VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3
↗
ZNALECKÝ POSUDEK
č.314-23/2013
O STANOVENÍ CENY AKCIÍ SPOLEČNOSTI
T o m o s P r a h a a. s.
Objednatel :
Tomos Praha a.s.
IČ: 452 73 561
Ohradní 59
Praha 4
PSČ 140 21
Účel posudku:
Odhad ceny předmětu dražby ve smyslu
ust. §13 odst.1 zák. č. 26/2000 Sb.,
o veřejných dražbách, v platném znění
Posudek vypracoval:
Ing. Libor Buček
Trávník 2083
686 03 Staré Město
Ocenění provedeno ke dni:
30. září 2013
Datum vyhotovení:
17. prosince 2013
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný, Ing. Libor Buček prohlašuji, že
•
nemám v současné době a ani v budoucnosti nebudu mít osobní zájem na majetku,
který je předmětem tohoto posudku
•
je vyloučeno jakékoli personální propojení či jiné důvody, které by mohly zpochybnit
moji nezávislost
•
předpokládám plný soulad se všemi zákony a předpisy v České republice a odpovědné
vlastnictví a správu vlastnických práv
•
podklady poskytnuté objednatelem pro účel tohoto ocenění nebyly prověřovány a byly
považovány za správné, pravdivé a reálné
•
veškeré změny informací nebo základních předpokladů, z nichž jsem při ocenění
vycházel, by mohly mít významný vliv na výslednou hodnotu ocenění
•
v posudku byly respektovány všechny podstatné skutečnosti, které mi byly v době
zpracování ocenění známé
•
odhadnutá hodnota respektuje obecné podmínky trhu k datu ocenění
•
toto ocenění bylo provedeno pouze pro účel stanovený v tomto posudku a nejsem
odpovědný za jakékoli jiné použití tohoto posudku než pro tento účel
Strana 2
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
NÁLEZ
1
ÚVOD
1.1 ZNALECKÝ ÚKOL
Znaleckým úkolem je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase obvyklou ve smyslu
ustanovení §13 odst. 1 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění.
1.2 PŘEDMĚT OCENĚNÍ
Předmětem posudku je ocenění 3 815 ks akcií v jednotkové jmenovité hodnotě 1000,-Kč, na
majitele vydaných společností Tomos Praha a.s., se sídlem Praha 4, Ohradní 59, PSČ 140 21,
IČ: 452 73 561, která byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem
v Praze, dne 1. května 1992, oddíl B, vložka 1503 (dále též jen jako „Tomos Praha“ nebo
„společnost“). Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 30. září 2013.
1.3 DRAŽBA CENNÝCH PAPÍRŮ
Ustanovení § 214 odst. 4 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, upravuje
postup nakládání s listinnými cennými papíry, které nejsou přijaty k obchodování na
evropském regulovaném trhu a které nebyly při změně podoby akcionáři převzaty ani
v dodatečné přiměřené lhůtě. Tyto akcie prodá představenstvo prostřednictvím obchodníka
s cennými papíry bez zbytečného odkladu na účet dotčené osoby ve veřejné dražbě.
1.4 DEN OCENĚNÍ
Ocenění je provedeno ke dni 30. září 2013. Při ocenění předmětných akcií znalec vycházel ze
stavu majetku a závazků ke dni 30. září 2013. K tomuto datu byly společností sestaveny
účetní výkazy, jež byly dále použity pro analýzu hospodářské situace společnosti a vlastní
ocenění. Vzhledem k této skutečnosti znalec považuje za nutné konstatovat, že od data
sestavení výkazů ke dni provedení ocenění, není znalci známo, že by ve společnosti došlo
k nějakým událostem, jež by mohly mít zásadní vliv na ocenění.
1.5 OBTÍŽE PŘI ZHOTOVOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU
Při zajišťování podkladů nezbytných pro ocenění akcií společnosti Tomos Praha a.s. i při
zhotovování znaleckého posudku se nevyskytly žádné potíže ani nebyly kladeny žádné
překážky.
1.6 ÚDAJE O POSUDKU
Posudek obsahuje 55 stran textu a 39 stran příloh a je vyhotoven ve třech písemných
vyhotoveních. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a zbylé je uloženo v archivu
znalce.
Strana 3
Znalecký posudek č. 314-23/2013
2
Tomos Praha a.s.
ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Obchodní firma:
IČ:
Sídlo:
Právní forma:
Základní kapitál:
Datum vzniku:
Tomos Praha a.s.
452 73 561
Ohradní 59, 140 21 Praha 4
akciová společnost
67 937 000,- Kč
1. května 1992
Statutární orgán – představenstvo:
Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem společnosti, jež řídí činnost společnosti a
jedná jejím jménem
předseda představenstva:
Ing. JIŘÍ SEKERKA, dat. nar. 7. listopadu 1956
Donovalská 1660/34, Chodov, 149 00 Praha 4
den vzniku funkce: 30. června 2010
den vzniku členství: 30. června 2010
místopředseda
představenstva:
Jan Sekerka, dat. nar. 31. května 1978
Praha 4 - Nusle, Rostislavova 1362/24, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 30. června 2010
den vzniku členství: 30. června 2010
Dozorčí rada:
Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti
představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
předseda dozorčí rady:
Jiří Janoušek, dat. nar. 12. října 1953
Praha 4 - Chodov, Filipova 2014/2, PSČ 148 00
den vzniku funkce: 30. června 2010
den vzniku členství: 30. června 2010
člen dozorčí rady:
Martin Sekerka, dat. nar. 1. listopadu 1979
Praha 4 - Nusle, Rostislavova 1362/24, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. června 2010
člen dozorčí rady:
Ing. Jaroslav Číhal, dat. nar. 16. srpna 1957
Praha 9 - Kyje, Bajgarova 1216, PSČ 198 00
den vzniku členství: 30. června 2010
Zdroj: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
Údaje platné ke dni 06.12.2013 06:00:00
2.1 KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ - CZ-NACE
18140: Vázání a související činnosti
172: Výroba výrobků z papíru a lepenky
17230: Výroba kancelářských potřeb z papíru
Strana 4
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
18120: Tisk ostatní, kromě novin
222: Výroba plastových výrobků
46900: Nespecializovaný velkoobchod
49410: Silniční nákladní doprava
581: Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
68310: Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
731: Reklamní činnosti
74:
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
2.2 HLAVNÍ NÁPLŇ PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI
Předmětem činnosti firmy jsou polygrafické práce
· ofsetový tisk (realizace zakázek od grafického návrhu přes nátisk až po samotný tisk)
· knihařské zpracování (nejrůznější vazby)
· zakázkové vazby (sbírky zákonů, diplomové práce, noviny)
· výroba z plastů (plastová pouzdra, obaly)
· kartonáž (výroba krabic)
2.3 AKCIE
Druh CP:
Forma CP:
Podoba:
Registrace CP:
Počet akcií:
Nominální hodnota:
Celkový objem emise:
akcie kmenové
akcie na majitele
listinná
nekótovaný CP
67 937 ks
1.000,- Kč/akcie
67,937.000,-Kč
2.4 ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH
Na základním kapitálu společnosti se podílí 48% Ing. Jiří Sekerka a 41% ČSOB a.s.
2.5 MAJETEK A ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI
Ke dni 30. září 2013 společnost Tomos Praha a.s. vykazuje ve svém účetnictví majetek a
závazky takto:
v tis.Kč
Brutto
Netto
Aktiva celkem
65 981
36 071
Dlouhodobý majetek
49 545
21 220
Dlouhodobý majetek tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a
dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobý majetek představuje 58% z celkových aktiv.
V účetnictví podniku je dlouhodobý majetek vykazován takto:
Software
292
0
Pozemky
10 267
10 267
Stavby
23 425
8 821
Strana 5
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
Stroje a zařízení
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
15 191
272
23
2 034
0
23
Oběžná aktiva
16 130
14 544
Oběžná aktiva se sestávají za zásob, krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního
majetku. Podíl oběžných aktiv na aktivech celkových činí 40%. V účetnictví podniku jsou
oběžná aktiva vykazována takto:
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva
2 781
102
5 520
6 136
2 781
102
3 935
6 136
307
307
v tis.Kč
Pasiva celkem
36 071
Vlastní kapitál
30 835
Základní kapitál
67 937
Kapitálové fondy
-53
Rezervní fondy
1 140
Výsledek hospodaření minulých let
- 37 242
Výsledek hospodaření běžného účetního období
- 947
Vlastní kapitál představuje 85% z celkových pasiv. Poměr základního kapitálu na pasivech činí
188%.
5 236
Cizí zdroje
Cizí zdroje tvoří dlouhodobé a krátkodobé závazky. Cizí zdroje představují 15% z celkových
pasiv. V účetnictví podniku jsou cizí zdroje vykazovány takto:
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
448
4 787
Ostatní pasiva
0
Strana 6
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
POSUDEK
3
STRATEGICKÁ ANALÝZA
3.1 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ
Reálný HDP, který v 1. čtvrtletí 2013 vykázal překvapivě silný mezičtvrtletní pokles o 1,3 %, se
ve 2. Čtvrtletí mezičtvrtletně zvýšil o 0,6 %. Ekonomika tak sice technicky vystoupila z rok a
půl trvající recese, oproti 2. čtvrtletí 2012 byl ale HDP o 1,3 % nižší. I přes očekávané
oživování ekonomiky by se tak za celý letošní rok měl ekonomický výkon snížit o 1,0 %, a to
zejména kvůli propadu tvorby hrubého kapitálu. V roce 2014 by však již HDP při kladném
příspěvku všech složek, s výjimkou investic do fixního kapitálu, mohl vzrůst o 1,3 %.
Spotřebitelské ceny by měly růst jen velmi mírným tempem. Předpokládáme, že průměrná
míra inflace by letos mohla dosáhnout 1,4 %, v roce 2014 pak 0,7 %. Inflace bude v příštím
roce velmi nízká především díky poklesu cen elektřiny.
Zaměstnanost, jejíž meziroční růst se po celý loňský rok navzdory recesi zrychloval, by se
letos mohla zvýšit o 1,2 %. Tento do jisté míry paradoxní vývoj byl umožněn rozšiřováním
částečných úvazků a poklesem počtu odpracovaných hodin na pracovníka. Pro rok 2014 je
odhadován růst zaměstnanosti o 0,4 %. Míra nezaměstnanosti (VŠPS) by se z loňských 7,0 %
měla pozvolna zvyšovat. V tomto roce by mohla dosáhnout 7,1 %, v roce 2014 pak 7,3 %.
Růst objemu mezd a platů, který by letos mohl dosáhnout 0,8 %, by se v roce 2014 měl
zrychlit na 2,5 %. V obou letech by tak tempo růstu objemu mezd a platů mělo předstihnout
dynamiku nominálního HDP.
Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by neměl přesáhnout 2 %, což je
udržitelná úroveň plně konzistentní s vnější makroekonomickou rovnováhou.
zdroj: Makroekonomická predikce České republiky, MF ČR, říjen 2013
Strana 7
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
3.2 ODVĚTVOVÁ ANALÝZA
Odvětvová analýza byla zpracována na základě dat roku 2012. Novější informace o
polygrafickém průmyslu v ČR v době zpracování tohoto posudku nebyly k dispozici.
3.2.1 CHARAKTERISTIKA OBORU PODNIKÁNÍ
Podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která od 1. ledna 2008 nahradila
odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ), působí společnost Tomos Praha a.s.
v sekci C – Zpracovatelský průmysl, oddílu 18 – Tisk a rozmnožování nahraných nosičů,
skupině 18.1 – Tisk a činnosti související s tiskem. Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
(dále polygrafický průmysl) zpracovává informace do podoby hmotného výrobku jako novin,
knih, časopisů, merkantilu a nahraných nosičů zvuku a obrazu a charakterem výroby se liší od
ostatních oddílů zpracovatelského průmyslu. Jeho výrobky se uplatňují ve všech oddílech
zpracovatelského průmyslu a zasahují do oblasti vzdělávání a kultury.
Oddíl tisk a rozmnožování nahraných nosičů tvoří následující obory:
18.1 - Tisk a činnosti související s tiskem;;
18.2 - Rozmnožování nahraných nosičů.;
Graf - Podíly skupin v rámci oddílu na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2012
Podíly jednotlivých skupin na celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb výrazně
nemění. Podíl skupiny 18.1 činil 91,6 % (v roce 2011 to bylo 91 %), skupina 18.2 se na tržbách
oddílu podílela 8,4 % (v roce 2011 činil podíl 9 %).
Polygrafický průmysl je charakteristický značnou investiční náročností a potřebou vysoce
kvalifikované pracovní síly. Investice zahraničního kapitálu do odvětví a využívání investičních
pobídek, umožňují dynamický rozvoj digitalizace výrobní techniky a technologických
postupů. V důsledku těchto změn se mění zařazení jednotlivých skupin, dochází k fúzím
vydavatelských společností s tiskařskými kapacitami a k rozvoji nových alternativních médií,
především MP 3, MP 4, 3D tisku a HD a 3D TV obrazu, ale také tzv. cross médií, on-line
publikování atd.
Strana 8
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
Tab. Index cen průmyslových výrobců v letech 2008 až 2012
Zdroj: ČSÚ
Vývoj cen produkce CZ-CPA 18 ve sledovaném období vykazuje mírně kolísavou tendenci.
Výjimkou byl rok 2010, kdy byl oproti roku 2009 zaznamenán značný pokles cen, a to o 7,9 %
v důsledku opožděných dopadů ekonomické recese. Obrat nastal v roce 2011 a 2012, kdy
cenový index klesl meziročně jen nepatrně. Stejně jako v předchozích letech se ceny
pohybovaly pod úrovní celostátního průměru inflace.
Na cenový vývoj výrobků CZ-CPA 18 mají, vedle zmiňovaného dopadu krize, vliv další faktory,
především je to přebytečná nabídka výrobních kapacit a tudíž velká konkurence mezi
tiskárnami.
Tab. Počet podniků v rámci CZ-NACE 28 v letech 2006 až 2012
Zdroj: ČSÚ
Tab. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v letech 2006 až 2012
Zdroj: ČSÚ
Tab. Účetní přidaná hodnota v letech 2006 až 2012
Zdroj: ČSÚ
Tab. Počet zaměstnanců v letech 2006 – 2012
Zdroj: ČSÚ
Strana 9
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ve stejném období vykazovaly od roku 2009 trvalý
pokles, a to nejen v důsledku hospodářské recese, ale i z důvodu změny zájmu o portfolio
výrobků. Celosvětový i domácí pokles výroby se projevil především u skupiny 18.2.
Rozmnožování nahraných nosičů obrazu a zvuku.
U účetní přidané hodnoty nastal rovněž od roku 2009 trvalý pokles a svým vývojem v
podstatě kopíruje ukazatel tržeb za prodej VV a S.
Obdobný trend, jako u tržeb za vlastních výrobků a služeb a účetní přidané hodnoty,
můžeme v letech 2006 – 2012 vysledovat také u počtu zaměstnaných osob. I zde byl
zaznamenám v roce 2009 výrazný pokles počtu zaměstnaných osob (o 11,6 %).
Počet zaměstnanců je ovlivněn zaváděním nových tiskárenských kapacit do provozu,
průběžnou modernizací výroby CD a DVD nosičů, ale také poptávkou po populárních titulech
a s tím související počty prodaných kusů.
3.2.2 SHRNUTÍ A PERSPEKTIVA POLYGRAFICKÉHO PRŮMYSLU
Pozice polygrafického průmyslu v rámci průmyslu zpracovatelského není z ekonomického
hlediska nikterak významná, a to platí jak pro Českou republiku, tak pro další země v EU.
Dlouhodobě je vývoj v polygrafickém průmyslu charakterizován úzkou spoluprací českých
subjektů s partnery v EU, především Německem, což se týká zejména velkých společností.
Několik velkých firem, s účastí zahraničních partnerů, vyrábí na průmyslové bázi značnou
část tištěných produktů, jako jsou noviny, knihy, časopisy, merkantil a jsou úzce propojeny se
zahraničními odběrateli. Středně velké společnosti jsou formou kooperace schopny vyrobit
všechny běžné polygrafické produkty.
Celosvětový dlouhodobý pokles výroby zaznamenalo rozmnožování nahraných nosičů.
Zatímco výroba klasických LP desek se v roce 2012, v porovnání s předchozím rokem, zvýšila,
prodej CD a DVD nosičů včetně Blue ray dále klesal. Ani nadějná novinka, formát 3D určený
pro domácí kino, nezaznamenala očekávaný růst a je na ústupu, především v důsledku
nedostatku titulů a vysoké pořizovací ceny.
Vysoké ztráty v tomto zpracovatelském oddílu způsobuje přetrvávající pirátské kopírování
zvukových a obrazových záznamů z internetu, stahování hudby na přehrávače MP 3 a šíření
hudby dalšími nosiči.
Samostatnou kapitolou je vydávání knih, kde sice roste počet titulů, ale jejich náklady klesají.
Tento obor také vážně ohrožuje nástup rychle se šířících e-knih. Roste počet prodaných
čteček, které jsou populární především pro snadný přenos a rostoucí počet digitalizovaných
titulů, které lze „stahovat“ přes internet.
Nejdůležitější skupinu v rámci polygrafického průmyslu tvoří novinové tiskárny. Všichni
významní vydavatelé novinových titulů, deníků i periodik si v průběhu posledních let
vybudovali vlastní tiskárenské kapacity vybavené moderními digitálními technologiemi.
Technické vybavení našich velkých tiskáren je na úrovni srovnatelné s jejich konkurenty
v nejvyspělejších zemích. Relevantním trhem se pro špičkové české tiskárny stala celá
Evropa, přičemž dominantním partnerem pro naše firmy je jednoznačně SRN.
Strana 10
Znalecký posudek č. 314-23/2013
3.3
3.3.1
Tomos Praha a.s.
VNITŘNÍ POTENCIÁL SPOLEČNOSTI
PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI
Společnost Tomos Praha a.s. je zakázkový výrobce kartonáže, knihařství a maloobjemového
tisku.
3.3.2
PŘEDMĚT ČINNOSTI A HLAVNÍ VÝROBKY
-ofsetový tisk
vizitky , formuláře, ceníky, časopisy, knihy, katalogy, prospekty, kalendáře, plakáty, pohledy,
hlavičkové papíry, pozvánky, samolepky, publikace, příručky, pozvánky, obálky, výroční
zprávy, desky s chlopněmi, letáky a další propagační materiály
- knihařské zpracování
perforace Vazby V1 (šitá drátem), V1 s očkem, V2, ruční V8, výroba kalendářů, falcování,
bigování, výseky do B1 na 3 strojích,výroba výsekových raznic, kašírování, strojní snášení
(17 stanic), ruční snášení, kroužkování , nýtování, vrtání bloků , výroba desek a šanonů,
výroba leporel, vkládání a vlepování příloh, kompletace, ražba, slepotisk a další dokončující
knihařské zpracování
- zakázkové vazby
-vazby sbírek zákonů
- opravy vazeb knih
- vazby časopisů, novin a dokumentů
- spirálová vazba
- výroba z plastů
- pouzdra, desky, a obaly z plastů a transparentních fólií, pouzdra na doklady, obaly na jídelní
lístky, plastové obaly na CD, visačky, desky pro numismatiky, další výrobky dle individuální
dohody; možnost potisku sítotiskem.
- kartonáž
Potahovaná a nepotahovaná kartonáž, kartotéční krabice, archivní krabice, krabice a obaly
na víno, etue, kazety, kazety na vázy a šperky, tubusy, dárkové krabice a taštičky, obálky s
křížovým dnem, celofánové a pergamenové sáčky.
3.3.3
ZÁKAZNÍCI
Portfolio klientů je dost široké s přirozenou obměnou. Společnost není závislá na několika
významných odběratelích. Teritoriálně se zákazníci rekrutují v Praze a jejího okolí. Společnost
Tomos Praha a.s. funguje jako doplněk velkých tiskáren, výrobců kartonáže a nikdy nebylo
jejím záměrem těmto společnostem konkurovat, a proto se zaměřuje na skutečnost, že je
schopna reagovat na požadavky jak drobných zákazníků tak i reklamních agentur, nemocnic,
vysokých škol, nadací, sportovních klubů či jiných menších organizací, podniků, ale také
jednotlivců.
Strana 11
Znalecký posudek č. 314-23/2013
3.3.4
Tomos Praha a.s.
KONKURENCE
Konkurence v oblasti zejména ofsetového tisku je velmi silná. Ostatní činnosti nabízí
omezenější počet konkurentů. Konkurenční výhodou společnosti je komplexnost nabízených
služeb. Vzhledem k tomu, že se společnost orientuje na malosériovou a zakázkovou výrobu,
tržní podíl společnosti je zanedbatelný.
3.4
SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY
zavedená firma s prokazatelnou historií
zakázková výroba tiskovin a knihařského zpracování širokého rozsahu
SLABÉ STRÁNKY
investiční náročnost
malý podíl na trhu (měřeno dle CZ- NACE 18.1)
silná konkurence
PŘÍLEŽITOSTI
akvizice
HROZBY
náchylnost ne ekonomickou krizi
3.5 ZÁVĚRY ZE STRATEGICKÉ ANALÝZY
Hlavní činnost podnikání společnosti Tomos Praha a.s. představuje maloobjemový ofsetový
tisk, knihařské zpracování, zakázkové vazby, výrobu z plastů a kartonáž. Výroba tiskovin
v teritoriu okolí Prahy představuje ze strategického hlediska relativně zajímavý trh, jež skýtá
pro Tomos Praha a.s. prostor pro naplnění tržeb, zisku a majetku. Na druhé straně je však
v tomto oboru silná konkurence, která však nenabízí tak široký rozsah služeb.
Krátkodobá existence podniku Tomos Praha a.s. není ohrožena, podnik je finančně zdravý i
přes silnou konkurenci a náchylnost podniku na hospodářskou krizi, avšak otázkou je výše
budoucích tržeb podniku a ziskové marže.
Po provedené strategické analýze lze říci, že oceňovaná společnost je podnikem finančně
zdravým, avšak nelze konstatovat, zda podnik je schopen tvořit hodnotu. Až po provedení
finanční analýzy bude možné říci jakou metodu použít pro ocenění.
Strana 12
Znalecký posudek č. 314-23/2013
4
Tomos Praha a.s.
FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU
4.1 ÚČEL, PODKLADY A VÝCHOZÍ DATA FINANČNÍ ANALÝZY
Účelem finanční analýzy je posoudit finanční situaci podniku Tomos Praha a.s., zanalyzovat a
zhodnotit hospodaření společnosti v období let 2008 – 2012 a identifikovat hlavní činitele,
které ovlivňují celkové výsledky hospodaření. Finanční analýza je také podkladem a
východiskem pro zpracování finančního plánu.
K vypracování finanční analýzy bylo použito účetních výkazů, výročních zpráv a zpráv o
hospodaření společnosti z let 2008 – 2012. Data z let 2008 – 2012 pocházejí z účetních
závěrek, které byly ověřeny nezávislým auditorem. Na základě výroku „bez výhrad“ lze
považovat údaje v nich obsažené za věrně a poctivě zobrazující stav aktiv, závazků, vlastního
kapitálu a finanční situace. V úvodu kapitoly jsou zachyceny principy účetní politiky podniku.
Druhá část pak obsahuje analýzu poměrových ukazatelů, které umožní blíže zhodnotit
finanční zdraví podniku.
4.2 ÚČETNÍ OBDOBÍ
Účetním obdobím je kalendářní rok.
4.3 ÚČETNÍ POLITIKA
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka sestavována v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími
v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku
historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a
předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
4.3.1
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 000 Kč v
jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pozemky a stavby jsou
dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti.
Drobným dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než
1 000 Kč a nižší než 40 000 Kč v jednotlivém případě.
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč
v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Drobným dlouhodobým
nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 20 000 Kč a nižší než
60 000 Kč v jednotlivém případě.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.
Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením a
instalováním související. Společnost nezahrnuje do pořizovací ceny úroky z úvěrů na pořízení
dlouhodobého majetku.
Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku
Strana 13
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud
vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období
částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.
4.3.2
DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Cenné papíry a majetkové účasti jsou při nákupu oceněny pořizovací cenou. Součástí
pořizovací ceny cenných papírů a podílů jsou přímé náklady související s pořízením, např.
poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek
společnosti klasifikován dle povahy jako majetkové účasti s rozhodným a podstatným vlivem,
dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly.
K datu účetní závěrky se cenné papíry a majetkové účasti oceňují reálnou hodnotou.
Majetkové účasti se oceňují ekvivalencí, dlužné cenné papíry držené do splatnosti se oceňují
pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy nebo náklady. Realizovatelné
cenné papíry a podíly se oceňují tržní hodnotou. Pokud není tržní hodnota k dispozici použije
se ocenění dle posudku znalce, kvalifikovaného odhadu nebo pořizovací ceny. Součástí
ocenění reálnou hodnotou je u cenných papírů a podílů znějících na cizí měnu i zjištěný
kursový rozdíl.
4.3.3
ZÁSOBY
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Součástí pořizovací ceny jsou též
náklady související s pořízením zásob, zejména přeprava, clo, provize a pojistné. U zásob
stejného druhu na skladě se první cena pro ocenění přírůstku zásob použije jako první cena
pro ocenění úbytku zásob (metoda FIFO). Cena pohonných hmot nakoupených v zahraničí se
stanoví váženým aritmetických průměrem ve dvou pásmech podle cenové hladiny za
uzavřený měsíc předchozího období.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady
vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů (výrobní
režie), která se vztahuje k výrobě nebo jiné činnosti. Vlastními náklady jsou náklady
stanovené podle plánových kalkulací, které zahrnují přímý materiál, polotovary, přímé mzdy,
kooperace, ostatní přímé náklady a podíl výrobní režie.
Reprodukční pořizovací cenou se oceňují zásoby pořízené bezplatně, přebytky zásob a
kovový odpad.
Příchovky a přírůstky zvířat se oceňují vlastními náklady, které jsou stanoveny podle
plánových kalkulací. Výše těchto vlastních nákladů se může měnit jen na počátku účetního
období.
4.3.4
OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení ocenění majetku v
účetnictví prokázaném na základě inventarizace majetku. Opravné položky se vytvářejí jen v
případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru nebo není
snížení ocenění vyjádřeno jiným způsobem, např. reálnou hodnotou. Výše a odůvodněnost
opravných položek se posuzuje při inventarizaci.
Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám podle individuálního posouzení
jednotlivých pohledávek a dlužníků v předpokládané výši rizika nedobytnosti ve smyslu
Strana 14
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
účetních standardů. Výše „daňových“ opravných položek k pohledávkám odpovídá
pravidlům pro tvorbu daňově uznatelných opravných položek dle zákona č.593/1992 Sb., o
rezervách.
Opravné položky k zásobám jsou tvořeny na základě individuálního posouzení jednotlivých
položek materiálů, zásob vlastní výroby a zboží podle jejich fyzického vztahu, dalšího využití
(potřebnosti či prodejnosti) a data posledního pohybu.
4.3.5
REZERVY
Rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů u nichž je znám účel, je
pravděpodobné, že nastanou, avšak není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. Výše a
odůvodněnost rezerv se posuzuje při inventarizaci.
Společnost tvoří rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku ve smyslu pravidel pro
tvorbu daňově uznatelných rezerv dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách. Dále mohou být
tvořeny rezervy na rizika za účelem krytí případných nároků zákazníků z titulu záruk u
realizovaných zakázek a na probíhající nebo předpokládané soudní spory a nevyúčtované
závazky. Způsob tvorby vychází z individuálního posouzení rizika jednotlivých zakázek.
4.3.6
PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU
Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu se používá směnný
kurz devizového trhu vyhlašovaný ČNB. Pro přepočet se užívá pevný kurz stanovený vždy
k prvnímu dni příslušného měsíce podle směnného kurzu devizového trhu vyhlašovaného
ČNB. Takto stanovený pevný kurz má platnost v příslušném měsíci a během tohoto období
jej lze měnit pouze v případě vyhlášení devalvace či revalvace koruny české. Při uzavírání
účetních knih ke dni sestavení účetní závěrky se použije příslušný denní kurz platný v den, ke
kterému se sestavuje účetní závěrka. Zjištěné kursové rozdíly se proúčtují do finančních
nákladů a výnosů.
4.3.7
FINANČNÍ PRONÁJEM S NÁSLEDNOU KOUPÍ NAJATÉ VĚCI
Pořizovací cena majetku pořízeného formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté
věci je vedena v podrozvaze společnosti. Postupy účtování tohoto pronájmu jsou rozdílné
podle typu leasingové smlouvy a rovnoměrnosti sjednaných splátek. První zvýšená splátka je
zaevidována na účtu nákladů příštích období a je účtována rovnoměrně po dobu pronájmu
do nákladů. Záloha na budoucí splátky je evidována na účtu provozních záloh a je postupně
zúčtovávána s jednotlivými splátkami. Při nerovnoměrných splátkách je celá hodnota splátek
zaevidována na účtu nákladů příštích období souvztažně s účtem závazku k pronajímateli.
Celá hodnota splátek je účtována rovnoměrně po dobu pronájmu do nákladů a platba
splátek snižuje předpis závazku. Zůstatek aktuálně splatného (nikoli celého) závazku z
finančního pronájmu s následnou koupí je vykázán v rozvaze.
Strana 15
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
4.4 ANALÝZA ÚČETNÍCH VÝKAZŮ
Finanční analýza představuje metodu, která poměřuje údaje ze základních finančních výkazů
mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídající schopnost, umožňuje dospět
k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku. Za finančně zdraví
podnik je možné považovat takový, který je v dané chvíli perspektivně naplňovat smysl své
existence. V podmínkách tržní ekonomiky to znamená, že je schopen dosahovat trvale
takové míry zhodnocení vloženého kapitálu, která je požadována investory vzhledem k výši
rizika, s kterým he příslušný druh podnikání spojen. Současně s rentabilitou kapitálu je
nutnou podmínkou finančního zdraví i likvidita, tedy schopnost podniku včas hradit splatné
závazky.
Analýza účetních výkazů zahrnuje vertikální rozvahy a výsledovky, která znázorňuje podíl
jednotlivých složek aktiv a pasiv na bilanční sumě a dále horizontální analýzu, která odráží
meziroční tempa růstu/poklesu jednotlivých položek za sledované období.
4.4.1
VERTIKÁLNÍ ANALÝZA AKTIV
Vertikální struktura aktiv
Aktiva celkem
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení aktiv
4.4.2
2008
100,00%
54,6%
0,10%
54,4%
0,10%
39,6%
4,20%
15,4%
8,10%
11,8%
5,80%
2009
100,00%
61,1%
0,00%
55,9%
0,20%
36,5%
4,50%
11,2%
11,5%
14,4%
2,40%
2010
100,00%
62,5%
0,00%
62,3%
0,20%
33,3%
5,70%
0,20%
12,5%
14,9%
4,20%
2011
100,00%
62,1%
0,00%
61,9%
0,20%
34,9%
6,80%
0,20%
12,2%
15,6%
3,00%
2012
100,00%
57,7%
0,00%
57,5%
0,20%
38,7%
6,80%
0,20%
16,2%
15,5%
3,60%
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA AKTIV
Horizontální struktura aktiv
Aktiva celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení aktiv
2009/08
92,8%
0,00%
95,4%
127,3%
98,0%
130,9%
67,9%
112,6%
37,8%
2010/09
86,3%
0,00%
96,1%
105,7%
110,0%
94,0%
1,60%
89,7%
152,2%
2011/10
96,4%
0,00%
95,9%
87,8%
115,1%
94,1%
91,9%
100,9%
70,00%
2012/11
107,5%
0,00%
99,8%
115,4%
107,9%
142,6%
123,5%
106,3%
126,7%
Aktiva podniku tvoří z 54,6% (2008), 61,1% (2009), 62,5% (2010), 62,1% (2011) a 57,7%
(2012) dlouhodobý majetek. Vývoj bilanční sumy společnosti za sledované období v průběhu
let 2008 až 2012 značně kolísá a souvisí se s vývojem stavu zpracovatelského průmyslu –
oboru polygrafie v České republice.
Strana 16
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
Ve struktuře aktiv v průběhu sledovaného období lze vysledovat tyto skutečnosti
a) podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech je vykazuje klesající tendenci,
b) podíl dlouhodobého nehmotného a finančního majetku na celkových aktivech je
téměř nulový,
c) movité věci (stavby) jsou z 88% (60%) odepsány,
d) podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech je cca 60% a oběžného majetku
cca 40%,
e) podíl zásob na celkových aktivech představuje 5-7% z celkových aktiv,
f) trendově podíl krátkodobých pohledávek na celkových aktivech roste,
g) společnost nevykazuje v rozvaze téměř dlouhodobé pohledávky,
h) společnost vykazuje přiměřený podíl krátkodobého finančního majetku na celkových
aktivech, který společnosti umožňuje včas hradit své závazky,
i) časové rozlišení aktiv nevykazuje významné položky.
4.4.3
VERTIKÁLNÍ ANALÝZA PASIV
Vertikální struktura pasiv
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
HV minulých let
HV běžného roku
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení pasiv
4.4.4
2008
100,0%
84,5%
150,3%
-0,20%
2,20%
-64,2%
-3,60%
14,9%
0,00%
1,10%
8,50%
5,30%
0,00%
0,6%
2009
100,0%
89,3%
162,0%
-0,10%
2,40%
-73,1%
-1,90%
9,90%
0,00%
1,10%
5,90%
0,40%
2,50%
0,80%
2010
100,0%
86,8%
187,7%
-0,10%
2,80%
-86,8%
-16,7%
12,4%
0,00%
1,30%
10,6%
0,00%
0,50%
0,80%
2011
100,0%
89,0%
194,7%
-0,20%
2,90%
-107,4%
-1,00%
9,70%
0,00%
0,80%
8,90%
0,00%
0,00%
1,30%
2012
100,0%
84,7%
181,1%
-0,10%
2,70%
-100,8%
1,90%
14,3%
0,00%
1,20%
11,3%
0,00%
0,00%
1,00%
HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA PASIV
Horizontální struktura pasiv
Pasiva celkem
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
HV minulých let
HV běžného roku
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení pasiv
2009/08
92,8%
100,0%
78,1%
100,0%
105,6%
48,2%
0,00%
94,6%
64,0%
7,70%
0,00%
126,5%
Strana 17
2010/09
86,3%
100,0%
94,7%
100,0%
102,6%
771,1%
0,00%
101,1%
155,8%
0,00%
17,4%
85,6%
2011/10
96,4%
100,0%
116,7%
100,0%
119,2%
5,70%
0,00%
55,3%
80,6%
0,00%
0,00%
171,9%
2012/11
107,5%
70,0%
84,1%
100,0%
100,9%
-206,1%
0,00%
171,0%
158,8%
0,00%
0,00%
79,0%
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
Strukturu pasiv lze charakterizovat takto:
a) téměř veškerá pasiva jsou krytá vlastním kapitálem,
b) základní kapitál dvojnásobně převyšuje hodnotu základního kapitálu společnosti,
c) společnost vykazuje ke konci roku 2012 ztrátu hospodaření z minulých let ve výši
- 37 811 tis. Kč,
d) výše krátkodobých závazků představuje hlavní podíl na cizích zdrojích,
e) společnost nevytváří žádné rezervy dle zákona o rezervách,
f) společnost neeviduje ve své bilanci žádné dlouhodobé závazky (vyjma odloženého
daňového závazku),
g) společnost nečerpá žádný krátkodobý ani dlouhodobý úvěr,
h) časové rozlišení pasiv nevykazuje významné položky.
4.4.5
ANALÝZA VÝSLEDOVKY
Skladba hosp. výsledku
2012
2011
2010
2009
2008
2012
2011
2010
2009
Přidaná hodnota
Hrubý provozní přebytek
HV z provozní činnosti
HV z finanční činnosti
HV za účetní období
HV před zdaněním
Daň z příjmů
32,8
-8,1
3,7
-0,3
2,7
3,4
0,7
28,1
-15,6
-2,0
-0,4
-1,4
-2,3
-0,9
21,3
-21,6
-24,1
-0,3
-24,7
-24,7
0,0
24,8
-19,6
-2,8
-0,5
-3,2
-3,3
-0,1
29,4
-14,2
-4,7
-0,7
-5,5
-5,5
0,1
130,8
58,3
-206,3
94,0
-206,4
-161,1
-87,8
129,5
70,7
8,1
109,1
5,7
9,2
-4 260,0
86,3
110,9
856,2
62,6
771,1
744,8
-18,5
69,7
114,3
50,0
64,4
48,2
50,5
-128,6
Položky výnosů
2012
2011
2010
2009
2008
2012
2011
2010
2009
Výkony a tržby z prod.zboží
Tržby z prodeje DM a
materiálu
Ostat. provozní výnosy
Tržby a výn. z fin. majetku
Výnosové úroky
Ostat. fin. výnosy
Mimořádné výnosy
81,9
79,3
74,0
75,6
80,8
115,6
105,0
98,5
77,4
0,8
16,7
0,0
0,5
0,0
0,0
1,1
19,0
0,0
0,6
0,0
0,0
1,1
24,2
0,0
0,6
0,0
0,0
0,1
23,2
0,0
1,1
0,0
0,0
1,7
16,4
0,0
1,1
0,0
0,0
83,3
98,7
100,0
97,3
0,0
0,0
98,9
76,7
100,0
93,7
0,0
0,0
1 511,1
105,2
100,0
61,2
0,0
0,0
3,6
117,1
100,0
77,7
0,0
0,0
VÝNOSY CELKEM
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
111,9
98,0
100,7
82,7
Položky nákladů
2012
2011
2010
2009
2008
2012
2011
2010
2009
Výk. spotř. a prodané zboží
Osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy DNM a DHM
ZC prodaného DM a mat.
Ostatní provozní náklady
Prodané CP a vklady
Nákladové úroky
Ostatní fin. náklady
Mimořádné náklady
50,8
42,1
0,2
4,9
0,0
1,1
0,0
0,0
0,8
0,0
50,0
42,5
0,2
4,8
0,0
1,5
0,0
0,0
1,0
0,0
42,3
33,9
0,5
4,0
0,0
18,3
0,0
0,1
0,6
0,2
49,2
42,8
0,2
5,4
0,0
0,9
0,0
0,4
1,1
0,0
48,7
41,2
0,2
3,8
0,0
4,3
0,0
0,6
1,1
0,1
107,2
104,8
132,5
108,4
44,4
74,3
100,0
1 000,0
91,4
0,0
95,1
100,9
26,7
96,8
150,0
6,8
100,0
2,6
118,3
0,0
104,5
96,2
283,0
90,2
100,0
2 375,7
100,0
34,9
72,2
0,0
81,9
84,1
112,8
114,1
100,0
17,5
100,0
59,9
79,8
0,0
NÁKLADY CELKEM
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
105,7
80,4
121,5
81,0
Strana 18
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
Agregované položky
2012
2011
2008
2012
2011
2010
2009
Tržby z prod.zboží
Náklady na prodané zboží
Ostatní provoz. výnosy
Ostatní provoz. náklady
Finanční výnosy
Finanční náklady
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
0,8
-0,7
98,6
-95,2
0,5
-0,8
0,0
0,0
0,6
0,7
11,1
7,1
-0,5
0,6
11,1
7,1
98,8
98,6
87,8
91,8
-100,9 -124,0 -112,9 -110,6
0,6
0,6
1,1
1,1
-1,0
-1,0
-1,6
-1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,3
0,0
-0,1
162,8
151,7
111,7
105,5
96,0
95,3
0,0
0,0
75,7
-81,1
98,2
79,7
94,9
99,6
0,0
0,0
6,7
5,3
113,1
110,7
61,0
61,5
0,0
0,0
130,2
130,2
79,1
84,4
77,8
72,9
0,0
0,0
2010
2009
Hosp.výsledek před zdaněním
3,4
-2,3
-24,7
-3,3
-5,5
-161,1
9,2
744,8
50,5
Hosp.výsledek po zdanění
2,7
-1,4
-24,7
-3,2
-5,5
-206,4
5,7
771,1
48,2
Oceňovaná společnost je typem společnosti výrobní společnosti, která realizuje tržby za
výrobky a služby.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb vykazují kolísavý stav z 23 384 tis. Kč (2008),
17 843 tis. Kč (2009), 17 727 tis. Kč (2010), 18 483 tis.Kč (2011) na 21 416 tis. Kč (2012).
Výše přidané hodnoty činila 8 629 tis. Kč (2008), 6 013 tis.Kč (2009), 5 187 tis.Kč (2010),
6 717 tis.Kč (2011) a 8 783 tis. Kč (2012) .
Provozní hospodářský výsledek činil - 1 373 tis. Kč (2008), 687 tis. Kč (2009), - 5 882 tis. Kč
(2010), - 474 tis. Kč (2011) a 976 tis. Kč (2012).
Hospodářský výsledek po zdanění činil – 1 625 tis. Kč (2008), - 783 tis.Kč (2009), - 6 038 tis.Kč
(2010), - 345 tis.Kč (2011) a 711 tis. Kč (2012).
4.5
4.5.1
ANALÝZA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ
UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY
Ukazatele zadluženosti měří podíl cizích zdrojů na krytí celkových aktiv. Poměr mezi vlastním
a cizím kapitálem určuje míru rizika ze strany věřitelů, kteří vyžadují dostatečnou hodnotu
vlastního jmění zaručující splacení jejich pohledávek v případě likvidace společnosti.
Ukazatel
Ukazatel finanční nezávislosti
Ukazatel věřitelského rizika
Finanční páka
Ziskový účinek finanční páky
Celková úvěrová zadluženost
Úrokové zatížení
Doba návratnosti úvěrů
4.5.2
Výpočet
dop.hod.
VK / A
40-70 %
CZ / A
30-60 %
A / VK
ÚRZ * FP
(DÚ+KÚ) / A
Nú/EBIT
do 50%
DÚ+KÚ/HV+O
2008
2009
2010
2011
2012
84,5
14,9
1,2
1,3
5,3
-13
-5,3
89,3
10,0
1,1
1,1
3,0
2
2,2
86,8
12,4
1,2
1,2
0,5
-1
0,0
89,0
9,6
1,1
1,1
0,0
0
0,0
84,7
14,3
1,2
1,2
0,0
1
0,0
UKAZATELE PLATEBNÍ SCHOPNOSTI A LIKVIDITY
Ukazatel okamžité likvidity hodnotí schopnost společnosti dostát svým závazkům za použití
oběžných aktiv s vyloučením zásob a pohledávek. Pohledávky reprezentují po zásobách další
pomalu se obracející položku oběžných prostředků. Po jejich vyloučení dostáváme v čitateli
pouze vysoce likvidní část aktiv, která je reprezentována hotovostí a jejími ekvivalenty.
Srovnáním s ukazatelem pohotové likvidity tedy sledovat podíl pohledávek na oběžných
aktivech firmy.
Strana 19
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
Ukazatel běžné likvidity hodnotí schopnost podniku uhradit své krátkodobé závazky při
použití oběžných aktiv a představuje základní měřítko krátkodobé solventnosti podniku.
Jinými slovy tento ukazatel sleduje kolikrát je společnost schopna uspokojit věřitele, kdyby
proměnila veškerá svá oběžná aktiva v hotovost. Nízká úroveň běžné likvidity naznačuje, že
krátkodobá pasiva (půjčky, nesplacené závazky apod.) rostou rychleji než oběžná aktiva, což
ukazuje na sníženou schopnost společnosti dostát včas svým závazkům.
Ukazatel pohotové likvidity hodnotí schopnost podniku uhradit své krátkodobé závazky za
použití oběžných aktiv při vyloučení zásob. Zásoby jsou z hlediska obratu nejpomalejší
položkou v rámci oběžných aktiv. To znamená, že jejich přeměna na hotovost by v případě
nutnosti rychle splatit závazky byla zdlouhavá a ztrátová (např. neprodejné výrobky atd.). Z
těchto důvodů jsou při posouzení krátkodobé solventnosti firmy zásoby eliminovány.
Výrazně nižší pohotová likvidita ve srovnání s běžnou likviditou ukazuje na vysoký podíl
zásob v oběžných aktivech. Tento jev je však nutné posuzovat s ohledem na charakter
podnikání společnosti (sezónnost, obch. spol. apod.).
Ukazatel
Běžná likvidita
Celková likvidita
Pracovní kapitál
Ukazatel solventnosti
4.5.3
Výpočet
(FM+KP) / KZ
OA / (KZ+KÚ)
OA -(KZ+KÚ)
(HV+O) / CZ
dop.hod.
1,0-1,5
1,5-2,5
nad 0,3
2008
2009
2010
2011
2012
2,34
4,64
14 038
-0,07
4,40
4,95
13 916
0,13
2,59
3,00
8 048
-1,07
3,14
3,93
9 064
0,25
2,41
2,95
9 599
0,37
UKAZATELE AKTIVITY
Obrátka zásob posuzuje likviditu zásob společnosti. Hodnota ukazatele říká, kolikrát je v
průběhu roku každá položka zásob v průměru prodána a znovu uskladněna. Nízká obrátka
zásob může společně s vysokým ukazatelem běžné likvidity znamenat, že společnost
disponuje zastaralými zásobami, jejichž skutečná hodnota neodpovídá účetní. Dalším
aspektem nadbytečného množství zásob je zmrazení finančních prostředků na krytí těchto
zásob, které by mohly být použity efektivněji.
Obrat celkových aktiv sleduje intenzitu použití celkových aktiv. Ukazatel se srovnává s
oborovým průměrem, přičemž nízká hodnota naznačuje nutnost zvýšení tržeb (pokud to
charakter podnikání a trhu umožňuje) nebo odprodání části aktiv. Také v případě tohoto
ukazatele se podobně jako u obratu fixních aktiv projevuje zkreslení způsobené vlivem
inflace na historickou cenu majetku.
Průměrná doba splatnosti pohledávek hodnotí rozvahový účet pohledávek. Vypočítá se jako
podíl celkových pohledávek a průměrných tržeb připadajících na jeden den. Podle konvence
se při výpočtu používá 360 dní místo 365 dní. Výsledek reprezentuje časové období, během
kterého je inkaso za každodenní tržby zmrazeno v pohledávkách firmy. Srovnáním tohoto
ukazatele s obecnou lhůtou splatnosti při fakturaci lze hodnotit účinnost systému vymáhání
pohledávek.
Průměrná doba splatnosti závazků hodnotí rozvahový účet závazků. Vypočítá se jako podíl
celkových závazků a průměrných nákupů připadajících na jeden den. Nákupy zahrnují
výrobní spotřebu a daně a poplatky. Podle konvence se při výpočtu používá 360 dní místo
Strana 20
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
365 dní. Výsledek reprezentuje časové období, během kterého jsou platby za každodenní
nákupy drženy ve formě závazků firmy. Optimální hodnota ukazatele závisí na smluvních
podmínkách s dodavateli, přičemž obecně je snahou platbu co nejvíce oddálit
Ukazatel
Doba obratu pohledávek
Doba obratu krátkod.závazků
Doba obratu závazků z obch. styku
Doba obratu zásob
Délka operačního cyklu
Obrat celkových aktiv
4.5.4
Výpočet
dop.hod. 2008
(DP+KP)*365/T do 90
132
KZ*365 /CN-O do 140
47
OZ*365 /CN-O do 140
47
Za*365 / T
do 100
24
DoP+DoZ-DoZá
109
T/A
0,6
2009
2010
2011
2012
152
49
49
29
132
0,6
177
39
39
30
168
0,7
68
54
54
34
48
0,7
71
59
59
34
46
0,7
UKAZATELE NÁKLADOVOSTI A RENTABILITY
Ukazatele rentability se používají pro komplexní posouzení a hodnocení efektivnosti
podniku, tedy schopnosti podniku generovat zisk. Pomocí testovaných ukazatelů se vyjadřuje
intenzita využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku.
Ukazatel
Celková nákladovost
Mzdová nákladovost
Rentabilita tržeb
Výnosnost celkových zdrojů
Výnosnost vlastních zdrojů
Výpočet
CN / T
Mz / THČ
HV / T
EBIT / P
EBT / VK
2008
2009
2010
2011
2012
105,5
53,8
-5,5
-3,1
-4,2
103,3
58,4
-3,2
-1,7
17,9
124,7
57,1
-24,7
-16,6
-19,2
102,3
54,9
-1,4
-1,6
-1,8
96,6
49,7
2,7
2,4
2,8
4.6 ALTMANŮV MODEL (Z-SCORE)
Altmanův model vyjadřuje finanční situaci firmy a je určitým doplňujícím faktorem při
finanční analýze firmy. Z-skóre vychází z diskriminační analýzy uskutečněné profesorem
Altmanem koncem 60. a v 80. letech u několika desítek zbankrotovaných a
nezbankrotovaných firem. Na základě provedené analýzy Altman různě stanovil hranice
pásem pro predikci finančního vývoje firmy.
Z-score = 0,717x1 + 0,847x2 +3,107x3 + 0,420x4 + 0,998x5
x1
x2
x3
x4
x5
=
=
=
=
=
ČPK/A
Výsledek hospodaření minulých let/A
EBIT/A
VK/CK
Tržby/A
Z-score
Hranice pro prosperující podnik > 2,9
Hranice vážného finančního stavu < 1,2
2008
2009
2010
2011
2012
0,314965
-0,64196
-0,0321
5,674388
0,522155
2,5
2,9
1,2
0,331531
-0,73008
0,011674
8,97006
0,429875
3,8
2,9
1,2
0,217984
-0,1369
-0,02913
6,982663
0,078004
3,0
2,9
1,2
0,212096
-0,16832
-0,00383
9,247097
0,083654
4,0
2,9
1,2
0,233064
-0,16255
0,002743
5,920641
0,093025
2,6
2,9
1,2
Strana 21
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Vyhodnocení Altmanova modelu
Prosperující podnik
Podnik v tzv. šedé zóně
Podnik ve vážném finančním stavu
Tomos Praha a.s.
> 2,9
1,2 – 2,9
< 1,2
Dle Altmanova modelu lze společnost Tomos Praha a.s. považovat za podnik v oblasti zlomu
prosperujícího podniku a podniku s neurčitým vývojem (v tzv. šedé zóně). Pokud se
podíváme blíže na strukturu ukazatele zjistíme, že hlavním parametrem ovlivňující výslednou
hodnotu ukazatele je podíl VK/CK.
4.7 VYHODNOCENÍ FINANČNÍ ANALÝZY
Data obsažená v účetních výkazech podávají věrný obraz o stavu majetku, závazků a finanční
situaci společnosti, i když pro účely oceňování je bude nutné upravit na reálnější data.
Finanční situace podniku ve sledovaném období vyhodnocovaná souborem poměrových
ukazatelů vykazuje nízkou zadluženost, finanční nezávislost společnosti, vysokou likviditu a
schopnost podniku dostát svým závazkům. Avšak pracovní kapitál klesá a rentabilita vykazuje
vesměs záporné hodnoty.
Ukazatele rentability vykazují ztrátovost podniku. Hodnota vlastního kapitálu společnosti je
nižší než hodnota základního kapitálu, společnost není však insolventní ani předlužená. Podle
provedené analýzy společnost nemá ziskový potenciál, protože rentabilita celkového
kapitálu je nižší než náklady na kapitál.
Výsledky provedené finanční analýzy dávají předpoklad pro aplikaci majetkového způsobu
ocenění, a to stanovením likvidační hodnoty podniku. Před výpočtem likvidační hodnoty
podniku bude taktéž proveden výpočet neúplné substanční hodnoty podniku na principu
reprodukčních cen. Substanční hodnota bude sloužit pouze pro subjektivní ocenění podniku,
nejde o tržní hodnotu podniku.
Strana 22
Znalecký posudek č. 314-23/2013
5
5.1
Tomos Praha a.s.
OCEŇOVÁNÍ AKCIÍ
ZÁKLADNÍ POJMY
Cena je pojem používaný pro částku, která je požadována, nabízena nebo zaplacena za zboží
nebo službu. Vzhledem k finančním možnostem, motivacím nebo zájmům kupujícího nebo
prodávajícího může nebo nemusí mít cena zaplacená za zboží či služby vztah k hodnotě,
kterou tomuto zboží nebo službě mohou připisovat jiní. Cena je indikací relativní hodnoty
připisované zboží konkrétním kupujícím v konkrétních podmínkách. S touto definicí je
v souladu i aktuální definice ceny, uvedená v zákoně č.151/97 Sb., o oceňování majetku:
…obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, případně
obdobného majetku, nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém
obchodním styku v tuzemsku, ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají
na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních
poměrů prodávajícího, nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi se
rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných
kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo osobní
vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná
majetku nebo službě, vyplývající z osobního vztahu k nim.
Hodnota je ekonomický pojem, je výrazem schopnosti zboží být předmětem směny. Hodnota
není skutečností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase, podle konkrétní
definice hodnoty. Hodnota by měla být výsledkem střetu nabídek kupujícího a prodávajícího.
Protože není tato podmínka splněna, je prováděno ocenění. Výsledkem je potom stanovení
tržní hodnoty, ale ta není hodnotou směnnou, již realizovanou, ale potencionálním
východiskem pro cenové jednání o individuální koupi. Základem hodnoty v odhadu je
objektivní (tržní) hodnota („fair value“) vyjádřená v peněžních jednotkách (v české právní
terminologii cena obvyklá). Tato objektivní hodnota je definována v souladu s doporučeními
Evropského sdružení odhadců majetku TEGOVOFA (The European Group of Fixed Assets)
jako finanční částka, která může být směněna mezi dobrovolně jednajícím potenciálním
kupujícím a prodávajícím, aniž by byl činěn nátlak na koupi nebo prodej. Přitom obě
zúčastněné strany si plně uvědomují a znají všechna relevantní fakta o dané věci.
Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání.
K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží
k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.
Čistým obchodním majetkem je obchodní jmění po odečtení veškerých závazků vzniklých
podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li právnickou osobou. Obchodním majetkem
právnické osoby rozumíme veškerý její majetek.
Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze
se vykazuje na straně pasiv.
Strana 23
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
5.2 PRÁVNÍ RÁMEC OCEŇOVÁNÍ
V České republice upravuje oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot pro účely
stanovené zvláštními předpisy zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Majetek a služba
se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Jiným
způsobem oceňování se rozumí
a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení
předmětu ocenění v místě ocenění a podle stavu ocenění
b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně
dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek
obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu
c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo
obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci
odvozením z ceny jiné funkčně související věci
d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět
ocenění zní nebo která je jinak zřejmá
e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na
základě předpisů o účetnictví
f) oceňování podle kurzové hodnoty, které z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve
stanoveném období na trhu
g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho
prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen
Oceňování kótovaných cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu upravuje §19
odst.1 písm.a)
„Kótované cenné papíry tuzemské nebo zahraniční, obchodované na tuzemském
regulovaném trhu nebo současně na tuzemském i zahraničním regulovaném trhu, se oceňují
kurzem vyhlášeným na tuzemské burze v den ocenění. Pokud nebylo v den ocenění cenným
papírem na tuzemské burze obchodováno, ocení se posledním kurzem vyhlášeným na
tuzemské burze v období přecházející 30 dnů přede dnem ocenění, pokud byl v tomto dni
cenný papír obchodován. Nebyl-li cenný papír obchodován na tuzemské burze v těchto
posledních dnech, ocení se nejnižším dosaženým kurzem vyhlášeným ve stejném období u
ostatních organizátorů tuzemského mimoburzovního trhu cenných papírů.“
Oceňování kótovaných cenných papírů neobchodovaných na regulovaném trhu a
nekótovaných cenných papírů stanovuje §20 odst.1 písm.a)
„Kótované cenné papíry neobchodované na regulovaném trhu a nekótované cenné papíry se
oceňují takto:
a) akcie a podílové listy uzavřených podílových fondů podílem, v jehož čitateli je vlastní
kapitál a akciové společnosti nebo uzavřeného podílového fondu podle účetní závěrky za
předchozí účetní období, pokud není prokázána jiná hodnota vlastního kapitálu, a ve
jmenovateli počet vydaných akcií nebo podílových listů převedený na shodnou emisní
hodnotu
Oceňování podniku je upraveno v § 24
„Podnik nebo jeho část se oceňuje součtem cen jednotlivých druhů majetků zjištěných podle
tohoto zákona sníženým o ceny závazků.“
Je umožněno provést ocenění výnosovým způsobem či v kombinaci s majetkovým oceněním.
Strana 24
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
5.3 METODY OCEŇOVÁNÍ AKCIÍ
Finanční ocenění akcií si klade za cíl vyjádřit jejich hodnotu peněžitým ekvivalentem. Při
stanovování výsledné peněžité hodnoty se používají v zásadě tři skupiny oceňovacích metod:
majetkové metody, metody výnosové, metody porovnávací a metody kombinované
5.3.1
OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY MAJETKU (MAJETKOVÉ METODY)
5.3.1.1 METODA ÚČETNÍ HODNOTY
Metoda účetní hodnoty vychází z informací zjištěných v účetnictví. Schopnost zobrazit
reálnou hodnotu majetku ke dni ocenění je omezena platnými postupy účtování, které
nezobrazují reálnou hodnotu majetku poněvadž
• účetní hodnota aktiv je vyjádřena v historických pořizovacích cenách
• účetní hodnota zásob, materiálu a výrobků nevyjadřuje aktuální nákupní či prodejní cenu
• o pohledávkách je účtováno v nominálních hodnotách
Účetní hodnota vlastního kapitálu představuje rozdíl mezi účetní hodnotou celkových aktiv a
účetní hodnotou všech závazků. Na účetní hodnotu vlastního kapitálu je třeba pohlížet jako
na výchozí hodnotu pro jednoduché zjištění hodnoty podniku.
5.3.1.2 METODA SUBSTANČNÍ HODNOTY
Substanční hodnotou podniku rozumíme souhrn relativně samostatných ocenění
jednotlivých majetkových složek z pohledu jejich zapojení do fungujícího podniku (princip
going concern). Tato metoda je nejbližší pojetí § 24 odst.1 zákona č.151/1997 Sb., o
oceňování majetku. U jednotlivých složek aktiv je zjišťována jejich reprodukční hodnota
snížená o patřičné opotřebení. Takto zjištěná hodnota představuje substanční hodnotu
brutto. Náklady na znovupořízení pro ocenění substanční hodnoty je možné zjišťovat
několika způsoby:
•
•
•
•
•
•
metoda tržního porovnání (vychází z již realizovaných prodejů ekvivalentního majetku)
metoda výnosová (výnos představuje diskontovaný budoucí finanční tok spojený s danou
majetkovou částí)
metoda indexová (vychází z historických cen, které jsou upraveny cenovým indexem)
přímé zjišťování cen (odvozením z kalkulací a ceníků)
oceňování podle zvolené jednotky (přepočtem na zvolenou jednotku)
metoda funkčního zjišťování cen (kombinace předchozích metod)
5.3.1.3 METODA LIKVIDAČNÍ HODNOTY
V případě podniků v likvidaci či ztrátových podniků je kalkulována likvidační hodnota
podniku. Likvidační hodnotou se rozumí součet prodejních cen jednotlivých majetkových
složek podniku po úhradě nákladů spojených s likvidací. V ocenění podniku likvidační
hodnota tvoří dolní hranici ocenění hodnoty podniku a je kritériem úvah o sanaci podniku.
Pokud je likvidační hodnota vyšší než jeho výnosová hodnota po sanaci, je neekonomické
provádět revitalizaci podniku a lépe přistoupit k likvidaci podniku.
Strana 25
Znalecký posudek č. 314-23/2013
5.3.2
Tomos Praha a.s.
OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY VÝNOSŮ (VÝNOSOVÉ METODY)
5.3.2.1 METODA VOLNÉHO PENĚŽNÍHO TOKU PRO VLASTNÍKY A VĚŘITELE
Metoda volného peněžního toku pro vlastníky a věřitele (Free Cash Flow to the Firm) vychází
z peněžního toku podniku financovaného pouze vlastním kapitálem a reálná struktura
financování se respektuje pomocí diskontní sazby. Výsledkem této metody je stanovení
hodnoty podniku. Hodnota vlastního kapitálu se stanoví následně jako rozdíl hodnoty
podniku a cizího kapitálu vyvolávajícího náklady na počátku plánovacího období. Jednotlivé
modifikace této metody se odlišují způsobem stanovení pokračující hodnoty, kterou lze
stanovit pomocí
• perpetuity, tvořené součtem diskontovaného volného peněžního toku 2. fáze
• na základě odhadu poměru tržní ceny akcie a zisku dosaženého na akcii (P/E)
• tzv. likvidační hodnoty, představující odhad ocenění podniku na počátku 2. fáze
• pomocí účetní hodnoty podniku na konci plánovacího období
• modelu tvorby hodnoty (tempo růstu čistého provozního zisku a rentability čistých
investic)
5.3.2.2 METODA VOLNÉHO PENĚŽNÍHO TOKU PRO VLASTNÍKY
Metoda volného peněžního toku pro vlastníky (Free Cash Flow to the Equity) vychází
z čistého peněžního toku pro vlastníky (v podobě zisku zadrženého ve firmě, resp. dividend a
podílů na zisku), zbývajícího po úhradě úroků a splátek cizího kapitálu, poskytnutého věřiteli.
Hodnota 2. fáze se stanoví opět pomocí perpetuity. Tato metoda vede primárně ke
stanovení hodnoty vlastního kapitálu, takže hodnota podniku se stanoví následně jako
součet zjištěné hodnoty vlastního kapitálu a cizího úročeného kapitálu na počátku
plánovacího období.
5.3.2.3 METODA EKONOMICKÉ PŘIDANÉ HODNOTY
Metoda ekonomické přidané hodnoty vychází z výpočtu veličiny, o kterou čistý provozní zisk
převyšuje náklady investovaného kapitálu (tzv. Economic Value Added – EVA®). Hodnotu
podniku tvoří součet hodnoty 1. fáze (souhrn diskontované ekonomické přidané hodnoty za
plánovací období), hodnoty 2. fáze (diskontovaná perpetuita) a celkového investovaného
kapitálu na počátku plánovacího období. Podobně jako v předchozí metodě vede tato
metoda primárně ke stanovení hodnoty vlastního kapitálu, takže hodnota podniku se stanoví
následně jako součet zjištěné hodnoty vlastního kapitálu a cizího úročeného kapitálu na
počátku plánovacího období.
5.3.2.4 METODA MINULÝCH KAPITALIZOVANÝCH ČISTÝCH VÝNOSŮ
Metoda minulých kapitalizovaných čistých výnosů vychází z tzv. odnímatelného čistého
výnosu, tj. velikosti prostředků, které je možné rozdělit vlastníkům. Hodnotu podniku lze pak
stanovit z odnímatelných čistých výnosů dosahovaných v minulosti zpravidla po období 3 až
5 let. Výsledkem je pak primárně hodnota vlastního kapitálu.
Strana 26
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
5.3.2.5 DIVIDENDOVÉ DISKONTNÍ MODELY
Výnos pro akcionáře plynoucí ve formě dividendy a kapitálového zhodnocení je základem
pro výpočet hodnoty akcií pomocí dividendových diskontních modelů. Pro aplikaci těchto
modelů jsou nutné následující předpoklady:
•
•
•
ustálená struktura financování
stabilní dlouhodobá dividendová politika (ustálený výplatní poměr)
vysoká závislost mezi dividendou a volným peněžním tokem pro akcionáře
Základním dividendovým diskontním modelem je Gordonův model pro stabilní růst
A=
DIV
r−g
kde
A……...hodnota akcie
DIV…..dividenda
r……....požadovaná výnosová míra pro akcionáře
g…..….předpokládaná míra růstu dividend
5.3.3
OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY TRHU (TRŽNÍ METODY)
5.3.3.1 POROVNÁVACÍ METODA
Při tomto přístupu k ocenění znalec odhaduje hodnotu oceňovaného podniku na základě
porovnání hodnot podniků srovnatelných s oceňovaným podnikem na rozvinutém trhu mezi
nezávislými účastníky. Základem této metody je důkladná analýza stavu a vývoje
hospodářství jako celku, analýza stavu a vývoje příslušného odvětví a taktéž podrobná
finanční analýza podniku. Nutným vstupním parametrem k stanovení hodnoty podniku je i
dostatečná databáze hodnot srovnatelných podniků. Výběrem vhodných multiplikátorů,
které zohledňují rozdíly mezi vybranými ukazateli oceňovaných a srovnávaných podniků, se
zjistí výsledná hodnota.
5.3.4
OCENĚNÍ KOMBINACÍ JEDNOTLIVÝCH METOD
5.3.4.1 METODA KAPITALIZOVANÝCH MIMOŘÁDNÝCH ČISTÝCH VÝNOSŮ
Celková hodnota podniku se zde skládá z hodnoty substance a hodnoty „firmy“. Hodnota
„firmy“ je v tomto případě chápana jako rozdíl mezi výnosovou hodnotou a substanční
hodnotou a představuje v případě silných podniků goodwill a v případě slabých podniků
badwill. Základem hodnoty „firmy“ je kapitalizovaný mimořádný čistý výnos, který
představuje rozdíl mezi celkovým čistým výnosem podniku a čistým výnosem, který bychom
měli dostat při normálním zúročení vloženého kapitálu.
Strana 27
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
5.4 PŘEDNOSTI A NEDOSTATKY JEDNOTLIVÝCH METOD
Žádná z oceňovacích metod není univerzální. Každá metoda má jak své přednosti, tak i
omezení a záleží na situaci společnosti, jaká z uvedených metod bude pro její ocenění
optimální. Před výběrem metody oceňování je třeba zvážit vypovídající schopnosti metod
v podmínkách České republiky, účel ocenění a dále specifické okolnosti úkolu znalce.
Z metodického hlediska je za nejobjektivnější ocenění považováno výnosové ocenění
metodou diskontovaných peněžních toků, které vychází z výnosu z předmětu ocenění
skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek
obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu. Výnosový způsob ocenění je teoreticky
nejsprávnější metodou, poněvadž představuje pro akcionáře hodnoty určené očekávanými
příjmy.
Substanční hodnotu lze zjistit bez ohledu na podmínky na kapitálovém trhu. Korektní analýza
substanční hodnoty je založena na znalosti situace na trhu a reálnými aktivy, přičemž u aktiv
specifických, neobchodovaných může určování jejich reprodukčních cen narážet na poměrně
značné obtíže. Další nevýhodou substanční hodnoty je skutečnost, že opomíjí hodnotu
nehmotných složek nezahrnutých v rozvaze společnosti. I přes tyto nedostatky je substanční
hodnota jednou ze základních oceňovacích metod společnosti.
Metody tržního porovnání se týkají společností, které jsou běžně obchodovány na burze.
Předpokládá rozvinutý kapitálový trh, trh se společnostmi a dostatečné informace o
transakcích na nich probíhajících. Disponibilita těchto informací, resp. existence
reprezentativní srovnávací základny je v podmínkách ČR zatím hlavní příčinou nízké
vypovídající schopnosti této metody.
Strana 28
Znalecký posudek č. 314-23/2013
6
Tomos Praha a.s.
POUŽITÝ ZPŮSOB OCENĚNÍ
Hodnota podniku je podle obchodního zákoníku platného v České republice obecně
pojímána jako hodnota aktiv snížená o hodnotu dluhů. Při určování této hodnoty je třeba
rozlišovat hodnotu tržní a hodnotu subjektivní. Subjektivní hodnotou je hodnota z pohledu
konkrétního investora. Měla by odrážet jeho konkrétní možnosti, cíle i náklady příležitosti.
Tržní hodnota by měla vyjadřovat názor trhu, resp. širšího okruhu investorů na perspektivu
podniku a zároveň na alternativní výnosnost investic do běžně obchodovaných cenných
papírů na kapitálovém trhu.
Cílem tohoto znaleckého posudku je určit tržní hodnotu akcií vydaných společností
Tomos Praha a.s. za účelem stanovení ceny předmětu dražby.
Po prostudování dat z veřejně přístupných zdrojů, předložených podkladů a provedení
strategické analýzy bylo použito pro ocenění akcií společnosti Tomos Praha a.s.ocenění,
které vychází z majetkové podstaty metodou nevynucené likvidační hodnoty akcie podniku.
Zjišťování likvidační hodnoty je prováděno u podniků ztrátových, poněvadž majetek vložený
do podniku dlouhodobě nepřináší svým vlastníkům požadovaný výnos a příjem získaný
rozprodejem majetku po úhradě závazků a nákladů na likvidaci představuje pro vlastníky
nejlepší možný výnos z této investice.
Použití prostých nákladových metod v souhrnném ocenění, vyjádřených souhrnem ocenění
relativně samostatných ocenění jednotlivých majetkových složek snížený o ocenění všech
závazků, je omezené, neboť reflektují současnou prodejní cenu na trhu s velkým časovým
odstupem. Substanční metoda na principu reprodukčních cen je účelným doplňkovým
údajem pro výnosové ocenění. Uplatňuje se především pro stanovení rozsahu zastavitelného
majetku podniku, ocenění dílčích podílů na kapitálových společnostech, ulehčuje odhad
potřebných investic a odpisů pro finanční plán.
Výnosový způsob ocenění je teoreticky nejsprávnější metodou, poněvadž představuje pro
akcionáře hodnoty určené očekávanými příjmy. Avšak pro aplikaci metody diskontovaných
peněžních toků pro vlastníky a věřitele nebyly splněny základní předpoklady pokračování
podniku jako celku do nekonečna („going concern“). Taktéž nemohla být použita metoda
minulých kapitalizovaných čistých zisků, protože pro budoucí období fungování podniku
společnost nemusí dosáhnout alespoň takových výsledků hospodaření jako v minulosti.
Porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo
obdobným předmětem, nebylo možno aplikovat, neboť hodnoty srovnatelných podniků
mezi nezávislými účastníky nejsou známé.
Metoda kurzové hodnoty, která vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve
stanoveném období na veřejném trhu, taktéž nebyla použita, poněvadž s předmětnými
akciemi se na oficiálním trhu neobchoduje.
Strana 29
Znalecký posudek č. 314-23/2013
7
Tomos Praha a.s.
OCENĚNÍ
7.1
7.1.1
METODIKA OCENĚNÍ MAJETKOVÝCH HODNOT
METODIKA OCENĚNÍ POZEMKŮ
Pro oceňování pozemků se v praxi používají:
Administrativní ocenění dle vyhlášky.
Porovnávací metoda, která vychází z již realizovaných prodejů pozemků srovnatelných
vlastností.
Při uplatnění metody porovnávací je však nutno zohlednit řadu dalších relevantních faktorů,
mezi které patří zejména takový výběr srovnávaných pozemků, jejichž parametry jsou
shodné, nebo velmi blízké. Při stanovení tržní hodnoty pozemků bylo využito vlastních
informací o realizovaných cenách v dané lokalitě.
7.1.2
METODIKA OCENĚNÍ STAVEB
Konvenční tržní ocenění nemovitého majetku vychází při stanovení tržní hodnoty obvykle z
následujících elementárních metod a přístupů:
Metody výnosové
Metody zjištění věcné hodnoty
Tržní ocenění
Metody výnosové
Teoretickým základem oceňování výnosovými metodami je tvrzení, že hodnota majetku je
rovna současné hodnotě očekávaných čistých výnosů z tohoto majetku plynoucích a to v
průběhu období, po které bude majetek vlastněn.
Jedná se o vztah mezi tokem čistých peněžních příjmů a cenou. Investor nemá ve skutečnosti
zájem nakupovat hmotnou podstatu, ale zajištěný tok čistých příjmů. Tento tok příjmů může
být odvozen buď ze současného využití oceňovaného majetku, nebo úvahou o jeho možném,
nicméně reálném využití, které se může od využití současného lišit.
Metoda výpočtu výnosové hodnoty z odhadu trvalého zisku předpokládá teoreticky
nekonečně dlouhé období, kdy budou konstantní čisté příjmy pobírány, proto je někdy
nazývána metodou věčné renty.
Stanovení výnosové hodnoty je potom limitováno následujícími parametry:
- prokazatelným objemem a spolehlivostí toku čistých výnosů
- stanovením odpovídající kapitalizační míry
- využitím kapitalizace, t.j. převodu toku výnosů na jejich současnou hodnotu
Strana 30
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
Exaktně vyjádřeno, je výnosová hodnota V majetku (nemovitosti) rovna jeho
stabilizovanému čistému příjmu (započtenému zisku), vydělenému odpovídající kapitalizační
mírou R v procentech. V obecném vyjádření platí:
ZZ
V = ------ x 100
R
Čistý stabilizovaný příjem tvoří zisk před, nebo po zdanění. Zisk před zdaněním se zásadně
používá v těch případech, kde je výnos konstruován pomocí fiktivního nájmu. V případě, že
jsou do výnosu z nemovitosti plynoucí zahrnuty skutečné výsledky z podnikání (hotely,
penziony apod.), uplatňuje se zisk zdaněný.
Při akceptaci v úvodní části uvedené definice výnosové hodnoty, lze při zjednodušeném
pohledu využít pro stanovení kapitalizační míry při oceňování nemovitosti úvahy, vycházející
z úrokové míry tzv. jistých cenných papírů (nejlépe státem garantovaných), např. obligací,
včetně zápočtu nezbytné míry rizika, vztahujícího se na konkrétní tržní segment.
Výnosy z oceňovaných nemovitostí kalkulujeme z fiktivních pronájmů všech kancelářských,
sociálních, výrobních, skladových prostor a volných zpevněných ploch včetně příslušenství,
které oceňovaný majetek nabízí. Sazby pronájmů stanovíme ve výši, která je v dané lokalitě
obvyklá a reálně dosažitelná.
Metody zjištění věcné hodnoty
Tento způsob ocenění je založen na principu pojetí náhrady. Teoretickým základem při
oceňování nemovitého majetku dále popsanými metoda je tvrzení, že perspektivní kupující
nebude ochoten platit za tento majetek víc, než by činily náklady na jeho pořízení. Dále
popsanými metodami se zjistí hodnota stavby, snížená o patřičné opotřebení, které
odpovídá průměrně opotřebované věci stejného stáří a přiměřené intenzity užívání, ve
výsledku popř. snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují
funkceschopnost a bezpečné užívání věci.
Dalším krokem je zjištění opotřebení objektu podle jeho skutečného stavu. Časté je např.
použití metody lineární :
O = ( S / Ž ) x 100 [ % ]
kde:
O ... opotřebení v procentech
S ... stáří stavby ( v rocích od kolaudace )
U staveb těsně po generální opravě se uvažuje stáří ve výši cca 20 % z
předpokládané životnosti, u staveb s neúplnou opravou přiměřeně vyšší.
Ž ... předpokládaná životnost stavby, která je uvažována pro jednotlivá provedení staveb 60
až 80 let, u masivních staveb i 100 a více let.
Modifikaci lineární metody představuje metoda analytická, která hodnotí opotřebení
každého prvku stavby zvlášť a konečné opotřebení stanoví jako vážený průměr.
Strana 31
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
Od výchozí hodnoty budovy se odečte opotřebení (např. podle jedné z uvedených metod),
které odpovídá stavbě daného stáří a popř. náklady na opravu potřebné pro uvedení objektu
do provozuschopného stavu.
Výsledek, tzv. věcná hodnota, je totožná s používanými termíny stavební, nebo technická
hodnota, popř. časová cena.
Tržní ocenění
Každý odhad tržní hodnoty je obecně zatížen jistou mírou subjektivismu, ať už z pohledu
odhadce, volby použitých oceňovacích metod, nebo změn působících v souvislosti s vývojem
lokálních, ale i globálních tržních podmínek. Je proto žádoucí, aby tržní ocenění obecné
nemovitosti bylo v některých případech provedeno v modelu, který vychází z předností a
nedostatků dvou, nebo více základních přístupů, resp. oceňovacích metod, tj. vycházelo jak
ze stavových veličin (substanční hodnoty), tak i z tokových veličin (metody výnosové), event.
z cen porovnávacích.
7.1.3
OCEŇOVÁNÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Při oceňování strojů a zařízení je výchozí cenou pro výpočet časové ceny:
a)
b)
pořizovací cena nového stroje stejného typu (je-li oceňovaný stroj na trhu a jeho
cena je zjistitelná u výrobce nebo prodejce)
srovnatelná výchozí cena stroje (jestliže se stroj jako nový nevyrábí ani není
dostupný na trhu); srovnatelná cena se stanoví
• cenovým porovnáním
porovnávají se parametry:
- druh stroje
- účel jeho použití,
- koncepce konstrukce,
- výkonové parametry,
- hmotnostní a rozměrové parametry,
- kvalita provedení a nadstandardní funkce
•
přepočtením historické pořizovací ceny
pořizovací cena se odpovídající roku nákupu z evidence firmy se přepočte
indexem nárůstu cen, který vydává Český statistický úřad na hodnotu
odpovídající cenové hladině toho roku, ke kterému se ocenění provádí
Technická hodnota stroje se určí podle vztahu
TH (%) = VTH x (100 – ZA ) x (100 ± PS) / 104
VTH .................. výchozí technická hodnota
ZA ..................... základní amortizace
PS ..................... přirážka nebo srážka podle zjištěného stavu při prohlídce
Strana 32
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
Amortizace stroje
Základní amortizace vyjadřuje snížení technického života stroje v procentech. Stanovuje se
podle amortizačních křivek nebo amortizačních stupnic v závislosti na stáří nebo době a
intenzitě používání stroje. Amortizace slouží pro výpočet technické hodnoty různých typů
strojů a zařízení s předpokládanou životností 5 až 25 let. Je rozdělena do několika základních
stupnic podle odpisových tříd, které respektují rychlejší pokles hodnoty v prvních letech
používání, mírnější pokles do 10 až 30% technické hodnoty v dalších letech (podle stáří a
běžného opotřebení při dodržování doporučené údržby) a pokles v závěrečném využívání
(např. v důsledku vyčerpání zásob náhradních dílů a nemožnosti jejich dalšího nákupu
v důsledku skončení výroby).
Zbytková cena je stanovena hranicí 10% ceny nového stroje. Obvykle je hodnota starých
strojů, které dosud bezproblémově plní funkci stanovena na 20% výchozí ceny. Pokud
v konstrukci převažují díly s dlouhou životností, konstrukční řešení stroje je dobře
dimenzováno a stroje se používají jen nepravidelně může být zbytková cena i vyšší.
Časová cena stroje vyjadřuje technické (fyzické) opotřebení způsobené používáním majetku
a ekonomické (morální) opotřebení způsobené zastaráním koncepce stroje či zařízení
z důvodu trvale se zvyšující úrovně vědeckotechnického poznání a jeho promítnutí do vývoje
nových výrobků.
CČ (Kč) = VCS * TH /100
VCS ................... výchozí cena stroje
TH..................... technická hodnota
Obvyklá cena
Co = Cč x Kp
Cč ..................... časová cena
Kp ..................... koeficient prodejnosti
7.1.4
OCENĚNÍ POHLEDÁVEK
NOMINÁLNÍ HODNOTA POHLEDÁVEK
V první fázi je zjišťována nominální hodnota pohledávek ve vazbě na hlavní knihu, obratovou
předvahu a jednotlivé analytické účty.
KATEGORIZACE POHLEDÁVEK
Kategorizace pohledávek vzhledem k době splatnosti a finanční a důchodové situaci dlužníka
na
STANDARDNÍ POHLEDÁVKY
Standardní pohledávky jsou pohledávky splácené dlužníkem podle dohodnutých podmínek.
Dlužník se nachází v příznivé finanční a důchodové situaci a není důvodu pochybovat o
včasném vyrovnání celé pohledávky. Do kategorie standardních pohledávek se zahrnují
pohledávky, které současně splňují všechna následující kritéria:
a) splátky jistiny a úroků jsou řádně spláceny nebo jsou po splatnosti méně než 31 dní
b) věřitel má dostatek informací o finanční a důchodové situaci dlužníka
Strana 33
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
SLEDOVANÉ POHLEDÁVKY
Sledované pohledávky jsou pohledávky, u kterých se dá na základě hodnocení bonity
dlužníka předpokládat, že jistina a úroky budou splaceny v plné výši. Ve srovnání se
standardními pohledávkami však došlo ke zhoršení skutečností ovlivňujících splácení jistiny a
úroků od doby, kdy pohledávka vznikla, ale v okamžiku hodnocení pohledávky není
předpokládána žádná ztráta.
Do kategorie sledovaných pohledávek se zahrnují dále pohledávky splňující alespoň jedno z
následujících kritérií:
a) splátky jistiny, úroků nebo poplatků jsou po splatnosti více než 30 dní a méně než 91 dní
b) věřitel nemá dostatek informací o finanční a důchodové situaci dlužníka více než 30 dní a
méně než 91 dní
c) jedná se o pohledávku standardní, která však není plně zajištěna proti kurzovému riziku
NESTANDARDNÍ POHLEDÁVKY
Nestandardní pohledávky mají všechny nedostatky obsažené v hodnocení sledovaných
pohledávek s tím, že splacení jistiny a úroků v plné výši je na základě hodnocení bonity
dlužníka nejisté. Částečné splacení pohledávky je vysoce pravděpodobné. Do kategorie
nestandardních pohledávek se zahrnují i pohledávky splňující alespoň jedno z následujících
kritérií:
a) splátky jistiny a úroků jsou po splatnosti více než 90 dní a méně než 181 dní
b) věřitel nemá dostatek informací o finanční a důchodové situaci dlužníka více než 90 dní a
méně než 181 dní nebo z informací o dlužníkovi vyplývá, že splacení pohledávky v plné
výši v době její splatnosti je nejisté
c) na základě informací o finanční a důchodové situaci dlužníka věřitel přepracoval plán
splátek pohledávky před méně než šesti měsíci
POCHYBNÉ POHLEDÁVKY
Pochybné pohledávky mají všechny nedostatky obsažené v hodnocení nestandardních
pohledávek s tím, že splacení jistiny a úroků v plné výši je na základě hodnocení bonity
dlužníka vysoce nepravděpodobné. Částečné splacení pohledávky je možné a
pravděpodobné.
Do kategorie pochybných pohledávek se zahrnují i pohledávky splňující alespoň jedno z
následujících kritérií:
a) splátky jistiny a úroků jsou po splatnosti více než 180 dní a méně než 361 dní
b) věřitel nemá dostatek informací o finanční a důchodové situaci dlužníka více než 180 dní
a méně než 361 dní nebo z informací o dlužníkovi vyplývá, že splacení pohledávky v plné
výši v době její splatnosti je vysoce nepravděpodobné
ZTRÁTOVÉ POHLEDÁVKY
Ztrátové pohledávky mají všechny nedostatky obsažené v hodnocení pochybných
pohledávek s tím, že splacení jistiny a úroků v plné výši je na základě hodnocení bonity
dlužníka nemožné. Tyto pohledávky se jeví jako nenávratné nebo návratné pouze částečně
ve velmi malé hodnotě. Částečná návratnost pohledávky může být uskutečnitelná v
budoucnosti. Věřitel usiluje o splacení těchto pohledávek až do doby, než je s jistotou
prokázáno, že další splácení je nemožné. Do kategorie ztrátových pohledávek se zahrnují i
pohledávky splňující alespoň jedno z následujících kritérií:
a) splátky jistiny a úroků jsou po splatnosti 361 a více dní
Strana 34
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
b) věřitel nemá dostatek informací o finanční a důchodové situaci dlužníka 361 a více dní
nebo z informací o dlužníkovi vyplývá, že splacení pohledávky v plné výši v době její
splatnosti je nemožné. Věřitel vykazuje pohledávku jako ztrátovou, jestliže dlužník je v
konkurzním nebo vyrovnávacím řízení.
OPRAVNÉ KOEFICIENTY
K blokům pohledávek jsou přiřazeny koeficienty snížení podle kritérií všeobecně používanými
bankovními ústavy. Do ocenění jsou zahrnuty pohledávky ve výši
upravená hodnota pohledávek násobená koef. 0,95
a) u sledovaných pohledávek:
b) u nestandardních pohledávek: upravená hodnota pohledávek násobená koef. 0,8
c) u pochybných pohledávek: upravená hodnota pohledávek násobená koef. 0,5
d) u ztrátových pohledávek: upravená hodnota pohledávek násobená koef. 0
Upravenou hodnotou pohledávek se pro účely tohoto posudku rozumí nominální hodnota
pohledávek snížená o hodnotu kvalitního zajištění příslušných pohledávek.
7.1.5
ODLOŽENÁ DAŇ ZE ZISKU
Odložená daň ze zisku může mít podobu odloženého daňového závazku nebo odložené
daňové pohledávky. Odložený daňový závazek představuje částku daně ze zisku k úhradě
v budoucích obdobích z titulu zdanitelných přechodných rozdílů. Nejčastější příčinou jejich
vzniku jsou odlišné účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku a z tohoto titulu odlišná
účetní a daňová zůstatková cena. Odloženou daňovou pohledávkou rozumíme částku daně ze
zisku uplatnitelnou v příštím období z titulu odčitatelných přechodných rozdílů. Nejčastější
příčinou jejího vzniku je tvorba opravných položek a rezerv, které se v příštím období změní
na daňově uznatelné, dále převedené ztráty a nevyužité odpočty na reinvestice převáděné
do příštích období. V konečném důsledku se odložená daň stává nástrojem, jehož
prostřednictvím se uplatňuje obecná účetní zásada opatrnosti a vykazování výsledku
hospodaření. Z hlediska ocenění odložený daňový závazek představuje možný latentní
závazek, který snižuje substanční hodnotu podniku.
7.1.6
OCENĚNÍ ZÁSOB
Východiskem pro ocenění zásob je jejich účetní hodnota, způsob ocenění, věcná struktura,
upotřebitelnost a doba jejich obratu.
7.1.7
OCENĚNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU
Ocenění je prováděno podle charakteru finančního majetku. Peníze na účtech v bankách jsou
oceňovány jejich účetní hodnotou, cizí měny jsou přepočítávány platným kurzem ČNB.
7.1.8
OCENĚNÍ REZERV
Z hlediska ocenění rezervy mající charakter vnitřních závazků jsou již promítnuty v rámci
propočtu substanční hodnoty přímo do ocenění jednotlivých majetkových složek. Tyto
rezervy nepředstavují reálný závazek. V rozsahu, v jakém byly utvořeny rezervy jako daňově
uznatelné, je třeba předpokládat jejich rozpuštění do zdanitelných výnosů a vznikne tak
závazek vůči státu ve výši daně placené z rozpuštěné rezervy. Rezervy mající charakter
vnějších závazků jsou reálným závazkem.
Strana 35
Znalecký posudek č. 314-23/2013
7.1.9
Tomos Praha a.s.
OCENĚNÍ DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ
Pokud nejsou dlouhodobé závazky přiměřeně úročené, je třeba budoucí platby převést na
současnou hodnotu s použitím přiměřené diskontní sazby a pro ocenění použít tuto
současnou hodnotu.
7.1.10 OCENĚNÍ KRÁTKOVÝCH ZÁVAZKŮ
Krátkodobé reálné závazky jsou oceňovány jejich účetní hodnotou.
7.1.11 MIMOBILANČNÍ ZÁVAZKY
Zvláštní pozornost je třeba věnovat závazkům, které v účetnictví nejsou uvedené či jsou
účtovány podrozvahově. Jedná se například o závazky z hrozícího nebo již probíhajícího
sporu, záruky, které oceňovaný podnik poskytl jinému subjektu apod.
7.1.12 OCENĚNÍ ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ
Časové rozlišení zahrnuje účetní případy vyvolané potřebou zahrnovat do výsledku
hospodaření všechny náklady a výnosy, které do něj hospodářsky patří, i když v běžném
období nebyly zaúčtovány, a naopak vyloučit položky, sice zaúčtované v běžném období, ale
týkající se příštích účetních období. Časové rozlišení se zpravidla ponechává v účetních
hodnotách, pokud se jedná o malé částky. Při významnějších velikostech se doporučuje
přepočítat časové rozlišení na jejich současnou hodnotu.
Strana 36
Znalecký posudek č. 314-23/2013
8
Tomos Praha a.s.
METODA SUBSTANČNÍ HODNOTY
Základem výpočtu je obchodní majetek společnosti. Pro účely ocenění jsem vycházel z účetní
rozvahy sestavené ke dni 30. září 2013.
Výchozí účetní netto hodnoty ke dni 30. září 2013
( v tis. Kč)
Aktiva celkem
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
- software
- jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
- pozemky
- stavby
- movitý majetek
- jiný dlouhodobý hmotný majetek
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
- podíly v ovládaných a řízených osobách
- podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
- ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
- půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám
- jiný dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Finanční majetek
Časové rozlišení aktiv
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
- základní kapitál
- kapitálové fondy
- rezervní zákonné fondy
- výsledek hospodaření minulých let
- výsledek hospodaření běžného roku
Cizí zdroje
- rezervy
- dlouhodobé závazky
- krátkodobé závazky
- bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení pasiv
36 071
21 220
0
0
0
21 145
10 267
8 821
2 034
0
23
0
75
0
0
75
0
0
14 544
2 781
102
5 526
6 136
307
36 071
30 835
67 937
-53
1 140
- 37 242
- 947
5 236
0
448
4 787
0
0
Strana 37
Znalecký posudek č. 314-23/2013
8.1
8.1.1
Tomos Praha a.s.
OCENĚNÍ MAJETKU
OCENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Dlouhodobý majetek zahrnuje dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací a účetní ceně
292.000/0,-Kč, dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací/zůstatkové účetní ceně 49,178.000
/21,145.000.-Kč a dlouhodobý finanční majetek v pořizovací ceně 75.000,-Kč.
8.1.1.1 OCENĚNÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU
Nehmotný dlouhodobý majetek představuje software (IS – účetnictví FARAO a IS Vario).
Vzhledem k míře zastarání a použitelnosti nehmotného majetku oceňuji software cenou
rovnající se 10% jeho pořizovací ceny.
Tab. Rekapitulace ocenění nehmotného majetku
Dlouhodobý nehmotný majetek
Účetní hodnota
(v tis.Kč)
Brutto
Netto
Software
292
DNM celkem
292
Oceněná hodnota
0
0
29
29
Dlouhodobý nehmotný majetek oceňuji částkou 29.000,-Kč.
8.1.1.2 OCENĚNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje pozemky v účetní hodnotě 10,267.000,-Kč, stavby
v účetní hodnotě 8,821.000,-Kč a samostatné movité věci, soubory věcí movitých v účetní
hodnotě 2,034.000,-Kč, jiný dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkové účetní hodnotě 0,- Kč
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v účetní hodnotě 23.000,- Kč.
8.1.2
NEMOVITÝ MAJETEK
8.1.3
POZEMKY
Pozemky ve vlastnictví společnosti představují zejména zastavěné a ostatní plochy zapsané
v Katastru nemovitostí na LV 122 v k. ú. 727750 Michle a na LV 8 v k. ú. 679381 Libverda
Pozemky ve vlastnictví společnosti jsou alokovány v památkově chráněném území (Michle) a
ochranném pásmu 1. stupně ložisek slatin a rašeliny (Lázně Libverda).
Pozemky evidované na LV 122 v k.ú. Michle byly oceněny dle cenové mapy obce Praha pro
rok 2013 jako násobek výměry pozemku a ceny za m2. Pozemky zapsané na LV 8 pro k.ú.
Libverda byly oceněny metodu tržního porovnání s pozemky podobné polohy, celkové
výměry, způsobu a míry využití.
Tab. Specifikace pozemků
LV
katastr
122
Michle
8
Lázně Libverda
Celkem
obec
Praha
Lázně Libverda
výměra v m2 Cena za m2
Cena celkem Kč
5 728
3 080
17 642 240
2 658
280
744 240
18 386 480
Pozemky oceňuji částkou ve výši 18,386.000,-Kč.
Strana 38
Znalecký posudek č. 314-23/2013
8.1.4
Tomos Praha a.s.
STAVBY
Stavby představují objekty výrobního areálu v Praze – Michli, na adrese Ohradní 59 a dům č.p.
187 v Lázních Libverda v pořizovací ceně 23,425.000,-Kč a v zůstatkové ceně 8,821.000,-Kč.
Objekty výrobního areálu v Praze – Michli byly oceněny s přihlédnutím k odhadu tržního
ceny, který zpracoval Ing. Josef Vobr dne 15.4.2008 jako podklad pro jednání s peněžním
ústavem. Jako výsledná hodnota těchto nemovitostí byla stanovena obecná cena
kalkulovaná dle metodiky ČS, která přisuzuje v odhadu váhu 4 (z toho 3 pro věcnou hodnotu
a 1 pro výnosovou metodu).
Věcná hodnota:
102,213.148,- Kč
Výnosová hodnota:
26,011.405,-Kč
Obecná cena:
z toho: cena staveb
(1 x 102 213 148 + 3 x 26 011 405) / 4 = 45 061 841 Kč
27,420.000,- Kč (po zaokr. na tis. Kč)
Vzhledem k tomu, že znalci nejsou známy žádné informace o hodnotě stavby domu č.p. 187
v Lázních Libverda, které by hodnotu tohoto majetku zvyšovaly či snižovaly, byla oceněna
pořizovací cenou ve výši 1,851.000,-Kč.
Hodnota staveb byla oceněna částkou ve výši 29,271.000,-Kč.
8.1.5
MOVITÝ MAJETEK
Movitý majetek představuje zejména stroje pro výrobu tiskovin, ostatní stroje a zařízení,
dopravní prostředky, inventář a drobný dlouhodobý majetek. Movitý majetek je z 87%
účetně odepsán. Celková pořizovací cena movitého majetku představuje částku 15,191.000,Kč, zůstatková účetní cena činí 2,034.000,-Kč.
Při stanovení aktuální tržní ceny movitého majetku jsem vycházel zejména z poskytnutých
údajů podnikové ekonomické evidence, tj. z pořizovací ceny daného majetku a roku pořízení.
Z pořizovacích cen byl indexovou metodou proveden odhad reprodukční ceny daného
majetku pro rok 2013 – index byl odvozen od míry roční inflace a příslušném oboru. Vliv
technického opotřebení a morálního zastarání na aktuální ocenění byl odvozován z doby
používání majetku od roku pořízení. Aktuální obvyklá (tržní) cena byla stanovena jako součin
pořizovací ceny a výsledného koeficientu, který souhrnně vyjadřuje vliv inflace, technického
opotřebení, morálního zastarání a prodejnosti.
Aktuální cena jednotlivých druhů majetku byla stanovena metodou časového ohodnocení při
respektování inflace cen průmyslových výrobků, jejich opotřebení (popř. tržní ceny – např.
na trhu s dopravními prostředky).
U kancelářské techniky a výpočetní techniky rovněž absolutní pokles cen při současném
růstu užitné hodnoty na trhu nově nabízených výrobků.
V žádném z oceňovaných případů jsem nestanovil cenu nižší než je desetiprocentní hodnota
algoritmizovaně zjištěné aktuální reprodukční ceny. Sledoval jsem tak přístup používaný
zejména v Německu, kde je v oceňovací praxi respektována skutečnost, že pokud je daný
Strana 39
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
majetek funkční, je jeho „hodnotou“ možnost tuto funkci plnit. Tuto hodnotu tedy oceňuji
nejméně ve výši 10% aktuální reprodukční ceny.
Vlastní výpočet dlouhodobého movitého majetku je proveden v příloze č.7 - Ocenění
dlouhodobého movitého majetku.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje dle doby pořízení takto:
Rok pořízení
Pořizovací cena v Kč
Koeficient
Cena tržní v Kč
2013
22 880,70
0,50
11 440,35
2012
89 413,22
0,40
35 765,29
2011
105 823,34
0,30
31 747,00
2010
81 119,10
0,20
16 223,82
2009 a dříve
1 178 293,05
0,10
117 829,31
Celkem
1 477 529,41
213 005,77
Drobný dlouhodobý majetek se oceňuje částkou ve výši 213.000,- Kč.
Movité věci oceňuji částkou ve výši 3,943.000,-Kč.
8.1.6
JINÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Jiný dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce výkladů) oceňuji částkou ve výši 10% jeho
pořizovací ceny.
8.1.7
NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se do ocenění zahrnuje ve výši jeho účetní ceny.
Rekapitulace ocenění dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
(v tis. Kč)
Brutto
Netto
Pozemky
10 267
10 267
18 386
Stavby
23 425
8 821
29 271
Movitý majetek
15 191
2 034
3 943
Z toho: - dlouhodobý hmotný majetek
13 714
2 034
3 730
- drobný dlouhodobý hmotný majetek
1 477
0
213
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
272
0
27
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
23
23
23
DHM celkem
49 178
21 145
51 650
Dlouhodobý hmotný majetek oceňuji částkou 51,650.000,-Kč.
Strana 40
Znalecký posudek č. 314-23/2013
8.1.8
Tomos Praha a.s.
OCENĚNÍ DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU
Dlouhodobý finanční majetek vykázaný v rozvaze jako ostatní dlouhodobý finanční majetek
ve výši 75.000,- Kč představuje 20,867 podílových listů fondu Amundi Equity Europe Select.
Podílové listy oceňuji dle kurzu podílových listů ke dni ocenění přepočtených na Kč dle
směnného kurzu ČNB takto:
Ocenění PL Amundi Equity Europe Select:
20,837 x 161,97 EUR x 25, 735 Kč/EUR = 86 979,87 Kč
Tab. Rekapitulace ocenění dlouhodobého finančního majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
(v tis. Kč)
Brutto
Netto
Podíly v ovládaných a řízených osobách
0
0
0
Podíly v osobách pod podstatným vlivem
0
0
0
Jiný dlouhodobý finanční majetek
75
75
87
Poskytnuté zálohy na dlouh. finanční majetek
0
0
0
Dlouhodobý finanční majetek celkem
75
75
87
Dlouhodobý finanční majetek oceňuji částkou 87.000,-Kč.
8.1.9
OCENĚNÍ OBĚŽNÝCH AKTIV
Oběžný majetek představuje zásoby ve výši 2.781.000,-Kč, dlouhodobé pohledávky ve výši
102.000,-Kč, krátkodobé pohledávky v účetní ceně 5,526.000,-Kč a finanční majetek ve výši
6,136.000,-Kč.
8.1.10 OCENĚNÍ ZÁSOB
Zásoby se sestávají ze zásob materiálu, výrobků a zboží. U zásob materiálu nebyl
identifikován nepotřebný materiál, a tudíž zásoby materiálu jsem ocenil pořizovací cenou.
Výroby a zboží se do ocenění zahrnují ve výši násobku účetní ceny a koeficientu 0,951
vyjadřující ziskovou marži podniku, kalkulovaného jako podíl provozního zisku a výkonů.
Zásoby
(v tis. Kč)
Materiál
Výrobky
Zboží
Zásoby celkem
Účetní hodnota
Brutto
Netto
2 061
632
88
2 781
Oceněná hodnota
2 061
632
88
2 781
Hodnota zásob v peněžním vyjádření představuje částku 2,746.000,-Kč.
Strana 41
2 061
601
84
2 746
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
8.1.11 DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY
Vzhledem k výši dlouhodobých pohledávek nebyla nominální hodnota dlouhodobých
pohledávek diskontována na jejich současnou hodnotu.
Dlouhodobé pohledávky
(v tis. Kč)
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za ovládanými osobami
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Dlouhodobé pohledávky celkem
Účetní hodnota
Brutto
Netto
0
0
28
74
102
Oceněná hodnota
0
0
28
74
102
0
0
28
74
102
Korigovaná výše dlouhodobých pohledávek představuje částku 102.000,-Kč.
8.1.12 KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
Nominální hodnota krátkodobých pohledávek z obchodního styku byla snižována v závislosti
na intervalu přesahujícím dobu splatnosti, a to podle kritérií všeobecně používanými
bankovními ústavy k tvorbě rezerv na své pohledávky. Daňové pohledávky, ostatní
poskytnuté zálohy a jiné krátkodobé pohledávky jsou oceněny v jejich nominální hodnotě.
Krátkodobé pohledávky
standardní
sledované
nestandardní
pochybné
stát - daňové pohledávky
ostatní poskytnuté zálohy
jiné pohledávky
Pohledávky krátkodobé celkem
dle splatnosti
Nominální Koef Oceněná
hodnota
hodnota
[ dny]
ve splatnosti + do 30 dnů po splatnosti
více než 30 dnů a méně než 91 dnů
více než 90 dnů a méně než 181 dnů
více než 180 dnů
[tis. Kč ]
[ tis.Kč ]
2 153
1
767 0,95
526 0,8
2 074 0,5
2 153
729
421
1 037
156
64
1 371
7 111
156
64
1 371
5 930
1
1
1
Korigovaná výše krátkodobých pohledávek představuje částku 5,930.000,-Kč.
8.1.13 OCENĚNÍ FINANČNÍHO MAJETKU
Finanční majetek sestává zejména z peněžních prostředků uložených v pokladně a na
bankovních účtech. Finanční majetek jako jsou peníze uložené v pokladně či na bankovním
účtu se zahrnuje do ocenění ve výši jejich jmenovité hodnoty.
Finanční majetek
(v tis. Kč)
Peníze
Účty v bankách
Finanční majetek celkem
Účetní hodnota
Brutto
Netto
4 344
1 792
6 136
Oceněná hodnota
4 344
1 792
6 136
Krátkodobý finanční majetek představuje v peněžním vyjádření částku 6,136.000,-Kč.
Strana 42
4 344
1 792
6 136
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
8.1.14 OCENĚNÍ OSTATNÍCH AKTIV
Ostatní aktiva představují časové rozlišení v podobě nákladů příštích období ve výši 307.000,-Kč.
Vzhledem k tomu, že časové rozlišení nevykazuje významnější položky, nebude proveden
přepočet na jejich současnou hodnotu a budou ponechány v účetních hodnotách.
Ostatní aktiva
(v tis. Kč)
Náklady příštích období
Komplexní náklady příštích období
Příjmy příštích období
Časové rozlišení
Účetní hodnota
Brutto
Netto
307
0
0
307
Oceněná hodnota
307
0
0
307
307
0
0
307
Ostatní aktiva zahrnuji do ocenění v celkové hodnotě 307.000,-Kč.
8.1.15 OCENĚNÍ MIMOBILANČNÍCH AKTIV
Za mimobilanční aktiva je v tomto ocenění považován majetek vedený v operativní evidenci,
který je účtován přímo do spotřeby a majetek pořizovaný formou finančního pronájmu, který
po řádném ukončení doby leasingu přejde do majetku společnosti. Na základě leasingových
smluv je pronajímán tento majetek:
a) Parametry leasingové smlouvy 16106324:
Předmět smlouvy:
Peugot 207 1,4Vti Active 1AZ 2760
Leasingová cena
390.547,-Kč
Datum pořízení:
21. října 2009
Výše neuhrazených splátek
14.634,-Kč
Odhad hodnoty leasingu
Pořizovací cena
Cena obvyklá
Výše neuhrazených splátek
Výsledná cena
237.063,-Kč
150.000,-Kč
- 14.634,-Kč
135.366,-Kč
Současnou cenu předmětu leasingu osobního automobilu Peugot 207 1,4Vti Active 1AZ 2760
odhaduji v částce 145,000,-Kč.
b) Parametry leasingové smlouvy 7002100103:
Předmět smlouvy:
kopírovací zařízení Canon
Leasingová cena
375.462,-Kč
Datum pořízení:
13. února 2012
Výše neuhrazených splátek
127.980,-Kč
Odhad hodnoty leasingu
Pořizovací cena
Cena obvyklá
Výše neuhrazených splátek
Výsledná cena
285.000,-Kč
199.500,-Kč
- 127.980,-Kč
71.520,-Kč
Současnou cenu předmětu leasingu kopírovacího zařízení Canon odhaduji v částce 72,000,-Kč.
Strana 43
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
c) Parametry leasingové smlouvy 9120500178:
Předmět smlouvy:
tiskařský stroj Foliant Gulliver 520S
Leasingová cena
581.716,-Kč
Datum pořízení:
20. ledna 2013
Výše neuhrazených splátek
327.344,-Kč
Odhad hodnoty leasingu
Pořizovací cena
Cena obvyklá
Výše neuhrazených splátek
Výsledná cena
475.150,-Kč
427.635,-Kč
- 327.344,-Kč
100.291,-Kč
Současnou cenu předmětu leasingu tiskařského stroje Foliant Gulliver 520S odhaduji v částce
100,000,-Kč.
V operativní evidenci eviduje 50 položek drobného majetku, zejména drobného inventáře,
nástroje a přístroj. Hodnota majetku v operativní evidenci je odhadována ve výši 20% jeho
účetní ceny, tj, v částce 10.000,-Kč.
Mimobilanční aktiva
(v tis. Kč)
Leasing
Majetek vedený v operativní evidenci
Mimobilanční aktiva
Účetní hodnota
Brutto
Netto
N/A
51
N/A
Oceněná hodnota
N/A
0
N/A
307
10
317
Mimobilanční aktiva zahrnuji do ocenění v celkové hodnotě 317.000,-Kč.
REKAPITULACE OCENĚNÍ MAJETKU
MAJETEK
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
- pozemky
- stavby
- movitý majetek
- jiný dlouhodobý hmotný majetek
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení aktiv
Mimobilanční aktiva
Strana 44
Účetní hodnota
36 071
21 220
0
21 145
10 267
8 821
2 034
0
23
75
14 544
2 781
102
5 526
6 136
307
0
Oceněná hodnota
67 305
51 766
29
51 650
18 386
29 271
3 943
27
23
87
14 914
2 746
102
5 930
6 136
307
317
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
8.2 OCENĚNÍ ZÁVAZKŮ
Cizí zdroje v celkové výši 5,236.000,-Kč zahrnují dlouhodobé závazky ve výši 448.000,-Kč a
krátkodobé závazky ve výši 4,787.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že společnost nevytváří rezervy
na opravu dlouhodobého hmotného majetku dle §7 zákona o tvorbě rezerv na opravu DHM
mající charakter vnitřních závazků, není třeba je rozpouštět do vlastního kapitálu.
8.2.1
OCENĚNÍ DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ
Dlouhodobé závazky ve výši 448.000,-Kč představují odložený daňový závazek v totožné výši.
Dlouhodobé závazky
(v tis. Kč)
Odložený daňový závazek
Dlouhodobé závazky celkem
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
448
448
448
448
Dlouhodobé závazky se do ocenění zahrnují v plné výši, tj. v částce 448.000,-Kč.
8.2.2
OCENĚNÍ KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKŮ
Krátkodobé závazky ve výši 4,787.000,-Kč představují závazky z obchodního styku ve výši
3,441.000,-Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 608.000,-Kč, závazky ze sociálního
zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 318.000,-Kč, daňové závazky ve výši 93.000,-Kč a
krátkodobé přijaté zálohy ve výši 327.000,-Kč. Krátkodobé závazky se do ocenění zahrnují v
plné výši, tj. v částce 4,787.000,-Kč.
Krátkodobé závazky
(v tis. Kč)
Závazky z obchodního styku
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze soc. zab. a zdrav. poj.
Závazky daňové a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Krátkodobé závazky celkem
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
3 441
608
318
93
327
4 787
3 441
608
318
93
327
4 787
Celková výše krátkodobých závazků představuje částku 4,787.000,-Kč.
REKAPITULACE OCENĚNÍ ZÁVAZKŮ
Cizí zdroje a časové
rozlišení pasiv (v tis. Kč)
Rezervy
Závazky dlouhodobé
Závazky krátkodobé
Bankovní úvěry
Časové rozlišení pasiv
Celkem
Účetní hodnota
Oceněná hodnota
0
448
4 787
0
0
5 236
Celková výše závazků představuje částku 5,236.000,-Kč.
Strana 45
0
448
4 787
0
0
5 236
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
CELKOVÁ REKAPITULACE MAJETKOVÉHO OCENĚNÍ
MAJETEK
(v tis. Kč)
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
- pozemky
- stavby
- movitý majetek
- pěstitelské celky trvalých porostů
- oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení aktiv
Mimobilanční aktiva
Účetní hodnota
36 071
21 220
0
21 145
ZÁVAZKY
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení pasiv
CISTÝ OBCHODNÍ MAJETEK
5 236
10 267
8 821
2 034
0
23
75
14 544
2 781
102
5 526
6 136
307
0
Oceněná hodnota
67 305
51 766
29
51 650
18 386
29 271
3 943
27
23
87
14 914
2 746
102
5 930
6 136
307
317
5 236
0
448
4 787
0
0
30 835
0
448
4 787
0
0
62 069
Hodnota čistého obchodního majetku společnosti Tomos Praha a.s.vypočtená majetkovým
přístupem činí 62,069.000,-Kč.
Strana 46
Znalecký posudek č. 314-23/2013
9
Tomos Praha a.s.
METODA LIKVIDAČNÍ HODNOTY
Likvidační hodnota společnosti spočívá ve zjištění hodnoty majetku k určitému časovému
okamžiku, kdy se předpokládá, že společnost ukončí svoji činnost a z tohoto pohledu budou
jednotlivá aktiva rozprodána a veškeré závazky společnosti splaceny. Likvidace podniku může
probíhat různou rychlostí a intenzitou. Rychlost je dána časovým obdobím, které bude
likvidátor pro rozprodej podniku potřebovat. Intenzitou se rozumí míra rozdělení
podnikového majetku na části, které pak mohou být s největší výhodou rozprodány.
Podstatné také je, zda likvidace podniku probíhá pod vnějším tlakem, především věřitelů
nebo zda se jedná o likvidaci dobrovolnou. Lze předpokládat, že likvidační hodnota pod
tlakem bude podstatně nižší než likvidační hodnota za podmínek řízeného rozprodeje
z hlediska výhodnosti.
Vlastní likvidační hodnota plyne dle rychlosti likvidace z příjmů prodeje majetku ponížených
o náklady na likvidaci:
+
Příjmy z prodeje majetku
Pokud se očekává, že rozprodej potrvá určitou dobu, nebo se předpokládá postupný
rozprodej majetku, je třeba počítat současnou hodnotu z prodeje majetku
-
Výdaje
- na vyrovnání dluhů
- na úhradu nákladů na likvidaci
±
Pokud podnik pokračuje nějakou dobu v činnosti, je třeba kalkulovat ještě běžné
podnikové příjmy a výdaje, případně i přechodně nezbytné investiční výdaje
U příjmů z prodeje jednotlivých složek majetku je uplatňována srážka z jeho hodnoty podle
druhu majetku v závislosti na rychlosti a míře intenzity likvidace. Čím více by bylo nutné do
hodnoty zakalkulovat rychlý prodej nebo určitý vnější tlak, tím více by byly prodejní ceny a
následně hodnota podniku nižší.
Při kalkulaci nákladů na likvidaci je třeba vzít v úvahu i položky, které vznikají až v důsledku
likvidace. Patří sem především závazky plynoucí ze sociálních nároků zaměstnanců podniku
(odstupné při propouštění apod.) a náklady spojené s vlastním odprodejem, případně i
fyzickou likvidací majetku. Rovněž je třeba pamatovat na již zmíněný faktor času a kalkulovat
současnou hodnotu peněžních toků spojených s likvidací.
Postup likvidace podniku vyplývá podle zákona a může jej provádět pouze likvidátor. Tím je
osoba, na niž přechází působnost statutárního orgánu v rozsahu omezeném na likvidaci
společnosti.
Strana 47
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
Obsah práce likvidátora se dá specifikovat do následujících kroků:
• oznámení a zveřejnění vstupu společnosti do likvidace, přechod pravomocí na
likvidátora a registrace likvidace i likvidátora v obchodním rejstříku; společnost
označuje název firmy spolu s dovětkem "v likvidaci"; k datu likvidace je sestavována
mimořádná účetní závěrka, která předchází den vstupu do likvidace, ke kterému
likvidátor sestavuje tzv. zahajovací likvidační rozvahu; faktické předání se realizuje na
bázi mimořádné inventarizace
• sestavení zahajovací likvidační účetní závěrky
• soupis aktiv a pasiv s akcentem na položky neobsažené v rozvaze
• sestavení rozpočtu a plánu likvidace
• řešení pracovněprávních záležitostí
• jednání s úřady a bankami
• jednání s obchodními partnery, úpravy, resp. dodatky ke smlouvám
• prodej majetku (veřejná dražba, veřejná soutěž, přímý prodej, apod.)
• likvidace pohledávek (odkupem nebo cestou upomínek, osobního jednání apod.)
• vypořádání odvodů, daní a poplatků
• splácení úvěrů a vypořádání ostatních věřitelů
• předložení zprávy o průběhu likvidace v okamžiku, kdy jsou uhrazeny veškeré závazky
likvidované společnosti a zbývá pouze likvidační zůstatek
• návrh rozdělení likvidačního zůstatku mezi akcionáře a předložení návrhu ke
schválení valné hromadě; k témuž dni je sestavována likvidátorem mimořádná účetní
závěrka
• zpracování zprávy o průběhu likvidace a návrh rozdělení likvidačního zůstatku včetně
případného zdanění; likvidátor sestavuje seznam akcionářů a vyplácí likvidační
zůstatek (viz §75a obchodního zákoníku); pokud v období rozdělování likvidačního
zůstatku nenastanou žádné výsledkové operace, není nutno sestavovat účetní
závěrku ke dni podání návrhu na výmaz z obchodního rejstříku
• společnost končí výmazem z obchodního rejstříku, likvidátor o něj musí požádat do
30 dnů od skončení likvidace; k tomuto dni sestavuje také konečnou účetní závěrku,
která tvoří součást přílohy k žádosti o výmaz z obchodního rejstříku
9.1 OCENĚNÍ MAJETKU LIKVIDAČNÍ METODOU
U jednotlivých složek majetku byla uplatněna srážka z její hodnoty podle druhu majetku,
poté proveden výpočet nákladů na likvidaci a výsledně zjišťována likvidační hodnota.
9.1.1 DLOUHODOBÝ MAJETEK
9.1.1.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
V případě likvidace je dlouhodobý nehmotný majetek neprodejný, a proto se oceňuje
nulovou cenou.
9.1.1.2 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
U nemovitého majetku byla uplatněna srážka pro případ likvidace ve výši 20%. Předpokládá
se nemovitosti jsou prodejné s tímto diskontem oproti tržní ceně.
Strana 48
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
Věci movité představující zejména speciální stroje pro polygrafii, ostatní stroje a zařízení jsou
vzhledem k jejich dalšímu využití prodejné v případě likvidace se srážkou 20% oproti jejich
tržní ceně.
U jiného dlouhodobého hmotného majetku byla vzhledem ke struktuře tohoto majetku
uplatněna likvidační srážka taktéž ve výši 20%.
Nedokončený dlouhodobý majetek by obtížně našel kupce, a proto byl oceněn 50 % jeho
účetní hodnoty.
9.1.1.3 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Dlouhodobý finanční majetek představují podílové listy fondu Amundi Equity Europe Select
ISIN: LU0401974943, které lze odprodat za kurzovou cenu. Proto u tohoto druhu majetku
neuplatníme pro případ likvidace žádnou srážku.
9.1.2 OBĚŽNÁ AKTIVA
9.1.2.1 ZÁSOBY
Předpokládá se, že zásoby materiálu, výrobků a zboží jsou dobře prodejné, proto u tohoto
druhu majetku byla uplatněna srážka ve výši 20% z jeho tržní hodnoty.
9.1.2.2 POHLEDÁVKY
U pohledávek dlouhodobých a krátkodobých pohledávek z obchodního styku a jiných
krátkodobých pohledávek byla uplatněna riziková a likvidační srážka je výši 20%. Pohledávky
za státem a ostatní poskytnuté zálohy byly oceněny nominální hodnotou.
9.1.2.3 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Peněžní prostředky v pokladně a na bankovních účtech, krátkodobý finanční majetek byl
oceněn tržní hodnotou bez srážek.
9.1.2.4 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
Vzhledem ke k charakteru nákladů příštích období, která představuje náklady na majetek
doposud nezařazený v evidenci majetku, uplatňuji pro případ likvidace 100% srážku.
9.1.3 MIMOBILANČNÍ AKTIVA
U majetku pořizovaného formou finančního leasingu byla pro případ likvidace uplatněna
srážka ve výši 50% z jeho odhadované tržní ceny.
9.1.4 ZÁVAZKY
Reálné závazky oceňované společnosti byly oceněny jejich nominální hodnotou. V případě
likvidace odložený daňový závazek nepředstavuje reálný závazek, a proto byl oceněn
nulovou hodnotou.
Strana 49
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
Rekapitulace ocenění likvidační metodou
MAJETEK
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky dlouhodobé
Pohledávky krátkodobé
Finanční majetek
Ostatní aktiva
54 738
41 389
0
41 302
87
13 190
2 197
81
4 776
6 136
159
ZÁVAZKY
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Ostatní závazky
ČISTÝ OBCHODNÍ MAJETEK
4 787
0
4 787
0
0
4 787
9.2 NÁKLADY NA LIKVIDACI
Předpokládá se, že likvidace podniku potrvá 12 měsíců a vyžádá si náklady na odstupné,
odměnu likvidátorovi, právní a daňové služby, vedení účetnictví, daňové náklady a ostatní
náklady.
( v tis. Kč)
NÁKLADY NA LIKVIDACI
Odstupné + odvody
Odměna likvidátora
Právní a daňové služby
Vedení účetnictví
Daň z převodu nemovitostí
Ostatní (údržba, provoz, pojistné, daně apod.)
8 435
5 510
360
300
240
1 525
500
Odstupné představuje tříměsíční mzdu vyplácenou zaměstnancům vyplácenou po
dvouměsíční výpovědní lhůtě.
Odměna likvidátora sestává z dvanácti měsíčních odměn ve výši 30 000,-Kč. Výše nákladů na
právní a daňové služby je odhadován vzhledem rozsahu majetku a závazků společnosti
v běžné cenové relaci takto poskytovaných služeb v regionu společnosti.
V oblasti účetnictví je plánováno vedení účetnictví jednou osobou s měsíční odměnou
20 000,-Kč.
Daň z převodu nemovitostí se představuje částku ve výši 4% z jeho prodejní ceny.
Ostatní náklady představují nezbytné náklady režijního charakteru, náklady na média,
údržbu, daň z nemovitosti a pojistné po dobu likvidace. Jejich výše je odvozena z výše roku
2012. Ostatní náklady zahrnují i jiné náklady, které bude potřeba ve formě poplatků a provizí
vynaložit na zpeněžení majetku (např. pro realitní agentury, dražitele apod.) Výši ostatních
nákladů odhaduji ve výši 500.000,-Kč.
Strana 50
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
9.3 DISKONTNÍ SAZBA
Diskontní sazba odpovídá nákladům vlastního kapitálu, které určíme pomocí metody
kapitálových aktiv s rizikovou prémií země a společnosti (CAPM).
rf (aktuální výnosnost 10letých vládních dluhopisů USA)
Beta nezadlužené Publishing
Riziková prémie kap. trhu USA (průměr 1928-2012)
Rating České republiky
Riziko selhání země (prémie USA dluhopisů Baa1 oproti AAA)
Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům
Riziková prémie země
Inflace US
Inflace ČR
Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci
Riziková přirážka za menší společnost - odhad
Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů - odhad
Poměr cizího a vlastního kapitálu u oceňovaného podniku
Daňová sazba
Beta zadlužené
Náklady vlastního kapitálu
2,64%
0,92
4,20%
Baa1
0,85%
1,5
1,28%
1,392%
1,817%
1,700%
3,81%
0,00%
9,6%
19%
0,9914
12,31%
9.4 VÝPOČET LIKVIDAČNÍ HODNOTY
Likvidační hodnota je stanovena jako rozdíl čistého obchodního majetku (tj. zpeněžená
aktiva – uhrazené závazky) a nákladů na likvidaci. Takto vypočtená likvidační hodnota byla
diskontována diskontní sazbou
ve výši nákladů na vlastní kapitál 10,45% po
předpokládanou dobu 6 měsíců trvání likvidace. Odměna likvidátora byla stanovena dle
Vyhlášky č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora, ze dne
12.12.2000.
( v tis. Kč)
Čistý obchodní majetek
Náklady na likvidaci
Likvidační hodnota pro výpočet odměny likvidátora
Odměna likvidátora
Likvidační hodnota po úhradě odměny likvidátorovi
Délka trvání likvidace v měsících
Diskontní sazba
Současná hodnota likvidační hodnoty
Počet akcií v základním kapitálu
Počet vlastních akcií
Přepočtený počet akcií v základním kapitálu
Současná hodnota likvidační hodnoty v Kč na 1 akcii NH = 1 000 Kč
49 951
8 435
41 516
2 116
39 400
12
12,31%
35 081
67 937
0
67 937
516
Hodnota akcie společnosti Tomos Praha a. s. stanovená likvidační metodou činí 516,-Kč za
1 akcii ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.
Strana 51
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
10 SHRNUTÍ METOD OCENĚNÍ
Pro účely ocenění akcií společnosti Tomos Praha a.s. byla použita metoda zjišťování
substanční hodnoty podniku a následně proveden výpočet likvidační hodnoty připadající na
jednu akcii společnosti.
Výsledek ocenění zjištěný substanční metodou má velmi nízkou vypovídací schopnost,
představuje hodnotu nákladů na znovupořízení podniku v jeho současném stavu. Metoda
vyjadřuje statický pohled na hodnotu majetku a závazků, na který akcionáři nepřímo
dosahují přes své akciové podíly. To ovšem neznamená, že vlastník může v kterémkoliv
okamžiku svůj akciový podíl „proměnit“ v likvidní finanční prostředky, jejichž objem by
odpovídal jeho substanční hodnotě akciového podílu.
Vzhledem k neurčitosti dalšího vývoje podniku je třeba spatřovat jeho hodnotu společnosti
Tomos Praha a.s. v jeho likvidační hodnotě. Odráží tak pohled investora, který chce vystoupit
ze své investice, aby proměnil svůj akciový podíl v likvidní prostředky. Tuto metodu považuji
v tomto ocenění za jedinou přiměřenou a relevantní, poněvadž respektuje časovou hodnotu
likvidačního zůstatku, který zpeněžením majetku v přiměřeném časovém horizontu akcionář
obdrží za obvyklých nákladů na likvidaci.
11 KOREKCE PŘEDBĚŽNÉHO OCENĚNÍ
Významným faktorem při ocenění balíku akcií je jeho velikost odrážející podíl na hlasovacích
právech, a tím i podíl na řízení podniku. Mezinárodní účetní standardy rozlišují kontrolu nad
podnikem a podstatný vliv v podniku.
Kontrolou nad podnikem se rozumí „moc řídit finanční a provozní politiku podniku tak, aby
bylo dosaženo užitku z jeho činnosti“. Kontrolu lze zajistit buď držením více než jedné
poloviny hlasovacích práv nebo držením podstatného podílu hlasovacích práv doplněného
pravomocí řídit finanční a operační politiku podniku. Kontrola zahrnuje tato hlavní práva:
1.
2.
3.
4.
určovat strategii podniku,
rozhodovat o personálním obsazení vedení podniku a jeho obměnách,
rozhodovat o stálých aktivech podniku a dlouhodobém financování,
rozhodovat o případných spojeních (sloučeních, splynutích), změnách právní formy a
likvidaci podniku,
5. rozhodovat o dividendách
Obchodní podíl, který umožňuje kontrolu společnosti nebo podstatný vliv na společnost, má
samozřejmě větší hodnotu než podíl minoritní. V případě ocenění minoritního podílu je
zvyklostí uplatnit srážku z hodnoty akcie určené substanční metodou. Srážka za menší
společnost byla již aplikována v nákladech vlastního kapitálu.
Vzhledem k tomu, že jako výsledná oceňovací metoda byla zvolena metoda zjišťování
likvidační hodnoty, nebude odpočítávána žádná srážka za likviditu vlastnických podílů.
Důvodem toho je skutečnost, že likvidací firmy obdrží každý vlastník akcií stejný likvidační
zůstatek na akcii bez ohledu na množství vlastněných akcií.
Předběžná výsledná hodnota
Srážka
Výsledná hodnota na akcii
- 0%
516 Kč
- 0 Kč
516 Kč
Výslednou hodnotu akcie společnosti Tomos Praha a.s. stanovenou metodou likvidační
hodnoty jsem odhadl ve výši 516,-Kč.
Strana 52
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
12 ZÁVĚR
Účelem tohoto posudku je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase obvyklé ve
smyslu ustanovení §13 odst.1 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění.
Předmětem posudku je ocenění 3 815 ks akcií vydaných společností Tomos Praha a.s., se
sídlem Praha 4, Ohradní 59, PSČ: 140 21, IČ: 452 73 561. Ocenění předmětných akcií je
provedeno ke dni 30. září 2013. Při zvážení všech předpokladů a skutečností v posudku
obsažených považuji za cenu obvyklou částku
516,-Kč
(slovy:---Pětsetšestnáctkorunčeských---)
za 1 akcii v nominální hodnotě 1000,-Kč
1 968 540,-Kč
(slovy:---Jedenmiliondevětsetšedesátosmtisícpětsetčtyřicetkorunčeských---)
za 3 815 akcií v celkové nominální hodnotě 3,815.000,-Kč
Ve Starém Městě dne 17. prosince 2013
Ing. Libor Buček
Trávník 2083
686 03 Staré Město
Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze
dne 7.6.1999 č.j.Spr. 3572/98 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se
specializací cenné papíry.
Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. 314 – 23/2013 znaleckého deníku.
Strana 53
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
SOUPIS POUŽITÝCH PODKLADŮ, LITERATURA A ZDROJE DAT
Podklady
1. výpis z obchodního rejstříku společnosti Tomos Praha a.s.
2. rozvaha, výkaz zisku a ztráty společnosti Tomos Praha a.s. ke dni 30.9.2013
3. rozvaha, výkaz zisku a ztráty společnosti Tomos Praha a.s. ke dni 31.12.2012
4. rozvaha, výkaz zisku a ztráty společnosti Tomos Praha a.s. ke dni 31.12.2011
5. rozvaha, výkaz zisku a ztráty společnosti Tomos Praha a.s. ke dni 31.12.2010
6. rozvaha, výkaz zisku a ztráty společnosti Tomos Praha a.s. ke dni 31.12.2009
7. výroční zpráva společnosti Tomos Praha a.s. za rok 2011
8. výroční zpráva společnosti Tomos Praha a.s. za rok 2010
9. výroční zpráva společnosti Tomos Praha a.s. za rok 2009
10. výroční zpráva společnosti Tomos Praha a.s. za rok 2008
11. výroční zpráva společnosti Tomos Praha a.s. za rok 2007
12. hlavní kniha analytické evidence společnosti Tomos Praha a.s. za období od 1.1.2012
do 30.9.2013
13. obratová předvaha společnosti Tomos Praha a.s. ke za období od 1.1.2013 do
30.9.2013
14. odhad tržní ceny č. 2061 - 60/2008 nemovitosti části areálu Tomos Praha a.s. ze dne
15. dubna 2008 odhadce Ing. Josefa Vobra
15. soupis dlouhodobého majetku společnosti Tomos Praha a.s. ke dni 30.9.2013
16. soupis pohledávek společnosti Tomos Praha a.s. ke dni 30.9.2013
17. soupis majetku společnosti Tomos Praha a.s.vedeného v operativní evidenci ke dni
30.9.2013
18. údaje o zákaznících společnosti Tomos Praha a.s. za poslední tři roky
Použitá literatura a zdroje dat
1.
2.
3.
4.
5.
MAŘÍK, M.: Oceňování podniku. Ekopress, Praha 1998
KISLINGEROVÁ, E.: Oceňování podniku. C.H. Beck, Praha 1999
MAŔÍK a kol.: Metody oceňování podniku, Ekopress, Praha 2003
Databáze Ministerstva spravedlnosti ČR, obchodní rejstřík www.justice.cz
Makroekonomická predikce České republiky, Ministerstvo financí ČR, Praha,
říjen 2013
6. Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2012, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
Praha, říjen 2013
7. Cenová
mapa
stavebních
pozemků
Praha
2013
http://wgp.prahamesto.cz/tms/projects_h/cmp08/index.php?PHPSESSID=49362cd22d1f70524530c1b
fed0243cc
8. Internetové zdroje makrodat http://www.damodaran.com, www.oecd.org,
www.mfcr.cz, www.czso.cz , www.eurostat.com , www.imf.org,
Strana 54
Znalecký posudek č. 314-23/2013
Tomos Praha a.s.
PŘÍLOHY
Příloha č.1
Příloha č.2
-
Příloha č.3
-
Příloha č.4
-
Příloha č.5
-
Příloha č.6
Příloha č. 7
-
Výpis z obchodního rejstříku společností Tomos Praha a.s.
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti Tomos Praha
30.9.2013
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti Tomos Praha
31.12.2012
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti Tomos Praha
31.12.2011
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti Tomos Praha
31.12.2010
Finanční analýza společnosti Tomos Praha a.s.
Ocenění movitého majetku společnosti Tomos Praha a.s.
Strana 55
a.s. ke dni
a.s. ke dni
a.s. ke dni
a.s. ke dni
Příloha č.1
Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 6.12.2013 v 09:21:38.
EPVid:8aq9E899+z1gs/Kgk8Bihg
Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1503
Datum zápisu:
1. května 1992
Spisová značka:
B 1503 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
Tomos Praha a.s.
Sídlo:
Praha 4, Ohradní 59
Identifikační číslo: 452 73 561
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět
podnikání:
Silniční motorová doprava nákladní
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Statutární orgán představenstvo:
předseda představenstva:
Ing. JIŘÍ SEKERKA, dat. nar. 7. listopadu 1956
Donovalská 1660/34, Chodov, 149 00 Praha 4
den vzniku funkce: 30. června 2010
den vzniku členství: 30. června 2010
místopředseda představenstva:
Jan Sekerka, dat. nar. 31. května 1978
Praha 4 - Nusle, Rostislavova 1362/24, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 30. června 2010
den vzniku členství: 30. června 2010
Způsob jednání:
Za společnost jedná každý člen představenstva samostaně. Za
společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo
samostatně místopředseda představenstva, nebo předseda
představenstva či místopředseda představenstva s 1 členem
představenstva.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
Jiří Janoušek, dat. nar. 12. října 1953
Praha 4 - Chodov, Filipova 2014/2, PSČ 148 00
den vzniku funkce: 30. června 2010
den vzniku členství: 30. června 2010
člen dozorčí rady:
Martin Sekerka, dat. nar. 1. listopadu 1979
Praha 4 - Nusle, Rostislavova 1362/24, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. června 2010
člen dozorčí rady:
Ing. Jaroslav Číhal, dat. nar. 16. srpna 1957
Praha 9 - Kyje, Bajgarova 1216, PSČ 198 00
den vzniku členství: 30. června 2010
Akcie:
67 937 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Základní kapitál:
67 937 000,- Kč
Údaje platné ke dni: 06.12.2013 06:00
1/2
oddíl B, vložka 1503
Ostatní
skutečnosti:
Založení společnosti:
Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního
zákoníku
Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku
České
republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel
majetek státního podniku Tomos Praha ve smyslu § 11 ods.3
zák.č.
92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze
dne 22.4. 1992 bylo rozhoduto o schválení jejích stanov a
jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je
představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku
uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo
ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Tomos
Praha
Změna stanov ze dne 18.8.1993.
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Městský soud v Praze
Údaje platné ke dni: 06.12.2013 06:00
2/2
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6
Vývoj položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát
Procentní analýza
podílu na součtu položek
(v tisících Kč)
2011
2010
2009
2008
2012
2008
2012
2011
2010
2009
0
0
21 569
75
2 569
84
6 068
5 797
1 359
37 521
0
0
21 609
65
2 381
68
4 256
5 456
1 056
34 891
0
0
22 533
74
2 068
74
4 523
5 408
1 508
36 188
0
0
23 446
70
1 880
4 715
4 814
6 029
991
41 945
0
49
24 584
55
1 919
6 943
3 679
5 352
2 624
45 205
0,1
57,5
61,9
62,3
55,9
54,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
6,8
6,8
5,7
4,5
4,2
0,2
0,2
0,2
11,2
15,4
16,2
12,2
12,5
11,5
8,1
15,5
15,6
14,9
14,4
11,8
3,6
3,0
4,2
2,4
5,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
99,8
115,4
107,9
123,5
142,6
106,3
128,7
107,5
95,9
87,8
115,1
91,9
94,1
100,9
70,0
96,4
96,1
105,7
110,0
1,6
94,0
89,7
152,2
86,3
0,0
95,4
127,3
98,0
67,9
130,9
112,6
37,8
92,8
Položky pasív
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
HV minulých let
HV běžného období
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Dlouhod. bankovní úvěry
Běžné bank.úvěry a výpom
Ostatní pasiva
PASIVA CELKEM
2012
67 937
-53
998
-37 811
711
0
448
4 919
0
0
372
37 521
2011
67 937
-63
998
-37 466
-345
0
262
3 097
0
0
471
34 891
2010
67 937
-54
998
-31 428
-6 038
0
474
3 841
0
184
274
36 188
2009
67 937
-57
998
-30 645
-783
0
469
2 466
184
1 056
320
41 945
2008
67 937
-73
998
-29 020
-1 625
0
496
3 855
2 384
0
253
45 205
2012 2011
181,1 194,7
-0,1
-0,2
2,7
2,9
-100,8 -107,4
1,9
-1,0
2010 2009 2008
187,7 162,0 150,3
-0,1
-0,1
-0,2
2,8
2,4
2,2
-86,8 -73,1 -64,2
-16,7 -1,9
-3,6
2012
100,0
84,1
100,0
100,9
-206,1
2011
100,0
116,7
100,0
119,2
5,7
2010
100,0
94,7
100,0
102,6
771,1
2009
100,0
78,1
100,0
105,6
48,2
1,3
10,6
1,1
1,1
5,9
8,5
0,4
5,3
0,5
2,5
1,0
1,3
0,8
0,8
0,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
171,0
158,8
55,3
80,6
94,6
64,0
7,7
79,0
107,5
0,0
171,9
96,4
101,1
155,8
0,0
17,4
85,6
86,3
126,5
92,8
v%
100,0
93,4
100,0
107,1
154,7
0,0
105,5
114,8
1,9
4,4
115,7
95,8
Skladba hosp. výsledku
Přidaná hodnota
Hrubý provozní přebytek
HV z provozní činnosti
HV z finanční činnosti
HV za účetní období
HV před zdaněním
Daň z příjmů
2012
8 783
-2 171
978
-79
712
899
187
2011
6 717
-3 724
-474
-84
-345
-558
-213
2010
5 187
-5 269
-5 882
-77
-6 038
-6 033
5
2009
6 013
-4 751
-687
-123
-783
-810
-27
2008
8 629
-4 156
-1 373
-191
-1 625
-1 604
21
2012
32,8
-8,1
3,7
-0,3
2,7
3,4
0,7
2011
28,1
-15,6
-2,0
-0,4
-1,4
-2,3
-0,9
2010
21,3
-21,6
-24,1
-0,3
-24,7
-24,7
0,0
2009
24,8
-19,6
-2,8
-0,5
-3,2
-3,3
-0,1
2008
29,4
-14,2
-4,7
-0,7
-5,5
-5,5
0,1
2012
130,8
58,3
-206,3
94,0
-206,4
-161,1
-87,8
2011
129,5
70,7
8,1
109,1
5,7
9,2
-4 260,0
2010
86,3
110,9
856,2
62,6
771,1
744,8
-18,5
2009
69,7
114,3
50,0
64,4
48,2
50,5
-128,6
v%
104,1
88,5
177,0
82,5
154,7
160,9
-1 123,7
Položky výnosů
Výkony a tržby z prod.zboží
Tržby z prodeje DM a materiálu
Ostat. provozní výnosy
Tržby a výn. z fin. majetku
Výnosové úroky
Ostat. fin. výnosy
Mimořádné výnosy
VÝNOSY CELKEM
2012
21 915
224
4 480
0
144
0
0
26 763
2011
18 962
269
4 540
0
148
2
0
23 921
2010
18 059
272
5 916
0
158
0
0
24 405
2009
18 336
18
5 625
0
258
1
0
24 238
2008
23 683
499
4 805
0
332
1
0
29 320
2012
81,9
0,8
16,7
2011
79,3
1,1
19,0
2010
74,0
1,1
24,2
2009
75,6
0,1
23,2
2008
80,8
1,7
16,4
2012
115,6
83,3
98,7
2011
105,0
98,9
76,7
2010
98,5
1 511,1
105,2
2009
77,4
3,6
117,1
0,5
0,6
0,0
0,6
1,1
0,0
1,1
0,0
97,3
0,0
93,7
61,2
0,0
77,7
100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
111,9
98,0
100,7
82,7
v%
99,1
424,2
99,4
0,0
82,5
25,0
0,0
98,3
Položky nákladů
Výk. spotř. a prodané zboží
Osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy DNM a DHM
ZC prodaného DM a mater.
Ostatní provozní náklady
Prodané CP a vklady
Nákladové úroky
Ostatní fin. náklady
Mimořádné náklady
NÁKLADY CELKEM
Daň z příjmů
2012
13 132
10 901
53
1 271
4
280
0
10
213
0
25 864
187
2011
12 245
10 401
40
1 173
9
377
0
1
233
0
24 479
-213
2010
12 872
10 306
150
1 212
6
5 583
0
38
197
74
30 438
5
2009
12 323
10 711
53
1 344
0
235
0
109
273
0
25 048
-27
2008
15 054
12 738
47
1 178
0
1 343
0
182
342
40
30 924
21
2012
50,8
42,1
0,2
4,9
0,0
1,1
2011
50,0
42,5
0,2
4,8
0,0
1,5
2012
107,2
104,8
132,5
108,4
44,4
74,3
2011
95,1
100,9
26,7
96,8
150,0
6,8
2010
104,5
96,2
283,0
90,2
2009
81,9
84,1
112,8
114,1
2 375,7
17,5
0,0
0,8
0,0
1,0
0,1
0,4
0,6
0,6
1,1
1,1
0,2
0,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
-0,7
0,9
0,0
0,1
-0,1
1 000,0
91,4
34,9
72,2
105,7
-87,8
2,6
118,3
0,0
80,4
-4 260,0
121,5
-18,5
59,9
79,8
0,0
81,0
-128,6
Agregované položky
Tržby z prod.zboží
Náklady na prodané zboží
Ostatní provoz. výnosy
Ostatní provoz. náklady
Finanční výnosy
Finanční náklady
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Hosp.výsledek před zdaněním
Hosp.výsledek po zdanění
2012
223
-176
26 396
-25 465
144
-223
0
0
899
712
2011
137
-116
23 634
-24 129
150
-234
0
0
-558
-345
2010
181
143
24 066
-30 272
158
-235
0
-74
-6 033
-6 038
2009
2 692
2 692
21 287
-27 358
259
-382
0
0
-810
-783
2008
2 068
2 068
26 919
-32 428
333
-524
0
-40
-1 604
-1 625
2012 2011 2010 2009 2008
0,8
0,6
0,7
11,1
7,1
-0,7
-0,5
0,6
11,1
7,1
98,6
98,8
98,6
87,8
91,8
-95,2 -100,9 -124,0 -112,9 -110,6
0,5
0,6
0,6
1,1
1,1
-0,8
-1,0
-1,0
-1,6
-1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,3
0,0
-0,1
3,4
-2,3 -24,7 -3,3
-5,5
2,7
-1,4 -24,7 -3,2
-5,5
2012
162,8
151,7
111,7
105,5
96,0
95,3
2011
75,7
-81,1
98,2
79,7
94,9
99,6
2010
6,7
5,3
113,1
110,7
61,0
61,5
2009
130,2
130,2
79,1
84,4
77,8
72,9
-161,1
-206,4
0,0
9,2
5,7
744,8
771,1
0,0
50,5
48,2
2010
42,3
33,9
0,5
4,0
0,0
18,3
2009
prům.
2012
0,8
8,9
2010
Trend
(meziroční změny)
Položky aktiv
Pohledávky za upsaný VK
Dlouh. nehmot. majetek
Dlouh. hmotný majetek
Dlouh. finanční majetek
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Finanční majetek
Časové rozlišení
AKTIVA CELKEM
1,2
13,1
2011
Řetězové indexy změn
2009
49,2
42,8
0,2
5,4
2008
48,7
41,2
0,2
3,8
0,9
4,3
v%
0,0
0,0
96,8
109,1
107,7
71,2
115,4
102,4
97,2
95,8
v%
97,2
96,5
138,7
102,4
48,6
618,6
0,0
274,3
90,4
0,0
97,1
-1 123,7
v%
93,8
51,5
100,5
95,1
82,4
82,3
0,0
0,0
160,9
154,7
Vývoj položek pasív v absolutních
hodnotách
Vývoj položek aktiv v absolutních
hodnotách
100 000
50 000
45 000
80 000
40 000
60 000
35 000
40 000
30 000
25 000
20 000
20 000
0
15 000
-20 000
10 000
5 000
-40 000
0
2012
2011
Pohledávky za upsaný VK
Dlouh. hmotný majetek
2010
2009
2008
Dlouh. nehmot. majetek
Dlouh. finanční majetek
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Finanční majetek
Časové rozlišení
-60 000
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
HV minulých let
HV běžného období
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Dlouhod. bankovní úvěry
Běžné bank.úvěry a výpom
Ostatní pasiva
Vývoj procentuálních poměrů položek
na celkových aktivech
Vývoj procentuálních poměrů položek
na celkových pasívech
100%
80%
90%
60%
80%
70%
40%
60%
50%
20%
40%
30%
0%
2012
20%
-20%
10%
0%
2012
2011
2010
2009
2008
-40%
2011
2010
2009
2008
Vývoj položek výnosů
v absolutních hodnotách
Vývoj procentuálního podílu
položek na celkových výnosech
Mimořádné výnosy
35 000
Ostat. fin. výnosy
30 000
100%
90%
Výnosové úroky
25 000
80%
70%
20 000
Tržby a výn. z fin.
majetku
15 000
Ostat. provozní
výnosy
60%
50%
10 000
40%
Tržby z prodeje DM
a materiálu
30%
20%
5 000
Výkony a tržby z
prod.zboží
0
2012
2011
2010
2009
10%
0%
2012
2008
Vývoj položek nákladů
v absolutních hodnotách
2011
2010
2009
2008
Vývoj procentuálního podílu
položek na celkových nákladech
Mimořádné náklady
Ostatní fin. náklady
35 000
100%
Nákladové úroky
90%
30 000
25 000
20 000
Prodané CP a
vklady
80%
Ostatní provozní
náklady
70%
ZC prodaného DM a
mater.
60%
Odpisy DNM a DHM
15 000
50%
40%
Daně a poplatky
10 000
30%
Osobní náklady
5 000
20%
Výk. spotř. a
prodané zboží
10%
0
0%
2012
2011
2010
2009
2008
2012
2011
2010
Vývoj agregovaných položek nákladů (-) a výnosů (+)
2009
2008
Tržby z prod.zboží
Náklady na prodané
zboží
2008
Ostatní provoz. výnosy
2009
Ostatní provoz. náklady
Finanční výnosy
2010
Finanční náklady
2011
Mimořádné výnosy
40 000
30 000
20 000
10 000
Mimořádné náklady
0
-10 000
-20 000
-30 000
-40 000
-50 000
2012
Hosp.výsledek před
zdaněním
Finanční analýza hospodářské situace
Ukazatele finanční stability
Ukazatel
Ukazatel finanční nezávislosti
Ukazatel věřitelského rizika
Finanční páka
Ziskový účinek finanční páky
Celková úvěrová zadluženost
Úrokové zatížení
Doba návratnosti úvěrů
(FP)
Výpočet
dop.hod.
měr.j.
VK / A
CZ / A
A / VK
ÚRZ * FP
(DÚ+KÚ) / A
Nú / EBIT
DÚ+KÚ/HV+O
40-70 %
30-60 %
%
%
koef.
koef.
%
%
roky
do 50%
2008
84,5
14,9
1,2
1,3
5,3
-13
-5,3
2009
89,3
10,0
1,1
1,1
3,0
2
2,2
2010
86,8
12,4
1,2
1,2
0,5
-1
0,0
2011
89,0
9,6
1,1
1,1
0,0
0
0,0
2012
84,7
14,3
1,2
1,2
0,0
1
0,0
2008
2,34
4,64
14 038
-0,07
2009
4,40
4,95
13 916
0,13
2010
2,59
3,00
8 048
-1,07
2011
3,14
3,93
9 064
0,25
2012
2,41
2,95
9 599
0,37
2008
132
47
47
24
109
0,6
2009
152
49
49
29
132
0,6
2010
177
39
39
30
168
0,7
2011
68
54
54
34
48
0,7
2012
71
59
59
34
46
0,7
2008
105,5
31,0
53,8
-5,5
-3,1
-4,2
2009
103,3
29,7
58,4
-3,2
-1,7
17,9
2010
124,7
70,5
57,1
-24,7
-16,6
-19,2
2011
102,3
64,0
54,9
-1,4
-1,6
-1,8
2012
96,6
28,6
49,7
2,7
2,4
2,8
2008
1,5
36,4
-17,5
-4,7
-0,7
-0,1
2009
1,1
32,8
-25,9
-2,8
-0,5
0,0
2010
21,0
28,7
-29,2
-24,1
-0,3
-0,3
2011
15,3
35,4
-3766,5
-2,0
-0,4
0,0
2012
21,1
40,1
-9,9
3,7
-0,3
0,0
Ukazatele platební schopnosti a likvidity
Ukazatel
Běžná likvidita
Celková likvidita
Pracovní kapitál
Ukazatel solventnosti
(PK)
Výpočet
dop.hod.
měr.j.
(FM+KP) / KZ
OA / (KZ+KÚ)
OA -(KZ+KÚ)
(HV+O) / CZ
1,0-1,5
1,5-2,5
nad 0,3
koef.
koef.
tis.Kč
koef.
Výpočet
dop.hod.
měr.j.
(DP+KP)*365/T
KZ*365 /CN-O
OZ*365 /CN-O
Za*365 / T
do 90
do 140
do 140
do 100
dny
dny
dny
dny
dny
koef.
dop.hod.
měr.j.
Ukazatele aktivity
Ukazatel
Doba obratu pohledávek
(DoP)
Doba obratu krátkod.závazků
(DoZ)
Doba obratu závazků z obch. styku
Doba obratu zásob
(DoZá)
Délka operačního cyklu
Obrat celkových aktiv
DoP+DoZ-DoZá
T/A
Ukazatele nákladovosti a rentability
Ukazatel
Celková nákladovost
Materiál. a energ. nákladovost
Mzdová nákladovost
Rentabilita tržeb
(čistá)
Výnosnost celkových zdrojů
(hrubá)
Výnosnost vlastních zdrojů
(hrubá)
Výpočet
CN / T
ME / THČ
Mz / THČ
HV / T
EBIT / P
EBT / VK
%
%
%
%
%
%
Ukazatele produkční schopnosti a tvorby hospodářského výsledku
Ukazatel
Sazba obchodní marže
Sazba hrubé provozní marže
Sazba hrubého provozního přebytku
Podíl provozního HV
Podíl výsledku z fin. činnosti
Podíl výsledku z mimoř. činnosti
Legenda:
SA
OA
DM
Za
FM
VK
DÚ
KÚ
PK
FP
ÚRZ
- Stálá aktiva
- Oběžná aktiva
- Dlouhodobý majetek
- Zásoby
- Finanční majetek
- Vlastní kapitál
- Dlouhodobé úvěry
- Krátkodobé úvěry
- Pracovní kapitál
- Finanční páka
- Úroková redukce zisku
příjmy - Příjmy od dlužníků
Výpočet
OM / Tz
PH / THČ
HPP / THČ
pHV / T
fHV / T
mHV / T
dop.hod.
měr.j.
%
%
%
%
%
%
A,P - Aktiva resp. Pasiva celkem
DP
KP
PP
BKP
CZ
DZ
KZ
PZ
OZ
EBT
EBIT
HV
- Dlouhodobé pohledávky
- Krátkodobé pohledávky
- Pohledávky po lhůtě splatnosti
- Krátkodobé pohledávky brutto
- Celkové závazky
- Dlouhodobé závazky
- Krátkodobé závazky
- Závazky po lhůtě splatnosti
- Závazky z obchodního styku
- Zisk před zdaněním
- Zisk před zdaněním a úroky
- Zisk po zdanění
TTz VTHČ ME Mz PH HPP ONú CN az CFp -
Tržby resp. celkové výnosy
Tržby za zboží
Výkony
Tržby z hl.čin. (Tržby z prodeje+Výkony)
Spotřeba materiálu a energie
Mzdové a ost. osobní náklady
Přidaná hodnota
Hr.prov.přebytek (PH-Mz-Daně a popl.)
Odpisy DM
Nákladové úroky
Celkové náklady
Aktivace a změna stavu NV
Cash flow z provozní činnosti
Příloha č.7
Ocenění dlouhodobého movitého majetku
Číslo majetku
HIM1510
HIM1512
HIM1513
HIM1514
HIM1515
HIM1521
HIM1522
HIM1523
HIM1526
HIM1529
HIM1530
HIM1533
HIM1534
HIM1535
HIM1541
HIM1542
PŘ 149
PŘ 175
PŘ 181
PŘ 184
PŘ 186
PŘ 206
PŘ 210
PŘ 211
PŘ 213
PŘ 445
PŘ 456
PŘ 539
PŘ 540
PŘ 541
PŘ 543
PŘ 557
PŘ 728
PŘ 729
PŘ 739
PŘ 760
PŘ 786
PŘ 812
PŘ 848
PŘ 862
PŘ 896
PŘ 905
PŘ 910
PŘ 962
PŘ 964
PŘ 972
PŘ 974
PŘ 995
PŘ 1008
PŘ 1075
PŘ 1078
PŘ 1079
PŘ 1082
PŘ 1098
PŘ 1137
PŘ 1147
PŘ 1153
PŘ 1204
PŘ 1226
PŘ 1239
PŘ 1246
PŘ 1257
PŘ 1273
PŘ 1274
PŘ 1282
PŘ 1314
Druh majetku
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
Název
Děrovací a rylovací stroj DCM 45 s vakuovým nakladačem
notebook SONY s pamětí 512 MB
nápojový automat ACQUA Blu Komplet se skříní a kyslíkovou bombou
nápojový automat JEDE EXTRA s filtrační sestavou a mincovníkem
výsekový stroj GRAFOPRESS GPC starší
sestava pro lepení rohů kartonážních výrobků
integrovaný docházkový a přístupový systém včetně softwaru
auto PEUGEOT 307 červená metal. SPZ 3A9 57-82
notebook Lenovo TP R61
klimatizační zařízení MITSUBISHI 3.patro
balící stroj Modular 50 s tunelem 50
klimatizační jednotka ve vrátnici pro Emris
horní mazačka na teplé lepidlo, ruční nakládání
stroj na výrobu desek pro knižní vazbu
Peugeot Partner 1,6HDi
lepicí stroj-vazba V2 PrintBind KB 2000
vysekavaci universalní stroj
níťošička MARTINI
svářecí lis EDL4 s generátorem GUR4
zvedací plošina elektr.hydraulika
vysokozdv.bateriový vozík paletizační
pákové nůžky na lepenku
zlatička páková Stehlík, el.vytápění
mazačka spodní MSS-600
drátošička kartonážní RAPIDEX32
mazačka MSS-600
hydraulický lis PHI-210, dvojče
zlatička Anger plynová
zlatička ruční, páková, zn.Krause
nůžky na lepenku
zlatička páková
mazačka MSS-600
vysekávačka univers. FS120-20
drátošička karton.RAPID710/1-L75
kruhové nůžky kombinované - řezačka
vysekávačka univers. Polygraph Bubima
zlatička Stehlík el.vytápění
hydraul.lis na knihy PHI-210
mazačka MSS-600
příklopový lis RABOLINI
paketovací lis na papír EL-4Š
sloupová vrtačka univers.2N118
vyrovn.stůl k řezačce SEYPA115.1
perforovačka a bigovačka PD70/75
vozík vysokozdv.ruční F6M-16G
hydraulický lis PHL-210,dvojče
pístový kompresorJSK75S
kruhová řezačka kaliko LQS
kruhová řezačka kaliko na plátno LQS
montážní stůl CASTOR II.
program.rychlořezačka SEYPA 115
vázací stroj starší Van Vnuren
fotorůž.vysekávací lis PERKINS II.-MESIT
sušící zařízení TPF1214
karton.drátošička RAPID P790/2
vysek.příklopový lis RABOLONI model C
brožovací drátošička ZD-2C
brožovací drátošička ZD-2C
program.řezačka MAXIMA MS80E
vrtačka papíru čtyřvřet.CITIBORMA480AB
program.řezačka SEYPA132UC
zlatící rychlolis FOMM P350x240
vyrovnávací stůl k řezačce SEYPA
vyrovnávací stůl k řezačce SEYPA
el.psací stroj FACIT 9411
řezačka programová SEYPA115TV-1
Tomos Praha a.s.
Konto majetku
022 200
022 300
022 500
022 500
022 200
022 200
022 300
022 400
022 300
022 600
022 600
022 300
022 200
022 600
022 400
022 200
022 200
022 200
022 200
022 400
022 400
022 600
022 600
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 600
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 600
022 200
022 600
022 200
022 200
022 600
022 200
022 200
022 200
022 600
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 300
022 200
Pořízovací cena
330 000,00
24 000,00
47 500,00
14 000,00
29 000,00
130 000,00
115 156,50
1 000,00
29 854,60
1 000,00
1 000,00
68 160,00
215 000,00
1 000,00
1 000,00
200 000,00
14 115,00
168 497,00
58 101,00
10 114,00
27 322,00
5 794,00
9 855,00
18 328,00
38 587,00
17 634,00
27 045,00
13 195,00
13 195,00
7 135,00
13 059,00
18 328,00
38 769,00
11 569,00
67 646,00
14 115,00
14 622,00
27 906,00
14 500,00
290 083,00
12 300,00
28 215,00
29 419,00
18 560,00
6 150,00
25 886,00
6 377,00
73 934,00
79 552,00
9 698,00
389 513,00
59 990,00
146 900,00
9 721,00
38 936,00
716 143,00
37 755,00
36 114,00
107 723,00
153 966,00
449 029,00
100 727,00
32 414,00
32 415,00
12 228,00
433 339,00
Rok zařazení
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2010
2010
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Zůstatková cena
62 700,00
0,00
0,00
0,00
5 510,00
37 700,00
0,00
290,00
0,00
370,00
390,00
27 690,00
87 321,00
390,00
530,00
110 399,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1/2
Cenový index
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,159
1,159
Základní amortizace
80
90
80
80
80
70
90
Výchozí cena
388 740,00
28 272,00
55 955,00
16 492,00
34 162,00
150 670,00
133 466,38
Technická hodnota
20
10
20
20
20
30
10
Cena časová
77 748
2 827
11 191
3 298
6 832
45 201
13 347
Koeficient prodejnosti
0,7
0,3
0,7
0,7
0,7
0,7
0,3
1,159
90
34 601,48
10
3 460
0,3
1,112
1,112
1,112
80
60
60
75 793,92
239 080,00
1 112,00
20
40
40
15 159
95 632
445
0,3
0,7
0,7
1,101
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
40
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
80
220 200,00
16 627,47
198 489,47
68 442,98
11 914,29
32 185,32
6 825,33
11 609,19
21 590,38
45 455,49
20 772,85
31 859,01
15 543,71
15 543,71
8 405,03
15 383,50
21 590,38
45 669,88
13 628,28
79 686,99
16 627,47
17 224,72
32 873,27
17 081,00
341 717,77
14 489,40
33 237,27
34 655,58
21 863,68
7 244,70
30 493,71
7 512,11
87 094,25
93 712,26
11 424,24
458 846,31
70 668,22
173 048,20
11 451,34
45 866,61
843 616,45
44 475,39
42 542,29
126 897,69
181 371,95
528 956,16
118 656,41
38 183,69
38 184,87
14 404,58
510 473,34
60
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
132 120
3 325
39 698
13 689
2 383
6 437
1 365
2 322
4 318
9 091
4 155
6 372
3 109
3 109
1 681
3 077
4 318
9 134
2 726
15 937
3 325
3 445
6 575
3 416
68 344
2 898
6 647
6 931
4 373
1 449
6 099
1 502
17 419
18 742
2 285
91 769
14 134
34 610
2 290
9 173
168 723
8 895
8 508
25 380
36 274
105 791
23 731
7 637
7 637
1 440
102 095
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,3
0,7
Cena obvyklá
54 424
848
7 834
2 309
4 783
31 641
4 004
50 000
1 038
55 000
16 200
4 548
66 942
311
30 000
92 484
2 328
27 789
9 582
1 668
4 506
956
1 625
3 023
6 364
2 908
4 460
2 176
2 176
1 177
2 154
3 023
6 394
1 908
11 156
2 328
2 411
4 602
2 391
47 840
2 029
4 653
4 852
3 061
1 014
4 269
1 052
12 193
13 120
1 599
64 238
9 894
24 227
1 603
6 421
118 106
6 227
5 956
17 766
25 392
74 054
16 612
5 346
5 346
432
71 466
Ocenění dlouhodobého movitého majetku
Číslo majetku
PŘ 1346
PŘ 1349
PŘ 1358
PŘ 1381
PŘ 1382
PŘ 1395
PŘ 1406
PŘ 1407
PŘ 1408
PŘ 1417
PŘ 1420
PŘ 1422
PŘ 1423
PŘ 1443
PŘ 1444
PŘ 1446
PŘ 1452
PŘ 1454
PŘ 1462
PŘ 1467
PŘ 1468
PŘ 1470
PŘ 1471
PŘ 1472
PŘ 1482
PŘ 1489
PŘ 1492
PŘ 1496
10
PŘ 1504
PŘ 1508
HIM1543
HIM1544
HIM1545
HIM1546
HIM1555
HIM1557
HIM1548
HIM1549
HIM1550
HIM1551
HIM1552
HIM1556
HIM1553
HIM1554
Celkem
Druh majetku
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
HIM
Název
svářecí lis DSS5-4
skládací stroj GUK K52/4KL
skládací stroj EUROFOLD
elektron.pokladna SANYO ECR635
ofsetový stroj DOMINANT 525
balící stroj FM77
bigovací stroj na lepenku, na krabice
sešívací stroj RAPID 106
děrovač na plast.spirály
karton.,drážkovací stroj RS1200
vrtací kladivo MAKITA HR 3850B
kuch.linka EASY5 /lednička,vařič Gorenje
poloautomat.stroj na spirálování
kroužkovací strojek PICOLLO S
kopír.rám COPYMAT 64 Rapid
perforovací stroj PD70/75
drátošička snášecí JU1
balící stroj do smštitelné folie QUICK PACK v.č.425
stůl denního osvětlení pro ofset.tisk
telef.ústředna pobočková
bal.stroj do smrštitelné folie QUICK PACK v.č.436
řezačka filmů VB45
vrtačka papíru CITOBORMA490
interier prodejny/pult, skleněné vitriny,poličky/
číslov.stroj SNB1000
laserová tiskárna k síti PC zn.HPLJ4050
počítač CELERON 466
příklopový výsek.stroj STRATI 41
čtyřvřetenová vrtačka CITIBORMA 490
notebook IBM R41 Centrino Pentium m1,4
Kopír. stroj SHARP AR-M160 + tisk.zař.sí
zahradní traktor Viking MT5097
Tiskový stroj KBA Performa 66-4
server Dell PowerEdge T110 + příslušenství
kancelářský nábytek - skříňky, regály
zaoblovač rohů ST-ESM 20 A automatický
fotoaparát Canon EOS 60D + objektiv EF-S + příslušenství
Peugeot 308 1AK6454
Peugeot Boxer 3AD1302
archový ofsetový stroj Polly 266
nastavitelný stůl k Foliant Gemini
stolní pneumatický lis M4 vč. příslušenství
Subaru Outback 2. OD zelená metalíza
nýtovací poloautomat B 122 s příslušenstvím
přístroj pro kalendářní vazbu RENZ COMBI SRW
Tomos Praha a.s.
Konto majetku
022 200
022 200
022 200
022 300
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 500
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 200
022 500
022 600
022 200
022 300
022 200
022 500
022 300
022 300
022 300
022 200
022 200
022 300
022 300
022 400
022 200
022 300
022 500
022 200
022 300
022 400
022 400
022 200
022 200
022 200
022 400
022 200
022 300
Pořízovací cena
435 000,00
1 652 270,20
788 571,00
30 800,00
674 344,00
172 800,00
45 000,00
35 467,50
69 990,00
99 090,00
35 340,40
14 918,04
866 000,00
23 011,00
183 033,30
52 450,00
220 000,00
103 000,00
70 357,00
20 240,30
110 400,00
29 180,00
313 808,00
214 690,00
56 875,00
48 978,00
39 698,00
1 000,00
1 000,00
35 300,00
65 690,00
63 800,00
1 000,00
40 990,00
39 000,00
83 225,00
43 446,28
1 000,00
435 940,83
513 200,00
10 000,00
15 000,00
667 157,00
85 000,00
12 255,00
13 713 504,95
Rok zařazení
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2011
2011
2011
2011
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2012
2012
Zůstatková cena
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 079,00
558,00
21 173,00
20 800,00
78 890,00
39 096,28
0,00
370 546,83
367 782,00
0,00
7 500,00
633 797,00
67 996,00
8 845,00
1 985 353,11
2/2
Cenový index
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
1,178
Základní amortizace
80
80
80
90
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
90
80
80
90
90
90
Výchozí cena
512 430,00
1 946 374,30
928 936,64
36 282,40
794 377,23
203 558,40
53 010,00
41 780,72
82 448,22
116 728,02
41 630,99
17 573,45
1 020 148,00
27 106,96
215 613,23
61 786,10
259 160,00
121 334,00
82 880,55
23 843,07
130 051,20
34 374,04
369 665,82
252 904,82
66 998,75
57 696,08
46 764,24
Technická hodnota
20
20
20
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
20
10
10
10
Cena časová
102 486
389 275
185 787
3 628
158 875
40 712
10 602
8 356
16 490
23 346
8 326
3 515
204 030
5 421
43 123
12 357
51 832
24 267
16 576
4 769
26 010
3 437
73 933
50 581
6 700
5 770
4 676
Koeficient prodejnosti
0,7
0,7
0,7
0,3
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,3
0,7
0,7
0,3
0,3
0,3
1,178
1,178
1,087
90
90
30
41 583,40
77 382,82
69 350,60
10
10
70
4 158
7 738
48 545
0,3
0,3
0,7
1,087
1,087
1,000
1,000
50
30
0
0
44 556,13
42 393,00
83 225,00
43 446,28
50
70
100
100
22 278
29 675
83 225
43 446
0,3
0,7
0,7
0,3
1,025
1,025
1,025
1,025
1,000
1,025
1,025
20
20
20
20
0
20
30
446 839,35
526 030,00
10 250,00
15 375,00
667 157,00
87 125,00
12 561,38
80
80
80
80
100
80
70
357 471
420 824
8 200
12 300
667 157
69 700
8 793
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,3
Cena obvyklá
71 740
272 492
130 051
1 088
111 213
28 498
7 421
5 849
11 543
16 342
5 828
2 460
142 821
3 795
30 186
8 650
36 282
16 987
11 603
3 338
18 207
1 031
51 753
35 407
2 010
1 731
1 403
46 400
10 000
1 248
2 321
33 982
302 000
6 683
20 773
58 258
13 034
50 000
250 230
294 577
5 740
8 610
467 010
48 790
2 638
3 730 261
Download

Znalecký posudek Tomos Praha a.s.