-2. Odtržení výtisků
Docházející papír
Při nízkém stavu papíru v zásobníku je na okraji papíru zobrazen
červený proužek. V tomto okamžiku je nutné vložit nový balík
papíru tak, jak je popsáno v předcházející části této kapitoly.
Po spotřebování papíru bude činnost tiskárny ukončena.
Poznámka: Termální papír používaný v programátoru je určen
k okamžitému použití. Kvalita termálního papíru se v průběhu
času snižuje a dochází k vyblednutí obrázku. Společnosti
Medtronic a Vitatron doporučují vytvářet pro účely archivace
fotokopie.
Referenční příručka k programátoru
Výběr možností
6
Panel nástrojů mezi kontrolami
76
Úpravy času a data programátoru
Výběr zvukových tónů
78
79
Nastavení intervalu pro odstranění zpráv
Řízení ochrany údajů o pacientovi
Změna nastavení jazyka
80
81
84
Zlepšení detekce stimulačních artefaktů
Kontrola verze softwaru
84
86
Možnost spuštění ukázek
87
Zobrazení a aktualizace informací o místě používání programátoru a o hardwaru
Výběr dalšího softwaru
6
89
Odstranění jiných softwarových aplikací
Získání technických příruček 90
89
87
76
Kapitola 6
Panel nástrojů mezi kontrolami
Panel nástrojů mezi kontrolami
Panel nástrojů mezi kontrolami se nachází na obrazovce Select
Model (Vybrat model). Tato obrazovka se zobrazí před výběrem
modelu, při zapnutí programátoru a po skončení kontroly
pacienta.
Nástroje, které jsou k dispozici mezi kontrolami, popisuje
Tabulka 6-1.
Poznámka: Při programování přístroje Vitatron naleznete
informace o panelu nástrojů v příslušné referenční příručce.
Referenční příručka k programátoru
Výběr možností
Panel nástrojů mezi kontrolami
Tabulka 6-1. Panel nástrojů mezi kontrolami
Panel
nástrojů
Nástroj
Výběr nástroje (tlačítko nebo ikona)…
Zmrazí segment zobrazení živého přenosu rytmu.
Poznámka: Zmrazený výpis je možné mezi kontrolami
pacienta zobrazit, vytisknout nebo uložit do souboru PDF
(nikoli uložit na disketu). Značky a stopy elektrogramu nejsou
mezi kontrolami pacienta k dispozici.
Zobrazí výpisy rytmu uložené během kontroly pacienta.
Poznámka: Mezi kontrolami pacienta nejsou k dispozici žádné
uložené výpisy.
Otevře okno s možnostmi pro úpravy zobrazení živého
přenosu rytmu.
Poznámka: Další možnosti úprav jsou k dispozici při kontrole
pacienta.
Zobrazí obrazovku pro výběr modelu a zahájení kontroly
pacienta.
Zobrazí frontu tiskových požadavků z předchozích kontrol
a zmrazené záznamy křivek vyžádané mezi kontrolami.
Informace o tom, zda jsou tyto funkce k dispozici, naleznete
v referenční příručce k implantovanému přístroji.
Zobrazí možnosti nastavení programátoru:
Preferences (Předvolby)
Time and Date (Čas a datum)
Artifact Detection (Detekce artefaktu)
Software
Demonstrations (Ukázky)
Programmer Profile (Profil programátoru)
Other Software (Další software)
Slouží k výběru analyzátoru pro analýzu elektrického výkonu
systému srdečních elektrod (vyžaduje volitelný hardware – viz
Referenční příručka k analyzátoru 2290).
Poznámka: Pokud jsou na obrazovce některé funkce aktivní,
klepnutí na tlačítko nebo ikonu nástroje nebude mít žádný účinek.
Po zavření aktivního okna se funkce panelu nástrojů obnoví.
Referenční příručka k programátoru
77
78
Kapitola 6
Úpravy času a data programátoru
Úpravy času a data programátoru
Pokud není datum nebo čas zobrazovaný a tištěný
programátorem správný, zadejte pomocí následujícího postupu
správné nastavení. Pokyny pro přístroje Vitatron naleznete
v příslušné referenční příručce.
?Nastavení času a data
1. Vyberte tlačítko Programmer (Programátor) a potom
možnost Time and Date (Čas a datum).
2. Na obrazovce Programmer Time and Date (Čas a datum
programátoru) můžete pomocí tlačítka nebo zvýšit nebo
snížit hodnotu jednotky času, kterou chcete změnit. Změnu
o jednu jednotku lze provést klepnutím (stisknutím a
okamžitým uvolněním) na příslušné tlačítko. Pokud tlačítko
stisknete a podržíte, bude provedena větší změna.
3. Jakmile je ve všech polích uveden správný čas a datum,
klepněte na tlačítko [Apply] (Použít). Klepnutím na jinou
ikonu na panelu nástrojů zavřete okno Programmer Time and
Date (Čas a datum programátoru).
Obrázek 6-1. Obrazovka Programmer Time and Date (Čas a datum
programátoru)
Poznámka: Čas musí být zadán ve 24hodinovém formátu
(čas 00:00 označuje půlnoc a čas 12:00 označuje poledne).
Referenční příručka k programátoru
Výběr možností
Výběr zvukových tónů
Výběr zvukových tónů
Při určitých událostech během činnosti programátoru je vydáván
zvukový signál. Následujícími tóny je uživatel upozorněn na
úspěšné či neúspěšné provedení určitého úkonu.
■
Dvoutónové pípnutí (nižší a vyšší tón) označuje potvrzení
příkazu načítání nebo programování.
■
Dvojité pípnutí (nízký tón) označuje, že příkaz načítání,
programování nebo nouzový příkaz nebyl potvrzen. Může
také označovat skutečnost, že vybraný příkaz nelze provést.
Poznámka: U některých přístrojů nelze zvukové signály vypnout.
Další informace naleznete v referenční příručce
k implantovanému přístroji. Pokyny pro přístroje Vitatron
naleznete v příslušné referenční příručce.
Zapnutí nebo vypnutí tónů
1. Klepněte na ikonu Programmer (Programátor) a potom na
položku Preferences (Předvolby).
2. Na obrazovce Preferences (Předvolby) vyberte podle potřeby
přepínač [Audio ON] (Zvuk ZAPNOUT) nebo [Audio OFF]
(Zvuk VYPNOUT).
Obrázek 6-2. Obrazovka Audio Preferences (Předvolby zvuku)
Referenční příručka k programátoru
79
80
Kapitola 6
Nastavení intervalu pro odstranění zpráv
Nastavení intervalu pro odstranění zpráv
Aby byla zajištěna bezpečnost údajů o pacientovi, programátor při
zapnutí automaticky trvale odstraňuje zprávy z tiskové fronty
pracovní plochy Medtronic. Doba, po kterou jsou zprávy
uchovávány v tiskové frontě před automatickým odstraněním,
může být řízena.
Volba intervalu odstranění zpráv
1. Klepněte na ikonu Programmer (Programátor) a potom na
položku Preferences (Předvolby).
2. Na obrazovce Preferences (Předvolby) vyberte Delete
Reports (Odstranit zprávy).
Programátor zobrazí obrazovku, kterou ukazuje Obrázek 6-3.
Obrázek 6-3. Obrazovka Delete Reports (Odstranit zprávy)
3. Klepnutím na přepínač zadejte, které zprávy má programátor
odstranit:
■
Všechny zprávy
■
Zprávy starší než 1 den
■
Zprávy starší než 2 dny
■
Zprávy starší než 7 dní (Výchozí nastavení)
■
Zprávy starší než 14 dní
Stáří zprávy je určeno datem a časem jejího vytvoření. Při zapnutí
programátoru jsou trvale odstraněny zprávy, které splňují kritéria
pro odstranění.
Referenční příručka k programátoru
Výběr možností
Řízení ochrany údajů o pacientovi
Okamžité odstranění zprávy
Pokud chcete odstranit zprávu okamžitě, vyberte zprávu přímo
z tiskové fronty a klepněte na Delete (Odstranit).
Řízení ochrany údajů o pacientovi
Z programátoru můžete ihned odstranit všechny chráněné
informace o zdravotním stavu (PHI - Protected Health
Information). Tato funkce odstraní všechny následující soubory:
■
Obsah tiskové fronty (pokud nejsou soubory právě tištěny
nebo kopírovány)
■
Dočasné soubory uložené v programátoru
■
Výpisy z paměti (platí pouze pro přístroje Vitatron)
Žádné chráněné informace o zdravotním stavu nelze odstranit,
pokud právě probíhá kontrola nebo pokud se soubory právě
tisknou nebo kopírují na média. Při manuálním přerušení
odstranění zůstanou některé chráněné informace o zdravotním
stavu v programátoru.
Poznámka: Uživatel programátoru zodpovídá za využití této
funkce a také za správu údajů o pacientovi, které již byly
odstraněny z programátoru (například na papír, disketu nebo
na jednotku USB Flash).
Odstranění chráněných informací o zdravotním stavu
1. Klepněte na ikonu Programmer (Programátor) a potom na
položku Tools (Nástroje). Programátor zobrazí obrazovku,
kterou ukazuje Obrázek 6-4.
Referenční příručka k programátoru
81
82
Kapitola 6
Řízení ochrany údajů o pacientovi
Obrázek 6-4. Obrazovka Tools (Nástroje) se zvolenou položkou
seznamu Patient Data Privacy (Ochrana dat o pacientovi)
2. Klepněte na Delete Protected Health Information
(Odstranit chráněné informace o zdravotním stavu).
Programátor zobrazí obrazovku, kterou ukazuje Obrázek 6-5.
Obrázek 6-5. Dialogové okno pro potvrzení odstranění chráněných
informací o zdravotním stavu
3. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko Delete (Odstranit).
Může dojít k jedné z následujících událostí:
Programátor zobrazí překryvné okno “In progress...”
(Probíhá), které ukazuje Obrázek 6-6. Odstranění může trvat
několik minut v závislosti na množství odstraňovaných dat.
Obrázek 6-6. Překryvné okno “In progress...” (Probíhá)
Referenční příručka k programátoru
Výběr možností
Řízení ochrany údajů o pacientovi
Poznámka: Pokud chcete zastavit další průběh odstraňování,
klepněte na tlačítko Stop (Zastavit) v překryvném okně “In
progress...” (Probíhá). Například v případě, že budete chtít
zastavit proces odstraňování, který trvá příliš dlouho.
Mějte na paměti, že pokud klepnete na tlačítko Stop (Zastavit),
zůstanou některé chráněné informace o zdravotním stavu
v programátoru.
nebo
Pokud se některé zprávy právě tisknou, programátor zobrazí
hlášení, které ukazuje Obrázek 6-7, a které vás vyzve
k vyčkání na dokončení tisku. Klepněte na tlačítko Close
(Zavřít).
Obrázek 6-7. Dialogové okno Printing in progress (Probíhá tisk)
4. Pokud výsledkem klepnutí na tlačítko Delete (Odstranit)
v kroku 3 bylo odstranění chráněných informací o zdravotním
stavu, programátor zobrazí hlášení, že odstranění bylo
úspěšné (Obrázek 6-8). Klepněte na tlačítko Close (Zavřít).
Obrázek 6-8. Dialogové okno Deletion successful (Odstranění bylo
úspěšné)
nebo
Pokud programátor nemůže dokončit odstranění souborů, zobrazí
hlášení, že došlo k chybě a že některá data mohou zůstat
v programátoru (Obrázek 6-9). Klepněte na tlačítko Close
(Zavřít). Pokud se zobrazí toto hlášení, obraťte se na pracovníky
technické podpory společnosti Medtronic.
Referenční příručka k programátoru
83
84
Kapitola 6
Změna nastavení jazyka
Obrázek 6-9. Dialogové okno Error deleting files (Chyba při
odstraňování souborů)
Změna nastavení jazyka
Software je přeložen do několika jazyků. Chcete-li zjistit, které
jazykové verze jsou k dispozici, použijte následující postup.
Pokyny pro přístroje Vitatron naleznete v příslušné referenční
příručce.
Volba jazyka
1. Klepněte na ikonu Programmer (Programátor) a potom na položku
Preferences (Předvolby).
2. Klepnutím na pole Language (Jazyk) na obrazovce Preferences
(Předvolby) zobrazte dostupné možnosti.
Poznámka: Po výběru jazyka je obrazovka programátoru po
dobu asi 2 minut prázdná. Potom je činnost programátoru
obnovena ve vybraném jazyce.
Zlepšení detekce stimulačních artefaktů
Funkce Artifact Detection (Detekce artefaktu) umožňuje zlepšení
detekce stimulačních artefaktů v případech, kdy jsou v EKG
pacienta v důsledku rušení zobrazeny falešné artefakty nebo
žádné artefakty. Stimulační artefakty jsou v EKG pacienta
zobrazeny v případě, že byla aktivována možnost detekce
artefaktů (Show Artifacts).
Informace o tom, zda lze tuto funkci použít, naleznete v referenční
příručce k implantovanému přístroji.
Referenční příručka k programátoru
Výběr možností
Zlepšení detekce stimulačních artefaktů
Zapnutí detekce artefaktu
1. Klepněte na ikonu Programmer (Programátor) a potom na položku
Artifact Detection (Detekce artefaktu).
2. Ujistěte se, že mezi aktuální nastavení je zahrnuta volba
ARTIFACT DISPLAY IS ON (Zobrazení artefaktu je zapnuto).
3. Ujistěte se, že mezi aktuální nastavení je zahrnuta volba MV
FILTER IS ON (Filtr MV je zapnutý).
Referenční příručka k programátoru
85
86
Kapitola 6
Kontrola verze softwaru
Kontrola verze softwaru
V této části je popsán postup, jakým lze zjistit verzi softwaru
zavedeného v programátoru.
Pokud potřebujete vědět, která verze softwaru je v programátoru
pro jakýkoli model přístroje aktuálně zavedena, postupujte
následujícím způsobem.
Pokyny pro přístroje Vitatron naleznete v příslušné referenční
příručce.
Zjištění čísla verze softwaru
1. Klepněte na ikonu Programmer (Programátor) a potom na
položku Software.
2. Pokud je v programátoru zaveden software, je na obrazovce
vedle čísla modelu přístroje zobrazeno také číslo verze
softwaru.
Obrázek 6-10. Obrazovka Software on This Programmer (Software
v tomto programátoru)
Poznámka: Jestliže není požadovaný model zobrazen, není
v programátoru aktuálně zaveden software, který daný model
podporuje. Obraťte se na zástupce společnosti Medtronic nebo
Vitatron.
Referenční příručka k programátoru
Výběr možností
Možnost spuštění ukázek
Možnost spuštění ukázek
Možnost ukázek umožňuje v programátoru spustit ukázkový
program.
Pokyny pro přístroje Vitatron naleznete v příslušné referenční
příručce.
Poznámka: Přístrojové aplikace a referenční příručky mohou
v souvislosti se spuštěním ukázkového programu dosud hovořit
o “disku s ukázkami” nebo “disketě s ukázkami”. Přístup
k ukázkovému režimu však již nevyžaduje disketu s ukázkami.
Všechny zmínky o disketě s ukázkami lze ignorovat. Pokud
omylem vložíte disketu s ukázkami, funkce ukázkového režimu
nebude ovlivněna. Všechny funkce ukázkového režimu jsou
přístupné s disketou s ukázkami i bez ní.
Přístup k ukázkám
1. Klepněte na ikonu Programmer (Programátor) a potom na
položku Demonstrations (Ukázky).
2. Na obrazovce Demonstration Model Selection (Výběr modelu
ukázky) vyberte požadovanou možnost pro zobrazení seznamu
dostupných ukázkových programů.
3. Vyberte požadovaný ukázkový program a klepněte na tlačítko
[Start] (Spustit) a potom na tlačítko [Continue] (Pokračovat).
Zobrazení a aktualizace informací o místě používání
programátoru a o hardwaru
Informace o místě používání programátoru a o hardwaru jsou
zobrazeny na obrazovkách Programmer Profile (Profil
programátoru).
Obrazovka Programmer Profile (Profil programátoru)
s informacemi o místě používání programátoru obsahuje
následující informace:
■
název kliniky, adresu, telefonní číslo, kontaktní osobu a číslo
zákaznického účtu,
■
jméno zástupce zákaznického servisu, telefonní číslo, číslo
faxu a e-mailovou adresu.
Referenční příručka k programátoru
87
88
Kapitola 6
Zobrazení a aktualizace informací o místě používání programátoru a o hardwaru
Obrazovka Programmer Profile (Profil programátoru)
s informacemi o hardwaru obsahuje číslo modelu analyzátoru
a čísla modelů a sériová čísla programátoru a programovací
hlavice.
Informace na obrazovce lze aktualizovat výběrem příslušného
pole a následným použitím klávesnice.
Přístup k obrazovkám Programmer Profile (Profil programátoru)
1. Klepněte na ikonu Programmer (Programátor) a potom na
položku Programmer Profile (Profil programátoru). Ve výchozím
nastavení se zobrazí informace o místě použití.
2. Pokud chcete zobrazit informace o hardwaru, klepněte na možnost
Hardware Information (Informace o hardwaru).
Ověření informací Programmer Profile (Profil programátoru)
Každý programátor má profilovou obrazovku, která obsahuje
identifikační informace o instalovaném hardwaru, místě používání
programátoru a kontaktní informace zástupce zákaznického
servisu společnosti Medtronic.
Obvykle je profil dokončen při první instalaci programátoru
a aktualizován je pouze v případě nutnosti.
1. Klepněte na ikonu Programmer (Programátor) a potom
vyberte položku Programmer Profile (Profil programátoru).
2. Vyplňte informace o místě použití nebo ověřte, zda
zobrazená informace je správná.
Obrázek 6-11. Obrazovka Programmer Profile (Profil programátoru)
Referenční příručka k programátoru
Výběr možností
Výběr dalšího softwaru
Výběr dalšího softwaru
V některých programátorech jsou kromě standardní softwarové
aplikace nainstalovány speciální aplikace. Tyto speciální aplikace
představují výzkumný software, který je používán ve spojení
s klinickými studiemi. Pokud je v přístroji nainstalován tento
výzkumný software, získáte k němu přístup pomocí následujícího
postupu.
1. Klepněte na ikonu Programmer (Programátor) a potom na
položku Other Software (Další software).
2. Po zobrazení seznamu dostupného softwaru vyberte
požadovanou aplikaci a klepněte na tlačítko Start (Spustit).
Odstranění jiných softwarových aplikací
Programátory s instalovanými speciálními aplikacemi, jako jsou
aplikace používané v rámci klinických studií k výzkumu, mohou
povolovat odstranění těchto aplikací z pracovní plochy
programátoru. Pokud je v přístroji nainstalován software
umožňující odstranění, je odstranění možné pomocí následujícího
postupu.
1. Klepněte na ikonu Programmer (Programátor) a potom na
položku Software.
2. Stiskněte tlačítko Uninstall Software... (Odinstalovat software).
3. Po zobrazení seznamu odstranitelného softwaru vyberte aplikaci,
která má být odstraněna, a klepněte na tlačítko Uninstall
(Odinstalovat).
4. Vyberte zaškrtávací políčko vedle potvrzovacího hlášení a pak
stiskněte Continue (Pokračovat).
5. Software bude odstraněn a programátor se restartuje.
6. Ověřte, že software byl odstraněn.
Referenční příručka k programátoru
89
90
Kapitola 6
Získání technických příruček
Získání technických příruček
Technické příručky společnosti Medtronic, včetně té, kterou právě
čtete, jsou k dispozici v různých formátech na webovém serveru
Medtronic eManuals, jehož adresa je uvedena na zadním přebalu
této příručky . Tento webový server nabízí nepřetržitý (24 hodin
denně, 7 dní v týdnu) přístup v reálném čase k nejnovějším
verzím příruček. Příručky lze zobrazit online, stáhnout pro
pozdější zobrazení či tisk nebo je lze na tomto webovém serveru
objednat.
Všechny příručky jsou k dispozici online v angličtině. Většina
příruček je v režimu online, na discích CD-ROM nebo v tištěné
podobě k dispozici také pro jiné jazyky. Na tento server jsou
pravidelně přidávány nové příručky. Pokud nenajdete
požadovanou příručku, obraťte se na zástupce společnosti
Medtronic nebo Vitatron.
Objednávka příručky na disku CD-ROM nebo její tištěné verze
bude vyřízena do 24 hodin a do tří pracovních dnů by vám měla
být doručena. Pokud potřebujete před dodáním příručky její kopii,
stáhněte si ji a vytiskněte nebo se obraťte na zástupce společnosti
Medtronic nebo Vitatron.
Přístup k webovému serveru eManuals
1. Pomocí prohlížeče navštivte webový server, jehož adresa je
uvedena na zadním přebalu této příručky.
2. Vyberte umístění a jazyk a klepněte na tlačítko OK.
3. Seznam příruček CRDM zobrazíte klepnutím na požadovanou
kategorii v levé části obrazovky. Příručky lze také vyhledávat podle
názvu produktu nebo čísla modelu.
Referenční příručka k programátoru
Údržba programátoru
Čištění komponent systému
92
Sterilizace programovací hlavice, kabelu EKG a svodů elektrod
Výměna karty PC
93
Specifikace programátoru
Zvláštní upozornění
94
97
Omezená záruka společnosti Medtronic
98
92
7
7
92
Kapitola 7
Čištění komponent systému
Čištění komponent systému
Vnější povrchové části programátoru a příslušenství lze čistit
vlhkou houbou nebo jemným hadříkem navlhčeným ve vodě,
mírném čisticím prostředku nebo alkoholu. Důkladně očistěte
povrchy vodičů programátoru, spodní povrch hlavice
programátoru a vodič, který spojuje hlavici programátoru
s programátorem.
Upozornění: Dávejte pozor, aby nedošlo k vniknutí tekutiny do
programátoru a programovací hlavice. Neponořujte programátor
ani příslušenství do tekutiny a nepoužívejte k čištění aromatické
nebo chlorované uhlovodíky.
S výjimkou programovací hlavice a svodů a kabelu EKG nelze
programátor a jeho příslušenství sterilizovat.
Sterilizace programovací hlavice, kabelu EKG a
svodů elektrod
Upozornění: Nesterilizujte programovací hlavici, kabel EKG ani
svody elektrod v autoklávu.
Ethylenoxid
Poznámka: Před sterilizací ethylenoxidem musí být
programovací hlavice nebo kabel EKG a svody elektrod zcela
suché.
1. Vložte programovací hlavici nebo kabel EKG a svody elektrod do
obalu propustného pro ethylenoxid.
2. Společnost Medtronic doporučuje nevystavovat produkt účinkům
ethylenoxidu po dobu delší než 3 hodiny a potom provést
minimálně 12hodinové odvětrávání.
3. Nepřekračujte teplotu 55 °C.
K zajištění splnění náležitých sterilizačních standardů by měly být
používány biologické indikátory. Měl by být používán pouze
předem schválený sterilizační cyklus.
Referenční příručka k programátoru
Údržba programátoru
Výměna karty PC
Z důvodu variability sterilizačních systémů nelze poskytnout
přesné pokyny týkající se sterilizace. Další informace
o příslušných postupech vám poskytne výrobce sterilizačního
systému.
Plynná plazma (systém pro sterilizaci plynnou plazmou STERRAD 100S,
pouze pro programovací hlavici)
1. Umístěte programovací hlavici do obalového materiálu vhodného
pro sterilizaci plynnou plazmou.
2. Při sterilizaci používejte postupy, jejichž účinnost byla potvrzena
vhodnými biologickými kontrolami.
a. Nepřekračujte teplotu 55 °C.
b. Nepoužívejte nižší koncentraci H2O2 než 1 mg/l.
c. Sterilizační cyklus pro programovací hlavici nesmí být delší než
72 minut.
d. Neprovádějte resterilizaci více než pěti programovacích hlavic
v jedné dávce ani je v rámci sterilizačního cyklu nekombinujte
s jiným chirurgickým zařízením či jinými nástroji.
Po sterilizaci proveďte vizuální kontrolu kabelu a přípojky
programovací hlavice. Pokud se programovací hlavice zdá být
poškozená, nepoužívejte ji. Poškození mimo jiné zahrnuje
zhoršení stavu izolace kabelu (zkřehnutí, popraskání, ztenčení
nebo výskyt obnažených míst). Dojde-li k obnažení vodivých
drátů, programovací hlavici nepoužívejte.
Výměna karty PC
Pokud potřebujete v programátoru vyměnit kartu PC, obraťte se
na svého zástupce společnosti Medtronic nebo Vitatron.
Poznámka: Po vložení nebo výměně karty PC v programátoru
není nutné provádět bezpečnostní kontrolu.
Referenční příručka k programátoru
93
94
Kapitola 7
Specifikace programátoru
Postup při výměně karty PC
1. Vypněte programátor.
2. Otevřete kryt disketové jednotky a karty PC. Umístění krytu viz
Obrázek 1-5.
3. Vyjměte stávající kartu PC.
4. Vložte novou kartu PC.
5. Zapněte programátor.
Specifikace programátoru
Tabulka 7-1. Specifikace programátoru
Normy (Programátor splňuje následující normy:)
EMC
Bezpečnost pacienta
EN 60601-1-2
UL/CUL 60601-1, třída I, typ BF, běžné
zařízení EN 60601-1, třída I, typ BF,
nepřetržitý provoz
Požadavky na napájení
Napětí
Frekvence
Výkon
nominální střídavé napětí 100 až 125 V nebo
200 až 240 V
nominální frekvence 50/60 Hz
400 W
Požadavky na elektrickou bezpečnost podle normy IEC 60601-1,
odstavec 18 a 19
Impedance mezi
uzemněním a krytem
< 0,1 Ω
Unikající proud krytem
< 0,1 mA
Zemní unikající proud
< 0,5 mA
Unikající proud
pacientem
< 0,1 mA
Pomocný proud
pacientem
(stejnosměrný)
< 0,01 mA
Pomocný proud
pacientem (střídavý)
< 0,1 mA
Referenční příručka k programátoru
Údržba programátoru
Specifikace programátoru
Tabulka 7-1. Specifikace programátoru
Tiskárna
Rozlišení
600 bodů/25 mm vodorovně pro stopy
záznamu křivek při rychlosti tisku 25 mm/s,
400 bodů/25 mm při rychlosti 50 mm/s;
200 bodů/25 mm svisle
šířka 110 mm, termální, Medtronic č. 6092
12,5; 25 nebo 50 mm/s
Typ papíru
Rychlosti záznamu
křivek
Specifikace elektrokardiogramu (EKG)
Vstupní impedance při
stejnosměrném proudu
Rozsah lineární
činnosti EKG
Celkový počet chybných
signálů EKG
Šířka stimulačního
impulzu
>2,5 MΩ při 10 Hz
- 5 mV až + 5 mV
< 10 %
> 100 µs až 2 ms
Fyzické rozměry a hmotnost
Výška
Šířka
Hloubka
Hmotnost
12,7 cm se sklopenou obrazovkou,
48,2 cm s odklopenou obrazovkou
40,6 cm
55,8 cm
11,3 kg včetně modemu
Teplotní limity
Provoz
Skladování
9,4 °C až 35 °C
- 22 °C až 60 °C
Vlhkostní limity
Provoz
Skladování
80 %
95 % při 35 °C
Karta modemu
Datové rozhraní
Analogové rozhraní
Modulace dat
Kompatibilní s PCMCIA verze 2.1, 68kolíkový
konektor
Modulární telefonní konektor RJ-11
V.90/K56 flex až 56 kb/s
Referenční příručka k programátoru
95
96
Kapitola 7
Specifikace programátoru
Tabulka 7-1. Specifikace programátoru
Karta pro síť Ethernet/modem (kombinovaná karta)
Datové rozhraní
Modulace dat
Kompatibilní s PCMCIA verze 2.1, 68kolíkový
konektor
Modulární telefonní konektor RJ-11
Konektor RJ-45 pro síť Ethernet
V.90/K56 flex až 56 kb/s
IEEE 802.3 10 Mb/s full-duplex a half-duplex
na 10Base-T
IEEE 802.3u 100 Mb/s full-duplex a
half-duplex na 100Base-Tx
Integrovaná síť LAN (je-li k dispozici)
Datové rozhraní
Modulace dat
Konektor RJ-45 pro síť Ethernet
IEEE 802.3 10 Mb/s full-duplex a half-duplex
na 10Base-T
IEEE 802.3u 100 Mb/s full-duplex a
half-duplex na 100Base-Tx
Zkouška funkčnosti, údržba a bezpečnostní kontroly
Funkční test při instalaci
Před prvním uvedením programátoru do provozu musí určený
pracovník společnosti Medtronic provést vizuální kontrolu
přístroje a příslušenství a test provozuschopnosti. Při vizuální
kontrole je nutné zjistit, zda v plášti programátoru nejsou trhliny,
ověřit řádné upevnění všech konektorů, zkontrolovat, zda není
poškozena izolace síťové šňůry a jiných kabelů, a přezkoumat
stav elektrické zásuvky ve zdi a na přístroji.
Ověření činnosti programátoru provedete jeho zapnutím
a kontrolou funkčnosti monitoru.
Údržba
Společnost Medtronic doporučuje uživatelům, aby před každým
použitím programátoru provedli test provozuschopnost a vizuální
kontrolu programátoru a příslušenství (například síťové šňůry
a kabelů) podle výše uvedených pokynů.
Referenční příručka k programátoru
Údržba programátoru
Zvláštní upozornění
Upozornění: Pokud je kryt programátoru prasklý nebo je
poškozen některý z konektorů, obraťte se na zástupce společnosti
Medtronic nebo Vitatron. V případě poškození izolace síťové
šňůry nebo kabelů příslušenství a poškození zásuvky ve zdi nebo
na přístroji poškozenou část vyměňte a zlikvidujte ji v souladu
s místními předpisy nebo ji vraťte společnosti Medtronic.
Bezpečnostní kontroly
Bezpečnostní kontroly vyžadují provádět každé dva roky test
funkčnosti a test elektrické bezpečnosti. Technické a
bezpečnostní kontroly nemusí provádět zaměstnanci společnosti
Medtronic nebo Vitatron. Tyto kontroly však musí provádět osoby,
které jsou na základě absolvovaných školení, svých znalostí
a praktických zkušeností schopny tyto kontroly patřičným
způsobem provádět a nevyžadují k tomu žádné zvláštní pokyny.
Varování: Pokud je při technické a bezpečnostní kontrole zjištěna
závada, která by mohla poškodit pacienta, lékaře nebo třetí
stranu, nelze přístroj používat, dokud nebude závada řádně
odstraněna. Provozovatel musí o těchto závadách okamžitě
informovat společnost Medtronic nebo Vitatron.
Likvidace programátoru
Programátor vraťte společnosti Medtronic nebo Vitatron, která
provede jeho řádnou likvidaci.
Zvláštní upozornění
Programátor Medtronic CareLink model 2090 (programátor) je
určen k programování nastavitelných parametrů
programovatelných implantabilních přístrojů společnosti
Medtronic nebo Vitatron zahrnutých do softwarových aplikací
používaných programátorem. Seznam modelů implantabilních
přístrojů, u kterých lze software použít, naleznete v příslušné
referenční příručce. Funkce programátoru pro programování
a telemetrii nejsou kompatibilní s žádnými jinými modely
implantabilních přístrojů.
Referenční příručka k programátoru
97
98
Kapitola 7
Omezená záruka společnosti Medtronic
Programátor funguje také jako digitální měřicí přístroj určený
k měření srdeční frekvence, AV intervalu a šířky impulzu artefaktů
implantabilního přístroje detekovaných kožními elektrodami.
Společnosti Medtronic a Vitatron neposkytují žádné záruky
týkající se účinnosti programátoru použitého lékařem jako
diagnostický nástroj.
Informace o problémech, s nimiž je možné se při použití
programátoru setkat, naleznete v jiných částech této referenční
příručky.
Omezená záruka společnosti Medtronic
Úplné informace o omezené záruce naleznete v průvodní kartě
přiložené v balení.
Referenční příručka k programátoru
Rejstřík
F
Federální komunikační komise (FCC) 16
funkce
programátor 10
H
A
hmotnost, programátor 95
ACMA 16
analogový výstup
připojení 25
automatická identifikace
viz Find Patient (Identifikovat pacienta)
I
C
čas a datum
nastavení 78
chladicí ventilátor 24
chráněné informace o zdravotním stavu (PHI Protected Health Information) 81
čísla modelů 88
D
další software
možnost 89
datum a čas
nastavení 78
detekce artefaktu 84
disketa, ukládání 61
disketová jednotka 25
docházející papír 74
E
EKG
diagnostika 20
funkce programátoru 20
kabel 23, 24
připojení kabelu 35
elektrody
kódování podle normy AHA 43
kódování podle normy IEC 43
připojení 43
elektrokardiogramy (EKG)
okno, rozbalení 28
externí komponenty
viz komponenty
externí zařízení, připojení 39
ikony
indikátor/přepínač analyzátoru 30
indikátor/přepínač přístroje 30
neaktivní 77
Print Queue (Tisková fronta) 77
programátor 77
Select Model (Vybrat model) 77
světelné pole umístění hlavice 29
informace o hardwaru, programátor 87
informace o záruce
programátor 98
interference 13
řešení problémů 39
J
jednotka USB
paměťová zařízení 62
ukládání 61
K
kabel pro síť Ethernet 22
kanadská norma 15
karta PC
viz také kombinovaná karta
viz také modem
výměna 93
karta pro síť Ethernet/modem
viz kombinovaná karta
kódování podle normy AHA
elektrody 43
kódování podle normy IEC
elektrody 43
kombinovaná karta 26
připojení kabelu pro síť Ethernet 38
připojení telefonní linky 37
specifikace 96
výměna 93
komponenty
Referenční příručka k programátoru
100
Rejstřík
uložení 57, 58
kontrola pacienta, provedení 53
kontrolka umístění hlavice 22
kožní elektrody viz elektrody
M
místo použití, programátor 87
model (přístroje)
obrazovka výběru 56
modem
specifikace 95
výměna 93
monitor, připojení 39
možnost ukázek 87
N
napájecí šňůra
uložení 27
nastavení aplikace Adobe 65
nastavení tiskové fronty 80
normy, shoda 94
nouzové tlačítko 22, 51, 52
O
obrazovka
Find Patient (Identifikovat pacienta) 54
informace o zobrazení 28
Select Model (Vybrat model) 56
obrazovka Find Patient (Identifikovat pacienta) 54
okno
EKG 31
živý přenos rytmu 28, 31
P
panel úloh 29
pero
použití 45
požadavky na software 19
předpisy Austrálie 16
předpisy Nového Zélandu 16
předvolby činnosti 79
příručky
získání z webového serveru 90
profil, programátor 87
programátor
funkce 19
hmotnost 95
Referenční příručka k programátoru
informace o hardwaru 87
komponenty 21
místo použití 87
nastavení času a data 78
panel nástrojů 76
předvolby 79
profil 87
rozměry 95
specifikace 94
zobrazení nebo aktualizace sériových čísel 87
programovací hlavice
kdy umístit 48
kontrolka umístění hlavice 22
magnet 51
sterilizace 92
tlačítka 50
umístění 47, 49
určení správného umístění 48
prohlášení o shodě 15
provozní teplota
programátor 95
R
rozměry, programátor 95
ručně řízený reset 65
S
sériová čísla 88
shoda s předpisy 15
síťový vypínač 24, 38
skladovací teplota
programátor 95
směrnice RTTE
shoda přístroje 15
šňůra pro napájení střídavým proudem 27
soub 57
soubory PDF, ukládání 60
specifikace
programátor 94
tiskárna 94
stav papíru, nízký 74
stavový panel 28, 30
systémové předvolby 79
T
telemetrie
funkce 19
Rejstřík
Marker Channel (Kanál značek) 19, 39
telemetrie Marker Channel (Kanál značek) 19, 39
teplotní limity
programátor 95
tisk
odtržení výtisku 74
tiskárna
kompatibilita 68
připojení 69
přístup 24, 25
specifikace 94
tlačítka 73
tlačítka
Adjust (Upravit) 77
automatická identifikace
viz Find Patient (Identifikovat pacienta)
Find Patient (Identifikovat pacienta) 31, 57
Freeze (Zmrazit) 77
I (programovací hlavice) 50
neaktivní 77
nouzové 51
P (programovací hlavice) 50
popis 32
přepínání mezi pracovními plochami Vitatron a
Medtronic 56
programátor 73
nouzový režim VVI 22
tlačítko Adjust (Upravit) 77
tlačítko Find Patient (Identifikovat pacienta) 57
tlačítko Freeze (Zmrazit) 77
tlačítko I (programovací hlavice) 50
tlačítko P (programovací hlavice) 50
tlačítko pro posun papíru 73
tlačítko pro přepínání mezi pracovními plochami
Vitatron a Medtronic 56
Z
záznamník, připojení 39
živý přenos rytmu
okno 28, 31
zobrazovací displej
funkce 28
zotavení přístrojů Vitatron 65
zotavení, přístroje Vitatron 65
zprávy
odstranění 80
ukládání do souboru PDF 60
ukládání na disketu 61
ukládání na jednotku USB 61
ukládání údajů o kontrole 60
zobrazení 63
zvláštní upozornění
programátor 12
související s prostředím 14
úpravy programátoru 12
zvláštní upozornění související s prostředím
likvidace programátoru 9
při použití programátoru 14
V
varování
programátor 11
vstup napájení střídavým proudem 27
vstupně-výstupní porty 27
výběr modelu přístroje 56
W
webový server
přístup k technickým příručkám 90
Referenční příručka k programátoru
101
Medtronic
Vitatron
Výrobce
Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604
USA
www.medtronic.com
Tel.: +1-763-514-4000
Fax: +1-763-514-4879
Distributor:
Vitatron Holding B.V.
Endepolsdomein 5
6229 GW Maastricht
Nizozemsko
Tel.: +31-43-356-6551
Autorizovaný zástupce společnosti
Medtronic pro ES/Distribuce
Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
Nizozemsko
Tel.: +31-45-566-8000
Fax: +31-45-566-8668
Hlavní sídlo společnosti
pro Evropu/Afriku/Střední Východ
Medtronic International Trading Sàrl
Route du Molliau 31
Case Postale 84
CH-1131 Tolochenaz
Švýcarsko
www.medtronic.com
Tel.: +41-21-802-7000
Fax: +41-21-802-7900
Austrálie
Medtronic Australasia Pty Ltd
97 Waterloo Road
North Ryde, NSW 2113
Austrálie
Technické příručky:
www.medtronic.com/manuals
© Medtronic, Inc. 2011
M943414A014A
2011-05-06
*M943414A014*
Download

MEDTRONIC CARELINK™ 2090